IPPB5/4510-253/15-4/MK | Interpretacja indywidualna

1. Czy wyodrębniona organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie w obrębie struktur Spółki Jednostka, będzie stanowiła zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 Ustawy o CIT?2. Czy wartość rynkowa składników majątkowych przeniesionych na spółkę przejmującą ustalona na dzień podziału nie będzie stanowiła dla Spółki przychodu podatkowego na moment podziału na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 9 Ustawy o CIT, bowiem Jednostka stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa a majątek pozostający w Spółce po podziale stanowić będzie zorganizowaną część przedsiębiorstwa?
IPPB5/4510-253/15-4/MKinterpretacja indywidualna
 1. podział spółki
 2. podział spółki przez wydzielenie
 3. skutki podatkowe
 4. zorganizowana część przedsiębiorstwa
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Definicje legalne
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 19 marca 2015 r. (data wpływu 23 marca 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 17 czerwca 2015 r. (data nadania 18 czerwca 2015 r., data wpływu 22 czerwca 2015 r.) stanowiącym odpowiedź na wezwanie z dnia 10 czerwca 2015 r. (data nadania 10 czerwca 2015 r., data odbioru 11 czerwca 2015 r.) Nr IPPB5/4510-253/15-2/MK, o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych podziału spółki – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 marca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych podziału spółki.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka S.A. (dalej „Spółka” lub „Wnioskodawca”), jest podmiotem z Grupy P. (dalej „Grupa”). Wnioskodawca to Spółka specjalizująca się w hurtowym obrocie energią elektryczną, prawami majątkowymi i gazem ziemnym oraz świadczeniu usług zarządzania portfelem kontraktów energetycznych dla podmiotów Grupy Kapitałowej P.

W ramach obrotu prawami majątkowymi, Spółka prowadzi działalność w zakresie obrotu tzw. świadectwami pochodzenia energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, wydawanymi w oparciu o regulacje ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r. Nr 1059, dalej „Prawo energetyczne”) i potwierdzającymi, że wytworzenie energii elektrycznej nastąpiło z odnawialnego źródła energii (dalej „Certyfikaty Zielone”) (dalej „Obrót Certyfikatami Zielonymi”). Przepisy Prawa energetycznego przewidują, że producenci energii odnawialnej otrzymują Certyfikaty Zielone. Jak wynika z art. 9e Prawa energetycznego, prawa majątkowe wynikające z Certyfikatów Zielonych są zbywalne i stanowią towar giełdowy, o którym mowa w art. 2 pkt 2 lit. d ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 48, poz. 284). Zgodnie z regulacjami Prawa energetycznego określone podmioty są zobowiązane do uzyskiwania i przedstawiania do umorzenia Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki Certyfikatów Zielonych lub do uiszczenia tzw. opłaty zastępczej. W związku z powyższym, w Polsce wykształcił się rynek obrotu Certyfikatami Zielonymi.

W ramach prowadzonej działalności w zakresie Obrotu Certyfikatami Zielonymi, Spółka nabywa i sprzedaje Certyfikaty Zielone w celach handlowych, zarówno w zakresie kontraktów długoterminowych, jak i transakcji bieżących. Innymi słowy, Spółka kupuje na rynku Certyfikaty Zielone i następnie dokonuje ich sprzedaży na rzecz podmiotów, które na mocy regulacji Prawa energetycznego są zobowiązane do ich nabycia i umorzenia. Działalność Spółki dotycząca Obrotu Certyfikatami Zielonymi ukierunkowana jest na dwa obszary kontrahentów. Pierwszą grupę stanowią podmioty z Grupy Kapitałowej P. (zarówno wytwórcy energii odnawialnej sprzedający Spółce Certyfikaty Zielone, jak i podmioty nabywające Certyfikaty Zielone od Spółki na potrzeby swojej działalności). Drugą grupę — podmioty zewnętrzne tj. kontrahenci spoza Grupy Kapitałowej P. (dalej „Podmioty Zewnętrzne”). W odniesieniu do pierwszej grupy kontrahentów, Spółka pełni rolę podmiotu, za pośrednictwem którego Grupa Kapitałowa P. prowadzi działalność w zakresie zarządzania i obrotu Zielonymi Certyfikatami, w tym m.in. w ramach wsparcia dla podmiotów z tej Grupy. Spółka prowadzi Obrót Certyfikatami Zielonymi na podstawie umów długoterminowych (dalej „Umowy Długoterminowe”), umów krótkoterminowych, jak również transakcji spotowych, z których każda posiada swoją specyfikę związaną z zasadami kontraktowania, wyceną, oceną ryzyka generowanego przez dany kontrakt.

