IPPB5/4510-915/15-2/AK | Interpretacja indywidualna

Uznanie Działu Nieruchomości P. Spółki dzielonej za zorganizowaną część przedsiębiorstwa;Uznanie Działu Rozwoju Inwestycji Spółki dzielonej za zorganizowaną część przedsiębiorstwa;Skutki podatkowe podziału spółki przez wydzielenie.
IPPB5/4510-915/15-2/AKinterpretacja indywidualna
 1. podział spółki przez wydzielenie
 2. przychód
 3. skutki podatkowe
 4. zorganizowana część przedsiębiorstwa
 5. zyski
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Definicje legalne
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm) oraz § 4 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643 z późn. zm) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 2 października 2015 r. (data wpływu 5 października 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

 • uznania Działu Nieruchomości P. Spółki dzielonej za zorganizowaną część przedsiębiorstwa - jest prawidłowe;
 • uznania Działu Rozwoju Inwestycji Spółki dzielonej za zorganizowaną część przedsiębiorstwa - jest prawidłowe;
 • skutków prawnopodatkowych podziału przez wydzielenie - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 października 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

 • uznania Działu Nieruchomości P. Spółki dzielonej za zorganizowaną część przedsiębiorstwa;
 • uznania Działu Rozwoju Inwestycji Spółki dzielonej za zorganizowaną część przedsiębiorstwa;
 • skutków prawnopodatkowych podziału przez wydzielenie.
We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest spółką akcyjną mającą siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i podlegającą nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce (dalej: „Wnioskodawca”, „Spółka” lub „Spółka dzielona”). Jednocześnie, Spółka jest zarejestrowana jako podatnik VAT czynny. Jedynym akcjonariuszem Spółki jest i będzie na moment podziału, o którym mowa poniżej, spółka akcyjna posiadająca siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz podlegająca w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu (dalej: „Spółka przejmująca”). Spółka przejmująca jest zarejestrowana jako podatnik VAT czynny.

W związku z planowanym pozostawieniem w ramach spółki Działu Nieruchomości P. przeprowadzony zostanie podział Spółki. Podział ten nastąpi w trybie przewidzianym w art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych (dalej „KSH”), tj. w drodze podziału przez wydzielenie części majątku Spółki na Spółkę przejmującą. W ramach podziału wspólnicy Spółki dzielonej nie otrzymają jakichkolwiek dopłat w gotówce.

Majątek podlegający wydzieleniu stanowi na moment wydzielenia wyodrębniony na podstawie wewnętrznych aktów organizacyjnych (m. in. uchwały w sprawie wydzielenia w Spółce Działu Nieruchomości P. oraz Działu Rozwoju Inwestycji) Spółki dzielonej zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym również zobowiązań, przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej m. in. zarządzania nieruchomościami oraz przygotowania inwestycji.

Grupa kapitałowa, w ramach której działa Wnioskodawca, buduje lub nabywa nieruchomości na cele inwestycyjne, najczęściej biurowce i centra handlowe. Zazwyczaj poszczególne projekty prowadzone są przez odrębne spółki. Również w tym przypadku w wyniku podziału w spółce pozostanie Dział Nieruchomości P., który został wyodrębniony w celu realizacji inwestycji w P. natomiast pozostała część majątku (pozostałe nieruchomości oraz działalność finansowa) spółki zostanie wydzielona.

Na majątek Działu Nieruchomości P. składają się dwie nieruchomości w P., umowy związane z tymi nieruchomościami, należności związane z tymi nieruchomościami oraz środki pieniężne. Dział Nieruchomości P. posiada również zobowiązania i co do zasady prowadzi niezależną politykę finansową. Ta niezależność dotyczy zwłaszcza osiągania przychodów z wynajmu i sprzedaży nieruchomości i ponoszenia kosztów operacyjnych. W tym celu:

