IPPB5/4510-945/15-3/AK | Interpretacja indywidualna

Uznanie Działu Odbioru i Transportu Odpadów Komunalnych za zorganizowaną część przedsiębiorstwa oraz skutków prawnopodatkowych wniesienia aportem do Spółki zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
IPPB5/4510-945/15-3/AKinterpretacja indywidualna
 1. aport
 2. podział spółki przez wydzielenie
 3. przychód
 4. skutki podatkowe
 5. zorganizowana część przedsiębiorstwa
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Definicje legalne
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm) oraz § 4 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643 z późn. zm) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 6 października 2015 r. (data wpływu 12 października 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie uznania Działu Odbioru i Transportu Odpadów Komunalnych za zorganizowaną część przedsiębiorstwa oraz skutków prawnopodatkowych wniesienia aportem do Spółki zorganizowanej części przedsiębiorstwa - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 października 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie uznania Działu Odbioru i Transportu Odpadów Komunalnych za zorganizowaną część przedsiębiorstwa oraz skutków prawnopodatkowych wniesienia aportem do Spółki zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Sp. z o.o. (dalej: R., Spółka) jest spółką miejską, w której 100% udziałów posiada Gmina Miasta. R. zajmuje się przede wszystkim zagospodarowaniem odpadów, eksploatując Instalacją Regionalną. W regionie funkcjonuje jeden zakład, który spełnia wymogi regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych wynikające z definicji regionalnej instalacji do mechaniczno- biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych. Jest nim Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych zarządzany przez R. Poza zagospodarowaniem odpadów Spółka świadczy też od 2013 r. usługi w zakresie odbioru i transportu odpadów.

Obecnie R. rozważa podjęcie działań, mających na celu reorganizację struktury biznesowej i organizacyjnej prowadzonej działalności, poprzez wniesienie do innej spółki kapitałowej wkładu niepieniężnego (aportu). Przedmiotem wkładu miałyby być składniki materialne i niematerialne wykorzystywane dotychczas w działalności Spółki, związane z funkcjonowaniem jednego z działów, który zastałby wyodrębniony w strukturze organizacyjnej R. Dział zajmujący się odbiorem i transportem odpadów komunalnych miałby zostać utworzony w styczniu 2016 r. poprzez wydzielenie z obecnego Działu Transportu i Logistyki. W maju 2016 r. planowane jest wniesienie wyodrębnionego Działu jako wkładu niepieniężnego. Powyższe działanie miałoby poprawić efektywność działalności w zakresie odbioru i transportu odpadów i tym samym zoptymalizować wykorzystanie Instalacji utylizacji odpadów poprzez zapewnienie większej zbiórki odpadów.

Opis działu po jego planowanym wyodrębnieniu

W ramach zatwierdzonej struktury organizacyjnej w Spółce wyodrębnione są Działy, które realizują przypisane im zadania. W styczniu 2016 r. planuje się wyodrębnienie z funkcjonującego Działu Transportu i Logistyki nowego Działu Odbioru i Transportu Odpadów Komunalnych (dalej OiTOK, Dział). Dział ten będzie zajmował się wyłącznie odbiorem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz transportem odpadów do instalacji przetwarzania odpadów, w tym przygotowaniem odpadów do przetworzenia (m. in. magazynowanie i przeładunek odpadów) oraz gospodarowaniem odpadami przemysłowymi, w szczególności zbieranie, odbieranie i transport do miejsc odzysku lub unieszkodliwianie. Wszelka działalność związana z obsługą logistyczną zakładu pozostanie w obecnym Dziale Transportu i Logistyki.

O wyodrębnieniu organizacyjnym OiTOK świadczyć będą:

 • regulamin organizacyjny,
 • pracownicy bezpośrednio przypisani do OiTOK, celem realizacji zadań tegoż działu,
 • majątek ruchomy, w szczególności specjalistyczne środki transportu (śmieciarki), bezpośrednio wykorzystywany do realizacji zadań działu.

