IPPB5/4510-771/15-2/AK | Interpretacja indywidualna

1. Uznanie zespołu składników materialnych i niematerialnych wnoszonych aportem przez Wnioskodawcę do Spółki za zorganizowaną część przedsiębiorstwa;2. Brak powstania przychodu po stronie Wnioskodawcy w związku z wniesieniem aportem do Spółki zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
IPPB5/4510-771/15-2/AKinterpretacja indywidualna
 1. aport
 2. przychód
 3. składnik majątkowy
 4. spółki
 5. zorganizowana część przedsiębiorstwa
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Definicje legalne
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 4 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 20 sierpnia 2015 r. (data wpływu 27 sierpnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

 • uznania zespołu składników materialnych i niematerialnych wnoszonych aportem przez Wnioskodawcę do Spółki za zorganizowaną część przedsiębiorstwa - jest prawidłowe;
 • braku powstania przychodu po stronie Wnioskodawcy w związku z wniesieniem aportem do Spółki zorganizowanej części przedsiębiorstwa - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 sierpnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

 • uznania zespołu składników materialnych i niematerialnych wnoszonych aportem przez Wnioskodawcę do Spółki za zorganizowaną część przedsiębiorstwa;
 • braku powstania przychodu po stronie Wnioskodawcy w związku z wniesieniem aportem do Spółki zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą m.in. w zakresie realizacji inwestycji deweloperskich oraz zarządzania nieruchomościami na zlecenie. Wnioskodawca jest podatnikiem VAT czynnym.

W związku z planowaną zmianą struktury i profilu działalności Wnioskodawcy, Wnioskodawca planuje dokonać wniesienia aportem do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: „Spółka) zespół składników materialnych oraz niematerialnych składający się na działalność związaną z realizowaną przez Wnioskodawcę od kilku lat inwestycją deweloperską. W ramach prowadzonej inwestycji deweloperskiej Wnioskodawca zawarł szereg umów o współpracę m.in. z agencjami nieruchomości oraz kancelariami prawnymi. Ponadto, Wnioskodawca posiada umowę kredytową zawartą z bankiem w celu spłaty kredytu na wzniesienie nieruchomości. Wszystkie zasoby wykorzystywane przez Wnioskodawcę w związku z prowadzoną przez niego inwestycją deweloperską zostaną wniesione do Spółki. Spółka planuje kontynuować prowadzoną przez Wnioskodawcę działalność gospodarczą związaną z realizacją inwestycji deweloperskiej.

W ramach planowanego aportu Wnioskodawca planuje wnieść do Spółki w szczególności następujące składniki materialne i niematerialne:

 1. udziały we wzniesionej przez Wnioskodawcę nieruchomości;
 2. umowy najmu biura;
 3. umowy z agencjami pośrednictwa w sprzedaży nieruchomości;
 4. umowy na obsługę prawną związane z inwestycją deweloperską;
 5. zobowiązanie kredytowe w postaci kredytu udzielonego Wnioskodawcy przez bank na wzniesienie nieruchomości w ramach prowadzonej inwestycji;
 6. należności z tytułu wykonanych prac budowlano-montażowych;
 7. wartości niematerialne i prawne: prawa do projektu architektoniczno-budowlanego;
 8. bazę klientów Wnioskodawcy;
 9. stronę internetową powstałą w celu promocji sprzedaży lokali mieszkalnych w ramach przedmiotowej inwestycji deweloperskiej;
 10. pozwolenie na użytkowanie wzniesionego przez Wnioskodawcę obiektu;

W ramach planowanej transakcji wniesienia inwestycji deweloperskiej aportem do Spółki nie dojdzie do przejęcia przez Spółkę pracowników Wnioskodawcy, tym niemniej, nie pozbawi to przenoszonego zespołu składników materialnych i niematerialnych zdolności do realizacji dotychczas spełnianych zadań gospodarczych.

Ponadto, Wnioskodawca wskazuje, że w księgach Wnioskodawcy inwestycji deweloperskiej można w sposób jednoznaczny przypisać odpowiadające jej przychody i z koszty.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy opisany powyżej zespół składników materialnych i niematerialnych, który Wnioskodawca planuje wnieść aportem do Spółki stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o CIT i w konsekwencji dokonania aportu po stronie Wnioskodawcy nie wystąpi przychód podlegający opodatkowaniu...
 2. Czy opisany powyżej zespół składników materialnych i niematerialnych, który Wnioskodawca planuje wnieść aportem do Spółki stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o VAT i w konsekwencji planowana transakcja wniesienia zespołu składników materialnych i niematerialnych do Spółki pozostanie poza zakresem ustawy o VAT...

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest wykładnia przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych tj. w zakresie pytania oznaczonego nr 1. W zakresie pytania oznaczonego numerem 2 zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Zdaniem Wnioskodawcy, odnośnie pytania pierwszego, opisany zespół składników materialnych i niematerialnych stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o CIT i w konsekwencji dokonania aportu po stronie Wnioskodawcy nie wystąpi przychód podlegający opodatkowaniu.

Zgodnie z art. 4a pkt 4 ustawy o CIT, ilekroć w ustawie jest mowa o zorganizowanej części przedsiębiorstwa - oznacza to organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych mamy do czynienia ze zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa, jeżeli spełnione są wszystkie następujące przesłanki:

 1. istnieje zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań,
 2. zespół ten jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie,
 3. składniki te przeznaczone są do realizacji określonych zadań gospodarczych,
 4. zespół tych składników mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące ww. zadania gospodarcze.