 • Dział prowadzi gospodarkę w oparciu o budżet opracowany przez Dyrektora Działu i zatwierdzany przez Zarząd Spółki corocznie w terminach obowiązujących w Spółce;
 • W okresach kwartalnych sporządzany jest dla Działu rachunek zysków i strat, który podlega analizie wykonania budżetu;
 • Co najmniej na koniec każdego roku finansowego sporządzony będzie bilans Działu, który podlega weryfikacji i ocenie Zarządu. Na tej podstawie podejmowane są decyzje, co do działań zmierzających do zwiększenia wartości aktywów netto Działu;
 • Gospodarka środkami pieniężnymi Działu odbywa się na wyodrębnionym w tym celu rachunku bankowym.
 • W przypadku niedoborów gotówki Dział może być zasilony przez Spółkę. Dział zasila również konto ogólne Spółki, zwłaszcza w związku z płaconymi podatkami VAT i CIT.

Ze Spółki zostanie wydzielony zespół składników materialnych i niematerialnych związany:

 • Z udostępnianiem i zarządzaniem posiadanymi przez Spółkę nieruchomościami znajdującymi się w W., L., K. i Z. wraz ze strukturą organizacyjną i zasadami funkcjonowania uregulowanymi w ramach wewnętrznych aktów Spółki.
 • Działalnością finansową prowadzona przez Spółkę.

W uchwale w sprawie wydzielenia w Spółce Działu Nieruchomości P. oraz Działu Rozwoju Inwestycji ta część spółki określona jest jako Dział Rozwoju Inwestycji. W skład majątku Działu Rozwoju Inwestycji wchodzą nieruchomości w L., W. oraz Z., wszelkie umowy z nimi związane, oraz należności oraz zobowiązania z nimi związane. W ramach Działu Rozwoju Inwestycji Spółka prowadzi również działalność finansową polegającą na udzielaniu pożyczek innym podmiotom z grupy. Po dokonaniu podziału w Spółce pozostanie Dział Nieruchomości P.

Prowadzona przez Spółkę ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych umożliwia rozróżnienie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych związanych z Działem Nieruchomości P. i Działem Rozwoju Inwestycji. Prowadzona ewidencja księgowa umożliwia w Spółce przyporządkowanie przychodów (rachunkowych i podatkowych), kosztów (rachunkowych i podatkowych) do Działu Nieruchomości P. i Działu Rozwoju Inwestycji. Do Działu Nieruchomości P. i Działu Rozwoju Inwestycji przyporządkowano odrębne rachunki bankowe. Do zarządzania Działem Nieruchomości P. został oddelegowany członek zarządu. Dział Rozwoju Inwestycji został podporządkowany drugiemu członkowi zarządu.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy Dział Nieruchomości P. Spółki dzielonej stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 UPDOP...
 2. Czy Dział Rozwoju Inwestycji Spółki dzielonej stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 UPDOP...
 3. Czy w wyniku planowanego podziału Spółka będzie zobowiązana do rozpoznania przychodu na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 9 UPDOP...

Zdaniem Wnioskodawcy, odnośnie pytania pierwszego, Dział Nieruchomości P. będzie stanowił zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014r., poz. 851; dalej: UPDOP) na moment podziału.

Zdaniem Wnioskodawcy, odnośnie pytania drugiego, Dział Rozwoju Inwestycji będzie stanowił zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 UPDOP na moment podziału.

Ad. 1 i 2

Definicja zorganizowanej części przedsiębiorstwa zawarta jest w art. 4a pkt 4 UPDOP. Zgodnie z ww. przepisem, przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa rozumie się organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania. W kontekście powyższego, dla zakwalifikowania danego zespołu składników majątkowych, jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa, konieczne jest spełnienie następujących przesłanek:

 • zespół składników majątkowych powinien być zorganizowany,
 • zespół składników majątkowych powinien być wyodrębniony pod względem organizacyjnym,
 • zespół składników majątkowych powinien być wyodrębniony pod względem finansowym,
 • zespół składników majątkowych powinien być wyodrębniony pod względem funkcjonalnym tak, aby mógł samodzielnie służyć wykonywaniu określonej działalności gospodarczej.

