IPPB5/4510-294/16-3/AK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Uznanie zespołu składników majątkowych i niemajątkowych wydzielanego ze Spółki i pozostającego w Spółce w związku z podziałem przez wydzielenie za zorganizowane części przedsiębiorstwa;Skutki podatkowe podziału przez wydzielenie (art. 12 ust. 1 pkt. 9).

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.) oraz § 4 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 14 marca 2016 r. (data wpływu 16 marca 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

 • uznania zespołu składników majątkowych i niemajątkowych wydzielanego ze Spółki i pozostającego w Spółce w związku z podziałem przez wydzielenie za zorganizowane części przedsiębiorstwa - jest prawidłowe;
 • skutków podatkowych podziału spółki przez wydzielenie - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 marca 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

 • uznania zespołu składników majątkowych i niemajątkowych wydzielanego ze Spółki i pozostającego w Spółce w związku z podziałem przez wydzielenie za zorganizowane części przedsiębiorstwa;
 • skutków podatkowych podziału spółki przez wydzielenie.
We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Sp. z o.o. („Spółka”, „Wnioskodawca”) uzyskuje w ramach prowadzonej działalności gospodarczej przychody z dwóch segmentów działalności - pośrednictwa i wsparcia pośrednictwa w obrocie energią oraz wsparcia usług sprzedażowych.

Prowadzona przez Wnioskodawcę ewidencja rachunkowa umożliwia identyfikację i przyporządkowanie aktywów pasywów oraz przychodów i kosztów do wyodrębnionych segmentów działalności tak, by zapewnić im niezależność finansową. Na ten moment określone pozycje przypisywane są bezpośrednio poszczególnym działom, możliwe jest także ustalenie segmentu, z którego działalnością związana jest dana pozycja księgowa, np. przychód lub koszt. Koszty ogólne przypisywane są według klucza przychodowego.

Prowadzone w ramach segmentów działalności nie są ze sobą funkcjonalnie powiązane i zostały formalnie wyodrębnione na mocy uchwały, w której wskazano:

 • zakres działalności prowadzonej przez dany segment,
 • osoby kierujące danymi segmentami,
 • składniki materialne i niematerialne, przyporządkowane do każdego segmentu,
 • umowy funkcjonalnie związane z działalnością każdego segmentu.

Wskazaną uchwałą zarządu Spółki, dla obsługi poszczególnych linii biznesowych utworzono Dział Obsługi Segmentu Energetycznego („Dział Energetyki”) oraz Dział Obsługi Segmentu Wsparcia Sprzedaży („Dział Wsparcia”).

Główne zadania Działu Energetyki to:

 • Wykonywanie zawartych przez Spółkę umów dotyczących działalności branży energetycznej;
 • Prowadzenie pośrednictwa w sprzedaży energii elektrycznej do małych i średnich przedsiębiorstw;
 • Wsparcie sprzedaży oraz wsparcie obsługi sprzedaży u partnerów świadczących usługi na rzecz klientów z branży energetycznej;
 • Zarządzanie zespołem Call Center;
 • Wsparcie działań organizacyjno-administracyjnych w zakresie działalności Działu Energetyki;
 • Kompleksowe prowadzenie spraw kadrowo-personalnych Działu Energetyki oraz organizacja współpracy ze współpracownikami i zleceniobiorcami na potrzeby działu.

Główne zadania Działu Wsparcia to:

 • Wykonywanie zawartych przez Spółkę umów dotyczących zarządzania procesami sprzedaży i czynnościami wspierającymi przepływ towarów i usług;
 • Zarządzanie zespołami sprzedażowymi na zlecenie klientów Spółki
 • Wykonywanie inwentaryzacji towarów oraz środków trwałych w lokalizacjach klientów Spółki;
 • Organizowanie usług wsparcia na zlecenie klientów Spółki;
 • Zbieranie, przetwarzanie i analiza informacji wspomagających sprzedaż;
 • Prowadzenie działań nakierowanych na poprawę widoczności towarów klientów Spółki w punktach sprzedaży;
 • Wykonywanie czynności „uszlachetniających” towar w procesie logistyki np. metkowanie, kompletowanie, obsługa zwrotów lub zatowarowywanie nowo otwieranych punktów sprzedaży;
 • Wsparcie działań organizacyjno-administracyjnych w zakresie działalności Działu Wsparcia;
 • Kompleksowe prowadzenie spraw kadrowo-personalnych Działu Wsparcia oraz organizacja współpracy ze współpracownikami i zleceniobiorcami na potrzeby działu.

