IPPB5/4510-290/15-4/MK | Interpretacja indywidualna

Czy na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 4a pkt 4 updop, na skutek przedstawionego w opisie zdarzenia przyszłego podziału przez przejęcie w rozumieniu art. 529 § 1 pkt 1 ksh, po stronie Wnioskodawcy, jako spółki dzielonej, nie powstanie przychód podatkowy?
IPPB5/4510-290/15-4/MKinterpretacja indywidualna
 1. podział spółki przez wydzielenie
 2. skutki podatkowe
 3. zorganizowana część przedsiębiorstwa
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Definicje legalne
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 25 marca 2015 r. (data wpływu 26 marca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych podziału spółki – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 marca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych podziału spółki.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest spółką kapitałową prawa polskiego, która podlega (i na moment opisanego zdarzenia będzie podlegać) nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w podatku dochodowym od osób prawnych w Polsce. Wnioskodawca jest zarejestrowanym i czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (dalej: „VAT”) w Polsce. Większościowym udziałowcem Spółki jest H (dalej: „H B.V.”).

Podstawowym przedmiotem działalności gospodarczej Wnioskodawcy jest działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, sprzedaż sprzętu IT (laptopy, drukarki, itp.), jak również dostarczania klientom rozwiązań infrastrukturalnych z zakresu nowych technologii.

Działalność Wnioskodawcy prowadzona jest obecnie w dwóch obszarach: („PPS” - Printing and Personal Systems Group („Biznes Inc.”) oraz „EG” Enterprise Group („Biznes Enterprise”).

Biznes Inc. obejmuje sprzedaż komputerów osobistych dla sektora konsumenckiego oraz sektora przedsiębiorstw, sprzedaż laserowych oraz atramentowych systemów druku (obejmujących urządzenia drukujące oraz materiały eksploatacyjne), usługi wdrożeń, optymalizacji i bezpieczeństwa druku oraz usługi serwisowe i eksploatacyjne.

Natomiast Biznes Enterprise obejmuje: sprzedaż serwerów, pamięci masowych, rozwiązań sieciowych i rozwiązań chmury informatycznej (sekcja EG), dostawę licencji na oprogramowanie (sekcja Software), usługi serwisowe (sekcja TS), usługi wdrożenia i utrzymania aplikacji oraz outsourcingu procesów biznesowych, a także usługi wdrażania rozwiązań opartych o chmurę informatyczną (sekcja ES).

Planowane jest przeprowadzenie restrukturyzacji działalności Spółki (stanowiącej efekt oraz część toczącej się globalnej restrukturyzacji biznesowej grupy kapitałowej, do której Wnioskodawca należy - „Grupa” polegającej na dalej idącym rozdzieleniu obszarów biznesowych Biznes Inc. i Biznes Enterprise) poprzez jej podział w trybie art. 529 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1030, ze zm.; dalej: „ksh”) („Podział”) i przeniesienie całego majątku Spółki składającego się z wyodrębnionych w jej strukturach dwóch działalności: Biznesu Inc. oraz Biznesu Enterprise na inne spółki. W wyniku planowanych działań, Biznes Inc. zostanie przeniesiony do innej istniejącej spółki kapitałowej N Inc. („N Inc.”), a Biznes Enterprise zostanie przeniesiony do innej istniejącej spółki kapitałowej N Enterprise („N Enterprise”). Udziałowcem N Inc. i N Enterprise zostanie H B.V.

Po dokonaniu restrukturyzacji i przeniesieniu dotychczasowej działalności Spółki do oddzielnych podmiotów, N Inc. i N Enterprise będą kontynuowały działalność Biznesu Inc. oraz Biznesu Enterprise.

Przeprowadzenie opisanej wyżej reorganizacji umożliwi Grupie, do której należy Wnioskodawca, przejrzyste wyodrębnienie podmiotowe poszczególnych rodzajów działalności biznesowej i specjalizację nowo utworzonych spółek w danych obszarach świadczenia usług. Rozwiązanie takie przyczyni się bezpośrednio do zwiększenia efektywności działalności Grupy.

W przyszłości, po przeniesieniu ze struktur Wnioskodawcy Biznesu Inc. i Biznesu Enterprise, udziały w N Inc. i/lub N.o Enterprise mogą być przedmiotem dalszych działań restrukturyzacyjnych, w szczególności mogą zostać zbyte.

Wyodrębnienie Biznesu Inc. I Biznesu Enterprise

Aktualnie, Biznes Inc. oraz Biznes Enterprise stanowią w ramach struktury Wnioskodawcy odrębne obszary działalności. Podział struktury Spółki na powyższe obszary działalności wynika z wytycznych Grupy, do której należy Spółka, a dotyczących organizacji funkcjonowania podmiotów należących do Grupy. W szczególności, działalność Biznesu Inc. oraz Biznesu Enterprise wyodrębniona jest w strukturze Spółki w sposób organizacyjny, finansowy i funkcjonalny.

 1. Wyodrębnienie organizacyjne

Zarówno Biznes Inc. jak i Biznes Enterprise są wyposażone we wszystkie niezbędne składniki materialne i niematerialne potrzebne do prowadzenia działalności w zakresie, o którym mowa powyżej, obejmujące w szczególności:

 • aktywa trwałe (m.in. środki trwałe, wartości niematerialne i prawne);
 • kontakty biznesowe, specjalistyczną wiedzę na temat sprzedaży produktów i usług oraz historii współpracy z klientami;
 • zapasy;
 • umowy handlowe z klientami;
 • środki pieniężne i należności;
 • zobowiązania (np. z tytułu rozliczeń z dostawcami).

