IPPB5/4510-644/15-4/JC | Interpretacja indywidualna

CIT - w zakresie skutków podatkowych planowanej transakcji podziału przez wydzielenie.
IPPB5/4510-644/15-4/JCinterpretacja indywidualna
 1. podział
 2. podział spółki przez wydzielenie
 3. przychód
 4. zorganizowana część przedsiębiorstwa
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Definicje legalne
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Udziały w zyskach
 3. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 4 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 17 lipca 2015 r. (data wpływu 20 lipca 2015 r.) uzupełnionym pismem z dnia 18 września 2015 r. (data nadania 18 września 2015 r., data wpływu 21 września 2015 r.) na wezwanie z dnia 10 września 2015 r. Nr IPPB5/4510-644/15-2/JC (data nadania 10 września 2015 r., data doręczenia 11 września 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych planowanej transakcji podziału przez wydzielenie - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 lipca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych planowanej transakcji podziału przez wydzielenie.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

B.V. (dalej: Wnioskodawca) jest spółką prawa holenderskiego i holenderskim rezydentem podatkowym. Wnioskodawca należy do Grupy G. Dnia 11 lutego 2015 r. zakończył się proces przejęcia przez G. spółki S., będącej podmiotem dominującym w grupie niemal 50 firm, które łącznie tworzą największego w Europie producenta ceramiki sanitarnej o sprzedaży rzędu 700 mln EUR, zatrudniającego 6,2 tys. osób. W Europie, do firmy S. należy 14 wiodących marek lokalnych.

Połączona Grupa G. (włączając S.) działająca na rynkach całego świata jest liderem w branży technologii sanitarnej. Grupa zatrudnia ponad 12 tys. osób w ponad 40 krajach, a swoją siedzibę ma w Rapperswil-Jona w Szwajcarii.

G. i S. wspólnie budują silną obecność na lokalnych rynkach większości krajów Europy. Dzięki sieci 35 fabryk Grupa jest w stanie zapewnić unikalną wartość dodaną w zakresie wyrobów sanitarnych.

Efektem przejęcia będzie integracja Grupy S. - tak w aspekcie prawnym, jak i operacyjnym - w ramach Grupy G.. Stosowany w Grupie G. model biznesowy obejmuje spółki dystrybucyjne i produkcyjne ponoszące ograniczone ryzyko oraz centralną spółkę zarządzającą pod firmą G. AG z siedzibą w Szwajcarii (dalej: GI). Działalność operacyjna G. jest ściśle podzielona na funkcje produkcyjne, funkcje sprzedażowe oraz funkcje administracyjne/holdingowe. Skuteczna integracja S. i G. wymaga, aby podział działalności o którym mowa powyżej, został wprowadzony w spółkach Grupy S.

Podmiotem reprezentującym Grupę S. na rynku polskim jest S. S.K. Sp. z o.o. (dalej: Spółka). Spółka jest producentem i dystrybutorem wyrobów sanitarnych. Spółka sprzedaje swoje produkty zarówno na rynku krajowym jak i na rynkach zagranicznych. Ponadto, Spółka świadczy na rzecz Grupy S. usługi wsparcia takie jak: zaopatrzenie strategiczne, aplikacje informatyczne, controling, rozwiązania e-business, zarządzanie aplikacjami operacyjnymi.

W celu zaimplementowania w Grupie S. w Polsce modelu biznesowego Grupy G. Spółka musi odpowiednio wyodrębnić i podzielić swoją działalność na produkcyjną oraz dystrybucyjną.

W wyniku wyodrębnienia:

 • działalność dystrybucyjna na rynku krajowym zostanie przeniesiona ze Spółki do G. Sp. z o.o. (dalej: G. PL),
 • Spółka skoncentruje się na działalności produkcyjnej, która będzie podstawowym przedmiotem jej działalności,
 • Spółka będzie sprzedawać całość produkcji do spółki GI lub innych podmiotów z Grupy G., które prowadzą produkcję na zlecenie GI.

W ciągu najbliższych miesięcy Spółka zamierza przenieść wyodrębnioną część swojej działalności tj. dystrybucję na rynku polskim (dalej: Zakład Dystrybucyjny) do G. PL.

Przeniesienie Zakładu Dystrybucyjnego nastąpi w drodze:

 • podziału przez wydzielenie w rozumieniu art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych (ustawa Kodeks spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r. Dz.U.2013.1030 j.t. z późn. zm.), w wyniku którego stanowiący zorganizowaną część przedsiębiorstwa (dalej: ZCP) Zakład Dystrybucyjny zostanie przeniesiony do G. PL, oraz
 • przejścia pracowników Zakładu Dystrybucyjnego Spółki do G. PL na mocy art. 23 (1) Kodeksu pracy (ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. Dz. U. 2014.1502 j.t. z późn.zm.).

W momencie dokonania podziału przez wydzielenie, 100% udziałów w Spółce będzie posiadał Wnioskodawca.

Po przeniesieniu Zakładu Dystrybucyjnego do G. PL Spółka prowadzić będzie działalność produkcyjną i sprzedawać całość produkcji do spółki GI z siedzibą w Szwajcarii lub innych podmiotów z Grupy G., które prowadzą produkcję na zlecenie GI. GI sprzedawać będzie dalej produkty do lokalnych spółek dystrybucyjnych. W przypadku Polski lokalną spółką dystrybucyjną będzie G. PL, do której wcześniej przeniesiony zostanie stanowiący ZCP Zakład Dystrybucyjny.

Przed przeniesieniem Zakładu Dystrybucyjnego do G. PL Zarząd Spółki podejmie uchwałę o wyodrębnieniu w strukturze organizacyjnej Zakładu Dystrybucyjnego w formie ZCP.

Dojdzie do wyodrębnienia działalności dystrybucyjnej Spółki w zakresie aktywów, finansów, funkcji oraz struktury organizacyjnej.

