IPPB5/4510-308/15-4/MK | Interpretacja indywidualna

Czy planowane przeniesienie wydzielonej części majątku Spółki w postaci Działu Nieruchomości, wraz ze związanymi z tym działem i jego działalnością należnościami i zobowiązaniami, w drodze wkładu niepieniężnego do nowo zawiązanej spółki z o.o. (Nowej Spółki) w zamian za udziały w Nowej Spółce nie będzie kreować dla Spółki przychodu (obowiązku podatkowego) wynikającego z art. 12 ust. 1 pkt 7 updop oraz, czy wniesienie powyższego aportu nie będzie również kreować przychodu na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2 i 3 updop?
IPPB5/4510-308/15-4/MKinterpretacja indywidualna
 1. aport
 2. skutki podatkowe
 3. zorganizowana część przedsiębiorstwa
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Definicje legalne
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 25 marca 2015 r. (data wpływu 3 kwietnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

 • kwalifikacji wydzielonego majątku jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa – jest prawidłowe,
 • skutków podatkowych wniesienia wkładu niepieniężnego do innej spółki podziału spółki przez wydzielenie – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 kwietnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie

 • kwalifikacji wydzielonego majątku jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa,
 • skutków podatkowych wniesienia wkładu niepieniężnego do innej spółki.
We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka W. Sp. z o.o. (dalej zwana „Spółką”) prowadzi aktualnie działalność w zakresie wynajmu nieruchomości. Spółka posiada nieograniczony obowiązek podatkowy w Polsce oraz jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem VAT w Polsce. Podstawowymi aktywami Spółki są dwie nieruchomości: lokal użytkowy o powierzchni użytkowej 37,07 m2 wraz z przynależnym udziałem we współwłasności nieruchomości wspólnej i gruntu („Lokal”) oraz prawo wieczystego użytkowania gruntu z posadowionym na nim budynkiem o powierzchni użytkowej 231 m2, będącym własnością Spółki („Budynek”). Przedmiotowe Nieruchomości są przedmiotem wynajmu, opodatkowanego stawką podstawową VAT. W związku z działaniami zmierzającymi do restrukturyzacji działalności Spółki i reorganizacji wewnętrznej struktury organizacyjnej, zarząd Spółki, w drodze stosownej uchwały, wyodrębnił w strukturze organizacyjnej Spółki „Dział Nieruchomości” prowadzący działalność polegającą na wynajmie i zarządzaniu budynkami i gruntami oraz przewidziany również do działalności inwestycyjnej polegającej na kupnie, budowie, rozbudowie i przebudowie budynków. Fakt utworzenia Działu Nieruchomości został uwzględniony w Regulaminie organizacyjnym Spółki, jak również Dział Nieruchomości posiada swój własny regulamin, w oparciu o który funkcjonuje. Pracą Działu kieruje jeden z członków zarządu Spółki.

Na podstawie wspomnianej wyżej uchwały Zarządu, do Działu Nieruchomości została przypisana („wniesiona”) ta część składników majątkowych Spółki, która będzie wykorzystywana w działalności tego działu, tj. Budynek wraz ze związanymi bezpośrednio z nim, niezbędnymi do prowadzenia działalności w zakresie przypisanym Działowi Nieruchomości, składnikami materialnymi i niematerialnymi oraz wszelkimi zobowiązaniami związanymi z Budynkiem, w tym nieuregulowanym jeszcze przez Spółkę zobowiązaniem z tytułu jego nabycia. Przychody uzyskiwane z wynajmu Budynku pokrywają wszelkie zobowiązania związane z Budynkiem i jego eksploatacją.

Na dzień utworzenia Działu Nieruchomości, w skład zespołu składników materialnych i niematerialnych składających się na ten dział weszły, w szczególności:

 • Budynek wraz z poczynionymi przez Spółkę nakładami adaptacyjnymi i infrastrukturą,
 • prawo wieczystego użytkowania gruntu, na którym jest posadowiony Budynek,
 • wierzytelności i zobowiązania handlowe związane z wynajmem Budynku,
 • rozłożone na raty (z płatnością ostatniej w maju 2019 r.) zobowiązanie związanie z nabyciem Budynku przez Spółkę,
 • zawarte umowy wynajmu Budynku oraz umowy z dostawcami mediów itp.,
 • baza klientów (najemców),
 • ewidencje, regulaminy i inne wewnętrzne uregulowania związane z działalnością prowadzoną przez Dział Nieruchomości.

