IPPB5/4510-202/16-2/AK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Uznanie Działu Księgowo-Administracyjnego za zorganizowaną część przedsiębiorstwa;
Uznanie Działu Zarządzania Projektami za zorganizowaną część przedsiębiorstwa;
Skutki podatkowe podziału przez wydzielenie (art. 12 ust. 1 pkt. 9).

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.) oraz § 4 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 8 marca 2016r. (data wpływu 10 marca 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

 • uznania Działu Księgowo-Administracyjnego za zorganizowaną część przedsiębiorstwa - jest prawidłowe;
 • uznania Działu Zarządzania Projektami za zorganizowaną część przedsiębiorstwa - jest prawidłowe;
 • skutków podatkowych podziału przez wydzielenie - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 marca 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

 • uznania Działu Księgowo-Administracyjnego za zorganizowaną część przedsiębiorstwa;
 • uznania Działu Zarządzania Projektami za zorganizowaną część przedsiębiorstwa;
 • skutków podatkowych podziału przez wydzielenie.
We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca należy do grupy kapitałowej R. w Polsce (dalej: „Grupa”) prowadzącej głównie działalność deweloperską. Działalność Spółki w ramach Grupy polega na prowadzeniu na rzecz podmiotów powiązanych obsługi księgowej i administracyjnej, najmu powierzchni biurowej oraz świadczenia usług prowadzenia biura, usług obsługi klienta oraz zarządzania projektami inwestycyjnymi.

Obecnie, przeprowadzana jest reorganizacja aktualnej struktury Grupy. W ramach reorganizacji mającej na celu zwiększenie efektywności wykorzystania składników majątkowych Wnioskodawca zamierza dokonać ich grupowania w podmiotach pełniących specyficzne funkcje w ramach Grupy. Jednym z analizowanych rozwiązań jest podział Spółki przez wydzielenie w oparciu o art. 529 § 1 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1030 ze zm.; dalej: „KSH”), w wyniku którego część funkcji i składników przedsiębiorstwa Spółki zostanie przeniesiona do powiązanej spółki kapitałowej z siedzibą w Polsce.

Przed dniem podziału, działalność Spółki opisana powyżej prowadzona będzie odrębnie przez dwa działy: Dział Księgowo - Administracyjny i Dział Zarządzania Projektami, które realizować będą swoje funkcje w oparciu o przypisane do ich odrębnych działalności składniki materialne i niematerialne, w tym aktywa i pasywa oraz wyspecjalizowany personel.

 1. Dział Księgowo - Administracyjny

Dział Księgowo - Administracyjny zajmować się będzie świadczeniem usług obsługi księgowej i administracyjnej, wynajmu powierzchni biurowej oraz świadczeniem usług prowadzenia biura dla pozostałych spółek z Grupy. Działalność ta będzie miała charakter pomocniczy w stosunku do działalności operacyjnej spółek z Grupy.

W celu realizacji założonych zadań, do Działu Księgowo - Administracyjnego przypisana będzie część aktywów i pasywów Spółki, związanych z opisaną powyżej działalnością. Do składników Działu Księgowo - Administracyjnego należeć będą m.in. następujące aktywa:

 1. oprogramowanie księgowe;
 2. komputery i inny sprzęt biurowy;
 3. meble;
 4. lokale przeznaczone pod wynajem na rzecz podmiotów spoza Grupy - o ile wcześniej nie dojdzie do ich zbycia;
 5. tytuł prawny do nieruchomości, tj. umowa najmu powierzchni biurowej, w części wykorzystywanej na potrzeby Działu Księgowo - Administracyjnego,
 6. środki pieniężne zgromadzone na odrębnym rachunku bankowym dedykowanym dla Działu Księgowo - Administracyjnego.

Do zobowiązań opisywanego Działu Księgowo - Administracyjnego należeć będą w szczególności zobowiązania handlowe, zobowiązania z tytułu otrzymanych pożyczek, zobowiązania z tytułu najmu powierzchni biurowej oraz zobowiązania pracownicze.

Dział Księgowo - Administracyjny uzyskiwać będzie przychody z tytułu świadczenia powyżej opisanych usług prowadzenia ksiąg rachunkowych, wynajmu powierzchni i obsługi biurowej na rzecz innych podmiotów z Grupy. Poza wynagrodzeniem za opisane usługi, Dział Księgowo - Administracyjny może uzyskiwać przychody także z innych tytułów, np. z wynajmu nieruchomości na rzecz podmiotów spoza Grupy, przychody finansowe lub z tytułu zbycia składników majątkowych.

