IPPB5/4510-472/15-4/MK | Interpretacja indywidualna

Czy na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 4a pkt 4 updop, na skutek przedstawionego w opisie zdarzenia przyszłego podziału przez wydzielenie w rozumieniu art. 529 § 1 pkt 4) KSH, po stronie Wnioskodawcy, jako spółki dzielonej, nie powstanie przychód podatkowy?
IPPB5/4510-472/15-4/MKinterpretacja indywidualna
 1. podział spółki
 2. skutki podatkowe
 3. zorganizowana część przedsiębiorstwa
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Definicje legalne
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 18 maja 2015 r. (data wpływu 21 maja 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 15 lipca 2015 r. (data nadania 15 lipca 2015 r., data wpływu 20 lipca 2015 r.) stanowiącym odpowiedź na wezwanie z dnia 3 lipca 2015 r. (data nadania 3 lipca 2015 r., data odbioru 8 lipca 2015 r.) Nr IPPB5/4510-472/15-2/MK, o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych planowanej transakcji podziału spółki przez wydzielenie – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 maja 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych planowanej transakcji podziału spółki przez wydzielenie.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest spółką kapitałową prawa polskiego, która podlega (i na moment opisanego zdarzenia będzie podlegać) nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w podatku dochodowym od osób prawnych w Polsce. Wnioskodawca jest zarejestrowanym i czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (dalej: „VAT”) w Polsce. Wspólnikami Spółki są: Teresa T. i Robert W., będący obywatelami polskimi i podlegający nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w podatku dochodowym od osób fizycznych w Polsce. Przedmiotem działalności gospodarczej Wnioskodawcy jest między innymi projektowanie, montaż, serwis i konserwacja systemów bezpieczeństwa, instalacji elektrycznych oraz sieci komputerowych.

Działalność Wnioskodawcy prowadzona jest obecnie w dwóch obszarach: Dział Projektowanie, który zajmuje się projektowaniem systemów bezpieczeństwa, instalacji elektrycznych oraz sieci komputerowych (dalej: „Dział Projektowanie”) oraz Dział Montażu, który zajmuje się montażem, serwisem i konserwacją systemów bezpieczeństwa, instalacji elektrycznych oraz sieci komputerowych (dalej: „Dział Montażu”).

Wnioskodawca planuje dokonanie restrukturyzacji, polegającej na podziale Spółki w trybie art. 529 § 1 pkt 4) ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1030 ze zm., dalej: „KSH”), tj. poprzez przeniesienie wyodrębnionej części majątku Spółki obejmującej zorganizowaną część przedsiębiorstwa w postaci Działu Projektowanie na spółkę nowo zawiązaną (dalej: „Podział przez wydzielenie”).

W wyniku planowanego Podziału przez wydzielenie, powstanie nowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: „Spółka Nowo Zawiązana”), która będzie kontynuowała działalność Działu Projektowanie, polegającą m.in. na projektowaniu systemów bezpieczeństwa, instalacji elektrycznych oraz sieci komputerowych. Wszystkie udziały Spółki Nowo Zawiązanej zostaną przyznane jednemu z dotychczasowych wspólników Spółki - Robertowi W.. Udziałów Spółki Nowo Zawiązanej nie obejmie wspólniczka Spółki - Teresa T.. W konsekwencji, na skutek przeprowadzonego Podziału przez wydzielenie, do Teresy T. będzie należało 100% udziałów w Spółce, natomiast Robert W. będzie posiadał 100% udziałów w Spółce Nowo Zawiązanej.

W związku z podziałem, Spółka nie zostanie wykreślona z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego i będzie kontynuowała swoją działalność w oparciu o pozostałą część majątku obejmującą Dział Montażu, zajmujący się m.in. montażem, serwisem i konserwacją systemów bezpieczeństwa, instalacji elektrycznych oraz sieci komputerowych.

Przeprowadzenie opisanej wyżej reorganizacji umożliwi przejrzyste wyodrębnienie podmiotowe poszczególnych rodzajów działalności biznesowej i specjalizację obu spółek (Spółki oraz Spółki Nowo Zawiązanej) w poszczególnych obszarach świadczonych usług. Rozwiązanie takie przyczyni się także do zwiększenia efektywności działalności Spółki.

Wyodrębnienie ze Spółki Działu Projektowanie

Aktualnie, Dział Projektowanie stanowi w ramach struktury Wnioskodawcy odrębny obszar działalności. Wydzielenie struktury Spółki dotyczy wyodrębnienia organizacyjnego, finansowego i funkcjonalnego.

 1. Wyodrębnienie organizacyjne

Dział Projektowanie jest wyposażony we wszystkie niezbędne składniki materialne i niematerialne potrzebne do prowadzenia działalności w zakresie, o którym mowa powyżej, obejmujące w szczególności:

 • aktywa trwałe (m.in. środki trwałe, wartości niematerialne i prawne),
 • kontakty biznesowe, specjalistyczną wiedzę na temat sprzedaży usług oraz historii współpracy z klientami,
 • umowy handlowe z klientami,
 • środki pieniężne i należności,
 • zobowiązania.

Do danego rodzaju biznesu przyporządkowani są również zgodnie z listą płac pracownicy Spółki.

Wydzielenie Działu Projektowanie w strukturze Spółki zostało formalnie dokonane na podstawie uchwały Zarządu Spółki, która została podjęta w dniu 2 stycznia 2015 r. Uchwała określa podstawowe zasady wyodrębniania oraz funkcjonowania Działu Projektowanie odrębnie od pozostałej działalności prowadzonej przez Spółkę. Uchwała potwierdza formalnie status Działu Projektowanie jako odrębnej wewnętrznej jednostki organizacyjnej, zorganizowanej w ramach struktury Spółki, jako organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie niezależna wewnętrzna jednostka posiadająca uprawnienia i środki umożliwiające jej samodzielne wykonywanie zadań związanych z prowadzeniem przypisanej jej działalności.

Działalność Działu Projektowanie jest zarządzana przez jednego z Członków Zarządu Spółki, będącego jednocześnie jej wspólnikiem - Roberta W.. Jest on osobą, która jest odpowiedzialna w ramach Spółki za właściwe wykonywanie zadań przypisanych do tego działu.