Do danego rodzaju biznesu przyporządkowani są również pracownicy.

Biznes Inc. i Biznes Enterprise są wyodrębnione w strukturze Spółki, istniejące w strukturach Wnioskodawcy wyodrębnienie organizacyjne Biznesu Inc. oraz Biznesu Enterprise wynika bezpośrednio ze struktury korporacji , czyli Grupy, do której należy Wnioskodawca i jest odzwierciedlone odpowiednio w schematach organizacyjnych i w strukturze Spółki.

Wydzielenie Działu Biznes Inc. w strukturze Spółki zostanie formalnie potwierdzone na podstawie uchwały Zarządu Spółki (dalej: „Uchwała”), która zostanie podjęta przed dokonaniem Podziału. Uchwała będzie określała podstawowe zasady wyodrębnienia oraz funkcjonowania działu Biznes Inc. odrębnie od pozostałej działalności prowadzonej przez Spółkę (tj. działalności Biznes Enterprise).

Uchwała potwierdzi formalnie status działu Biznes Inc. jako odrębnej wewnętrznej jednostki organizacyjnej, zorganizowanej w ramach struktury Spółki jako organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie niezależna wewnętrzna jednostka posiadająca uprawnienia i środki umożliwiające jej samodzielne wykonywanie zadań związanych z prowadzeniem przypisanej jej działalności.

Uchwała formalnie potwierdzi strukturę organizacyjną działu Biznes Inc. Działalność działu Biznes Inc. jest zarządzana przez dyrektora tego działu (dalej: „Dyrektor Działu”). Dyrektor Działu jest prokurentem Spółki oraz osobą, do której wszyscy pracownicy danego działu składają raporty i który jest odpowiedzialny w ramach Spółki za właściwe wykonywanie zadań przypisanych do tego działu.

Formalnym pracodawcą w odniesieniu do wszystkich pracowników Wnioskodawcy jest Spółka. Pracownicy Spółki są jednak jednoznacznie przypisani do poszczególnych działów na podstawie prowadzonej dokumentacji (jedynie pracownicy pełniących funkcje administracyjne oraz pomocnicze nie są przypisani bezpośrednio do działów). W odniesieniu do działu Biznes Inc. przypisanie konkretnych pracowników do tego działu będzie wynikało również z Uchwały.

Umowy zawarte przez Spółkę związane bezpośrednio z działalnością wykonywaną przez Dział Biznes Inc. będą również, na podstawie Uchwały, alokowane do Działu Biznes Inc. Dział Biznes Inc., który to jest odpowiedzialny za prawidłowe wykonanie zobowiązań wynikających z tych umów.

Struktury organizacyjne Biznesu Inc. i Biznesu Enterprise mają identyczny układ, ale są całkowicie niezależne od siebie. Na tej podstawie, np. osoby zarządzające Biznesem Inc. i Biznesem Enterprise znajdują się na tym samym poziomie w hierarchii Spółki, ale w żadnym przypadku nie występuje pomiędzy nimi jakakolwiek zależność, czy też podległość służbowa. Pracownicy Biznesu Inc. i Biznesu Enterprise raportują niezależnie do swoich regionalnych zwierzchników z regionu Europy Środkowo-Wschodniej.

Biznes Inc. i Biznes Enterprise korzystają w związku z prowadzoną działalnością ze wsparcia księgowego, kadrowego, prawnego (tzw. back-up office). W związku z planowanym Podziałem Spółki, pracownicy zapewniający ww. wsparcie zostaną w zakresie niezbędnym do funkcjonowania Biznesu Inc., jak też Biznesu Enterprise podzieleni i przyporządkowani do tych biznesów i następnie w wyniku Podziału zostaną przeniesieni do N Inc. I N Enterprise. Pozwoli to na niezakłócone kontynuowanie działalności przez oba biznesy już po Podziale Spółki.

 1. Wyodrębnienie finansowe

Istniejące obecnie wyodrębnienie finansowe Biznesu Inc. i Biznesu Enterprise daje możliwość bezpośredniego alokowania do poszczególnych biznesów bezpośrednio związanych z nimi przychodów i kosztów (poprzez wykorzystanie tzw. centrów przychodowych i kosztowych). Do każdego z biznesów możliwe jest również przypisanie określonych aktywów, tj. środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, jak również zapasów. Stosowane przez Spółkę narzędzia kontrolingowe pozwalają również na identyfikację i przyporządkowanie do każdego z biznesów należności (account receivables) związanych z tymi biznesami, jak również zobowiązań (account payables). Na moment Podziału przypisane do każdego z biznesów należności i zobowiązania zostaną odpowiednio przeniesione do N Inc. i N Enterprise.

W odniesieniu do kosztów związanych z funkcjami pomocniczymi (w szczególności koszty związane z działem finansowym, HR, IT czy działem Real Estate) księgowane są na centrach kosztów przypisanych do danej funkcji pomocniczej, jednak dla celów rachunkowości zarządczej koszty te mogą być dzielone przyjętymi kluczami alokacji na działy Biznesu Inc. i Biznesu Enterprise.

Prowadzona w Spółce ewidencja zdarzeń gospodarczych, jak również stosowane narzędzia, umożliwiają zatem przygotowanie na potrzeby zarządcze Spółki bilansu, rachunku wyników oraz rachunków przepływów pieniężnych dla Biznesu Inc. oraz Biznesu Enterprise oddzielnie.