Na Zakład Dystrybucyjny składać się będą:

 1. aktywa materialne i niematerialne przeznaczone do działalności w zakresie dystrybucji na rynku polskim, w tym w szczególności:
  • relacje i kontrakty z klientami krajowymi (w tym także ogólne warunki sprzedaży, Ogólne Warunki Bonusowo-Rabatowe, porozumienia bonusowe zawarte z konkretnymi klientami itp.),
  • umowy finansowe dotyczące rozliczeń z odbiorcami Spółki (umowy factoringowe, umowa del.Credere dotycząca należności),
  • umowy ubezpieczenia należności,
  • rachunki bankowe,
  • umowy najmu budynku i powierzchni biurowo-ekspozycyjnej,
  • umowy leasingu samochodów osobowych przypisanych do pracowników Zakładu Dystrybucyjnego,
  • umowy na obsługę floty samochodów osobowych przypisanych do pracowników Zakładu Dystrybucyjnego,
  • należności z tytułu sprzedaży na rynku polskim,
  • materiały poligraficzne, katalogi produktowe i cenniki,
  • meble i sprzęt biurowy,
  • wyposażenie salonów sprzedaży w W. i K.,
  • mobilne sale ekspozycyjne,
  • i wiele innych związanych z Zakładem Dystrybucyjnym.
 2. zobowiązania związane z działalnością dystrybucyjną na rynku polskim, w tym w szczególności:
  • zobowiązania z tytułu zakupu usług od podmiotów zewnętrznych w zakresie działalności Zakładu Dystrybucyjnego na rynku krajowym (usługi reklamowe, badania rynku, szkoleniowe, hotelowe, gastronomiczne, drukarskie itp.),
  • zobowiązania z tytułu zakupu materiałów reklamowych,
  • zobowiązania z tytułu umów finansowych, najmu, leasingu, telekomunikacyjnych, ubezpieczeniowych przypisanych do Zakładu Dystrybucyjnego,
  • zobowiązania wynikające ze stosunku pracy wobec pracowników przypisanych do Zakładu Dystrybucyjnego,
  • zobowiązania z tytułu umów serwisowych przypisanych do Zakładu Dystrybucyjnego,
  • i wiele innych związanych z Zakładem Dystrybucyjnym.
 3. pracownicy związani z działalnością dystrybucyjną na rynku polskim:
  • Dział Sprzedaży Krajowej,
  • Dział Obsługi Inwestycji (odpowiedzialny za współpracę z architektami, specyfikatorami, firmami wykonawczymi i inwestorami),
  • Dział Sprzedaży DIY (sprzedaż do marketów budowlanych),
  • Dział Obsługi Klienta,
  • Dział Marketingu,
  • Dział wsparcia administracyjno-finansowego Zakładu Dystrybucyjnego (księgowość, controling, human resources, administracja),
  • i inne związane z Zakładem Dystrybucyjnym.

Zakład Dystrybucyjny będzie wyodrębniony finansowo w ten sposób, że do momentu przeniesienia go do G. PL Spółka będzie prowadziła ewidencję rachunkową w sposób umożliwiający przyporządkowanie aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów do działalności dystrybucyjnej prowadzonej przez Zakład Dystrybucyjny oraz do działalności produkcyjnej.

W ramach wyodrębnienia finansowego Zakładu Dystrybucyjnego:

 • wydzielone zostaną odrębne rachunki bankowe dla Zakładu Dystrybucyjnego:
  • do regulowania zobowiązań Zakładu Dystrybucyjnego wobec podmiotów zewnętrznych,
  • do regulowania zobowiązań wobec pracowników Zakładu Dystrybucyjnego,
  • do rozliczania umów factoringowych,
  • do wpływów należności z tytułu sprzedaży produktów na rynku polskim.
 • utworzona zostanie odrębna lista płac dla pracowników Zakładu Dystrybucyjnego,
 • przychody Zakładu Dystrybucyjnego ewidencjonowane będą na odrębnych kontach księgowych,
 • koszty działalności Zakładu Dystrybucyjnego zostaną wyodrębnione w ramach MPK (miejsce powstawania kosztów).

W sytuacji, gdy ponoszone przez Spółkę koszty dotyczyć będą zarówno działalności Zakładu Dystrybucyjnego jak i działalności produkcyjnej Spółki (brak możliwości bezpośredniej alokacji umowy do Zakładu Dystrybucyjnego), Spółka będzie je alokować do Zakładu Dystrybucyjnego wg odpowiednich kluczy podziałowych np.:

 • amortyzacja i koszty utrzymania budynku biurowego alokowane będą wg klucza odpowiadającego powierzchni biurowej zajmowanej przez pracowników Zakładu Dystrybucyjnego,
 • amortyzacja oprogramowania SAP alokowana będzie wg ilości użytkowników z Zakładu Dystrybucyjnego,
 • koszty sprzętu biurowego alokowane będą wg ilości użytkowników z Zakładu Dystrybucyjnego.

W wyniku wyodrębnienia działalności Zakładu Dystrybucyjnego w Spółce pozostanie produkcja i logistyka oraz inne funkcje związane z Zakładem Produkcji (dalej: Zakład Produkcyjny).

Na Zakład Produkcyjny składać się będą:

