IPPB5/4510-808/15-2/AK | Interpretacja indywidualna

Skutki prawnopodatkowe wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa .
IPPB5/4510-808/15-2/AKinterpretacja indywidualna
 1. aport
 2. przychód
 3. składnik majątkowy
 4. spółki
 5. zorganizowana część przedsiębiorstwa
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Definicje legalne
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 4 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 26 sierpnia 2015 r. (data wpływu 31 sierpnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków prawnopodatkowych wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 31 sierpnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków prawnopodatkowych wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca działa w formie spółki akcyjnej (dalej: Wnioskodawca), posiada siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i podlega w Polsce obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów.

Wnioskodawca w ramach planowanych działań zamierza przenieść część prowadzonego przez siebie przedsiębiorstwa do spółki prawa handlowego z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działającej w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: Spółka), przy czym odbędzie się to w drodze wniesienia przez Wnioskodawcę wkładu niepieniężnego (aportu) do Spółki.

Spółka została zawiązana przez Wnioskodawcę kilka tygodni przed złożeniem niniejszego wniosku. Spółka nie rozpoczęła jeszcze działalności na szeroką skalę ani nie posiada znaczącego majątku. Trwa obecnie proces przygotowywania Spółki od strony formalnoprawnej do przejęcia części działalności prowadzonej obecnie w ramach przedsiębiorstwa Wnioskodawcy.

Genezą utworzenia Spółki i przeniesienia do niej części działalności prowadzonej obecnie w ramach Wnioskodawcy jest realizacja wspólnego przedsięwzięcia biznesowego z niepowiązanym z Wnioskodawcą podmiotem działającym, w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: Partner). Wspólne przedsięwzięcie dotyczy stworzenia przez Wnioskodawcę wspólnie z Partnerem, w oparciu o części przedsiębiorstw Wnioskodawcy oraz Partnera silnego podmiotu specjalizującego się we wsparciu procesów sprzedaży przede wszystkim w branży fast-moving consumer goods (FMCG).

Mając na względzie fakt, iż skala działalności w obszarze usług wsparcia sprzedaży prowadzonej przez Wnioskodawcę jest zdecydowanie większa aniżeli w przypadku Partnera, część przedsiębiorstwa Wnioskodawcy przenoszona do Spółki będzie stanowiła fundament działalności Spółki. Zgodnie z założeniami, włączenie do struktur jednego podmiotu obu części przedsiębiorstw Wnioskodawcy oraz Partnera pozwoli dodatkowo na uzyskanie istotnych efektów synergii i umocnienie pozycji na rynku wsparcia usług sprzedaży. Po przeniesieniu do Spółki obu części przedsiębiorstw, Wnioskodawca będzie posiadał większościowy pakiet udziałów Spółki.

Trzonem działalności przedsiębiorstwa Wnioskodawcy jest planowanie i realizacja złożonych projektów sprzedażowych, obsługa logistyczna materiałów marketingowych oraz sektora e-commerce, budowanie i zarządzanie strukturami handlowymi, merchandising oraz promocje w punktach sprzedaży detalicznej. Działalność operacyjna Wnioskodawcy prowadzona jest w ramach czterech wyodrębnionych departamentów (dalej: Departament), tj.

 1. Departament Trade Support (dalej: Departament Wydzielany) - departament, w ramach którego prowadzona jest działalność w zakresie świadczenia usług wsparcia sprzedaży na rynku business to business, na co składają się w szczególności usługi outsourcingu procesów obsługi sprzedaży, w tym outsourcing sił sprzedaży, merchandising (obsługa ekspozycji i zapewnienie dostępności towaru w punktach sprzedaży detalicznej), analizy, badania rynku i audyty ekspozycji. Część przedsiębiorstwa dotycząca tego obszaru działalności Wnioskodawcy ma zostać przeniesiona do Spółki.
 2. Departament E-logistyka - departament, w ramach którego prowadzona jest działalność w zakresie logistyki i materiałów marketingowych, świadczone są kompleksowe usługi dla e-commerce i realizowana jest obsługa programów lojalnościowych.
 3. Departament Procurement - departament wsparcia procesów zakupowych, zajmujący się optymalizacją procesów zakupowych, nadzorem produkcji, doradztwem technologicznym i importem bezpośrednim.
 4. Departament Field Marketing - departament zajmujący się organizacją kierowanych do konsumenta promocji na terenie punktów sprzedaży detalicznej, samplingów, eventów oraz loterii i konkursów

