IPPB5/4510-272/15-4/MK | Interpretacja indywidualna

Czy w świetle opisanego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego, planowany podział WSI poprzez wydzielenie nie będzie skutkować powstaniem dla Wnioskodawcy (Udziałowca) przychodu?
IPPB5/4510-272/15-4/MKinterpretacja indywidualna
 1. podział spółki przez wydzielenie
 2. udział w zyskach osób prawnych
 3. zorganizowana część przedsiębiorstwa
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Definicje legalne
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Udziały w zyskach
 3. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 18 marca 2015 r. (data wpływu 26 marca 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 22 czerwca 2015 r. (data wpływu 23 czerwca 2015 r.) stanowiącym odpowiedź na wezwanie z dnia 16 czerwca 2015 r. (data nadania 16 czerwca 2015 r., data odbioru 18 czerwca 2015 r.) Nr IPPB5/4510-272/15-2/MK, o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych planowanej transakcji podziału – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 marca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych planowanej transakcji podziału.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Sp. z o.o. (dalej: „Wnioskodawca” lub „Udziałowiec”) jest spółką kapitałową będącą jednym z udziałowców W sp. z o.o, spółki kapitałowej prowadzącej działalność m.in. w zakresie usług deweloperskich, wynajmu i zarządzania nieruchomościami oraz w zakresie kupna i sprzedaży nieruchomości na własny rachunek (dalej: „WSI”). Wnioskodawca posiada również udziały m.in. w innej spółce kapitałowej tj. P sp. z o.o. (w trakcie zmiany nazwy na W 2 Sp. z o.o. dalej: „Spółka Przejmująca”).

Założenia i warunki współpracy grupy P i H: podział przez wydzielenie

Celem W jest realizacja odrębnych zadań gospodarczych w postaci budowy dwóch budynków biurowo-usługowych: projektu A (dalej: „Inwestycja A”) oraz projektu B (dalej: „Inwestycja B”), wszystkie inwestycje zwane są dalej łącznie „Inwestycjami”.

Inwestycje prowadzone są w ramach współpracy P S.A. z podmiotami prywatnymi w ramach rewitalizacji i zagospodarowania dworców kolejowych oraz terenów sąsiadujących (stąd też udziałowcami spółek realizujących inwestycje są spółki z grupy P oraz partnera przy tym projekcie - grupy HR). Współpraca ta zakłada, że nieruchomości będące w użytkowaniu wieczystym grupy P stanowią wkład własny grupy P do przedsięwzięcia, natomiast partner (tu: HR) wnosi wkład pieniężny w proporcji ustalonej między stronami. Wkłady (w postaci nieruchomości i środków pieniężnych) wnoszone są do spółek celowych powołanych przez partnerów, w ramach których docelowo realizowane są inwestycje. Finansowanie inwestycji prowadzone jest ze środków własnych oraz w ramach finansowania wewnątrzgrupowego i/lub zewnętrznego (kredyt bankowy udzielony spółce celowej na realizację poszczególnych inwestycji).

W sytuacji przedstawionej przez Wnioskodawcę, WSI stanowi właśnie taką spółkę celową powołaną przez partnerów do realizacji Inwestycji. WSI rozpocznie realizację dwóch Inwestycji: A i B. Jednakże, z uwagi na warunki umowy inwestycyjnej zawartej przez niezależne, niepowiązane ze sobą podmioty tj. P i HR, celem wypełnienia warunków tej umowy docelowo niezbędne jest prowadzenie Inwestycji A i B przez osobne podmioty prawne - spółki kapitałowe. Dlatego też, Inwestycja A, pozostanie w WSI, natomiast Inwestycja B zostanie przeniesiona do Spółki Przejmującej w drodze podziału przez wydzielenie wyodrębnionej części majątku WSI, a udziałowcy WSI będą udziałowcami w Spółce Przejmującej proporcjonalnie do wniesionych uprzednio do WSI wkładów (w postaci nieruchomości gruntowej oraz środków pieniężnych) przypisanych do Inwestycji B. W szczególności, podział zostanie dokonany w trybie art. 529 § 1 pkt 4 KSH oraz na podstawie art. 532 KSH, co w konsekwencji oznacza, że część udziałów Udziałowca w WSI zostanie umorzona i Udziałowcowi zostaną przyznane nowe udziały Spółki Przejmującej, na zasadach określonych w planie podziału.

