IPPB5/4510-29/16-3/AK | Interpretacja indywidualna

Uznanie zespołu składników materialnych i niematerialnych tworzących Dział Handlowy oraz Dział Inwestycyjny Spółki Córki za zorganizowane części przedsiębiorstwa oraz skutków podatkowych podziału przez wydzielenie (art. 10 ust. 1 pkt 5, art. 10 ust. 1 pkt 6 oraz art. 12 ust. 4 pkt 12).
IPPB5/4510-29/16-3/AKinterpretacja indywidualna
 1. dochód
 2. podział spółki przez wydzielenie
 3. przychód
 4. skutki podatkowe
 5. udział
 6. zorganizowana część przedsiębiorstwa
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Wydatki nieuznawane za koszty uzyskania przychodów
 3. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Definicje legalne
 4. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Udziały w zyskach

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.) oraz § 4 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 15 stycznia 2016 r. (data wpływu 18 stycznia 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie uznania zespołu składników materialnych i niematerialnych tworzących Dział Handlowy oraz Dział Inwestycyjny Spółki Córki za zorganizowane części przedsiębiorstwa oraz skutków podatkowych podziału przez wydzielenie - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 stycznia 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie uznania zespołu składników materialnych i niematerialnych tworzących Dział Handlowy oraz Dział Inwestycyjny Spółki Córki za zorganizowane części przedsiębiorstwa oraz skutków podatkowych podziału przez wydzielenie.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: „Wnioskodawca” lub „Spółka”), polskim rezydentem podatkowym. Wnioskodawca jest akcjonariuszem spółki akcyjnej (dalej: „Spółka Córka” lub „Spółka Dzielona”), będącej polskim rezydentem podatkowym. Przedmiotem działalności gospodarczej Spółki Córki, co do zasady, jest:

 1. działalność inwestycyjna i holdingowa - polegająca na nabywaniu oraz trzymaniu krótkoterminowo lub długoterminowo i sprzedawaniu aktywów finansowych takich jak akcje, obligacje i inne papiery wartościowe (dalej: „Działalność Inwestycyjna”), która stanowi główną cześć działalności Spółki Córki oraz
 2. działalność handlowa - obejmująca obrót towarami handlowymi takimi jak: materiały budowlane, żywność, produkty rolne i inne (dalej: „Działalność Handlowa”).

Obecnie Spółka Córka planuje oddzielenie Działalności Inwestycyjnej od Działalności Handlowej, celem zwiększenia efektywności zarządzania wskazanymi powyżej działalnościami, a także celem zwiększenia nadzoru nad ich efektywnością ekonomiczną oraz osiąganymi wynikami. Spowodowane jest to zupełnie odmiennym charakterem Działalności Handlowej od Działalności Inwestycyjnej.

Mocą Uchwały Zarządu Spółki z dnia 1 grudnia 2015 r., odrębność Działalności Inwestycyjnej od Działalności Handlowej w ramach Spółki Córki została wewnętrznie sformalizowana poprzez przyporządkowanie zasobów ludzkich i technicznych, zadań oraz celów biznesowych do dwóch różnych działów.

W związku z tym, utworzone zostały dwa niezależnie od siebie funkcjonujące działy. Działalność Inwestycyjna jest realizowana w ramach działu inwestycyjnego (dalej: „Dział Inwestycyjny”), natomiast Działalność Handlowa realizowana jest w ramach działu handlowego (dalej: „Dział Handlowy”, dalej łącznie jako: „Działy”).

Spółka Córka rozważa wydzielenie Działalności Inwestycyjnej, opisanej w punkcie 1 powyżej do innego podmiotu (nowo zawiązanej spółki kapitałowej prawa handlowego będącej polskim rezydentem podatkowym). Działanie to ma zostać zrealizowane w ramach podziału Spółki Córki przez wydzielenie, o którym mowa w art. 529 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeksu spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r. Nr 1030 ze zm.; dalej jako: „Kodeks spółek handlowych”).

 1. Wyodrębnienie organizacyjne, majątkowe i zadaniowe Działu Handlowego

W ramach przedsiębiorstwa Spółki Córki funkcjonują dwa wyodrębnione Działy. Zostały one formalnie wyodrębnione w Regulaminie Organizacyjnym Spółki Córki, który określa schemat organizacyjny Działu Handlowego i Działu Inwestycyjnego oraz podział funkcji realizowanych przez Działy.