Poza działami zajmującymi się działalnością stricte biznesową w ramach struktur Wnioskodawcy funkcjonują komórki wsparcia dedykowane wszystkim liniom biznesowym Wnioskodawcy zajmujące się odpowiednio obsługą kadrowo-płacową, HR, IT, zarządzaniem finansami, public relations i marketingiem oraz administracją. Pozostałe usługi wspierające bieżącą działalność Wnioskodawcy, jak na przykład prowadzenie ksiąg rachunkowych czy też doradztwo są obecnie outsourcowane, tj. podmioty trzecie świadczą tego rodzaju usługi na rzecz Wnioskodawcy.

Fakt prowadzenia w ramach Wnioskodawcy działalności w odrębnych od siebie obszarach (w tym działalności Departamentu Wydzielanego) znajduje swoje odzwierciedlenie w strukturze organizacyjnej Wnioskodawcy i schemacie organizacyjnym przyjętym przez Zarząd Wnioskodawcy.

Departament Wydzielany jest obecnie nadzorowany przez Dyrektora Zarządzającego Departamentem Trade Support, który pełni jednocześnie funkcję wiceprezesa zarządu Wnioskodawcy. Osobie tej podlega bezpośrednio dyrektor operacyjny dedykowany działalności prowadzonej w ramach Departamentu Wydzielanego. Z działalnością operacyjną prowadzoną w ramach Departamentu Wydzielanego bezpośrednio związana jest grupa ponad tysiąca osób, które współpracują z Wnioskodawcą w ramach zawartych umów o pracę, bądź - z uwagi na charakter wykonywanych zadań - umów zlecenia. Uporządkowana struktura organizacyjna wynikająca ze schematu organizacyjnego Wnioskodawcy, w połączeniu z istniejącym wydzieleniem funkcjonalnym, nie pozostawia wątpliwości co do przypisania poszczególnych pracowników Wnioskodawcy do poszczególnych Departamentów (w tym Departamentu Wydzielanego) oraz komórek wsparcia. Potwierdza to nie tylko rzeczywisty zakres realizowanych: przez poszczególnych pracowników zadań, ale również odpowiednie dokumenty (m.in. zawarte umowy o pracę). Z uwagi na przedmiot wykonywanych zleceń, w sposób jednoznaczny można przyporządkować do Departamentu Wydzielanego zwarte przez Wnioskodawcę umowy zlecenia.

Przyjęty system ewidencji księgowej umożliwia identyfikację przychodów i kosztów dotyczących Departamentu Wydzielanego. Rejestracja operacji gospodarczych w podziale na tzw. miejsca powstawania kosztów („X”) umożliwia sporządzenie w formie odrębnych zestawień kosztów działalności poszczególnych Departamentów. Z uwagi na charakter prowadzonej działalności, jedynie w zakresie kosztów o ograniczonym znaczeniu w kontekście ich poziomu w relacji do wszystkich kosztów Wnioskodawcy np. kosztów dotyczących IT, HR, marketingu, administracji, kosztów ogólnego zarządu, obsługi kadrowo-płacowej czy też obciążeń publicznoprawnych, nie jest możliwe jednoznaczne przyporządkowanie ich do poszczególnych Departamentów.

W tym zakresie dokonywana jest alokacja kosztów poprzez adekwatny do danej kategorii kosztu klucz rozliczeniowy. Ponadto, dla celów wewnętrznych odpowiednio wyodrębnione i przypisane m.in. do Departamentu Wydzielanego są wszystkie istotne pozycje aktywów i zobowiązań Wnioskodawcy z zastrzeżeniem, o którym mowa poniżej. W konsekwencji, na podstawie prowadzonej przez Wnioskodawcę ewidencji księgowej istnieje możliwość ustalenia przybliżonego wyniku finansowego oraz sporządzenia uproszczonego bilansu dla Departamentu Wydzielanego. Faktem jest, że w przypadku kilku pozycji wykazywanych w bilansie Wnioskodawcy nie można dokonać jednoznacznego przyporządkowania do poszczególnych obszarów działalności. Nie wynika to jednak z braku wydzielenia funkcjonalnego, organizacyjnego czy finansowego ale z faktu, iż w ramach jednego podmiotu prawnego prowadzona jest działalność w różnych obszarach. Nie sposób bowiem w sposób jednoznaczny podzielić na poszczególne części przedsiębiorstwa należności i zobowiązań publicznoprawnych (na marginesie należy zauważyć iż w związku z planowaną transakcja rozliczenia publicznoprawne z uwagi na obowiązującej regulacje prawne w całości pozostaną rozliczeniami Wnioskodawcy). Brak możliwości precyzyjnego przyporządkowania dotyczy też środków pieniężnych czy też zobowiązań kredytowych z tytułu kredytu w rachunku bieżącym i w konsekwencji alokacji uzyskiwanych czy płaconych odsetek. Naturalnym jest bowiem, że zarządzanie nadwyżkami oraz pozyskiwanie finansowania poprzez kredyt w rachunku bieżącym jest realizowane wspólnie dla całego podmiotu.