W związku z planowanym dalszym rozwojem działalności gospodarczej, w celu poprawienia jej efektywności, podjęta została decyzja o przeprowadzeniu reorganizacji działalności Spółki. Reorganizacja polegać będzie na wydzieleniu w ramach prowadzonego przez Spółkę przedsiębiorstwa wyodrębnionej organizacyjnie, funkcjonalnie i finansowo jednostki organizacyjnej zajmującej się Obrotem Certyfikatami Zielonymi . Wyodrębnienie nastąpi w odniesieniu do określonej kategorii umów tj. Umów Długoterminowych, oraz określonej kategorii kontrahentów tj. Podmiotów Zewnętrznych. Zatem Jednostka skupiać będzie kompetencje w zakresie obsługi Umów Długoterminowych z Podmiotami Zewnętrznymi.

Reorganizacja zostanie przeprowadzona w następujący sposób. W pierwszym etapie reorganizacji Spółka utworzy, w ramach prowadzonego przez siebie przedsiębiorstwa, Jednostkę obejmującą funkcjonujący w strukturze Spółki Departament Obsługi Długoterminowych Umów Zewnętrznych odpowiedzialny za prowadzenie i realizację wszystkich działań Spółki związanych z Obrotem Certyfikatami Zielonymi w odniesieniu do kontraktów długoterminowych z kontrahentami zewnętrznymi.

Zgodnie ze statutem Spółki, powyższe wyodrębnienie nastąpi w formie uchwały Zarządu. Uchwała będzie uwzględniała między innymi następujące aspekty wyodrębnienia Jednostki:

 1. wyodrębnienie organizacyjne

Uchwała będzie zawierała oświadczenie o wyodrębnieniu Jednostki oraz wskazanie osoby kierującej Jednostką. Do uchwały zostaną załączone:

 • lista pracowników przypisanych do Jednostki, w tym wskazany zostanie kierownik Jednostki odpowiedzialny za zarządzanie Jednostką,
 • usytuowanie Jednostki w strukturze Spółki,
 • zestawienie materialnych i niematerialnych składników Jednostki (w tym zobowiązań). Do Jednostki alokowane zostaną składniki majątkowe związane z tą Jednostką, niezbędne do prowadzenia działalności m.in. środki trwałe (komputery, wyposażenie biura, etc.), prawa majątkowe wynikające z Certyfikatów Zielonych, umowy związane z przedmiotem działalności Jednostki (w szczególności umowy związane z Obrotem Certyfikatami Zielonymi, w zakresie kontraktów długoterminowych z kontrahentami zewnętrznymi), oraz zobowiązania.

Ponadto, powierzchnia biurowa zajmowana przez Departament Obsługi Długoterminowych Umów Zewnętrznych zostanie przypisana do Jednostki. Koszt najmu obejmował będzie również wydatki związane z utrzymaniem i eksploatacją tej powierzchni (m. in. koszty związane ze zużyciem mediów, ochroną, sprzątaniem). Z chwilą podziału i wniesienia Jednostki do odrębnego podmiotu, podmiot ten ponosił będzie koszt najmu powierzchni biurowej przypisanej do Jednostki.

Jednostka posiadać będzie własną nazwę, tj. Jednostka Obsługi Długoterminowych Umów Zewnętrznych. W konsekwencji, Jednostka zostanie formalnie wyodrębniona w strukturze Spółki.

 1. wyodrębnienie finansowe

Jednostka będzie posiadać własny budżet w zakresie działań związanych z Obrotem Certyfikatami Zielonymi w odniesieniu do kontraktów długoterminowych zawartych z kontrahentami zewnętrznymi.

Ponadto, ewidencja księgowa Spółki zostanie zmieniona w sposób umożliwiający ewidencję przychodów i kosztów oraz aktywów i zobowiązań Jednostki.

