IPPP1/443-1267/14-2/AS | Interpretacja indywidualna

Opodatkowanie transakcji przeniesienia oddziału na odrębną spółkę w wyniku podziału przez wydzielenie
IPPP1/443-1267/14-2/ASinterpretacja indywidualna
 1. czynności niepodlegające opodatkowaniu
 2. korekta
 3. oddział
 4. podział
 5. zorganizowana część przedsiębiorstwa
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Miejsce świadczenia -> Miejsce świadczenia przy świadczeniu usług -> Miejsce świadczenia usług
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Wyłączenia

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 249, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 22 października 2014 r. (data wpływu 27 października 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania transakcji przeniesienia oddziału na odrębną spółkę w wyniku podziału przez wydzielenie i konieczności dokonania korekty – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 października 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania transakcji przeniesienia oddziału na odrębną spółkę w wyniku podziału przez wydzielenie i konieczności dokonania korekty.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe:

Sp. z o.o. (dalej też Spółka) prowadzi działalność usługową w zakresie infrastruktury informatycznej, integracji i wdrażania systemów informatycznych oraz rozwiązań informatycznych wspomagających działalność podmiotów gospodarczych i instytucji. Siedziba Spółki oraz biura administracyjne zlokalizowane są w dwóch lokalach , do których Spółce przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo (dalej też „lokale”). W lokalach tych wydzielone pomieszczenia wynajmowane są przez Spółkę podmiotom trzecim. W 2014 roku najem realizowany był na rzecz dwóch podmiotów, przy czym jedna z umów uległa rozwiązaniu i na dzień złożenia niniejszego wniosku, najem odbywał się na rzecz jednego podmiotu. Spółka ma zamiar kontynuować wynajem pomieszczeń w posiadanych zasobach lokalowych.

Na podstawie uchwały Zarządu z dnia 30 czerwca 2014 roku, Zarząd Spółki podjął decyzję o wydzieleniu oddziału, który z dniem 1 lipca 2014 roku przejmie działalność gospodarczą wydzieloną z dotychczasowej działalności Spółki, polegającą na wynajmie i zarządzaniu nieruchomościami własnymi, do których Spółka zalicza spółdzielcze własnościowe prawa do lokali. Jednocześnie Zarząd postanowił, że oddziałowi, jako wyodrębnionej jednostce organizacyjnej, zostanie przypisany zespół składników materialnych i niematerialnych, niezbędnych do samodzielnej realizacji działalności przewidzianej dla oddziału. Do działalności oddziału przypisano część etatu pracownika, proporcjonalną do wykonywanych przez niego zadań w zakresie dotyczącym konserwacji i administrowania lokalami. W szczególności, dla celów prowadzenia działalności oddział został wyposażony w następujące składniki aktywów i pasywów:

 1. spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu , dla którego prowadzona jest księga wieczysta , wraz z nakładami podwyższającymi wartość tego prawa, w tym z infrastrukturą informatyczną, systemem alarmowym oraz instalacją klimatyzacyjną,
 2. spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu , dla którego prowadzona jest księga wieczysta wraz z nakładami podwyższającymi wartość tego prawa, w tym z infrastrukturą informatyczną, systemem alarmowym oraz instalacją klimatyzacyjną,
 3. wyposażenie lokali wymienionych w pkt a) i b) w postaci mebli biurowych, sanitariatów, mebli kuchennych i sprzętów AGD oraz armatury kuchennej i łazienkowej,
 4. należności z tytułu dostaw i usług, wynikających z kont rozrachunkowych związanych z wynajmem pomieszczeń w lokalach, o których mowa w pkt. a) i b),
 5. zobowiązań z tytułu z tytułu dostaw i usług dotyczących lokali, o których mowa w pkt. a) i b),
 6. rozrachunków z tytułu wynagrodzeń pracownika wykonującego czynności związane z obsługą administracyjną lokali, w części dotyczącej tych czynności.