 1. aktywa materialne i niematerialne przeznaczone do działalności produkcyjnej, w tym w szczególności:
  • zakłady produkcyjne w K. i W. (budynki produkcyjne i magazynowe, linie produkcyjne),
  • budynek magazynowy,
  • budynek administracyjny,
  • zapasy surowców i materiałów do produkcji,
  • wyposażenie budynku administracyjnego (meble biurowe, komputery, drukarki, serwery itp.)
  • oprogramowanie komputerowe,
  • umowy leasingu wózków widłowych i leasingu samochodów osobowych przypisanych do pracowników Zakładu Produkcyjnego,
  • umowy na obsługę floty samochodów osobowych przypisanych do pracowników Zakładu Produkcyjnego,
  • umowy na dostawę energii, gazu, prądu,
  • umowy telekomunikacyjne,
  • umowy sprzątania, ochrony i remontowe,
  • umowy transportowe,
  • wewnątrzgrupowe umowy rozliczeniowe,
  • umowy ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej związanej z używaniem produktów Spółki,
  • rachunki bankowe przypisane do Zakładu Produkcyjnego,
  • umowa najmu magazynu,
  • i wiele innych związanych z Zakładem Produkcyjnym.
 2. zobowiązania związane z działalnością produkcyjną, w tym w szczególności:
  • zobowiązania z tytułu zakupu usług od podmiotów zewnętrznych (usługi transportowe, telekomunikacyjne, obsługi floty samochodowej, sprzątania, ochrony, remontowe, szkoleniowe),
  • zobowiązania z tytułu zakupu surowców, materiałów do produkcji i środków trwałych,
  • zobowiązania z tytułu dostawy energii, gazu, prądu,
  • zobowiązania z tytułu umów najmu i leasingu,
  • zobowiązania z tytułu opłat związanych z ochroną środowiska,
  • zobowiązania wobec pracowników przypisanych do Zakładu Produkcyjnego,
  • Produkcyjnym.
 3. pracownicy związani z działalnością produkcyjną:
  • Dział Produkcji zakładów produkcyjnych,
  • Dział ds. Zapewnienia Jakości i Projektów,
  • Dział Sprzedaży Intercompany (odpowiedzialny wyłącznie za sprzedaż do podmiotów z Grupy G./S.),
  • Dział Planowania i Zakupów Operacyjnych,
  • Dział Logistyki (odpowiedzialny za przygotowanie towarów do wysyłki i ich załadowanie na środek transportu),
  • Dział Finansowy,
  • Dział Personalny,
  • działy wsparcia administracyjnego:
   • Dział Zaopatrzenia Strategicznego,
   • Dział IT,
  • i inne związane z Zakładem Produkcyjnym.

W ramach wyodrębnienia finansowego Zakładu Produkcyjnego:

 • wydzielone zostaną odrębne rachunki bankowe dla Zakładu Produkcyjnego:
  • do regulowane zobowiązań Zakładu Produkcyjnego wobec podmiotów zewnętrznych,
  • do regulowania zobowiązań wobec pracowników Zakładu Produkcyjnego,
  • do rozliczania wewnątrzgrupowych umów rozliczeniowych (wykorzystywanego wyłącznie dla rozliczania działalności produkcyjnej),
  • do wpływów należności z tytułu sprzedaży do podmiotów z Grupy G./S.,
  • do regulowania zobowiązań publiczno-prawnych.
 • utworzona zostanie odrębna lista płac dla pracowników Zakładu Produkcyjnego,
 • przychody Zakładu Produkcyjnego ewidencjonowane będą na odrębnych kontach księgowych,
 • koszty działalności Zakładu Produkcyjnego zostaną wyodrębnione w ramach MPK (miejsce powstawania kosztów).

W sytuacji, gdy ponoszone przez Spółkę koszty dotyczyły będą zarówno działalności Zakładu Dystrybucyjnego jak i Zakładu Produkcyjnego, Spółka będzie je alokować wg odpowiednich kluczy podziałowych, o których mowa powyżej.

W uzupełnieniu wniosku z dnia 18 września 2015 r. Wnioskodawca wskazał, że planowana transakcja podziału nie będzie spełniać przesłanki zawartej w art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Planowana transakcja podziału będzie przeprowadzona z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych, a jej głównym bądź jednym z głównych celów nie będzie uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania. Dnia 11 lutego 2015 r. zakończył się proces przejęcia przez G. spółkiS., będącej podmiotem dominującym w grupie niemal 50 firm. Podmiotem reprezentującym Grupę S. na rynku polskim jest S. S.K. Sp. z o.o. Efektem przejęcia będzie integracja Grupy S. w ramach Grupy G. zarówno w aspekcie prawnym, jak i operacyjnym. Stosowany w Grupie G. model biznesowy obejmuje spółki dystrybucyjne i produkcyjne ponoszące ograniczone ryzyko oraz centralną spółkę zarządzającą pod firmą G. AG z siedzibą w Szwajcarii. Działalność operacyjna G. jest ściśle podzielona na funkcje produkcyjne, sprzedażowe oraz administracyjno/holdingowe. Skuteczna integracja pomiędzy S. i G. wymaga, aby podział ten znalazł odzwierciedlenie w spółkach Grupy S.. W celu zaimplementowania w Grupie S. w Polsce modelu biznesowego Grupy G., S. S.K. Sp. z o.o. musi odpowiednio podzielić i wyodrębnić swoją działalność operacyjną na działalność produkcyjną oraz dystrybucyjną.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.

Pytanie nr 1

Czy opisane w zdarzeniu przyszłym:

 • Zakład Dystrybucyjny, oraz
 • Zakład Produkcyjny,

stanowią, odpowiednio każdy z nich, zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych...

Pytanie nr 2

Czy wydzielenie ze Spółki i przeniesienie do G. PL, stanowiącego zorganizowaną część przedsiębiorstwa Spółki Zakładu Dystrybucyjnego, w drodze podziału przez wydzielenie zgodnie z art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, przy jednoczesnym pozostawieniu w Spółce, stanowiącego zorganizowaną część przedsiębiorstwa Spółki Zakładu Produkcyjnego, spowoduje, zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, powstanie po stronie Wnioskodawcy przychodu podatkowego w wysokości nadwyżki nominalnej wartości udziałów przydzielonych w G. PL nad kosztami nabycia udziałów w Spółce...

Zdaniem Wnioskodawcy.

Stanowisko nr 1

W opinii Wnioskodawcy, opisane w zdarzeniu przyszłym:

 • Zakład Dystrybucyjny, oraz
 • Zakład Produkcyjny

stanowią, odpowiednio każdy z nich, zorganizowaną część przedsiębiorstwa (ZCP) w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U.2014.851, z późn. zm.; dalej: ustawa o CIT).

Stanowisko nr 2

W opinii Wnioskodawcy wydzielenie i przeniesienia do G. PL zgodnie z art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, stanowiącego zorganizowaną część przedsiębiorstwa Spółki Zakładu Dystrybucyjnego, przy jednoczesnym pozostawieniu w Spółce, stanowiącego zorganizowaną część przedsiębiorstwa Spółki Zakładu Produkcyjnego, nie spowoduje powstania po stronie Wnioskodawcy przychodu podatkowego w wysokości nadwyżki nominalnej wartości udziałów przydzielonych w G. PL nad kosztami nabycia udziałów w Spółce zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o CIT.