Zadania Działu Handlowego obejmują wszelkie czynności związane z:

 • badaniem rynku w zakresie dokonywania potencjalnych zakupów towarów,
 • nabywaniem towarów handlowych celem ich dalszej sprzedaży,
 • kontrolą jakości nabywanych towarów handlowych,
 • poszukiwaniem potencjalnych kontrahentów,
 • nawiązywaniem kontaktów z potencjalnymi kontrahentami,
 • świadczeniem usług związanych ze sprzedawanym asortymentem.

Zadaniami Działu Handlowego kieruje jego kierownik (dalej: „Kierownik Działu Handlowego”), który posiada uprawnienia do podejmowania decyzji biznesowych związanych z działalnością Działu Handlowego. Kierownik Działu Handlowego ponosi odpowiedzialność za działalność Działu Handlowego przed Zarządem Spółki Córki.

Kierownik Działu Handlowego w realizacji zadań korzysta z pomocy podległego mu pracownika/ pracowników (dalej: „Pracownicy Działu Handlowego”). Należy podkreślić, że Pracownicy Działu Handlowego przypisani do Działu Handlowego podlegają kierownictwu odrębnemu od kierownictwa Działu Inwestycyjnego. Pracownicy Działu Handlowego są zatrudnieni w Spółce Córce na podstawie umowy o pracę.

Do Działu Handlowego są lub będą przypisane w szczególności następujące podstawowe składniki materialne i niematerialne:

 1. towary handlowe;
 2. wierzytelności wynikające z umów sprzedaży towarów handlowych;
 3. zobowiązania wynikające z umów nabycia towarów handlowych;
 4. prawa i obowiązki wynikające z:
  1. umowy najmu lokalu biurowego,
  2. umów dotyczących usług telekomunikacyjnych,
 5. środki pieniężne na osobnym rachunku bankowym w PLN i w EUR przypisanym wyłącznie do Działu Handlowego;
 6. wyposażenie biurowe (meble, w tym lampka biurowa, segregatory i inne materiały biurowe) oraz środki trwałe (komputery z wyposażeniem, telefony i inny sprzęt elektroniczny), przypisane do stanowisk pracy;
 7. licencje na oprogramowanie komputerowe;
 8. dokumenty związane z prowadzeniem działalności w ramach Działu Handlowego, włącznie z materiałami archiwalnymi i wszelkimi innymi informacjami, które mogłyby zostać uznane, jako istotne dla prowadzonej przez Dział Handlowy działalności.

Wyodrębnione w ten sposób składniki materialne i niematerialne Działu Handlowego stanowią zespół składników zdolny do realizacji stawianych mu zadań.

 1. Wyodrębnienie finansowe Działu Handlowego

Działy przy prowadzeniu działalności gospodarczej wykorzystują oddzielne rachunki bankowe, na które wpływają należności i są spłacane zobowiązania związane z wykonywaniem działalności gospodarczej.

Prowadzona przez Spółkę Córkę ewidencja księgowa pozwala na wyodrębnienie kosztów i przychodów w odniesieniu do każdego z Działów. Możliwe więc będzie ustalenie wyniku finansowego dla każdego z Działów osobno.

Główne elementy rachunku zysków i strat Działu Handlowego obejmują:

 1. przychody z tytułu sprzedaży towarów handlowych;
 2. przychody z tytułu odsetek;
 3. koszty, które stanowią głównie:
  • koszty nabycia towarów handlowych,
  • koszty wynagrodzeń personelu,
  • koszty usług telekomunikacyjnych,
  • koszty najmu lokalu biurowego,
  • koszty licencji na oprogramowanie.

Możliwe jest także wyodrębnienie aktywów i pasywów, przypisanych do Działu Handlowego.

Jednocześnie Wnioskodawca zaznacza, że Dział Handlowy nie jest oddziałem podlegającym wpisowi do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Wnioskodawca podkreśla, iż Dział Handlowy, który pozostanie w Spółce Córce będzie obejmował składniki materialne i niematerialne oraz zobowiązania Działu Handlowego, wymienione wyżej.

 1. Wyodrębnienie organizacyjne, majątkowe i zadaniowe Działu Inwestycyjnego

Zadania Działu Inwestycyjnego obejmują wszelkie czynności związane z:

 • pozyskiwaniem, obróbką i analizą danych w celu stałego monitorowania sytuacji na rynkach finansowych,
 • analizą i weryfikacją możliwości (okazji) inwestycyjnych,
 • przygotowywaniem strategii inwestycyjnej Działu Inwestycyjnego,
 • nabywaniem papierów wartościowych (krótkoterminowych oraz długoterminowych).