Rachunkowość Spółki prowadzona będzie w ten sposób, iż szczegółowej ewidencji syntetyczno-analitycznej podlegać będą koszty i przychody OiTOK. W odniesieniu do kosztów dotyczących całokształtu działalności prowadzonej przez R. (np. kosztów ogólnego zarządu, wsparcia finansowo-księgowego, IT), Spółka będzie przypisywać koszty do OiTOK na podstawie stosownych kluczy alokacji. Koszty te będą ewidencjonowane na podstawie dokumentów wewnętrznych. Tym samym dla działu OiTOK, w dowolnym momencie, będzie mógł zostać obliczany rachunek zysków i strat.

Spółka nie będzie prowadzić wyodrębnionej ewidencji na kontach księgowych dotyczącej majątku trwałego, należności i zobowiązań OiTOK. Jednakże, na konkretny dzień (np. dzień wniesienia aportu) R. jest w stanie ustalić dla OiTOK wartość:

 • majątku wykorzystywanego (na podstawie kart środków trwałych i miejsc ich użytkowania),
 • wyposażenia niskocennego - na podstawie kart przekazania majątku,
 • należności - na podstawie szczegółowej analizy nierozliczonych transakcji,
 • zobowiązań - na podstawie szczegółowej analizy nierozliczonych transakcji (w odniesieniu do zakupów bezpośrednich działu), niewypłaconych wynagrodzeń, zobowiązań publicznoprawnych (PIT, ZUS, podatek od środków transportu); zaznaczyć należy, iż znacząca część zobowiązań Spółki powstaje jako zobowiązanie dotyczące wszystkich działów R.; Spółka nie jest w stanie wydzielić zobowiązania przypadającego tylko na Dział z ogólnej kwoty zobowiązania, np. za paliwo czy części zamienne; w momencie, gdy Dział pobiera paliwo, części zamienne itp., zobowiązanie z tego tytułu może być już całkowicie spłacone, zatem nie istnieje; zatem, jeżeli w dalszej części opracowania jest mowa o zobowiązaniach, należy je rozumieć w takim zakresie jak został przedstawiony powyżej.

Wszystkie powyższe uwarunkowania stanowią o wyodrębnieniu finansowym OiTOK, gdyż istnieje możliwość sporządzenia bilansu (rozumianego jako zestawienie majątku i zobowiązań) na konkretny dzień. Spółka nie planuje wyodrębniać rachunku bankowego ani kasy dla OiTOK, z uwagi na niewielką liczbę transakcji i kosztowność takiego rozwiązania.

Poza głównym majątkiem wyodrębnionym dla OiTOK celem realizacji przypisanych zadań, OiTOK będzie wykorzystywał poniższe zasoby wspólne, służące również zaspokojeniu potrzeb innych działów Spółki:

 • nieruchomości Spółki, w tym w szczególności baza dla środków transportu oraz pomieszczenia w budynku administracyjnym,
 • zbiorniki paliw, z których tankowane są pojazdy należące do wszystkich działów Spółki,
 • instalacji utylizacji odpadów - wyjaśnienia wymaga bowiem fakt, iż odbiór odpadów wiąże się z obowiązkiem odpowiedniej ich utylizacji, co z kolei przedkłada się na przedmiot umów podpisywanych przez Spółkę; R. zwiera umowy z podmiotami zewnętrznymi na odbiór i utylizację odpadów; do działu OiTOK przypisywane będą przychody z obydwu tych działań, natomiast koszt utylizacji odpadów odebranych ustalany będzie po technicznym koszcie przetworzenia jednostki odpadów i przeksięgowywany na konto kosztowe dotyczące OiTOK,
 • pracowników działu serwisowego, który Świadczy usługi konserwacji i napraw środków transportu wykorzystując zapasy części zamiennych, nabywanych wspólnie przez spółkę,
 • pracowników administracyjnych, w szczególności pracowników ochrony, księgowości, informatyków, służby sprzątające.