UZASADNIENIE

Stanowisko nr 1

Definicja zorganizowanej części przedsiębiorstwa została zawarta w przepisie art. 4a pkt 4 ustawy o CIT. Zgodnie z treścią tego przepisu, przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa rozumie się cyt.:

organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania”.

W świetle cytowanego przepisu ZCP stanowi:

 1. zespół składników obejmujący składniki materialne i niematerialne, w tym zobowiązania,
 2. zespół składników wyodrębnionych organizacyjnie w istniejącym przedsiębiorstwie,
 3. zespół składników wyodrębnionych finansowo w istniejącym przedsiębiorstwie,
 4. zespół składników przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

ZAKŁAD DYSTRYBUCYJNY

Warunek 1 - Wyodrębnienie zespołu składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań

Zakład Dystrybucyjny stanowić będą:

 1. aktywa materialne i niematerialne przeznaczone do działalności w zakresie dystrybucji na rynku polskim, w tym w szczególności:
  • relacje i kontrakty z klientami krajowymi (w tym także ogólne warunki sprzedaży, Ogólne Warunki Bonusowo-Rabatowe, porozumienia bonusowe zawarte z konkretnymi klientami itp.),
  • umowy finansowe dotyczące rozliczeń z odbiorcami Spółki (umowy factoringowe, umowa del.Credere dotycząca należności),
  • umowy ubezpieczenia należności,
  • rachunki bankowe,
  • umowy najmu budynku i powierzchni biurowo-ekspozycyjnej,
  • umowy leasingu samochodów osobowych przypisanych do pracowników Zakładu Dystrybucyjnego,
  • umowy na obsługę floty samochodów osobowych przypisanych do pracowników Zakładu Dystrybucyjnego,
  • należności z tytułu sprzedaży na rynku polskim,
  • materiały poligraficzne, katalogi produktowe i cenniki,
  • meble i sprzęt biurowy,
  • wyposażenie salonów sprzedaży w W. i K.,
  • mobilne sale ekspozycyjne,
  • i wiele innych związanych z Zakładem Dystrybucyjnym.
 2. zobowiązania związane z działalnością dystrybucyjną na rynku polskim, w tym w szczególności:
  • zobowiązania z tytułu zakupu usług od podmiotów zewnętrznych w zakresie działalności Zakładu Dystrybucyjnego na rynku krajowym (usługi reklamowe, badania rynku, szkoleniowe, hotelowe, gastronomiczne, drukarskie itp.),
  • zobowiązania z tytułu zakupu materiałów reklamowych,
  • zobowiązania z tytułu umów finansowych, najmu, leasingu, telekomunikacyjnych, ubezpieczeniowych przypisanych do Zakładu Dystrybucyjnego,
  • zobowiązania wynikające ze stosunku pracy wobec pracowników przypisanych do Zakładu Dystrybucyjnego,
  • zobowiązania z tytułu umów serwisowych przypisanych do Zakładu Dystrybucyjnego,
  • i wiele innych związanych z Zakładem Dystrybucyjnym.
 3. pracownicy związani z działalnością dystrybucyjną na rynku polskim:
  • Dział Sprzedaży Krajowej,
  • Dział Obsługi Inwestycji (odpowiedzialny za współpracę z architektami, specyfikatorami, firmami wykonawczymi i inwestorami),
  • Dział Sprzedaży DIY (sprzedaż do marketów budowlanych),
  • Dział Obsługi Klienta,
  • Dział Marketingu,
  • Dział wsparcia administracyjno-finansowego Zakładu Dystrybucyjnego (księgowość, controling, human resources, administracja),
  • i inne związane z Zakładem Dystrybucyjnym.

Powyższy zespół składników materialnych, niematerialnych, zobowiązań oraz pracowników stanowi kompletną całość umożliwiającą prowadzenie działalności dystrybucyjnej na rynku krajowym. Nie ulega zatem wątpliwości, iż taki zespół składników stanowi ZCP.

Rozpatrując powyższy warunek na gruncie bogatej i jednolitej linii orzeczniczej sądów administracyjnych oraz interpretacji Ministra Finansów należy stwierdzić, iż zarówno w opinii sądów jak i Ministra Finansów warunek ten uważa się za spełniony w sytuacji, kiedy elementy ZCP pozostają we wzajemnych relacjach i można mówić o nich jak o zespole przeznaczonym do realizacji określonych funkcji cyt.:

Dla uznania istnienia przedsiębiorstwa, bądź też jego zorganizowanej części nie wystarczy potencjalna czy teoretyczna możliwość zaliczenia pojedynczego składnika majątkowego w poczet składników majątkowych przedsiębiorstwa, ale koniecznym jest aby w dacie wniesienia aportu, zespół składników majątkowych będących przedmiotem zbycia charakteryzował się rzeczywistym zorganizowaniem składników niematerialnych i materialnych w stopniu umożliwiającym faktyczne prowadzenie działalności gospodarczej” - wyrok WSA w Rzeszowie z 26 marca 2015 r., sygn. I SA/Rz 837/14.

Podobnie: WSA w Gdańsku – wyrok z 7 września 2010 r., sygn. I SA/Gd 396/10; WSA w Szczecinie – wyrok z 2 czerwca 2011 r., sygn. I SA/Sz 198/11 (podtrzymany przez NSA – wyrok z 25 czerwca 2013 r., sygn. II FSK 2183/11); WSA w Warszawie – wyrok z 9 października 2009 r., sygn. III SA/Wa 674/09 (podtrzymany przez NSA – wyrok z 12 maja 2011 r., sygn. II FSK 2222/09).

Takie samo stanowisko prezentowane jest w interpretacjach indywidualnych prawa podatkowego cyt.:

Zatem składniki materialne i niematerialne wchodzące w skład przedsiębiorstwa powinny pozostawać ze sobą we wzajemnych relacjach w ten sposób, iż można mówić o nich jako o zespole, a nie zbiorze pewnych elementów. Istotne jest, aby w zbywanym przedsiębiorstwie zachowane zostały funkcjonalne związki pomiędzy poszczególnymi składnikami, tak żeby przekazana masa mogła posłużyć kontynuowaniu określonej działalności gospodarczej” - interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 19 czerwca 2009 r., sygn. ILPP1/443-381/09-2/MT.