Zadaniami Działu Inwestycyjnego kieruje jego kierownik (dalej: „Kierownik Działu Inwestycyjnego”), który posiada uprawnienia do podejmowania decyzji biznesowych związanych z działalnością Działu Inwestycyjnego. Kierownik Działu Inwestycyjnego ponosi odpowiedzialność za działalność Działu Inwestycyjnego przed Zarządem Spółki Córki.

Kierownik Działu Inwestycyjnego w realizacji zadań korzysta z pomocy podległego mu pracownika/ pracowników (dalej: „Pracownicy Działu Inwestycyjnego”). Należy podkreślić, że Pracownicy Działu Inwestycyjnego przypisani do Działu Inwestycyjnego będą podlegać kierownictwu odrębnemu od kierownictwa Działu Handlowego. Pracownicy Działu Inwestycyjnego są zatrudnieni w Spółce Córce na podstawie umowy o pracę.

Do Działu Inwestycyjnego są lub będą przypisane w szczególności następujące podstawowe składniki materialne i niematerialne:

 1. papiery wartościowe nabywane z krótkoterminowym i długoterminowym horyzontem inwestycyjnym (w tym, w szczególności, długoterminowa inwestycja w akcje spółki V. S.A.);
 2. prawa i obowiązki wynikające z:
  1. umowy najmu lokalu biurowego,
  2. umów dotyczących usług telekomunikacyjnych,
  3. umowy rachunku inwestycyjnego,
 3. środki pieniężne na osobnym rachunku bankowym w PLN i w EUR przypisanym wyłącznie do Działu Inwestycyjnego;
 4. wyposażenie biurowe (meble, w tym lampka biurowa, segregatory i inne materiały biurowe) oraz środki trwałe (komputery z wyposażeniem, telefony i inny sprzęt elektroniczny), przypisane do stanowisk pracy;
 5. licencje na oprogramowanie komputerowe;
 6. dokumenty związane z prowadzeniem działalności w ramach Działu Inwestycyjnego, włącznie z materiałami archiwalnymi i wszelkimi innymi informacjami, które mogłyby zostać uznane, jako istotne dla prowadzonej przez Dział Inwestycyjny działalności.

Wyodrębnione w ten sposób składniki materialne i niematerialne Działu Inwestycyjnego stanowią zespół składników zdolny do realizacji stawianych mu zadań.

 1. Wyodrębnienie finansowe Działu Inwestycyjnego

Główne elementy rachunku zysków i strat Działu Inwestycyjnego obejmują:

 1. przychody z tytułu sprzedaży papierów wartościowych;
 2. przychody z tytułu odsetek;
 3. koszty, które stanowią głównie:
  • koszty nabycia papierów wartościowych rozpoznawane w momencie ich odsprzedaży,
  • koszty wynagrodzeń personelu,
  • koszty usług telekomunikacyjnych,
  • koszty najmu lokalu biurowego,
  • koszty licencji na oprogramowanie.

Możliwe jest także wyodrębnienie aktywów i pasywów, przypisanych do Działu Inwestycyjnego.

Jednocześnie Wnioskodawca zaznacza, że Dział Inwestycyjny nie jest oddziałem podlegającym wpisowi do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Wnioskodawca podkreśla, iż przenoszony do innego podmiotu Dział Inwestycyjny będzie obejmował składniki materialne i niematerialne oraz zobowiązania Działu Inwestycyjnego, wymienione wyżej.

Wnioskodawca podkreśla, iż po dokonaniu podziału przez wydzielenie, Dział Inwestycyjny, jak i Dział Handlowy będą gotowe do funkcjonowania w oparciu o własne zasoby, w tym aktywa i pasywa oraz personel.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy zespoły składników materialnych i niematerialnych tworzące Dział Handlowy oraz Dział Inwestycyjny Spółki Córki stanowią zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 Ustawy o CIT...
 2. Czy podział polegający na przeniesieniu Działu Inwestycyjnego Spółki Córki na nowo zawiązaną spółkę (podział przez wydzielenie) nie będzie skutkować u Wnioskodawcy powstaniem dochodu (przychodu) na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 6 Ustawy o CIT...