Wyodrębniona Jednostka Obsługi Długoterminowych Umów Zewnętrznych posiadać będzie odrębny plan kont umożliwiający ewidencję kosztów, przychodów oraz wszystkich transakcji gospodarczych związanych z tą działalnością przy użyciu odseparowanej bazy danych. Księgowania na kontach będą dokonywane w taki sposób, że możliwe będzie natychmiastowe wygenerowanie rachunku zysku i strat oraz bilansu Jednostki. Plan kont Jednostki będzie stanowił załącznik do uchwały Zarządu o wyodrębnieniu Jednostki.

Ponadto, ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych prowadzona przez Spółkę zostanie także odpowiednio dostosowana, tj. będzie zawierała oznaczenia pozwalające na identyfikację środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, które zostaną przypisane Jednostce.

Dodatkowo, Jednostka będzie miała własny rachunek bankowy. Ponadto, do Jednostki alokowana zostanie część środków znajdujących się na rachunku bankowym Spółki, celem umożliwienia jej finansowania prowadzonej przez siebie działalności.

 1. wyodrębnienie funkcjonalne

Należy podkreślić, że po wyodrębnieniu, dysponując własnym personelem, składnikami majątkowymi, prawami majątkowymi wynikającymi z Certyfikatów Zielonych, umowami, odrębnym od Spółki zakresem działalności etc., Jednostka będzie mogła stanowić odrębne od Spółki przedsiębiorstwo, samodzielnie realizujące swe zadania. Jednostka nie będzie bowiem sumą składników, przy pomocy których prowadzona będzie działalność w zakresie Obrotu Certyfikatami Zielonymi, lecz zorganizowanym zespołem tych składników przeznaczonych do realizacji określonych zadań.

Wyodrębnionej Jednostce przydzielone zostaną wszystkie aktywa niezbędne do wykonywania działań w zakresie Obrotu Certyfikatami Zielonymi w odniesieniu do kontraktów długoterminowych zawartych z kontrahentami zewnętrznymi, w szczególności prawa majątkowe i umowy związane z umowami zewnętrznymi w zakresie Obrotu Certyfikatami Zielonymi. Ponadto, w dyspozycji Jednostki będzie własna powierzchnia biurowa, jak i wyposażenie pomieszczeń biurowych (szafki, biurka, etc.) oraz sprzęt komputerowy.

Kierownik Jednostki podejmować będzie strategiczne decyzje dotyczące działań i kierunków jej rozwoju. Kierownik będzie organizował, nadzorował i koordynował pracę w Jednostce. Osoba ta odznacza się wiedzą i doświadczeniem w zakresie działalności dotyczącej Obsługi Długoterminowych Umów Zewnętrznych w zakresie Obrotu Certyfikatami Zielonymi.

W konsekwencji, aktywa Jednostki będą wzajemnie powiązane w sposób umożliwiający wykonywanie wszelkich koniecznych działań w zakresie Obsługi Długoterminowych Umów Zewnętrznych. Powyższy zespół aktywów zostanie przypisany wyodrębnionej Jednostce tak, aby mogła ona samodzielnie realizować wszystkie funkcje w tym zakresie. Wyodrębniona Jednostka realizować będzie w szczególności następujące funkcje:

 • wykonywanie zawartych przez Spółkę, z Podmiotami Zewnętrznymi, Umów Długoterminowych;
 • negocjowanie i zawieranie Umów Długoterminowych z Podmiotami Zewnętrznymi;
 • organizowanie i zlecanie towarowym domom maklerskim wykonania transakcji, związanych z Umowami Długoterminowymi, zawartymi z Podmiotami Zewnętrznymi;
 • zarządzanie portfelem Certyfikatów poprzez monitorowanie rynku i wyszukiwanie najlepszych ofert zawarcia z Podmiotami Zewnętrznymi Umów Długoterminowych, w celu optymalizacji struktury tego portfela z perspektywy maksymalizacji korzyści po stronie Jednostki;
 • wszelkie czynności techniczne i formalne związane z przygotowaniem i realizacją transakcji wykonywanych na podstawie Umów Długoterminowych z Podmiotami Zewnętrznymi;
 • zapewnienie optymalnych warunków finansowania działalności polegającej na obrocie Certyfikatami na podstawie Umów Długoterminowych z Podmiotami Zewnętrznymi.

Opisane wyżej, przykładowo, funkcje Jednostki będą mogły same w sobie stanowić przedmiot efektywnej działalności gospodarczej, a wyodrębniony zespół składników majątku będzie wystarczający do realizacji tych funkcji.