Część z umów zawartych przez Spółkę, a związanych bezpośrednio z działalnością wykonywaną przez Dział Projektowanie, jest przypisana do Działu Projektowanie na podstawie uchwały Zarządu Spółki z dnia 2 stycznia 2015 r.

Formalnym pracodawcą w odniesieniu do wszystkich pracowników Wnioskodawcy jest Spółka. Część z pracowników Spółki jest jednak jednoznacznie przypisana do Działu Projektowanie na podstawie prowadzonej dokumentacji. W związku z prowadzoną działalnością, Spółka korzysta ze wsparcia księgowego, kadrowego i prawnego (tzw. back-up office). W związku z planowanym podziałem Spółki, pracownicy zapewniający ww. wsparcie, zostaną podzieleni i przyporządkowani odpowiednio do Spółki i Spółki Nowo Zawiązanej, w zakresie niezbędnym do prowadzenia działalności gospodarczej przez Spółkę i Spółkę Nowo Zawiązaną. Pozwoli to na niezakłócone kontynuowanie obu obszarów działalności po dokonaniu Podziału przez wydzielenie.

 1. Wyodrębnienie finansowe

Istniejące obecnie wyodrębnienie finansowe Działu Projektowanie daje możliwość bezpośredniego alokowania związanych z jego działalnością przychodów i kosztów. Do Działu Projektowanie możliwe jest również przypisanie określonych aktywów, tj. środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Możliwa jest także identyfikacja i przyporządkowanie do Działu Projektowanie należności oraz zobowiązań związanych z tym biznesem. W dniu wydzielenia, do Spółki Nowo Zawiązanej zostaną przeniesione należności i zobowiązania związane z Działem Projektowanie.

Prowadzona w Spółce ewidencja zdarzeń gospodarczych, jak również stosowane narzędzia umożliwiają przygotowanie na potrzeby zarządcze Spółki bilansu, rachunku wyników oraz rachunków przepływów pieniężnych dotyczących Działu Projektowanie.

Dział Projektowanie i Dział Montażu posiadają odrębne numery rachunków bankowych.

 1. Wyodrębnienie funkcjonalne

W strukturze organizacyjnej Spółki wyodrębnione są dwa obszary działalności - Dział Montażu i Dział Projektowanie. Funkcjonują one jako niezależne funkcjonalnie jednostki. Dział Montażu zajmuje się m.in. montażem, serwisem i konserwacją systemów bezpieczeństwa, instalacji elektrycznych oraz sieci komputerowych, a Dział Projektowanie zajmuje się projektowaniem powyższych systemów. Każdy z działów ma odrębne strategie, które są odzwierciedlone w ogólnych celach pracy każdego pracownika przypisanego do danego działu.

Dział Montażu jest odpowiedzialny za terminowe i rzetelne realizacje kontraktów. Dział Projektowanie jest odpowiedzialny za projektowanie w najwyższej jakości zgodnie z harmonogramem terminowym zamawiającego.

Zarówno Dział Montażu jak i Dział Projektowanie mają przyporządkowaną grupę pracowników, która wykonuje poszczególne zadania w ramach podstawowej działalności każdego z tych biznesów.

Działalność Działu Projektowanie stanowi organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w Spółce zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, wystarczających do utworzenia odrębnego przedsiębiorstwa prowadzącego działalność operacyjną, z uwagi na fakt, iż swoim zakresem obejmuje:

 • aktywa trwałe (m.in. środki trwałe, wartości niematerialne i prawne),
 • kontakty biznesowe, specjalistyczną wiedzę na temat sprzedaży usług oraz historii współpracy z klientami,
 • umowy handlowe z klientami,
 • środki pieniężne i należności,
 • zobowiązania.

W rezultacie, Dział Projektowanie będzie dysponować odpowiednimi pracownikami oraz wszystkimi wskazanymi wyżej składnikami materialnymi i niematerialnymi przydzielonymi temu biznesowi, co pozwoli w praktyce na prowadzenie tożsamej działalności przez Spółkę Nowo Zawiązaną.

Dział Projektowanie prowadzi działalność w lokalu wynajętym przez Spółkę, pod adresem ul. B. w W. W wyżej wskazanym lokalu będzie także prowadzona działalność przez Spółkę Nowo Zawiązaną.

Dział Montażu prowadzi i po dniu podziału będzie prowadzić działalność w siedzibie Spółki pod adresem ul. W. B. i pod adresem ul. C. w W. gdzie wynajmowany jest niewielki magazynek ok. 10 m2 dla potrzeb przechowywania materiałów i sprzętu niezbędnego do prowadzenia działalności montażowej.

Podział Spółki

Podział Spółki nastąpi poprzez przeniesienie części majątku Spółki obejmującej zorganizowaną część przedsiębiorstwa w postaci Działu Projektowanie na Spółkę Nowo Zawiązaną (podział przez wydzielenie) zgodnie z art. 529 § 1 pkt 4) KSH. Spółka Nowo Zawiązana będzie kontynuowała działalność Działu Projektowanie.

Podział zostanie dokonany zgodnie z art. 542 § 4 KSH poprzez obniżenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych), polegające na unicestwieniu 100 (stu) równych i niepodzielnych udziałów po 500,00 zł (pięćset złotych) każdy, należących do wspólnika - Roberta W.. Wszystkie udziały Spółki Nowo Zawiązanej zostaną przyznane jednemu z dotychczasowych wspólników Spółki - Robertowi W.. Udziałów Spółki Nowo Zawiązanej nie obejmie wspólniczka Spółki - Teresa T.. W konsekwencji, na skutek przeprowadzonego Podziału przez wydzielenie, do Teresy T. będzie należało 100 % udziałów w Spółce, natomiast Robert W. będzie posiadał 100% udziałów w Spółce Nowo Zawiązanej.

W związku z podziałem, Spółka nie zostanie wykreślona z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego i będzie kontynuowała swoją działalność w oparciu o pozostałą część majątku obejmującą Dział Montażu.

