IPPP1/443-1335/13-2/AP | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Obowiązek dokonania ewentualnej korekty rocznej podatku naliczonego VAT odliczonego przez Spółkę przy nabyciu towarów i usług będących przedmiotem aportu w ramach zorganizowanej części przedsiębiorstwa

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki – przedstawione we wniosku z dnia 17 grudnia 2013 r. (data wpływu 20 grudnia 2013 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku dokonania ewentualnej korekty rocznej podatku naliczonego VAT odliczonego przez Spółkę przy nabyciu towarów i usług będących przedmiotem aportu w ramach zorganizowanej części przedsiębiorstwa – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 grudnia 2013 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku dokonania ewentualnej korekty rocznej podatku naliczonego VAT odliczonego przez Spółkę przy nabyciu towarów i usług będących przedmiotem aportu w ramach zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka akcyjna (dalej: Spółka) prowadzi działalność na rynku internetowym oraz jest jedną z wiodących spółek nowych technologii w Polsce. Spółka prowadzi kilka serwisów internetowych, m.in. porównywarkę cen towarów, porównywarkę cen usług hoteli. Przychody Spółki pochodzą przede wszystkim z prowadzenia platformy internetowej polegającej na kojarzeniu potencjalnych nabywców towarów i usług z ich sprzedawcami. Spółka prowadzi działalność w segmencie sklepów internetowych, także pośrednio przez podmiot zależny, tworząc narzędzie umożliwiające zakładanie i prowadzenie sklepów internetowych.

Akcjonariusze zamierzają dokonać działań restrukturyzacyjnych polegających na wyodrębnieniu w strukturze organizacyjnej Spółki działalności operacyjnej, jako Oddziału Operacyjnego (dalej zwany Oddziałem) oraz działalności inwestycyjnej, jako Oddziału Inwestycyjnego, obejmującego środki pieniężne, oprócz tych związanych z działalnością operacyjną, oraz 100% udziałów w X. Oddział spółki wyodrębniony został w formie uchwały o jego wyodrębnieniu zawierającej w szczególności zestawienie materialnych i niematerialnych składników (w tym zobowiązań) oraz wykaz pracowników przyporządkowanych do tego Oddziału.

Do Oddziału alokowane są składniki majątkowe pozwalające na uznanie ich za niezależne przedsiębiorstwa, samodzielnie realizujące określone zadania gospodarcze:

 1. o charakterze materialnym:
  • wyposażenie biurowe (meble i urządzenia biurowe) oraz środki trwałe,
  • dokumenty związane z prowadzeniem działalności w ramach Oddziału, materiały archiwalne i wszelkie inne informacje niezbędne i istotne dla prowadzenia działalności,
  • środki finansowe gromadzone na wyodrębnionych rachunkach bankowych Oddziału;
 2. o charakterze niematerialnym, w szczególności:
  • prawa przysługujące z umów najmu lokali użytkowanych dla celów prowadzenia działalności gospodarczej przez Oddział,
  • prawo do wyłącznego rozporządzania i korzystania bez ograniczeń innych, niż wynikające z ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. „Prawo własności przemysłowej” lub innych przepisów prawa, ze znaków towarowych, w szczególności prawa ochronne do tych znaków,
  • prawa do wytworzonego przez Spółkę oprogramowania komputerowego,
  • licencje do oprogramowania komputerowego nabytego od innych podmiotów,
  • prawa z umów funkcjonalnie związanych z działalnością operacyjną Oddziału,
  • bazy danych kontrahentów Oddziału,
  • należności od kontrahentów oraz od pracowników Oddziału,
  • zobowiązania funkcjonalnie związane z Oddziałem w szczególności wynikające z zakupionych usług i towarów, jak również zobowiązania wobec pracowników Oddziału.