R. rozważa wniesienie OiTOK do nowo utworzonej spółki (dalej Nowa Spółka), która ma realizować identyczne zadania jakie zostaną od stycznia 2016 r. przypisane OiTOK. Głównym celem powołania Nowej Spółki ma być utworzenie samodzielnego i niezależnego podmiotu gospodarczego, który będzie mógł efektywnie działać na silnie konkurencyjnym rynku usług odbioru odpadów. Rynek ten i specyfika działalności podmiotów na nim funkcjonujących jest istotnie inna od działalności związanej z zagospodarowaniem odpadów, która jest głównym przedmiotem działalności R., stąd założono, iż odrębny podmiot będzie miał możliwość lepszego dopasowania specyfiki działania do wymagań rynku. Głównym celem R. jest stworzenie podmiotu, który będzie w stanie skutecznie pozyskiwać zlecenia na odbiór i zagospodarowanie odpadów, wpisując się tym samym w główny cel strategiczny, jakim jest zapewnienie stabilnego strumienia odpadów do instalacji R.

Do Nowej Spółki zostaną wniesione wszystkie zidentyfikowane jako niezbędne do funkcjonowania OITOK:

 • składniki majątku ruchomego oraz wartości niematerialne i prawne,
 • należności i zobowiązania bezpośrednie OiTOK,
 • pracownicy realizujący zadania tylko i wyłącznie w ramach działu OiTOK,
 • umowy o odbiór i transport odpadów komunalnych, które na moment wniesienia byłyby prawnie możliwe do przejęcia.

Nowa Spółka korzystałaby natomiast na zasadzie umów o współpracy, najmu ze wszystkich zasobów wspólnych, a to w szczególności:

 • najem pomieszczeń administracyjnych i bazy dla środków transportowych,
 • umowa o współpracy w zakresie utylizacji odebranych odpadów w instalacji będącej własnością R., obsługi serwisowej taboru transportowego, usług informatycznych oraz niezbędnych usług administracyjnych.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy OiTOK stanowić będzie zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym, a tym samym wniesienie do Nowej Spółki pozostaje neutralne podatkowo na moment wniesienia aportu, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: „ustawa CIT”)...

Zdaniem Wnioskodawcy, OiTOK będzie stanowił zorganizowaną część przedsiębiorstwa. W myśl art. 4a pkt . 4 ustawy o CIT oraz art. 2 pkt . 27e ustawy VAT, zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Biorąc pod uwagę wskazaną definicję oraz stanowiska prezentowane zarówno w doktrynie jak i orzecznictwie sądów administracyjnych, należy przyjąć, że status zorganizowanej części przedsiębiorstwa posiada tylko taka część mienia przedsiębiorstwa, która łącznie spełnia następujące warunki:

 1. stanowi zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań,
 2. zespół ten jest wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie na płaszczyźnie organizacyjnej, finansowej i funkcjonalnej,
 3. zorganizowana część przedsiębiorstwa mogłaby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze.

W opinii R., wydzielony w Spółce, a następnie wnoszony zespół składników, stanowiący Dział OiTOK, spełnia wszystkie wymienione wyżej warunki, pozwalające uznać go za zorganizowaną część przedsiębiorstwa.

Zdaniem Spółki OiTOK będzie stanowił zorganizowaną część przedsiębiorstwa. W myśl art. 4a pkt 4 ustawy o CIT oraz art. 2 pkt 27e ustawy VAT, zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Zespół składników majątkowych, w tym zobowiązań, wyodrębnionych funkcjonalnie

Jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego przedmiotem aportu do Nowej Spółki będzie wydzielony Dział OiTOK, który będzie stanowił zespół funkcjonalnie ze sobą połączonych składników materialnych i niematerialnych, wyodrębnionych formalnie i faktycznie w strukturze organizacyjnej R.. Wyodrębnienie w aspekcie funkcjonalnym przejawiać się będzie poprzez świadczenie przez OiTOK usług odbioru i transportu odpadów, które będzie przypisane tylko temu działowi i będzie zasadniczo różnić się od pozostałej działalności Spółki. Działalność R. to bowiem przetwarzanie odebranych odpadów, w tym ich selekcja oraz ich utylizacja. Składniki majątkowe związane z działalnością wydzielonego w przyszłości OiTOK będą wyraźnie wyodrębnione w strukturze spółki.

Do składników tych w szczególności należeć będą środki trwałe oraz inne rzeczy ruchome, prawa majątkowe, wierzytelności i uprawnienia z umów związanych i z działalnością OiTOK.