Zdaniem Wnioskodawcy, odnośnie pytania pierwszego, zespoły składników materialnych i niematerialnych tworzące Dział Handlowy oraz Dział Inwestycyjny Spółki Córki stanowią zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 Ustawy o CIT.

Definicja zorganizowanej części przedsiębiorstwa została określona została w art. 4a pkt 4 Ustawy o CIT.

Zgodnie z przywołanym przepisem przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa należy rozumieć organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych; w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

W świetle wyżej wymienionej definicji należy uznać, że aby określony zespół składników majątkowych mógł zostać zakwalifikowany jako zorganizowana część przedsiębiorstwa, muszą zostać spełnione łącznie następujące warunki:

 1. istnieje zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań,
 2. zespół ten jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie,
 3. składniki przedsiębiorstwa muszą być przeznaczone do realizacji określonych zadań gospodarczych,
 4. zespół tych składników może stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące określone zadania gospodarcze.

Warunek 1

Dział Handlowy, jak i Dział Inwestycyjny funkcjonują w strukturze Spółki Córki jako formalnie oraz faktycznie wyodrębnione w ramach istniejącego przedsiębiorstwa zespoły składników majątku obejmujące zarówno składniki materialne, jak również niematerialne, a także zobowiązania.

Dodatkowo, aby w rozumieniu przepisów podatkowych, określony zespół składników majątkowych mógł zostać zakwalifikowany jako zorganizowana część przedsiębiorstwa, nie wystarczające jest jakiekolwiek zorganizowanie masy majątkowej, ale musi się ona odznaczać odrębnością niezbędną do samodzielnego funkcjonowania w obrocie gospodarczym. Zorganizowaną część przedsiębiorstwa tworzą więc składniki, będące we wzajemnych relacjach takich, by można było mówić o nich jako o zespole, a nie o zbiorze przypadkowych elementów, których jedyną cechą wspólną jest własność jednego podmiotu gospodarczego. Oznacza to, że zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest sumą poszczególnych składników, przy pomocy których będzie można prowadzić odrębny zakład, lecz zorganizowanym zespołem tych składników, przy czym punktem odniesienia jest tutaj rola, jaką składniki majątkowe odgrywają w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa (na ile stanowią w nim wyodrębnioną organizacyjnie i funkcjonalnie całość).

Dział Handlowy stanowi lub będzie stanowił następujący zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań:

 1. towary handlowe;
 2. wierzytelności wynikające z umów sprzedaży towarów handlowych;
 3. zobowiązania wynikające z umów nabycia towarów handlowych;
 4. prawa i obowiązki, w tym zobowiązania wynikające z:
  1. umowy najmu lokalu biurowego,
  2. umów dotyczących usług telekomunikacyjnych,
 5. środki pieniężne na osobnym rachunku bankowym w PLN i w EUR przypisanym wyłącznie do Działu Handlowego;
 6. wyposażenie biurowe (meble, w tym lampka biurowa, segregatory i inne materiały biurowe) oraz środki trwałe (komputery z wyposażeniem, telefony i inny sprzęt elektroniczny), przypisane do stanowisk pracy;
 7. licencje na oprogramowanie komputerowe;
 8. dokumenty związane z prowadzeniem działalności w ramach Działu Handlowego, włącznie z materiałami archiwalnymi i wszelkimi innymi informacjami, które mogłyby zostać uznane, jako istotne dla prowadzonej przez Dział Handlowy działalności.

Wyodrębnione w ten sposób składniki materialne i niematerialne Działu Handlowego stanowią zespół składników zdolny do realizacji zadań z zakresu Działalności Handlowej.

Dział Inwestycyjny stanowi lub będzie stanowił następujący zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań:

 1. papiery wartościowe nabywane z krótkoterminowym i długoterminowym horyzontem inwestycyjnym (w tym, w szczególności, długoterminowa inwestycja w akcje spółki V. SA.);
 2. prawa i obowiązki, w tym zobowiązania wynikające z:
  1. umowy najmu lokalu biurowego,
  2. umów dotyczących usług telekomunikacyjnych,
  3. umowy rachunku inwestycyjnego,
 3. środki pieniężne na osobnym rachunku bankowym w PLN i w EUR przypisanym wyłącznie do Działu Inwestycyjnego;
 4. wyposażenie biurowe (meble, w tym lampka biurowa, segregatory i inne materiały biurowe) oraz środki trwałe (komputery z wyposażeniem, telefony i inny sprzęt elektroniczny), przypisane do stanowisk pracy;
 5. licencje na oprogramowanie komputerowe;
 6. dokumenty związane z prowadzeniem działalności w ramach Działu Inwestycyjnego, włącznie z materiałami archiwalnymi i wszelkimi innymi informacjami, które mogłyby zostać uznane, jako istotne dla prowadzonej przez Dział Inwestycyjny działalności.