W kolejnym etapie restrukturyzacji, Spółka planuje dokonanie podziału przez wydzielenie (art. 529 § 1 pkt 4 kodeksu spółek handlowych), w ramach którego do Grupa E. Sp. z o.o., jako spółki przejmującej, przeniesiona zostanie część majątku Spółki, jako spółki dzielonej, w postaci Jednostki. W konsekwencji, Grupa E. Sp. z o.o. (dalej: Nowa Spółka) przejmie wszystkie zadania z zakresu Obsługi Długoterminowych Umów Zewnętrznych w zakresie Obrotu Certyfikatami Zielonymi. Spółka natomiast będzie mogła skupić swe działania wyłącznie na pozostałym przedmiocie swojej działalności.

Ponadto w uzupełnieniu przedstawionego zdarzenia przyszłego Wnioskodawca potwierdził, że zespół składników majątkowych, który na skutek podziału pozostanie w Spółce będzie:

 1. Posiadał wyodrębnienie organizacyjne oraz funkcjonalne w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa i tym samym będzie posiadać zdolność do prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej.
  P. to Spółka specjalizująca się w hurtowym obrocie energią elektryczną, prawami majątkowymi i gazem ziemnym oraz świadczeniu usług zarządzania portfelem kontraktów energetycznych dla podmiotów Grupy Kapitałowej P.. Spółka posiada kierownika jednostki oraz 6 pracowników, jak również powierzchnię biurową oraz zespół składników majątkowych niezbędnych do prowadzenia ww. działalności. Po podziale w Spółce pozostanie 5 pracowników oraz kierownik Jednostki, nie zmieni się siedziba Spółki a składniki majątkowe zostaną pomniejszone jedynie o składniki związane z działalnością dotyczącą kontraktów długoterminowych z podmiotami zewnętrznymi (szczegółowa lista została wymieniona poniżej w punkcie c).
 2. Finansowo wyodrębniony w przedsiębiorstwie, w szczególności prowadzona ewidencja księgowa umożliwia identyfikację i przyporządkowanie przychodów i kosztów uzyskania przychodów oraz aktywów i pasywów związanych z prowadzoną działalnością w wyodrębnionych częściach przedsiębiorstwa i w związku z tymmożliwe jest przypisanie do ww. składników majątkowych wszystkich należności i zobowiązań.Spółka prowadzi księgi handlowe na podstawie zaakceptowanego przez kierownika jednostki planu kont i sporządza sprawozdania finansowe, które podlegają badaniu przez biegłego rewidenta. Po podziale Spółka w dalszym ciągu będzie prowadzić ewidencję księgową umożliwiająca identyfikacje i przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz aktywów i pasywów związanych z działalnością, która pozostanie w Spółce po podziale.
 3. W Spółce po podziale pozostaną wszystkie składniki majątkowe związane z prowadzoną działalnością, w tym:
  • prawa majątkowe i umowy związane z obrotem certyfikatami z podmiotami powiązanymi, umowy dotyczące zarządzania certyfikatami z podmiotami powiązanymi oraz umowy krótkoterminowe w zakresie obrotu certyfikatami z podmiotami zewnętrznymi,
  • umowy na zakup i sprzedaż energii z podmiotami powiązanymi i zewnętrznymi,
  • umowy na zakup/sprzedaż gazu z podmiotami zewnętrznymi.
  oraz wynikające z powyższych umów należności i zobowiązania.

Ponadto, w dyspozycji jednostki będzie własna powierzchnia biurowa, jak i wyposażenie pomieszczeń biurowych (szafki, biurka, etc.) oraz sprzęt komputerowy.

W związku z powyższym zespół składników majątkowych, który po podziale Spółki przez wydzielenie pozostanie w Spółce będzie spełniał przesłanki z art. 4a pkt 4 ustawy PDOP tj. będzie stanowił zorganizowaną część przedsiębiorstwa.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy wyodrębniona organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie w obrębie struktur Spółki Jednostka, będzie stanowiła zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 Ustawy o CIT...
 2. Czy wartość rynkowa składników majątkowych przeniesionych na spółkę przejmującą ustalona na dzień podziału nie będzie stanowiła dla Spółki przychodu podatkowego na moment podziału na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 9 Ustawy o CIT, bowiem Jednostka stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa a majątek pozostający w Spółce po podziale stanowić będzie zorganizowaną część przedsiębiorstwa...