Stanowisko to znajduje potwierdzenie w orzecznictwie sądów administracyjnych, np. w wyroku NSA z dnia 12 maja 2011 r. (II FSK 2222/09), a także w indywidualnych interpretacjach przepisów prawa podatkowego wydawanych w imieniu Ministra Finansów, np. w interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora izby Skarbowej w Katowicach 26 listopada 2014 r. (IBPBI/2/423-1047/14/AK), interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie 17 października 2014 r. (IPPB5/423-703/14-5/MK), interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi 27 lipca 2012 r. (IPTPB3/ 423-137/12-4/MF), interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu 18 stycznia 2011 r. (ILPB3/423-840/10-4/EK).

Zdaniem Wnioskodawcy, w odniesieniu zarówno do Działu Nieruchomości P., jak i Działu Rozwoju Inwestycji, wszystkie ww. przesłanki zostaną spełnione.

Dział Nieruchomości P. oraz Dział Rozwoju Inwestycji jako zorganizowane zespoły składników majątkowych

Zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest sumą poszczególnych/przypadkowych składników. Aby stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa, zespół składników materialnych i niematerialnych powinien charakteryzować się odpowiednim stopniem zorganizowania, przy czym punktem odniesienia jest tutaj rola, jaką te składniki majątkowe odgrywają w funkcjonowaniu istniejącego przedsiębiorstwa. Istotne jest zatem, aby pomiędzy zespołem składników istniały takie powiązania i zależności, aby wspólnie (jako zorganizowany zespół) mogły służyć realizacji określonego celu gospodarczego. Powyższe znajduje potwierdzenie w interpretacjach indywidualnych wydawanych przez organy podatkowe (np. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 7 sierpnia 2014 r., ITPB3/423-251a/14/DK).

W kontekście powyższego należy podkreślić, że podstawą do wyodrębnienia w ramach Działu Nieruchomości P. oraz Działu Rozwoju Inwestycji składników materialnych i niematerialnych jest funkcjonalny cel, jakim jest prowadzenie działalności gospodarczej tj.:

 • Przygotowanie nieruchomości w P. do dalszych inwestycji (w przypadku Działu Nieruchomości P.);
 • Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami, oraz działalnością finansową (w przypadku Działu Rozwoju Inwestycji).

Składniki materialne i niematerialne tworzące Dział Nieruchomości P. oraz Dział Rozwoju Inwestycji na moment wydzielenia będą stanowiły zespoły, w ramach których wzajemne powiązania funkcjonalne i zależności umożliwią wykonywanie zadań, do których zostaną przeznaczone.

Mając powyższe na względzie, zdaniem Wnioskodawcy, Dział Nieruchomości P. oraz Dział Rozwoju Inwestycji na moment wydzielenia będą stanowiły zorganizowane zespoły składników majątkowych w rozumieniu art. 4a pkt 4 UPDOP.

Wyodrębnienie organizacyjne

Przepisy UPDOP nie wymieniają warunków, które muszą być spełnione, aby zespół składników materialnych i niematerialnych można było uznać za wyodrębniony organizacyjnie. Jednakże, zgodnie z dominującą praktyką organów podatkowych, wyodrębnienie organizacyjne oznacza, iż zorganizowana część przedsiębiorstwa występuje w strukturze organizacyjnej podatnika jako dział, wydział, oddział itd. (pogląd ten znalazł potwierdzenie w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 7 sierpnia 2014 r., ITPB3/423-251a/14/DK oraz interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 18 stycznia 2011 r., ILPB3/423-840/10-4/EK). Ocena odrębności na tej płaszczyźnie powinna polegać na analizie umiejscowienia zespołu składników majątkowych w ramach struktury przedsiębiorstwa oraz ich zorganizowania i możliwości alokacji do zadań, których wykonywaniu mają służyć.

Wnioskodawca chciałby podkreślić, że zarówno Dział Nieruchomości P. jak również Dział Rozwoju Inwestycji są i będą na moment wydzielenia wyodrębnione w ramach wewnętrznej struktury Spółki dzielonej zarówno pod względem formalnym - na podstawie wewnętrznych aktów, jak i pod względem praktycznym - z uwagi na wykonywaną działalność. Jednocześnie, istotnym czynnikiem świadczącym o wyodrębnieniu organizacyjnym jest alokowanie dedykowanych członków zarządu do Działu Nieruchomości P. oraz Działu Rozwoju Inwestycji i powierzenie im realizacji zadań przypisanych do tych działów.