Jednocześnie, dla kompletności Wnioskodawca pragnie wskazać, że WSI realizuje również budowę dworca kolejowego oraz remont przejścia podziemnego, przy których położone są Inwestycje. Umowa ta będzie kontynuowana przez WSI.

Charakterystyka Inwestycji

Inwestycje zlokalizowane będą na nieruchomościach stanowiących prawo wieczystego użytkowania WSI. Nieruchomość podzielona jest na odrębne działki ewidencyjne. Działki alokowane są do poszczególnych Inwestycji. Na chwilę obecną działki objęte są jedną księgą wieczystą, przy czym planowane jest, że na moment podziału poszczególne działki będą objęte odrębnymi księgami wieczystymi. Każda z Inwestycji objęta jest osobnym pozwoleniem na budowę. Dla Inwestycji zaprojektowane zostały m.in. garaże podziemne dedykowane poszczególnym Inwestycjom.

Na moment podziału WSI będzie w trakcie wykonywania robót budowlanych na Inwestycji A, oraz na Inwestycji B, wynikających z pozwolenia na budowę oraz zgodnie z projektami architektonicznymi.

Mając na uwadze specyfikę poszczególnych planowanych/realizowanych Inwestycji:

 • odmienność lokalizacji Inwestycji w odniesieniu do istniejących ciągów komunikacyjnych,
 • różne projekty architektoniczne dla poszczególnych Inwestycji,
 • różne terminy realizacji poszczególnych Inwestycji,
 • niezależny proces komercjalizacji Inwestycji (najem),
 • różną wartość Inwestycji, a tym samym inną wartość środków finansowych przypisanych poszczególnym Inwestycjom,
 • różne plany biznesowe związane z poszczególnymi Inwestycjami (poszczególne Inwestycje będą mogły stanowić odrębny przedmiot obrotu),

Umowa dotycząca usług projektowych (przygotowanie projektu budowlanego) wyodrębnia: prace projektowe w zakresie Inwestycji A oraz prace projektowe w zakresie Inwestycji B. Prace budowlane w ramach Inwestycji A oraz Inwestycji B będą prowadzone na podstawie dwóch odrębnych umów o roboty budowlane. Powyższe prace prowadzone są i będą prowadzone przez pracowników/współpracowników, kontrahentów niezależnie (tj. na podstawie odrębnych umów) dla poszczególnych Inwestycji. WSI na moment podziału będzie stroną umów deweloperskich zawartych osobno dla Inwestycji A oraz Inwestycji B. Dla każdego z projektów Inwestycyjnych będą prowadzone odrębne budżety inwestycyjne. W celu przeprowadzenia prac projektowych/budowlanych, bieżącej działalności operacyjnej, trwają rozmowy z bankami o finansowanie Inwestycji A. Kredyt, który może zostać potencjalnie udzielony przez bank będzie dedykowany i przydzielony do Inwestycji A. Podobnie, w przypadku ubiegania się o finansowanie Inwestycji B, kredyt udzielony przez bank będzie kredytem celowym (przeznaczonym na finansowanie kosztów związanych z realizacją Inwestycji B). W razie przedłużania się negocjacji kredytowych z bankami, WSI zaciągnie pożyczkę / pożyczki od spółki / spółek z grupy HR osobno dla Inwestycji A i Inwestycji B.

Formalny podział zostanie dokonany również odpowiednio w odniesieniu do wkładu własnego grupy HR (środki pieniężne) do WSI (wkład własny zostanie rozdzielony w księgach WSI na części dedykowane poszczególnym inwestycjom A i B).

Na moment podziału WSI będzie również świadczyć usługi reklamowe na podstawie odrębnych umów o usługi reklamowe dotyczących poszczególnych Inwestycji - banery reklamowe umieszczone będą na poszczególnych częściach działek przypisanych do poszczególnych Inwestycji.