Podobnie: Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu – interpretacja z 1 sierpnia 2011 r., sygn. ILPB4/423-141/11-2/DS; Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach – interpretacja z 8 grudnia 2010 r., sygn. IBPBI/2/423-1165/10/AP, Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach – interpretacja z 9 czerwca 2015 r., sygn. IBPP3/4512-343/15/KG, Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach – interpretacja z 23 kwietnia 2015 r., sygn. IBPBI/2/4510-121/15/JP, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - interpretacja z 11 marca 2015 r., sygn. IPTPP4/443-879/14-4/BM, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - interpretacja z 16 lutego 2015 r., sygn. IPTPP2/443-915/14-2/PRP, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - interpretacja z 29 grudnia 2014 r., sygn. IPTPP2/443-784/14-2/IR, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - interpretacja z 15 października 2014 r., sygn. IPPP1/443-868/14-2/AP.

Ponadto, w opinii Ministra Finansów warunek ten uważa się za spełniony w sytuacji, kiedy ZCP obejmuje co najmniej po jednym składniku materialnym i niematerialnym, w tym zobowiązanie cyt.:

„Pierwszym (ale niewystarczającym) warunkiem jest by „zorganizowana część przedsiębiorstwa” stanowiła zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań). Konieczne jest więc wystąpienie co najmniej po jednym składniku z tych grup składników majątkowych. Nie jest bowiem możliwe istnienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa bez jakichkolwiek ww. składników” – interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 15 listopada 2007 r., sygn. ITPB3/423-87/07/AM.

Podobnie: Pierwszy Wielkopolski Urząd Skarbowy w Poznaniu – interpretacja z 14 września 2005 r., sygn. ZD/406-137/CIT/05, Pierwszy Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej – interpretacja z 20 października 2005 r., sygn. 2403-PDF-415-60-05.

Należy podkreślić, że w przedmiotowym stanie faktycznym ZCP tworzyć będą pozostające we wzajemnych relacjach wszystkie składniki materialne, niematerialne, zobowiązania oraz wszyscy pracownicy związani z działalnością dystrybucyjną na rynku krajowym.

W tym stanie rzeczy, warunek wyodrębnienia zespołu składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań dla Zakładu Dystrybucyjnego jest całkowicie spełniony.

Warunek 2 – Wyodrębnienie organizacyjne

Wyodrębnienie organizacyjne Zakładu Dystrybucyjnego w formie ZCP nastąpi w drodze uchwały Zarządu Spółki.

Zakład Dystrybucyjny tworzyć będą następujące działy:

 • Dział Sprzedaży Krajowej,
 • Dział Obsługi Inwestycji (odpowiedzialny za współpracę z architektami, specyfikatorami, firmami wykonawczymi i inwestorami),
 • Dział Sprzedaży DIY (sprzedaż do marketów budowlanych),
 • Dział Obsługi Klienta,
 • Dział Marketingu,
 • Dział wsparcia administracyjno-finansowego Zakładu Dystrybucyjnego (księgowość, controling, human resources, administracja),
 • i inne związane z Zakładem Dystrybucyjnym.

Wyodrębnienie organizacyjne wyżej wymienionych działów obejmować będzie nie tylko ich pracowników, ale również inne aktywa związane z ich działalnością np. majątek trwały, umowy, zobowiązania i inne elementy wskazane w stanie faktycznym.

Rozpatrując warunek wyodrębnienia organizacyjnego na gruncie jednolitych interpretacji Ministra Finansów warunek ten uważa się za spełniony jeżeli spełnione są poniższe kryteria:

 • ZCP posiada określone miejsce w strukturze organizacyjnej podmiotu gospodarczego jako np. dział, wydział, oddział itp.; oraz
 • wyodrębnienie organizacyjne ZCP następuje na podstawie statutu, regulaminu, uchwały, zarządzenia wewnętrznego lub innego aktu o podobnym charakterze.

Takie stanowisko prezentuje m.in.: Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - interpretacja z 11 marca 2015 r., sygn. IPTPB3/423-415/14-4/KJ cyt.:

(...) przyjmuje się, że o spełnieniu tej przesłanki można mówić, gdy zorganizowana część przedsiębiorstwa ma swoje miejsce w strukturze organizacyjnej danego przedsiębiorstwa. Ponadto, takie organizacyjne wydzielenie powinno być dokonane na podstawie statutu, regulaminu lub innego aktu wewnętrznego o podobnym charakterze”.

Podobnie: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - interpretacja z 12 stycznia 2011 r., sygn. ITPB3/423-624/09/10-S/DK, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - interpretacja z 9 czerwca 2015 r., sygn. IPTPB3/4510-109/15-2/KC, Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach – interpretacja z 23 kwietnia 2015 r., sygn. IBPBI/2/4510-136/15/BG, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - interpretacja z 11 maja 2015 r., sygn. IPTPP2/4512-120/15-5/JSz, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - interpretacja z 1 kwietnia 2015 r., sygn. IPTPP4/4512-52/15-4/BM, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - interpretacja z 11 lutego 2015 r., sygn. IPTPB3/423-411/14-2/KC, Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach – interpretacja z 7 stycznia 2015 r., sygn. IBPBI/2/423-1237/14/KP, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - interpretacja z 29 grudnia 2014 r., sygn. IPTPP2/443-784/14-2/IR.

Biorąc pod uwagę powyższe wyjaśnienia i uzasadnienie, nie ulega wątpliwości, że warunek wyodrębnienia organizacyjnego Zakładu Dystrybucyjnego jako ZCP jest spełniony w odniesieniu do obydwu wyżej wymienionych kryteriów.

Warunek 3 – Wyodrębnienie finansowe

Zakład Dystrybucyjny będzie wyodrębniony finansowo w ten sposób, że do momentu przeniesienia go do G. PL, Spółka będzie prowadziła ewidencję rachunkową w sposób umożliwiający przyporządkowanie aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów do działalności dystrybucyjnej na rynku krajowym prowadzonej przez Zakład Dystrybucyjny.

