IPPB5/4510-903/15-4/AK | Interpretacja indywidualna

1. Uznanie majątku wydzielanego ze Spółki Dzielonej oraz majątku pozostającego w Spółce Dzielonej za zorganizowane części przedsiębiorstwa;2. Skutki prawnopodatkowe podziału przez wydzielenie.
IPPB5/4510-903/15-4/AKinterpretacja indywidualna
 1. podział spółki przez wydzielenie
 2. przedsiębiorstwa
 3. przychód
 4. skutki podatkowe
 5. zorganizowana część przedsiębiorstwa
 6. zyski
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Definicje legalne
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm) oraz § 4 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643 z późn. zm) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 2 października 2015 r. (data wpływu 2 października 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 8 października 2015 r. (data wpływu 15 października 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

 • uznania majątku wydzielanego ze Spółki Dzielonej oraz majątku pozostającego w Spółce Dzielonej za zorganizowane części przedsiębiorstwa - jest prawidłowe;
 • skutków prawnopodatkowych podziału Spółki przez wydzielenie - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 października 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

 • uznania majątku wydzielanego ze Spółki Dzielonej oraz majątku pozostającego w Spółce Dzielonej za zorganizowane części przedsiębiorstwa;
 • skutków prawnopodatkowych podziału przez wydzielenie.
We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Z dniem 1 września 2015 r. nastąpił podział spółki S.A. w trybie art. 529 § 1 pkt 4 KSH, tj. przez wydzielenie części jej majątku związanego z Działalnością Elewatorową do innej spółki kapitałowej (B. Sp. z o.o.). Jednocześnie spółka S.A. dokonała zmian w strukturze organizacyjnej swojego przedsiębiorstwa, odzwierciedlających rozdzielenie dwóch opisanych niżej rodzajów działalności. Spółka S.A. planuje dalszą restrukturyzację swojego przedsiębiorstwa, polegającą na dokonaniu kolejnego podziału w trybie art. 529 § 1 pkt 4 KSH, tj. przez wydzielenie części jej majątku do innej spółki kapitałowej, tj. do P. Sp. z o.o. (która oczekuje na rejestrację w KRS zmiany swojej nazwy na „B. N. Sp. z o.o.”).

W związku z planowaną restrukturyzacją P. Sp. z o.o. (dalej: „Wnioskodawca” lub „Spółka Dzielona”) wnosi o potwierdzenie prawidłowości jego stanowiska co do skutków podatkowych planowanej transakcji.

Planowana transakcja będzie dokonywana w następujących okolicznościach:

 1. Opis działalności gospodarczej PM i związanych z nią składników majątkowych i niemajątkowych

Spółka S.A. (dalej: „Spółka Dzielona” lub „”) prowadzi obecnie działalność gospodarczą w obszarze produkcji i sprzedaży mąki, kasz, otrąb pszennych i żytnich oraz mieszanek piekarniczych, nazywaną dalej „Działalnością Młynarską”. Działalność Młynarska obejmuje również posiadanie udziałów w spółkach kapitałowych i spółdzielniach, które to składniki są historycznie związane z tą częścią przedsiębiorstwa Wnioskodawcy, która prowadzi Działalność Młynarską.

Niezależnie od powyższego, osiągają również przychody z działalności polegającej na zarządzaniu nieruchomościami będącymi własnością spółki, lub w stosunku do których PMprzysługuje prawo wieczystego użytkowania lub inny tytułu prawny, a które nie są wykorzystywane do Działalności Młynarskiej (dalej: „Działalność Nieruchomościowa”). W ramach tej działalności spółka osiąga przychody m.in. z najmu i dzierżawy składników majątkowych, w tym nieruchomości mieszkalnych , z dzierżawy Ośrodka Wypoczynkowego , a także majątku niezwiązanego z Działalnością Młynarską (przeznaczonego na inwestycje), , wraz ze znajdującymi się w nich nieczynnymi maszynami i urządzeniami. Spółka posiada również działkę inwestycyjną .

Działalność gospodarcza PM prowadzona jest w ramach struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa przyjętej w drodze uchwały Rady Nadzorczej PM S.A. i Regulaminu Organizacyjnego spółki. Struktura ta obejmuje Piony i usługi:

 1. Produkcyjno-Inwestycyjny,
 2. Pion Handlu,
 3. Pion Zarządu,
 4. Pion Nieruchomości,
 5. Usługi zewnętrzne.

Działaniami Pionów: Produkcyjno-Inwestycyjnego i Handlu kierują Dyrektorzy Zarządzający, natomiast Pionem Nieruchomości - Dyrektor.

  (i) Działalność Młynarska

Działalność Młynarska zorganizowana w Pionie Produkcyjno-Inwestycyjnym i Pionie Handlu zarządzana jest w całości przez Prezesa Zarządu, przy wsparciu Członka Zarządu odpowiedzialnego za dostawę surowca na potrzeby produkcyjne.

