IPPB5/4510-914/15-4/AK | Interpretacja indywidualna

1. Uznanie zespołu składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań), obejmujących również pracowników tzw. działów wsparcia, który zostanie zbyty do Spółki Zależnej w ramach Planowanej Transakcji, za zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 3 ustawy o PDOP;2. uznania za zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 3 ustawy o PDOP zespołu składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań), który zostanie zbyty do Spółki Zależnej w ramach Planowanej Transakcji,w przypadku, gdy pracownicy tzw. działów wsparcia zostaną przeniesieni przed Planowaną Transakcją do A. C. Sp. z o.o. (A. C.).
IPPB5/4510-914/15-4/AKinterpretacja indywidualna
 1. podział spółki przez wydzielenie
 2. przychód
 3. skutki podatkowe
 4. sprzedaż
 5. zorganizowana część przedsiębiorstwa
 6. zyski
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Definicje legalne
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 4 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 8 września 2015 r. (data wpływu 9 września 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 6 listopada 2015 r. (data wpływu 9 listopada 2015 r.), stanowiącym odpowiedź na wezwanie z dnia 30 października 2015 r. (data nadania 30 października 2015 r., data odbioru 2 listopada 2015 r.) Nr IPPB5/4510-914/15-2/AK, o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

 • uznania zespołu składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań), obejmujących również pracowników tzw. działów wsparcia, który zostanie zbyty do Spółki Zależnej w ramach Planowanej Transakcji, za zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 3 ustawy o PDOP - jest prawidłowe;
 • uznania za zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 3 ustawy o PDOP zespołu składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań), który zostanie zbyty do Spółki Zależnej w ramach Planowanej Transakcji,w przypadku, gdy pracownicy tzw. działów wsparcia zostaną przeniesieni przed Planowaną Transakcją do A. C. Sp. z o.o. (A. C.) - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 września 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

 • uznania zespołu składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań), obejmujących również pracowników tzw. działów wsparcia, który zostanie zbyty do Spółki Zależnej w ramach Planowanej Transakcji, za zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 3 ustawy o PDOP;
 • uznania za zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 3 ustawy o PDOP zespołu składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań), który zostanie zbyty do Spółki Zależnej w ramach Planowanej Transakcji,w przypadku, gdy pracownicy tzw. działów wsparcia zostaną przeniesieni przed Planowaną Transakcją do A. C. Sp. z o.o. (A. C.).
We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.
 1. Informacje ogólne

A. S.A. (dalej: „Wnioskodawca”) prowadzi działalność inżynieryjno-budowlaną świadczoną na zasadach generalnego wykonawstwa dla branży chemicznej, rafineryjno-petrochemicznej, energetycznej, ochrony środowiska oraz budownictwa przemysłowego i ogólnego.

Ponadto, Wnioskodawca prowadzi działalność polegającą na produkcji wyrobów stalowych i krat pomostowych oraz zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych, w tym zwłaszcza metodą cynkowania ogniowego dla energetyki konwencjonalnej i wiatrowej, petrochemii oraz przemysłu chemicznego (dalej: „Segment Produkcja”).

W praktyce działalność Segmentu Produkcji jest już od dawna działalnością wyodrębnioną z pozostałej działalności Wnioskodawcy. Segment Produkcji jest bowiem wyposażony w składniki niezbędne do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej, w tym w szczególności w odpowiednie zasoby ludzkie, nieruchomości gruntowe, budynki oraz inne składniki materialne i niematerialne (wartości niematerialne i prawne), niezbędne do samodzielnego prowadzenia działalności.

Na Segment Produkcji Wnioskodawcy składają się dwie części opisane poniżej.

 1. Zakład Konstrukcji Stalowych w B.

Wnioskodawca prowadzi działalność polegającą na produkcji i eksporcie konstrukcji stalowych w ramach Zakładu Konstrukcji Stalowych w B. W dniu 12 listopada 2013 r. zarząd Wnioskodawcy podjął uchwałę, na mocy której Zakład Konstrukcji Stalowych w B. stał się zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa Wnioskodawcy, wyodrębnioną w stosunku do pozostałej działalności gospodarczej Wnioskodawcy. Wnioskodawca uzyskał interpretację indywidualną prawa podatkowego w dniu 26 marca 2014 r. (IPPP1/443-115/14-3/AS) potwierdzającą, iż Zakład Konstrukcji Stalowych w B. stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o VAT.

Zakład Konstrukcji Stalowych w B. przeznaczony jest na sprzedaż.

 1. Segment Produkcji w C.

W dniu 22 stycznia 2014 r. zarząd Wnioskodawcy podjął uchwałę, zgodnie z którą segment produkcji w C. (dalej: „Segment Produkcji w C.”) stał się także formalnie zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa wyodrębnioną w stosunku do pozostałej działalności gospodarczej Wnioskodawcy.