Wyodrębnione w ten sposób składniki materialne i niematerialne Działu Inwestycyjnego stanowią zespół składników zdolny do realizacji zadań z zakresu Działalności Inwestycyjnej.

W konsekwencji, w ocenie Wnioskodawcy, pierwszy warunek jest spełniony.

Warunek 2

Odnosząc się do warunku wyodrębnienia organizacyjnego, wskazać należy na stanowisko Ministra Finansów zaprezentowane w interpretacjach indywidualnych: z dnia 2 czerwca 2014 r. wydanej za pośrednictwem Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi, sygn. IPTPP2/443-216/14-4/IR, z dnia 26 kwietnia 2012 r. wydanej za pośrednictwem Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, sygn. IPPP2/443-119/12-2/IG, z dnia 3 marca 2008 r. wydanej za pośrednictwem Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, sygn. IP-PB3-423-524/07-2/MB, w którym stwierdza się, iż „wyodrębnienie organizacyjne oznacza; że zorganizowana część przedsiębiorstwa ma swoje miejsce w strukturze organizacyjnej podatnika jako dział, wydział, oddział itp.” Wnioskodawca podkreśla, iż funkcjonujący w strukturze Spółki Córki Dział Handlowy oraz Dział Inwestycyjny zostały formalnie wyodrębnione mocą Uchwały Zarządu Spółki Córki z dnia 1 grudnia 2015 r.

Należy podkreślić, że w doktrynie zwraca się uwagę na to, że organizacyjne wyodrębnienie powinno być dokonane na bazie statutu, regulaminu lub innego aktu o podobnym charakterze.

W Spółce Córce funkcjonują dwa działy, które zostały formalnie wyodrębnione w Regulaminie Organizacyjnym Spółki Córki, który określa schemat organizacyjny Działu Handlowego i Działu Inwestycyjnego oraz podział funkcji realizowanych przez Działy.

W zakresie wyodrębnienia finansowego, należy wskazać, iż oznacza ono odrębność majątkową oraz organizacyjną, natomiast nie musi oznaczać samodzielności finansowej. W szczególności, wyodrębnienie finansowe nie oznacza konieczności prowadzenia odrębnej księgowości dla zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Takie stanowisko znajduje potwierdzenie w interpretacjach organów podatkowych. Przykładowo, w interpretacji indywidualnej z dnia 27 czerwca 2013 r. wydanej za pośrednictwem Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi, sygn. IPTPP1/443-329/13-2/MW, czy interpretacji z dnia 18 marca 2008 r. wydanej za pośrednictwem Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, sygn. IBPB3/423-100/08/MS Minister Finansów stwierdził, że: „nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa”.

Należy przy tym zauważyć, że dla spełnienia przesłanki wyodrębnienia finansowego nie jest jednak konieczne spełnienie formalnego wymogu wyodrębnienia finansowego występującego np. w przypadku zakładów (oddziałów) samodzielnie sporządzających bilans. Przyjęcie przeciwnej tezy oznaczałoby, że zorganizowana część przedsiębiorstwa mogłaby być utożsamiana wyłącznie z zakładem lub oddziałem samodzielnie sporządzającym bilans.

Rozwiązanie to jednak nie znalazło akceptacji ustawodawcy, gdyż w definicji zorganizowanej części przedsiębiorstwa ustawodawca nie posłużył się pojęciem zakładu lub oddziału samodzielnie sporządzającego bilans.

Zdaniem Spółki, wyodrębnienie w systemie rachunkowości zarządczej Spółki Córki przychodów i kosztów związanych z działalnością Działu Inwestycyjnego i Działu Handlowego oraz przyporządkowania aktywów (wyposażenia, wartości niematerialnych i prawnych) i pasywów (zobowiązań związanych funkcjonalnie z działem) do działów, spełnia warunki wyodrębnienia finansowego.