W Pionie Produkcyjno-Inwestycyjnym wyodrębnione zostały 3 Zakłady Produkcyjne , w skład których wchodzą młyny. Organizacją funkcjonowania zakładów zajmują się Dyrektorzy Zakładów.

Pion Handlu obejmuje m. in. Regionalne Centra Dystrybucji, w tym również stanowisko ds. handlu, prowadzące sprzedaż wyrobów gotowych i mąk. Ponadto elementem Pionu Handlu jest m.in. stanowisko do spraw marketingu.

Działalność Młynarska oparta jest przede wszystkim na współpracy 3 Pionów (Zarządu, Produkcyjno-Inwestycyjnego, Handlowego) oraz na nabywanych przez usług zewnętrznych, obejmujących m. in. zarządzanie zasobami ludzkimi, inwentaryzację, prowadzenie księgowości, doradztwo prawne, zakup surowca, risk management, jakość i zrównoważony rozwój, logistykę i flotę samochodową, usługi informatyczne, inwestycje, oraz skup i kontraktację surowca.

Działalność Młynarska w ramach wskazanych wyżej Pionów realizowana jest w oparciu o organizacyjnie i funkcjonalnie wyodrębnione składniki majątkowe, do których należą w szczególności:

 • 3 zakłady produkcyjne w tym nieruchomości (grunty, budynki i budowle) w których zlokalizowane są młyny, magazyny, budynki administracyjne i socjalne, lokale mieszkalne (o zasadniczym przeznaczeniu służbowym) związane z działalnością produkcyjną , a także elewatory „przymłyńskie”,
 • środki trwałe (maszyny i urządzenia, sprzęt biurowy) wykorzystywane w Pionach Produkcji, Handlu,
 • wartości niematerialne i prawne, tj. znak towarowy „Mąka ” i „”, jak również licencje na korzystanie z programów komputerowych, np. program księgowy,
 • zapasy,
 • stanowiska pracy (pracownicy) różnych szczebli organizacyjnych dotyczące Działalności Młynarskiej i ich wyposażenie,
 • należności i zobowiązania,
 • inne składniki związane funkcjonalnie z Działalnością Młynarską.

Z Działalnością Młynarską funkcjonalnie związane są także umowy wieloletnie, dotyczące zakupu zbóż (pszenica, żyto) stanowiących surowiec do produkcji, umowy sprzedaży wyrobów gotowych, jak również umowy o dostawę energii, wody, gazu, odprowadzania ścieków, usług telefonicznych, usług budowlanych, remontowych i serwisowych, dotyczące lokalizacji, w których prowadzona jest Działalność Młynarska, oraz składników majątkowych wykorzystywanych w Zakładach Produkcyjnych.

Na nieruchomościach, na których posadowione są młyny, zlokalizowane są także elewatory (tzw. „przymłyńskie”), służące do magazynowania surowca do przemiału. Elewatory te są również wykorzystywane do świadczenia usług przechowywania zbóż dla podmiotów trzecich, głównie rolników indywidualnych, oraz do działalności handlowej. Usługi przechowania zboża oraz wykorzystywanie elewatorów przymłyńskich do działalności handlowej stanowi jednak działalność uboczną w stosunku do Działalności Młynarskiej, wykonywaną w celu optymalnego wykorzystania posiadanych składników majątkowych, służących Działalności Młynarskiej.

  (ii) Działalność Nieruchomościowa

Działalność Nieruchomościowa, polegająca na zarządzaniu nieruchomościami niezwiązanymi z Działalnością Młynarską, realizowana jest w ramach Pionu Nieruchomości, którym kieruje Dyrektor ds. Zarządzania Nieruchomościami.

Do zadań realizowanych w ramach Pionu Nieruchomości należą w szczególności te związane z zarządzaniem nieruchomościami inwestycyjnymi, , działką oraz zarządzaniem nieruchomościami mieszkalnymi , oraz Ośrodkiem Wypoczynkowym , z których spółka osiąga przychody z ich najmu i dzierżawy. Spółka nie wyklucza możliwości zbycia niektórych składników majątkowych, w oparciu o które wykonywana jest Działalność Nieruchomościowa, w szczególności Ośrodka Wypoczynkowego .

Zadania zarządzania powyższymi nieruchomościami (Pion Nieruchomości) realizowane są w budynku w Koprkach. W ramach zarządzania powyższymi nieruchomościami Pion Nieruchomości zajmuje się także sprzedażą nieruchomości, planowaniem i realizacją na ich terenie przedsięwzięć inwestycyjnych.

Działalność Nieruchomościowa jest realizowana także przy wykorzystaniu usług zewnętrznych (outsourcingowanych) obejmujących m. in. usługi prawne, informatyczne, rachunkowo-księgowe, zarządzania zasobami ludzkimi, realizowane na podstawie umowy współpracy z firmami zewnętrznymi.