Zauważyć przy tym należy, że z uwagi na prawne uwarunkowania, niektóre umowy nie będą mogły zostać przekazane do Nowej Spółki lecz ich wykonanie, do momentu wygaśnięcia umowy (przez około 3 miesiące), pozostanie w gestii R. Spółka nie będzie kontynuować tychże umów po okresie obowiązywania.

Do przetargów przystąpi Nowa Spółka. Są to znaczące kontrakty przychodowe, które zostały zawarte z w procedurze przetargów publicznych. Zdaniem R., fakt nieprzekazania całości umów przychodowych, w wyniku prawnych ograniczeń, nie ma wpływu na odrębność OiTOK na moment wniesienia aportu.

Pośrednio, analogiczne stanowisko prezentowane jest w interpretacji Indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, 08 maja 2015 r., IBPBI/2/4510-170/15/MO. Dyrektor potwierdził stanowisko Wnioskodawcy, który utrzymywał, iż „w zakresie, w którym określonego rodzaju zezwolenia lub koncesje nie będą mogły stanowić przedmiotu aportu ze względów prawnych, nowa spółka, jako podmiot nabywający zorganizowaną część przedsiębiorstwa posiadać będzie własne zezwolenia lub koncesje, pozwalające na prowadzenie działalności gospodarczej przez wnoszone składniki materialne i niematerialne, jak w przypadku samodzielnego przedsiębiorstwa. W konsekwencji przykładowo wyłączenie koncesji Spółki z będącego przedmiotem aportu, zespołu składników materialnych i niematerialnych, nie stanowi zdaniem Wnioskodawcy, przeszkody do uznania będącej przedmiotem aportu części przedsiębiorstwa za zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o CIT, gdyż skutkiem tego zbywany majątek nie traci zdolności do prowadzenia niezależnej działalności gospodarczej z wykorzystaniem zbywanego zespołu składników materialnych i niematerialnych”.

Do obsługi działalności gospodarczej związanej z działem OiTOK zostaną przydzieleni konkretni pracownicy. Wyżej wspomniani pracownicy będą wykorzystywać do działalności gospodarczej dedykowane dla niej składniki majątkowe. Do OiTOK będą także przypisane niektóre zobowiązania oraz należności, a także wybrane umowy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej R.. Zwrócić przy tym należy uwagę na wyrok WSA w Warszawie z 9 października 2009 r, sygn. akt III SA/Wa 674/09, z którego wynika następujące: „Definicja ZCP zawarta w ustawie o CIT wskazuje, że zespół składników majątkowych wchodzących w jej skład powinien zawierać także zobowiązania. Jednak definicja ZCP nie wymaga, aby dla uznania aportu za ZCP, w jego skład musiały wchodzić wszystkie zobowiązania. Jakie związane są z daną częścią przedsiębiorstwa. W przypadku gdy zbywca wykazuje wolę przekazania zobowiązań wraz z pozostałą częścią przedsiębiorstwa, a na przeszkodzie skutecznej transakcji stoi jedynie brak zgody wierzyciela na zmianę dłużnika, to fakt ten nie powinien mieć wpływu na ocenę, czy mamy do czynienia z ZCP czy też nie”. Fakt nieprzekazania całości należności dotyczących czynności odbioru i transportu odpadów (w związku z brakiem możliwości cesji wszystkich kontraktów przychodowych) i zobowiązań nie ma wpływu na istnienie wyodrębnienia funkcjonalnego zespołu składników majątkowych.

Wobec powyższego, będący przedmiotem aportu OiTOK stanowić będzie zespół zorganizowanych materialnych i niematerialnych składników majątkowych oraz osobowych.