Wyodrębnienie organizacyjne będzie miało miejsce także na innych płaszczyznach. W szczególności, będzie możliwość ścisłego przypisania do Działu Nieruchomości P. oraz Działu Rozwoju Inwestycji poszczególnych składników majątku. Tym samym, zarówno Dział Nieruchomości P., jak również Dział Rozwoju Inwestycji będą składać się z zespołu kluczowych składników przeznaczonych do realizacji zadań związanych:

 • Z nieruchomościami w P. (w przypadku Działu Nieruchomości P.);
 • Z nieruchomościami w W., L., K., Z. oraz z aktywami finansowymi (w przypadku Działu Rozwoju Inwestycji).

Należy zatem uznać, że składniki Działu Nieruchomości P. oraz Działu Rozwoju Inwestycji będą tworzyły w ramach przedsiębiorstwa Spółki dzielonej wyodrębnioną strukturę, zorganizowaną tak, aby umożliwić prowadzenie działalności gospodarczej, do której zostały przypisane (poszczególne składniki materialne i niematerialne zarówno Działu Nieruchomości P. jak również Działu Rozwoju Inwestycji będą połączone czynnikiem organizacyjnym).

W świetle powyższego, w ocenie Wnioskodawcy Dział Nieruchomości P. oraz Dział Rozwoju Inwestycji na dzień wydzielenia będą stanowiły zorganizowane pod względem organizacyjnym zespoły składników majątkowych wyodrębnione w ramach przedsiębiorstwa Spółki dzielonej.

Wyodrębnienie finansowe

UPDOP nie zawiera wytycznych odnośnie do wyodrębnienia finansowego, natomiast zgodnie z przyjęta praktyką, wyodrębnienie finansowe oznacza sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa. W sytuacji wyodrębnienia finansowego możliwe jest oddzielenie finansów zorganizowanej części przedsiębiorstwa od jego pozostałej części. Zorganizowana część przedsiębiorstwa jest w stanie samodzielnie prowadzić działalność i istnieć niezależnie od przedsiębiorstwa głównego. Ważne jest, aby przenoszone należności i zobowiązana były wyodrębnione i dały się przyporządkować finansowo do wyodrębnionego majątku (tak, aby można było przejąć funkcje gospodarcze). Takie stanowisko zaprezentował Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia 7 sierpnia 2014 r., ITPB3/423-251a/14/DK. Jednocześnie, organy podatkowe potwierdzają, iż „Wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej (...)” (tak np. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 18 stycznia 2011 r., ILPB3/423-840/10-4/EK).

Należy wskazać, że Spółka dzielona będzie posiadała i wykorzystywała narzędzia rachunkowe pozwalające na przypisanie poszczególnych przychodów i kosztów oraz aktywów i pasywów zarówno do Działu Nieruchomości P., jak również Działu Rozwoju Inwestycji. Możliwe będzie dokonanie oceny rentowności i efektywności działalności Działu Nieruchomości P. oraz Działu Rozwoju Inwestycji, jak również wyodrębnienie w tabeli amortyzacyjnej środków trwałych wartości umorzeń i amortyzacji przypadających zarówno na Dział Nieruchomości P., jak również na Dział Rozwoju Inwestycji.

Warto także podkreślić, iż Dział Nieruchomości P. oraz Dział Rozwoju Inwestycji na moment podziału będą działać w oparciu o zaplanowany i odrębnie przewidziany budżet przeznaczony na realizację zadań przypisanych do tych działów. Budżet ten planowany będzie każdorazowo na podstawie przewidywanych wydatków związanych z poszczególnymi zadaniami przypisanymi do Działu Nieruchomości P. oraz do Działu Rozwoju Inwestycji. Dodatkowo do każdego z wyodrębnionych działów przypisano odrębne rachunki bankowe.