Segment Produkcji w C. posiada zakład produkcyjny w C. wytwarzający szeroką gamę wyrobów stalowych dla klientów krajowych i zagranicznych. Oferta Segmentu Produkcji w C. obejmuje szeroki asortyment konstrukcji nośnych i obudów dla budownictwa przemysłowego, jak również krat pomostowych, systemów regałowych oraz elementów szalunków i rusztowań budowlanych. Zgodnie ze wspomnianą powyżej uchwałą, w skład Segmentu Produkcji w C. wchodzą niezbędne do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej m. in.:

 1. składniki materialne w tym:
  1. maszyny,
  2. urządzenia,
  3. narzędzia,
  4. środki transportu,
  5. wyposażenie biura,
  6. zespoły komputerowe oraz
  7. zapasy (w tym np. materiały w magazynach technicznych, chemicznych i hutniczych);
 2. wartości niematerialne i prawne (w tym dokumentacja związana z działalnością Segmentu Produkcja w C, programy i licencje):
 3. prawa i obowiązki wynikające z umów związanych z działalnością Segmentu Produkcja w C. (w tym wynikające z umów o pracę zawartych przez Wnioskodawcę z pracownikami Segmentu Produkcja w C.) oraz pozostałe zobowiązania związane z działalnością gospodarczą Segmentu Produkcja;
 4. pracownicy Segmentu Produkcja w C. (obecnie ponad 1500 osób);
 5. prawo własności i użytkowania wieczystego szeregu nieruchomości gruntowych w C.;
 6. prawo własności budynków wzniesionych na nieruchomościach, o których mowa powyżej;
 7. środki pieniężne na rachunku bankowym prowadzonym/wydzielonym dla Segmentu Produkcji w C. oraz/lub zgromadzone w kasie Segmentu Produkcji w C., funkcjonalnie, organizacyjnie oraz finansowo związane z działalnością Segmentu Produkcja w C.;
 8. dokumentacja Segmentu Produkcji w C. (księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez Segment Produkcji w C.).

Wnioskodawca jest w stanie wyodrębnić zobowiązania związane z prowadzoną przez Segment Produkcji w C. działalnością (np. wynikające z umów cywilnoprawnych, umów kredytowych, stosunku pracy). Prowadzona przez Wnioskodawcę ewidencja księgowa umożliwia także wyodrębnienie zarówno przychodów, jak i kosztów działalności prowadzonej przez Segment Produkcji w C., a także określenie należności i zobowiązań związanych z produkcją oraz usługami realizowanymi przez Segment Produkcji w C.

Dla Segmentu Produkcji w C. dla potrzeb wewnętrznych sporządzany jest także odrębny bilans oraz rachunek zysków i strat. Należy przy tym zaznaczyć, że Segment Produkcji w C. nie jest oddziałem samobilansującym.

Co więcej, Segment Produkcji w C. posiada wyodrębnioną strukturę wewnętrzną z dyrektorem Segmentu Produkcji w C. na czele oraz dyrektorami poszczególnych pionów w strukturze tego segmentu oraz personelem odpowiedzialnym za funkcjonowanie poszczególnych obszarów Segmentu Produkcji w C.. Dodatkowo, w ramach Segmentu Produkcji w C. zostały wyodrębnione także poszczególne piony, wydziały i działy realizujące działania niezbędne dla prowadzenia działalności gospodarczej w ramach Segmentu Produkcji w C. (np. Dział Akwizycji Konstrukcji Stalowych, Sekcja Palet, Sekcja Eksportu Krat Pomostowych, Sekcja Krajowa Krat Pomostowych, Dział Akwizycji Usług Cynkowniczych, Sekcja Ofertacji i Kalkulacji, Dział Zakupów, Sekcja Przygotowania i Gospodarki Materiałowej, Sekcja Magazynów Materiałowych, Bocznica Kolejowa, Dział Spedycji, Sekcja Magazynów Wyrobów Gotowych, Pion Produkcji, Wydział Produkcji Konstrukcji Stalowych, Dział Planowania Operacyjnego, Sekcja Kooperacji, Dział Technologiczny, Dział Produkcji Konstrukcji Stalowych, Wydział Produkcji Krat Pomostowych, Dział Planowania Operacyjnego, Dział Konstrukcyjny, Dział Produkcji Krat Pomostowych, Wydział Zabezpieczeń Antykorozyjnych, Dział Planowania Operacyjnego, Dział Techniczny, Dział Ocynkowni, Dział Malarni, Dział Utrzymania Ruchu i Inwestycji).

W związku z wdrażaną obecnie nową strategią biznesową Wnioskodawcy, planowane jest przeniesienie poszczególnych części działalności Wnioskodawcy do spółek zależnych, które będą wykonywały zadania dotychczas realizowane przez Wnioskodawcę. W związku z powyższym planowane jest wniesienie Segmentu Produkcji w C. aportem do spółki zależnej Wnioskodawcy (dalej: „Spółka Zależna”) i kontynuowanie działalności prowadzonej w ramach tego segmentu przez Spółkę Zależną.

 1. Przedmiot transakcji

W związku z powyższym, co do zasady, wymienione powyżej składniki majątku przypisane do Segmentu Produkcja w C. zostaną wniesione w formie wkładu niepieniężnego do Spółki Zależnej (dalej: „Planowana Transakcja”). W ramach Planowanej Transakcji Spółka Zależna przejmie również w prawnie dopuszczalnym zakresie, prawa i obowiązki Wnioskodawcy, a w tym zobowiązania wynikające z umów zawartych z kontrahentami oraz z kredytów związanych z Segmentem Produkcji w C., przy czym odsetki od kredytów naliczone do dnia przeniesienia tego segmentu na rzecz Spółki Zależnej nie będą przedmiotem planowanej transakcji i pozostaną zobowiązaniem Wnioskodawcy wobec banków finansujących.

W związku z Planowaną Transakcją dojdzie także do przejścia pracowników Wnioskodawcy przypisanych do Segmentu Produkcji w C. na Spółkę Zależną w ramach tzw. przejścia części zakładu pracy (art. 231 Kodeksu pracy).