Ponadto w uzupełnieniu przedstawionego zdarzenia przyszłego Wnioskodawca wskazał, że zespół składników majątkowych (Dział Montażu), który na skutek podziału przez wydzielenie pozostanie w Spółce, zdaniem Wnioskodawcy będzie posiadał wyodrębnienie organizacyjne oraz funkcjonalne w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa i tym samym posiadać będzie potencjalną zdolność do prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej.

Wydzielenie Działu Projektowanie w strukturze Spółki zostało formalnie dokonane na podstawie uchwały Zarządu Spółki, która została podjęta w dniu 2 stycznia 2015 r. Uchwała określa podstawowe zasady wyodrębniania oraz funkcjonowania Działu Projektowanie odrębnie od pozostałej działalności prowadzonej przez Spółkę. Uchwała potwierdza formalnie status Działu Projektowanie jako odrębnej wewnętrznej jednostki organizacyjnej, zorganizowanej w ramach struktury Spółki, jako organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie niezależna wewnętrzna jednostka posiadająca uprawnienia i środki umożliwiające jej samodzielne wykonywanie zadań związanych z prowadzeniem przypisanej jej działalności.

Konsekwencją wyodrębnienia Działu Projektowanie na podstawie powyższej uchwały jest także formalne wyodrębnienie organizacyjne pozostałej działalności prowadzonej przez Spółkę, tj. Działu Montażu. Działalność Działu Montażu jest zarządzana przez jednego z Członków Zarządu Spółki, będącego jednocześnie jej wspólnikiem - Teresę T. Jest ona osobą, która jest odpowiedzialna w ramach Spółki za właściwe wykonywanie zadań przypisanych do tego działu.

Dział Montażu jest wyposażony we wszystkie niezbędne składniki materialne i niematerialne potrzebne do prowadzenia działalności w zakresie montażu, serwisu i konserwacji systemów bezpieczeństwa, instalacji elektrycznych oraz sieci komputerowych, o którym mowa powyżej, obejmujące w szczególności:

 • aktywa trwałe (m.in. środki trwałe, wartości niematerialne i prawne),
 • kontakty biznesowe, specjalistyczną wiedzę na temat sprzedaży usług oraz historii współpracy z klientami,
 • umowy handlowe z klientami,
 • środki pieniężne i należności,
 • zobowiązania.

Do Działu Montażu przyporządkowani są również zgodnie z listą płac pracownicy Spółki.

W strukturze organizacyjnej Spółki wyodrębnione są dwa obszary działalności - Dział Montażu i Dział Projektowanie. Funkcjonują one jako niezależne funkcjonalnie jednostki. Dział Montażu zajmuje się m.in. montażem, serwisem i konserwacją systemów bezpieczeństwa, instalacji elektrycznych oraz sieci komputerowych, a Dział Projektowanie zajmuje się projektowaniem powyższych systemów. Każdy z działów ma odrębne strategie, które są odzwierciedlone w ogólnych celach pracy każdego pracownika przypisanego do danego działu.

Dział Montażu jest odpowiedzialny za terminowe i rzetelne realizacje kontraktów. Dział Projektowanie jest odpowiedzialny za projektowanie w najwyższej jakości zgodnie z harmonogramem terminowym zamawiającego.

Zarówno Dział Montażu jak i Dział Projektowanie mają przyporządkowaną grupę pracowników, która wykonuje poszczególne zadania w ramach podstawowej działalności każdego z tych biznesów.

Dział Montażu prowadzi i po dniu podziału będzie prowadzić działalność w siedzibie Spółki pod adresem ul. W. B. i pod adresem ul. C. w W. gdzie wynajmowany jest niewielki magazynek ok. 10 m2 dla potrzeb przechowywania materiałów i sprzętu niezbędnego do prowadzenia działalności montażowej.

Mając na uwadze powyższe, w ocenie Wnioskodawcy, Dział Montażu jest obecnie wyodrębniony pod względem organizacyjnym i funkcjonalnym w przedsiębiorstwie Spółki i wyodrębnienie to będzie istniało w dacie podziału Spółki przez wydzielenie.

Biorąc pod uwagę powyższe zestawienie ww. składników (w tym zobowiązań) wchodzących w skład Działu Montażu, Wnioskodawca jest zdania, że przesłanka istnienia zespołu składników materialnych i niematerialnych będzie spełniona. W oparciu bowiem o opisany wyżej zespół składników materialnych i niematerialnych, Dział Montażu może już teraz i będzie mógł w momencie dokonania podziału Spółki przez wydzielenie kontynuować działalność w zakresie montażu, serwisu i konserwacji systemów bezpieczeństwa, instalacji elektrycznych oraz sieci komputerowych. W konsekwencji, zdaniem Wnioskodawcy, warunek istnienia zespołu składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań) jest już obecnie i będzie na moment podziału Spółki przez wydzielenie spełniony.

Zespół składników majątkowych (Dział Montażu), który na skutek podziału przez wydzielenie pozostanie w Spółce, zdaniem Wnioskodawcy będzie finansowo wyodrębniony w przedsiębiorstwie, w szczególności prowadzona ewidencja księgowa umożliwia identyfikację i przyporządkowanie przychodów i kosztów uzyskania przychodów oraz pasywów i aktywów związanych z prowadzoną działalnością w wyodrębnionych częściach przedsiębiorstwa i w związku z tym możliwe jest przypisanie do ww. składników majątkowych wszystkich należności i zobowiązań.

Istniejące obecnie wyodrębnienie finansowe Działu Montażu daje możliwość bezpośredniego alokowania związanych z jego działalnością przychodów i kosztów. Do Działu Montażu możliwe jest również przypisanie określonych aktywów, tj. środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Możliwa jest także identyfikacja i przyporządkowanie do Działu Montażu należności oraz zobowiązań związanych z tym biznesem. W dniu wydzielenia, do Spółki Nowo Zawiązanej zostaną przeniesione należności i zobowiązania związane z Działem Projektowanie, a w Spółce pozostaną należności i zobowiązania związane z Działem Montażu.