Oddział składający się z powyższego zespołu składników majątku jest wyodrębnionym ze struktur Spółki pod względem organizacyjnym, finansowym oraz funkcjonalnym tak, by mógł on stanowić samodzielne przedsiębiorstwo. Znajduje to wyraz w Uchwale Zarządu o wyodrębnieniu Oddziału oraz Schemacie Organizacyjnym, wskazującym na wyodrębnienie Oddziału, jako funkcjonującej w ramach Spółki zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

 1. Wyodrębnienie organizacyjne

Uchwała o wyodrębnieniu oddziału sankcjonuje prawne wyodrębnienie Oddziału, a także wskazuje osoby kierujące tym Oddziałem. Do poszczególnych uchwał zostały załączone:

 1. struktura organizacyjna Oddziału,
 2. lista pracowników przypisanych do Oddziału – do Oddziału przypisani są konkretni pracownicy Spółki, wchodzący w strukturę organizacyjną Oddziału,
 3. zestawienie materialnych i niematerialnych składników Oddziału (w tym zobowiązań).
 1. Wyodrębnienie finansowe

Spółka prowadzi ewidencję kosztów operacyjnych zarówno w układzie rodzajowym, jak i kalkulacyjnym. Układ kalkulacyjny kosztów pozwala na wyodrębnienie wszystkich kosztów związanych bezpośrednio z Oddziałem. Oddział posiada wyodrębnione rachunki bankowe do własnych rozliczeń transakcyjnych.

 1. Wyodrębnienie funkcjonalne

Uchwała o wyodrębnieniu Oddziału zawiera opis działalności, jaką prowadzi Oddział. Do Oddziału przypisane zostały wszystkie umowy z kontrahentami Spółki oraz prawa do wszelkich programów komputerowych obsługujących działalność przeglądarek internetowych, co oznacza, że posiada on niezależne źródła przychodów.

Należy podkreślić, że po wyodrębnieniu, dysponując własnym personelem, składnikami majątkowymi, w tym kontraktami handlowymi, własnymi należnościami i zobowiązaniami, Oddział będzie mógł samodzielnie realizować swe zadania oraz prowadzić samodzielną działalność gospodarczą. Oddział nie będzie jedynie sumą składników, lecz zorganizowaną jednostką przeznaczoną do realizacji określonych zadań.

Planowane jest dokonanie przez Spółkę aportu zorganizowanej części przedsiębiorstwa obejmującej Oddział Operacyjny do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: sp. z o.o., Wnioskodawca).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca jako nabywca aportu będzie zobligowany do dokonania korekty rocznej podatku naliczonego VAT odliczonego przez Spółkę od towarów i usług będących przedmiotem aportu w ramach zorganizowanej części przedsiębiorstwa w przypadku wykorzystywania towarów i usług wniesionych w ramach Oddziału do działalności nieopodatkowanej lub zwolnionej z podatku VAT na podstawie art. 91 ust. 9 Ustawy o VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy, na podstawie art. 91 ust. 9 Ustawy o VAT, to Wnioskodawca, a nie Spółka, będzie zobowiązany do dokonania ewentualnej korekty rocznej podatku naliczonego VAT odliczonego przez Spółkę przy nabyciu towarów i usług będących przedmiotem aportu w ramach zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Zgodnie z art. 2 pkt 27e Ustawy o VAT za zorganizowaną część przedsiębiorstwa rozumie się organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania. Oddział będzie spełniać określone w tym przepisie warunki do uznania go za zorganizowaną część przedsiębiorstwa.

Zgodnie z art. 91 ust. 9 Ustawy o VAT, w przypadku transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa, korekta roczna podatku naliczonego VAT odliczonego przez zbywcę dokonywana jest przez nabywcę przedsiębiorstwa lub nabywcę zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Z powyższego przepisu wynika, iż ustawodawca we wskazanym zakresie „przeniósł” podatkowe konsekwencje wniesienia aportu w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa na otrzymującego wkład niepieniężny.

W rezultacie, na zasadach określonych w art. 91 Ustawy o VAT, to Wnioskodawca, a nie Spółka będzie zobowiązana do dokonania ewentualnej korekty rocznej podatku naliczonego VAT odliczonego przez Spółkę przy nabyciu towarów i usług będących przedmiotem wkładu niepieniężnego w ramach aportu zorganizowanej części przedsiębiorstwa, o ile będą one wykorzystywane dla celów innych niż działalność opodatkowana podatkiem VAT.