Rachunkowość zarządcza Spółki jest zorganizowana zgodnie z wewnętrznym wydzieleniem poszczególnych rodzajów działalności. Sytuacja finansowa biznesów jest niezależenie analizowana przez analityka działu Biznesu Inc. i Biznesu Enterprise. Dla Biznesu Inc. I Biznesu Enterprise tworzone są odrębne plany finansowe (budżety) oraz dokonywana jest bieżąca (jak również okresowa) kontrola płynności.

 1. Wyodrębnienie funkcjonalne

W strukturze organizacyjnej Spółki wyodrębniony jest obszar Biznesu Inc. i Biznesu Enterprise.

Powyższe obszary działalności Spółki funkcjonują jako niezależne funkcjonalnie jednostki w strukturze Spółki, które raportują bezpośrednio do podmiotu nadrzędnego w stosunku do danego działu Spółki w strukturze globalnej całej Grupy. Działy przygotowują plany sprzedaży i plany finansowe dotyczące wyłącznie wyników poszczególnych biznesów.

Biznesy Inc. i Enterprise prowadzą strategię zgodną ze strategią Grupy w odniesieniu do danego biznesu. Cele tej strategii są odzwierciedlone w ogólnych celach pracy każdego pracownika przypisanego do danego działu.

Biznes Inc. jest odpowiedzialny za sprzedaż komputerów osobistych dla sektora konsumenckiego oraz sektora przedsiębiorstw, sprzedaż laserowych oraz atramentowych systemów druku (obejmujących urządzenia drukujące oraz materiały eksploatacyjne), usługi wdrożeń, optymalizacji i bezpieczeństwa druku oraz usługi serwisowe i eksploatacyjne.

Biznes Enterprise jest odpowiedzialny za sprzedaż serwerów, pamięci masowych i rozwiązań sieciowych, dostawę licencji na oprogramowanie, usługi serwisowe, usługi wdrożenia i utrzymania aplikacji oraz outsourcingu procesów biznesowych, a także usługi wdrażania rozwiązań opartych o chmurę informatyczną. Zarówno Biznes Inc. jak i Biznes Enterprise ma przyporządkowany zespół pracowników, którzy wykonują poszczególne funkcje dotyczące działalności podstawowej tych biznesów. Natomiast pracownicy zatrudnieni w dziale księgowym, dziale prawnym oraz dziale personalnym (HR) zostaną w ramach Podziału odpowiednio podzieleni i przyporządkowani do obsługi każdego z biznesów.

Działalność Biznesu Inc. i Biznesu Enterprise nie powinny być traktowane jako zbiory aktywów przeznaczonych do pełnienia specyficznych funkcji w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, lecz jako organizacyjnie i finansowo wyodrębnione w istniejącym przedsiębiorstwie zespoły składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, wystarczających do utworzenia odrębnego przedsiębiorstwa prowadzącego działalność operacyjną, z uwagi na fakt, że swoim zakresem obejmują:

 • aktywa trwałe (m.in. środki trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz zapasy);
 • kontakty biznesowe, specjalistyczną wiedzą na temat sprzedaży produktów i usług oraz historii współpracy z klientami;
 • zapasy;
 • umowy handlowe z klientami;
 • środki pieniężne i należności;
 • zobowiązania (np. z tytułu rozliczeń z dostawcami).

W rezultacie, zarówno Biznes Inc. jak i Biznes Enterprise, dysponować będą pracownikami oraz wszystkimi wskazanymi wyżej składnikami materialnymi i niematerialnymi przydzielonym tym biznesom, co pozwoli w praktyce na prowadzenie działalności przez N Inc. (do którego w wyniku podziału zostanie przeniesiony Biznes Inc.) oraz N Enterprise (do którego w wyniku podziału zostanie przeniesiony Biznes Enterprise) w sposób tożsamy, jak czyniła to dotychczas Spółka oraz jakby czynił to niezależny przedsiębiorca.

Spółka jest najemcą powierzchni biurowej. W tym zakresie zawarta została jedna (łączna) umowa najmu dotycząca powierzchni biurowej wykorzystywanej przez wszystkich pracowników Spółki. Jednakże określona część powierzchni biurowej jest przypisana odpowiednio do Biznes Inc. oraz Biznes Enterprise. W wyniku Podziału prawo do korzystania z odpowiedniej części powierzchni biurowej zostanie przejęte odpowiednio przez N Inc. i N Enterprise. W konsekwencji od daty Podziału w obu spółkach (N Inc. I N Enterprise) zapewnione będą warunki lokalowe do niezakłóconego kontynuowania działalności gospodarczej.

Podział Spółki

Biznes Inc. oraz Biznes Enterprise zostaną przeniesione przez Spółkę w drodze podziału odpowiednio do N Inc. i do N Enterprise. W wyniku Podziału, udziały w N Inc. i N Enterprise obejmie H B.V. Po Podziale Spółki, N Inc. i No Enterprise będą kontynuowały działalność Biznesu Inc. oraz Biznesu Enterprise, tak jak do momentu Podziału działalności te będą prowadzone przez Wnioskodawcę.

W wyniku Podziału Spółka zostanie wykreślona z rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym.

W rezultacie podziału Spółki, do N Inc. i N Enterprise zostaną wniesione struktury organizacyjne Biznesu Inc. i Biznesu Enterprise obejmujące odpowiednie zespoły powiązanych ze sobą składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do prowadzenia odrębnych działalności gospodarczych mających na celu kontynuację działalności skupionych do momentu podziału w Spółce w ramach Biznesu Inc. i Biznesu Enterprise odpowiednio.