Wyodrębnienie organizacyjne i finansowe

O wyodrębnieniu organizacyjnym stanowić będzie regulamin organizacyjny R. Wyodrębnienie organizacyjne należy rozumieć jako sytuację, w której zorganizowana część przedsiębiorstwa jest wydzielona w strukturze organizacyjnej podatnika w formie odrębnej jednostki (takiej jak dział, wydział, departament), co potwierdzają również formalne dokumenty będące w posiadaniu podatnika (np. schemat organizacyjny). Takie podejście potwierdza praktyka organów podatkowych. Przykładowo, w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu wydanej 13 grudnia 2012 r., sygn. ILPP1/443-856/12-4/MD wskazuje się, że „(...) wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa ma swoje miejsce w strukturze organizacyjnej podatnika jako dział, wydział, oddział itp. Ocena ta musi być dokonana według podstawowego kryterium, tj. ustalenia jaką rolę składniki majątkowe i związane z nimi prawa materialne odgrywały w funkcjonowaniu dotychczasowego przedsiębiorstwa (na ile stanowiły wyodrębnioną organizacyjnie całość). Elementami zespołu składników materialnych i niematerialnych, stanowiących zorganizowaną część przedsiębiorstwa, powinny być w szczególności aktywa obrotowe, ale także czynnik ludzki, a więc pracownicy. Przy czym, w doktrynie zwraca się uwagę, że organizacyjne wyodrębnienie powinno być dokonane na bazie statutu, regulaminu lub innego aktu o podobnym charakterze.

OiTOK będzie wydzielony w strukturze organizacyjnej R., co znajdzie odzwierciedlenie w regulaminie organizacyjnym. Będzie on odpowiedzialny za odbiór i transport odpadów. Wszystkie pozostałe w Spółce po wydzieleniu działy będą zajmowały się wyłącznie inną aktywnością niż wchodząca w zakres działalności OiTOK. Dział ten będzie zatem jednostką odrębną od innych jednostek w ramach struktury organizacyjnej R., a w jego skład będą wchodziły zarówno składniki majątkowe, jak i personel potrzebny w celu prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie działalności odbioru transportu odpadów. W związku z tym, należy uznać, że OiTOK będzie wydzielony organizacyjnie w strukturach Spółki.

Dla spełnienia warunku wyodrębnienia finansowego potrzebne jest prowadzenie rachunkowości w taki sposób, aby można było przyporządkować koszty i przychody, a także należności oraz zobowiązania do zorganizowanej części przedsiębiorstwa. W przypadku OiTOK, wszelkie zdarzenia gospodarcze wynikające z prowadzonej przez ten Dział działalności operacyjnej będą ewidencjonowane księgowo w sposób pozwalający na wyodrębnienie przychodów i kosztów powstałych w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej (tj. w zakładowym planie kont zostaną wyodrębnione konta kosztowe i przychodowe związane z działalnością operacyjną OiTOK, na których będą księgowane odpowiednio przychody i koszty związane z działalnością tego Działu). Z ewidencji pozabilansowej (m. in. ewidencji środków trwałych, wyposażenia (tutaj częściowo bilansowej), ewidencji rozrachunków) będzie można określić na konkretny dzień wartość bilansową majątku i zobowiązań Działu. Zdaniem R., nie ma obowiązku wyodrębniania rachunku bankowego czy kasy dla OiTOK. Takie podejście znajduje potwierdzenie na gruncie praktyki podatkowej. Przykładowo, w interpretacji indywidualnej z 10 stycznia 2014 r., Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, sygn. ILPP2/443-1044/12-4/EN, wskazał, „że wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kasztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa”. Chodzi zatem o takie odrębne ewidencjonowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań związanych z prowadzeniem danej jednostki, by możliwe było oddzielenie finansów tej jednostki (działu) od finansów reszty przedsiębiorstwa (por. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 28 kwietnia 2011 r., sygn. III SA/Wa 1766/10, wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z 21 listopada 2012 r., sygn. I SA/Gd 971/12). Spółka nie będzie prowadziła oddzielnego rachunku bankowego dla każdego z Działów. Jednakże brak odrębnego rachunku bankowego nie stoi na przeszkodzie uznaniu określonej jednostki (działu) za wyodrębnioną finansowo. Podsumowując, w ocenie R., Dział OiTOK będzie finansowo wyodrębniony w strukturach Spółki.