Do Pionu Nieruchomości (Działalności Nieruchomościowej) przypisane są odpowiednie składniki majątkowe, wykorzystywane w tej działalności, w tym:

 • Nieruchomości
 • Środki trwałe, w tym nieużywane maszyny i urządzenia znajdujące się na wynajmowanych lub dzierżawionych nieruchomościach,
 • Wartości niematerialne (oprogramowanie komputerowe)
 • Stanowisko pracy i jego wyposażenie w tym sprzęt biurowy, komputerowy wraz z oprogramowaniem.

Ponadto z Działalnością Nieruchomościową związane są umowy „przychodowe” (umowy najmu i dzierżawy nieruchomości), jak również umowy „kosztowe” (w tym: dostawa energii elektrycznej, gazu, zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków, najmu pomieszczeń biurowych, konserwacji sprzętu gaśniczego, ochrony mienia, usługi „outsourcingowane” dotyczące w szczególności usług informatycznych, prawnych, rachunkowo-księgowych, zarządzania zasobami ludzkimi oraz finansowych).

  (iii) Pion Zarządu

W Pionie Zarządu, którym kieruje Prezes Zarządu PM, realizowane są zadania dotyczące obu rodzajów działalności przedsiębiorstwa. Zadania te realizowane są w budynkach administracyjnych w Warszawie (Siedziba Spółki) i Teresinie (Centrala Spółki - Pion Zarządu). Do pionu tego przypisane są odpowiednie składniki majątkowe, wykorzystywane w tej działalności, w tym sprzęt biurowy, komputerowy wraz z oprogramowaniem i licencjami.

Do zadań realizowanych w ramach Pionu Zarządu należą w szczególności zadania związane z obszarem prawnym, informatycznym, rachunkowo - księgowym, zarządzania zasobami ludzkimi, logistyką i zarządzaniem flotą, jak również zarządzaniem udziałami w spółkach i spółdzielniach. Większość tych czynności jest wykonywana na rzecz PM przez podmioty zewnętrzne, na podstawie stosownych umów o świadczenie usług (outsourcing).

 1. Ewidencja Księgowa

Spółka posiada ewidencję księgową, która umożliwia identyfikację operacji gospodarczych, przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań dotyczących Działalności Młynarskiej i Nieruchomościowej. To umożliwia ustalanie dla celów informacji zarządczej rachunku zysków i strat osobno w odniesieniu do Działalności Młynarskiej i Działalności Nieruchomościowej.

Odrębnie dla Działalności Nieruchomościowej i Działalności Młynarskiej sporządzane są plany finansowe (prognozy, budżety).

na dzień poprzedzający podział będą utrzymywać oddzielne rachunki bankowe, służące finansowaniu Działalności Młynarskiej i Działalności Nieruchomościowej. Na rachunek bankowy przypisany do Działalności Nieruchomościowej trafiać będą środki pochodzące z ewentualnej sprzedaży składników majątkowych funkcjonalnie związanych z tą działalnością.

Ponadto, prowadzą rejestr składników majątkowych oraz umów (przychodowych i kosztowych), który umożliwia identyfikację pozwalającą na wyodrębnienie tych składników, które są funkcjonalnie i organizacyjnie przypisane do Działalności Młynarskiej i Działalności Nieruchomościowej.

 1. Założenia planowanej transakcji

Akcjonariusze PM i udziałowcy Spółki Przejmującej rozważają restrukturyzację działalności PM, polegającą na oddzieleniu w przedsiębiorstwie PM Działalności Nieruchomościowej od Działalności Młynarskiej i skoncentrowanie się PM na prowadzeniu działalności produkcyjnej (Działalności Młynarskiej). Rozważany jest w związku z tym podział PM w trybie art. 529 § 1 pkt 4 KSH, poprzez wydzielenie do P Sp. z o.o, składników majątku przedsiębiorstwa PM związanych z Działalnością Nieruchomościową.

Przedmiotem działalności Spółki Przejmującej jest m.in. świadczenie usług w zakresie zarządzania nieruchomościami, w tym poszukiwanie ich najemców/dzierżawców lub nabywców. Na Spółkę Przejmującą przeszedłby zatem zespół składników materialnych i niematerialnych oraz należności i zobowiązania, funkcjonalnie związane z tymi składnikami, przeznaczony do prowadzenia Działalności Nieruchomościowej, obejmujący w szczególności określone w planie podziału następujące składniki:

 • nieruchomości , na których znajdują się m. in. budynki mieszkalne,
 • nieruchomość , na której znajduje się ośrodek wypoczynkowy,
 • nieruchomości wyłączone z Działalności Młynarskiej, na których znajdują się m. in. dawne młyny i magazyny,
 • działka w miejscowości Wilga,
 • umowa najmu pomieszczeń w których wykonywana jest Działalność Nieruchomościowa,
 • środki trwałe i wyposażenie,
 • składniki niemajątkowe, w tym wartości niematerialne i prawne związane z Działalnością Nieruchomościową
 • prawa i obowiązki z umów „kosztowych” i „przychodowych”, dotyczących Działalności Nieruchomościowej,
 • prawa i obowiązki z umów rachunku bankowego i środki zgromadzone na tym rachunku, związane z Działalnością Nieruchomościową, w tym środki pochodzące ze zbycia poszczególnych składników majątkowych związanych z Działalnością Nieruchomościową,
 • stanowisko pracy (Dział Zarządzania Nieruchomości) i jego wyposażenie, związane funkcjonalnie z Działalnością Nieruchomościową,
 • należności i zobowiązania dotyczące Działalności Nieruchomościowej,
 • inne składniki funkcjonalnie związane z Działalnością Nieruchomościową.

Do Spółki Przejmującej przeszedłby pracownik Spółki Dzielonej dotychczas zatrudniony w Dziale Zarządzania Nieruchomościami.

W Spółce Dzielonej pozostanie natomiast pozostała część przedsiębiorstwa PM, określona w strukturze organizacyjnej PM jako Pion Produkcyjno-Inwestycyjny, Pion Handlu i Pion Zarządu, obejmująca cały zespół składników materialnych i niematerialnych oraz należności i zobowiązania, funkcjonalnie związane i przeznaczone do prowadzenia Działalności Młynarskiej, określone w planie podziału, a w szczególności:

 • 3 zakłady produkcyjne , w tym nieruchomości (grunty, budynki i budowle) , w których zlokalizowane są młyny i elewatory „przymłyńskie”, magazyny, budynki administracyjne i socjalne,
 • umowa najmu powierzchni biurowej (siedziba Spółki),
 • umowy najmu nieruchomości
 • środki trwałe (maszyny i urządzenia, sprzęt biurowy) wykorzystywane w Pionach Produkcji, Zarządu i Handlu,
 • wartości niematerialne i prawne (znak towarowy „M... ” i „”, programy komputerowe, w tym program księgowy),
 • umowy wieloletnie, dotyczące zakupu zbóż (pszenica, żyto, kukurydza) dla celów Działalności Młynarskiej, jak również inne umowy, związane z Działalnością Młynarską, w szczególności umowy o dostawę energii, wody, gazu, odprowadzania ścieków, usług telefonicznych, usług budowlanych, remontowych i serwisowych, dotyczące lokalizacji, w których prowadzona jest Działalność Młynarska lub składników majątkowych wykorzystywanych w Zakładach Produkcyjnych,
 • umowy z podmiotami zewnętrznymi (outsourcing) o świadczenie usług w zakresie dotyczącym Działalności Młynarskiej, obejmujące m.in. usługi w zakresie organizacji skupu surowców, doradztwa prawnego, informatyki, zarządzania zasobami ludzkimi, logistyki i zarządzania flotą,
 • prawa i obowiązki z umów rachunków bankowych i środki zgromadzone na tych rachunkach, niezwiązane z Działalnością Nieruchomościową,
 • prawa i obowiązki wynikające z umowy kredytowej,
 • zapasy,
 • należności i zobowiązania dotyczące Działalności Młynarskiej,
 • udziały/akcje w spółkach i spółdzielniach,
 • W Spółce Dzielonej pozostaliby pracownicy zatrudnieni przede wszystkim w Zakładach Produkcyjnych (Pion Produkcyjno-Inwestycyjny), jak również w Pionie Zarządu i Pionie Handlu, a także inni pracownicy zatrudnieni przy działalności gospodarczej tej części przedsiębiorstwa, która pozostanie w Spółce Dzielonej.
 1. Uzasadnienie transakcji

W ocenie Wnioskodawcy, operacja ta ma uzasadnienie gospodarcze i ekonomiczne. Obecna struktura organizacyjna związana z utrzymaniem w Polskich Młynach zarówno Działalności Młynarskiej jak i Działalności Nieruchomościowej wymaga utrzymywania w ramach jednego podmiotu gospodarczego osobnych struktur związanych z oboma profilami działalności, co rodzi zbędne koszty administracyjne, utrudnia stosowanie jednolitych zasad gospodarowania majątkiem PM, powoduje konieczność sporządzania osobnych planów finansowych. Obecna struktura PM utrudnia osiąganie przez tę spółkę zamierzonych celów gospodarczych i z tego powodu nie jest gospodarczo uzasadniona.

Z kolei przedmiotem działalności Spółki Przejmującej jest m. in. świadczenie usług w zakresie zarządzania nieruchomościami, w tym poszukiwanie ich najemców/dzierżawców lub nabywców, a zatem działalność w zakresie Działalności Nieruchomościowej dotychczas prowadzonej w ramach przedsiębiorstwa PM. Z tego też względu, wydzielenie Działalności Nieruchomościowej do Spółki Przejmującej jest gospodarczo uzasadnione.