Pracownicy Spółki przypisani do Biznesu Inc. i Biznesu Enterprise zostaną przeniesieni odpowiednio do N Inc. i N Enterprise na podstawie art. 231 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1502, ze zm.; dalej: „Kodeks pracy”).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 4a pkt 4 updop, na skutek przedstawionego w opisie zdarzenia przyszłego podziału przez przejęcie w rozumieniu art. 529 § 1 pkt 1 ksh, po stronie Wnioskodawcy, jako spółki dzielonej, nie powstanie przychód podatkowy...
 2. Czy na podstawie art. 6 pkt 1 w związku z art. 2 pkt 27e uptu, przedstawiony w opisie zdarzenia przyszłego podział przez przejęcie w rozumieniu art. 529 § 1 pkt 1 ksh nie będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem VAT...

Przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej jest wykładnia przepisów w zakresie pytania oznaczonego nr 1.

W zakresie pytania oznaczonego nr 2 zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Zdaniem Wnioskodawcy, na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 4a pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851 z późn. zm., dalej: updop), na skutek przedstawionego w opisie zdarzenia przyszłego podziału przez przejęcie w rozumieniu art. 529 § 1 pkt 1 ksh, po stronie Wnioskodawcy, jako spółki dzielonej, nie powstanie przychód podatkowy.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy

Kwalifikacja Biznesu Inc. i Biznesu Enterprise w dacie Podziału przez przejęcie jako zorganizowanych części przedsiębiorstwa na gruncie updop

Zgodnie z definicją zawartą w art. 4a pkt 4 updop, zorganizowana część przedsiębiorstwa (dalej: „ZCP”) jest to organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Zatem na gruncie przytoczonej ustawy podatkowej mamy do czynienia z ZCP, jeśli spełnione są łącznie następujące przesłanki:

 1. istnieje zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania,
 2. zespół ten jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie,
 3. składniki te przeznaczone są do realizacji określonych zadań gospodarczych,
 4. zespół tych składników mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące wyżej wymienione zadania gospodarcze.

W związku z tym, że ustawodawca nie precyzuje, w jaki sposób spełnienie powyższych przesłanek powinno być weryfikowane, konieczne jest indywidualne rozpatrzenie każdego z przypadków.

W dotychczasowych poglądach organów podatkowych wielokrotnie zostało podkreślone, że ZCP nie jest sumą poszczególnych składników, przy pomocy których można prowadzić odrębną działalność, lecz pewnym zorganizowanym zespołem tych składników. Podstawowym wymogiem jest zatem to, aby ZCP stanowiła zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań). Przykładowo argumenty takie wskazał:

 • Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej wydanej w dniu 7 marca 2013 r. (sygn. ILPP5/443-61/12-4/PG), tj.: „nie wystarczy zatem zorganizowanie jakiejkolwiek masy majątkowej, ale musi się ona odznaczać pełną odrębnością organizacyjną i finansową, z możliwością samodzielnego funkcjonowania w razie zaistnienia takiej potrzeby w obrocie gospodarczym. W przeciwnym razie nie można bowiem uznać, iż dojdzie do powstania zespołu składników, które mogłyby stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa.
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej wydanej w dniu 8 stycznia 2014 r. (sygn. IPPP1/443-1296/13-2/IGo) tj.: „zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest sumą poszczególnych składników, przy pomocy których będzie można prowadzić odrębny zakład, lecz zorganizowanym zespołem tych składników, przy czym punktem odniesienia jest tutaj rola, jaką składniki majątkowe odgrywają w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa (na ile stanowią w nim wyodrębnioną organizacyjnie i funkcjonalnie całość).
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Łod2i w interpretacji indywidualnej wydanej w dniu 2 stycznia 2014 r. (sygn. IPTPP2/443-847/13-2/KW) i w interpretacji indywidualnej wydanej w dniu 22 listopada 2013 r. (sygn. IPTPP2/443-708/13-2/JN) tj.: „aby w rozumieniu przepisów podatkowych, określony zespół składników majątkowych mógł zostać zakwalifikowany jako zorganizowana część przedsiębiorstwa, nie jest wystarczające jakiekolwiek zorganizowanie masy majątkowej, ale musi się ona odznaczać pełną odrębnością niezbędną do samodzielnego funkcjonowania w obrocie gospodarczym.
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej wydanej w dniu 9 maja 2011 r. (sygn. IBPP3/443-118/11/PH), tj. „Zorganizowaną część przedsiębiorstwa tworzą więc składniki, będące we wzajemnych relacjach takich, by można było mówić o nich jako o zespole, a nie o zbiorze przypadkowych elementów, których jedyną cechą wspólną jest własność jednego podmiotu gospodarczego.

Zdaniem Wnioskodawcy, zarówno Biznes Inc., jak również Biznes Enterprise stanowią i na moment dokonania Podziału będą stanowiły ZCP, ponieważ będą spełniać ww. przesłanki.

Ad. 1 Istnienie zespołu składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań

Zdaniem Wnioskodawcy, nie ulega żadnej wątpliwości, że przedstawiony w opisie zdarzenia przyszłego Biznes Inc., jak również Biznes Enterprise, stanowią i będą stanowić na moment Podziału zespoły składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań).