Ponadto w Uchwale z dnia 30 czerwca 2014 roku Zarząd postanowił, że wszelkie wierzytelności lub zobowiązania, które są związane, wynikają lub odnoszą się do składników aktywów i pasywów wymienionych w pkt a)-e), z dniem 1 lipca 2014 roku zostaną przypisane do oddziału. Oddział nie będzie podlegał rejestracji sądowej, nie będzie prowadził odrębnych ksiąg rachunkowych i nie będzie sporządzał samodzielnego bilansu. Wyodrębnienie organizacyjne nastąpiło wewnątrz Spółki, w ramach jej struktury organizacyjnej. Wyodrębnienie finansowe nastąpiło w ramach ksiąg Spółki, jako zespół wyodrębnionych kont księgowych.

Kontynuowana w dniu podjęcia Uchwały umowa najmu, została alokowana do oddziału. Ponadto każda inna zawarta umowa najmu dotycząca lokali, będzie przypisana do oddziału, jak też ewentualnie nieruchomości, nabyte przez Spółkę w celach oddania ich w całości lub części do odpłatnego korzystania, zostaną przypisane do oddziału.

W ten sposób oddział został wyodrębniony w płaszczyźnie organizacyjnej oraz finansowej i został wyposażony w odpowiedni pakiet składników majątkowych, niezbędny do prowadzenia określonej działalności gospodarczej.

Spółka zamierza przenieść oddział do odrębnej spółki kapitałowej w wyniku podziału (przez wydzielenie) Spółki, na podstawie art. 529 § 1 pkt 4 kodeksu spółek handlowych. Planowany podział jest związany z przyjętą strategią Spółki, polegającą na stworzeniu grupy spółek, z których każda będzie pełniła określone funkcje i będzie posiadała określone aktywa w celach zarządzania nimi, administrowania, powiększania ich zasobów, czerpania z nich korzyści. Aktualnie wydzieleniu mogą podlegać tylko nieruchomości i działalność z nimi związana. Pozostałe aktywa przypisane są do działalności podstawowej Sp. z o.o. i w tej spółce pozostaną do realizacji jej celów.

Po dokonaniu ewentualnego podziału Spółki i przeniesieniu oddziału na odrębny podmiot, zawrze on ze Spółką odpłatną umowę najmu na używanie wyposażonych pomieszczeń dla celów prowadzonej działalności przez Spółkę. Kalkulacja czynszu odbędzie się na warunkach rynkowych i podmiot będzie generował zyski. Spółka, mimo obciążenia jej kosztami czynszu, również będzie generowała zyski. Wskutek planowanego podziału, zarówno Sp. z o.o. jak i odrębna spółka, do której zostanie wydzielony oddział, będą w stanie funkcjonować jak niezależne przedsiębiorstwa.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy oddział opisany w stanie faktycznym stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o podatku od towarów i usług i czy w związku z tym przeniesienie oddziału na odrębną spółkę w wyniku podziału przez wydzielenie będzie czynnością, o której mowa jest w art. 6 pkt 1 ustawy o VAT, czyli transakcje zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa nie podlegającą regulacjom ustawy o VAT i tym samym nie będzie skutkować koniecznością dokonywania przez Spółkę jakichkolwiek korekt podatku naliczonego związanego z działalnością przenoszonego oddziału...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt 27e ustawy o podatku od towarów, pod pojęciem zorganizowanej części przedsiębiorstwa rozumie się organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Zatem na gruncie tych przepisów zorganizowana część przedsiębiorstwa istnieje, jeżeli spełnione są łącznie następujące przesłanki:

 • istnieje zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań,
 • zespół ten jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie,
 • składniki te przeznaczone są do realizacji określonych zadań gospodarczych,
 • zespół tych składników mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te określone zadania gospodarcze.

Z powyższego wynika, że podstawowym warunkiem jest by „zorganizowana część przedsiębiorstwa” stanowiła zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań). Powyższy warunek wypełnia wystąpienie co najmniej po jednym składniku z tych grup składników majątkowych.

Kolejnym warunkiem jest wydzielenie tego zespołu składników w istniejącym przedsiębiorstwie. Wydzielenie to ma zachodzić na trzech płaszczyznach: organizacyjnej, finansowej oraz funkcyjnej (przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych). Przyjmuje się, że wyodrębnienie to powinno nastąpić na podstawie statutu, regulaminu, zarządzenia lub innego aktu o podobnym charakterze. Wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa ma swoje miejsce w strukturze organizacyjnej, jako dział, wydział, oddział, itd.