W odniesieniu do powyższego Wnioskodawca pragnie wskazać, iż w ramach grupy kapitałowej A. działa obecnie spółka A. C. Sp. z o.o. (dalej: „A. C.”). Spółka ta na podstawie odpowiednich umów świadczy usługi wsparcia (m. in. usługi księgowe, kadrowe, administracyjne) na rzecz podmiotów z grupy A., które to (jako usługi wsparcia) nie są kluczowe dla prowadzenia przez te podmioty podstawowej działalności gospodarczej.

Obecnie rozważana jest możliwość przejęcia przez A. C. części pracowników alokowanych do Segmentu Produkcji w C., którzy nie są niezbędni do prowadzenia podstawowej działalności gospodarczej przez Segment Produkcji w C., ale stanowią pracowników tzw. działów wsparcia - dotyczy to w szczególności osób zajmujących się kwestiami: kadrowo-płacowymi; księgowością; kontrolingiem; zarządzaniem gotówką i relacjami z bankami, IT czy administracją. Należy zwrócić uwagę, iż do Segmentu Produkcji w C. alokowanych jest ok. 1500 pracowników, podczas gdy zakładane jest, iż ok. 30 - 60 (dokładna liczba nie jest w tej chwili jeszcze znana) pracowników tzw. działów wsparcia może zostać przeniesionych do A. C.

W związku z powyższym, możliwe jest, iż pracownicy z tzw. działów wsparcia, przypisani obecnie do Segmentu Produkcji w C. zostaną przeniesieni do A. C. przed dniem Planowanej Transakcji. W przypadku przeniesienia pracowników tzw. działów wsparcia przypisanych do Segmentu Produkcji w C. do A. C. Wnioskodawca podpisze odpowiednią umowę (lub umowy) z A. C., na podstawie których usługi w wyżej wymienionym zakresie będą nabywane dla celów Segmentu Produkcji w C. od A. C.. W konsekwencji, przeniesienie pracowników tzw. działów wsparcia nie będzie miało wpływu na możliwość prowadzenia działalności gospodarczej przez ten segment. W takiej sytuacji umowa (lub umowy), na podstawie których A. C. będzie świadczyć usługi wsparcia, których beneficjentem będzie Segment Produkcji w C., zostanie przejęta w wyniku Planowanej Transakcji przez Spółkę Zależną (tj. Spółka Zależna jako usługobiorca zastąpi Wnioskodawcę i będzie nabywać usługi wsparcia od A. C.).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy opisany zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązania), wchodzący w skład Segmentu Produkcji w C. i obejmujący również pracowników tzw. działów wsparcia, który zostanie zbyty do Spółki Zależnej w ramach Planowanej Transakcji, będzie stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy VAT i w konsekwencji, zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy VAT, Planowana Transakcja nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT...
 2. Czy w przypadku, gdy pracownicy tzw. działów wsparcia zostaną przeniesieni przed Planowaną Transakcją do A. C., opisany zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązania), wchodzący w skład Segmentu Produkcji w C. który zostanie zbyty do Spółki Zależnej w ramach Planowanej Transakcji, będzie stanowił zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy VAT i w konsekwencji, zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy VAT, Planowana Transakcja nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT...
 3. Czy opisany zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązania) wchodzący w skład Segmentu Produkcji w C., obejmujący również pracowników tzw. działów wsparcia, który zostanie zbyty do Spółki Zależnej w ramach Planowanej Transakcji, będzie stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 3 ustawy o PDOP...
 4. Czy w przypadku, gdy pracownicy tzw. działów wsparcia zostaną przeniesieni przed Planowaną Transakcją do A. C., opisany zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązania), wchodzący w skład Segmentu Produkcji w C., który zostanie zbyty do Spółki Zależnej w ramach Planowanej Transakcji, będzie stanowił zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 3 ustawy o PDOP...

Pismem z dnia 6 listopada 2015 r. (data wpływu 9 listopada 2015 r.), stanowiącym odpowiedź na wezwanie z dnia 30 października 2015 r. (data nadania 30 października 2015 r., data odbioru 2 listopada 2015 r.) Nr IPPB5/4510-914/15-2/AK, pytania nr 3 i 4 zostały przeformułowane w następujący sposób:

 1. Czy opisany zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązania) wchodzący w skład Segmentu Produkcji w C., obejmujący również pracowników tzw. działów wsparcia, który zostanie zbyty do Spółki Zależnej w ramach Planowanej Transakcji, będzie stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o PDOP i w konsekwencji w przypadku, gdyby Spółka Zależna miała formę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, Planowana Transakcja nie będzie skutkowała powstaniem przychodu podatkowego po stronie Wnioskodawcy na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o PDOP...
 2. Czy w przypadku, gdy pracownicy tzw. działów wsparcia zostaną przeniesieni przed Planowaną Transakcją do A. C., opisany zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązania), wchodzący w skład Segmentu Produkcji w C., który zostanie zbyty do Spółki Zależnej w ramach Planowanej Transakcji, będzie stanowił zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o PDOP i w konsekwencji w przypadku, gdyby Spółka Zależna miała formę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, Planowana Transakcja nie będzie skutkowała powstaniem przychodu podatkowego po stronie Wnioskodawcy na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o PDOP...