Do kosztów związanych z działalnością Działu Księgowo - Administracyjnego należeć mogą m.in. następujące rodzaje wydatków:

 • koszty najmu nieruchomości,
 • koszty pracowników przypisanych do Działu Księgowo - Administracyjnego (wynagrodzenia, składki na ubezpieczenie społeczne, świadczenia pozapłacowe),
 • koszty wynagrodzeń osób współpracujących ze Spółką na podstawie umów cywilnoprawnych przypisanych do Działu Księgowo - Administracyjnego,
 • koszty wyposażenia biurowego, w tym m.in. meble (biurka, krzesła, szafy) i różnego rodzaju akcesoria biurowe,
 • koszty wyposażenia technicznego, na które składają się m.in.: zestawy komputerowe,
 • koszty doradztwa zewnętrznego,
 • koszty licencji na oprogramowanie,
 • koszty-finansowania zewnętrznego i ubezpieczeń,
 • koszty podatków i opłat.

Dział Księgowo - Administracyjny będzie prowadził swoją działalność w oparciu o pracowników zatrudnionych w Spółce oraz w oparciu o osoby współpracujące ze Spółką na podstawie umów cywilnoprawnych, posiadających doświadczenie i wiedzę konieczną do realizacji zadań Działu. Z perspektywy organizacyjnej, Dział Księgowo - Administracyjny zostanie formalnie wyodrębniony w regulaminie organizacyjnym Spółki, określającym schemat organizacyjny Działu Księgowo - Administracyjny oraz podział stanowisk przypisanych do funkcji realizowanych przez ten Dział. Należy podkreślić, że pracownicy przypisani do Działu Księgowo - Administracyjnego podlegać będą odrębnemu od Działu Zarządzania Projektami kierownictwu, w ramach odrębnej, hierarchicznej struktury podległości służbowej.

Ewidencja księgowa, prowadzona dla Wnioskodawcy do celów zarządczych i kontrolingowych będzie umożliwiać identyfikację i przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz aktywów i pasywów związanych z prowadzeniem działalności w ramach Działu Księgowo - Administracyjnego. Koszty i przychody związane z działalnością Działu Księgowo - Administracyjnego wynikające ze sprzedaży usług księgowych przyporządkowane będą przez Wnioskodawcę na podstawie prowadzonych ewidencji. Ponadto, Wnioskodawca dokonywać będzie alokacji kosztów pośrednich, dotyczących działalności obu Działów, tj. Działu Księgowo - Administracyjnego i Działu Zarządzania Projektami, Na podstawie prowadzonych przez Spółkę ksiąg i ewidencji możliwe więc będzie ustalenie odrębnego wyniku finansowego (kosztów i przychodów) każdego z Działów.

 1. Dział Zarządzania Projektami

Dział Zarządzania Projektami zajmować się będzie obsługą klienta oraz zarządzaniem projektami inwestycyjnymi.

Dział Zarządzania Projektami realizować będzie m.in. następujące zadania:

 1. obsługa klientów w imieniu spółek z Grupy,
 2. przygotowanie produktów do sprzedaży,
 3. wybór projektantów i wykonawców,
 4. kontrola projektu,
 5. zarządzanie finansami projektów spółek z Grupy (w tym, zarządzanie przepływami gotówki, przygotowywanie i aktualizacja budżetów operacyjnych, przygotowywanie pakietów konsolidacyjnych),
 6. nadzór nad inwestycjami,
 7. koordynacja współpracy z generalnym wykonawcą.

W celu realizacji założonych zadań, do Działu Zarządzania Projektami przypisana będzie część aktywów i pasywów przedsiębiorstwa Spółki, związanych z opisaną powyżej działalnością. Na składniki Działu Zarządzania Projektami składać się będą między innymi:

 1. oprogramowanie CRM oraz oprogramowanie pozwalające na automatyzację procesów biznesowych (tzw. workflow);
 2. komputery i inny sprzęt biurowy;
 3. wyposażenie biurowe, w tym m.in. meble (biurka, krzesła, szafy) i różnego rodzaju akcesoria biurowe,
 4. wyposażenie techniczne, na które składają się m.in.: zestawy komputerowe, telefony,
 5. samochody,
 6. tytuł prawny do nieruchomości, tj. umowa najmu powierzchni biurowej, w części wykorzystywanej na potrzeby Działu Zarządzania Projektami,
 7. środki pieniężne zgromadzone na odrębnym rachunku bankowym dedykowanym dla Działu Zarządzania Projektami.