W ocenie władz Wnioskodawcy, transakcja podziału PM ma zapewnić:

 1. scentralizowanie i zwiększenie efektywności zarządzania Działalnością Młynarską w ramach PM Działalnością Nieruchomościową w ramach Spółki Przejmującej;
 2. uproszczenie struktury operacyjnej PM powodujące większą przejrzystość przedmiotu i zasad działalności dla kontrahentów i klientów;
 3. rozwój oraz umocnienie na rynku marki PM jako producenta wyrobów zbożowych;
 4. ułatwienie procesu zarządzania płynnością finansową;
 5. redukcję kosztów działalności w Polskich Młynach poprzez koncentrację na jednym rodzaju działalności (Działalności Młynarskiej);
 6. redukcję i podział kosztów finansowania;
 7. ułatwienie procesu zarządu majątkiem trwałym;.

Pismem z dnia 12 listopada 2015r. (data wpływu 16 listopada 2015 r.) strona poinformowała, że dnia 22 października 2015 r. w Krajowym Rejestrze Sądowym została zarejestrowana zmiana nazwy Wnioskodawcy i obecna nazwa to: B Nieruchomości sp. z o.o.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym majątek wydzielany ze Spółki Dzielonej, jak również majątek pozostający w Spółce Dzielonej, stanowić będą zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 Ustawy PDOP oraz art. 5a pkt 4 Ustawy PDOF...
 2. Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym, po stronie Wnioskodawcy nie wystąpi przychód podlegający opodatkowaniu w rozumieniu przepisów Ustawy PDOP...
 3. Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym, po stronie udziałowców Spółki Dzielonej nabywających (obejmujących) udziały w kapitale Wnioskodawcy nie powstanie przychód (dochód) podlegający opodatkowaniu, a w konsekwencji Wnioskodawca jako płatnik nie będzie obowiązany do obliczenia i wpłacenia podatku dochodowego od osób fizycznych lub podatku dochodowego od osób prawnych...

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest wykładnia przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych tj. w zakresie pytań oznaczonych nr 1 i 2. W zakresie pytania oznaczonego numerem 3 zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Zdaniem Wnioskodawcy, odnośnie pytania pierwszego, zarówno majątek wydzielany do Spółki Przejmującej, jak również majątek pozostający w Spółce Dzielonej, stanowić będą zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 Ustawy PDOP oraz art. 5a pkt 4 Ustawy PDOF.

Zdaniem Wnioskodawcy, odnośnie pytania drugiego, w związku z dokonaniem transakcji podziału przez wydzielenie, po stronie Spółki Przejmującej nie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu, o którym mowa w przepisach Ustawy PDOP.