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest wykładnia przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych tj. w zakresie pytań oznaczonych numerami 3 i 4. W zakresie pytań oznaczonych numerami 1 i 2 zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Zdaniem Wnioskodawcy, odnośnie pytania trzeciego, opisany zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązania) wchodzący w skład Segmentu Produkcji w C., obejmujący również pracowników tzw. działów wsparcia, który zostanie zbyty do Spółki Zależnej w ramach Planowanej Transakcji, będzie stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o PDOP i w konsekwencji w przypadku, gdyby Spółka Zależna miała formę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, Planowana Transakcja nie będzie skutkowała powstaniem przychodu podatkowego po stronie Wnioskodawcy na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o PDOP.

Zdaniem Wnioskodawcy, odnośnie pytania czwartego, w przypadku, gdy pracownicy tzw. działów wsparcia zostaną przeniesieni przed Planowaną Transakcją do A. C., opisany zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązania), wchodzący w skład Segmentu Produkcji w C., który zostanie zbyty do Spółki Zależnej w ramach Planowanej Transakcji, będzie stanowił zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 3 ustawy o PDOP i w konsekwencji w przypadku, gdyby Spółka Zależna miała formę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, Planowana Transakcja nie będzie skutkowała powstaniem przychodu podatkowego po stronie Wnioskodawcy na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o PDOP.

Pismem z dnia 6 listopada 2015 r. (data wpływu 9 listopada 2015 r.), stanowiącym odpowiedź na wezwanie z dnia 30 października 2015 r. (data nadania 30 października 2015 r., data odbioru 2 listopada 2015 r.) Nr IPPB5/4510-914/15-2/AK, Wnioskodawca, w związku z przeformułowaniem pytań 3 i 4, przedstawił następujące uzasadnienie stanowiska korespondujące z przeformułowanymi pytaniami.

Ad. 3

Zdaniem Wnioskodawcy, opisany zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązania) wchodzący w skład Segmentu Produkcji w C., obejmujący również pracowników tzw. działów wsparcia, który zostanie zbyty do Spółki Zależnej w ramach Planowanej Transakcji, będzie stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o PDOP i w konsekwencji w przypadku, gdyby Spółka Zależna miała formę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, Planowana Transakcja nie będzie skutkowała powstaniem przychodu podatkowego po stronie Wnioskodawcy na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o PDOP.

Wnioskodawca wskazuje, że zgodnie z art. 4a pkt 4 ustawy o PDOP, ilekroć w ustawie jest mowa o zorganizowanej części przedsiębiorstwa oznacza to organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania. Tak jak wskazano w uzasadnieniu stanowiska Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 1, przedstawiony w opisie zdarzenia przyszłego wyodrębniony zespół składników materialnych niematerialnych (w tym zobowiązań), który zostanie zbyty w ramach aportu do Spółki Zależnej, może zostać uznany za zorganizowaną część przedsiębiorstwa z uwagi na:

 • wyodrębnienie organizacyjne,
 • wyodrębnienie finansowe,
 • wyodrębnienie funkcjonalne, oraz
 • zdolność do bycia niezależnym przedsiębiorstwem.

Stanowisko przedstawione w pytaniu pierwszym, w zakresie odnoszącym się do uznania składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązania), wchodzący w skład Segmentu Produkcji w C. i obejmujący również pracowników tzw. działów wsparcia, który zostanie zbyty do Spółki Zależnej w ramach Planowanej transakcji, za zorganizowaną część przedsiębiorstwa:

„Zdaniem Wnioskodawcy, opisany zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązania), wchodzący w skład Segmentu Produkcji w C. i obejmujący również pracowników tzw. działów wsparcia, który zostanie zbyty do Spółki Zależnej w ramach Planowanej transakcji, będzie stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy VAT (...)

Zgodnie z art. 2 pkt 27e ustawy o VAT, pod pojęciem zorganizowanej części przedsiębiorstwa (dalej także: ZCP) rozumie się organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

W oparciu o powyższą definicję, w interpretacjach organów podatkowych, w doktrynie prawa podatkowego oraz w orzecznictwie sądów administracyjnych wskazuje się zespół przesłanek, których łączne spełnienie implikuje uznanie danego zespołu składników za zorganizowaną część przedsiębiorstwa.

Wymaganym i koniecznym do uznania składników majątku za zorganizowaną część przedsiębiorstwa jest:

 1. istnienie zespołu składników materialnych i niematerialnych, obejmującego również zobowiązania,
 2. wyodrębnienie organizacyjne zespołu składników w istniejącym przedsiębiorstwie,
 3. wyodrębnienie finansowe zespołu składników w istniejącym przedsiębiorstwie, oraz
 4. wyodrębnienie funkcjonalne danego zespołu składników przeznaczonego do realizacji określonych zadań gospodarczych, mogącego stanowić oddzielne przedsiębiorstwo samodzielnie prowadzące działalność gospodarczą.

Wobec powyższego, aby zorganizowany zespół składników niematerialnych i materialnych (w tym zobowiązań) mógł zostać uznany - dla celów podatku VAT - za ZCP, konieczne jest wydzielenie zespołu składników majątkowych w istniejącym przedsiębiorstwie na trzech płaszczyznach: organizacyjnej, finansowej i funkcjonalnej (przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych).

Wnioskodawca uważa, iż opisany zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązania), wchodzący w skład Segmentu Produkcji w C. i obejmujący, również pracowników tzw. działów wsparcia, będzie stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy VAT, gdyż spełnia wszystkie powyżej wymienione (to jest w punktach a, b, c, d) kryteria niezbędne do uznania go za zorganizowaną część przedsiębiorstwa.