W ramach wyodrębnienia finansowego Zakładu Dystrybucyjnego:

 • wydzielone zostaną odrębne rachunki bankowe dla Zakładu Dystrybucyjnego:
  • do regulowania zobowiązań Zakładu Dystrybucyjnego wobec podmiotów zewnętrznych,
  • do regulowania zobowiązań wobec pracowników Zakładu Dystrybucyjnego,
  • do rozliczania umów factoringowych,
  • do wpływów należności z tytułu sprzedaży produktów na rynku krajowym.
 • utworzona zostanie odrębna lista płac dla pracowników Zakładu Dystrybucyjnego,
 • przychody Zakładu Dystrybucyjnego ewidencjonowane będą na odrębnych kontach księgowych,
 • koszty działalności Zakładu Dystrybucyjnego zostaną wyodrębnione w ramach MPK (miejsce powstawania kosztów).

W sytuacji, gdy ponoszone przez Spółkę koszty dotyczyć będą zarówno działalności Zakładu Dystrybucyjnego jak i działalności produkcyjnej Spółki (brak możliwości bezpośredniej alokacji umowy do Zakładu Dystrybucyjnego), Spółka będzie je alokować do Zakładu Dystrybucyjnego wg odpowiednich kluczy podziałowych np.:

 • amortyzacja i koszty utrzymania budynku biurowego alokowane będą wg klucza odpowiadającego powierzchni biurowej zajmowanej przez pracowników Zakładu Dystrybucyjnego,
 • amortyzacja oprogramowania SAP alokowana będzie wg ilości użytkowników z Zakładu Dystrybucyjnego,
 • koszty sprzętu biurowego alokowane będą wg ilości użytkowników z Zakładu Dystrybucyjnego.

Rozpatrując warunek wyodrębnienia finansowego na gruncie jednolitych interpretacji Ministra Finansów warunek ten uważa się za spełniony, jeżeli istnieje możliwość przyporządkowania przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych. Wyodrębnienie finansowe nie oznacza pełnej samodzielności finansowej cyt.:

Wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej, lecz sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa” - wyrok WSA w K. z dnia 15 kwietnia 2010 r. sygn. I SA/Kr 31/10 (podtrzymany przez NSA – wyrok z 23 marca 2012 r., sygn. II FSK 1643/10).

Podobnie wyrok NSA z 15 listopada 2012 r., sygn. II FSK 692/11 oraz liczne interpretacje: Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - interpretacja z 9 czerwca 2015 r., sygn. IPTPB3/4510-109/15-2/KC, Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach – interpretacja z 23 kwietnia 2015 r., sygn. IBPBI/2/4510-121/15/JP, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - interpretacja z 1 kwietnia 2015 r., sygn. IPTPP4/4512-52/15-4/BM, Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach – interpretacja z 23 kwietnia 2015 r., sygn. IBPBI/2/4510-136/15/BG, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - interpretacja z 12 marca 2015 r., sygn. IPTPP2/443-886/14-7/DS., Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - interpretacja z 11 marca 2015 r., IPTPB3/423-415/14-4/KJ, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - interpretacja z 11 lutego 2015 r., sygn. IPTPB3/423-411/14-2/KC, Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach – interpretacja z 7 stycznia 2015 r., sygn. IBPBI/2/423-1237/14/KP, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - interpretacja z 29 grudnia 2014 r., sygn. IPTPP2/443-784/14-2/IR.

Biorąc pod uwagę powyższe wyjaśnienia i uzasadnienie, warunek finansowego wyodrębnienia Zakładu Dystrybucyjnego ze struktury finansowej Spółki jest w całkowicie spełniony.

Warunek 4 – Wyodrębnienie funkcjonalne

Zakład Dystrybucyjny stanowić będzie odrębną i kompletną całość również pod względem funkcjonalnym. W jego skład wchodzić będą bowiem wszystkie składniki materialne i niematerialne, w tym zobowiązania oraz wszyscy pracownicy niezbędni do wykonywania poszczególnych funkcji składających się na działalność dystrybucyjną na rynku krajowym, co umożliwi w przyszłości samodzielną obsługę wszystkich funkcji przypisanych działalności dystrybucyjnej.

Rozpatrując powyższy warunek na gruncie bogatej i jednolitej linii orzeczniczej sądów administracyjnych oraz interpretacji Ministra Finansów należy stwierdzić, iż zarówno w opinii sądów jak i Ministra Finansów warunek ten uważa się za spełniony w sytuacji, gdy zespół składników tworzących ZCP przeznaczony jest do samodzielnej realizacji określonych zadań gospodarczych w ramach istniejącego przedsiębiorstwa. Składniki stanowiące ZCP muszą umożliwiać podjęcie działalności gospodarczej w dotychczasowym zakresie, pomimo ich odłączenia od podmiotu, w ramach którego realizowały swoje zadania gospodarcze cyt.:

ZCP powinna móc stanowić (potencjalnie) niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze, które realizuje w istniejącym przedsiębiorstwie. Tworzące ZCP składniki przedsiębiorstwa powinny przy tym tworzyć nowy podmiot, którego przedmiotowa działalność może być realizowana samodzielnie i może stanowić niezależne przedsiębiorstwo” – wyrok WSA w Gdańsku z 7 września 2010 r., sygn. I SA/Gd 396/10.

Stanowisko to znajduje również potwierdzenie w licznych interpretacjach indywidualnych cyt.:

Wyodrębnienie funkcjonalne należy natomiast rozumieć jako przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych. Zorganizowana część przedsiębiorstwa musi stanowić funkcjonalnie odrębną całość, tj. obejmować elementy niezbędne do samodzielnego prowadzenia działań gospodarczych, którym służy w strukturze przedsiębiorstwa” – interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 3 lutego 2015 r., sygn. IBPBI/2/423-1284/14/IŻ.