Zdaniem Wnioskodawcy.

Ad. 1

Wyodrębniona w obrębie struktur Spółki Jednostka, będzie stanowiła zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851 z późn. zm., dalej: Ustawa o CIT).

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 4a pkt 4 Ustawy o CIT pod pojęciem zorganizowanej części przedsiębiorstwa rozumie się „organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Z powyższej definicji wynika, iż aby zespół składników majątkowych (w tym zobowiązań) mógł zostać uznany za zorganizowaną część przedsiębiorstwa muszą zostać spełnione łącznie następujące przesłanki:

 • istnieje zespół składników materialnych i niematerialnych;
 • zespół ten jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie;
 • składniki te przeznaczone są do realizacji określonych zadań gospodarczych;
 • zespół tych składników może stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze.

W związku z powyższym, dla uznania Jednostki za zorganizowaną część przedsiębiorstwa Spółki konieczne jest wyodrębnienie składników majątkowych zarówno na płaszczyznach organizacyjnej, finansowej jak i funkcjonalnej.

Wyodrębnienie organizacyjne

Ustawa o CIT nie wskazuje, co należy rozumieć przez wyodrębnienie organizacyjne. Jednakże zgodnie z dominującą praktyką organów podatkowych, o wyodrębnieniu organizacyjnym zorganizowanej części przedsiębiorstwa ze struktur przedsiębiorstwa powinny świadczyć odpowiednie zapisy statutu, regulaminu, zarządzenia lub innego aktu o podobnym charakterze (por. interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 7 października 2008 r., sygn. ILPB3/423-496/08-2/HS). Dodatkowo „wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa ma swoje miejsce w strukturze organizacyjnej podatnika jako dział, oddział, wydział itp. (interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 16 lutego 2009 r., sygn. IPPB5/423-165/08-6/MB)”.

Jak wskazano w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, wyodrębnienie Jednostki nastąpi w formie uchwały Zarządu. Uchwała będzie zawierać w szczególności zestawienie materialnych i niematerialnych składników (w tym zobowiązań) oraz wykaz pracowników przyporządkowanych do Jednostki. Jednostka będzie posiadać własną strukturę organizacyjną, na której czele będzie stał kierownik odpowiedzialny za zarządzanie Jednostką.

Jednostka będzie posiadać własną nazwę tj. Departament Obsługi Umów Zewnętrznych oraz siedzibę. W konsekwencji, Jednostka zostanie formalnie wyodrębniona w strukturze Spółki. Ponadto, o organizacyjnym wyodrębnieniu w strukturze Spółki zorganizowanej części przedsiębiorstwa mającej być przedmiotem wydzielenia do Nowej Spółki świadczy fakt, że Jednostka prowadzić będzie w ramach Spółki ściśle określony rodzaj działalności, który będzie realizowany przez jakąkolwiek inną część Spółki. Jednostka przejmie bowiem wszystkie działania Spółki związane z Obsługa Umów Zewnętrznych w zakresie obrotu certyfikatami zielonymi dla kontraktów długoterminowych. Działalność ta będzie prowadzona w sposób samodzielny, choć w ramach struktury prawnej Spółki. Jednostka posiadać będzie majątek (tj. aktywa i pasywa) niezbędny do samodzielnego prowadzenia działalności. Do Jednostki przypisane także zostaną umowy związane z przedmiotem działalności Jednostki (w szczególności umowy związane z Obsługą Umów Zewnętrznych, w tym kontrakty długoterminowe), a także wynikające z tych umów zobowiązania. W związku z tym, Jednostka będzie mogła realizować swoją działalność jako samodzielny podmiot gospodarczy.

Spółka wskazuje, iż stanowisko takie znajduje odzwierciedlenie w praktyce organów podatkowych (np. indywidualna interpretacje prawa podatkowego z dnia 26 października 2009 roku, wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy: sygn. ITPB3/423- 396a/09/DK).

Dodatkowo, Jednostka dysponować będzie własną powierzchnią biurową, która z chwilą wydzielenia Jednostki do Nowej Spółki stanie się przedmiotem najmu. Do czasu aportu, koszty Jednostki obciążane będą odpowiednią częścią kosztów związanych z eksploatacją pomieszczeń biurowych.