Dodatkowo wskazać należy, że w zakresie Inwestycji A zostaną już zawarte przez WSI 3 odrębne umowy przyrzeczenia najmu powierzchni biurowej, które zapewniają wynajem ok. 50% powierzchni całej Inwestycji A.

Wskazać również należy, że w celu umożliwienia realizacji niektórych prac budowlanych przy Inwestycji A, na moment wydzielenia zostanie zawarta umowa pomiędzy WSI a Spółką Przejmującą (jako podmiotem, do którego Inwestycja B będzie wydzielona) o wynajem części działki składającej się na Inwestycję B jako zaplecze umożliwiające realizację Inwestycji A. Jednocześnie wskazać należy, że już w chwili obecnej trwają rozmowy z potencjalnymi klientami Inwestycji B w celu wynajęcia powierzchni biurowo-użytkowej tej inwestycji.

Dla kompletności, wskazać również należy, że zgodnie z umową dotyczącą dworca kolejowego i zawartego pomiędzy WSI, a spółką z grupy P, WSI zobowiązana jest do wybudowania budynku dworca kolejowego sąsiadującego z Inwestycjami oraz wyremontowania sąsiadującego przejścia podziemnego. WSI zleca wykonanie innym podmiotom niektórych prac. W związku z realizacją tej umowy, po stronie WSI powstają zobowiązania względem kontrahentów, jak również należności za realizację kontraktu od spółki z grupy P zlecającej prace.

Mając na uwadze niezależność administracyjno-prawną i finansową Inwestycji A oraz Inwestycji B, w celu wypełnienia warunków umowy inwestycyjnej zawartej pomiędzy niepowiązanymi podmiotami (P i HR), uproszczenia oraz transparentności prowadzonego procesu inwestycyjnego oraz poprzez sformalizowanie wydzielenia poszczególnych Inwestycji, jak wspomniano na wstępie, planowany jest podział WSI w trybie przedstawionym w art. 529 § 1 pkt 4 KSH, tj. poprzez przeniesienie części majątku WSI na Spółkę Przejmującą tzw. podział przez wydzielenie. W wyniku tej operacji, Inwestycja A wraz z umową na remont dworca kolejowego pozostanie w WSI, natomiast Inwestycja B zostanie wydzielona do Spółki Przejmującej. Spółka Przejmująca w zamian za otrzymaną w wyniku podziału Inwestycję B wyda na rzecz Udziałowca swoje udziały (w proporcji do wkładu przypisanego do Inwestycji B, jaki Udziałowiec wniósł uprzednio do WSI).

Ponadto, należy w tym miejscu również zaznaczyć, iż efektem podziału WSI poprzez wydzielenie będzie bez wątpienia uproszczenie i wzrost przejrzystości prowadzonych Inwestycji poprzez przypisanie WSI oraz Spółce Przejmującej, do której wydzielana będzie Inwestycja B, praw/obowiązków oraz przychodów/kosztów dotyczących tej Inwestycji. W wyniku tej czynności każdy podmiot odpowiedzialny będzie jedynie za właściwy mu proces inwestycyjny, wpływając na jego efektywność ekonomiczną.

Przeprowadzenie podziału przez wydzielenie, w ocenie Wnioskodawcy, umożliwi także m.in. sprawniejsze zarządzanie danym procesem inwestycyjnym oraz jego komercjalizację w późniejszym okresie.

Mając na uwadze powyższe Wnioskodawca wskazuje, iż planując podział WSI przez wydzielenie kierował się szeregiem powodów wynikających ze strategii inwestycyjnej oraz oceną, jakie rozwiązanie będzie korzystniejsze od strony ekonomicznej dla niepowiązanych podmiotów (grupy P i HR).