Wyodrębnienie finansowe realizowane jest poprzez odpowiednie prowadzenie ewidencji rachunkowej danego przedsiębiorstwa pozwalające na przyporządkowanie majątku, przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa, a ściślej do realizowanych przez nią zadań gospodarczych.

Ostatnią cechą definiującą zorganizowaną część przedsiębiorstwa jest zdolność do bycia niezależnym przedsiębiorstwem samodzielnie realizującym określone zadania gospodarcze do wykonywania których służy w strukturze istniejącego przedsiębiorstwie. Co oznacza, że część mienia przedsiębiorstwa może być uznana za jego zorganizowaną część, gdy posiada potencjalną zdolność do funkcjonowania, jako samodzielny podmiot gospodarczy. Składniki majątkowe: materialne i niematerialne wchodzące w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa powinny zatem umożliwić nabywcy podjęcie działalności gospodarczej w ramach odrębnego przedsiębiorstwa.

Zdaniem Spółki, wszystkie określone powyżej przesłanki są spełnione w odniesieniu do oddziału, wobec czego oddział stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o podatku od towarów i usług. W szczególności podkreślić należy, że oddział działa, jako wyodrębniona organizacyjnie i finansowo jednostka, od 1 lipca 2014 roku. Wszystkie niezbędne składniki majątku, umożliwiające samodzielne funkcjonowanie oddziału, zostały do niego alokowane. Powyższe dowodzi, że oddział jest w stanie działać, jako niezależne przedsiębiorstwo.

Przeniesienie oddziału na odrębną spółkę w wyniku podziału przez wydzielenie będzie czynnością, o której mowa jest w art. 6 pkt 1 ustawy o VAT, czyli transakcją zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa nie podlegającą regulacjom ustawy o VAT i tym samym nie będzie skutkować koniecznością dokonywania przez Spółkę jakichkolwiek korekt podatku naliczonego związanego z działalnością przenoszonego oddziału, o których mowa w art. 91 ust. 9 ustawy o VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez towary, w myśl art. 2 pkt 6 ustawy, należy rozumieć rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Natomiast art. 7 ust. 1 ustawy stanowi, że przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Zgodnie z przepisem art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Stosownie do art. 6 pkt 1 ustawy, przepisów ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Pojęcie „transakcji zbycia” należy rozumieć w sposób zbliżony do terminu „dostawy towarów” w ujęciu art. 7 ustawy, tzn. „zbycie” obejmuje wszelkie czynności, w ramach których następuje przeniesienie prawa do rozporządzania przedmiotem jak właściciel, np. sprzedaż, zamianę, darowiznę, przeniesienie własności w formie wkładu niepieniężnego, czyli aportu. Zbycie przedsiębiorstwa podlega zasadzie swobody umów, a więc może nastąpić na podstawie każdej czynności rozporządzającej.

Przepisy regulujące prawną instytucję podziału spółek stanowią treść tytułu IV działu II ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1030, z późn. zm.).

W art. 529 § 1 Kodeksu spółek handlowych wyróżniono cztery sposoby dokonania podziału spółek kapitałowych. Zgodnie z ww. przepisem, podział może być dokonany przez:

 1. przeniesienie całego majątku spółki dzielonej na inne spółki za udziały lub akcje spółki przejmującej, które obejmują wspólnicy spółki dzielonej (podział przez przejęcie),
 2. zawiązanie nowych spółek, na które przechodzi cały majątek spółki dzielonej za udziały lub akcje nowych spółek (podział przez zawiązanie nowych spółek),
 3. przeniesienie całego majątku spółki dzielonej na istniejącą i na nowo zawiązaną spółkę lub spółki (podział przez przejęcie i zawiązanie nowej spółki),
 4. przeniesienie części majątku spółki dzielonej na istniejącą spółkę lub na spółkę nowo zawiązaną (podział przez wydzielenie).

Przewidziany w art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych podział dokonany przez przeniesienie części majątku spółki dzielonej na istniejącą spółkę lub spółkę nowo zawiązaną (podział przez wydzielenie), powoduje przeniesienie prawa własności wydzielonej części majątku. Złożoność procedur związanych z podziałem spółki nie ma przy tym znaczenia. Istotny jest efekt końcowy – przeniesienie własności.

Zatem podział spółki przez wydzielenie jest transakcją zbycia w rozumieniu art. 6 pkt 1 ustawy, o ile przedmiotem dostawy jest przedsiębiorstwo lub zorganizowana część przedsiębiorstwa.