Jak zostało wskazane w opisie zdarzenia przyszłego, Biznes Inc. oraz Biznes Enterprise już obecnie wyposażone są w niezbędne składniki materialne i niematerialne potrzebne do prowadzenia działalności w zakresie, o którym mowa powyżej, obejmujące w szczególności (zarówno w przypadku Biznesu Inc., jak i Biznesu Enterprise):

 • aktywa trwałe (m.in. środki trwałe, wartości niematerialne i prawne);
 • kontakty biznesowe, specjalistyczną wiedzą na temat sprzedaży produktów i usług oraz historii współpracy z klientami;
 • zapasy;
 • umowy handlowe z klientami;
 • środki pieniężne i należności;
 • zobowiązania (np. z tytułu rozliczeń z dostawcami).

Biorąc pod uwagę powyższe zestawienie ww. składników (w tym zobowiązań) wchodzących w skład obu biznesów, Wnioskodawca jest zdania, że przesłanka istnienia zespołu składników materialnych i niematerialnych, będzie spełniona zarówno w przypadku Biznesu Inc., jak i Biznesu Enterprise.

W oparciu bowiem o opisany wyżej zespół składników materialnych i niematerialnych Biznes Inc. oraz Biznes Enterprise mogą już teraz i będą mogły w momencie dokonania Podziału kontynuować działalność w zakresie (i) sprzedaży komputerów osobistych dla sektora konsumenckiego oraz sektora przedsiębiorstw, sprzedaży laserowych oraz atramentowych systemów druku (obejmujących urządzenia drukujące oraz materiały eksploatacyjne), świadczenia usług wdrożeń, optymalizacji i bezpieczeństwa druku oraz usług serwisowych i eksploatacyjnych w przypadku Biznesu Inc. oraz (ii) sprzedaży serwerów, pamięci masowych, rozwiązań sieciowych i rozwiązań chmury informatycznej (sekcja EG), dostaw licencji na oprogramowanie (sekcja Software), usług serwisowych (sekcja TS), usług wdrożenia i utrzymania aplikacji oraz outsourcingu procesów biznesowych, a także usług wdrażania rozwiązań opartych o chmurę informatyczną (sekcja ES) w przypadku Biznesu Enterprise.

W konsekwencji, zdaniem Wnioskodawcy, w odniesieniu do Biznesu Inc. oraz do Biznesu Enterprise, warunek istnienia zespołu składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań) jest już obecnie i będzie na moment Podziału spełniony.

Ad. 2 Wyodrębnienie organizacyjne i finansowe

Zdaniem Wnioskodawcy, nie ulega wątpliwości, że przedstawiony w opisie zdarzenia przyszłego Biznes Inc., jak również Biznes Enterprise, w dacie Podziału będą wyodrębnione organizacyjnie i finansowo.

Pojęcie „wyodrębnienia organizacyjnego” zostało wyjaśnione m.in. przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, w interpretacji indywidualnej wydanej w dniu 14 lutego 2012 r. sygn. ILPB3/423-595/09/12-S/EK, zgodnie z którą: „Wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa występuje w strukturze organizacyjne podatnika. Ocena ta musi być dokonana według podstawowego kryterium, tj. ustalenia jaką rolę składniki majątkowe i związane z nimi prawa materialne odgrywały w funkcjonowaniu dotychczasowego przedsiębiorstwa (na ile stanowiły wyodrębnioną organizacyjnie i funkcjonalnie całość.

Wyodrębnienie organizacyjne może przy tym wynikać ze statutu, regulaminu, zarządzenia lub innego aktu o podobnym charakterze, ale jak podkreślają również organy podatkowe w wydawanych interpretacjach, może mieć również charakter faktyczny.

Wyodrębnienie organizacyjne Biznesu Inc. i Biznesu Enterprise wynika bezpośrednio ze struktury korporacji H., czyli Grupy, do której należy Wnioskodawca i jest odzwierciedlone odpowiednio w schematach organizacyjnych i w strukturze Spółki.

Ponadto, wydzielenie Działu Biznes Inc. w strukturze Spółki zostanie formalnie potwierdzone na podstawie Uchwały. Uchwała będzie potwierdzała podstawowe zasady wyodrębnienia oraz funkcjonowania działu Biznes Inc. odrębnie od pozostałej działalności prowadzonej przez Spółkę (tj. działalności Biznesu Enterprise). Uchwała potwierdzi formalnie status działu Biznes Inc. jako odrębnej wewnętrznej jednostki organizacyjnej, zorganizowanej w ramach struktury Spółki jako organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie niezależna wewnętrzna jednostka posiadająca uprawnienia i środki umożliwiające jej samodzielne wykonywanie zadań związanych z prowadzeniem przypisanej jej działalności.

Struktury organizacyjne Biznesu Inc. i Biznesu Enterprise mają identyczny układ, ale są całkowicie niezależne od siebie. Na tej podstawie, np. osoby zarządzające Biznesem Inc. I Biznesem Enterprise znajdują się na tym samym poziomie w hierarchii Spółki, jednak w żadnym przypadku nie występuje pomiędzy nimi jakakolwiek zależność ani podległość służbowa. Pracownicy Biznesu Inc. i Biznesu Enterprise raportują niezależnie do swoich regionalnych zwierzchników z regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Jak zostało również wskazane w opisie zdarzenia przyszłego, Biznes Inc. i Biznes Enterprise stanowią odrębne rodzaje działalności w Spółce, do których przypisane zostały określone zadania i funkcje. Poszczególne zadania realizowane są przez konkretnych pracowników przypisanych do tych poszczególnych działalności. Wyodrębnienie organizacyjne Biznesu Inc. i Biznesu Enterprise przejawia się zatem również w prowadzeniu przez oba te biznesu odrębnej od siebie działalności.