Możliwość stanowienia samodzielnego przedsiębiorstwa

Definicja ZCP umieszczona w art. 4a pkt 4 ustawy CIT i art. 2 pkt 27e ustawy VAT wyraźnie wskazuje, że zorganizowaną część przedsiębiorstwa stanowi pewien zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań, który musi cechować się wyodrębnieniem oraz przydatnością do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania. W świetle tej definicji za najistotniejszą cechę ZCP należy uznać okoliczność, że ma to być przede wszystkim taki zespół składników, który umożliwi realizowanie zadań gospodarczych. Zespół składników majątkowych, dla uznania go za ZCP, powinien spełniać przesłankę zdolności do samodzielnej realizacji zadań, jakie wykonuje w dotychczasowym przedsiębiorstwie. Oznacza to, iż dany zespół składników powinien mieć możliwość samodzielnego działania jako niezależny podmiot. Tak więc dany podmiot, oprócz wypełniania określonych funkcji gospodarczych w ramach dotychczasowego przedsiębiorstwa, powinien mieć możliwość prowadzenia działalności samodzielnie. W interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 1 sierpnia 2011 r. sygn. ILPB4/423-141/11-2/DS wskazano, iż „(...) wymagane jest, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa mogła stanowić potencjalne niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze, których realizacji służy w istniejącym przedsiębiorstwie. Tę ostatnią przesłankę rozumie się zazwyczaj jako potencjalną zdolność zorganizowanej części przedsiębiorstwa) do niezależnego działania gospodarczego jako samodzielnego podmiotu gospodarczego i to jeszcze w ramach istniejącego przedsiębiorstwa”.

Składniki majątkowe wchodzące w skład będącego przedmiotem aportu Działu OiTOK będą przeznaczone do realizacji odbioru i transportu odpadów (jednocześnie, ta działalność będzie miała charakter odrębny od działalności realizowanej w ramach pozostałych działów).

Ponadto, opisany wyżej zorganizowany zespół składników materialnych i niematerialnych wchodzących w skład będącego przedmiotem aportu Działu umożliwi samodzielne prowadzenie działalności operacyjnej, ponieważ obejmie:

 • składniki majątkowe niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie odbioru i transportu odpadów,
 • pracowników, którzy są kompetentni do realizacji zadań związanych z działalnością operacyjną,
 • zobowiązania i należności związane z prowadzoną działalnością operacyjną,
 • prawa i obowiązki wynikające z umów handlowych, dzięki którym możliwe jest osiąganie przychodów z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

OiTOK przed dniem aportu będzie więc posiadał wszelkie przymioty wymagane do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej jako niezależne przedsiębiorstwo.

Możliwość korzystania przez Nową Spółkę z usług R., w zakresie zasobów wspólnych, również nie pozbawia przedmiotu aportu (działu OiTOK) przymiotów zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Spółka pragnie zwrócić uwagę na tezy zawarte w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 27 września 2011 r., sygn. I FSK1353/10. W rozstrzygnięciu tym NSA wskazał m.in., że „brak w przedsiębiorstwie wewnętrznych działów obsługujących jego zadania kadrowe, informatyczne i finansowe nie pozbawia tegoż przedsiębiorstwa możliwości realizacji określonych zadań gospodarczych”. W tym kontekście, wyłączenie z transakcji działu usług analitycznych nie zmienia charakteru ZCP II jako zespołu składników zdolnych do samodzielnego funkcjonowania.

Możliwość korzystania z usług podmiotów zewnętrznych, czy wykorzystywania majątku innych jednostek na podstawie umowy najmu nie powoduje, iż stanowiący Dział zespół składników jest niezdolny do prowadzenia samodzielnej działalności. Wykorzystywanie w działalności gospodarczej usług obcych oraz cudzego majątku jest zjawiskiem powszechnym. W ocenie Spółki, pomiędzy elementami majątku stanowiącego Dział istnieje wyraźny związek funkcjonalny. OiTOK jest bowiem zorganizowanym zespołem składników służących realizacji określonych zadań gospodarczych (tj. osiągania przychodów z tytułu odbioru i transportu odpadów).

Mając na uwadze wszystkie powyższe okoliczności, opisane w zdarzeniu przyszłym, wyodrębniony Dział, który będzie wnoszony aportem do Nowej Spółki spełnia przestanki uznania za zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy CIT. W konsekwencji, wniesienie OiTOK (wraz z przypisanymi do niego aktywami i zobowiązaniami) nie będzie skutkowało powstaniem po stronie R. przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy CIT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego - jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.