 1. Artykuł 4a pkt 4 Ustawy PDOP definiuje zorganizowaną część przedsiębiorstwa stanowiąc, iż jest to organizacyjnie i finansowo wydzielony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, oraz zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo, samodzielnie realizujące te zadania.
  W orzecznictwie sądów administracyjnych przyjmuje się, że w zakresie wydzielenia istotne jest, aby zachodziło ono na trzech płaszczyznach: organizacyjnej, finansowej i funkcjonalnej (przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych), a wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa ma swoje miejsce w strukturze organizacyjnej podatnika jako dział, oddział, wydział itp. (por. np. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 24 września 2010 r, sygn. I SA/Wr 1150/10).Analogiczne stanowisko prezentowane jest w wydawanych indywidualnych interpretacjach podatkowych Ministra Finansów, w których przyjmuje się, iż wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa ma swoje miejsce w strukturze organizacyjnej podatnika, jako dział, wydział, oddział itp.Natomiast wyodrębnienie finansowe nie oznacza pełnej, całkowitej samodzielności finansowej, która odnosi się do całego przedsiębiorstwa, ale sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Ponadto podkreśla się, że zorganizowaną część przedsiębiorstwa tworzą składniki, będące we wzajemnych relacjach, takich, aby można było mówić o nich jako o zespole, a nie zbiorze przypadkowych elementów, których jedyna cechą wspólna jest własność jednego podmiotu gospodarczego (tak. np. w Interpretacji Indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 6 lipca 2012 r., ITPB3/423-2011/12/DK 2.
 2. Jak wynika z opisu zdarzenia przyszłego, w Polskich Młynach obowiązuje Regulamin Organizacyjny przyjęty uchwałą Rady Nadzorczej PM. W ramach przyjętej struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa PM wyodrębnione są Piony Produkcyjno-Inwestycyjny, Pion Handlu, Pion Zarządu, Pion Nieruchomości oraz Usługi Zewnętrzne.Działalność Nieruchomościowa jest wyraźnie wyodrębniona od Działalności Młynarskiej. Działalność Nieruchomościowa prowadzona jest bowiem w ramach wyodrębnionego Pionu Nieruchomości, natomiast Działalność Młynarska jest realizowana w Pionie Produkcyjno-Inwestycyjnym, w Pionie Handlu. W ramach Pionu Zarządu realizowane są natomiast zadania związane zarówno z Działalnością Nieruchomościową jak i z Działalnością Młynarska.Zatem, wyodrębnienie w strukturze organizacyjnej PM wskazanych wyżej Pionów oraz zorganizowanie Działalności Nieruchomościowej w ramach Pionu Nieruchomości, oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa, jaką jest Pion Nieruchomości prowadzący Działalność Nieruchomościową, ma swoje miejsce w strukturze organizacyjnej PM.Analogicznie, swoje miejsce w strukturze organizacyjnej ma także Działalność Młynarska, wyodrębniona w ramach Pionów Produkcyjno-Inwestycyjnego, Pionu Handlu. Spełniony jest zatem ustawowy warunek organizacyjnego wyodrębnienia zorganizowanych części przedsiębiorstwa, wynikający z art. 4a ust. 4 Ustawy PDOP. Stanowisko Wnioskodawcy w tym zakresie jest także zgodne z praktyką stosowania tego przepisu, wynikającą z Interpretacji Indywidualnych wydawanych przez organy podatkowe, oraz wykładnią przyjmowaną w orzecznictwie sądów administracyjnych.Działalność Nieruchomościowa i Działalność Młynarska prowadzone są przy wykorzystaniu odrębnych składników majątkowych, położonych w różnych miejscach:
  • Działalność Młynarska jest prowadzona w Zakładach Produkcyjnych (Młynach), przy których zlokalizowane są także elewatory służące przechowaniu surowca na potrzeby tej działalności. Ponadto w miejscach położenia Zakładów Produkcyjnych znajduje się szereg innych budynków i budowli (w tym magazyny, budynki biurowe i socjalne), jak również środków trwałych (maszyn i urządzeń) i wartości niematerialnych i prawnych, wykorzystywanych wyłącznie do Działalności Młynarskiej.
  • Działalność Nieruchomościowa jest prowadzona przy wykorzystaniu nieruchomości innych, niż związane z Działalnością Młynarską, i środków trwałych i wyposażenia, funkcjonalnie powiązanych wyłącznie z Działalnością Nieruchomościową.
  Odrębność miejsca położenia powyższych składników, a co za tym idzie, odrębność miejsca prowadzenia obu tych rodzajów działalności, wykorzystywanie odrębnych składników materialnych i niematerialnych oraz ich funkcjonalny związek, jaki występuje w ramach tych dwóch grup składników, właściwy dla prowadzenia danego rodzaju działalności, jak również odrębne zarządzanie tymi rodzajami działalności, wynikające z przyjętej w Polskich Młynach struktury organizacyjnej, przemawiają za wnioskiem o istnieniu w ramach PM odrębnych pod względem organizacyjnym i funkcjonalnym struktur, tj. odrębnych zorganizowanych części przedsiębiorstwa, prowadzących Działalność Młynarską i Działalność Nieruchomościową. Obie te części przedsiębiorstwa PM charakteryzują się zdolnością do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej jako odrębne przedsiębiorstwa.Podkreślenia w tym miejscu wymaga, iż przypisane do Działalności Młynarskiej i Nieruchomościowej składniki majątkowe, jak również umowy z dostawcami i odbiorcami wyrobów i towarów oraz usług, umożliwiają niezależną i samodzielną realizację zadań gospodarczych polegających z jednej strony na produkcji wyrobów (młyny, magazyny, maszyny i urządzenia, laboratoria, zatrudnieni pracownicy), oraz - z drugiej strony - na prowadzeniu działalności polegającej na zarządzaniu nieruchomościami i osiąganiu przychodów z ich najmu lub dzierżawy. Do obu rodzajów działalności przypisane są zatem niezbędne im nieruchomości (grunty, budynki, budowle) środki trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz przychody i koszty.Zatem z jednej strony, przedmiotem wydzielenia do Spółki Przejmującej będzie zorganizowana część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4 ust. 4a Ustawy PDOP umożliwiająca prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie Działalności Nieruchomościowej. Z drugiej strony, składniki majątkowe, które pozostaną w Spółce Dzielonej, tj. w zasadzie składniki „przypisane” do Pionu Produkcyjno-Inwestycyjnego, Pionu Handlu oraz Pionu Zarządu, będą umożliwiały kontynuowanie w dotychczasowym zakresie Działalności Młynarskiej, polegającej m.in. na osiąganiu zysków ze sprzedaży wyrobów, jak również obejmującą posiadanie udziałów w spółkach i spółdzielniach, które historycznie związane są z Działalnością Młynarską, a nie mają związku z nieruchomościami i działalnością objętą Pionem Nieruchomości.