Zadania i funkcje przydzielone do Biznesu Inc. i Biznesu Enterprise realizowane są przez konkretnych pracowników przypisanych do tych działalności. W wyniku Podziału, pracownicy związani z Biznesem Inc., w trybie art . 231 Kodeksu pracy zostaną przeniesieni do N Inc., natomiast pracownicy związani z Biznesem Enterprise, zostaną w trybie w/w art . 231 Kodeksu pracy przeniesieni do N Enterprise.

Mając powyższe na uwadze, w ocenie Wnioskodawcy, Biznes Inc. oraz Biznes Enterprise są obecnie wyodrębnione pod względem organizacyjnym w przedsiębiorstwie Wnioskodawcy i wyodrębnienie to będzie istniało w dacie Podziału.

W zakresie spełnienia warunku wyodrębnienia finansowego, podkreślane jest przez organy podatkowe, że wystarczającym jest prowadzenie rachunkowości w taki sposób, aby można było przyporządkować koszty i przychody, należności oraz zobowiązania do zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Przykładowo, w interpretacji indywidualnej z dnia 10 stycznia 2013 r., Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, sygn. ILPP2/443-1044/12-4/EN, wskazał, że „(...) wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa (...)”.

Podobne stanowisko zostało zaprezentowane w interpretacji indywidualnej z dnia 4 lipca 2014 roku, wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy, sygn. ITPB3/423-170/14/DK: „ (...) Wyodrębnienie finansowe nie oznacza natomiast całkowitej samodzielności finansowej lecz sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Nie należy tego pojęcia utożsamiać z posiadaniem przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa pełnej samodzielności finansowej, czy też samodzielnym sporządzaniem bilansu (...)”.

Natomiast w interpretacji z dnia 27 czerwca 2014 roku, sygn. IPTPB3/423-95/14-4/GG, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi stwierdził: „(...) Konsekwencją finansowego wyodrębnienia majątku mającego stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa jest konieczność przypisania do tego majątku również wszelkich zobowiązań związanych ze składnikami tego majątku. (...) Wyodrębnienie finansowe nie oznacza, co prawda pełnej, całkowitej samodzielności finansowej, ale sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów/kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa (...)”.

Jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego, istniejące obecnie wyodrębnienie finansowe Biznesu Inc. i Biznesu Enterprise daje możliwość bezpośredniego alokowania do każdego z tym biznesów związanych z nimi przychodów i kosztów (poprzez wykorzystanie tzw. centrów przychodowych i kosztowych). Do każdego z biznesów możliwe jest również przypisanie określonych aktywów, tj. środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jak również zapasów. Stosowane przez Spółkę narzędzia kontrolingowe pozwalają wreszcie na identyfikację i przyporządkowanie do każdego z biznesów należności (account receivables) związanych z tymi biznesami jak również zobowiązań {account payables). Na moment Podziału przypisane do każdego z biznesów należności i zobowiązania zostaną przeniesione do N Inc. i N Enterprise odpowiednio.

Dzięki tak prowadzonej ewidencji zdarzeń gospodarczych jak również w oparciu o stosowane narzędzia kontrolingowe możliwe jest zatem przygotowanie na potrzeby zarządcze Spółki bilansów, rachunku wyników oraz rachunków przepływów pieniężnych oddzielnie dla Biznesu Inc. oraz Biznesu Enterprise. A zatem Spółka jest w stanie oraz na moment Podziału będzie w stanie w sposób przejrzysty ustalić sytuację majątkową każdego z biznesów (tj. zarówno Biznesu Inc. jak i Biznesu Enterprise). Co więcej mając na uwadze, wymogi formalne związane z Podziałem sytuacja majątkową odrębnie każdego z biznesów będzie musiała została odzwierciedlona w dokumentach stanowiących element wniosku do sądu o rejestrację Podziału.

Dodatkowo, sytuacja finansowa obydwu biznesów jest niezależenie analizowana przez analityka działu Biznesu Inc. i Biznesu Enterprise. Dla Biznesu Inc. i Biznesu Enterprise tworzone są także odrębne plany finansowe (budżety) oraz dokonywana jest bieżąca (jak również okresowa) kontrola płynności.

W świetle powyższych argumentów, nie ulega wątpliwości, że Biznes Inc. jak również Biznes Enterprise stanowią i na moment Podziału będą stanowiły jednostki wyodrębnione finansowo.

W konsekwencji, zdaniem Wnioskodawcy, w odniesieniu do Biznesu Inc. oraz do Biznesu Enterprise, przesłanka wyodrębnienia organizacyjnego i finansowego jest i będzie spełniona.

Ad. 3. Przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych

Warunek przeznaczenia do realizacji określonych zadań gospodarczych odnosi się do funkcjonalnego wyodrębnienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Pojęcie „wyodrębnienia funkcjonalnego” zostało wyjaśnione m.in. w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 4 września 2014 roku, sygn. IBPBI/2/423-744/14/BG, zgodnie z którą: „(...) Wyodrębnienie funkcjonalne należy natomiast rozumieć jako przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych. Zorganizowana część przedsiębiorstwa musi stanowić funkcjonalnie odrębną całość; tj. obejmować elementy niezbędne do samodzielnego prowadzenia działań gospodarczych, którym służy w strukturze przedsiębiorstwa (...)”.