Stanowisko to znajduje również potwierdzenie w interpretacji Ministra Finansów wydanej za pośrednictwem Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 21 lutego 2014 r. (sygn. IPTPP2/443-932/13-4/IR).

Wnioskodawcy, warunek drugi jest spełniony.

Warunek 3

Odnosząc się do warunku trzeciego, istotne jest, aby suma poszczególnych składników zorganizowanej części przedsiębiorstwa była zorganizowanym i autonomicznym zespołem tych składników.

Kryterium pozwalającym na ocenę, czy doszło do wyodrębnienia organizacyjnego jest ustalenie roli, jaką pełniły składniki majątkowe i związane z nimi prawa materialne w funkcjonowaniu dotychczasowego przedsiębiorstwa - to znaczy na ile stanowiły wyodrębnioną organizacyjnie i funkcjonalnie całość.

Istotne jest, aby pomiędzy składnikami majątku wchodzącymi w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa istniał związek, na jaki wskazał Minister Finansów w indywidualnej interpretacji z dnia 11 lutego 2014 r., wydanej za pośrednictwem Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi, sygn. IPTPP2/443-939/13-2/AW: „zorganizowaną część przedsiębiorstwa tworzą składniki, będące we wzajemnych relacjach, takich by można było mówić o nich jako o zespole; a nie o zbiorze przypadkowych elementów, których jedyną cechą wspólną jest własność jednego podmiotu gospodarczego”.

Odnosząc się do warunku niezależnego (samodzielnego) funkcjonowania, wskazać należy, iż Dział Handlowy jak i Dział Inwestycyjny ma możliwość samodzielnego działania. Są one bowiem wyodrębnione organizacyjnie i majątkowo oraz mogą realizować samodzielnie powierzone im zadania.

W konsekwencji, w ocenie Wnioskodawcy, warunek trzeci jest spełniony.

Warunek 4

Ostatnią analizowaną cechą jest możliwość stanowienia przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa niezależnego przedsiębiorstwa samodzielnie realizującego określone zadania gospodarcze. Ustawodawca posługuje się tutaj trybem przypuszczającym: „zespół składników (...) mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania”. Takie brzmienie analizowanego przepisu wskazuje na konieczność przeprowadzenia hipotetycznej analizy, czy istniałaby możliwość samodzielnego działania (funkcjonowania) zorganizowanych części przedsiębiorstwa. W przedmiotowym stanie faktycznym należałoby zatem ustalić, poprzez hipotetyczną symulację, czy zarówno Dział Handlowy pozostający w Spółce Córce jak i Dział Inwestycyjny przenoszony do nowo powstałej spółki zdolne byłyby do samodzielnego funkcjonowania w obrocie gospodarczym.

W związku z tym, że działy będą w stanie kontynuować bez zakłóceń swoją działalność, zdaniem Wnioskodawcy stanowią one zespoły składników, który mogłyby stanowić niezależne przedsiębiorstwa samodzielnie realizujące te zadania.

W konsekwencji, w ocenie Wnioskodawcy, warunek czwarty jest spełniony.

Ponadto Spółka wskazuje, iż stanowisko takie potwierdza m. in. indywidualna interpretacja Ministra Finansów, wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 27 grudnia 2013 r. (sygn. ILPB1/415-1100/13-4/AMN).

Podsumowując, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że opisane w stanie faktycznym: wydzielany do nowo zawiązanej spółki zespół składników materialnych i niematerialnych tworzący Dział Inwestycyjny oraz (ii) pozostający w Spółce Córce zespół składników materialnych i niematerialnych tworzący Dział Handlowy stanowić będą zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o CIT, ponieważ spełniać będą wszystkie warunki opisane w tym przepisie.

Zdaniem Wnioskodawcy, odnośnie pytania drugiego, podział polegający na przeniesieniu Działu Inwestycyjnego Spółki Córki na nowo zawiązaną spółkę (podział przez wydzielenie) nie będzie skutkować u Wnioskodawcy powstaniem dochodu (przychodu) na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 6 Ustawy o CIT.

Skutki podatkowe dokonania podziału przez wydzielenie dla podmiotu posiadającego akcje lub udziały spółek dzielonych regulują przepisy art. 10 ust. 1 pkt 5, art. 10 ust. 1 pkt 6 oraz art. 12 ust. 4 pkt 12 Ustawy o CIT.