Prowadzona w Spółce ewidencja zdarzeń gospodarczych, jak również stosowane narzędzia umożliwiają przygotowanie na potrzeby zarządcze Spółki bilansu, rachunku wyników oraz rachunków przepływów pieniężnych dotyczących Działu Montażu.

Dział Projektowanie i Dział Montażu posiadają odrębne numery rachunków bankowych.

Zatem Spółka jest w stanie oraz na moment jej podziału przez wydzielenie będzie w stanie w sposób przejrzysty ustalić sytuację majątkową Działu Montażu. W świetle powyższych argumentów, w ocenie Spółki nie ulega wątpliwości, że Dział Montażu stanowi i na moment podziału Spółki będzie stanowić jednostkę wyodrębnioną finansowo.

Zespół składników majątkowych (Dział Montażu), który na skutek podziału przez wydzielenie pozostanie w Spółce, zdaniem Wnioskodawcy będzie posiadał przypisane do tej części działalności Spółki wszystkie składniki majątkowe i niemajątkowe, funkcjonalnie związane z prowadzoną działalnością gospodarczą Spółki (która po podziale pozostanie w Spółce).

W strukturze organizacyjnej Spółki wyodrębnione są dwa obszary działalności - Dział Montażu i Dział Projektowanie. Funkcjonują one jako niezależne funkcjonalnie jednostki. Dział Montażu zajmuje się m.in. montażem, serwisem i konserwacją systemów bezpieczeństwa, instalacji elektrycznych oraz sieci komputerowych, a Dział Projektowanie zajmuje się projektowaniem powyższych systemów. Każdy z działów ma odrębne strategie, które są odzwierciedlone w ogólnych celach pracy każdego pracownika przypisanego do danego działu.

Dział Montażu jest odpowiedzialny za terminowe i rzetelne realizacje kontraktów. Dział Montażu ma przyporządkowaną grupę pracowników, która wykonuje poszczególne zadania w ramach podstawowej działalności tego biznesu.

Działalność Działu Montażu stanowi organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w Spółce zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, wystarczających do utworzenia odrębnego przedsiębiorstwa prowadzącego działalność operacyjną, z uwagi na fakt, iż swoim zakresem obejmuje:

 • aktywa trwałe (m.in. środki trwałe, wartości niematerialne i prawne),
 • kontakty biznesowe, specjalistyczną wiedzę na temat sprzedaży usług oraz historii współpracy z klientami,
 • umowy handlowe z klientami,
 • środki pieniężne i należności,
 • zobowiązania.

W rezultacie, Dział Montażu będzie dysponować, po dniu podziału Spółki, odpowiednimi pracownikami oraz wszystkimi wskazanymi wyżej składnikami materialnymi i niematerialnymi przydzielonymi temu biznesowi.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 4a pkt 4 updop, na skutek przedstawionego w opisie zdarzenia przyszłego podziału przez wydzielenie w rozumieniu art. 529 § 1 pkt 4) KSH, po stronie Wnioskodawcy, jako spółki dzielonej, nie powstanie przychód podatkowy...
 2. Czy na podstawie art. 6 pkt 1 w związku z art. 2 pkt 27e uptu, przedstawiony w opisie zdarzenia przyszłego podział przez wydzielenie w rozumieniu art. 529 § 1 pkt 4) KSH nie będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem VAT...

Przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej jest wykładnia przepisów w zakresie pytania oznaczonego nr 1.

W zakresie pytania oznaczonego nr 2 zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Zdaniem Wnioskodawcy, na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 4a pkt 4 updop, na skutek przedstawionego w opisie zdarzenia przyszłego podziału przez wydzielenie w rozumieniu art. 529 § 1 pkt 4) KSH, po stronie Wnioskodawcy, jako spółki dzielonej, nie powstanie przychód podatkowy.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy

Mając na uwadze wskazane wyżej cechy Działu Montażu, który na skutek podziału przez wydzielenie pozostanie w Spółce, w ocenie Wnioskodawcy składniki majątkowe, które na skutek podziału przez wydzielenie pozostaną w Spółce (Dział Montażu) będą stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa.

Kwalifikacja Działu Projektowanie w dacie podziału przez wydzielenie, jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa na gruncie updop.

Zgodnie z definicją zawartą w art. 4a pkt 4 updop, zorganizowana część przedsiębiorstwa (dalej: „ZCP”), jest to organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Zatem na gruncie obu przytoczonych powyżej ustaw podatkowych mamy do czynienia z ZCP, jeśli spełnione są łącznie następujące warunki:

 1. istnieje zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania,
 2. zespół ten jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie,
 3. składniki te przeznaczone są do realizacji określonych zadań gospodarczych,
 4. zespół tych składników mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące wyżej wymienione zadania gospodarcze.

W związku z okolicznością, iż ustawodawca nie precyzuje, w jaki sposób spełnienie powyższych przesłanek powinno być weryfikowane, konieczne jest indywidualne rozpatrzenie każdego z przypadków.

W dotychczasowych poglądach organów podatkowych wielokrotnie zostało podkreślone, że ZCP nie jest sumą poszczególnych składników, przy pomocy których można prowadzić odrębną działalność, lecz pewnym zorganizowanym zespołem tych składników. Podstawowym wymogiem jest zatem to, aby ZCP stanowiła zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań). Przykładowo argumenty takie wskazał:

 • Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej wydanej w dniu 7 marca 2013 r. (sygn. ILPP5/443-61/12-4/PG), tj.: „nie wystarczy zatem zorganizowanie jakiejkolwiek masy majątkowej, ale musi się ona odznaczać pełną odrębnością organizacyjną i finansową, z możliwością samodzielnego funkcjonowania w razie zaistnienia takiej potrzeby w obrocie gospodarczym. W przeciwnym razie nie można bowiem uznać, iż dojdzie do powstania zespołu składników, które mogłyby stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa.”;
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej wydanej w dniu 8 stycznia 2014 r. (sygn. IPPP1/443-1296/13-2/IGo), tj.: „zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest sumą poszczególnych składników, przy pomocy których będzie można prowadzić odrębny zakład, lecz zorganizowanym zespołem tych składników, przy czym punktem odniesienia jest tutaj rola, jaką składniki majątkowe odgrywają w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa (na ile stanowią w nim wyodrębnioną organizacyjnie i funkcjonalnie całość).”;
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej wydanej w dniu 2 stycznia 2014 r. (sygn. IPTPP2/443-847/13-2/KW), i w interpretacji indywidualnej wydanej w dniu 22 listopada 2013 r. (sygn. IPTPP2/443-708/13-2/JN), tj: „aby w rozumieniu przepisów podatkowych, określony zespół składników majątkowych mógł zostać zakwalifikowany jako zorganizowana część przedsiębiorstwa, nie jest wystarczające jakiekolwiek zorganizowanie masy majątkowej, ale musi się ona odznaczać pełną odrębnością niezbędną do samodzielnego funkcjonowania w obrocie gospodarczym.”;
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej wydanej w dniu 9 maja 2011 r. (sygn. IBPP3/443-118/11/PH), tj. „Zorganizowaną część przedsiębiorstwa tworzą więc składniki, będące we wzajemnych relacjach takich, by można było mówić o nich jako o zespole, a nie o zbiorze przypadkowych elementów, których jedną cechą wspólną jest własność jednego podmiotu gospodarczego.

Zdaniem Wnioskodawcy, Dział Projektowanie stanowi i na moment dokonania podziału Spółki przez wydzielenie będzie stanowił ZCP, ponieważ będzie spełniać wyżej wymienione przesłanki.

Ad. 1 Istnienie zespołu składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań

Zdaniem Wnioskodawcy, nie ulega żadnej wątpliwości, że przedstawiony w opisie zdarzenia przyszłego Dział Projektowanie stanowi i będzie stanowić na moment dokonania Podziału przez wydzielenie zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań).

Jak zostało wskazane w opisie zdarzenia przyszłego, Dział Projektowanie już obecnie jest wyposażony w niezbędne składniki materialne i niematerialne potrzebne do prowadzenia działalności w zakresie, o którym mowa powyżej, obejmujące w szczególności:

 • aktywa trwałe (m.in. środki trwałe, wartości niematerialne i prawne),
 • kontakty biznesowe, specjalistyczną wiedzę na temat sprzedaży usług oraz historii współpracy z klientami,
 • umowy handlowe z klientami,
 • środki pieniężne i należności,
 • zobowiązania.

Biorąc pod uwagę powyższe zestawienie ww. składników (w tym zobowiązań) wchodzących w skład Działu Projektowanie, Wnioskodawca jest zdania, że przesłanka istnienia zespołu składników materialnych i niematerialnych będzie spełniona. W oparciu bowiem o opisany wyżej zespół składników materialnych i niematerialnych, Dział Projektowanie może już teraz i będzie mógł w momencie dokonania podziału Spółki przez wydzielenie kontynuować działalność w zakresie m.in.: (i) projektowania systemów bezpieczeństwa, (ii) projektowania instalacji elektrycznych oraz (iii) projektowa sieci komputerowych.

W konsekwencji, zdaniem Wnioskodawcy, warunek istnienia zespołu składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań) jest już obecnie i będzie na moment podziału Spółki przez wydzielenie spełniony.

Ad. 2 Wyodrębnienie organizacyjne i finansowe

Zdaniem Wnioskodawcy, nie ulega wątpliwości, że przedstawiony w opisie zdarzenia przyszłego Dział Projektowanie w dacie podziału Spółki przez wydzielenie będzie wyodrębniony organizacyjnie i finansowo.

Pojęcie „wyodrębnienia organizacyjnego” zostało wyjaśnione m.in. przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, w interpretacji indywidualnej wydanej w dniu 14 lutego 2012 r. sygn. ILPB3/423-595/09/12-S/EK, zgodnie z którą: „Wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa występuje w strukturze organizacyjnej podatnika. Ocena ta musi być dokonana według podstawowego kryterium, tj. ustalenia jaką rolę składniki majątkowe i związane z nimi prawa materialne odgrywały w funkcjonowaniu dotychczasowego przedsiębiorstwa (na ile stanowiły wyodrębnioną organizacyjnie i funkcjonalnie całość).

Wyodrębnienie organizacyjne może przy tym wynikać ze statutu, regulaminu, zarządzenia lub innego aktu o podobnym charakterze, ale jak podkreślają również organy podatkowe w wydawanych interpretacjach, może mieć również charakter faktyczny. Wyodrębnienie Działu Projektowanie zostało formalnie dokonane na podstawie uchwały Zarządu Spółki z dnia 2 stycznia 2015 r. Uchwała ustaliła podstawowe zasady wyodrębniania oraz funkcjonowania Działu Projektowanie odrębnie od pozostałej działalności prowadzonej przez Spółkę (tj. działalności Działu Montażu). Uchwała potwierdziła formalnie status Działu Projektowanie jako odrębnej wewnętrznie jednostki organizacyjnej, zorganizowanej w ramach struktury Spółki jako organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie niezależna wewnętrzna jednostka posiadająca uprawnienie i środki umożliwiające jej samodzielne wykonywanie zadań związanych z prowadzeniem przypisanej jej działalności.

Zadania i funkcje przydzielone do Działu Projektowanie i Działu Montażu realizowane są przez konkretnych pracowników przypisanych do tych działalności. W wyniku Podziału przez wydzielenie, pracownicy związani z Działem Projektowanie, w trybie art. 231 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeksu pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502) zostaną przeniesieni do Spółki Nowo Zawiązanej, natomiast pracownicy związani z Działem Montażu pozostaną w Spółce na dotychczasowych zasadach.

Mając na uwadze powyższe, w ocenie Wnioskodawcy, Dział Projektowanie jest obecnie wyodrębniony pod względem organizacyjnym w przedsiębiorstwie Wnioskodawcy i wyodrębnienie to będzie istniało w dacie podziału przez wydzielenie.

W zakresie spełnienia warunku wyodrębnienia finansowego, podkreślane jest przez organy podatkowe, że wystarczającym jest prowadzenie rachunkowości w taki sposób, aby można było przyporządkować koszty i przychody, należności oraz zobowiązania do zorganizowanej część przedsiębiorstwa.

