IPPP1/443-1234/14-4/EK | Interpretacja indywidualna

Prawa do odliczenia podatku VAT z tytułu nabycia supermarketu, jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
IPPP1/443-1234/14-4/EKinterpretacja indywidualna
 1. czynności niepodlegające opodatkowaniu
 2. podział
 3. podział spółki
 4. podział spółki przez wydzielenie
 5. zorganizowana część przedsiębiorstwa
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Wyłączenia

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony przedstawione we wniosku z dnia 13 października 2014 r. (data wpływu 20 października 2014 r.) uzupełnione pismem z dnia 1 grudnia 2014 r. (data wpływu 3 grudnia 2014 r.) w odpowiedzi na wezwanie Organu z dnia 19 listopada 2014 r. (skutecznie doręczone 25 listopada 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT z tytułu nabycia supermarketu, jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 października 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT z tytułu nabycia supermarketu, jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Wniosek uzupełniono pismem z dnia 1 grudnia 2014 r. (data wpływu 3 grudnia 2014 r.) w odpowiedzi na wezwanie Organu z dnia 19 listopada 2014 r. (skutecznie doręczone 25 listopada 2014 r.).

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny sformułowany ostatecznie w piśmie z dnia 1 grudnia 2014 r.

W dniu 2 września 2014 r., na podstawie umowy sprzedaży zawartej w formie aktu notarialnego przed Notariuszem spółka T. Sp. z o.o., wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (dalej: „Wnioskodawca”), kupiła od Zbigniewa P. (dalej: „Sprzedający”) zespół składników majątkowych funkcjonujący dotychczas w ramach działalności gospodarczej Sprzedającego jako samodzielny supermarket „X.”.

Przedmiotem umowy sprzedaży były wszelkie składniki majątku oraz zobowiązania wchodzące w skład struktury organizacyjnej funkcjonującej pod nazwą „X.”, a składają się na nią:

 • Prawa i obowiązki wynikające z Umowy najmu lokalu użytkowego o powierzchni ok. 900 m2, w budynku o aktualnym numerze działki 514/19, dla której Sąd Rejonowy prowadzi księgę wieczystą, zawartej w dniu 19 grudnia 2012 roku, zmienionej następnie Aneksem nr 1/2013 oraz Aneksem nr 2/2013 z dnia 14 listopada 2013 roku, z M. Sp. z o.o., wpisaną do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego;
 • Prawa wynikające z Decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego zatwierdzającej Supermarket, X.,;
 • Prawa autorskie oraz licencja wyłączna do projektu wystroju i układu przestrzennego supermarketu „X.” utrwalonego na płycie CD;
 • Księgi i dokumenty związane z prowadzeniem sklepu „X.”, w tym dokumentacja księgowa, zestawienia obrotów „X.”;
 • Regulamin organizacyjny „X.”;
 • Ruchomości w postaci wyposażenia sklepowego;
 • Umowa zlecenia zawarta w dniu 1 kwietnia 2014 roku z Dariuszem Nasiłowskim, której przedmiotem jest podjęcie wszelkich niezbędnych działań mających na celu prowadzenie supermarketu „X.”;
 • Polisa Ubezpieczenia Majątkowego Przedsiębiorstw wraz z Aneksem NR 1 z dnia 7 sierpnia 2014 roku zawarta z U. S A.;
 • Tajemnice przedsiębiorstwa związane z prowadzeniem zorganizowanej części przedsiębiorstwa „X.”, w tym również dane dotyczące kontrahentów „X.”.

W odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia stanu faktycznego z dnia 19 listopada 2014 r. o sygn. IPB2/436-612/14-2/MZ, IPPP1/443-1234/14-2/EK, Wnioskodawca wskazuje, iż:

 • Przedmiotem umowy sprzedaży były również zobowiązania przypisane do sklepu „X.”,
 • W związku z zawarciem umowy sprzedaży doszło do przejścia personelu zatrudnionego w sklepie „X.” do Wnioskodawcy.

W dniu dokonania powyższej transakcji doszło do wydania kupującemu składników majątkowych składających się na sklep „X.”.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie sformułowane ostatecznie w piśmie z dnia 1 grudnia 2014 r.

Czy sprzedaż zespołu składników materialnych i niematerialnych stanowiących sklep „X.” na rzecz Wnioskodawcy polega opodatkowaniu podatkiem VAT i Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z nabyciem „X.”...