Dział Energetyki obejmuje składniki materialne i niematerialne oraz zobowiązania związane z funkcjonowaniem Działu Energetyki, w szczególności:

 • Środki pieniężne;
 • Udziały w spółce powiązanej świadczącej usługi pośrednictwa sprzedaży energii elektrycznej;
 • Samochody związane funkcjonalnie z Działem Energetyki;
 • Serwer związany funkcjonalnie z Działem Energetyki;
 • Prawo do użytkowania oprogramowania związanego funkcjonalnie z Działem Energetyki;
 • Wyposażenie biurowe, sprzęt komputerowy, telefony stacjonarne i komórkowe związane funkcjonalnie z Działem Energetyki;
 • Dokumentację funkcjonalnie związaną z Działem Energetyki;
 • Należności funkcjonalnie związane z Działem Energetyki;
 • Inne aktywa funkcjonalnie związane z Działem Energetyki;
 • Część kapitałów zapasowych Spółki;
 • Zobowiązania funkcjonalnie związane z Działem Energetyki.

W skład Działu Energetyki wchodzi również zespół pracowników Spółki zapewniających bieżącą oraz stałą obsługę Działu Energetyki, kierowanych przez dyrektorów podlegających Zarządowi.

Dział Wsparcia obejmuje składniki majątkowe i niemajątkowe oraz zobowiązania związane z funkcjonowaniem Działu Wsparcia, w szczególności:

 • Środki pieniężne;
 • Samochody związane funkcjonalnie z Działem Wsparcia;
 • Prawo do użytkowania oprogramowania związanego funkcjonalnie z Działem Wsparcia;
 • Wyposażenie biurowe, sprzęt komputerowy, telefony stacjonarne i komórkowe związane funkcjonalnie z Działem Wsparcia;
 • Dokumentację funkcjonalnie związaną z Działem Wsparcia;
 • Należności funkcjonalnie związane z Działem Wsparcia;
 • inne aktywa funkcjonalnie związane z Działem Wsparcia;
 • kapitały własne nie przypisane do Działu Energetyki;
 • zobowiązania funkcjonalnie związane z Działem Wsparcia, w tym wynikające z umów kredytowych.

W skład Działu Wsparcia wchodzi również zespół pracowników Spółki zapewniających dotychczas bieżącą oraz stałą obsługę Działu Wsparcia, kierowany przez dyrektorów podlegających Zarządowi.

Dział Wsparcia i Dział Energetyki funkcjonują obecnie samodzielnie i odrębnie w ramach Spółki.

Spółka zamierza dokonać rozdzielenia prowadzonych obecnie działalności gospodarczych w trybie art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych (podział przez wydzielenie do nowo zawiązanej spółki). Podział dokonany będzie bez obniżenia kapitału zakładowego Spółki i rozliczony zostanie poprzez obniżenie kapitału zapasowego Spółki. Nowo zawiązana spółka będzie kontynuowała dotychczasową działalność w zakresie usług pośrednictwa i wsparcia pośrednictwa w obrocie energią elektryczną, a Spółka będzie nadal świadczyła usługi wsparcia procesów sprzedaży na zlecenie klientów.

W związku z tym planowane jest, by Dział Energetyki został w ramach podziału w całości wydzielony do nowo zawiązanej spółki - przeniesieniu podlegać mają: umowy związane z działalnością Działu Energetyki, składniki materialne i niematerialne oraz zobowiązania związane z funkcjonowaniem Działu Energetyki, jak również, na mocy art. 23(1) Kodeksu pracy, zespół pracowników Spółki zapewniających dotychczas bieżącą oraz stałą obsługę Działu Energetyki.

Planowane jest także, by Dział Wsparcia pozostał w całości w ramach spółki dzielonej – w spółce pozostać mają: umowy związane z działalnością Działu Wsparcia, składniki materialne i niematerialne oraz zobowiązania związane z funkcjonowaniem Działu Wsparcia jak również zespół pracowników Spółki zapewniających dotychczas bieżącą oraz stałą obsługę Działu Wsparcia.