Przykładowo, w interpretacji indywidualnej z dnia 10 stycznia 2013 r., Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, sygn. ILPP2/443-1044/12-4/EN, wskazał, że „(...) wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa (...)”.

Podobne stanowisko zostało zaprezentowane w interpretacji indywidualnej z dnia 4 lipca 2014 r., wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy, sygn. ITPB3/423- 170/14/DK: „(...) Wyodrębnienie finansowe nie oznacza natomiast całkowitej samodzielności finansowej lecz sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Nie należy tego pojęcia utożsamiać z posiadaniem przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa pełnej samodzielności finansowej, czy też samodzielnym sporządzaniem bilansu(...)”.

Natomiast w interpretacji z dnia 27 czerwca 2014 r., sygn. IPTPB3/423-95/14-4-GG, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi stwierdził: „(...) Konsekwencją finansowego wyodrębnienia majątku mającego stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa jest konieczność przypisania do tego majątku również wszelkich zobowiązań związanych ze składnikami tego majątku. (...) Wyodrębnienie finansowe nie oznacza, co prawda pełnej, całkowitej samodzielności finansowej, ale sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa (...)”.

Jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego, istniejące obecnie wyodrębnienie finansowe Działu Projektowanie daje możliwość bezpośredniego alokowania do tego biznesu związanych z nim przychodów i kosztów. Do Działu Projektowanie możliwe jest także przypisanie określonych aktywów, tj. środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Spółka jest w stanie zidentyfikować i przyporządkować do Działu Projektowanie należności i zobowiązania. Na moment Podziału przez wydzielenie, przypisane do Działu Projektowanie należności i zobowiązania zostaną przeniesione do Spółki Nowo Zawiązanej.

Dzięki tak prowadzonej ewidencji zdarzeń gospodarczych, możliwe jest przygotowanie na potrzeby zarządcze Spółki bilansu, rachunku wyników oraz rachunków przepływów pieniężnych dla Działu Projektowanie. Zatem Spółka jest w stanie oraz na moment jej Podziału przez wydzielenie będzie w stanie w sposób przejrzysty ustalić sytuację majątkową tego biznesu. Co więcej, mając na uwadze wymogi formalne związane z podziałem, sytuacja majątkowa Działu Projektowanie będzie musiała zostać odzwierciedlona w dokumentach stanowiących element wniosku do sądu o rejestrację podziału.

W świetle powyższych argumentów, nie ulega wątpliwości, że Dział Projektowanie stanowi i na moment podziału będzie stanowić jednostkę wyodrębnioną finansowo.

W konsekwencji, zdaniem Wnioskodawcy, w odniesieniu do Działu Projektowanie przesłanka wyodrębnienia organizacyjnego i finansowego jest i będzie spełniona.

Ad. 3 Przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych

Warunek przeznaczenia do realizacji określonych zadań gospodarczych odnosi się do funkcjonalnego wyodrębnienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Pojęcie „wyodrębnienia funkcjonalnego” zostało wyjaśnione m.in. w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 4 września 2014 roku, sygn. IBPBI/2/423-744/14/BG, zgodnie z którą: „(...) Wyodrębnienie funkcjonalne należy natomiast rozumieć jako przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych. Zorganizowana część przedsiębiorstwa musi stanowić funkcjonalnie odrębną całość, tj. obejmować elementy niezbędne do samodzielnego prowadzenia działań gospodarczych, którym służy w strukturze przedsiębiorstwa.

Co więcej, jak wskazuje Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji z dnia 26 maja 2014 r., sygn. IBPP3/443-203/14/AŚ: „W ocenie organu, dla uznania, że zbywana część przedsiębiorstwa stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa, istotne znaczenie ma ocena, czy ta zbywana część przedsiębiorstwa jest zdolna do prowadzenia niezależnej działalności gospodarczej. Wyodrębnienie organizacyjne i finansowe (wskazane przepisami ustawy) nie musi mieć charakteru bardzo sformalizowanego. Bardziej istotne jest wyodrębnienie stricte funkcjonalne, które pozwala na dalsze funkcjonowanie części przedsiębiorstwa w sposób niezależny po oddzieleniu go od reszty przedsiębiorstwa.

Wyodrębnienie funkcjonalne Działu Projektowanie w strukturach Spółki przejawia się wyraźną odrębnością w zakresie jego działalności operacyjnej w porównaniu z Działem Montażu. Do działalności Działu Projektowanie należy projektowanie systemów bezpieczeństwa, instalacji elektrycznych oraz sieci komputerowych, podczas gdy do działalności Działu Montażu należy montaż, serwis i konserwacja powyższych systemów. Są to więc całkowicie odrębne od siebie obszary działalności gospodarczej i z tych właśnie względów została podjęta decyzja o formalnym, rozdzieleniu tych obszarów działalności.

Dział Projektowanie powinien być traktowany jako funkcjonalnie wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie Wnioskodawcy zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, wystarczających do utworzenia odrębnego przedsiębiorstwa prowadzącego działalność operacyjną. Wynika to m.in. z faktu, że do Działu Projektowanie przypisane są:

 • aktywa trwałe (m.in. środki trwałe, wartości niematerialne i prawne),
 • kontakty biznesowe, specjalistyczną wiedzę na temat sprzedaży usług oraz historii współpracy z klientami,
 • umowy handlowe z klientami,
 • środki pieniężne i należności,
 • zobowiązania.

Co więcej, jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego, Dział Projektowanie ma przypisanych pracowników, którzy wykonują poszczególne funkcje dotyczące działalności operacyjnej tego biznesu.

Wyodrębnienia funkcjonalnego Działu Projektowanie nie podważa fakt, iż w związku z prowadzoną działalnością biznes ten korzysta ze wsparcia księgowego, kadrowego, prawego. Jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego, w związku z planowanym Podziałem przez wydzielenie, pracownicy zapewniający ww. wsparcie zostaną podzieleni pomiędzy Spółkę Nowo Zawiązaną a Spółkę. Pozwoli to na niezakłócone kontynuowanie działalności przez oba powyższe biznesy już po podziale Spółki.