Do zobowiązań Działu Zarządzania Projektami należeć mogą w szczególności zobowiązania wynikające z realizacji zadań opisywanego Działu, w tym zobowiązania z tytułu wynagrodzeń należnych pracownikom Działu Zarządzani a Projektami, zobowiązania z tytułu wynagrodzeń osób współpracujących ze Spółką na podstawie umów cywilnoprawnych - przypisanych do Działu Zarządzania Projektami, zobowiązania handlowe, zobowiązania z tytułu otrzymanych pożyczek, zobowiązania z tytułu leasingu samochodów, a także infrastruktury informatycznej. Ponadto, do zobowiązań przypisanych do działalności Działu Zarządzania Projektami należeć będą również rozliczenia międzyokresowe związane z tym Działem.

Wynagrodzenie otrzymywane za świadczone usługi stanowić będzie główne źródło przychodów Działu Zarządzania Projektami. Poza wynagrodzeniem za usługi zarządzania opisane powyżej, Dział Zarządzania Projektami może uzyskiwać przychody także z innych tytułów, np. przychody finansowe lub z tytułu zbycia składników majątkowych.

Natomiast do kosztów mogą należeć m.in. następujące rodzaje wydatków:

 • koszty najmu nieruchomości biurowej,
 • koszty pracowników przypisanych do Działu Zarządzania Projektami (wynagrodzenia, składki na ubezpieczenie społeczne, świadczenia pozapłacowe),
 • koszty wynagrodzeń osób współpracujących ze Spółką na podstawie umów cywilnoprawnych - przypisanych do Działu Zarządzania Projektami,
 • koszty wyposażenia biurowego, w tym m.in meble (biurka, krzesła, szafy) i różnego rodzaju akcesoria biurowe,
 • koszty wyposażenia technicznego, na które składają się m.in.: zestawy komputerowe,
 • koszty licencji na oprogramowanie,
 • koszty podatków i opłat.

Dział Zarządzania Projektami będzie prowadził swoją działalność poprzez pracowników zatrudnionych w Spółce oraz w oparciu o osoby współpracujące ze Spółką na podstawie umów cywilnoprawnych - przypisane do Działu Zarządzania Projektami, posiadających doświadczenie i wiedzę konieczną do realizacji zadań Działu.

Z perspektywy organizacyjnej, Dział Zarządzania Projektami zostanie formalnie wyodrębniony w regulaminie organizacyjnym Spółki określającym schemat organizacyjny Działu i podział stanowisk przypisanych do funkcji realizowanych przez ten Dział. Ponadto, Dział Zarządzania Projektami podlegać będzie osobnemu kierownictwu, w oparciu o hierarchiczną strukturę podległości służbowej.

Dział Zarządzania Projektami posiadać będzie przypisane wyłącznie do swojej działalności rachunki bankowe, a ewidencja księgowa prowadzona przez Wnioskodawcę do celów zarządczych i controlingowych, będzie umożliwiać w każdym czasie identyfikację i przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz pasywów i aktywów związanych z prowadzeniem działalności w zakresie Działu Zarządzania Projektami. W szczególności, podkreślenia wymaga, że w oparciu o dane wynikające z ewidencji księgowej Wnioskodawcy dla potrzeb wewnętrznych będą mogły być sporządzane odrębne bilanse i rachunki zysków i strat dla obu Działów.

Koszty i przychody związane z działalnością Działu Zarządzania Projektami przyporządkowane będą przez Wnioskodawcę na podstawie prowadzonych ewidencji. Ponadto, Wnioskodawca będzie dokonywać alokacji kosztów pośrednich, dotyczących działalności obu Działów, tj. Działu Zarządzania Projektami i Działu Księgowo - Administracyjnego.