Do docelowych zadań Działu Nieruchomości należy, w szczególności, realizacja następujących czynności:

 • wynajem i bieżące administrowanie nieruchomościami; na chwilę obecną-wynajem i administrowanie Budynkiem,
 • administrowanie nieruchomościami na zlecenie osób trzecich,
 • zawieranie i rozwiązywanie umów z najemcami, monitoring i kontrola ich realizacji,
 • pobieranie czynszów i opłat eksploatacyjnych,
 • regulowanie zobowiązań z tytułu umów zawartych z dostawcami mediów oraz odbiorcami nieczystości oraz odpadów,
 • wybór optymalnych dostawców mediów, energii i materiałów,
 • prowadzenie niezbędnych remontów i konserwacji nieruchomości,
 • przeprowadzanie okresowych przeglądów nieruchomości zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • zapewnianie i/lub monitoring przestrzegania porządku i czystości, a także bezpieczeństwa użytkowania i właściwej eksploatacji nieruchomości,
 • prowadzenie i archiwizacja dokumentacji związanej z nieruchomościami,
 • wznoszenie budynków i budowli oraz instalacji budowlanych,
 • wykonywanie robót budowlanych (przebudowy i rozbudowy budynków, prace wykończeniowe).

Rozliczenia finansowe (na chwilę obecną płatności wszelkich zobowiązań związanych z Budynkiem, wpływy z tytułu czynszu i opłat eksploatacyjnych wynikających z wynajmu Budynku) dotyczące prowadzonej przez Dział Nieruchomości działalności, dokonywane będą poprzez dedykowany temu działowi rachunek bankowy (dla obsługi Działu Nieruchomości Spółka otwiera odrębny rachunek bankowy lub subkonto).

Powołany przez Spółkę Dział Nieruchomości stanowi wyodrębnioną organizacyjnie i funkcjonalnie całość, na którą składa się zespół składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do realizacji określonych celów gospodarczych (na chwilę obecną: do prowadzenia działalności wynajmu i zarządzania Budynkiem), posiadającą zdolność do funkcjonowania jako samodzielny i niezależny podmiot gospodarczy.

Dział Nieruchomości jest również wyodrębniony finansowo. Prowadzone księgi handlowe i ewidencje pozwalają jednoznacznie określić/wskazać przychody i koszty, a także należności i zobowiązania związane z Działem Nieruchomości i czynnościami realizowanymi przez ten dział. W ramach systemu ewidencji księgowej Spółki wyodrębnione zostały w Zakładowym Planie Kont konta księgowe Działu Nieruchomości, na których ewidencjonowane są aktywa i pasywa, w tym należności i zobowiązania oraz przychody i koszty dotyczące wyłącznie zdarzeń gospodarczych związanych z działalnością Działu Nieruchomości. Opracowane zostaną dla tego działu plan finansowy oraz budżet.

Spółka nie wyklucza w przyszłości wniesienia do nowoutworzonej spółki z o.o., dalej zwanej „Nową Spółką”, wkładu niepieniężnego w postaci Działu Nieruchomości (łącznie z prawami i obowiązkami z tytułu umów przypisanych do tego działu i przeniesieniem na Nową Spółkę zobowiązań związanych z tym działem) jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa. W takiej sytuacji Spółka oraz Nowa Spółka podjęłyby niezbędne działania w celu uzyskania od kontrahentów zgody wymaganej przepisami prawa cywilnego oraz postanowieniami kontraktowymi na cesję umów oraz zgody wierzycieli Spółki na przejęcie ww. zobowiązań przez Nową Spółkę. W zamian za wniesiony do Nowej Spółki przedmiotowy aport Spółka objęłaby udziały w Nowej Spółce z o.o. o łącznej wartości nominalnej równej wartości wniesionego aportu, określonej na podstawie stosownej wyceny, uwzględniającej zobowiązania obciążające wnoszony aport.

Na bazie nabytych, w ramach aportu Działu Nieruchomości, składników majątkowych i praw i obowiązków z tytułu umów przypisanych do Działu Nieruchomości, w tym praw do kontynuowania umów wynajmu z dotychczasowymi najemcami. Nowa Spółka byłaby kontynuatorem dotychczasowej działalności Spółki w zakresie wykonywanym przez Dział Nieruchomości.