W rezultacie, Zdaniem Wnioskodawcy, nie powinno ulegać wątpliwości, że warunek przeznaczenia Działu Projektowanie do realizacji określonych zadań gospodarczych jest obecnie, jak również zostanie spełniony w dacie Podziału przez wydzielenie.

Ad. 4 Zdolność do stanowienia niezależnego przedsiębiorstwa samodzielnie realizującego zadania gospodarcze

Ostatnim warunkiem uznania zespołu składników materialnych i niematerialnych za zorganizowaną część przedsiębiorstwa jest zdolność stanowienia przez niego niezależnego przedsiębiorstwa samodzielnie realizującego zadanie gospodarcze.

Zdaniem Wnioskodawcy, opisany wyżej zespół składników zorganizowanych jako Dział Projektowanie, umożliwia samodzielne prowadzenie działalności w zakresie (i) projektowania systemów bezpieczeństwa, (ii) projektowania instalacji elektrycznych oraz (iii) projektowania sieci komputerowych.

Dział Projektowanie dysponuje zespołem składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań), a także posiada własne źródła przychodów. Po dokonaniu Podziału przez wydzielenie, Dział Projektowanie będzie w stanie samodzielnie kontynuować swoją działalność w oparciu o własną strukturę organizacyjną.

Na powyższą ocenę nie ma wpływu fakt, że Dział Projektowanie korzysta w związku z prowadzoną działalnością ze wsparcia księgowego, kadrowego, prawego. W związku z planowanym podziałem, pracownicy zapewniający powyższe wsparcie zostaną bowiem w zakresie niezbędnym do funkcjonowania Działu Projektowanie przeniesieni do Spółki Nowo Zawiązanej. Pozwoli to na niezakłócone kontynuowanie działalności Spółki oraz Spółki Nowo Zawiązanej po dokonaniu Podziału przez wydzielenie.

Podsumowanie

Mając na uwadze przestawiony stan faktyczny oraz przytoczoną powyżej argumentację wspartą dotychczasowym orzecznictwem organów podatkowych, zdaniem Wnioskodawcy, Dział Projektowanie jest zdolny do samodzielnego realizowania zadań gospodarczych jako niezależne przedsiębiorstwo, w szczególności bowiem Dział Projektowanie:

 1. stanowi zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań,
 2. posiada organizacyjne i finansowe wyodrębnienie,
 3. jest przeznaczony są do realizacji określonych zadań gospodarczych (wyodrębnienie funkcjonalne),
 4. posiada zdolność do stanowienia niezależnego przedsiębiorstwa samodzielnie realizującego zadania gospodarcze.

Okoliczności przedstawionego zdarzenia przyszłego wskazują zatem bez wątpliwości na to, że Dział Projektowanie przenoszony w drodze Podziału przez wydzielenie już posiada i w dacie Podziału przez wydzielenie będzie posiadać zdolność do samodzielnego, niezależnego funkcjonowania, a Spółka Nowo Zawiązana będzie miała możliwość kontynuowania działalności m.in. w zakresie (i) projektowania systemów bezpieczeństwa, (ii) projektowania instalacji elektrycznych oraz (iii) projektowania sieci komputerowych. Wszystkie te okoliczności wskazują, zdaniem Wnioskodawcy jednoznacznie, że Dział Projektowanie powinien być traktowany obecnie i w przyszłości jako zorganizowana część w istniejącym w Spółce przedsiębiorstwie, w rozumieniu powołanych na wstępie przepisów podatkowych.

Szczegółowe uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 1

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 9 updop, dla Spółki dzielonej powstaje przychód podlegający opodatkowaniu (odpowiadający wartości rynkowej składników majątkowych przeniesionych na Spółkę Nowo Zawiązaną), jeżeli majątek przejmowany w ramach podziału przez Spółkę Nowo Zawiązaną nie stanowi zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Jak Wnioskodawca wykazał powyżej, w opisanym zdarzeniu przyszłym spełnione zostaną przesłanki uznania Działu Projektowanie za zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 updop.

W konsekwencji, przeniesienie na skutek podziału Spółki Działu Projektowanie do Spółki Nowo Zawiązanej nie będzie skutkować powstaniem po stronie Wnioskodawcy przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych w wysokości wartości rynkowej składników majątkowych, które zostaną w ramach podziału przeniesione na Spółkę Nowo Zawiązaną.

Mając na uwadze powyższe, Wnioskodawca prosi o potwierdzenie prawidłowości stanowiska przedstawionego we wstępie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. art. 4a pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851 z późn. zm., dalej: updop) za zorganizowaną część przedsiębiorstwa należy rozumieć organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Podstawowym wymogiem jest więc to, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa stanowiła zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań). Kolejnym warunkiem jest wydzielenie tego zespołu w istniejącym przedsiębiorstwie. Wydzielenie to ma zachodzić na trzech płaszczyznach:

 • organizacyjnej,
 • finansowej oraz
 • funkcjonalnej (przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych).

Elementami zespołu składników materialnych i niematerialnych, stanowiących zorganizowaną część przedsiębiorstwa, powinny być w szczególności aktywa trwałe, obrotowe, a także czynnik ludzki, czyli kadra pracownicza.

Wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa ma swoje miejsce w strukturze organizacyjnej podatnika jako dział, wydział, oddział itp. Przy czym, w doktrynie zwraca się uwagę, że organizacyjne wyodrębnienie powinno być dokonane na bazie statutu, regulaminu lub innego aktu o podobnym charakterze.

Wyodrębnienie finansowe najpełniej realizowane jest w przypadku zakładu lub oddziału osoby prawnej. Wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Natomiast wyodrębnienie funkcjonalne należy rozumieć jako przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych. Ponadto zorganizowana część przedsiębiorstwa musi stanowić funkcjonalnie odrębną całość oraz obejmować elementy niezbędne do samodzielnego prowadzenia działań gospodarczych, którym służy w strukturze przedsiębiorstwa. Zatem składniki majątkowe materialne i niematerialne wchodzące w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa muszą umożliwić nabywcy podjęcie działalności gospodarczej w ramach odrębnego przedsiębiorstwa rozumianego zgodnie z definicją zawartą w art. 551 ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2011 r. Nr 230, poz. 1370 z późn. zm. dalej KC).