Jak wskazano powyżej, Segment Produkcji w C. realizuje swoją działalność poprzez zakład produkcyjny w C.. Oferta Segmentu Produkcji w C. obejmuje szeroki asortyment konstrukcji nośnych i obudów dla budownictwa przemysłowego, jak również krat pomostowych, systemów regałowych oraz elementów szalunków i rusztowań budowlanych. Przedmiotem Planowanej Transakcji będą wszelkie składniki niezbędne do prowadzenia działalności tego segmentu. Do tej pory, składniki materialne i niematerialne, które zostaną zbyte przez Wnioskodawcę w drodze aportu do Spółki Zależnej skutecznie służyły do prowadzenia przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej w tym zakresie. Stanowią one zorganizowany zespół składników niematerialnych i materialnych przeznaczony do prowadzenia działalności gospodarczej, a pomiędzy poszczególnymi składnikami istnieją związki funkcjonalne. W rezultacie, zbywane składniki w pełni umożliwią podjęcie i prowadzenie przez Spółkę Zależną działalności gospodarczej odpowiadającej działalności gospodarczej Wnioskodawcy realizowanej w ramach Segmentu Produkcji w C. sprzed dokonania transakcji, tj. w takim samym zakresie i charakterze.

Ad. a)

Istnienie zespołu składników materialnych i niematerialnych, obejmującego także zobowiązania

Zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa jest zespół składników majątkowych, w skład którego wchodzą zarówno składniki materialne i niematerialne. Jak wskazuje się w literaturze, oznacza to, że aby uznać dany zespół składników za zorganizowaną część przedsiębiorstwa niezbędne jest, aby składał się on co najmniej z jednego składnika materialnego i co najmniej z jednego składnika niematerialnego (Zob. S. Kępa, Sprzedaż przedsiębiorstwa i jego zorganizowanej części - podatki dochodowe, Warszawa 2007).

Tożsame stanowisko prezentowane jest również przez organy podatkowe. Przykładowo, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z dnia 6 czerwca 2013 r., sygn. IPTPP2/443-221/13-4/PR wskazał, że „podstawowym wymogiem jest więc to, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa stanowiła zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań)”.

W skład Segmentu Produkcji w C., który zostanie wniesiony do Spółki Zależnej, wchodzą niezbędne do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej m.in.:

 1. składniki materialne w tym:
  1. maszyny,
  2. urządzenia,
  3. narzędzia,
  4. środki transportu,
  5. wyposażenie biura,
  6. zespoły komputerowe oraz
  7. zapasy (w tym np. materiały w magazynach technicznych, chemicznych i hutniczych);
 2. wartości niematerialne i prawne (w tym dokumentacja związana z działalnością Segmentu Produkcja w C., programy i licencje);
 3. prawa i obowiązki wynikające z umów związanych z działalnością Segmentu Produkcja w C. (w tym wynikające z umów o pracę zawartych przez Wnioskodawcę z pracownikami Segmentu Produkcja w C.);
 4. pracownicy Segmentu Produkcja w C.;
 5. prawo własności i użytkowania wieczystego szeregu nieruchomości gruntowych w C.;
 6. prawo własności budynków wzniesionych na nieruchomościach, o których mowa powyżej;
 7. środki pieniężne na rachunku bankowym prowadzonym/wydzielonym dla Segmentu Produkcji w C. oraz/lub zgromadzone w kasie Segmentu Produkcji w C., funkcjonalnie, organizacyjnie oraz finansowo związane z działalnością Segmentu Produkcja w C.;
 8. dokumentacja Segmentu Produkcji w C. (księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez Segment Produkcji w C.).

W ramach Planowanej Transakcji Spółka Zależna przejmie również w prawnie dopuszczalnym zakresie, prawa i obowiązki Wnioskodawcy, a w tym zobowiązania wynikające z umów zawartych z kontrahentami oraz z kredytów bankowych związanych z Segmentem Produkcji w C.

W związku z Planowaną Transakcją dojdzie także do przejścia pracowników Wnioskodawcy przypisanych do Segmentu Produkcji w C. na Spółkę Zależną w ramach tzw. przejścia części zakładu pracy (art. 231 Kodeksu pracy).

W związku z powyższym, zdaniem Wnioskodawcy, przedmiotem Planowanej Transakcji jest zespół składników materialnych i niematerialnych, obejmujący również zobowiązania, które zgodnie z prawem mogą zostać przeniesione na inny podmiot. W konsekwencji należy uznać przesłankę wskazaną w punkcie a) za spełnioną.

Ad. b)

Wyodrębnienie organizacyjne zespołu składników w istniejącym przedsiębiorstwie

Niezbędne dla uznania określonych składników majątku za zorganizowaną część przedsiębiorstwa jest ich wyodrębnienie organizacyjne w ramach istniejącego przedsiębiorstwa.

Zdaniem Wnioskodawcy, aby móc mówić o wyodrębnieniu organizacyjnym z przedsiębiorstwa danych składników majątku niezbędne jest, aby składniki te pozostawały we wzajemnych relacjach, pozwalających uznawać je za zespół składników, który może samodzielnie realizować określone zadania. Bezsprzecznie zatem niewystarczającym powodem do uznania danych składników majątku za wyodrębnione organizacyjnie z przedsiębiorstwa jest tworzenie przez nie zbioru przypadkowych elementów, których jedyną cechą wspólną jest ich przynależność, pod względem własności, do jednego podmiotu gospodarczego.