Po wydzieleniu, zarówno Spółka jak i nowo utworzona spółką, będą mogły prowadzić działalność na zasadach na jakich była ona dotychczas prowadzona przez - odpowiednio - Dział Wsparcia i Dział Energetyki.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy opisany zespół składników majątkowych i niemajątkowych obejmujący Dział Energetyki oraz część działalności Wnioskodawcy związaną z wykonywaniem usług pośrednictwa w sprzedaży energii elektrycznej, mający być przedmiotem przeniesienia do spółki przejmującej w ramach podziału Wnioskodawcy przez wydzielenie oraz pozostały po wydzieleniu zespół składników majątkowych i niemajątkowych obejmujący Dział Wsparcia, związany z pozostałą działalnością Spółki w zakresie świadczenia usług wsparcia sprzedaży, stanowić będą odpowiednio zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy PDOP.
 2. Czy opisana transakcja przeniesienia opisanego zespołu składników majątkowych w ramach podziału spółki Wnioskodawcy przez wydzielenie w trybie art. 529 § 1 pkt 4 K.s.h. skutkować będzie powstaniem po stronie Wnioskodawcy przychodu podatkowego na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy PDOP ...

Zdaniem Wnioskodawcy, odnośnie pytania pierwszego, na podstawie art. 4a pkt 4 ustawy PDOP przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa rozumieć należy organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Mając na uwadze brzmienie wskazanych wyżej przepisów ustawy PDOP, a także wnioski płynące z wydawanych przez Ministra Finansów interpretacji indywidualnych oraz orzecznictwa sądów administracyjnych, można stwierdzić, że zorganizowana część przedsiębiorstwa to zespół składników majątkowych i niemajątkowych, będących przedmiotem określonej w cytowanej ustawie czynności prawnej posiadający następujące cechy:

 • posiada określone, wydzielone miejsce w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa podatnika, np. jako dział, wydział, oddział itp.
 • został organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w przedsiębiorstwie podatnika, co nie oznacza pełnej, całkowitej samodzielności finansowej, ale sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa, przy czym nie ma wymogu prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej dla zorganizowanej części przedsiębiorstwa w czasie gdy wchodzi ono w skład przedsiębiorstwa podatnika;
 • w skład zespołu wchodzą składniki materialne i niematerialne, które pozostają w funkcjonalnym związku i są przeznaczone do wykonywania określonych zadań gospodarczych (zob. interpretacja indywidualna Dyrektora izby skarbowej w Poznaniu z dnia 17 października 2008 r., sygn. ILPB3/423-496/08-2/HS);
 • mógłby stanowić odrębne przedsiębiorstwo, w sposób samodzielny realizujące określone zdania gospodarcze.

W związku z tym, Wnioskodawca wskazuje że przeniesienie na nowo utworzoną spółkę dotyczy zespołu składników majątkowych i niemajątkowych, które są ze sobą funkcjonalnie powiązane, gdyż umożliwiają prowadzenie działalności w zakresie pośrednictwa w sprzedaży energii,

Odnosząc się do wskazanych wyżej kryteriów, Wnioskodawca zauważa także, że:

 • podlegająca przeniesieniu na nowo utworzoną spółkę część przedsiębiorstwa obejmuje Dział Energetyki, formalnie i organizacyjnie wyodrębniony uchwałą zarządu Spółki w przedsiębiorstwie, kierowany przez dyrektorów podlegających bezpośrednio zarządowi, z przypisanymi im pracownikami oraz możliwymi do identyfikacji aktywami i pasywami;
 • wyodrębnienie finansowe segmentów działalności powoduje, że ewidencja rachunkowa prowadzona przez Wnioskodawcę umożliwia identyfikację i przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz pasywów i aktywów do części przedsiębiorstwa podlegającej przeniesieniu na nowo utworzoną spółkę (określone pozycje są przypisywane bezpośrednio poszczególnym działom, albo też możliwe jest ustalenie działu, z którego działalnością związana jest dana pozycja księgowa, np. przychód lub koszt, koszty ogólne przypisywane są według klucza przychodowego);
 • podlegająca przeniesieniu na nowo utworzoną spółkę część przedsiębiorstwa obejmuje składniki materialne w postaci środków pieniężnych, udziałów, licencji i oprogramowania, sprzętu, samochodów i wyposażenia stanowisk pracy pracowników tego działu wykonujących zawarte przez Spółkę umowy w zakresie pośrednictwa w sprzedaży energii elektrycznej oraz dokumentację związaną z wykonywaniem tych umów.
 • przeniesieniu na nowo utworzoną spółkę podlegać będą także umowy przyporządkowane do Działu Energetyki oraz wynikające z nich wierzytelności i zobowiązania, funkcjonalnie związane z działalnością Działu Energetyki w zakresie pośrednictwa w sprzedaży energii elektrycznej.
 • wskazane wyżej składniki majątku o charakterze materialnym i niematerialnym, wyodrębnione i przypisane do Działu Energetyki, pozostają w ścisłym związku funkcjonalnym, tj. służą one realizacji wspólnego celu gospodarczego, polegającego na wykonywaniu umów dotyczących pośrednictwa w sprzedaży energii elektrycznej;
 • przeniesieniu na nowo utworzoną spółkę, w trybie art. 23(1) Kodeksu pracy, podlegają także zatrudnieni w Dziale Energetyki pracownicy;
 • przenoszone składniki umożliwią nowo utworzonej spółce podjęcie działalności gospodarczej w zakresie dotychczas prowadzonym przez Dział Energetyki.

Ze względu na wskazane wyżej wyodrębnienie majątkowe, organizacyjne i finansowe, a także wyposażenie w odpowiedni do realizowanego celu majątek, dokumenty oraz pracowników wykonujących zadania Działu Energetyki, w ocenie Wnioskodawcy zespół składników majątkowych przeznaczony do wykonywania umów w zakresie pośrednictwa w sprzedaży energii podlegający przeniesieniu do spółki przejmującej, mógłby stanowić odrębne przedsiębiorstwo, zdolne do samodzielnej realizacji powierzonych mu zadań i celów.

Wnioskodawca podkreśla przy tym, że przeniesienie do nowo utworzonej spółki składników majątkowych, materialnych i niematerialnych, a także pracowników Działu Energetyki nastąpi w czasie trwania formalno-prawnej procedury podziału Wnioskodawcy przez wydzielenie, na podstawie zatwierdzonego planu podziału Wnioskodawcy. Podział dokonany będzie bez obniżenia kapitału zakładowego Spółki i rozliczony zostanie poprzez obniżenie kapitału zapasowego Spółki. W efekcie dokonanego podziału Wnioskodawcy przez wydzielenie, na spółkę przejmującą przeniesiony zostanie zespół składników majątkowych, materialnych i niematerialnych, spełniających łącznie warunki określone w art. 4a pkt 4 PDOP.

W ocenie Spółki, przenoszony na nowo utworzoną Spółkę zespół składników majątkowych i niemajątkowych mógłby stanowić odrębne przedsiębiorstwo, w sposób samodzielny realizujące określone zdania gospodarcze, a zatem stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy PDOP.

W ocenie Wnioskodawcy, również część przedsiębiorstwa pozostająca w Spółce po podziale przez wydzielenie także spełnia cechy pozwalające na uznanie jej za zorganizowaną część przedsiębiorstwa. Przede wszystkim składa się na nią zespół składników majątkowych i niemajątkowych, które są ze sobą funkcjonalnie powiązane, gdyż umożliwiają prowadzenie działalności w zakresie wsparcia sprzedaży.