Ze względu na szczególny charakter przepisu art. 6 pkt 1 ustawy, powinien on być interpretowany ściśle, co oznacza, że ma on zastosowanie wyłącznie w przypadku zbycia (a zatem wszelkich czynności, w ramach których następuje przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel) przedsiębiorstwa (w rozumieniu Kodeksu cywilnego) lub zorganizowanej jego części, zdefiniowanej w art. 2 pkt 27e ustawy.

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie zawierają definicji „przedsiębiorstwa”, zatem dla potrzeb przepisów ustaw podatkowych należy stosować definicję zawartą w art. 55(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121).

Zgodnie z tym przepisem, przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej. Obejmuje ono w szczególności:

 1. oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa);
 2. własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości;
 3. prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych;
 4. wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne;
 5. koncesje, licencje i zezwolenia;
 6. patenty i inne prawa własności przemysłowej;
 7. majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne;
 8. tajemnice przedsiębiorstwa;
 9. księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

W myśl art. 2 pkt 27e ustawy, przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa rozumie się organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Podstawowym wymogiem jest więc to, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa stanowiła zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań). Kolejnym warunkiem jest wydzielenie tego zespołu w istniejącym przedsiębiorstwie. Wydzielenie to ma zachodzić na trzech płaszczyznach: organizacyjnej, finansowej i funkcjonalnej (przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych).

Wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa ma swoje miejsce w strukturze organizacyjnej podatnika jako: dział, wydział, oddział itp. Przy czym, w doktrynie zwraca się uwagę, że organizacyjne wyodrębnienie powinno być dokonane na bazie statutu, regulaminu lub innego aktu o podobnym charakterze.

Wyodrębnienie finansowe najpełniej realizowane jest w przypadku zakładu lub oddziału osoby prawnej. Wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Ponadto wymagane jest, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa mogła stanowić potencjalne niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze, których realizacji służy w istniejącym przedsiębiorstwie. To oznacza, że przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa można rozumieć wyłącznie tę część przedsiębiorstwa, która jest przede wszystkim wyodrębniona organizacyjnie, ale także posiada wewnętrzną samodzielność finansową.

Zatem, aby w rozumieniu przepisów podatkowych, określony zespół składników majątkowych mógł zostać zakwalifikowany jako zorganizowana część przedsiębiorstwa, nie jest wystarczające jakiekolwiek zorganizowanie masy majątkowej, ale musi się ona odznaczać pełną odrębnością niezbędną do samodzielnego funkcjonowania w obrocie gospodarczym. Zorganizowaną część przedsiębiorstwa tworzą więc składniki, będące we wzajemnych relacjach takich, by można było mówić o nich jako o zespole, a nie o zbiorze przypadkowych elementów, których jedyną cechą wspólną jest własność jednego podmiotu gospodarczego.

Oznacza to, że zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest sumą poszczególnych składników, przy pomocy których będzie można prowadzić odrębny zakład, lecz zorganizowanym zespołem tych składników, przy czym punktem odniesienia jest tutaj rola, jaką składniki majątkowe odgrywają w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa (na ile stanowią w nim wyodrębnioną organizacyjnie i funkcjonalnie całość).

Reasumując, na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług mamy więc do czynienia ze zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa, jeżeli spełnione są wszystkie następujące przesłanki:

 • istnieje zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań,
 • zespół ten jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie,
 • składniki te przeznaczone są do realizacji określonych zadań gospodarczych,
 • zespół tych składników mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące ww. zadania gospodarcze.

Zaznaczenia wymaga, że definicja zorganizowanej części przedsiębiorstwa zawarta w przepisie art. 2 pkt 27e ustawy, nie jest definicją samoistną, lecz należy rozpatrywać ją m.in. w kontekście uregulowań art. 6 pkt 1 ustawy, który wyłącza z opodatkowania podatkiem od towarów i usług zbycie składników majątkowych i niemajątkowych uprzednio wyodrębnionych organizacyjnie i finansowo w istniejącym przedsiębiorstwie, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, nie dotyczy zaś zbycia poszczególnych składników majątkowych przedsiębiorstwa.

