IPPB5/4510-156/15-4/MK | Interpretacja indywidualna

1. Czy w przedstawionej sytuacji, majątek wydzielony ze Spółki w ramach podziału i pozostający w Spółce po podziale stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o PDOP?2. Czy w związku z opisanym podziałem Spółki przez wydzielenie Zespołu Administracji, Informatyki i Projektów Inwestycyjnych, operacja ta, w świetle art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy o PDOP, będzie dla Spółki neutralna podatkowo w podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: PDOP)?
IPPB5/4510-156/15-4/MKinterpretacja indywidualna
 1. podział spółki
 2. podział spółki przez wydzielenie
 3. skutki podatkowe
 4. zorganizowana część przedsiębiorstwa
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Definicje legalne
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 18 lutego 2015 r. (data wpływu 23 lutego 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 14 maja 2015 r. (data nadania 14 maja 2015 r., data wpływu 18 maja 2015 r.) stanowiącym odpowiedź na wezwanie z dnia 6 maja 2015 r. (data nadania 6 maja 2015 r., data odbioru 8 maja 2015 r.) Nr IPPB5/4510-156/15-2/MK, o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych podziału spółki – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 lutego 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych podziału spółki.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

A. Sp. z o.o. (dalej: Spółka lub Wnioskodawca) prowadzi działalność w zakresie produkcji i instalacji urządzeń automatyki budynków. Spółka świadczy m.in. usługi serwisowe i konserwacyjne, wykonuje projekty, montaże technologiczne i automatyki, węzły cieplne oraz naprawę przyrządów.

Jednocześnie Spółka odnotowuje wzrastającą rolę działalności administracyjnej w obszarach obsługi finansowo-księgowej, marketingowej, informatycznej, które to czynności prowadzone są dla potrzeb wewnętrznych Spółki, jak również, w coraz większym stopniu dla potrzeb podmiotów zewnętrznych z grupy A. oraz podmiotów niepowiązanych. Jednocześnie Spółka podejmuje działania inwestycyjno-deweloperskie związane z prowadzeniem procesów budowlanych zmierzających do wytworzenia na posiadanym gruncie budynku o charakterze biurowym przeznaczonego pod wynajem podmiotom zewnętrznym oraz na potrzeby własne Spółki.

Ze względu na zasadniczą odmienność tych obszarów działalności od głównego profilu działalności A. (w branży produkcyjno-usługowej w zakresie produkcji węzłów cieplnych oraz produkcji i obsługi systemów automatyki przemysłowej, systemów grzewczych i instalacji p.poż., itp.). Spółka podjęła decyzję o dokonaniu zmian w istniejącej strukturze organizacyjnej Spółki poprzez wyodrębnienie w ramach Spółki zorganizowanej części przedsiębiorstwa obejmującej dodatkowe i rozwijające się rodzaje działalności wskazane powyżej (działalność inwestycyjno-budowlana, działalność zarządzania i wynajmu budynków, działalność administracyjna, finansowo-księgowa, informatyczna, marketing) i skupienie jej w ramach wyodrębnionego Zespołu Administracji, Informatyki i Procesów Inwestycyjnych (dalej również: Zespół). Wyodrębnienie takie miało na celu uporządkowanie struktury Spółki i nadanie jej przejrzystości organizacyjnej.

Na dalszym etapie rozważane jest wydzielenie działalności powierzonej Zespołowi poza Spółkę celem zwiększenia przejrzystości i jasności struktury grupy A. i wyraźnego rozgraniczenia obszarów działalności poszczególnych podmiotów i przeniesieniu jej do innej spółki kapitałowej - spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: Spółka Przejmująca).

Przeniesienie działalności Zespołu do Spółki Przejmującej nastąpi z wykorzystaniem procedury podziału Spółki przez wydzielenie (na podstawie art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych), w ramach której wyodrębniona i skupiona w Zespole w formie zorganizowanej części przedsiębiorstwa działalność inwestycyjna i administracyjna zostanie przejęta przez Spółkę Przejmującą w zamian za udziały, które Spółka Przejmująca wyda udziałowcom Spółki. W założeniu w wyniku podziału Spółki przez wydzielenie działalności inwestycyjnej i administracyjnej skupionej w Zespole skład udziałowy Spółki zostanie odzwierciedlony w przyszłym składzie udziałowym Spółki Przejmującej.

Powyższa restrukturyzacja ma na celu wzmocnienie pozycji rynkowej Spółki, która w wyniku reorganizacji będzie mogła skupić się na swojej działalności podstawowej (w zakresie produkcji węzłów cieplnych oraz produkcji i obsługi systemów automatyki przemysłowej, systemów grzewczych i instalacji p.poż., itp.).