Stanowisko organów podatkowych w analogiczny sposób odnosi się do kryterium wyodrębnienia organizacyjnego wskazując, że najistotniejszym elementem determinującym spełnienie tej przesłanki jest istnienie w obrębie przedsiębiorstwa zespołu składników, połączonych w jedną grupę ze względu na rolę, jaką odrywają w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa. Powyższe oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest sumą poszczególnych składników, przy pomocy których będzie można prowadzić odrębny zakład, lecz zorganizowanym zespołem tych składników, przy czym punktem odniesienia jest tutaj rola, jaką składniki te odgrywają w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa,-tj. na ile stanowią w nim wyodrębnioną organizacyjnie i funkcjonalnie całość.

Wnioskodawca zauważa, iż kryterium wyodrębnienia organizacyjnego jest spełnione w odniesieniu do Segmentu Produkcji w C., a tym samym wobec składników materialnych oraz niematerialnych, które mają zostać zbyte na rzecz Spółki Zależnej. Zarząd Wnioskodawcy podjął bowiem 22 stycznia 2014 r. uchwałę w sprawie wyodrębnienia Segmentu Produkcji w C. jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Co więcej, Segment Produkcji w C. posiada wyodrębnioną strukturę wewnętrzną z dyrektorem Segmentu Produkcji w C. na czele oraz dyrektorami poszczególnych pionów w strukturze tego segmentu oraz personelem odpowiedzialnym za funkcjonowanie poszczególnych obszarów Segmentu Produkcji w C. Dodatkowo, w ramach Segmentu Produkcji w C. zostały wyodrębnione także poszczególne piony, wydziały i działy realizujące działania niezbędne dla prowadzenia działalności gospodarczej w ramach Segmentu Produkcji w C. (np. Dział Akwizycji Konstrukcji Stalowych, Sekcja Palet, Sekcja Eksportu Krat Pomostowych, Sekcja Krajowa Krat Pomostowych, Dział Akwizycji Usług Cynkowniczych, Sekcja Ofertacji i Kalkulacji, Dział Zakupów, Sekcja Przygotowania i Gospodarki Materiałowej, Sekcja Magazynów Materiałowych, Bocznica Kolejowa, Dział Spedycji, Sekcja Magazynów Wyrobów Gotowych, Pion Produkcji, Wydział Produkcji Konstrukcji Stalowych, Dział Planowania Operacyjnego, Sekcja Kooperacji, Dział Technologiczny, Dział Produkcji Konstrukcji Stalowych, Wydział Produkcji Krat Pomostowych, Dział Planowania Operacyjnego, Dział Konstrukcyjny, Dział Produkcji Krat Pomostowych, Wydział Zabezpieczeń Antykorozyjnych, Dział Planowania Operacyjnego, Dział Techniczny, Dział Ocynkowni, Dział Malarni, Dział Utrzymania Ruchu i Inwestycji). Segment ten prowadzi działalność polegającą na produkcji wyrobów stalowych i krat pomostowych oraz zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych.

W świetle powyższego działalność Segmentu Produkcji w C. jest formalnie i rzeczywiście wyodrębniona organizacyjnie z pozostałej działalności Wnioskodawcy.

Ad. c)

Wyodrębnienie finansowe zespołu składników w istniejącym przedsiębiorstwie

Przesłanką wymaganą do uznania za zorganizowaną część przedsiębiorstwa danych składników majątku jest ich wyodrębnienie finansowe w istniejącym przedsiębiorstwie.

Jak wskazuje się zarówno w doktrynie, jak i praktyce organów podatkowych, wyodrębnienie finansowe nie musi być realizowane poprzez całkowitą samodzielność finansową zespołu składników majątkowych. Nie oznacza ono bowiem w szczególności konieczności prowadzenia odrębnej księgowości czy też konieczności sporządzania odrębnego bilansu dla zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Jak wskazał Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, w interpretacji indywidualnej z dnia 1 lipca 2015 r., sygn. IPTPP3/4512-138/15-2/JM, „wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa”, Zatem, wystarczające dla uznania, że dane składniki majątku są wyodrębnione finansowo jest prowadzenie takiej ewidencji zdarzeń gospodarczych, dzięki której możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów, a także należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Z kolei, Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, w interpretacji indywidualnej z dnia 4 kwietnia 2011 r., sygn. IBPP3/443-23/11/IK wskazał, że „w sytuacji wyodrębnienia finansowego możliwe jest oddzielenie finansów przedsiębiorstwa od finansów jego zorganizowanej części. Zorganizowana część przedsiębiorstwa jest w stanie samodzielnie prowadzić działalność i istnieć niezależnie od przedsiębiorstwa głównego”.

Jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego, Wnioskodawca jest w stanie wyodrębnić zobowiązania związane z prowadzoną przez Segment Produkcji w C. działalnością (np. wynikające z umów cywilnoprawnych, stosunku pracy). Prowadzona przez Wnioskodawcę ewidencja księgowa umożliwia wyodrębnienie zarówno przychodów, jak i kosztów działalności prowadzonej przez Segment Produkcji w C., a także określenie należności i zobowiązań związanych z produkcją oraz usługami realizowanymi przez Segment Produkcji w C. Dla Segmentu Produkcji w C. dla potrzeb wewnętrznych sporządzany jest także odrębny bilans oraz rachunek zysków i strat.