Z opisu sprawy wynika, że Spółka podjęła decyzję o wydzieleniu oddziału, który przejmie działalność Spółki, polegającą na wynajmie i zarządzaniu nieruchomościami własnymi, do których Spółka zalicza spółdzielcze własnościowe prawa do lokali. Do działalności oddziału przypisano część etatu pracownika, proporcjonalną do wykonywanych przez niego zadań w zakresie dotyczącym konserwacji i administrowania lokalami. Dla celów prowadzenia działalności oddział został wyposażony w składniki aktywów i pasywów:

 • spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu , wraz z nakładami podwyższającymi wartość tego prawa, w tym z infrastrukturą informatyczną, systemem alarmowym oraz instalacją klimatyzacyjną,
 • spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu , wraz z nakładami podwyższającymi wartość tego prawa, w tym z infrastrukturą informatyczną, systemem alarmowym oraz instalacją klimatyzacyjną,
 • wyposażenie lokali wymienionych w pkt a) i b) w postaci mebli biurowych, sanitariatów, mebli kuchennych i sprzętów AGD oraz armatury kuchennej i łazienkowej,
 • należności z tytułu dostaw i usług, wynikających z kont rozrachunkowych związanych z wynajmem pomieszczeń ww. lokalach,
 • zobowiązania z tytułu z tytułu dostaw i usług dotyczących ww. lokali,
 • rozrachunki z tytułu wynagrodzeń pracownika wykonującego czynności związane z obsługą administracyjną lokali, w części dotyczącej tych czynności.

Ponadto do oddziału zostaną przypisane wszelkie wierzytelności lub zobowiązania, które są związane, wynikają lub odnoszą się do składników aktywów i pasywów ww. wymienionych. Oddział nie będzie podlegał rejestracji sądowej, nie będzie prowadził odrębnych ksiąg rachunkowych i nie będzie sporządzał samodzielnego bilansu. Wyodrębnienie organizacyjne nastąpiło wewnątrz Spółki, w ramach jej struktury organizacyjnej. Wyodrębnienie finansowe nastąpiło w ramach ksiąg Spółki, jako zespół wyodrębnionych kont księgowych.

Spółka zamierza przenieść wyodrębniony oddział do odrębnej spółki kapitałowej w wyniku podziału (przez wydzielenie) Spółki. Planowany podział jest związany z przyjętą strategią Spółki, polegającą na stworzeniu grupy spółek, z których każda będzie pełniła określone funkcje i będzie posiadała określone aktywa w celach zarządzania nimi, administrowania, powiększania ich zasobów, czerpania z nich korzyści. Po dokonaniu podziału Spółki i przeniesieniu oddziału na odrębny podmiot, zawrze on ze Spółką odpłatną umowę najmu na używanie wyposażonych pomieszczeń dla celów prowadzonej działalności.

Z uwagi na zaprezentowany opis sprawy oraz treść powołanych przepisów prawa stwierdzić należy, że zespół składników materialnych i niematerialnych wydzielony w postaci oddziału stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa, skutkiem czego transakcja jego przeniesienia na odrębną Spółkę nie będzie na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy, czynnością podlegającą opodatkowaniu. Wynika to z faktu, że oddział został wyodrębniony w płaszczyźnie organizacyjnej oraz finansowej i został wyposażony w odpowiedni pakiet składników majątkowych, niezbędny do prowadzenia określonej działalności gospodarczej. Ponadto, jak wskazał Wnioskodawca, oddział mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze.

Zatem opisany zespół składników materialnych i niematerialnych spełnia przesłanki określone w art. 2 pkt 27e ustawy, na podstawie których można go uznać za zorganizowaną część przedsiębiorstwa. W konsekwencji na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy, przeniesienie oddziału na odrębną spółkę w wyniku podziału przez wydzielenie będzie czynnością niepodlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT.

W myśl art. 91 ust. 9 ustawy w przypadku transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa korekta określona w ust. 1-8 jest dokonywana przez nabywcę przedsiębiorstwa lub nabywcę zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Tym samym zgodzić należy się z Wnioskodawcą, że w analizowanej sprawie obowiązek dokonania ewentualnych korekt będzie leżał po stronie nabywcy oddziału, zgodnie z art. 91 ust. 9 ustawy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia przedstawionego w stanie faktycznym oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.