Na moment podziału, głównymi aktywami WSI będą: prawo wieczystego użytkowania gruntu, środki pieniężne, środki trwałe w budowie, należności handlowe (WSI będzie aktywnie generować środki finansowe już w trakcie procesu inwestycyjnego prowadząc też działalność polegającą na udostępnieniu powierzchni reklamowej na terenie gruntu). Wśród najistotniejszych pasywów WSI, obok kapitału zakładowego należy wymienić również zobowiązania handlowe, kredytowe (zakładając, że finansowanie dla Inwestycji A będzie już realizowane; w innym przypadku inwestycja będzie realizowana jeszcze ze środków własnych i/lub ze środków pochodzących z pożyczek wewnątrzgrupowych) oraz planowane zobowiązanie pożyczkowe od spółki z grupy HR. WSI będzie prowadziła księgi rachunkowe przypisując aktywa, pasywa, należności i zobowiązania osobno do Inwestycji A oraz Inwestycji B przy użyciu odpowiednich kluczy alokacji. Powyższy sposób prowadzenia ksiąg umożliwi WSI monitorowanie stopnia zaangażowania aktywów w poszczególne Inwestycje, sposobu i wysokości finansowania każdej z Inwestycji oraz wysokości należności i zobowiązań związanych z poszczególnymi Inwestycjami. W związku z tym, WSI będzie sporządzać dla celów wewnętrznych odrębny bilans oraz rachunek zysków i strat dla każdego z projektów inwestycyjnych. Dla każdego z projektów inwestycyjnych będą osobne rachunki bankowe tj. dla Inwestycji A oraz Inwestycji B, na które wpływać będą należności (np. z najmu powierzchni na ogrodzeniu danej Inwestycji, z tytułu najmu placu budowlanego po dokonaniu podziału) i finansowanie dotyczące Inwestycji A (po jego uruchomieniu), środki z pożyczki dotyczącej Inwestycji B oraz z których regulowane będą zobowiązania związane z tymi inwestycjami. Również od strony organizacji prac WSI i administracji WSI, działania dotyczące Inwestycji A i Inwestycji B (np. ocena jakości prac deweloperskich) będą realizowane odrębnie.

Mając na uwadze powyższe, na moment podziału, każdy z projektów inwestycyjnych będzie charakteryzować się samodzielnością gospodarczą polegającą na możliwości samodzielnego kontynuowania działalności dotyczącej Inwestycji A oraz Inwestycji B przez odpowiednie podmioty (tj. WSI oraz Spółkę Przejmującą). Oznacza to, że do poszczególnych Inwestycji będzie można przypisać określone składniki przedsiębiorstwa WSI (materialne i niematerialne), które stanowią o administracyjnym (organizacyjnym) i finansowym wyodrębnieniu każdego z projektów inwestycyjnych.

Na moment podziału w WSI zostanie, a Spółka Przejmująca otrzyma odpowiednio:

 • odpowiednią część gruntu zgodnie z podziałem geodezyjnym;
 • odpowiednią część inwestycji w toku (odpowiednio: Inwestycję A, B);
 • prawa i obowiązki z umów dotyczących poszczególnych Inwestycji (które już są przypisane do tych Inwestycji), w szczególności umowy o roboty budowlane i prace deweloperskie;
 • prawa z odpowiednich projektów architektonicznych;
 • odpowiednią część praw i obowiązków pozostałych umów (przy czym umowy, które nie zostaną przydzielone do Inwestycji A lub Inwestycji B pozostaną przypisane do WSI, np. umowa o prowadzenie księgowości WSI);
 • należności z umów najmu powierzchni reklamowych przypisanych do odpowiednich Inwestycji;
 • osobne, niezależne rachunki bankowe;
 • gotówkę;
 • wszystkie inne elementy związane z prowadzoną działalnością, które będą alokowane według klucza alokacji (tj. te związane wyłącznie z jedną inwestycją zostaną bezpośrednio przypisane do tej inwestycji, te dotyczące dwóch lub więcej inwestycji będą dzielone według odrębnych kluczy).

Dodatkowo planowane jest, że do Inwestycji A będzie alokowany przypisany tej inwestycji kredyt bankowy lub umowa pożyczki od spółki z grupy HR oraz umowa na budowę dworca kolejowego i remont przejścia podziemnego wraz z rozliczeniami z niej wynikającymi, a do Inwestycji B przypisana tej inwestycji pożyczka od spółki z grupy HR.

Do dnia dokonania podziału WSI może dodatkowo zawrzeć nowe umowy dotyczące realizowanych inwestycji, niemniej albo będą dotyczyć one poszczególnych Inwestycji A i B albo będą funkcjonalnie alokowane do każdej z nich, zgodnie z zasadami opisanymi powyżej.