Mając na uwadze powyższe, Wnioskodawca uważa, iż na dzień wniesienia Segmentu Produkcji w C. do Spółki Zależnej przesłanka wyodrębnienia finansowego tego segmentu będzie spełniona.

Ad. d)

Wyodrębnienie funkcjonalne danego zespołu składników przeznaczonego do realizacji określonych zadań gospodarczych, mogącego stanowić oddzielne przedsiębiorstwo samodzielnie prowadzące działalność gospodarczą

Mając na uwadze definicję legalną zorganizowanej części przedsiębiorstwa, zespół składników majątkowych dla uznania go za zorganizowaną część przedsiębiorstwa powinien być także odrębny funkcjonalnie. Powyższe oznacza, że zespół składników wchodzących w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa musi służyć realizacji określonego zadania lub zadań gospodarczych, a także potencjalnie mógłby stanowić odrębne i niezależne przedsiębiorstwo, samodzielnie realizujące swoje zadania.

W literaturze przedmiotu przyjmuje się, że mowa jest o rzeczywistej, a nie tylko potencjalnej zdolności do wykonywania działalności gospodarczej zorganizowanej części przedsiębiorstwa (S. Kępa, tamże, s. 53). Powszechnie przyjmuje się, że zdolność ta wyraża się możliwością realizacji określonych zadań gospodarczych przez zespół składników majątkowych, który mógłby de facto stanowić oddzielne i niezależne przedsiębiorstwo realizujące dane zadania w sposób samodzielny, poczynając od momentu wyodrębnienia tego zespołu. Zatem, istotą tego kryterium jest ustalenie czy rozpatrywany zespół składników majątku, jako odrębna całość, byłby w stanie, poczynając od momentu jego wydzielenia, w sposób samodzielny funkcjonować na rynku w formie odrębnego przedsiębiorstwa.

Powyższe rozumienie kryterium funkcjonalnego wyodrębnienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa znajduje potwierdzenie w praktyce organów podatkowych. Przykładowo, Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 10 kwietnia 2013 r., sygn. ILPP2/443-81/13-2/MR wskazał, iż „wyodrębnienie funkcjonalne należy rozumieć jako przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych. Zorganizowana część przedsiębiorstwa musi stanowić funkcjonalnie odrębną całość - obejmować elementy niezbędne do samodzielnego prowadzenia działań gospodarczych, którym służy w strukturze przedsiębiorstwa”.

Jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego, składniki materialne i niematerialne wchodzące w skład Segmentu Produkcji w C. służą w szczególności do prowadzenia działalności polegającej na produkcji wyrobów stalowych i krat pomostowych oraz zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych. Zespół tych składników, składających się na zbywany do Spółki Zależnej Segment Produkcji w C., nie stanowi zbioru przypadkowych elementów, lecz jest zespołem składników powiązanych ze sobą w sposób funkcjonalny i celowy. W związku z powyższym w odniesieniu do tych składników spełniony jest warunek przeznaczenia do realizacji określonych zadań gospodarczych. Dodatkowo, w ocenie Wnioskodawcy, Spółka Zależna w oparciu o nabyte w wyniku aportu składniki materialne i niematerialne będzie mogła prowadzić działalność gospodarczą w takim samym zakresie i o takim samym charakterze jak obecnie realizowana przez Segment Produkcji w C..

W ocenie Wnioskodawcy, Segment Produkcji w C. jest wyodrębniony funkcjonalnie, ponieważ składa się nie tylko z sumy składników, lecz stanowi ich zorganizowany zespół, który może samodzielnie funkcjonować. Segment Produkcji w C. obejmuje elementy niezbędne do samodzielnego prowadzenia działań gospodarczych w istniejącej strukturze przedsiębiorstwa. Jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego, Segment ten realizuje odmienne zadania gospodarcze Spółki i zostały do niego przypisane składniki majątkowe i niemajątkowe, w tym zobowiązania oraz umowy odpowiednie do zakresu prowadzonej działalności gospodarczej, co oznacza, że Segment ten posiada niezależne źródło przychodów. Ponadto Segment Produkcji w C. jest w stanie, jako wyodrębniona organizacyjnie część przedsiębiorstwa Wnioskodawcy, samodzielnie planować, kontrolować i realizować założone działania gospodarcze przy wykorzystaniu alokowanych składników majątkowych oraz przy zaangażowaniu zatrudnionych pracowników. Powyższe pozwala Segmentowi Produkcji w C. realizować jego zadania oraz prowadzić samodzielną działalność gospodarczą.

W świetle powyższego, zdaniem Wnioskodawcy należy uznać, że kryterium wyodrębnienia funkcjonalnego zostanie spełnione.

W związku z przytoczoną powyżej argumentacją, Spółka podkreśla, iż przedstawiony w opisie zdarzenia przyszłego wyodrębniony zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań), który zostanie zbyty w ramach aportu do Spółki Zależnej, należy uznać za zorganizowaną część przedsiębiorstwa z uwagi na:

 • wyodrębnienie organizacyjne,
 • wyodrębnienie finansowe,
 • wyodrębnienie funkcjonalne, oraz
 • zdolność do bycia niezależnym przedsiębiorstwem(...)”