 1. Rozwój działalności

Z uwagi na planowaną reorganizację, mającą na celu zwiększenie efektywności wykorzystania składników majątkowych, na podstawie art. 529 § 1 pkt 4) KSH (podział przez wydzielenie), Spółka planuje wydzielić ze swojej struktury Dział Zarządzania Projektami i przenieść go do spółki kapitałowej z siedzibą w Polsce należącej do Grupy (dalej: „Spółka przejmująca”). Przedmiotem przeniesienia do Spółki przejmującej będą wszystkie składniki majątku związane z wyodrębnionym Działem Zarządzania Projektami, w tym wszystkie składniki majątkowe, zobowiązania i należności przypisane do tego Działu zgodnie z informacjami przedstawionymi powyżej, w tym także prawa i obowiązki wynikające z umów cywilnoprawnych związanych z działalnością Działu Zarządzania Projektami. Jednym ze skutków podziału przez wydzielenie i przejęcia Działu Zarządzania Projektami będzie także przeniesienie pracowników pomiędzy Spółką, a Spółką przejmującą, które nastąpi w trybie przejścia części zakładu pracy zgodnie z art. 231 Kodeksu pracy.

W oparciu o przejęty zbiór składników niematerialnych i materialnych przedsiębiorstwa Spółki w postaci Działu Zarządzania Projektami, Spółka przejmująca będzie kontynuować świadczenie usług stanowiących działalność operacyjną Działu Zarządzania Projektami.

Wnioskodawca przekaże Spółce przejmującej dokumenty (umowy, porozumienia, regulaminy, wykazy itp.) związane z działalnością prowadzoną przez Dział Zarządzania Projektami oraz udostępni zapisy ksiąg rachunkowych Wnioskodawcy dotyczące wydzielanych zespołów składników majątkowych. Wnioskodawca umożliwi Spółce przejmującej również bieżący dostęp do dokumentów źródłowych stanowiących podstawę dokonywanych zapisów w księgach rachunkowych (faktury, rachunki itp.), które z uwagi na ciążące na Wnioskodawcy obowiązki związane z przechowywaniem dokumentacji księgowej i podatkowej Wnioskodawcy nie mogą zostać przekazane Spółce przejmującej w oryginale.

Po dniu wydzielenia, w przedsiębiorstwie Wnioskodawcy pozostanie Dział Księgowo- Administracyjny zajmujący się odrębną (od Działu Zarządzania Projektami) częścią działalności Spółki. Wskutek podziału, Spółka przejmująca do której przeniesiony zostanie Dział Zarządzania Projektami, będzie prowadzić działalność w zakresie obsługi klientów i zarządzania projektami inwestycyjnymi, na bazie posiadanych i przejętych składników majątku oraz kadry pracowniczej i usługi osób współpracujących na podstawie umów cywilnoprawnych, a także umów zawartych z klientami Działu Zarządzania Projektami.

Natomiast, od dnia wydzielenia przedsiębiorstwo Spółki stanowić będzie Dział Księgowo -Administracyjny świadczący usługi prowadzenia ksiąg rachunkowych, wynajmu powierzchni i obsługi biurowej na rzecz innych podmiotów z Grupy. Dział Księgowo - Administracyjny może także świadczyć usługi wynajmu nieruchomości na rzecz podmiotów spoza Grupy.

W wyniku wyodrębnienia spodziewaną korzyścią dla działalności Grupy w Polsce będzie zwiększenie efektywności wykorzystania składników majątkowych posiadanych przez Grupę. W szczególności, za wykonywaniem ich przez jeden, wyspecjalizowany podmiot w ramach Grupy, do której należy Wnioskodawca przemawiają argumenty wynikające z rachunku ekonomicznego (zwiększenie efektywności) oraz względów gospodarczych i praktycznych (optymalizacja i standaryzacja procesów). Z kolei, po wydzieleniu Spółka będzie mogła rozwijać działalność w ramach Działu Księgowo-Administracyjnego.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy wyodrębniony w Spółce Dział Księgowo - Administracyjny będzie stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy CIT...
 2. Czy wyodrębniony w Spółce Dział Zarządzania Projektami będzie stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy CIT...
 3. Czy wyodrębniony w Spółce Dział Zarządzania Projektami będzie stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o VAT, a zatem jego przeniesienie w związku z planowanym podziałem Spółki nie będzie podlegać opodatkowaniu VAT na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy o VAT...
 4. Czy ustalona na dzień wydzielenia wartość rynkowa składników majątkowych wydzielonych do Spółki przejmującej w związku z rozważanym podziałem Spółki przez wydzielenie w trybie art. 529 § 1 pkt 4) KSH, nie będzie stanowiła dla Spółki przychodu podatkowego w związku z dokonaniem podziału przez wydzielenie zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy o CIT...