Po podziale, WSI będzie samodzielnie kontynuować Inwestycję A. Podobnie Spółka Przejmująca będzie samodzielnie kontynuować Inwestycję B. Po zakończeniu podziału będą to osobne i niezależne procesy inwestycyjne.

Ponadto w uzupełnieniu przedstawionego zdarzenia przyszłego Wnioskodawca wskazał, że planowana transakcja podziału przez wydzielenie WSI zostanie przeprowadzona z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych. Głównym / jedynym celem planowanej transakcji podziału WSI nie będzie uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania. Tym samym planowana transakcja podziału przez wydzielenie WSI nie będzie spełniać przesłanki zawartej w art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851 z późn. zm.).

Od początku procesu inwestycyjnego Inwestycje A i B są traktowane jako osobne projekty i już na obecnym etapie charakteryzują się daleko idącym wyodrębnieniem w sferze organizacyjnej, finansowej oraz funkcjonalnej. WSI podjęła jednocześnie działania mające na celu bardziej formalne wydzielenie poszczególnych Inwestycji m.in. administracyjnego podziału gruntu, na którym poszczególne Inwestycje są prowadzone, przypisania do każdej Inwestycji odpowiednich umów budowlanych i projektowych, czy właściwego finansowania. Tym samym, podział WSI przez wydzielenie ma stanowić jedynie formalną realizację założonej strategii inwestycyjnej polegającej na stworzeniu niezależnych projektów inwestycyjnych. Dalsze prowadzenie przez WSI jednocześnie kilku zaawansowanych projektów inwestycyjnych cechujących się odmienną charakterystyką oraz dużym stopniem złożoności może być nieefektywne.

Dodatkowo, nie bez znaczenia pozostaje fakt, iż utrwaloną na rynku praktyką jest prowadzenie tylko jednej dużej inwestycji przez jedną spółkę celową. Takie samo założenie przewiduje także model biznesowy grupy kapitałowej Wnioskodawcy. Stąd dokonanie podziału Spółki Dzielonej przez wydzielenie ma w istocie doprowadzić do realizacji opisywanej strategii biznesowej.

Ponadto, należy w tym miejscu również zaznaczyć, iż efektem podziału WSI poprzez wydzielenie będzie bez wątpienia uproszczenie i wzrost przejrzystości prowadzonych Inwestycji poprzez przypisanie WSI oraz Spółce Przejmującej, praw/obowiązków oraz przychodów/kosztów dotyczących danej Inwestycji. W wyniku tej czynności każdy podmiot odpowiedzialny będzie jedynie za właściwy mu proces inwestycyjny, wpływając na jego efektywność ekonomiczną.

Przeprowadzenie podziału przez wydzielenie umożliwi także m.in. sprawniejsze zarządzanie danym procesem inwestycyjnym oraz jego komercjalizację w późniejszym okresie.

Podsumowując, Wnioskodawca zaznacza, że podział WSI przez wydzielenie determinowany jest szeregiem powodów wynikających ze strategii inwestycyjnej oraz oceną jakie rozwiązanie będzie korzystniejsze od strony ekonomicznej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w świetle opisanego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego, planowany podział WSI poprzez wydzielenie nie będzie skutkować powstaniem dla Wnioskodawcy (Udziałowca) przychodu...

Zdaniem Wnioskodawcy, planowany podział WSI poprzez wydzielenie nie będzie skutkować dla niego powstaniem przychodu.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851 z późn. zm., dalej: ustawa o CIT) w przypadku podziału spółki przez wydzielenie, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału lub majątek pozostający w spółce nie stanowią zorganizowanej części przedsiębiorstwa, dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest ustalona na dzień podziału nadwyżka nominalnej wartości udziałów (akcji) przydzielonych w spółce przejmującej lub nowo zawiązanej nad wartością lub kwotą wydatków poniesionych przez udziałowca (akcjonariusza) na objęcie lub nabycie udziałów (akcji) w spółce dzielonej, ustaloną w takiej proporcji, w jakiej pozostaje u tego udziałowca wartość nominalna unicestwianych udziałów (akcji) w spółce dzielonej do wartości nominalnej udziałów (akcji) przed podziałem. A contrario, zdaniem Wnioskodawcy, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa oraz majątek pozostający w spółce dzielonej stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa, u udziałowca spółki podlegającej podziałowi nie powstaje przychód.