Zdaniem Wnioskodawcy, sformułowanym ostatecznie w piśmie z dnia 1 grudnia 2014 r., sprzedaż zespołu składników materialnych i niematerialnych stanowiących sklep „X.” na rzecz Wnioskodawcy nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT i Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z nabyciem „X.”. Ponieważ przedmiotem tej transakcji jest zorganizowana część przedsiębiorstwa Sprzedającego, niepodlegająca opodatkowaniu VAT, w związku z jej zawarciem nie wystąpi VAT naliczony.

Zdaniem Wnioskodawcy, zbycie przez Sprzedającego całości składników majątkowych, funkcjonujących dotychczas w strukturze organizacyjnej Sprzedającego jako supermarket „X.”, stanowiło zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa (ZCP) w rozumieniu Ustawy VAT. Zespół zbywanych składników majątkowych spełnia bowiem kryteria wyodrębnienia organizacyjnego, funkcjonalnego oraz finansowego, jak również mógłby być niezależnym przedsiębiorstwem samodzielnie realizującym określone zadania gospodarcze.

Zgodnie z art. 6 pkt 1 Ustawy VAT przepisów ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Transakcja sprzedaży sklepu „X.” nie podlega więc opodatkowaniu VAT i jej zawarcie nie skutkuje powstaniem prawa do odliczenia podatku naliczonego po stronie Wnioskodawcy (podatek taki w związku z transakcją w ogóle nie wystąpi).

Ponadto, zgodnie z art. 88 ust. 3a pkt 2 Ustawy VAT nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku, gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Powyższe regulacje znajdą zastosowanie do transakcji sprzedaży sklepu „X.”, gdyż stanowi on zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e Ustawy VAT.

Zgodnie z tym przepisem przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa rozumie się organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Zorganizowana część przedsiębiorstwa istnieje jeżeli łącznie spełnione są następujące przesłanki:

 1. istnieje zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania,
 2. zespół ten jest organizacyjnie wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie
 3. zespół ten jest finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie,
 4. zespół ten jest przeznaczony do realizacji określonych zadań gospodarczych (wyodrębnienie funkcjonalne),
 5. zespół ten mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Sklep „X.” będący przedmiotem sprzedaży na rzecz Wnioskodawcy spełnia wszystkie wskazane wyżej warunki uznania go za zorganizowaną część przedsiębiorstwa.

Definicja pojęcia zorganizowanej części przedsiębiorstwa ma charakter ogólny, nie wymienia bowiem wprost, jakie składniki miałyby wchodzić w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa, a jakich składników nie można zakwalifikować jako składniki zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Organy podatkowe w swoich interpretacjach zwracają uwagę, iż o tym, czy dane składniki są powiązane organizacyjno-funkcjonalnie, należy oceniać przez pryzmat możliwości prowadzenia działalności gospodarczej przy użyciu tych składników. Przykładowo w piśmie Urzędu Skarbowego w Łodzi z dnia 29 czerwca 2007 r. (ŁUS-II-2-423/152/07/JB) czytamy, iż „zespół składników, dzięki którym w sposób zorganizowany prowadzona jest działalność gospodarcza, a więc takim, które w sposób spójny służą realizacji wyznaczonych zadań gospodarczych, należy uznać za przedsiębiorstwo.

Na gruncie wskazywanych powyżej przepisów każdą sytuację związaną z kwestią organizacji i wyodrębnienia należy rozpatrywać indywidualnie. Jak powszechnie przyjmują organy podatkowe zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest dowolnym zbiorem składników majątkowych (materialnych i niematerialnych) wchodzących w skład przedsiębiorstwa, ale wyodrębnionym organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie zespołem tych składników, zdolnym do bycia oddzielnym przedsiębiorstwem, samodzielnie realizującym określone zadania gospodarcze.

O wyodrębnieniu organizacyjnym jednostki organizacyjnej w przedsiębiorstwie zaś można mówić, gdy zorganizowana część przedsiębiorstwa stanowi odrębną jednostkę organizacyjną w strukturze tego przedsiębiorstwa, np. dział, wydział, oddział, itp. Takie organizacyjne wydzielenie powinno być dokonane na podstawie statutu, regulaminu lub aktu o podobnych charakterze.

Odnosząc się kolejno do wskazanych wyżej cech zorganizowanej części przedsiębiorstwa Wnioskodawca wskazuje, iż:

Ad a.