Wydzielenie oraz przejęcie aktywów i pasywów związanych z działalnością Zespołu przez Spółkę Przejmującą zapewni również lepsze i bardziej optymalne wykorzystanie majątku w ramach grupy A. Reorganizacja z udziałem Spółki Przejmującej będzie także pociągała za sobą korzyści dla udziałowców obu spółek: struktura działalności poszczególnych spółek zostanie uproszczona i będzie bardziej przejrzysta, co korzystnie wpłynie na możliwość podejmowania bardziej świadomych decyzji inwestycyjnych. Dodatkowo, jako planowane efekty podziału można wskazać: więcej możliwości do efektywnego pomiaru rezultatów działalności prowadzonej przez Spółkę i Spółkę Przejmującą (również w porównaniu z innymi podmiotami prowadzącymi działalność analogiczną) oraz lepsze zarządzanie dostępnymi zasobami majątkowymi.

W związku z opisywanymi działaniami reorganizacyjnymi Zarząd Spółki podjął uchwałę o wyodrębnieniu w ramach struktury Spółki, zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci Zespołu Administracji, Informatyki i Projektów Inwestycyjnych.

Zespół Administracji, Informatyki i Projektów Inwestycyjnych został wyodrębniony w strukturze Spółki pod względem organizacyjnym, finansowym oraz funkcjonalnym.

Wyodrębnienie organizacyjne

Zespół Administracji, Informatyki i Projektów Inwestycyjnych prowadzi własną działalność gospodarczą realizując między innymi następujące zadania:

 • usługowe prowadzenie rozliczeń finansowo księgowych dla potrzeb Spółki oraz podmiotów zewnętrznych,
 • usługi informatyczne świadczone dla podmiotów zewnętrznych oraz Spółki,
 • działalność marketingowa dla podmiotów zewnętrznych oraz na potrzeby Spółki,
 • usługi w zakresie obsługi biurowej oraz doradztwa w zakresie prowadzenia działalności,
 • prowadzenie projektów inwestycyjnych w zakresie budowy budynku z przeznaczeniem na wynajem,
 • działania w zakresie pozyskiwania potencjalnych najemców dla projektu inwestycyjnego,
 • pozyskiwanie finansowania w zakresie projektów inwestycyjnych,
 • uzyskiwanie i zmiany pozwoleń w zakresie prowadzonych inwestycji,
 • administrowanie nieruchomościami,
 • obsługa administracyjna w zakresie pozyskiwania zgód i akceptacji organów administracji,
 • nadzór nad pracami budowlanymi w zakresie prowadzonych projektów inwestycyjnych,
 • zlecenia prac, pozyskiwanie wykonawców dla projektów inwestycyjnych, itp.

Nadzór nad działalnością Zespołu Administracji, Informatyki i Projektów Inwestycyjnych sprawuje Członek Zarządu Spółki - Kierownik Zespołu, któremu podlegają osoby przypisane do wykonywania funkcji związanych z działalnością Zespołu - samodzielna księgowa oraz główna księgowa, specjaliści ds. informatyki, pracownik marketingu (zatrudnienie w formie umów o pracę, umów o współpracy oraz innych dostępnych prawnie form zatrudnienia). W miarę potrzeby funkcje Zespołu wykonywane są przy pomocy podmiotów zewnętrznych.

W strukturze organizacyjnej Spółki, obok obszarów działalności powierzonych Zespołowi Administracji, Informatyki i Projektów Inwestycyjnych, funkcjonują następujące zespoły branżowe zajmujące się prowadzeniem prac instalacyjnych w branży elektrycznej i sanitarnej, tj.: Zespół Konserwacji, Zespół Wentylacji i Klimatyzacji, Zespół Węzłów Cieplnych i Zespół Serwisu.

Zarówno obszar działalności Zespołu Administracji, Informatyki i Projektów Inwestycyjnych, jak i wymienione wyżej zespoły funkcjonują jako oddzielne linie biznesowe Spółki.

Wyodrębnienie finansowe i majątkowe

Poszczególnym zespołom branżowym oraz Zespołowi Administracji, Informatyki i Projektów Inwestycyjnych przydzielono numery zleceń, do których w systemie księgowym Spółki przyporządkowywane są oddzielne konta (konta analityczne) dające możliwość, dla potrzeb wewnętrznej sprawozdawczości identyfikacji rozliczeń związanych z funkcjonowaniem poszczególnych zespołów, w tym Zespołu Administracji, Informatyki i Projektów Inwestycyjnych (identyfikacja przychodów, kosztów, istniejących należności i zobowiązań). W ten sposób, pod względem księgowym, działalność każdego zespołu ewidencjonowana jest oddzielnie, a Spółka, na podstawie przeprowadzonej alokacji rozliczeń jest w stanie przygotowywać, na potrzeby wewnętrznej sprawozdawczości, prognozy finansowe wyników Zespołu oraz „roboczy” bilans/rachunek zysków i strat Zespołu Administracji, Informatyki i Projektów Inwestycyjnych (w celu wiarygodnej oceny kondycji finansowej prowadzonej przez niego działalności gospodarczej).