 3. W Pionie Zarządu PM realizowane są zadania gospodarcze dotyczące obu rodzajów działalności. W szczególności dotyczy to zadań związanych z doradztwem prawnym, usługami informatycznymi, rachunkowo-księgowymi, zarządzania zasobami ludzkimi, usługami logistycznymi i zarządzania flotą. W zakresie funkcjonalnie związanym z Działalnością Nieruchomościową stosowne prawa i obowiązki Wnioskodawcy stanowią składniki zorganizowanej części przedsiębiorstwa prowadzącej Działalność Nieruchomościową. Dlatego, w ramach tej zorganizowanej części przedsiębiorstwa wskazane prawa i obowiązki Wnioskodawcy, dotyczące czynności wykonywanych przez podmioty zewnętrzne, zostaną przejęte przez Spółkę Przejmującą.Wnioskodawca zwraca w tym miejscu uwagę na stanowisko zaprezentowane przez Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 23 marca 2012 r., w sprawie II FSK 2314/10, w którym stwierdzono m. in.: „Istotą przedsiębiorstwa, jako zorganizowanego zespołu składników niematerialnych i materialnych, jest prowadzenie działalności gospodarczej, poprzez realizację określonych zadań gospodarczych, które mogą być wykonywane bez wewnętrznych działów obsługi kadrowej, informatycznej i finansowej przedsiębiorstwa, które to zadania mogą być przedmiotem obsługi dokonywanej przez firmy zewnętrzne (outsourcing). Usługi te, jako niematerialne, nie decydują o realizacji przez przedsiębiorstwo jego zadań gospodarczych, lecz wspomagają jedynie jego funkcjonowanie jako podmiotu gospodarczego. Przyjęcie stanowiska organu prowadziłoby do wniosku, że podmiot gospodarczy, który realizując swoje zadania gospodarcze korzysta z zewnętrznych usług niematerialnych, np. w zakresie obsługi kadrowej, informatycznej i finansowej - nie stanowi przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 k.c. Praktyka gospodarcza pokazuje natomiast coś przeciwnego: wiele przedsiębiorstw realizujących zadania gospodarcze, dla których zostały powołane, korzysta w powyższych spornych zakresach z usług outsourcingowych, co nie wyklucza uznawania ich za przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 k.c.”W świetle powyższego wyroku NSA, zadania realizowane w ramach Pionu Zarządu na rzecz Działalności Nieruchomościowej przez podmiot zewnętrzny, w tym m.in. usługi księgowe, doradztwa prawnego, logistyczne; zarządzania udziałami w spółkach zależnych, mają właśnie charakter usług niematerialnych, które nie przesądzają o braku możliwości realizowania przez Pion Nieruchomości Działalności Nieruchomościowej. Tym samym, na gruncie przytoczonego orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego majątek Wnioskodawcy obejmujący prawa i obowiązki z umów ze Spółką Przejmującą (w tym zobowiązania) związane funkcjonalnie z Działalnością Nieruchomościową i wydzielany do Spółki Przejmującej także w tym zakresie będzie spełniać warunki ustawowej definicji zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 Ustawy PDOP.Pozostała cześć składników związanych z Pionem Zarządu nie może zostać przejęta przez Spółkę Przejmującą z uwagi na zaangażowanie tego pionu w Działalności Młynarskiej. W szczególności, księgi rachunkowe, stanowiska pracy i wiele innych składników materialnych i niematerialnych objętych częścią działania Pionu Zarządu związaną z pozostałą działalnością Wnioskodawcy musi pozostać w Spółce Dzielonej z uwagi na ich zastosowanie w tej działalności gospodarczej przedsiębiorstwa Wnioskodawcy albo z uwagi na obowiązujące przepisy. Zgodnie m.in. z art. 74 Ustawy o rachunkowości Spółka Dzielona obowiązana jest zachować księgi rachunkowe i stosowną dokumentację pracowniczą.
 4. W ocenie Wnioskodawcy, w świetle wskazanych informacji dotyczących zasad prowadzenia w Polskich Młynach księgowości, tj. w związku z możliwością identyfikacji i wyodrębnienia przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań, tworzenia rachunków wyników, planów i budżetów związanych z Działalnością Nieruchomościową oraz odrębnie z Działalnością Młynarską, spełniona będzie także przesłanka finansowego wyodrębnienia, o której mowa w art. 4a pkt 4 Ustawy PDOP, warunkująca uznanie majątku pozostającego w Spółce Dzielonej oraz majątku wydzielanego do Spółki Przejmującej za zorganizowane części przedsiębiorstwa.
 5. Na gruncie planowanego podziału PM dojdzie również do wyodrębnienia omawianych zorganizowanych zespołów składników nie tylko na płaszczyźnie organizacyjnej i finansowej, lecz także na płaszczyźnie funkcjonalnej przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej. Obie wyodrębnione organizacyjnie części tego przedsiębiorstwa przeznaczone są (i pozostaną po podziale) do realizacji odrębnych zadań gospodarczych. Zgodnie z wcześniejszymi uwagami, w Spółce Przejmującej znajdzie się część przedsiębiorstwa funkcjonalnie związana z Działalnością Nieruchomościową, tj. działalnością polegającą na zarządzaniu nieruchomościami i osiąganiu zysków z ich najmu i dzierżawy, a w Spółce Dzielonej pozostanie część przedsiębiorstwa bfunkcjonalnie związana z inną działalnością spółki, zasadniczo Działalnością Młynarską, tj, działalnością produkcyjną.
 6. W wyniku zrealizowania planowanej transakcji Wnioskodawca otrzyma składniki majątkowe Spółki Dzielonej na powiększenie kapitału zakładowego Wnioskodawcy. Mając na uwadze, art. 12 ust. 4 pkt 4 Ustawy PDOF, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że wartość majątku Spółki Dzielonej, jaką otrzyma Wnioskodawca na powiększenie jego kapitału zakładowego, nie będzie stanowić dla Wnioskodawcy przychodu podlegającego opodatkowaniu.Ponadto, w świetle opisanego wyżej zdarzenia przyszłego, ewentualna nadwyżka wartości otrzymanego majątku Spółki Dzielonej ponad wartość nominalną udziałów wydanych akcjonariuszom Spółki Dzielonej, na podstawie art. 10 ust. 2 Ustawy PDOP nie będzie dla Wnioskodawcy stanowić przychodu z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.W rezultacie, w ocenie Wnioskodawcy, prawidłowe jest jego stanowisko, że w związku z dokonaniem transakcji podziału przez wydzielenie, po stronie Wnioskodawcy nie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu, o którym mowa w przepisach i Ustawy PDOP.
 7. Zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 12 Ustawy PDOP, nie stanowi przychodu udziałowca (akcjonariusza) spółki dzielonej wartość nominalna udziałów (akcji) przydzielonych przez spółkę przejmującą. Jednakże, w związku z zawartym w powyższym przepisie odesłaniem do art. 10 ust. 1 pkt 6 Ustawy PDOP, w związku z objęciem udziałów (akcji) w spółce przejmującej, dochód w wysokości nadwyżki wartości nominalnej przydzielonych udziałów (akcji) nad kosztami nabycia lub objęcia udziałów (akcji) w spółce dzielonej mógłby powstać jedynie wówczas, gdyby majątek przejmowany przez spółkę przejmującą lub majątek pozostający w spółce dzielonej, nie stanowiły zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Analogiczna regulacja, w odniesieniu do udziałowców spółki dzielonej będących osobami fizycznymi, wynika z art. 24 ust. 5 pkt 7 Ustawy PDOF.