Należy przy tym wskazać, że działalność prowadzona przez Jednostkę nie jest związana z określoną lokalizacją i może być prowadzona w zasadzie w dowolnym miejscu, po zainstalowaniu w tej lokalizacji zespołu składników majątkowych przypisanych do Jednostki. Dlatego, Spółka stoi na stanowisku, iż nie jest warunkiem koniecznym do uznania Jednostki za zorganizowaną część przedsiębiorstwa posiadanie przez nią prawa do nieruchomości, w których prowadzi ona swą działalność gospodarczą. Należy podkreślić, że do prowadzenia działalności przez Jednostkę konieczne jest alokowanie do niej takich kluczowych składników majątkowych jak umowy związane z Obrotem Certyfikatami Zielonymi, środki trwałe, prawa majątkowe, pracownicy. Zgodnie z przedstawionym opisem zdarzenia przyszłego, składniki te zostaną alokowane do Jednostki.

W związku z powyższym, zdaniem Spółki, przeniesienie wszystkich niezbędnych składników poza powierzchnią biurową zajmowaną przez Jednostkę do dnia wydzielenia wystarczy do uznania, że przenoszony zespół składników majątkowych stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa. Należy podkreślić, iż Jednostce zostanie zagwarantowana powierzchnia biurowa do prowadzenia własnej działalności poprzez zawarcie umowy najmu między Spółką a Nową Spółką w momencie wniesienia Jednostki aportem do Nowej Spółki.

Stanowisko takie zostało potwierdzone przez organy podatkowe w wydanych interpretacjach, jak na przykład przez Naczelnika Trzeciego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Radomiu z dnia 26 września 2007 r. (sygn. sygnatura: 1473/1009/KDO/423/94/07/EG), który stwierdził że tutejszy organ podatkowy podziela stanowisko Wnioskodawcy, iż wyłączenie z przedmiotu aportu nieruchomości w postaci prawa wieczystego użytkowania gruntów oraz posadowionych na tym gruncie sklepów nie naruszy definicji przedsiębiorstwa i jego zdolności do działania, którego przedmiotem będzie handel detaliczny.” Podobnie Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji z dnia 14 września 2009 r. (sygn. ILPB1/415- 705/09-2/IM) potwierdził stanowisko strony dotyczące przedsiębiorstwa zgodnie z którym „wyodrębnienie wyżej wymienionej nieruchomości z przedsiębiorstwa nie spowoduje bowiem, iż nie będzie ono mogło realizować celów, do jakich zostało powołane i straci charakter przedsiębiorstwa. (...) Przedmiot planowanego aportu należy uznać za przedsiębiorstwo. Jednak nawet w przypadku wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości w zakresie tej kwalifikacji, powinien on być uznany za zorganizowaną część przedsiębiorstwa.” Należy uznać, iż skoro dany zespół składników nie traci zdaniem organów podatkowych przymiotu przedsiębiorstwa, będącego czymś więcej niż zorganizowana część przedsiębiorstwa, w sytuacji, gdy wyłączono z jego składu nieruchomość lub prawo do nieruchomości, to także wyłączenie z zespołu składników majątkowych nieruchomości lub prawa do nieruchomości nie powinno pozbawiać go przymiotu zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Podobnie uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w wyroku z dnia 24 listopada 2009 r. (sygn. I SA/Gd 494/09) stwierdzając, że „zorganizowana część przedsiębiorstwa nie musi w dacie jej wniesienia do innego podmiotu mieć lokalizacji wynikającej z przynależnego do zespołu składników materialnych prawa do dysponowania nieruchomością.

Reasumując należy uznać, iż przypisanie do Jednostki nieruchomości nie jest warunkiem koniecznym do uznania jej za zorganizowaną część przedsiębiorstwa.

W związku z powyższym, zdaniem Spółki, należy uznać, iż Jednostka będzie spełniać wszelkie wymogi związane z wyodrębnieniem organizacyjnym w ramach Spółki dla uznania jej za zorganizowaną część przedsiębiorstwa na gruncie Ustawy o CIT.