Co więcej jak wskazuje Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji z dnia 26 maja 2014 r., sygn. IBPP3/443-203/14/AŚW ocenie organu, dla uznania, że zbywana część przedsiębiorstwa stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa, istotne znaczenie ma ocena, czy ta zbywana część przedsiębiorstwa jest zdolna do prowadzenia niezależnej działalności gospodarczej. Wyodrębnienie organizacyjne i finansowe (wskazane przepisami ustawy) nie musi mieć charakteru bardzo sformalizowanego. Bardziej istotne jest wyodrębnienie stricte funkcjonalne, które pozwala na dalsze funkcjonowanie części przedsiębiorstwa w sposób niezależny po oddzieleniu go od reszty przedsiębiorstwa.

Wyodrębnienie funkcjonalne w strukturach Spółki Biznesu Inc. i Biznesu Enterprise przejawia się wyraźną odrębnością w zakresie działalności operacyjnej prowadzonej w ramach każdego z biznesów. Do działalności realizowanej w ramach Biznesu Inc. należy w szczególności produkcja drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych (skanerów), stacji roboczych oraz komputerów dla domu i małych przedsiębiorstw (laptopy, desktopy, tablety). Z kolei działalność wykonywaną w ramach Biznesu Enterprise stanowi realizacja projektów informatycznych dla przedsiębiorstw i sektora publicznego, świadczenie usług IT oraz outsourcingu procesów biznesowych a także sprzedaż serwerów, pamięci masowych, urządzeń sieciowych oraz oprogramowania. Są to więc całkowicie od siebie odrębne obszary działalności gospodarczej i z tych też względów globalnie została podjęta decyzja o formalnym, poprzez przeniesienie do dwóch różnych spółek, rozdzieleniu tych obszarów działalności.

Biznes Inc. i Biznes Enterprise powinny być traktowane jako funkcjonalnie powiązane ze sobą i wyodrębnione w istniejącym przedsiębiorstwie Wnioskodawcy zespoły składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, wystarczających do utworzenia odrębnego przedsiębiorstwa prowadzącego działalność operacyjną. Wynika, to m.in. z fakt, że do każdego z tych biznesów przypisane są:

 • aktywa trwałe (m.in. środki trwałe, wartości niematerialne i prawne);
 • kontakty biznesowe, specjalistyczną wiedzą na temat sprzedaży produktów i usług oraz historii współpracy z klientami;
 • zapasy;
 • umowy handlowe z klientami;
 • środki pieniężne i należności;
 • zobowiązania (np. z tytułu rozliczeń z dostawcami).

Co więcej, jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego, oba biznesy (Biznes Inc. i Biznes Enterprise) mają przyporządkowane zespoły pracowników, którzy wykonują poszczególne funkcje dotyczące działalności operacyjnej tych biznesów.

Wyodrębnienia funkcjonalnego Biznesu Inc. oraz Biznesu Enterprise nie podważa fakt, iż w związku z prowadzoną działalnością biznesy te korzystają ze wsparcia księgowego, kadrowego, prawnego (tzw. back-up office). Jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego, w związku z planowanym Podziałem, pracownicy zapewniający ww. wsparcie zostaną bowiem podzieleni i przyporządkowani do tych biznesów i następnie przeniesieni do N Inc. i N Enterprise. Pozwoli to na niezakłócone kontynuowanie działalności przez oba biznesy już po Podziale Spółki.

W rezultacie, zarówno Biznes Inc. jak i Biznes Enterprise dysponować będą pracownikami oraz wszystkimi wskazanymi wyżej składnikami materialnymi i niematerialnymi przydzielonymi tym biznesom co pozwoli w praktyce na kontynuowanie działalności przez N Inc. (do którego w wyniku podziału zostanie przeniesiony Biznes Inc.) oraz N Enterprise (do którego w wyniku podziału zostanie przeniesiony Biznes Enterprise) w sposób tożsamy, jak czyniła to dotychczas Spółka oraz jakby czynił to niezależny przedsiębiorca.

Spółka jest najemcą powierzchni biurowej. W tym zakresie zawarta została jedna (łączna) umowa najmu dotycząca powierzchni biurowej wykorzystywanej przez wszystkich pracowników Spółki. Jednakże określona części powierzchni biurowej jest przypisana odpowiednio do Biznesu Inc. oraz Biznesu Enterprise. W wyniku podziału prawo do korzystania z odpowiedniej części powierzchni biurowej zostanie przejęte odpowiednio przez N Inc. i N Enterprise. W konsekwencji od daty Podziału w obu spółkach (N Inc. i Enterprise) zapewnione będą warunki lokalowe do niezakłóconego kontynuowania działalności gospodarczej.

W rezultacie, Zdaniem Wnioskodawcy, nie powinno ulegać wątpliwości, że warunek przeznaczenia Biznesu Inc. i Biznesu Enterprise do realizacji określonych zadań gospodarczych jest obecnie jak również zostanie spełniony w dacie Podziału.

Ad. 4 Zdolność do stanowienia niezależnego przedsiębiorstwa samodzielnie realizującego zadania gospodarcze

Ostatnim warunkiem uznania zespołu składników materialnych i niematerialnych za zorganizowaną część przedsiębiorstwa jest zdolność stanowienia przez niego niezależnego przedsiębiorstwa samodzielnie- realizującego zadanie gospodarcze.

Zdaniem Wnioskodawcy, opisany wyżej zespół składników zorganizowanych jako Biznes Inc. umożliwia samodzielne prowadzenie działalności w zakresie produkcji drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych (skanerów), stacji roboczych oraz komputerów dla domu i małych przedsiębiorstw (laptopy, desktopy, tablety), natomiast opisany wyżej zespół składników zorganizowanych jako Biznes Enterprise umożliwia samodzielne prowadzenie działalności w zakresie realizacji projektów informatycznych dla przedsiębiorstw i sektora publicznego, świadczenia usług IT oraz outsourcingu procesów biznesowych a także sprzedaży serwerów, pamięci masowych, urządzeń sieciowych oraz dostarczania oprogramowania.