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest wykładnia przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych tj. w zakresie pytań oznaczonych nr 1, 2 i 4. W zakresie pytania oznaczonego numerem 2 zostało wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Zdaniem Wnioskodawcy, odnośnie pytania pierwszego i drugiego, przedstawione w opisie zdarzenia przyszłego, Dział Księgowo-Administracyjny i Dział Zarządzania Projektami na dzień wydzielenia będą stanowić zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o CIT.

Zgodnie z brzmieniem przepisu art. 4a pkt 4 ustawy o CIT, przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa rozumieć należy organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczone do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo, samodzielnie realizujące te zadania.

Mając na uwadze brzmienie wskazanych wyżej przepisów ustawy o CIT, a także wnioski płynące z wydawanych przez Ministra Finansów interpretacji indywidualnych prawa podatkowego oraz orzecznictwa Sądów Administracyjnych, można stwierdzić, że o zorganizowanej części przedsiębiorstwa mówić można w sytuacji, gdy zespól składników majątkowych i niemajątkowych będący przedmiotem określonej w ustawie o CIT czynności prawnej posiada następujące cechy:

 1. stanowi zespół składników materialnych i niematerialnych, które pozostają w funkcjonalnym związku i są przeznaczone do wykonywania określonych zadań gospodarczych (wyodrębnienie funkcjonalne);
 2. posiada określone, wydzielone miejsce w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa podatnika (wyodrębnienie organizacyjne);
 3. został finansowo wyodrębniony w przedsiębiorstwie podatnika (wyodrębnienie finansowe);
 4. przedmiotowy zespół składników niematerialnych i materialnych mógłby stanowić odrębne przedsiębiorstwo, w sposób samodzielny realizujące określone zdania gospodarcze.

Odnosząc się do wskazanych wyżej kryteriów pozwalających na stwierdzenie występowania w ramach przedsiębiorstwa Spółki zorganizowanych części przedsiębiorstwa mogących podlegać, np. wydzieleniu do innej spółki kapitałowej (Spółki przejmującej) w trybie podziału przez wydzielenie, Wnioskodawca na podstawie przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego wskazuje, że wszystkie składniki majątku Wnioskodawcy (materialne i niematerialne), przypisane do Działu Księgowo - Administracyjnego oraz do Działu Zarządzania Projektami, oraz zobowiązania, będą pozostawać w ścisłym funkcjonalnym związku służąc prowadzeniu odrębnych działalności tych Działów.

O wyodrębnieniu funkcjonalnym i organizacyjnym Działu Księgowo - Administracyjnego świadczyć będą zarówno odrębne, realizowane zadania gospodarcze, jak i przypisanie wyłącznie do działalności tego Działu opisane we wniosku składniki materialne i niematerialne, w tym aktywa i pasywa, umożliwiające realizację prowadzonej działalności. Do składników materialnych należeć będą wskazane w opisie zdarzenia przyszłego powyżej składniki majątku (w tym oprogramowanie księgowe, komputery i inny sprzęt biurowy, meble, umowa najmu powierzchni biurowej, środki pieniężne zgromadzone na odrębnym rachunku bankowym dedykowanym dla Działu Księgowo - Administracyjnego), w tym zobowiązania wynikające z umów związanych z realizowanymi zadaniami Działu Księgowo - Administracyjnego.

Dział Księgowo - Administracyjny będzie prowadził swoją działalność poprzez pracowników zatrudnionych w Spółce, a także w oparciu o osoby świadczące usługi na podstawie umów cywilnoprawnych, przypisanych do działalności Działu i posiadających doświadczenie i wiedzę konieczną do realizacji jego zadań.

Ponadto, Dział Księgowo - Administracyjny będzie wyodrębniony także na płaszczyźnie organizacyjnej, o czym świadczyć będzie osobna struktura organizacyjna Działu w ramach Spółki, podporządkowana realizowanym funkcjom.

Natomiast, w przypadku Działu Zarządzania Projektami, o wyodrębnieniu funkcjonalnym i organizacyjnym tego Działu świadczyć będą składniki materialne i niematerialne, w tym m.in. w szczególności: oprogramowanie CRM oraz oprogramowanie pozwalające na automatyzację procesów biznesowych (tzw. workflow), komputery i inny sprzęt biurowy, wyposażenie biurowe, w tym m.in. meble (biurka, krzesła, szafy) i różnego rodzaju akcesoria biurowe, wyposażenie techniczne, na które składają się m.in.: zestawy komputerowe, telefony; samochody, umowa najmu nieruchomości w części wykorzystywanej przez Dział Zarządzania Projektami, środki pieniężne zgromadzone na odrębnym rachunku bankowym dedykowanym dla Działu Zarządzania Projektami.