Nowa Spółka będzie czynnym podatnikiem VAT, a wykonywane przez nią usługi, w tym wynajem i zarządzanie Budynkiem, będą podlegać opodatkowaniu VAT.

W wyniku wydzielenia Działu Nieruchomości i wniesienia go do Nowej Spółki w drodze aportu, również pozostający w Spółce zespół składników majątkowych, materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań, stanowił będzie zorganizowaną część przedsiębiorstwa. Spółka będzie kontynuowała działalność w oparciu o pozostawioną w Spółce zorganizowaną część przedsiębiorstwa, na którą składać się będzie Lokal, wierzytelności i zobowiązania handlowe z nim związane, zobowiązanie kredytowe wynikające z nabycia Lokalu na kredyt, zawarte umowy wynajmu Lokalu, środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym Spółki obsługującym płatności związane z Lokalem, ewidencje księgowe.

Wyłączenie z majątku Spółki Działu Nieruchomości nie wpłynie na zdolność Spółki do prowadzenia dalszej działalności gospodarczej, nawet jeżeli Spółka podejmie w przyszłości decyzję o zbyciu Lokalu bądź przeznaczeniu go w całości lub części na inne cele niż wynajem, i o prowadzeniu działalności gospodarczej także w innym niż dotychczasowy zakresie.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy planowane przeniesienie wydzielonej części majątku Spółki w postaci Działu Nieruchomości, wraz ze związanymi z tym działem i jego działalnością należnościami i zobowiązaniami, w drodze wkładu niepieniężnego do nowo zawiązanej spółki z o.o. (Nowej Spółki) w zamian za udziały w Nowej Spółce nie będzie kreować dla Spółki przychodu (obowiązku podatkowego) wynikającego z art. 12 ust. 1 pkt 7 updop oraz, czy wniesienie powyższego aportu nie będzie również kreować przychodu na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2 i 3 updop...
 2. Czy wniesienie przez Spółkę wkładu niepieniężnego w postaci Działu Nieruchomości do Nowej Spółki nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług („VAT”) na podstawie art. 6 pkt 1 uptu w związku z art. 2 pkt 27e uptu...

Przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej jest wykładnia przepisów w zakresie pytania oznaczonego nr 1.

W zakresie pytania oznaczonego nr 2 zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Zdaniem Wnioskodawcy, Dział Nieruchomości, który podlegałby wniesieniu do Nowej Spółki jako wkład niepieniężny, stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa (dalej zwaną także „ZCP”) w rozumieniu art. 4a ust. 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851 z późn. zm., dalej: updop). W związku z tym, planowany aport Działu Nieruchomościami do Nowej Spółki nie będzie kreować po stronie Spółki obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych; art. 12 ust. 1 pkt 7 updop nie znajdowałby tutaj zastosowania.

W świetle art. 12 ust. 1 pkt 7 updop przychodem jest nominalna wartość udziałów (akcji) w spółce kapitałowej albo wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część. A contrario, przychodu nie stanowi nominalna wartość udziałów w spółce kapitałowej objętych w zamian za aport w postaci przedsiębiorstwa lub ZCP.

Przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa - zgodnie z art. 4a pkt 4 updop - rozumie się organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Na gruncie updop mamy więc do czynienia ze zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

 • istnieje zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań,
 • zespół ten jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie,
 • powyższe składniki przeznaczone są do realizacji określonych zadań gospodarczych,
 • zespół tych składników mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo, samodzielnie realizujące ww. zadania gospodarcze.

Brak zaistnienia którejkolwiek z omawianych powyżej przesłanek wyklucza uznanie zespołu składników majątkowych przedsiębiorstwa za jego zorganizowaną część.

ZCP, jako przedmiot zbycia, musi zatem stanowić całość pod względem organizacyjnym i funkcjonalnym, co oznacza, że najistotniejsze jest ustalenie, czy przenoszony majątek (tutaj: Dział Nieruchomości) stanowi na tyle zorganizowany kompleks praw, obowiązków i rzeczy, iż zdolny jest do realizacji zadań gospodarczych przypisywanych przedsiębiorstwu.