Zgodnie z art. 4a pkt 4 ustawy o CIT zorganizowana część przedsiębiorstwa (dalej: „ZCP”) oznacza organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

W rozumieniu powyższej regulacji, aby określone składniki majątkowe mogły zostać zakwalifikowane jako ZCP, powinny one spełniać następujące warunki:

 • stanowić zespół składników materialnych i niematerialnych uwzględniający zobowiązania,
 • być organizacyjnie i funkcjonalnie wyodrębnione w istniejącym przedsiębiorstwie,
 • być przeznaczone do realizacji określonych zadań gospodarczych,
 • mogłyby stanowić niezależne przedsiębiorstwo realizujące te zadania.

W rezultacie, wydzielenie ZCP powinno zachodzić na trzech płaszczyznach:

 • organizacyjnej,
 • finansowej,
 • funkcjonalnej.

Wyodrębnienie organizacyjne

Na moment podziału WSI, Inwestycja A oraz Inwestycja B będą wyodrębnione organizacyjnie w strukturze WSI. Wyodrębnienie to znajdzie wyraz w samodzielnej realizacji procesu inwestycyjnego prowadzonego w ramach danej Inwestycji - każda z Inwestycji stanowi odrębny środek trwały w budowie. Na chwilę obecną istnieje również geodezyjny oraz administracyjno-prawny podział działki, na której realizowane są Inwestycje, a na moment podziału odrębne księgi wieczyste będą prowadzone dla działek przypisanych dla każdej z Inwestycji. WSI posiada także odrębne pozwolenia na budowę dla Inwestycji A i B. Dla Inwestycji zaprojektowane zostały garaże podziemne dedykowane poszczególnym Inwestycjom (tj. Inwestycji A i B).

Na moment podziału, prace budowlane dla każdej z Inwestycji będą prowadzone na podstawie osobnych umów budowlanych. Również prace projektowe będą prowadzone na podstawie umowy o wykonanie usług projektowych, w ramach której wyodrębniono: prace projektowe w zakresie Inwestycji A i B. Powyższe prace prowadzone będą przez pracowników / kontrahentów niezależnie dla poszczególnych Inwestycji.

Należy podkreślić, iż w przypadku umów, których formalny podział na Inwestycję A i B nie jest możliwy, prawa i obowiązki wynikające z tych umów zostaną alokowane w oparciu o odpowiedni klucz alokacji do Inwestycji A oraz Inwestycji B (przy czym umowy które nie zostaną przydzielone do Inwestycji A lub Inwestycji B pozostaną przypisane do WSI).

Na moment podziału WSI będzie również świadczyć usługi reklamowe na podstawie odrębnych umów o usługi reklamowe dotyczących poszczególnych Inwestycji - banery reklamowe umieszczone będą na poszczególnych częściach działek przypisanych do poszczególnych Inwestycji.

Na moment podziału dojdzie do ostatecznego alokowania do każdej Inwestycji składników majątkowych niezbędnych do przeprowadzenia dedykowanych prac inwestycyjnych.

Jednocześnie prawa i obowiązki związane z umową remontu dworca kolejowego, wraz z niezbędnymi składnikami majątkowymi, pozostaną w WSI.

Co również istotne z perspektywy wyodrębnienia organizacyjnego, WSI prowadzić będzie zapisy księgowe dotyczące wszystkich operacji z podziałem na poszczególne Inwestycje - księgi rachunkowe przypisując aktywa, pasywa, należności i zobowiązania przypisane do Inwestycji A oraz Inwestycji B przy użyciu odpowiednich kluczy alokacji oraz przygotuje osobny bilans i rachunek zysków i strat dla każdej z nich.

W związku z tym, zdaniem Wnioskodawcy, na moment podziału WSI każda z Inwestycji (tj. Inwestycja A oraz Inwestycja B) charakteryzować się będzie wyodrębnieniem organizacyjnym w ramach funkcjonującego przedsiębiorstwa WSI.