Dział Zarządzania Projektami prowadzić będzie swoją działalność poprzez pracowników dotychczas zatrudnionych w Spółce, a także w oparciu o usługi świadczone przez osoby współpracujące ze Spółką na podstawie umów cywilnoprawnych, przypisane do Działu Zarządzania Projektami. Pracownicy posiadać będą odpowiednie dla konkretnego stanowiska kwalifikacje, w tym niezbędną wiedzę techniczną w zakresie usług sprzedawanych Działu Zarządzania Projektami.

Tym samym, mając na uwadze przedstawione powyżej cechy obu Działów, ich wyodrębnienie funkcjonalne i organizacyjne nie powinno budzić wątpliwości, bowiem w ramach struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa Wnioskodawcy Dział Księgowo - Administracyjny i Zarządzania Projektami realizować będą swoje (odrębnie przypisanej funkcje w oparciu o odrębne składniki materialne i niematerialne, w tym zobowiązania przypisane do odrębnych działalności. Ponadto, realizacja zadań poszczególnych Działów odbywać się będzie przy wykorzystaniu odrębnych kadr wyspecjalizowanych pracowników.

Stosownie do potrzeb wynikających z realizowanych przez Działy zadań, oparte one będą o odrębne regulaminy organizacyjne (bądź odrębne części regulaminu organizacyjnego), określające podział stanowisk pracy (w tym funkcji kierowniczych) przypisanych do poszczególnych Działów. W konsekwencji, w ocenie Wnioskodawcy warunek organizacyjnego wyodrębnienia podlegających wydzieleniu części przedsiębiorstwa Wnioskodawcy należy uznać za spełniony.

W zakresie kryterium wyodrębnienia finansowego, Wnioskodawca podkreśla, że przepis art. 4a pkt 4 ustawy o CIT nie przewiduje wymogu prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej dla zorganizowanej części przedsiębiorstwa w czasie, gdy wchodzi ono w skład przedsiębiorstwa podatnika. Potwierdził to Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej prawa podatkowego z dnia 18 marca 2008 r. sygn. IBPB3/423-100/08/MS, stwierdzając, że wyodrębnienie finansowe: „nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa”.

Niemniej, w świetle informacji zawartych w opisie zdarzenia przyszłego, ewidencja księgowa prowadzona dla Wnioskodawcy do celów zarządczych i kontrolingowych, będzie umożliwiać w każdym czasie identyfikację i przyporządkowanie przychodów i kosztów, oraz aktywów i pasywów związanych z prowadzeniem działalności w zakresie Działu Księgowo- Administracyjnego i Działu Zarządzania Projektami, funkcjonujących jako wyodrębnione części przedsiębiorstwa Wnioskodawcy. Koszty i przychody związane z działalnością poszczególnych Działów przyporządkowane będą przez Wnioskodawcę na podstawie prowadzonych ewidencji. Ponadto, Wnioskodawca dokonywać będzie alokacji kosztów pośrednich, dotyczących działalności Działu Księgowo - Administracyjnego i Działu Zarządzania Projektami. Za wyodrębnieniem finansowym Działów przemawiać będzie także korzystanie z odrębnych rachunków bankowych i przyporządkowanej tym Działom gotówki w kasie Wnioskodawcy.

Tym samym, mając na uwadze powyższe, zdaniem Wnioskodawcy opisywane powyżej, Dział Księgowo - Administracyjny i Dział Zarządzania Projektami będą również spełniać kryterium wyodrębnienia finansowego.

W wydawanych interpretacjach indywidualnych Minister Finansów wielokrotnie potwierdzał, że definicją zorganizowanej części przedsiębiorstwa objęte są takie wyodrębnione zespoły składników majątkowych oraz zobowiązań, które wykonują określone funkcje na rzecz podatnika (w strukturze którego istnieją), jeżeli w oparciu o taki zespól składników majątkowych i zobowiązań możliwe jest prowadzenie działalności gospodarczej, np. interpretacje indywidualne Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 2 grudnia 2010 r. sygn. IPPB5/423-621/10-3/MB, z 25 listopada 2010 r. sygn. IPPB5/423-553/10-4/DG, z 18 listopada 2010 r. sygn. IPPB5/423-550/10-4/DG oraz w wiele innych.