Podstawowym wymogiem jest więc to, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa stanowiła zespół składników materialnych i niematerialnych. W przypadku będącym przedmiotem niniejszego wniosku, jednoznacznie można stwierdzić, że Dział Nieruchomości, który byłby przedmiotem wkładu niepieniężnego, stanowi zespół organizacyjnie i funkcjonalnie powiązanych ze sobą składników materialnych i niematerialnych, zdolny do wykonywania zadań gospodarczych przypisywanych przedsiębiorstwu. Dział Nieruchomości tworzą składniki będące w takich wzajemnych relacjach, że bezsprzecznie można mówić o nich jako o zespole, a nie o zbiorze przypadkowych elementów, których jedyną cechą wspólną jest własność jednego podmiotu gospodarczego.

Kolejnym warunkiem jest wydzielenie tego zespołu w istniejącym przedsiębiorstwie. Wydzielenie to ma zachodzić na trzech płaszczyznach: organizacyjnej, finansowej i funkcjonalnej (przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych).

Wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa ma swoje miejsce w wewnętrznej strukturze organizacyjnej podatnika jako dział, wydział, oddział itp. Ocena ta musi być dokonana według podstawowego kryterium, tj. ustalenia na ile składniki majątkowe i związane z nimi prawa materialne stanowią wyodrębnioną organizacyjnie całość. W przypadku przedsiębiorstwa Spółki, Spółka w Regulaminie organizacyjnym przedsiębiorstwa wyodrębniła (utworzyła) Dział Nieruchomości. Dział ten objął cały zespół składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do długofalowej; działalności w zakresie wynajmu i zarządzania nieruchomościami, w skład których wszedł Budynek, prawo wieczystego użytkowania gruntu, wierzytelności i zobowiązania związane z Budynkiem i jego wynajmem, zawarte umowy wynajmu, baza klientów (najemców), umowy z dostawcami.

Za wyodrębnienie funkcjonalne należy natomiast rozumieć przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych. ZCP musi stanowić funkcjonalnie odrębną całość - obejmować elementy niezbędne do samodzielnego prowadzenia działań gospodarczych, którym służy w strukturze przedsiębiorstwa. Aby zatem część mienia przedsiębiorstwa mogła być uznana za zorganizowaną część przedsiębiorstwa, musi ona - obiektywnie oceniając - posiadać potencjalną zdolność do funkcjonowania jako samodzielny podmiot gospodarczy. Kryterium zdolności zespołu składników do stanowienia niezależnego przedsiębiorstwa, samodzielnie realizującego zadania gospodarcze, sprowadza się do ustalenia, czy wyodrębniona organizacyjnie całość jest w stanie przejąć zadania oraz samodzielnie funkcjonować na rynku, (podobnie m. in. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w piśmie z dnia 9 października 2008 r. znak IBPB3/423-659/08/MS). Składniki majątkowe materialne i niematerialne wchodzące w skład zbywanej ZCP muszą zatem umożliwić nabywcy podjęcie (kontynuację) działalności gospodarczej w ramach odrębnego przedsiębiorstwa. Wyodrębniony przez Spółkę Dział Nieruchomości posiada nie tyle potencjalną co faktyczną zdolność do funkcjonowania jako samodzielny i niezależny podmiot gospodarczy, a składniki materialne i niematerialne składające się na Dział Nieruchomości umożliwiać będą jego nabywcy (Nowej Spółce) kontynuację prowadzonej przez Dział Nieruchomości dotychczasowej działalności.

Odnośnie ostatniej z przesłanek warunkujących uznanie części przedsiębiorstwa (tutaj: Działu Nieruchomości) za ZCP, należy stwierdzić, że wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej części przedsiębiorstwa ale sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie majątku, przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do tej części przedsiębiorstwa. Wyodrębnienie finansowe oznacza możliwość przypisania zorganizowanej części przedsiębiorstwa określonych wskaźników finansowych. Prowadzona przez Spółkę ewidencja księgowa w pełni umożliwia przyporządkowanie powyższych wartości do działalności realizowanej przez Dział Nieruchomości. Dział Nieruchomości funkcjonuje w oparciu o składniki majątkowe i umowy wynajmu, które stanowią jednocześnie źródło przychodów tego działu. Zgodnie z „orzecznictwem” organów podatkowych, odpowiednia ewidencja zdarzeń gospodarczych oznacza m.in. opracowywanie odrębnych planów finansowych i budżetów dla zorganizowanej części przedsiębiorstwa, wyodrębnienie kont księgowych właściwych wyłącznie do ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych dotyczących zorganizowanej części przedsiębiorstwa w zakładowym planie kont (przykładowo - interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 18 marca 2008 r. znak IBPB3/423-100/08/MS/KAN-3205/12/07). Wskazuje się również na celowość posiadania przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa rachunku bankowego (tak m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z dnia 11 lutego 2008 r. znak IPPB3/423-418/07-2/MB).