Dla celów zarządczych (w celach oceny efektywności prowadzonej działalności, planowania finansowego itp.), pomimo iż formalnie Departamenty funkcjonują w ramach jednego podmiotu, każdy z Departamentów jest traktowany odrębnie. W szczególności, sukcesywnie przygotowywany jest budżet dla Departamentu Wydzielanego oraz nadzorowane jest jego wykonywanie poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych dotyczących bezpośrednio oraz pośrednio Departamentu Wydzielanego.

W wyniku planowanych obecnie działań reorganizacyjnych mających na celu realizację wraz z Partnerem wspólnego przedsięwzięcia biznesowego Departament Wydzielany zostanie przeniesiony do Spółki, natomiast pozostałe Departamenty niezmiennie będą funkcjonowały w ramach Wnioskodawcy. Transfer dokonany zostanie poprzez wniesienie przez Wnioskodawcę do Spółki wkładu niepieniężnego. Przedmiotem wkładu będą będące własnością Wnioskodawcy związane z Departamentem Wydzielanym a niezwiązane z pozostałymi departamentami i komórkami wsparcia prawa własności ruchomości, w tym wyposażenie, zapasy, środki transportu, wierzytelności, czy też wartości niematerialne i prawne. Co więcej, w ramach planowanej transakcji podejmowane będą działania służące przeniesieniu na Spółkę zarówno praw, jak i obowiązków wynikających z umów z kontrahentami i zleceniobiorcami zawartych przez Wnioskodawcę a dotyczących Departamentu Wydzielanego.

Na podstawie dodatkowych czynności prawnych (odrębnych porozumień) na nabywcę aportu, tj. Spółkę przeniesiony będzie ciężar spłaty zobowiązań związanych z prowadzoną przez Wnioskodawcę działalnością w ramach Departamentu Wydzielanego. Dotyczy to chociażby zobowiązań handlowych w szczególności wobec dostawców, usługodawców, czy też zobowiązań wobec zleceniobiorców. Po przeniesieniu części przedsiębiorstwa do Spółki, na Wnioskodawcy pozostanie ciężar ekonomiczny spłaty zobowiązań niezwiązanych z Departamentem Wydzielanym oraz zobowiązań publicznoprawnych (w tym dotyczących Departamentu Wydzielanego), które w świetle obecnego stanu prawnego nie mogą być przeniesione na Spółkę.

W związku z planowaną reorganizacją, na podstawie art. 231 Kodeksu pracy dojdzie do przejścia zakładu pracy na Spółkę (nowego pracodawcę) i w konsekwencji do przejęcia przez Spółkę szerokiego grona pracowników Spółki przypisanych do Departamentu Wydzielanego. Przenoszoną do Spółki częścią przedsiębiorstwa Wnioskodawcy obejmującą Departament Wydzielany niezmiennie zarządzało będzie grono tych samych osób co obecnie. W szczególności, Dyrektor Zarządzający Departamentu Wydzielanego, pełniący jednocześnie funkcję wiceprezesa zarządu Wnioskodawcy będzie pełnił funkcję prezesa zarządu Spółki, ustępując z funkcji wiceprezesa zarządu Wnioskodawcy.