Jednakże, jak wykazano wyżej, zarówno majątek przejmowany przez Spółkę Przejmującą, jak również majątek pozostający w Spółce Dzielonej, będą stanowić zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 Ustawy PDOP i art. 5a pkt 4 Ustawy PDOF. W rezultacie, po stronie akcjonariuszy Spółki Dzielonej nie powstanie przychód (dochód) i dlatego Wnioskodawca, w świetle art. 26 ust. 6 Ustawy PDOP i art. 41 ust. 4c ustawy PDOF, nie będzie obowiązany do obliczenia i wpłaty podatku dochodowego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie:
 • uznania majątku wydzielanego ze Spółki Dzielonej oraz majątku pozostającego w Spółce Dzielonej za zorganizowane części przedsiębiorstwa - jest prawidłowe;
 • skutków prawnopodatkowych podziału przez wydzielenie - jest prawidłowe.

Końcowo wskazać należy, że zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 12 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851 z późn. zm., dalej: updop), do przychodów nie zalicza się w przypadku połączenia lub podziału spółek, z zastrzeżeniem art. 10 ust. 1 pkt 6, przychodu wspólnika spółki przejmowanej lub dzielonej stanowiącego wartość nominalną udziałów (akcji) przydzielonych przez spółkę przejmującą lub nowo zawiązaną. Jednocześnie, w myśl art. 10 ust. 4 updop, norma zawarta w art. 12 ust. 4 pkt 12 updop, nie ma zastosowania w przypadku, gdy połączenie lub podział spółek nie są przeprowadzone z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych, lecz głównym bądź jednym z głównych celów takiej operacji jest uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania. Jak wynika z przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego, planowana transakcja podziału spółki poprzez wydzielenie będzie przeprowadzona z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych a głównym bądź jednym z głównych celów takiej operacji nie będzie uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania, tym samym przepis art. 10 ust. 4 updop nie będzie miał zastosowania w niniejszej sprawie.

Biorąc powyższe pod uwagę stanowisko przedstawione przez Wnioskodawcę jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.