Powyższe stanowisko znajduje swoje potwierdzenie w interpretacjach podatkowych wydanych przez różne organy podatkowe. Jako przykłady można wymienić:

 • interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 20 stycznia 2009 r. (sygn. ILPP1/443-1011/08-3/BP), w której organ podatkowy stwierdził, że „(...) w przypadku, gdy podział przez wydzielenie nastąpi po 30 listopada 2008 r., wówczas obowiązek ewentualnej korekty podatku naliczonego od towarów handlowych i środków trwałych zostanie przeniesiony na nabywcę zorganizowanej części przedsiębiorstwa, czyli spółkę przejmującą. Jeżeli jednak spółka dzielona prowadziła wyłącznie sprzedaż opodatkowaną i nie była zobowiązana do dokonywania korekt, o których mowa w art. 91 ust. 1-8 ustawy, to również spółka przejmująca, prowadząc wyłącznie sprzedaż opodatkowaną, nie będzie zobowiązana do korekty podatku naliczonego”;
 • interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 3 czerwca 2009 r. (sygn. IPPP3-443-256/09-2/JF), w której organ podatkowy potwierdził stanowisko podatnika będącego nabywcą przedsiębiorstwa / zorganizowanej części przedsiębiorstwa, iż spółka „(...) będzie zobowiązana do dokonywania korekt podatku naliczonego VAT tylko i wyłącznie w przypadku, gdyby Spółka po otrzymaniu aportu zaczęła wykorzystywać środki trwałe otrzymane aportem do celów czynności zwolnionych lub nieopodatkowanych podatkiem VAT”;
 • interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 13 lutego 2009 r. (sygn. ILPP2/443-1061/08-2/MN), w której organ podatkowy potwierdzając stanowisko podatnika stwierdził, iż „(...) w przypadku transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa korekta określona w ust. 1-8 jest dokonywana przez nabywcę przedsiębiorstwa lub nabywcę zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Zatem należy stwierdzić, iż po stronie wnoszącej aport (zbywcy), nie powstanie obowiązek korygowania wcześniej odliczonego podatku naliczonego”.

Reasumując, zdaniem Wnioskodawcy zasadne jest jego stanowisko, iż w przypadku wniesienia przez Spółkę wkładu w postaci Oddziału stanowiącego zorganizowaną część przedsiębiorstwa do Wnioskodawcy, Spółka nie będzie obowiązana do korekty podatku naliczonego VAT, odliczonego przez nią przy nabyciu aktywów będących przedmiotom aportu w ramach zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Obowiązek ewentualnej korekty rocznej podatku naliczonego VAT będzie spoczywał na nabywcy zorganizowanej części przedsiębiorstwa, tj. Wnioskodawcy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosownie do art. 7 ust. 1 ww. ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy o VAT, przepisów ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Pojęcie „transakcji zbycia” należy rozumieć w sposób zbliżony do terminu „dostawy towarów” w ujęciu art. 7 ust. 1 ww. ustawy, tzn. „zbycie” obejmuje wszelkie czynności, w ramach których następuje przeniesienie prawa do rozporządzania przedmiotem jak właściciel, np.: sprzedaż, zamianę, darowiznę, przeniesienie własności w formie wkładu niepieniężnego, czyli aportu.

Przepisy ustawy o VAT nie definiują terminu „przedsiębiorstwo”. Definicję taką zawiera ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121). Na mocy art. 551 Kodeksu cywilnego, przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej. Obejmuje ono w szczególności:

 1. oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa);
 2. własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości;
 3. prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych;
 4. wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne;
 5. koncesje, licencje i zezwolenia;
 6. patenty i inne prawa własności przemysłowej;
 7. majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne;
 8. tajemnice przedsiębiorstwa;
 9. księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Przedsiębiorstwo, jako przedmiot zbycia, musi zatem stanowić całość pod względem organizacyjnym i funkcjonalnym. Składniki materialne i niematerialne wchodzące w skład przedsiębiorstwa powinny pozostawać ze sobą we wzajemnych relacjach w ten sposób, że można mówić o nich jako o zespole, a nie zbiorze pewnych elementów. Istotne jest, aby w zbywanym przedsiębiorstwie zachowane zostały funkcjonalne związki pomiędzy poszczególnymi składnikami, tak żeby przekazana masa mogła posłużyć kontynuowaniu określonej działalności gospodarczej.

Przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa – stosownie do art. 2 pkt 27e ustawy o VAT – rozumie się oranizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 cyt. ustawy, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Na mocy art. 90 ust. 1 ustawy o VAT, w stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje, podatnik jest obowiązany do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.

W myśl ust. 2 powołanego artykułu, jeżeli nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot, o których mowa w ust. 1, podatnik może pomniejszyć kwotę podatku należnego o taką część kwoty podatku naliczonego, którą można proporcjonalnie przypisać czynnościom, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, z zastrzeżeniem ust. 10.