Sklep „X.” stanowi zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania. W skład „X.” wchodzą takie składniki materialne jak ruchomości stanowiące wyposażenie sklepu i takie składniki niematerialne, w tym zobowiązania, jak prawa, obowiązki, należności i zobowiązania z umowy najmu lokalu oraz z umowy zlecenia, prawa wynikające z decyzji zatwierdzającej supermarket, polisa ubezpieczenia majątkowego i tajemnice przedsiębiorstwa związane z prowadzeniem sklepu (w tym kontakty z kontrahentami). Wszystkie wymienione w opisie stanu faktycznego składniki sklepu „X.”, w tym personel, zostały przeniesione na Wnioskodawcę wskutek zawarcia umowy sprzedaży.

Składniki materialne i niematerialne, w tym zobowiązania, składające się na sklep „X.” pozostają we wzajemnych relacjach funkcjonalnych (są ze sobą wzajemnie powiązane), tak że można o nich mówić jako o zespole, a nie zbiorze przypadkowych elementów.

Ad b.

Sklep „X.” był organizacyjnie wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie Sprzedającego. Od dnia zawarcia umowy najmu lokalu, w którym prowadzony był supermarket „X.”. w przedsiębiorstwie Sprzedającego obowiązywał regulamin organizacyjny zorganizowanej części przedsiębiorstwa „X.”, który następnie był podstawą funkcjonowania jednostki aż do dnia dzisiejszego. Sklep „X.” funkcjonował w strukturze organizacyjnej Sprzedającego jako samodzielny supermarket o nazwie „X.", działający w oparciu o regulamin organizacyjny supermarketu”,

W ramach regulaminu organizacyjnego określono dla sklepu „X.” zadania gospodarcze i odrębne miejsce prowadzenia działalności gospodarczej.

Ad c.

Sklep „X.” był finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie Sprzedającego.

Wyodrębnienie finansowe oznacza sytuację, gdy sposób prowadzenia ewidencji rachunkowej przedsiębiorstwa pozwala na przyporządkowanie majątku, przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa, a ściślej do realizowanych przez nią zadań gospodarczych. Nie należy jednak utożsamiać tego pojęcia z pełną samodzielnością finansową oraz prowadzeniem pełnej księgowości.

Sklep „X.” był wyróżniony w księgach i dokumentacji Sprzedającego jako odrębna struktury. Dla sklepu „X.” ustalane były przychody, koszty i zysk odrębnie od innych działów przedsiębiorstwa Sprzedającego. Dla „X.” ustalany był odrębnie wynik finansowy.

W tym celu:

 • prowadzona była ewidencja zdarzeń gospodarczych umożliwiająca przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do sklepu „X.”,
 • sporządzano wewnętrzny bilans i rachunek zysków i strat dla sklepu „X.” oraz ustalano wynik finansowy tej jednostki.

Ad d.

Sklep „X.” stanowi zespół składników majątkowych przeznaczony do realizacji określonych zadań gospodarczych (wyodrębnienie funkcjonalne).

Wyodrębnienie funkcjonalne należy rozumieć jako przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych. Zorganizowana część przedsiębiorstwa musi stanowić funkcjonalnie odrębną całość -obejmować elementy niezbędne do samodzielnego prowadzenia działań gospodarczych, którym służy w strukturze przedsiębiorstwa.

Sklep „X.” to odrębny supermarket, stanowiący funkcjonalnie odrębną całość, dysponujący przydzielonymi mu składnikami majątkowymi, posiadający personel. Sklep ten przeznaczony jest do realizacji działalności handlowej ukierunkowanej na zysk w określonej lokalizacji.

Ad e.

Sklep „X.” mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące swoje zadania gospodarcze w postaci prowadzenia działalności handlowej w określonej lokalizacji. „X.” mógłby występować w obrocie gospodarczym jako odrębny pojedynczy supermarket, niepowiązany z innymi jednostkami. Należy wskazać, iż w skład zespołu składników majątkowych stanowiących sklep „X.” wchodzą składniki wystarczające do samodzielnego prowadzenia działalności sprzedażowej, w tym lokal supermarketu (na podstawie umowy najmu, podlegającej przeniesieniu na Wnioskodawcę), decyzja zatwierdzająca supermarket, ruchomości stanowiące wyposażenie supermarketu i personel prowadzący sklep, a ponadto księgi i dokumenty oraz tajemnice przedsiębiorstwa, w tym dane kontrahentów, związane z jego prowadzeniem.