Poziom niezależności i samodzielności poszczególnych Departamentów jest wysoki, co potwierdzają również struktury organizacyjne odzwierciedlające zakres funkcji realizowanych samodzielnie przez poszczególne komórki tworzące chociażby Departament Wydzielany. Zadania realizowane samodzielnie przez poszczególne Departamenty pozwalają na kontynuowanie prowadzonej przez nie działalności w niezmienionym zakresie w ramach odrębnych podmiotów prawa (spółek prawa handlowego) bez konieczności podejmowania istotnych dodatkowych działań jak np. dodatkowe istotne zatrudnienia, dodatkowy zakup istotnych aktywów, poszukiwanie nowych kontrahentów, rozwój nowych produktów i kanałów dystrybucji. Funkcje pomocnicze będą outsourcowane przez Spółkę stąd nie będzie potrzeby tworzenia w ramach jej struktury organizacyjnej nowych działów, przy czym według wstępnych założeń, co najmniej w początkowym okresie funkcjonowania Spółki po przeniesieniu do Spółki części przedsiębiorstwa Wnioskodawcy, wsparcie administracyjne w rozumieniu również obsług kadrowo-płacowej, IT, zarządzania finansami, public relations i marketingu będzie ze strony Wnioskodawcy, Takie rozwiązanie jest podyktowane wyłącznie racjonalnością ekonomiczną i efektywnością prowadzonego biznesu. W szczególności, na uwagę zasługuje fakt, że ze względów ekonomicznych oraz zachowania wysokiej jakości usług dedykowanych specyficznym obszarom działalności, Wnioskodawca już teraz świadczy na rzecz powiązanych ze sobą podmiotów usługi IT oraz kadr i płac. Świadczenie wskazanych usług na rzecz Spółki pozostanie zatem zbieżne z obecnie funkcjonującym już modelem.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie

Czy wniesienie wskazanego w opisie zdarzenia przyszłego wkładu niepieniężnego będzie w stosunku do Wnioskodawcy wolne od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych...

Zdaniem Wnioskodawcy, wniesienie przez Wnioskodawcę do Spółki wskazanego w opisie zdarzenia przyszłego i wkładu niepieniężnego będzie dla niego wolne od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 7 Ustawy CIT, przychodem jest nominalna wartość udziałów (akcji) w spółce albo wartość wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część; przepisy art. 14 ust 1-3 stosuje się odpowiednio.

Dla rozstrzygnięcia przedmiotowej sprawy, kluczowe znaczenie ma zatem to, czy w ramach planowanej transakcji dojdzie do „zbycia” przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części. W praktyce, należy zatem rozstrzygnąć, czy opisana w ramach niniejszego wniosku przenoszona część przedsiębiorstwa w postaci Departamentu Wydzielanego: jest zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa w rozumieniu Ustawy CIT, a dokładnie w rozumieniu art. 4a ust. 4 Ustawy CIT, który zawiera definicję pojęcia zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Uznanie Departamentu Wydzielanego za zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a ust. 4 Ustawy CIT będzie skutkowało brakiem opodatkowania planowanego aportu podatkiem dochodowym od osób prawnych na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 7 Ustawy CIT. Zorganizowana część przedsiębiorstwa (dalej: „zcp”) w myśl art. 4a ust. 4 Ustawy CIT stanowi organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Z powołanego wyżej przepisu wynika, iż podstawowym warunkiem uznania określonego zespołu składników za zorganizowaną część przedsiębiorstwa jest to, aby wystąpiły w nim zarówno składniki materialne jak i niematerialne, w tym zobowiązania.

Zespół ten powinien umożliwiać prowadzenie na jego bazie niezależnego przedsiębiorstwa samodzielnie realizującego określone zadania. Ponadto powinien być on wydzielony organizacyjnie i finansowo w ramach istniejącego przedsiębiorstwa. Zorganizowana cześć przedsiębiorstwa nie jest zatem jedynie „prostą” sumą składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań. Istotne jest to, aby te składniki były odpowiednio powiązane i umożliwiały samodzielne prowadzenie działalności gospodarczej.

Przyjmuje się, że aby określony zespół składników majątkowych mógł zostać zakwalifikowany jako zorganizowana cześć przedsiębiorstwa, spełnione muszą być wszystkie poniższe warunki:

 1. a musi istnieć zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań,
 2. zespół ten powinien być organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie,
 3. składniki przedsiębiorstwa powinny być przeznaczone do realizacji określonych zadań gospodarczych,
 4. zespół składników może stanowić niezależne przedsiębiorstwo realizujące te zadania.