Wyodrębnienie finansowe

Jak podkreślono powyżej, WSI będzie prowadziła księgi rachunkowe przypisując aktywa, pasywa, należności i zobowiązania do Inwestycji A oraz Inwestycji B przy użyciu odpowiednich kluczy alokacji. Powyższy sposób prowadzenia ksiąg umożliwi WSI monitorowanie stopnia zaangażowania aktywów w poszczególne Inwestycje, sposobu i wysokości finansowania każdej z Inwestycji oraz kwot należności i zobowiązań związanych z poszczególnymi projektami inwestycyjnymi. W rezultacie, WSI sporządzi bilanse oraz rachunki zysków i strat dla każdego z procesów inwestycyjnych.

Do momentu podziału, WSI posiadać będzie osobne, dedykowane każdej z opisywanych Inwestycji rachunki bankowe, na które wpływać będą należności przypisane do danej Inwestycji, ewentualne finansowanie zaciągnięte na potrzeby realizacji tego procesu inwestycyjnego oraz z których regulowane będą związane z nim zobowiązania.

W związku z powyższym należy uznać, że na moment podziału WSI, Inwestycja A oraz Inwestycja B będą w pełni wyodrębnione finansowo w ramach struktury WSI.

Wyodrębnienie funkcjonalne

W ocenie Wnioskodawcy zarówno podlegająca wydzieleniu Inwestycja B oraz pozostająca w majątku WSI Inwestycja A będą odznaczały się na dzień podziału odrębnością funkcjonalną niezbędną do samodzielnego wykonywania przypisanych do nich zadań. Do każdej z Inwestycji zostaną bowiem alokowane składniki majątkowe niezbędne do przeprowadzenia danego procesu inwestycyjnego. Każda z Inwestycji będzie realizować proces na podstawie odrębnej umowy budowlanej zawartej z podmiotem trzecim. Do każdej z Inwestycji przypisane zostanie finansowanie / gotówka pozwalające na samodzielną realizację prowadzonej budowy. Tym samym, każdy proces inwestycyjny należy uznać w istocie za zespół składników majątkowych, który mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo realizujące przypisane mu zadania. W szczególności w zakresie najmu będzie prowadzony niezależny proces komercjalizacji dostosowany do funkcji, wielkości, ekspozycji poszczególnych budynków i różnego czasu finalizowania Inwestycji.

Wszystkie wymienione elementy sprawiają, że Inwestycja A oraz Inwestycja B będą do dnia podziału WSI funkcjonalnie wyodrębnione w jej strukturze. Należy przy tym zauważyć, iż od początku procesu inwestycyjnego zarówno inwestycja A oraz Inwestycja B traktowane będą przez WSI jak odrębne przedsięwzięcia, ze względu na odrębne lokalizacje Inwestycji w istniejącym ciągu komunikacyjnym, różne fazy budowy (poszczególne budowy prowadzone na podstawie osobnych umów o roboty budowlane przez pracowników/współpracowników kontrahentów niezależnie dla poszczególnych Inwestycji) i termin zakończenia prac, różne etapy i wysokość finansowania, niezależne momenty komercjalizacji (tj. sprzedaży lub wynajmu) Inwestycji, różnych przyszłych nabywców i najemców oraz prowadzenie odrębnych bilansów i rachunków zysków i strat dla każdego projektu inwestycyjnego.

Po podziale, WSI będzie samodzielnie kontynuować Inwestycję A w sposób, w jaki była ona realizowana do tej pory (wraz z realizacją umowy na budowę dworca kolejowego i remont przejścia podziemnego). Podobnie Spółka Przejmująca będzie samodzielnie kontynuować Inwestycję B.

Reasumując należy stwierdzić, że Inwestycja A oraz Inwestycja B na moment podziału WSI będą wyodrębnione organizacyjnie, finansowo, jak i funkcjonalnie w strukturze przedsiębiorstwa WSI. Tym samym, zarówno (i) zespół składników majątkowych, który na skutek podziału pozostanie w majątku WSI (Inwestycja A), (ii) zespół składników majątkowych, który przeniesiony zostanie na Spółkę Przejmującą (Inwestycja B) stanowić będą (odrębne) organizacyjnie i finansowo wyodrębnione w istniejącym przedsiębiorstwie WSI zespoły składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, które mogą stanowić niezależne przedsiębiorstwa samodzielnie realizujące te zadania, tj. zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o CIT.