Proporcję, o której mowa w ust. 2, ustala się jako udział rocznego obrotu z tytułu czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, w całkowitym obrocie uzyskanym z tytułu czynności, w związku z którymi podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, oraz czynności, w związku z którymi podatnikowi nie przysługuje takie prawo (art. 90 ust. 3 ustawy o VAT).

Z analizy cyt. powyżej przepisów wynika, że na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy, występuje obowiązek wyodrębnienia podatku naliczonego związanego z czynnościami, w stosunku do których przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego oraz kwot podatku naliczonego związanego z czynnościami, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje. Natomiast w sytuacji, gdy nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot podatku związanego z czynnościami, w stosunku do których przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego oraz kwot podatku naliczonego związanego z czynnościami, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje, podatnik jest obowiązany do proporcjonalnego rozliczenia podatku naliczonego.

Ponadto należy podkreślić, że przepisy dotyczące zasad odliczania częściowego, zawarte w ww. art. 90 ustawy o VAT, znajdują zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do czynności wykonywanych w ramach działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy. A zatem dotyczą czynności podlegających opodatkowaniu. Natomiast nie dotyczą czynności, których wykonanie nie powoduje konsekwencji podatkowych, gdyż nie podlegają one przepisom ustawy.

Stosownie do art. 91 ust. 1 ustawy, po zakończeniu roku, w którym podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, o którym mowa w art. 86 ust. 1, jest on obowiązany dokonać korekty kwoty podatku odliczonego zgodnie z art. 90 ust. 2-10, z uwzględnieniem proporcji obliczonej w sposób określony w art. 90 ust. 2-6 lub 10 lub przepisach wydanych na podstawie art. 90 ust. 11 i 12, dla zakończonego roku podatkowego.

W przypadku towarów i usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, a także gruntów i praw wieczystego użytkowania gruntów, jeżeli zostały zaliczone do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych nabywcy, z wyłączeniem tych, których wartość początkowa nie przekracza 15.000 zł, korekty, o której mowa w ust. 1, podatnik dokonuje w ciągu 5 kolejnych lat, a w przypadku nieruchomości i praw wieczystego użytkowania gruntów – w ciągu 10 lat, licząc od roku, w którym zostały oddane do użytkowania. Roczna korekta w przypadku, o którym mowa w zdaniu pierwszym, dotyczy jednej piątej, a w przypadku nieruchomości i praw wieczystego użytkowania gruntów – jednej dziesiątej kwoty podatku naliczonego przy ich nabyciu lub wytworzeniu. W przypadku środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, których wartość początkowa nie przekracza 15.000 zł, przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio, z tym że korekty dokonuje się po zakończeniu roku, w którym zostały oddane do użytkowania (ust. 2 ww. artykułu).

W myśl art. 90 ust. 3 cyt. ustawy, korekty, o której mowa w ust. 1 i 2, dokonuje się w deklaracji podatkowej składanej za pierwszy okres rozliczeniowy roku następującego po roku podatkowym, za który dokonuje się korekty, a w przypadku zakończenia działalności gospodarczej – w deklaracji podatkowej za ostatni okres rozliczeniowy.

Należy podkreślić, że ustawodawca ustalił również zasady postępowania w sytuacji, gdy w okresie korekty nastąpi sprzedaż towaru. I tak, stosownie do art. 91 ust. 4 ustawy o VAT, w przypadku gdy w okresie korekty, o której mowa w ust. 2, nastąpi sprzedaż towarów lub usług, o których mowa w ust. 2, lub towary te zostaną opodatkowane zgodnie z art. 14, uważa się, że te towary lub usługi są nadal wykorzystywane na potrzeby czynności podlegających opodatkowaniu u tego podatnika, aż do końca okresu korekty.

W przypadku, o którym mowa w ust. 4, korekta powinna być dokonana jednorazowo w odniesieniu do całego pozostałego okresu korekty. Korekty dokonuje się w deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy, w którym nastąpiła sprzedaż, a w przypadku opodatkowania towarów zgodnie z art. 14 – w deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy, w którym w stosunku do tych towarów powstał obowiązek podatkowy (art. 91 ust. 5).