Wnioskodawca jest świadomy tego, że nie wystarczy zorganizowanie jakiejkolwiek masy majątkowej, ale musi się ona odznaczać odpowiednią odrębnością organizacyjną i finansową, z możliwością samodzielnego funkcjonowania w razie zaistnienia takiej potrzeby w obrocie gospodarczym.

Powszechnie przyjmuje się, że wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa ma swoje miejsce w strukturze organizacyjnej podmiotu. Odpowiednie powiązanie (wyodrębnienie) komórek organizacyjnych powinno polegać na ich organizacyjnej niezależności od pozostałej części przedsiębiorstwa. Odrębność organizacyjna powinna przy tym wskazywać na zdolność funkcjonowania danej części przedsiębiorstwa jako odrębnego przedsiębiorstwa. Zwykle jest to związane również z nadaniem odpowiednich kompetencji decyzyjnych poszczególnym osobom zarządzającym jak również łatwością wskazania pracowników, którzy przypisani są do danej zcp i pozostałej części przedsiębiorstwa, co jest oczywiście ściśle powiązane z odpowiednio sprecyzowaną pod kątem wydzielenia strukturą organizacyjną. Jeżeli bowiem możliwe jest jednoznaczne wskazanie komórek organizacyjnych oraz stanowisk w nich ulokowanych, nie powinno być żadnych trudności we wskazaniu pracowników przypisanych do poszczególnych części przedsiębiorstwa.

Biorąc pod uwagę przedstawioną przez Wnioskodawcę sytuację, w ocenie Wnioskodawcy nie powinno budzić żadnych wątpliwości, że poziom wydzielenia organizacyjnego Departamentu Wydzielanego spełnia wskazywane jako wzorcowe przesłanki do uznania tej części przedsiębiorstwa za zcp. Formalnie przyjęta struktura organizacyjna jest przejrzysta i odzwierciedla fakt prowadzenia w ramach przedsiębiorstwa Wnioskodawcy różnych obszarów działalności prowadzonych w ramach odrębnych Departamentów. Podział zadań i przyporządkowanie pracowników Wnioskodawcy do poszczególnych Departamentów (w tym Departamentu Wydzielanego) oraz komórek wsparcia znajduje swoje potwierdzenie w dokumentacji pracowniczej. Precyzyjne i sformalizowane zakresy obowiązków poszczególnych osób, w połączeniu dodatkowo z istniejącym wydzieleniem funkcjonalnym, nie pozostawiają żadnych wątpliwości, którzy pracownicy Wnioskodawcy przypisani są do Departamentu Wydzielanego, a którzy nie. Odpowiednio sprecyzowane i podzielone są również obszary odpowiedzialności za zarządzanie poszczególnymi obszarami działalności.