Ad 1. Istnienie zespołu składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań

Jak wskazał Wnioskodawca w opisie zdarzenie przyszłego, przedmiotem aportu będzie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania.

Co istotne, przenoszona w drodze aportu masa majątkowa nie składa się z przypadkowych składników majątkowych, a stanowi zespół powiązanych ze sobą elementów niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej związanej z inwestycją deweloperską.

Oprócz wskazanych w opisie zdarzenia przyszłego aktywów stanowiących inwestycję deweloperską, wszelkich umów z nią związanych, Wnioskodawca planuje wnieść w drodze aportu również zobowiązania dotyczące tej działalności, w tym kredyt bankowy, który został zaciągnięty w celu wzniesienia budynku.

Ad 2. Organizacyjne i finansowe wyodrębnienie w istniejącym przedsiębiorstwie

Działalność deweloperska, przypisane do niej umowy oraz zobowiązania są w sposób jednoznaczny powiązane oraz organizacyjnie wyodrębnione. Działalność ta ma swoje oznaczenie indywidualizujące (nazwa inwestycji deweloperskiej prowadzonej przez Wnioskodawcę) rozpoznawalne na rynku nieruchomości w miejscowości działalności gospodarczej prowadzonej przez Wnioskodawcę. Wyodrębnienie organizacyjne zostało przeprowadzone na bazie regulaminu organizacyjnego sporządzonego przez Wnioskodawcę.

Ewidencja rachunkowa prowadzona przez Wnioskodawcę umożliwia identyfikację i przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz pasywów i aktywów wyodrębnionej masy majątkowej będącej przedmiotem aportu.

Ad 3. Wyodrębnienie funkcjonalne

Przez wyodrębnienie funkcjonalne należy natomiast rozumieć przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych. Wymagane jest, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa mogła stanowić potencjalne, niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze, których realizacji służy w istniejącym przedsiębiorstwie. Powyższe oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest sumą poszczególnych składników, przy pomocy których będzie można prowadzić odrębny zakład, lecz zorganizowanym zespołem tych składników, przy czym punktem odniesienia jest tutaj rola, jaką składniki majątkowe odgrywają w obecnym funkcjonowaniu przedsiębiorstwa Wnioskodawcy, to jest na ile stanowią w nim wyodrębnioną organizacyjnie i funkcjonalnie całość.

Kluczowa w kontekście analizy, czy przesłanki dotyczące wyodrębnienia funkcjonalnego zostały spełnione jest ocena, czy przy pomocy wnoszonej w drodze aportu masy majątkowej Wnioskodawca dotychczas prowadził działalność gospodarczą.

Jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego, przez ostatnie kilka lat Wnioskodawca prowadził działalność gospodarczą z wykorzystaniem tych składników materialnych i niematerialnych, które będą stanowiły przedmiot aportu do Spółki.

Tym samym należy uznać, że składniki materialne i niematerialne stanowiące przedmiot aportu były oraz są przeznaczone do realizacji określonych zadań gospodarczych.

Ad 4. Zdolność do realizacji określonych zadań gospodarczych

Zorganizowana część przedsiębiorstwa jako przedmiot aportu powinna stanowić całość pod względem organizacyjnym i funkcjonalnym, co oznacza, że kluczowym zagadnieniem jest ustalenie, czy zbywana masa majątkowa stanowi na tyle zorganizowany kompleks praw, obowiązków i rzeczy, że jest zdolna do realizacji określonych zadań gospodarczych.

Co istotne, analiza przedmiotowej zdolności powinna zostać przeprowadzona na gruncie obecnej działalności zorganizowanej części przedsiębiorstwa w istniejącym przedsiębiorstwie.

Jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego, przedmiotem aportu będą wszystkie składniki majątkowe związane z istniejącą inwestycją deweloperską, w tym wszelkie umowy, zobowiązania, definiujące obecnie prowadzoną działalność gospodarczą związaną z inwestycją będącą przedmiotem aportu. Spółka przejmująca inwestycję deweloperską będzie kontynuowała jej prowadzenie oraz posiadała wszelkie niezbędne składniki majątkowe umożliwiające jej prowadzenie działalności tożsamej z prowadzoną przez Wnioskodawcę.

Dzięki przeniesieniu wszelkich składników związanych z inwestycją deweloperską do nowego podmiotu prawnego, podstawowe zadanie gospodarcze polegające na sprzedaży lokali mieszkalnych oraz potencjalnej budowie nowych inwestycji mieszkaniowych będzie mogło być realizowane przez otrzymującego aport.

Ustawa o CIT nie zawiera definicji przychodu podatkowego. Ustawodawca w art. 12 ust. 1 tej ustawy wskazał kategorie przykładowych przysporzeń stanowiących przychód podatkowy.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o CIT, przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności: nominalna wartość udziałów (akcji) w spółce kapitałowej albo wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część; przepisy art. 14 ust. 1-3 stosuje się odpowiednio.

Zdaniem Wnioskodawcy, wskazany w opisie zdarzenia przyszłego zespół składników majątkowych stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o CIT, i w konsekwencji wniesienie wkładu niepieniężnego w postaci tego zespołu składników majątkowych do Spółki nie będzie skutkowało po stronie Wnioskodawcy powstaniem przychodu podlegającego opodatkowaniu na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o CIT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie:
 • uznania zespołu składników materialnych i niematerialnych wnoszonych aportem przez Wnioskodawcę do Spółki za zorganizowaną część przedsiębiorstwa - jest prawidłowe;
 • braku powstania przychodu po stronie Wnioskodawcy w związku z wniesieniem aportem do Spółki zorganizowanej części przedsiębiorstwa - jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.