Na podstawie art. 91 ust. 9 ww. ustawy, w przypadku transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa korekta określona w ust. 1-8 jest dokonywana przez nabywcę przedsiębiorstwa lub nabywcę zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Z powołanych wyżej przepisów prawa wynika, że zbycie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa, o których mowa w art. 6 pkt 1 ustawy o VAT, pozostaje dla sprzedającego bez wpływu na wcześniejsze odliczenia podatku naliczonego dokonane na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy w związku z zakupami, które służyły podatnikowi do wykonywania czynności opodatkowanych w zbywanym przedsiębiorstwie lub jego zorganizowanej części. Równocześnie przepis art. 91 ust. 9 ww. ustawy nakłada na nabywcę, jako beneficjenta praw i obowiązków zbywcy, obowiązek dokonania stosownych korekt w zakresie podatku naliczonego, określonych w art. 91 ust. 1-8, do których byłby zobligowany podmiot, który dokonał odliczenia, w przypadku gdyby nie doszło do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części.

Jeżeli jednak majątek (przedsiębiorstwo lub zorganizowana część) będący przedmiotem aportu, był przez zbywającego wykorzystywany wyłącznie do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT oraz majątek ten będzie również u nabywcy wykorzystywany do wykonywania wyłącznie czynności opodatkowanych, wówczas obowiązek korekty w zakresie podatku naliczonego, stosownie do art. 91 ust. 9 ustawy, nie wystąpi.

Z przedstawionej w złożonym wniosku sytuacji wynika, że planowane jest dokonanie przez Spółkę do Wnioskodawcy, będącego spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, aportu zorganizowanej części przedsiębiorstwa obejmującej Oddział. Wnioskodawca wskazał, że po wyodrębnieniu, dysponując własnym personelem, składnikami majątkowymi, w tym kontraktami handlowymi, własnymi należnościami i zobowiązaniami, ww. Oddział będzie mógł samodzielnie realizować swe zadania oraz prowadzić samodzielną działalność gospodarczą. Oddział ten nie będzie jedynie sumą składników, lecz zorganizowaną jednostką przeznaczoną do realizacji określonych zadań. W odniesieniu do przedstawionego zdarzenia, wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii obowiązku dokonania przez niego korekty rocznej podatku naliczonego VAT odliczonego przez Spółkę od towarów i usług będących przedmiotem aportu w ramach zorganizowanej części przedsiębiorstwa w przypadku wykorzystywania towarów i usług wniesionych w ramach Oddziału do działalności nieopodatkowanej lub zwolnionej z podatku VAT.

Jak wskazano powyżej, przekazanie aportem zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o VAT do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (w tym przypadku do Wnioskodawcy), z uwagi na treść art. 6 pkt 1 ustawy o VAT nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. W konsekwencji obowiązek ewentualnej korekty podatku naliczonego od towarów handlowych i środków trwałych, zgodnie z art. 91 ust. 9 tej ustawy, zostanie przeniesiony na nabywcę aportu, czyli w analizowanej sytuacji na Wnioskodawcę.

Jeżeli majątek (zorganizowana część przedsiębiorstwa) będący przedmiotem aportu, był przez zbywającego wykorzystywany wyłącznie do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT i zbywający nie był zobowiązany do dokonywania korekt, o których mowa w art. 91 ust. 1-8 ustawy, to również Wnioskodawca, prowadząc wyłącznie sprzedaż opodatkowaną i nie dokonując zmiany przeznaczenia nabytego majątku, nie będzie zobowiązany do korekty podatku naliczonego, stosownie do postanowień cyt. powyżej art. 91 ust. 9 ustawy o VAT. Natomiast w przypadku, gdy towary i usługi będące przedmiotem wkładu niepieniężnego w ramach aportu zorganizowanej części przedsiębiorstwa będą wykorzystywane dla celów innych niż działalność opodatkowana podatkiem VAT (tj. do czynności zwolnionych od podatku lub niepodlegających opodatkowaniu), zastosowanie znajdzie ww. art. 91 ust. 9 ustawy i to Wnioskodawca, a nie Spółka wnosząca aport, będzie zobowiązana do dokonania ewentualnej korekty rocznej podatku naliczonego VAT odliczonego przez tę Spółkę.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w zakresie przedstawionego zdarzenia przyszłego należało uznać za prawidłowe.

Jednocześnie należy zaznaczyć, że niniejsza interpretacja nie rozstrzyga kwestii, czy zespół składników majątkowych wchodzących w skład Oddziału stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o VAT, ponieważ z treści stanowiska oraz zadanego pytania nie wynika, aby intencją Wnioskodawcy było uzyskanie interpretacji w tym zakresie. Powyższe przyjęto zatem jako element przedstawionego zdarzenia przyszłego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.