Interpretując definicję zcp, powszechnie przyjmuje się, że wydzielenie finansowe powinno polegać na wydzieleniu ewidencyjnym aktywów, pasywów oraz przychodów i kosztów związanych ze zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa. Dominuje pogląd, zgodnie z którym wyodrębnienie finansowe nie oznacza pełnej samodzielności i niezależności finansowej, ale sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Zdaniem Wnioskodawcy, w przedmiotowej sprawie ma miejsce wystarczający poziom wydzielenia finansowego. Przyjęty system ewidencji księgowej umożliwia identyfikację przychodów i kosztów dotyczących Departamentu Wydzielanego. Rejestracja operacji gospodarczych w podziale na tzw. miejsca powstawania kosztów („X”) umożliwia sporządzenie w formie odrębnych zestawień kosztów działalności poszczególnych Departamentów. Z uwagi na charakter prowadzonej działalności, jedynie w zakresie kosztów o ograniczonym znaczeniu w kontekście ich poziomu w relacji do wszystkich kosztów Wnioskodawcy np. kosztów dotyczących IT, HR, marketingu, administracji, kosztów ogólnego zarządu, obsługi kadrowo-płacowej czy też obciążeń publicznoprawnych, nie jest możliwe jednoznaczne przyporządkowanie ich do poszczególnych Departamentów. W tym zakresie dokonywana jest alokacja kosztów poprzez adekwatny do danej kategorii kosztu klucz rozliczeniowy. Ponadto, dla celów i wewnętrznych odpowiednio wyodrębnione i przypisane m.in. do Departamentu Wydzielanego są wszystkie istotne pozycje aktywów i zobowiązań z zastrzeżeniem, o którym mowa poniżej. W konsekwencji, na podstawie prowadzonej przez Wnioskodawcę ewidencji księgowej istnieje możliwość ustalenia przybliżonego wyniku finansowego oraz sporządzenia uproszczonego bilansu dla Departamentu Wydzielanego. Faktem jest, że w przypadku kilku pozycji wykazywanych w bilansie Wnioskodawcy nie można dokonać jednoznacznego przyporządkowania do poszczególnych obszarów działalności. Nie wynika to jednak z braku wydzielenia funkcjonalnego, organizacyjnego czy finansowego ale z faktu, iż w ramach jednego podmiotu prawnego prowadzona jest działalność w różnych obszarach. Nie sposób bowiem w sposób jednoznaczny podzielić na poszczególne części przedsiębiorstwa należności i zobowiązań publicznoprawnych (na marginesie należy zauważyć iż w związku z planowaną transakcja rozliczenia publicznoprawne z uwagi na obowiązującej regulacje prawne w całości pozostaną rozliczeniami Wnioskodawcy). Brak możliwości precyzyjnego przyporządkowania dotyczy też środków pieniężnych czy też zobowiązań kredytowych z tytułu kredytu w rachunku bieżącym i w konsekwencji alokacji uzyskiwanych czy płaconych odsetek. Naturalnym jest bowiem, że zarządzanie nadwyżkami oraz pozyskiwanie finansowania poprzez kredyt w rachunku bieżącym jest realizowane wspólnie dla całego podmiotu. W żaden sposób nie powinno to wpływać jednak na ocenę poziomu wydzielenia Departamentu Wydzielanego.

Ponadto, dla celów zarządczych (w celach oceny efektywności prowadzonej działalności, planowania finansowego itp.), pomimo iż formalnie Departamenty funkcjonują w ramach jednego podmiotu, każdy z Departamentów jest traktowany odrębnie. W szczególności, sukcesywnie przygotowywany jest budżet dla Departamentu Wydzielanego oraz nadzorowane jest jego wykonywanie poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych dotyczących bezpośrednio oraz pośrednio Departamentu Wydzielanego.

W świetle definicji zcp wymagane jest ponadto, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa mogła stanowić potencjalnie niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze. W tym kontekście poziom niezależności i samodzielności Departamentu Wydzielanego zdaniem Wnioskodawcy jest wysoki, co potwierdza również struktura organizacyjna odzwierciedlająca zakres funkcji realizowanych samodzielnie przez ten departament. Zadania realizowane samodzielnie przez Departament Wydzielany pozwalają na kontynuowanie prowadzonej w jego ramach działalności w niezmienionym zakresie w ramach odrębnej spółki prawa handlowego.

W wyniku planowanych obecnie działań reorganizacyjnych mających na celu realizację nowego przedsięwzięcia biznesowego razem z Partnerem Departament Wydzielany zostanie przeniesiony do Spółki, natomiast pozostałe departamenty niezmiennie będą funkcjonowały w ramach Wnioskodawcy. Należy mieć przy tym na uwadze, że część przedsiębiorstwa Wnioskodawcy przenoszona do Spółki będzie stanowiła fundament działalności Spółki.

Jak już wyżej wspomniano zadania realizowane samodzielnie przez Departament Wydzielany pozwalają na kontynuowanie prowadzonej w jego ramach działalności w niezmienionym zakresie w ramach odrębnego podmiotu , prawa bez konieczności podejmowania istotnych dodatkowych działań jak np. dodatkowe istotne zatrudnienia, dodatkowy zakup istotnych aktywów, poszukiwanie nowych kontrahentów, rozwój nowych produktów i kanałów dystrybucji. Funkcje pomocnicze będą outsourcowane przez Spółkę stąd nie będzie potrzeby tworzenia w ramach jej struktury organizacyjnej nowych działów, przy czym według wstępnych założeń, co najmniej w początkowym okresie funkcjonowania Spółki po przeniesieniu do Spółki części przedsiębiorstwa Wnioskodawcy wsparcie o charakterze administracyjnym będzie realizowane przez Wnioskodawcę. Takie rozwiązanie jest podyktowane wyłącznie racjonalnością ekonomiczną i efektywnością prowadzonego biznesu. Wsparcie Departamentu Wydzielanego przez Wnioskodawcę we wskazanym zakresie nie wynika z braku istnienia odpowiedniego poziomu wydzielenia funkcjonalnego czy też organizacyjnego, ale ze świadomie przyjętego modelu biznesowego. W szczególności, na uwagę zasługuje fakt, że ze względów ekonomicznych oraz zachowania wysokiej jakości usług dedykowanych specyficznym obszarom działalności, Wnioskodawca już teraz świadczy na rzecz powiązanych ze sobą podmiotów usługi IT oraz kadr i płac. Usługi te będą również świadczone na rzecz Spółki, po planowanej reorganizacji i transferze Departamentu Wydzielanego. Świadczenie wskazanych usług na rzecz Spółki pozostanie zatem zbieżne z obecnie funkcjonującym już modelem.