W rezultacie, zdaniem Wnioskodawcy planowany podział WSI poprzez wydzielenie nie będzie skutkować dla niego powstaniem przychodu na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o CIT. W przypadku podziału przez wydzielenie przychód dla udziałowca spółki dzielonej ustala się, gdy majątek przejmowany na skutek podziału lub majątek pozostający w spółce dzielonej nie stanowi zorganizowanej części przedsiębiorstwa. W analizowanej sytuacji, jak powyżej wskazano, zarówno wydzielana Inwestycja A oraz Inwestycja B, już obecnie, jak również na moment podziału stanowić będą odrębne zorganizowane części przedsiębiorstwa WSI. W konsekwencji, u Wnioskodawcy nie powstanie przychód z tytułu udziału w zyskach osób prawnych. Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie braku przychodu podatkowego dla udziałowca spółki podlegającej podziałowi w przypadku organizacyjnego, finansowego oraz funkcjonalnego wyodrębnienia składników majątkowych zarówno wydzielanych ze spółki dzielonej, jak i w niej pozostających znajduje potwierdzenie w wydawanych przez organy podatkowe indywidualnych interpretacjach prawa podatkowego, np.:

 • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 24 lipca 2013 roku (sygn. IPPB5/423-292/13-4/MK),
 • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 13 stycznia 2012 roku (sygn. ITPB3/423-536/11/MT),
 • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 30 września 2011 roku (sygn, IBPBI/2/423-793/11/JD),
 • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 15 lipca 2011 roku (sygn. IPPB5/423-396/11-4/DG).

Wnioskodawca pragnie wskazać, iż z identycznym zapytaniem dotyczącym konsekwencji podatkowych podziału WSI przez wydzielenie wystąpił także inny udziałowiec Spółki Przejmującej tj. SPV W. Z. sp. z o.o.

Ponadto, z analogicznymi zapytaniami dotyczącymi konsekwencji podatkowych planowanego podziału WSI przez wydzielenie wystąpiła także WSI oraz Spółka Przejmująca. Ich celem było potwierdzenie, że w związku z podziałem po stronie WSI nie powstanie przychód podatkowy, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy o CIT oraz że Spółka Przejmująca nie będzie zobowiązana jako płatnik do poboru i wpłaty podatku z tytułu udziału w zyskach osób prawnych na podstawie art. 26 ust. 6 ustawy o CIT (w obu przypadkach z uwagi na fakt, że Inwestycja A oraz Inwestycja B stanowią zorganizowane części przedsiębiorstwa). Potwierdzenie tych kwestii uzyskały WSI oraz Spółka Przejmująca w indywidualnych interpretacjach prawa podatkowego z dnia 20 listopada 2014 r. odpowiednio sygn. IPPB5/423-993/14-2/MK oraz sygn. IPPB5/423-992/14-2/MK.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Końcowo wskazać należy, że zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 12 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851 z późn. zm., dalej: updop), do przychodów nie zalicza się w przypadku połączenia lub podziału spółek, z zastrzeżeniem art. 10 ust. 1 pkt 6, przychodu wspólnika spółki przejmowanej lub dzielonej stanowiącego wartość nominalną udziałów (akcji) przydzielonych przez spółkę przejmującą lub nowo zawiązaną.

Jednocześnie, w myśl art. 10 ust. 4 updop, norma zawarta w art. 12 ust. 4 pkt 12 updop, nie ma zastosowania w przypadku, gdy połączenie lub podział spółek nie są przeprowadzone z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych, lecz głównym bądź jednym z głównych celów takiej operacji jest uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania.

Jak wynika z przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego, planowana transakcja podziału spółki poprzez wydzielenie będzie przeprowadzona z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych a głównym bądź jednym z głównych celów takiej operacji nie będzie uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania, tym samym przepis art. 10 ust. 4 updop nie będzie miał zastosowania w niniejszej sprawie.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.