Podobnie: Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi – interpretacja z 28 marca 2012 r., sygn. IPTPB3/423-39/12-3/PM, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - interpretacja z 20 maja 2015 r., sygn. IPTPP2/4512-178/15-2/JS, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - interpretacja z 11 maja 2015 r., sygn. IPTPP2/4512-120/15-5/JSz, Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach – interpretacja z 23 kwietnia 2015 r., sygn. IBPBI/2/4510-136/15/BG, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - interpretacja z 11 marca 2015 r., sygn. IPTPP4/443-879/14-4/BM, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - interpretacja z 11 marca 2015 r., IPTPB3/423-415/14-4/KJ, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - interpretacja z 12 lutego 2015 r., sygn. IPTPP2/443-882/14-2/JSz, Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach – interpretacja z 7 stycznia 2015 r., sygn. IBPBI/2/423-1237/14/KP, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - interpretacja z 29 grudnia 2014 r., sygn. IPTPP2/443-784/14-2/IR.

Przenosząc powyższe interpretacje na stan faktyczny będący przedmiotem niniejszego wniosku należy stwierdzić, że Zakład Dystrybucyjny, po jego wydzieleniu i przeniesieniu do G. PL, stanowić będzie wyodrębnioną jednostkę organizacyjną zdolną do realizowania wszystkich funkcji składających się na działalność dystrybucyjną na rynku krajowym w sposób samodzielny i kompletny.

W tym stanie rzeczy, warunek wyodrębnienia funkcjonalnego Zakładu Dystrybucyjnego jest całkowicie spełniony. Spełnienie tego warunku zawarte jest również w uzasadnieniu do warunku 1.

Wniosek

Zakład Dystrybucyjny stanowi ZCP w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o CIT, ponieważ spełnione są wszystkie warunki jego wyodrębnienia w strukturze Spółki oraz zapewniona jest jego zdolność do kontynuacji wszystkich funkcji związanych z dystrybucją na rynku krajowym w ramach G. PL.

ZAKŁAD PRODUKCYJNY

Warunek 1 - Wyodrębnienie zespołu składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań

Na Zakład Produkcyjny składać się będą:

 1. aktywa materialne i niematerialne przeznaczone do działalności produkcyjnej, w tym w szczególności:
  • zakłady produkcyjne w K. i W. (budynki produkcyjne i magazynowe, linie produkcyjne),
  • budynek magazynowy,
  • budynek administracyjny,
  • zapasy surowców i materiałów do produkcji,
  • wyposażenie budynku administracyjnego (meble biurowe, komputery, drukarki, serwery itp.)
  • oprogramowanie komputerowe,
  • umowy leasingu wózków widłowych i leasingu samochodów osobowych przypisanych do pracowników Zakładu Produkcyjnego,
  • umowy na obsługę floty samochodów osobowych przypisanych do pracowników Zakładu Produkcyjnego,
  • umowy na dostawę energii, gazu, prądu,
  • umowy telekomunikacyjne,
  • umowy sprzątania, ochrony i remontowe,
  • umowy transportowe,
  • wewnątrzgrupowe umowy rozliczeniowe,
  • umowy ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej związanej z używaniem produktów Spółki,
  • rachunki bankowe przypisane do Zakładu Produkcyjnego,
  • umowa najmu magazynu,
  • i wiele innych związanych z Zakładem Produkcyjnym.
 2. zobowiązania związane z działalnością produkcyjną, w tym w szczególności:
  • zobowiązania z tytułu zakupu usług od podmiotów zewnętrznych (usługi transportowe, telekomunikacyjne, obsługi floty samochodowej, sprzątania, ochrony, remontowe, szkoleniowe),
  • zobowiązania z tytułu zakupu surowców, materiałów do produkcji i środków trwałych,
  • zobowiązania z tytułu dostawy energii, gazu, prądu,
  • zobowiązania z tytułu umów najmu i leasingu,
  • zobowiązania z tytułu opłat związanych z ochroną środowiska,
  • zobowiązania wobec pracowników przypisanych do Zakładu Produkcyjnego,
  • Produkcyjnym.
 3. pracownicy związani z działalnością produkcyjną:
  • Dział Produkcji zakładów produkcyjnych,
  • Dział ds. Zapewnienia Jakości i Projektów,
  • Dział Sprzedaży Intercompany (odpowiedzialny wyłącznie za sprzedaż do podmiotów z Grupy G./S.),
  • Dział Planowania i Zakupów Operacyjnych,
  • Dział Logistyki (odpowiedzialny za przygotowanie towarów do wysyłki i ich załadowanie na środek transportu),
  • Dział Finansowy,
  • Dział Personalny,
  • działy wsparcia administracyjnego:
   • Dział Zaopatrzenia Strategicznego,
   • Dział IT,
  • i inne związane z Zakładem Produkcyjnym.

Powyższy zespół składników materialnych, niematerialnych, zobowiązań oraz pracowników stanowi kompletną całość umożliwiającą kontynuowanie działalności produkcyjnej przez Spółkę, po wydzieleniu do G. PL Zakładu Dystrybucyjnego. Nie ulega zatem wątpliwości, iż taki zespół składników stanowi ZCP.

W tym stanie rzeczy, warunek istnienia zespołu składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań dla Zakładu Produkcyjnego jest całkowicie spełniony.

Warunek 2 – Wyodrębnienie organizacyjne

Zakład Produkcyjny tworzyć będą następujące działy:

 • Dział Produkcji zakładów produkcyjnych,
 • Dział ds. Zapewnienia Jakości i Projektów,
 • Dział Sprzedaży Intercompany (odpowiedzialny wyłącznie za sprzedaż do podmiotów z Grupy G./S.),
 • Dział Planowania i Zakupów Operacyjnych,
 • Dział Logistyki (odpowiedzialny za przygotowanie towarów do wysyłki i ich załadowanie na środek transportu),
 • Dział Finansowy,
 • Dział Personalny,
 • działy wsparcia administracyjnego:
  • Dział Zaopatrzenia Strategicznego
  • Dział IT,
 • i inne związane z Zakładem Produkcyjnym.

Po wyodrębnieniu jako ZCP Zakładu Dystrybucyjnego, Zakład Produkcyjny obejmować będzie nie tylko pracowników wyżej wymienionych działów, ale również inne aktywa związane z ich działalnością np. majątek trwały, umowy, zobowiązania i wszystkie pozostałe elementy wskazane w stanie faktycznym.