Wyodrębnienie finansowe

Zdaniem Spółki, Jednostka stanowić będzie także zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązania) wyodrębniony finansowo, o czym świadczyć będzie m.in. przypisanie do Jednostki kont bezpośrednio dotyczących Obsługi Umów Zewnętrznych. Taki sposób ewidencji zapewni bowiem możliwość identyfikacji i przypisania przychodów i kosztów oraz aktywów i zobowiązań do Jednostki. A zatem możliwe będzie przyporządkowanie tych składników majątkowych pod względem zarówno organizacyjnym, jak i finansowym do wyodrębnionego majątku.

Dodatkowo, ze względu na wprowadzenie do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych odpowiednich oznaczeń możliwe będzie zidentyfikowanie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przyporządkowanych do Jednostki.

Ponadto Jednostka będzie miała odrębny rachunek bankowy, na którym gromadzone będą środki pieniężne niezbędne do jej funkcjonowania. Również przychody, z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym alokowane będą jako przychody Jednostki.

Należy jednak podkreślić, iż Ustawa o CIT nie wskazuje, co należy rozumieć przez wyodrębnienie finansowe w rozumieniu definicji zorganizowanej części przedsiębiorstwa, w szczególności czy koniecznie jest prowadzenie odrębnych ksiąg rachunkowych czy sporządzanie bilansów. W orzecznictwie i doktrynie przyjmuje się, iż „wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa” (J. Marciniuk „Podatek dochodowy od osób prawnych. Rok 2008” Komentarz; Wydawnictwo C.H. Beck; Warszawa 2008; por. także interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 10 września 2009 roku, sygn. IPPB5/423-436/09-2/MB). Ponadto, jak wskazał Dyrektor Izby Skarbowej w interpretacji z dnia 9 czerwca 2009 roku, sygn. IPPP2/443- 312/09-2/AS, „wyodrębnienie finansowe oznacza sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów, oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa. W sytuacji wyodrębnienia finansowego możliwe jest oddzielenie finansów przedsiębiorstwa od finansów jego zorganizowanej części. Zorganizowana część przedsiębiorstwa jest w stanie samodzielnie prowadzić działalność i istnieć niezależnie od przedsiębiorstwa głównego. Nie musi to być postać oddziału samodzielnie rozliczającego się. Ważne natomiast jest, aby przenoszone należności i zobowiązania były wyodrębnione i dały się przyporządkować organizacyjnie i finansowo do wyodrębnionego majątku (tak, aby można było przejąć funkcje gospodarcze).

Mając na uwadze opisane powyżej okoliczności, zdaniem Spółki, Jednostka będzie spełniać warunek wyodrębnienia finansowego, o którym mowa w definicji zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Wyodrębnienie funkcjonalne

Zgodnie z definicją zorganizowanej części przedsiębiorstwa w Ustawie o CIT, wyodrębnienie funkcjonalne zespołu składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań) oznacza przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych (tak też np. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji z dnia 1 grudnia 2008 r., sygn. ITPB3/423- 519b/08/AW).

Jak wynika z przedstawionego zdarzenia przyszłego, Jednostka zostanie przeznaczona do realizacji zadań z zakresu Obsługi Umów Zewnętrznych. W tym celu do Jednostki zostaną alokowane składniki majątkowe konieczne do kontynuacji działalności w zakresie Obsługi Umów Zewnętrznych w zakresie prowadzonym wcześniej przez Spółkę, w szczególności środki trwałe (komputery, wyposażenie biura, etc.), prawa majątkowe wynikające z Certyfikatów Zielonych, umowy związane z przedmiotem działalności Jednostki (w szczególności umowy związane z Obsługą Umów Zewnętrznych długoterminowych, oraz zobowiązania, a także pracownik dedykowany wcześniej w Spółce do realizacji tego typu zadań. Jednostka po wniesieniu do Nowej Spółki posiadać będzie także niezależne źródło przychodów z tytułu realizacji działalności w zakresie Obsługi Umów Zewnętrznych, a ponadto od momentu wydzielenia uzyskiwać będzie przychody z innych tytułów związanych z prowadzoną działalnością (m. in. z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym).

A zatem, zdaniem Spółki, należy uznać, że Jednostka zostanie wyodrębniona także pod względem funkcjonalnym ze struktury Spółki.

Potwierdzeniem należytego funkcjonalnego wyodrębnienia Jednostki ze struktury Spółki jest również fakt, iż kontynuowanie działalności w zakresie Obsługi Umów Zewnętrznych przez Jednostkę nie będzie wymagało od niej przeprowadzenia restrukturyzacji organizacyjnej przejętych składników i ponoszenia żadnych dodatkowych nakładów finansowych w tym zakresie.