Zespół Administracji Informatyki i Projektów Inwestycyjnych posiada również własne składniki majątkowe służące prowadzeniu działalności powierzonej Zespołowi m.in. sprzęt komputerowy wykorzystywany w prowadzonej działalności, drukarki, kopiarka oraz nieruchomość gruntową przeznaczoną pod działalność inwestycyjną w zakresie budowy budynku biurowego z przeznaczeniem na wynajem.

Składniki te będą podlegały przeniesieniu do Spółki Przejmującej w ramach podziału Spółki przez wydzielenie z jej działalności Zespołu Administracji, Informatyki i Projektów Inwestycyjnych. W oparciu o uzyskane składniki Spółka Przejmująca będzie prowadziła w dalszym ciągu działalność Zespołu w zakresie działalności administracyjnej, finansowej, informatycznej i marketingowej oraz kontynuowała prowadzenie procesu inwestycyjnego (na podstawie uzyskanego kredytu inwestycyjnego) obejmującego budowę budynku biurowego, który będzie przeznaczony na wynajem podmiotom zewnętrznym oraz podmiotom z grupy A.

Wyodrębnienie funkcjonalne

Pod względem funkcjonalnym Zespół Administracji, Informatyki i Projektów Inwestycyjnych stanowi zorganizowany zespół majątkowy i finansowy, zdolny do samodzielnego funkcjonowania na rynku w branży usług finansowo-księgowych, administrowania nieruchomościami, informatycznych i marketingowych.

Świadczy o tym m.in.: odpowiednia struktura, powierzone aktywa i zobowiązania pozwalające na prowadzenie działalności inwestycyjnej w zakresie budowy budynku na posiadanej nieruchomości z przeznaczeniem na wynajem oraz działalności administracyjnej, finansowo-księgowej, informatycznej i marketingowej. Działalność prowadzona przez Zespół Administracji, Informatyki i Projektów Inwestycyjnych będzie po podziale przez wydzielenie Spółki kontynuowana w Spółce Przejmującej.

W wyniku podziału Spółki przez wydzielenie i przeniesienia do Spółki Przejmującej Zespołu Administracji, Informatyki i Projektów Inwestycyjnych cała dotychczasowa aktywność Spółki w zakresie usług finansowo-księgowych, administrowania nieruchomościami, informatycznych i marketingowych zostanie skupiona w Spółce Przejmującej. Natomiast Spółka w dalszym ciągu będzie prowadziła działalność podstawową związaną z instalacjami i automatyką budynków realizując jednocześnie swoje piany rozwojowe. Wydzielenie Zespołu Administracji, Informatyki i Projektów Inwestycyjnych nie będzie stanowiło jakiejkolwiek przeszkody w dalszym funkcjonowaniu Spółki, ponieważ majątek, personel i jej struktura organizacyjna stanowią zorganizowaną część przedsiębiorstwa z art. 4a pkt 4 ustawy o PDOP samodzielnie realizującą określone zadania gospodarcze - Spółka po podziale i wydzieleniu Zespołu Administracji, Informatyki i Projektów Inwestycyjnych w sposób niezakłócony będzie prowadziła własną działalność gospodarczą.

Podział Spółki planowany jest na 2015 r.

Ponadto, w uzupełnieniu przedstawionego zdarzenia przyszłego Wnioskodawca wskazał, że na skutek podziału przez wydzielenie w Spółce będą nadal funkcjonować: Zespół Węzłów Cieplnych, Zespół Konserwacji, Zespół Wentylacji i Klimatyzacji, Zespół Serwisu (dalej łącznie: Zespoły).

Wymienione Zespoły posiadają i będą po podziale Spółki posiadać wszystkie dotychczasowe, a także nowe zdolności do prowadzenia dotychczasowej działalności, tj. realizacji wyodrębnionych merytorycznie procesów: konserwacji, wentylacji i klimatyzacji, węzłów cieplnych, serwisu.