W ramach zespołu składników materialnych i niematerialnych podlegających wydzieleniu do Spółki przejmującej, przeniesione lub udostępnione zostaną także dokumenty (w tym umowy, porozumienia, regulaminy, wykazy itp.) związane z działalnością Działu Zarządzania Projektami; zapisy ksiąg rachunkowych Wnioskodawcy dotyczące tego zespołu (za wyjątkiem tych, które z uwagi na ciążące na Wnioskodawcy obowiązki związane z przechowywaniem dokumentacji księgowej i podatkowej Wnioskodawcy nie mogą zostać przekazane Spółce przejmującej w oryginale).

Ze względu na wskazane wyżej wyodrębnienie funkcjonalne, organizacyjne i finansowe (w tym także przypisanie odpowiednich do realizowanego celu składników majątku, umów, dokumentów oraz pracowników realizujących zadania i funkcje związanych ze świadczeniem usług), zespół składników materialnych i niematerialnych składający się na Dział Zarządzania Projektami, podlegający wydzieleniu do Spółki przejmującej, stanowić będzie wyodrębnioną, zorganizowaną część przedsiębiorstwa. Taki sam charakter będzie posiadać zespół składników materialnych i niematerialnych stanowiący Dział Księgowo - Administracyjny, mający pozostać w spółce Wnioskodawcy po dniu wydzielenia. W konsekwencji, w wyniku podziału spółki Wnioskodawcy przez wydzielenie ze Spółki Działu Zarządzania Projektami i pozostawienie w niej Działu Księgowo - Administracyjnego, powstaną dwie wyodrębnione zorganizowane części przedsiębiorstwa, zdolne do samodzielnej realizacji powierzonych zadań.

Podsumowując, Dział Księgowo - Administracyjny i Dział Zarządzania Projektami zostaną wyodrębnione na płaszczyźnie organizacyjnej, bowiem stanowić będą wyodrębnione zorganizowane zespoły składników materialnych i niematerialnych. Jednocześnie, pomiędzy materialnymi i niematerialnymi składnikami majątku wykorzystywanymi przez Działy, zachodzić będą ścisłe powiązania o charakterze funkcjonalnym. Powyższe powiązania istniejące w ramach poszczególnych Działów służyć będą faktycznemu wykonywaniu określonych, odrębnych od siebie zadań gospodarczych. W ocenie Wnioskodawcy, zarówno Dział Księgowo -Administracyjny, jak i Dział Zarządzania Projektami, w oparciu o przyporządkowane im składniki materialne i niematerialne, mogłyby zatem funkcjonować jako osobne przedsiębiorstwa realizujące przypisane im zadania (funkcje). Ponadto, oba Działy zostaną w sposób przedstawiony w opisie zdarzenia przyszłego wyodrębnione na płaszczyźnie finansowej, co będzie odzwierciedlać korzystanie z odrębnych środków pieniężnych, w tym rachunków bankowych oraz możliwość odrębnej alokacji przychodów i kosztów do działalności obu Działów.

Jednocześnie, należy zauważyć, że przedmiotem wydzielenia do Spółki przejmującej będą wszystkie składniki majątku przyporządkowane do Działu Zarządzania Projektami zgodnie z opisem zdarzenia przyszłego.

Jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego, transferem do Spółki przejmującej objęte zostaną istotne i niezbędne z punktu widzenia prowadzonej działalności składniki majątku, pracownicy oraz umowy, a także należności i zobowiązania, które będą przypisane do Działu Zarządzania Projektami, przy czym chodzi tu o wszystkie składniki majątku przypisane do tego Działu na dzień wydzielenia zgodnie z metodyką opisaną we Wniosku i stanowiące o wyodrębnieniu Działu Zarządzania Projektami jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

W szczególności zaś, Wnioskodawca pragnie podkreślić, że podjęcie działalności przez Dział Zarządzania Projektami w ramach Spółki przejmującej powinno być możliwe zarówno pod względem formalnoprawnym, jak i operacyjnym, począwszy od dnia dokonania podziału.

Mając powyższe na uwadze, w ocenie Wnioskodawcy zespoły składników majątkowych, materialnych i niematerialnych oraz zobowiązania związane z działalnością prowadzoną przez wyodrębniony Dział Zarządzania Projektami mający podlegać wydzieleniu do Spółki przejmującej w drodze podziału Wnioskodawcy przez wydzielenie, jak również mający pozostać w spółce Wnioskodawcy po dniu wydzielenia Dział Księgowo - Administracyjny, będą stanowić (każdy z osobna) zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o CIT.