Mając na uwadze, iż brzmienie art. 4a ust. 4 ustawy PDPOP w zakresie definicji zorganizowanej części przedsiębiorstwa jest identyczne z brzmieniem przepisu art. 2 pkt 27e ustawy o VAT, w oparciu o argumentację dotyczącą statusu zespołu składników materialnych i niematerialnych przytoczoną w uzasadnieniu stanowiska Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 1, należy uznać, iż opisany zespół składników materialnych niematerialnych (w tym zobowiązania), wchodzący w skład Segmentu Produkcji w C. i obejmujący również pracowników tzw. działów wsparcia, będzie stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o PDOP.

Zgodnie za art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o PDOP, przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności: nominalna wartość udziałów (akcji) w spółce albo wartość wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część; przepisy art. 14 ust. 1-3 stosuje się odpowiednio.

Powyższe oznacza, że wniesienie innego wkładu niepieniężnego niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część i objęcie w zamian za ten wkład udziałów (akcji) w kapitale zakładowym spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powoduje powstanie przychodu, natomiast wniesienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części w ramach wkładu niepieniężnego do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie powoduje powstania przychodu. Mając na uwadze, iż opisany zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązania), wchodzący w skład Segmentu Produkcji w C. i obejmujący również pracowników tzw. działów wsparcia, który zostanie zbyty do Spółki Zależnej w ramach Planowanej Transakcji, będzie stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o PDOP, Planowana Transakcja nie będzie skutkowała powstaniem przychodu podatkowego po stronie Wnioskodawcy na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o PDOP.

Ad. 4

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku, gdy pracownicy tzw. działów wsparcia zostaną przeniesieni przed Planowaną Transakcją do A. C., opisany zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązania), wchodzący w skład Segmentu Produkcji w C., który zostanie zbyty do Spółki Zależnej w ramach Planowanej Transakcji, będzie stanowił zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o PDOP i w konsekwencji w przypadku, gdyby Spółka Zależna miała formę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, Planowana Transakcja nie będzie skutkowała powstaniem przychodu podatkowego po stronie Wnioskodawcy na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o PDOP.

Jak wskazano w uzasadnieniu do pytania nr 3 brzmienie art. 4a ust. 4 ustawy PDPOP w zakresie definicji zorganizowanej części przedsiębiorstwa jest identyczne z brzmieniem przepisu art. 2 pkt 27e ustawy o VAT. Mając na uwadze powyższe, w oparciu o argumentację dotyczącą statusu zespołu składników materialnych i niematerialnych przytoczoną w uzasadnieniu stanowiska Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 2, należy uznać, iż również w przypadku, gdy pracownicy tzw. działów wsparcia zostaną przeniesieni przed Planowaną Transakcją do A. C., opisany zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązania), wchodzący w skład Segmentu Produkcji w C., będzie stanowił zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o PDOP. Tak jak Wnioskodawca wskazał już w uzasadnieniu do stanowiska w zakresie pytania nr 2, przeniesienie pracowników tzw. działów wsparcia przed Planowaną Transakcją do A. C. nie wpłynie na klasyfikację Segmentu Produkcji w C. jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Usługi wsparcia nie są bowiem kluczowe dla prowadzenia przez Segment Produkcji w C. podstawowej działalności gospodarczej. Tym bardziej, że pracownicy tzw. działów wsparcia nie są niezbędni do prowadzenia podstawowej działalności gospodarczej Segmentu Produkcji w C.. Stanowisko Wnioskodawcy znajduje potwierdzenie zarówno w orzecznictwie sądów administracyjnych, jak również w interpretacjach organów podatkowych (wskazanych w stanowisku podatnika w zakresie pytania nr 2).

W konsekwencji, w przypadku, gdy pracownicy tzw. działów wsparcia zostaną przeniesieni przed Planowaną Transakcją do A. C., opisany zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązania), wchodzący w skład Segmentu Produkcji w C., który zostanie zbyty do Spółki Zależnej w ramach Planowanej Transakcji, będzie stanowił zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o PDOP.

Zgodnie za art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o PDOP, przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności: nominalna wartość udziałów (akcji) w spółce albo wartość wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część; przepisy art. 14 ust. 1-3 stosuje się odpowiednio.

Powyższe oznacza, że wniesienie innego wkładu niepieniężnego niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część i objęcie w zamian za ten wkład udziałów (akcji) w kapitale zakładowym spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powoduje powstanie przychodu, natomiast wniesienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części w ramach wkładu niepieniężnego do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie powoduje powstania przychodu.

Mając na uwadze, iż w przypadku, gdy pracownicy tzw. działów wsparcia zostaną przeniesieni przed Planowaną, Transakcją do A. C., opisany zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązania), wchodzący w skład Segmentu Produkcji w C., który zostanie zbyty do Spółki Zależnej w ramach Planowanej Transakcji, będzie stanowił zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o PDOP, Planowana Transakcja nie będzie skutkowała powstaniem przychodu podatkowego po stronie Wnioskodawcy na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o PDOP.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie:
 • uznania zespołu składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań), obejmujących również pracowników tzw. działów wsparcia, który zostanie zbyty do Spółki Zależnej w ramach Planowanej Transakcji, za zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 3 ustawy o PDOP - jest prawidłowe;
 • uznania za zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 3 ustawy o PDOP zespołu składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań), który zostanie zbyty do Spółki Zależnej w ramach Planowanej Transakcji,w przypadku, gdy pracownicy tzw. działów wsparcia zostaną przeniesieni przed Planowaną Transakcją do A. C. Sp. z o.o. (A. C.) - jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.