W tym stanie rzeczy, warunek wyodrębnienia organizacyjnego Zakładu Produkcyjnego jest całkowicie spełniony.

Warunek 3 – Wyodrębnienie finansowe

Zakład Produkcyjny będzie wyodrębniony finansowo w ten sposób, że do momentu przeniesienia Zakładu Dystrybucyjnego do G. PL Spółka będzie prowadziła ewidencję rachunkową w sposób umożliwiający przyporządkowanie aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów do działalności produkcyjnej prowadzonej przez Zakład Produkcyjny.

W ramach wyodrębnienia finansowego Zakładu Produkcyjnego:

 • wydzielone zostaną odrębne rachunki bankowe dla Zakładu Produkcyjnego:
  • do regulowane zobowiązań Zakładu Produkcyjnego wobec podmiotów zewnętrznych,
  • do regulowania zobowiązań wobec pracowników Zakładu Produkcyjnego,
  • do rozliczania wewnątrzgrupowych umów rozliczeniowych (wykorzystywanego wyłącznie dla rozliczania działalności produkcyjnej),
  • do wpływów należności z tytułu sprzedaży do podmiotów z Grupy G./S.
  • do regulowania zobowiązań publiczno-prawnych.
 • utworzona zostanie odrębna lista płac dla pracowników Zakładu Produkcyjnego,
 • przychody Zakładu Produkcyjnego ewidencjonowane będą na odrębnych kontach księgowych,
 • koszty działalności Zakładu Produkcyjnego zostaną wyodrębnione w ramach MPK (miejsca powstawania kosztów).

W sytuacji, gdy ponoszone przez Spółkę koszty dotyczyły będą zarówno działalności Zakładu Dystrybucyjnego jak i Zakładu Produkcyjnego, Spółka będzie je alokować wg odpowiednich kluczy podziałowych, o których mowa powyżej.

W tym stanie rzeczy, warunek finansowego wyodrębnienia Zakładu Produkcyjnego jest całkowicie spełniony.

Warunek 4 – Wyodrębnienie funkcjonalne

Zakład Produkcyjny stanowić będzie odrębną i kompletną całość pod względem funkcjonalnym. W jego skład wchodzić będą bowiem wszystkie składniki materialne i niematerialne, w tym zobowiązania oraz wszyscy pracownicy niezbędni do wykonywania poszczególnych funkcji składających się na działalność produkcyjną. Zakład Produkcyjny zdolny będzie do kontynowania działalności produkcyjnej po wydzieleniu i przeniesieniu do G. PL Zakładu Dystrybucyjnego.

W tym stanie rzeczy, warunek wyodrębnienia funkcjonalnego Zakładu Produkcyjnego jest całkowicie spełniony. Spełnienie tego warunku zawarte jest również w uzasadnieniu do warunku 1.

Zasadność stanowiska Spółki w stosunku do uznania Zakładu Produkcyjnego za ZCP potwierdza przytoczone powyżej orzecznictwo sądów administracyjnych oraz interpretacje Ministra Finansów.

Wniosek

Zakład Produkcyjny stanowi ZCP w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o CIT, ponieważ w pełni spełnione są wszystkie warunki jego wyodrębnienia w strukturze Spółki oraz zapewniona jest zdolność kontynuacji jego funkcji produkcyjnej po wydzieleniu i przeniesieniu do G. PL Zakładu Dystrybucyjnego.

Stanowisko nr 2

Zgodnie z art. 10 ust.1 pkt 6 ustawy o CIT cyt.:

„Dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1 pkt 4a i 4b, jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także:

 • w przypadku podziału spółek, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie majątek przejmowany na skutek podziału lub majątek pozostający w spółce, nie stanowią zorganizowanej części przedsiębiorstwa - ustalona na dzień podziału nadwyżka nominalnej wartości udziałów (akcji) przydzielonych w spółce przejmującej lub nowo zawiązanej nad kosztami nabycia lub objęcia udziałów (akcji) w spółce dzielonej, obliczonymi zgodnie z art. 15 ust. 1k albo art. 16 ust. 1 pkt 8; jeżeli podział spółki następuje przez wydzielenie, kosztem uzyskania przychodów jest wartość lub kwota wydatków poniesionych przez udziałowca (akcjonariusza) na objęcie lub nabycie udziałów (akcji) w spółce dzielonej, ustalona w takiej proporcji, w jakiej pozostaje u tego udziałowca wartość nominalna unicestwianych udziałów (akcji) w spółce dzielonej do wartości nominalnej udziałów (akcji) przed podziałem.

Zgodnie z treścią wyżej cytowanego przepisu, podział Spółki poprzez wydzielenie i przeniesienie do G. PL Zakładu Dystrybucyjnego przy jednoczesnym pozostawieniu w Spółce Zakładu Produkcyjnego nie spowoduje powstania przychodu podatkowego po stronie Wnioskodawcy w wysokości nadwyżki nominalnej wartości udziałów przydzielonych w G. PL nad kosztami nabycia udziałów w Spółce pod warunkiem, iż zarówno Zakład Dystrybucyjny jak i Zakład Produkcyjny będą stanowić ZCP w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o CIT.

Jak wskazano w uzasadnieniu do stanowiska Wnioskodawcy odnośnie pytania 1) zarówno Zakład Dystrybucyjny jak i Zakład Produkcyjny spełniają wszystkie kryteria uznania ich za ZCP takie jak: wydzielenie składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań), wydzielenie funkcjonalne, organizacyjne oraz finansowe.

W tym stanie rzeczy, wydzielenie i przeniesienia do G. PL, zgodnie z art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, stanowiącego zorganizowaną część przedsiębiorstwa Spółki Zakładu Dystrybucyjnego przy jednoczesnym pozostawieniu w Spółce, stanowiącego zorganizowaną część przedsiębiorstwa Spółki Zakładu Produkcyjnego, nie spowoduje powstania po stronie Wnioskodawcy przychodu podatkowego w wysokości nadwyżki nominalnej wartości udziałów przydzielonych w G. PL nad kosztami nabycia udziałów w Spółce zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o CIT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.