Zdaniem Wnioskodawcy, odnośnie pytania czwartego, ustalona na dzień wydzielenia wartość rynkowa zorganizowanej części przedsiębiorstwa, która zostanie przeniesiona na Spółkę przejmującą w związku z rozważanym podziałem Spółki przez wydzielenie w trybie art. 529 § 1 pkt 4) KSH, nie będzie stanowiła dla Spółki przychodu podatkowego w związku z dokonaniem podziału przez wydzielenie.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy o,CIT przychodem w spółce podlegającej podziałowi jest wartość rynkowa składników majątkowych przeniesionych na spółki przejmujące lub nowo zawiązane ustalona na dzień podziału lub wydzielenia, w przypadku gdy majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie majątek przejmowany na skutek podziału lub majątek pozostający w spółce nie stanowią zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Do ustalenia wartości przychodu, zgodnie z art. 12 ust 1 pkt 9 ustawy CIT, należy stosować odpowiednio art. 14 ust. 2 i ust. 3 ustawy o CIT.

Zatem, co do zasady, jeśli wydzielane składniki majątkowe lub składniki majątkowe pozostające w spółce (w przypadku podziału przez wydzielenie) nie stanowią zorganizowanej części przedsiębiorstwa, spółka dzielona zobowiązana jest do rozpoznania przychodu w oparciu o wartość rynkową wydzielanych składników majątkowych. Natomiast, jeśli wydzielane składniki majątkowe oraz składniki majątkowe pozostające w spółce (w przypadku podziału przez wydzielenie) stanowią zorganizowaną część przedsiębiorstwa, o której mowa w art. 4a pkt 4 ustawy o CIT, wówczas z perspektywy spółki dzielonej, nie uzyskuje ona przychodu, a transakcja wydzielenia pozostaje dla tej spółki neutralna w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.

W ocenie Wnioskodawcy, mający podlegać wydzieleniu ze spółki Wnioskodawcy do Spółki przejmującej, zespół składników majątkowych, materialnych i niematerialnych oraz zobowiązań związanych z prowadzeniem działalności przez Dział Zarządzania Projektami, jak również mający pozostać w spółce Wnioskodawcy po dniu wydzielenia Dział Księgowo - Administracyjny, stanowić będą (każdy z nich) zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o CIT. Zatem, w przypadku wydzielenia Działu Zarządzania Projektami do Spółki przejmującej, będącej spółką kapitałową, w trybie podziału spółki Wnioskodawcy przez wydzielenie na podstawie przepisu art. 529 § 1 pkt 4 KSH, wobec niewypełnienia hipotezy przepisu art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy o CIT, nie wystąpi przychód dla Spółki, o którym mowa w przedmiotowym przepisie.

Przykładowo Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 12 października 2011 r. sygn. IBPBI/2/423-785/11/MO wskazał, iż: Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy o CIT w spółce podlegającej podziałowi, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie majątek przejmowany na skutek podziału lub majątek pozostający w spółce, nie stanowią zorganizowanej części przedsiębiorstwa przychodem, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, jest wartość rynkowa składników majątkowych przeniesionych na spółki przejmujące lub nowo zawiązane ustalona na dzień podziału lub wydzielenia A contrario, jeśli majątek przejmowany i pozostający w spółce na skutek podziału przez wydzielenie stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa, wówczas wartość rynkowa składników majątkowych przeniesionych na spółki przejmujące lub nowo zawiązane ustalona na dzień wydzielenia nie będzie przychodem (tak też: Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji .indywidualnej z dnia 21 października 2011 r. sygn. IPTPB3/423-169/11-2/MF, Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 11 października 2011 r. sygn. ILPB3/423-314/11-2/MM, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 8 czerwca 2011 r. sygn. IPPB5/423-348/11-4/DG).

W konsekwencji, Wnioskodawca (jako spółka podlegająca podziałowi) w ramach podziału przez wydzielenie, nie uzyska przychodu, o którym mowa w art. 12 ust 1 pkt 9 ustawy o CIT. Powyższe wynika z faktu, że majątek wydzielany na skutek tego podziału, tj. Dział Zarządzania Projektami oraz majątek pozostający w Spółce, tj. Dział Księgowo - Administracyjny, stanowić będą zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o CIT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.