W myśl art. 10 ust. 1 pkt 5 Ustawy o CIT w przypadku podziału spółek dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych są dopłaty w gotówce otrzymane przez wspólników spółek dzielonych.

Wnioskodawca w związku z planowanym podziałem nie otrzyma dopłat, w związku z czym nie powstanie dochód (przychód) z tego tytułu.

Zgodnie z przepisem art. 12 ust. 4 pkt 12 ustawy o CIT do przychodów nie zalicza się w przypadku podziału spółek, z zastrzeżeniem art. 10 ust. 1 pkt 6, przychodu wspólnika spółki dzielonej stanowiącego wartość nominalną udziałów (akcji) przydzielonych przez spółkę nowo zawiązaną.

W związku z tym, dla Wnioskodawcy, jako akcjonariusza Spółki Dzielonej nie powstanie dochód (przychód) o wartości nominalnej udziałów przydzielonych przez spółkę nowo zawiązaną, chyba że znajdzie zastosowanie art. 10 ust. 1 pkt 6 Ustawy o CIT.

W myśl art. 10 ust. 1 pkt 6 Ustawy o CIT dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału (akcji), w tym także w przypadku podziału spółek; jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie majątek przejmowany na skutek podziału lub majątek pozostający w spółce, nie stanowią zorganizowanej części przedsiębiorstwa - ustalona na dzień podziału nadwyżka nominalnej wartości udziałów (akcji) przydzielonych w spółce przejmującej lub nowo zawiązanej nad kosztami nabycia lub objęcia udziałów (akcji) w spółce dzielonej; obliczonymi zgodnie z art. 15 ust. 1k albo art. 16 ust. 1 pkt 8 Ustawy o CIT; jeżeli podział spółki następuje przez wydzielenie, kosztem uzyskania przychodów jest wartość lub kwota wydatków poniesionych przez udziałowca (akcjonariusza) na objęcie lub nabycie udziałów (akcji) w spółce dzielonej, ustalona w takiej proporcji, w jakiej pozostaje u tego udziałowca wartość nominalna unicestwianych udziałów (akcji) w spółce dzielonej do wartości nominalnej udziałów (akcji) przed podziałem.

W związku z powyższym, jak a contrario wynika z przytoczonego przepisu, w przypadku podziału spółki przez wydzielenie, gdy:

 • majątek przejmowany na skutek podziału przez spółkę przejmującą stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa i
 • majątek pozostający w spółce dzielonej stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa

- po stronie akcjonariusza (Wnioskodawcy) nie powstanie dochód (przychód) w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 6 Ustawy o CIT.

Zgodnie z analizą przeprowadzoną w zakresie pytania pierwszego, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że Dział Handlowy, jak i Dział Inwestycyjny Spółki Córki stanowią zorganizowane części przedsiębiorstwa, w związku z czym art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o CIT nie znajdzie zastosowania, a planowana transakcja podziału przez wydzielenie Spółki Córki nie będzie prowadzić po stronie Wnioskodawcy do konieczności ustalenia dochodu (przychodu) podlegającego opodatkowaniu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Końcowo należy wskazać, że zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 12 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851 z późn. zm., dalej: updop), do przychodów nie zalicza się w przypadku połączenia lub podziału spółek, z zastrzeżeniem art. 10 ust. 1 pkt 6, przychodu wspólnika spółki przejmowanej lub dzielonej stanowiącego wartość nominalną udziałów (akcji) przydzielonych przez spółkę przejmującą lub nowo zawiązaną. Jednocześnie, w myśl art. 10 ust. 4 updop, norma zawarta w art. 12 ust. 4 pkt 12 updop, nie ma zastosowania w przypadku, gdy połączenie lub podział spółek nie są przeprowadzone z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych, lecz głównym bądź jednym z głównych celów takiej operacji jest uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania. Jak wynika z przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego, planowana transakcja podziału spółki poprzez wydzielenie będzie przeprowadzona z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych a głównym bądź jednym z głównych celów takiej operacji nie będzie uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania, tym samym przepis art. 10 ust. 4 updop nie będzie miał zastosowania w niniejszej sprawie.

Mając powyższe na względzie, stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie uznania zespołu składników materialnych i niematerialnych tworzących Dział Handlowy oraz Dział Inwestycyjny Spółki Córki za zorganizowane części przedsiębiorstwa oraz skutków podatkowych podziału przez wydzielenie uznaje się za prawidłowe.

Stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.