Reasumując, w ocenie Spółki, wyodrębniony przez Spółkę Dział Nieruchomości spełnia wszystkie przesłanki uznania go za zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów art. 4a pkt 4 updop. Wniesienie tego działu aportem do Nowej Spółki nie spowoduje zatem powstania w Spółce przychodu do opodatkowania na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 7 updop. Obowiązek podatkowy z tytułu dokonania przedmiotowego aportu nie będzie również powstawać na podstawie jakiegokolwiek innego przepisu updop, w tym art. 12 ust. 1 pkt 2 lub 3 updop..

Przychód podatkowy nie powstanie zatem z tytułu przejęcia przez Nową Spółkę, w ramach otrzymanego aportu Działu Nieruchomości, zobowiązań związanych z tym działem. Należy tu zwrócić uwagę, że przepisy updop - w ślad za Dyrektywą Rady 2009/133/WE - przewidują neutralność podatkową wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki kapitałowej w postaci ZCP. Jednocześnie, zgodnie z definicją ZCP uregulowaną w art. 4a pkt 4, w skład ZCP wchodzić powinny również zobowiązania. Jak wynika z powyższego, przejęcie zobowiązań nie powinno prowadzić do powstania przychodu po stronie wnoszącego wkład niepieniężny w formie ZCP, w przeciwnym razie neutralność takiej czynności nigdy nie mogłaby być zachowana. Ponadto, podkreślić należy, że updop nie zawiera żadnego przepisu, który nakazywałby w takim przypadku rozpoznanie przychodu przez wnoszącego aport w postaci ZCP.

W szczególności, należy zatem uznać, że w związku z przeniesieniem tych zobowiązań do Nowej Spółki nie powstanie przychód podatkowy równy wartości umorzonych lub przedawnionych zobowiązań, o którym mowa w art. 12 ust 1 pkt 3 updop. W analizowanym zdarzeniu przyszłym nie dojdzie bowiem do umorzenia, bądź przedawnienia zobowiązań przejmowanych przez Nową Spółkę. Zgodnie z terminologią cywilnoprawną, przeniesienie zobowiązań w związku z transakcją aportową nie prowadzi do umorzenia zobowiązań, lecz do przejęcia długu (tj. dochodzi do zmiany osoby dłużnika, same zobowiązania zaś nie wygasają).

Zdaniem Spółki, w związku z przeniesieniem tych zobowiązań do Nowej Spółki, w drodze aportu w formie ZCP, nie powstanie również przychód z tytułu nieodpłatnego świadczenia, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2 updop. W analizowanym zdarzeniu wystąpi bowiem ekwiwalentność świadczeń dokonanych pomiędzy Spółką a Nową Spółką. W zamian za przeniesienie ZCP w postaci Działu Nieruchomości z uwzględnieniem jego zobowiązań, Spółka otrzyma udziały w Nowej Spółce o wartości nominalnej równej wartości rynkowej aportu (Działu Nieruchomości). Łączna wartość nominalna objętych w Nowej Spółce udziałów będzie skalkulowana w oparciu o wartość rynkową Działu Nieruchomości pomniejszoną o wartość zobowiązań obciążających wnoszoną ZCP.

Powyższe stanowisko jest zgodne z linią interpretacyjną organów podatkowych, przykładowo z interpretacjami wydanymi przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 7.10.2011 r., nr IPPB5/423-700/11 -2/DG, czy też z 14.02.2013 r., nr IPPB5/423-1168/12-2/DG.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

aport
IPPB5/4510-181/15-2/MK | Interpretacja indywidualna

skutki podatkowe
IPTPB1/4511-483/15-3/MAP | Interpretacja indywidualna

zorganizowana część przedsiębiorstwa
IPPB5/4510-156/15-4/MK | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.