Mając na uwadze powyższe, stwierdzić należy, iż na moment podziału możliwe będzie w ramach finansów całego przedsiębiorstwa Spółki dzielonej oddzielenie finansów Działu Nieruchomości P. oraz Działu Rozwoju Inwestycji, jako wyodrębnionych finansowo części. W efekcie, w przypadku planowanego podziału przez wydzielenie, będzie istniała możliwość przeniesienia do ksiąg rachunkowych Spółki przejmującej majątku i zobowiązań związanych funkcjonalnie z Działem Rozwoju Inwestycji, jak również będzie możliwe pozostawienie w księgach rachunkowych Spółki dzielonej majątku i zobowiązań związanych funkcjonalnie z Działem Nieruchomości P.

W związku z tym należy uznać, że zarówno Dział Nieruchomości P., jak również Dział Rozwoju Inwestycji na moment wydzielenia będą stanowić zespoły składników majątkowych wyodrębnionych pod względem finansowym.

Wyodrębnienie funkcjonalne i zdolność do działania, jako samodzielny podmiot

Zdaniem Wnioskodawcy, dla oceny odrębności funkcjonalnej istotny jest fakt, iż przedmiot działalności Działu Nieruchomości P. oraz Działu Rozwoju Inwestycji będą stanowić na moment przeprowadzenia podziału odrębne obszary działalności Spółki dzielonej. Przypisany na moment przeprowadzenia podziału do Działu Nieruchomości P. oraz Działu Rozwoju Inwestycji zespół składników majątkowych i jego struktura organizacyjna pozwolą na samodzielną realizację zadań związanych z nieruchomościami w P. (w przypadku Działu Nieruchomości P.) jak również w zakresie nieruchomości w W., L., K. i Z. (w przypadku Działu Rozwoju Inwestycji).

W opinii Wnioskodawcy, z funkcjonalnego punktu widzenia, Dział Nieruchomości P. oraz Dział Rozwoju Inwestycji, jako odrębne podmioty (w wyniku podziału przez wydzielenie do Spółki przejmującej) będą w stanie kontynuować realizację swoich dotychczasowych zadań oraz samodzielnie funkcjonować na rynku. Dział Nieruchomości P. oraz Dział Rozwoju Inwestycji będą posiadać bowiem zdolność do niezależnego działania gospodarczego, jako samodzielne podmioty gospodarcze świadczące usługi na rzecz innych podmiotów (bez znaczenia pozostaje przy tym fakt, iż funkcjonowanie takie wiązać się może np. z możliwością zawarcia umów dotyczących korzystania z nieruchomości czy outsourcingu usług administracyjnych, księgowych czy korzystania z pracowników spółki zarządzającej Spółką – są to transakcje standardowo zawierane przez niezależnie działające przedsiębiorstwa i nie mają one wpływu na możliwość ich funkcjonowania jako samodzielnych podmiotów). W tym zakresie, Wnioskodawca chciałby wskazać, iż wydzielony Dział Rozwoju Inwestycji będzie wyposażony na moment przeprowadzenia podziału we wszelkie aktywa i pasywa niezbędne do realizacji zadań, które mogą zostać mu powierzone, a tym samym składniki majątkowe wchodzące w skład Działu Rozwoju Inwestycji umożliwią Spółce przejmującej kontynuację działalności związanej z podjętymi inwestycjami. Podobnie Dział Nieruchomości P. będzie na moment przeprowadzenia podziału wyposażony w aktywa i pasywa niezbędne do realizacji zadań, które mogą być mu powierzone, a tym samym składniki majątkowe wchodzące w skład Działu Nieruchomości P. umożliwią Spółce dzielonej na kontynuowanie obecnej działalności gospodarczej.

Zdaniem Wnioskodawcy powyższe przesądza o tym, że zarówno Dział Nieruchomości P., jak również Dział Rozwoju Inwestycji na moment przeprowadzenia podziału będą stanowić zorganizowane zespoły składników majątkowych wyodrębnione pod względem funkcjonalnym i zdolne do samodzielnego funkcjonowania jako odrębne przedsiębiorstwa.