Cechą definiującą zorganizowaną część przedsiębiorstwa jest zdolność do bycia niezależnym przedsiębiorstwem samodzielnie realizującym określone zadania gospodarcze. Aby zatem część mienia przedsiębiorstwa mogła być uznana za jego zorganizowaną część, musi ona - obiektywnie oceniając - posiadać potencjalną zdolność do funkcjonowania jako samodzielny podmiot gospodarczy. Składniki majątkowe: materialne i niematerialne wchodzące w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa muszą zatem umożliwić nabywcy podjęcie działalności gospodarczej w ramach odrębnego przedsiębiorstwa.

Należy także podkreślić, iż Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 17 kwietnia 2014 r. o sygn. IBPP3/443-86/14/AZ uznał, iż w przypadku gdy cześć przedsiębiorstwa jest funkcjonalnie i organizacyjnie wyodrębniona, czyli posiada własną strukturę organizacyjną, personel sklepowy, jako sklep działa w sieci franczyzowej, to taki sklep może funkcjonować w każdej chwili poza przedsiębiorstwem Wnioskodawcy.

Podsumowując, Wnioskodawca wskazuje, że część przedsiębiorstwa będąca przedmiotem sprzedaży stanowi zespół składników materialnych i niematerialnych służących do sprzedaży artykułów spożywczych. Może ona stanowić niezależne samodzielne przedsiębiorstwo. Przedmiot sprzedaży stanowi zespół składników wyodrębnionych finansowo. Ewidencja zdarzeń gospodarczych umożliwia przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do tegoż sklepu. Posiada on wewnętrzną samodzielność finansową. Sklep stanowiący przedmiot sprzedaży posiadał zdolność do niezależnego działania gospodarczego w ramach przedsiębiorstwa Sprzedającego.

Mając na uwadze powyższe, transakcja nabycia przez Wnioskodawcę sklepu „X.”, jako dotycząca zorganizowanej część przedsiębiorstwa, nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT i nie wiąże się z powstaniem prawa do odliczenia VAT naliczonego u Wnioskodawcy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Na mocy art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Pojęcie towaru ustawodawca zdefiniował w art. 2 pkt 6 ustawy. Zgodnie z zapisem zawartym w tym przepisie, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Jednocześnie przepisy art. 6 ustawy wskazują na wyłączenia określonych czynności spod zakresu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Są tutaj wskazane te czynności, które co do zasady należą do grupy czynności podlegających opodatkowaniu, mieszcząc się w zakresie odpłatnej dostawy towarów czy też odpłatnego świadczenia usług. Z uwagi jednakże na stosowne wyłączenie, czynności te – chociaż można je zakwalifikować jako odpłatną dostawę towarów czy też odpłatne świadczenie usług – nie podlegają opodatkowaniu.

W świetle art. 6 pkt 1 ustawy, przepisów ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Ze względu na szczególny charakter przepisu art. 6 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, winien on być interpretowany ściśle, co oznacza, że ma zastosowanie wyłącznie w przypadku zbycia (a zatem wszelkich czynności, w ramach których następuje przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel) przedsiębiorstwa (w rozumieniu Kodeksu cywilnego) lub zorganizowanej jego części, zdefiniowanej w art. 2 pkt 27e ustawy o podatku od towarów i usług.

Przepis art. 2 pkt 27e ustawy stanowi, że pod pojęciem zorganizowanej części przedsiębiorstwa rozumie się organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Zorganizowana część przedsiębiorstwa, jako przedmiot zbycia, musi zatem stanowić całość pod względem organizacyjnym i funkcjonalnym, co oznacza, że najistotniejsze dla przedmiotowego zagadnienia jest ustalenie, czy przenoszony majątek stanowi na tyle zorganizowany kompleks praw, obowiązków i rzeczy, że zdolny jest do realizacji zadań gospodarczych przypisywanych przedsiębiorstwu.

Podstawowym wymogiem jest więc to, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa stanowiła zespół składników materialnych i niematerialnych. Kolejnym warunkiem jest wydzielenie tego zespołu w istniejącym przedsiębiorstwie. Wydzielenie to ma zachodzić na trzech płaszczyznach: organizacyjnej, finansowej i funkcjonalnej (przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych).

Wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa ma swoje miejsce w strukturze organizacyjnej podatnika jako dział, wydział, oddział itp. Ocena ta musi być dokonana według podstawowego kryterium, tj. ustalenia jaką rolę składniki majątkowe i związane z nimi prawa materialne odgrywały w funkcjonowaniu dotychczasowego przedsiębiorstwa (na ile stanowiły wyodrębnioną organizacyjnie całość). Elementami zespołu składników materialnych i niematerialnych, stanowiących zorganizowaną część przedsiębiorstwa, powinny być w szczególności aktywa obrotowe, ale także czynnik ludzki, a więc pracowniczy. Przy czym, w doktrynie zwraca się uwagę, że organizacyjne wyodrębnienie powinno być dokonane na bazie statutu, regulaminu lub innego aktu o podobnym charakterze.

Wyodrębnienie finansowe najpełniej realizowane jest w przypadku zakładu lub oddziału osoby prawnej. Wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Natomiast wyodrębnienie funkcjonalne należy rozumieć jako przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych. Zorganizowana część przedsiębiorstwa musi stanowić funkcjonalnie odrębną całość – obejmować elementy niezbędne do samodzielnego prowadzenia działań gospodarczych, którym służy w strukturze przedsiębiorstwa. Aby zatem część mienia przedsiębiorstwa mogła być uznana za jego zorganizowaną część, musi ona – obiektywnie oceniając – posiadać potencjalną zdolność do funkcjonowania jako samodzielny podmiot gospodarczy. Składniki majątkowe materialne i niematerialne wchodzące w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa muszą zatem umożliwić nabywcy podjęcie działalności gospodarczej w ramach odrębnego przedsiębiorstwa.

Podsumowując, zorganizowaną część przedsiębiorstwa tworzą składniki, będące we wzajemnych relacjach, takich by można było mówić o nich jako o zespole, a nie o zbiorze przypadkowych elementów, których jedyną cechą wspólną jest własność jednego podmiotu gospodarczego.

Brak zaistnienia którejkolwiek z omawianych powyżej przesłanek wyklucza uznanie zespołu składników majątkowych przedsiębiorstwa za jego zorganizowaną część w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy.

Oznacza to, że zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest sumą poszczególnych składników, przy pomocy których będzie można prowadzić odrębny zakład, lecz zorganizowanym zespołem tych składników, przy czym punktem odniesienia jest tutaj rola, jaką składniki majątkowe odgrywają w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa (na ile stanowią w nim wyodrębnioną organizacyjnie i funkcjonalnie całość).

Przesłanki takiego wyodrębnienia są spełnione w sytuacji organizacyjnego wyodrębnienia w wewnętrznej strukturze przedsiębiorstwa oraz ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych w sposób pozwalający na przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań związanych z tą częścią przedsiębiorstwa.

Jednocześnie zorganizowana część przedsiębiorstwa powinna być gospodarczo samodzielna, zanim dojdzie do transakcji zbycia. Zatem wydzielona jednostka jeszcze przed jej zbyciem powinna uzyskać samodzielność gospodarczą i realizować ją w praktyce. Skutki prawne po stronie zbywcy nie powinny bowiem zależeć od zdarzeń przyszłych i niepewnych (samodzielne realizowanie zadań gospodarczych) powstałych już w innym podmiocie (u nabywcy).

Z uwagi na powyższe ustalenia, wskazać należy, że nie wystarczy zatem zorganizowanie jakiejkolwiek masy majątkowej, ale musi się ona odznaczać pełną odrębnością organizacyjną i finansową, z możliwością samodzielnego funkcjonowania w razie zaistnienia takiej potrzeby w obrocie gospodarczym. W przeciwnym razie nie można bowiem uznać, że dojdzie do powstania zespołu składników, które mogłyby stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa.

Na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług, mamy więc do czynienia ze zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa, jeżeli spełnione są łącznie wszystkie następujące przesłanki:

 • istnieje zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań,
 • zespół ten jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie,
 • składniki te przeznaczone są do realizacji określonych zadań gospodarczych,
 • zespół tych składników mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące ww. zadania gospodarcze.

Zaznaczenia wymaga, że definicja zorganizowanej części przedsiębiorstwa zawarta w przepisie art. 2 pkt 27e ustawy nie jest definicją samoistną, lecz należy rozpatrywać ją m.in. w kontekście uregulowań art. 6 pkt 1 ustawy, który wyłącza z opodatkowania podatkiem od towarów i usług zbycie składników majątkowych i niemajątkowych uprzednio wyodrębnionych organizacyjnie i finansowo w istniejącym przedsiębiorstwie, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, nie dotyczy zaś zbycia poszczególnych składników majątkowych przedsiębiorstwa.

Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawca dokonał zakupu zespołu składników majątkowych funkcjonujący dotychczas w ramach działalności gospodarczej Sprzedającego jako samodzielny supermarket „X.”. Przedmiotem umowy sprzedaży były wszelkie składniki majątku oraz zobowiązania wchodzące w skład struktury organizacyjnej funkcjonującej pod nazwą „X.” tj.: prawa i obowiązki wynikające z Umowy najmu lokalu użytkowego, prawa wynikające z Decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku zatwierdzającej Supermarket, X., prawa autorskie oraz licencja wyłączna do projektu wystroju i układu przestrzennego supermarketu „X.” utrwalonego na płycie CD, księgi i dokumenty związane z prowadzeniem sklepu „X.”, w tym dokumentacja księgowa, zestawienia obrotów „X.”; regulamin organizacyjny „X.”, ruchomości w postaci wyposażenia sklepowego, umowa zlecenia zawarta w dniu 1 kwietnia 2014 roku z Dariuszem Nasiłowskim, której przedmiotem jest podjęcie wszelkich niezbędnych działań mających na celu prowadzenie supermarketu „X.”;

Polisa Ubezpieczenia wraz z Aneksem NR 1 z dnia 7 sierpnia 2014 roku zawarta z U. S.A., tajemnice przedsiębiorstwa związane z prowadzeniem zorganizowanej części przedsiębiorstwa „X.”, w tym również dane dotyczące kontrahentów „X.”. Wnioskodawca wskazał również, że przedmiotem umowy sprzedaży były również zobowiązania przypisane do sklepu „X.”, oraz doszło do przejścia personelu zatrudnionego w sklepie „X.” do Wnioskodawcy.

Z uwagi na zaprezentowany opis sprawy oraz treść powołanych przepisów prawa stwierdzić należy, że zespół składników materialnych i niematerialnych będący przedmiotem sprzedaży stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa, skutkiem czego transakcja jej sprzedaży nie będzie na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy, czynnością podlegającą opodatkowaniu. Wynika to z faktu, że opisana we wniosku działalność handlowa cechuje się wyodrębnieniem organizacyjnym, finansowym oraz funkcjonalnym. Wyodrębnienie organizacyjne uwidacznia się poprzez własną strukturę organizacyjną, dzięki której sklep funkcjonował. Z kolei wyodrębnienie finansowe wynika z faktu, że ewidencja zdarzeń gospodarczych umożliwia przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do tegoż sklepu. Sklep posiada wewnętrzną samodzielność finansową. O wyodrębnieniu funkcjonalnym świadczy fakt, że zespół składników majątkowych przypisanych do działalności sklepu stanowi w ramach działalności gospodarczej Wnioskodawcy odrębną, spójną funkcjonalnie całość. Ponadto, jak wskazał Wnioskodawca, sklep X. mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze.

W konsekwencji opisany zespół składników materialnych i niematerialnych spełnia przesłanki określone w art. 2 pkt 27e ustawy, na podstawie których można go uznać za zorganizowaną część przedsiębiorstwa. W skutek powyższego stwierdzenia, sprzedaż sklepu będzie czynnością niepodlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT, na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy.

W odniesieniu do prawa do odliczenia podatku VAT w związku z nabyciem „X.” należy wskazać, że zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

 1. nabycia towarów i usług,
 2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Należy podkreślić, że ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 tej ustawy.

W myśl art. 88 ust. 3a pkt 2 ww. ustawy nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Zatem w związku, z tym, że zbycie przez Sprzedającego całości składników majątkowych składających się na supermarket, jak wskazano wyżej, stanowi, w myśl art. 2 pkt 27e ustawy, zorganizowaną część przedsiębiorstwa i na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy transakcja sprzedaży nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z nabyciem supermarketu „X.”.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Jednocześnie Organ informuje, że niniejsza interpretacja rozstrzyga w zakresie podatku od towarów i usług, w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

czynności niepodlegające opodatkowaniu
IPTPP1/443-663/14-4/MW | Interpretacja indywidualna

podział
IPPB3/423-772/14-2/AG | Interpretacja indywidualna

podział spółki
IPPB3/423-633/14-4/AG | Interpretacja indywidualna

podział spółki przez wydzielenie
IPTPB3/423-330/14-4/KJ | Interpretacja indywidualna

zorganizowana część przedsiębiorstwa
IPPP1/443-1267/14-2/AS | Interpretacja indywidualna

Dokumenty powiązane lub podobne:

IBPP3/443-86/14/AZ | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.