Odnosząc się do wskazanych wyżej kryteriów, Wnioskodawca zauważa także, że:

 • pozostała w Spółce część przedsiębiorstwa obejmuje Dział Wsparcia, formalnie i organizacyjnie wyodrębniony uchwałą zarządu w przedsiębiorstwie, kierowany przez dyrektorów podlegających bezpośrednio zarządowi, z przypisanymi mu pracownikami, aktywami i pasywami;
 • wyodrębnienie finansowe segmentów działalności powoduje, że ewidencja rachunkowa prowadzona przez Wnioskodawcę umożliwia identyfikację i przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz pasywów i aktywów do części przedsiębiorstwa pozostającej w Spółce (określone pozycje są przypisywane bezpośrednio poszczególnym działom, albo też możliwe jest ustalenie działu, z którego działalnością związana jest dana pozycja księgowa, np, przychód lub koszt, koszty ogólne przypisywane są według klucza przychodowego);
 • pozostała w Spółce część przedsiębiorstwa obejmuje składniki materialne w postaci środków pieniężnych, samochodów, licencji i oprogramowania, sprzętu i wyposażenia stanowisk pracy pracowników tego działu wykonujących zawarte przez Spółkę umowy w zakresie wsparcia sprzedaży oraz dokumentację związaną z wykonywaniem tych umów;
 • w Spółce pozostaną umowy przyporządkowane do Działu Wsparcia oraz wynikające z nich wierzytelności i zobowiązania, funkcjonalnie związane z działalnością Działu Wsparcia w zakresie wsparcia sprzedaży;
 • wskazane wyżej składniki majątku o charakterze materialnym i niematerialnym, wyodrębnione i przypisane do Działu Wsparcia, pozostają w ścisłym związku funkcjonalnym, tj. służą one realizacji wspólnego celu gospodarczego, polegającego na wykonywaniu zawartych przez Spółkę umów wsparcia sprzedaży;
 • w Spółce pozostaną także zatrudnieni w Dziale Wsparcia pracownicy;
 • pozostające w Spółce składniki umożliwią jej kontynuowanie działalności gospodarczej w zakresie dotychczas prowadzonym przez Dział Wsparcia.

Ze względu na wskazane wyżej wyodrębnienie majątkowe, organizacyjne i finansowe, a także wyposażenie w odpowiedni do realizowanego celu majątek, dokumenty oraz pracowników wykonujących zadania Działu Wsparcia, w ocenie Wnioskodawcy pozostający w Spółce zespół składników majątkowych przeznaczony do wykonywania umów w zakresie usług wsparcia sprzedaży, mógłby stanowić odrębne przedsiębiorstwo, zdolne do samodzielnej realizacji powierzonych mu zadań i celów.

W ocenie Spółki, pozostały w Spółce zespół składników majątkowych i niemajątkowych stanowi zatem zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy PDOP.

Zdaniem Wnioskodawcy, odnośnie pytania drugiego, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy PDOP przychodem w spółce podlegającej podziałowi jest wartość rynkowa składników majątkowych przeniesionych na spółki przejmujące lub nowo zawiązane ustalona na dzień podziału lub wydzielenia, w przypadku gdy majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie majątek przejmowany na skutek podziału lub majątek pozostający w spółce nie stanowią zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

W ocenie Wnioskodawcy przenoszone na spółkę przejmującą składniki materialne i niematerialne, które funkcjonują w przedsiębiorstwie Wnioskodawcy w ramach Działu Energetyki, stanowią zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 PDOP. Także pozostała po wydzieleniu część działalności gospodarczej Wnioskodawcy, związana z usługami wsparcia sprzedaży, prowadzona w oparciu o składniki materialne i niematerialne niepodlegające wydzieleniu do spółki przejmującej, będzie stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa Wnioskodawcy.

Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z podziałem Wnioskodawcy przez wydzielenie na podstawie przepisu art. 529 § 1 pkt 4 K.s.h., w przedstawionym stanie faktycznym po stronie Wnioskodawcy nie wystąpi przychód, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 9 PDOP.

Stanowisko Spółki znajduje potwierdzenie w interpretacjach podatkowych nr IPPB5/4510-1005/15-2/AK z 11.12.2015 r., ILPB4/4510-1-591/15-2/ŁM z 12.02.2016 r, IBPB-1-3/4510-455/15/IZ z 31.12.2015 r. oraz IPPB5/4510-959/15-3/AK z 17.12.2015 r.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie:
 • uznania zespołu składników majątkowych i niemajątkowych wydzielanego ze Spółki i pozostającego w Spółce w związku z podziałem przez wydzielenie za zorganizowane części przedsiębiorstwa - jest prawidłowe;
 • skutków podatkowych podziału spółki przez wydzielenie - jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.