Podsumowanie

W świetle powyżej przedstawionych argumentów, zdaniem Wnioskodawcy, zarówno Dział Nieruchomości P., jak również Dział Rozwoju Inwestycji na moment wydzielenia będą wyodrębnionymi organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie zespołami składników przeznaczonych do realizacji określonych zadań związanych z nieruchomościami w P. (w przypadku Działu Nieruchomości P.), jak również w zakresie zarządzania nieruchomościami w pozostałych rejonach Polski i działalnością finansową (w przypadku Działu Rozwoju Inwestycji), które zarazem będą mogły stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania i funkcjonujące na rynku. W konsekwencji, należy stwierdzić, że Dział Nieruchomości P. oraz Dział Rozwoju Inwestycji będą stanowić zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 UPDOP.

Zdaniem Wnioskodawcy, odnośnie pytania trzeciego, w wyniku planowanego podziału Spółka nie będzie zobowiązania do rozpoznania przychodu na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 9 UPDOP z uwagi na fakt, że majątek przejmowany na skutek wydzielenia i majątek pozostający w Spółce będą stanowiły zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 UPDOP.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 9 UPDOP, przychodem podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych w spółce podlegającej podziałowi jest wartość rynkowa składników majątkowych przeniesionych na spółki przejmujące, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału lub majątek pozostający w spółce, nie stanowią zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

A contrario, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału oraz majątek pozostający w spółce stanowią zorganizowaną cześć przedsiębiorstwa, spółka podlegająca podziałowi nie będzie zobowiązana do rozpoznania przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Jak zostało wykazane w uzasadnieniu stanowiska Wnioskodawcy w zakresie pytania 1 i 2, majątek przejmowany na skutek podziału, jak i majątek pozostający w spółce po jej podziale, będą, zdaniem Wnioskodawcy, stanowiły zorganizowane części przedsiębiorstwa. W konsekwencji, w ocenie Wnioskodawcy, w związku z planowanym podziałem Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do rozpoznania przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Wnioskodawca pragnie wskazać, że poniższe interpretacje indywidualne jako wskazówka w zakresie sposobu stosowania przepisów prawa podatkowego potwierdzają powyżej zaprezentowane stanowisko Wnioskodawcy:

 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 11 grudnia 2014 r., IBPBI/2/423-1108/14/KP, w której zaakceptowane zostało następujące stanowisko podatnika: „<...>jeżeli przy podziale przez wydzielenie majątek przejmowany na skutek podziału i majątek pozostający w spółce dzielonej, stanowią zorganizowane części przedsiębiorstwa, przychód, o którym mowa w art. 12 ust 1 pkt 9 ustawy o CIT po stronie spółki dzielonej nie powstanie’’.
 • interpretacja indywidualna Dyrektora izby Skarbowej w Łodzi z dnia 18 września 2013 roku, IPTPB3/423-235/13-2/GG, gdzie organ stwierdził, że: „Zgodnie z art. 12 ust 1 pkt 9 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 74 poz. 397 ze zm.), przychodami, z zastrzeżeniem ust 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności: w spółce podlegającej podziałowi, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie majątek przejmowany na skutek podziału lub majątek pozostający w spółce, nie stanowią zorganizowanej części przedsiębiorstwa - wartość rynkowa składników majątkowych przeniesionych na spółki przejmujące lub nowo zawiązane ustalona na dzień podziału lub wydzielenia; przepisy art. 14 ust 2 i 3 stosuje się odpowiednio. A contrario, jeśli majątek przejmowany i pozostający w spółce na skutek podziału przez wydzielenie stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa, wówczas wartość rynkowa składników majątkowych przeniesionych na spółki przejmujące lub nowo zawiązane ustalona na dzień wydzielenia nie będzie przychodem”.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie:
 • uznania Działu Nieruchomości P. Spółki dzielonej za zorganizowaną część przedsiębiorstwa - jest prawidłowe;
 • uznania Działu Rozwoju Inwestycji Spółki dzielonej za zorganizowaną część przedsiębiorstwa - jest prawidłowe;
 • skutków prawnopodatkowych podziału przez wydzielenie - jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.