Przedmiotem wkładu będą będące własnością Wnioskodawcy związane z Departamentem Wydzielanym a niezwiązane z pozostałymi departamentami i komórkami wsparcia prawa własności ruchomości, w tym wyposażenie, zapasy, środki transportu, wierzytelności, czy też wartości niematerialne i prawne według stanu wynikającego z ksiąg na dzień aportu. Co więcej, w ramach planowanej transakcji podejmowane będą działania służące przeniesieniu na Spółkę zarówno praw, jak i obowiązków wynikających z umów z kontrahentami i zleceniobiorcami zawartych przez Wnioskodawcę a dotyczących Departamentu Wydzielanego.

Na podstawie dodatkowych czynności prawnych (odrębnych porozumień) na nabywcę aportu, tj. Spółkę, przeniesiony będzie ciężar spłaty zobowiązań związanych z prowadzoną przez Wnioskodawcę działalnością w ramach Departamentu Wydzielanego. Dotyczy to chociażby zobowiązań handlowych w szczególności wobec dostawców, usługodawców, czy też zobowiązań wobec zleceniobiorców. Po przeniesieniu części przedsiębiorstwa do Spółki, na Wnioskodawcy pozostanie ciężar ekonomiczny spłaty zobowiązań niezwiązanych z Departamentem Wydzielanym oraz zobowiązań publicznoprawnych (w tym dotyczących Departamentu Wydzielanego), które w świetle obecnego stanu prawnego nie mogą być przeniesione na Spółkę.

W związku z planowaną reorganizacją, na podstawie art. 231 Kodeksu pracy dojdzie do przejścia zakładu pracy na Spółkę (nowego pracodawcę) i w konsekwencji do przejęcia przez Spółkę szerokiego grona pracowników Spółki przypisanych do Departamentu Wydzielanego. Przenoszoną do Spółki częścią przedsiębiorstwa Wnioskodawcy obejmującą Departament Wydzielany niezmiennie zarządzało będzie grono tych samych osób co obecnie. W szczególności, Dyrektor Zarządzający Departamentu Wydzielanego, pełniący jednocześnie funkcję wiceprezesa zarządu Wnioskodawcy będzie pełnił funkcję prezesa zarządu Spółki, ustępując z funkcji wiceprezesa zarządu Wnioskodawcy.

Jak zostało już wskazane, powszechnie przyjmuje się, że aby określony zespół składników majątkowych mógł zostać zakwalifikowany jako zorganizowana cześć przedsiębiorstwa, spełnione muszą być poniższe warunki:

 1. musi istnieć zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań,
 2. zespół ten powinien być organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie,
 3. składniki przedsiębiorstwa powinny być przeznaczone do realizacji określonych zadań gospodarczych,
 4. zespół składników może stanowić niezależne przedsiębiorstwo realizujące zadania.

Biorąc pod uwagę przedstawiony szczegółowo przez Wnioskodawcę stan przyszły, w ocenie Wnioskodawcy - Departament Wydzielany należy uznać za zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a ust. 4 Ustawy CIT, bowiem spełnione są wszystkie ze wskazanych w tym przepisie warunków. W konsekwencji należy przyjąć, że wskutek wniesienia przedmiotowego aportu nie powstanie po stronie Wnioskodawcy przychód podlegający opodatkowaniu, gdyż czynność ta na mocy art. 12 ust. 1 pkt 7 Ustawy CIT będzie wyłączona z zakresu opodatkowania tym podatkiem.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.