Zgodnie z art. 551 KC przedsiębiorstwo to zorganizowany zespół składników niematerialnych i materialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej, obejmujący w szczególności:

 1. oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa),
 2. własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości,
 3. prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych,
 4. wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne,
 5. koncesje, licencje i zezwolenia,
 6. patenty i inne prawa własności przemysłowej,
 7. majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne,
 8. tajemnice przedsiębiorstwa,
 9. księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Z treści powołanych przepisów wynika, że zorganizowaną część przedsiębiorstwa tworzą składniki, będące we wzajemnych relacjach, takich by można było mówić o nich jako o zespole, a nie o zbiorze przypadkowych elementów, których jedyną cechą wspólną jest własność jednego podmiotu gospodarczego. Brak zaistnienia którejkolwiek z omawianych powyżej przesłanek wyklucza uznanie zespołu składników majątkowych przedsiębiorstwa za jego zorganizowaną część w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Oznacza to, że zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest sumą poszczególnych składników, przy pomocy których będzie można prowadzić odrębny zakład, lecz zorganizowanym zespołem tych składników, przy czym punktem odniesienia jest tutaj rola, jaką składniki majątkowe odgrywają w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa (na ile stanowią w nim wyodrębnioną organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie całość).

Pojęcie zorganizowanej części przedsiębiorstwa nie może obejmować dowolnej części danego przedsiębiorstwa, lecz tylko tę część, która spełnia wszystkie kryteria wskazane w art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. O tym czy doszło do wyodrębnienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa decyduje pełen zakres aportowanego majątku, praw i zobowiązań. Wyodrębnienie to musi dotyczyć zorganizowanej części przedsiębiorstwa jako całości, a nie tylko niektórych jej składników, nawet o znacznej wartości.

Jak wynika z opisu zdarzenia przyszłego zarówno Dział Projektowanie oraz Dział Montażu na moment podziały Spółki przez wydzielenie będą wyodrębnione organizacyjnie, finansowo oraz funkcjonalnie w ramach struktury organizacyjnej Wnioskodawcy jako Spółki dzielonej. Dział Projektowanie jak i pozostający w Spółce Dział Montażu, prowadzą działalność gospodarczą realizując odmienne zadania i na moment podziału będą zdolne do prowadzenia działalności w niezmienionym zakresie jako niezależne przedsiębiorstwa. Do Działu Projektowanie jak i pozostającego w Spółce Dział Montażu zostali przypisani pracownicy oraz wszystkie składniki materialne i niematerialne (w szczególności: aktywa trwałe, kontakty biznesowe, specjalistyczną wiedzę na temat sprzedaży usług oraz historii współpracy z klientami, umowy handlowe z klientami, środki pieniężne i należności) niezbędne do realizacji powierzonych zadań wraz z zobowiązaniami.

Obie działalności zostały również wyodrębniony pod względem finansowym. Ewidencja prowadzona w Spółce, jak również stosowane narzędzia umożliwiają przygotowanie na potrzeby zarządcze Spółki bilansu, rachunku wyników oraz rachunków przepływów pieniężnych dotyczących Działu Projektowanie oraz Działu Montażu. Prowadzona ewidencja księgowa umożliwia identyfikację i przyporządkowanie przychodów i kosztów uzyskania przychodów oraz pasywów i aktywów związanych z prowadzoną działalnością w wyodrębnionych częściach przedsiębiorstwa i w związku z tym możliwe jest przypisanie do ww. Działów wszystkich należności i zobowiązań. Ponadto Dział Projektowanie i Dział Montażu posiadają odrębne numery rachunków bankowych.

Mając na uwadze powyższe należy zgodzić się z Wnioskodawcą, że zarówno wydzielany ze Spółki Dział Projektowanie jak i pozostający w Spółce Dział Montażu stanowią zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 updop.

Przechodząc do skutków podatkowych podziału spółek, wskazać należy, że zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, dochodem jest, z zastrzeżeniem art. 10 i 11, nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym. W sytuacji, gdy koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą.

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie zawiera definicji przychodu podatkowego. Ustawodawca ograniczył się w tym zakresie do wskazania w art. 12 ust. 1 przykładowych przysporzeń, zaliczanych do tej kategorii. Zgodnie z ww. przepisem, przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe, wartość otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie rzeczy lub praw, wartość innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń (art. 12 ust. 1 pkt 1 - 2 ww. ustawy). Natomiast skutki podatkowe w przypadku transakcji podziału spółek – dla spółki dzielonej zostały uregulowane w art. 12 ust. 1 pkt 9 updop. Zgodnie z treścią tego przepisu w przypadku podziału spółki przez wydzielenie, jeżeli majątek przejmowany, na skutek podziału oraz majątek pozostający w spółce, nie stanowią zorganizowanej części przedsiębiorstwa, to w spółce podlegającej podziałowi przychód stanowi wartość rynkowa składników majątkowych przeniesionych na spółki przejmujące ustalona na dzień podziału lub wydzielenia.

A contrario w przypadku podziału spółki przez wydzielenie jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału oraz majątek pozostający w spółce, stanowią zorganizowane części przedsiębiorstwa, po stronie spółki dzielonej nie powstaje przychód (dochód) do opodatkowania. Z powołanego uregulowania wynika zatem, że w obecnym stanie prawnym, powstanie przychodu po stronie podmiotu dzielonego, uzależnione jest od spełnienia przesłanek zakwalifikowania majątku pozostającego po stronie spółki dzielonej oraz majątku wydzielanego do spółki przejmującej jako zorganizowanych części przedsiębiorstwa.

Podsumowując, należy uznać za prawidłowe stanowisko Wnioskodawcy, że w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 4a pkt 4 updop po stronie Wnioskodawcy, jako spółki dzielonej, nie powstanie przychód podatkowy, ponieważ zgodnie z tym co zostało stwierdzone powyżej, zarówno wydzielany ze Spółki Dział Projektowanie jak i pozostający w Spółce Dział Montażu, stanowią zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 updop.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.