Ponadto, w opinii Spółki, Jednostka mogłaby również funkcjonować jako niezależne przedsiębiorstwo, gdyby potencjalnie zaistniała taka konieczność. Składniki przypisane do Jednostki będą bowiem stanowiły odpowiednio powiązaną całość i będą przyczyniały się do osiągania przychodu przez Jednostkę. Dodatkowo Jednostka, poprzez swojego pracownika wykorzystującego przyporządkowane składniki majątkowe, będzie w stanie sama organizować działalność w zakresie Obsługi Umów Zewnętrznych.

Podsumowując, zdaniem Spółki, organizacyjne, finansowe i funkcjonalne wyodrębnienie Jednostki pozwala na uznanie jej za zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu Ustawy o CIT. W związku z powyższym, stanowisko Spółki, iż Jednostka będzie stanowiła zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 Ustawy o CIT, należy uznać za prawidłowe.

Ponadto, podkreślić należy, że zakres działalności P. po wydzieleniu Jednostki w dalszym ciągu będzie koncentrował się na hurtowym obrocie energią elektryczną, prawami majątkowymi i gazem ziemnym oraz na świadczeniu usług zarządzania portfelem kontraktów energetycznych dla podmiotów z grupy kapitałowej P.. Spółka będzie posiadać wystarczające aktywa do prowadzenia tego rodzaju działalności również po wydzieleniu Jednostki. W związku z tym, nie zachodzi ryzyko, że majątek pozostający w Spółce po dokonaniu wydzielenia Jednostki nie będzie stanowił zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Ad. 2

Zdaniem Spółki, wartość rynkowa składników majątkowych przeniesionych na spółkę przejmującą ustalona na dzień podziału nie będzie stanowiła dla Spółki przychodu podatkowego na moment podziału na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 9 Ustawy o CIT, bowiem Jednostka stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 9 Ustawy o CIT, przychodem w spółce podlegającej podziałowi przy podziale przez wydzielenie jest wartość rynkowa składników majątkowych przeniesionych na spółkę przejmującą jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału lub majątek pozostający w spółce nie stanowią zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

A contrario, na podstawie tego przepisu należy uznać, że przychodu nie stanowi wartość rynkowa składników majątkowych przeniesionych na spółkę przejmującą w przypadku gdy majątek przejmowany na skutek podziału oraz majątek pozostający w Spółce stanowią zorganizowaną część przedsiębiorstwa.

W związku z powyższym, w opinii Spółki, ponieważ Jednostka przenoszona w ramach podziału przez wydzielenie (art. 529 § 1 pkt 4 kodeksu spółek handlowych) do spółki przejmującej stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa. Ponadto, majątek pozostający w Spółce stanowić będzie w dalszym ciągu zorganizowaną część przedsiębiorstwa.

Stanowisko Spółki znajduje potwierdzenie w licznych stanowiskach organów podatkowych, m.in. w interpretacji z dnia 19 września 2011 r. Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach (znak: IBPBI/2/423-743/11/AK), w której stwierdzono: „w przedmiotowej sprawie planowany jest podział Spółki przez wydzielenie, przy czym zarówno majątek pozostający w spółce dzielonej, jak i majątek przenoszony na Spółkę nowo powstałą będą stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa. Wobec powyższego, w przedstawionym zdarzeniu przyszłym na skutek podziału Spółki przez wydzielenie po stronie Wnioskodawcy nie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Podobne stanowisko w sprawie zajął m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji z dnia 24 grudnia 2014 r., sygn. IPTPB3/423-330/14-4/KJ.

W konsekwencji, zdaniem Spółki, wartość rynkowa składników majątkowych przeniesionych na spółkę przejmującą ustalona na dzień podziału nie będzie stanowiła dla Spółki przychodu podatkowego na moment podziału w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 9 Ustawy o CIT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Końcowo wskazać należy, że przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej nie jest ocena poprawności zakwalifikowania składników majątkowych pozostających w Spółce (po podziale przez wydzielenie) jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Powyższa okoliczność została przyjęta przez Organ interpretacyjny jako element przedstawionego zdarzenia przyszłego, który nie podlega ocenie prawnopodatkowej.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.