Biznes Inc. oraz Biznes Enterprise mogą samodzielne prowadzić działalność gospodarczą w wyżej wymienionym zakresie w formie odrębnych przedsiębiorstw. Już w chwili obecnej Biznes Inc. i Biznes Enterprise są wyodrębnione w strukturze Spółki.

Jak wskazano wyżej, istniejące w strukturach Wnioskodawcy wyodrębnienie organizacyjne Biznesu Inc. oraz Biznesu Enterprise wynika bezpośrednio ze struktury korporacji H, czyli Grupy, do której należy Wnioskodawca i jest odzwierciedlone odpowiednio w schematach organizacyjnych i w strukturze Spółki. Struktury organizacyjne Biznesu Inc. I Biznesu Enterprise mają identyczny układ, ale są całkowicie niezależne od siebie. Oba biznesy, (zarówno Biznes Inc., jak i Biznes Enterprise) dysponują zespołem składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań), a także posiadają własne źródła przychodów. Po dokonaniu Podziału oba biznesy będą wstanie samodzielnie kontynuować swoją działalność w oparciu o własną strukturę organizacyjną.

Na powyższą ocenę nie ma wpływu fakt, że Biznes Inc. i Biznes Enterprise korzystają w związku z prowadzoną działalnością ze wsparcia księgowego, kadrowego, prawnego (tzw. back-up office). W związku z planowanym Podziałem, pracownicy zapewniający ww. wsparcie zostaną bowiem w zakresie niezbędnym do funkcjonowania Biznesu Inc. Jak też Biznesu Enterprise podzieleni i przyporządkowani do tych biznesów i następnie przeniesieni do N Inc. i N Enterprise. Pozwoli to na niezakłócone kontynuowanie działalności przez oba biznesy już po Podziale Spółki.

Podsumowanie

Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz przytoczoną powyżej argumentację wspartą dotychczasowym orzecznictwem organów podatkowych, zdaniem Wnioskodawcy, Biznes Inc. oraz Biznes Enterprise są zdolne do samodzielnego realizowania zadań gospodarczych jako niezależne przedsiębiorstwa, w szczególności zaś Biznes Inc. oraz Biznes Enterprise:

  1. stanowią zespoły składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań;
  2. posiadają organizacyjne i finansowe wyodrębnienie;
  3. są przeznaczone do realizacji określonych zadań gospodarczych (wyodrębniona funkcjonalnie);
  4. posiadają zdolność do stanowienia niezależnego przedsiębiorstwa samodzielnie realizującego zadania gospodarcze.

Okoliczności przedstawionego zdarzenia przyszłego wskazują zatem bez wątpliwości na to, że przenoszone w drodze Podziału Biznes Inc., jak również Biznes Enterprise, już stanowią i w dacie Podziału także będą stanowić zdolność do samodzielnego, niezależnego funkcjonowania, a N Inc. oraz N Enterprise jako podmioty przejmujące będą miały możliwość kontynuowania działalności w zakresie (i) produkcji drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych (skanerów), stacji roboczych oraz komputerów dla domu i małych przedsiębiorstw (laptopy, desktopy, tablety) w przypadku N Inc. oraz (ii) realizacji projektów informatycznych, świadczenia usług IT oraz outsourcingu procesów biznesowych a także sprzedaży serwerów, pamięci masowych, urządzeń sieciowych oraz oprogramowania w przypadku N Enterprise, w oparciu o otrzymane składniki majątku. Wszystkie te okoliczności wskazują, zdaniem Wnioskodawcy, jednoznacznie, że Biznesu Inc. oraz Biznesu Enterprise powinny być traktowane obecnie i w przyszłości jako zorganizowane części w istniejącym w Spółce przedsiębiorstwie w rozumieniu powołanych na wstępnie przepisów podatkowych.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 9 updop, dla spółki dzielonej powstaje przychód podlegający opodatkowaniu (odpowiadający wartości rynkowej składników majątkowych przeniesionych na spółki przejmującej), jeżeli majątek przejmowany w ramach podziału przez spółki przejmujące nie stanowi zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Jak Wnioskodawca wykazał powyżej, w opisanym zdarzeniu przyszłym spełnione zostaną przesłanki uznania Biznesu Inc. oraz Biznesu Enterprise za zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 updop.

W konsekwencji, przeniesienie Biznesu Inc. oraz Biznesu Enterprise na skutek Podziału Spółki odpowiednio do N Inc. i N Enterprise nie będzie skutkować powstaniem po stronie Wnioskodawcy przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych w wysokości wartości rynkowej składników majątkowych, które zostaną w ramach Podziału przeniesione na N Inc. i N Enterprise.

Stanowisko Wnioskodawcy znajduje potwierdzenie linii interpretacyjnej organów podatkowych. Zaprezentowane wyżej rozumowanie potwierdzają m.in. następujące interpretacje indywidualne dotyczące braku przychodu podatkowego po stronie spółki dzielonej przy podziale przez przejęcie:

 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 21 stycznia 2014 r., sygn. IBPBI/2/423-1367/13/AP;
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 21 stycznia 2014 r., sygn. 1BPBI/2/423-57/14/AP;
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 5 sierpnia 2011 r., sygn. IPPB5/423-485/11-2/DG.

Mając na uwadze powyższe, Wnioskodawca wnosi o potwierdzenie prawidłowości stanowiska przedstawionego we wstępie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.