Po podziale w Zespołach pracować będą dotychczasowi pracownicy Spółki (nikt z personelu nadzoru ani z grup techników nie zostanie przeniesiony do spółki, która przejmie - dalej: Spółka Przejmująca - wydzieloną ze Spółki zorganizowaną część przedsiębiorstwa w postaci Zespołu Administracji, Informatyki i Projektów Inwestycyjnych). Nie jest również planowane przenoszenie do Spółki Przejmującej zawartych przez Spółkę umów z kontrahentami zewnętrznymi dotyczących tych Zespołów (akwizycja nowych kontraktów na rzecz Zespołów jest prowadzona przez Dyrektora ds. Handlowych, który po podziale nadal będzie pracownikiem Spółki).

Zespoły prowadzą i będą prowadziły po poddziale Spółki własną działalność gospodarczą (niezależną od zorganizowanej części przedsiębiorstwa, która zostanie ze Spółki wydzielona) w oparciu o personel przypisany do tej działalności - działalność każdego Zespołu stanowi w strukturze Spółki oddzielną linię biznesową Spółki (budowa węzłów cieplnych, konserwacja budynków, wentylacja i klimatyzacja, serwis).

W związku z powyższym, zespół składników majątkowych, który na skutek podziału przez wydzielenie pozostanie w Spółce, posiada wyodrębnienie organizacyjne oraz funkcjonalne w strukturze istniejącego przedsiębiorstwa Spółki i tym samym posiada zdolność do prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej (część przedsiębiorstwa Spółki w postaci Zespołów może obecnie samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą i zdolność ta zostanie utrzymana po podziale Spółki).

Po podziale Zespoły będą prowadziły dalszą działalność w oparciu o te same aktywa trwałe i obrotowe jak dotychczas. Obecnie prowadzona ewidencja księgowa umożliwia identyfikację i przyporządkowanie przychodów i kosztów uzyskania przychodów oraz pasywów i aktywów związanych z działalnością prowadzoną przez Zespoły jak i przez Zespół Administracji, Informatyki i Projektów Inwestycyjnych, który zostanie ze Spółki wydzielony.

Aktywa trwałe i obrotowe, w oparciu o które pozostające w Spółce po podziale Zespoły prowadzą działalność, są wyodrębnione na osobnych kontach. Również koszty z nimi związane są przypisywane do wyodrębnionych kont związanych z działalnością Zespołów. Rozliczenie pracy Zespołów następuje co miesiąc - dzięki prowadzonej ewidencji księgowej możliwe jest przypisanie do w/w składników majątkowych wszystkich należności i zobowiązań (podział Spółki nie spowoduje jakichkolwiek perturbacji w działalności Zespołów pozostających w spółce dzielonej, ponieważ ich merytorycznie nie dotyczy).

W związku z powyższym zespół składników majątkowych, który na skutek podziału przez wydzielenie pozostanie w Spółce, będzie w ramach przedsiębiorstwa Spółki wyodrębniony również pod względem finansowym.

Po podziale w Spółce pozostaną wszystkie składniki majątkowe i niemajątkowe funkcjonalnie związane z działalnością obecnie prowadzoną przez Zespoły (poniżej Spółka wymienia najważniejsze składniki majątkowe i niemajątkowe poszczególnych Zespołów):

 • wyposażenie hali produkcyjnej w narzędzia elektryczne i narzędzia ręczne, suwnica bramowa, stanowisko do spawania, spawarki, wiertarka kolumnowa, tokarka, przecinarka do rur, samochody (ciężarowy i osobowy), komputery, oprogramowanie, przyrządy pomiarowe, telefony,
 • personel zatrudniony na podstawie umów o pracę: monterzy z uprawnieniami do spawania, kierownik zespołu z uprawnieniami elektrycznymi,
 • materiały montażowe: rury, kształtowniki, kable, kształtki, osprzęt hydrauliczny i elektryczny,
 • umowy z kontrahentami zawarte na wykonanie węzłów cieplnych i instalacji oraz stałe umowy obsługi technicznej z określonymi podmiotami, umowy z podwykonawcami,

Zespół Konserwacji:

 • przyczepa ze sprzętem do czyszczenia kanalizacji, przyrządy pomiarowe do badania instalacji, kamera termowizyjna, samochody serwisowe, wyposażenie ekip konserwacyjnych w obiektach, narzędzia ręczne i elektryczne, komputery i oprogramowanie, telefony,
 • personel nadzoru z uprawnieniami budowlanymi zatrudniony na podstawie umów o pracę i umów cywilno-prawnych, konserwatorzy z uprawnieniami elektrycznymi i energetycznymi zatrudnieni na podstawie umów o pracę oraz umów cywilno-prawnych,
 • części zamienne i materiały montażowe,
 • umowy konserwacyjne zawarte z kontrahentami dotyczące obiektów zlokalizowanych w dwóch miastach w Polsce (innych umów konserwacyjnych nie ma), umowy z podwykonawcami,

Zespół Wentylacji i Klimatyzacji:

 • sprzęt do czyszczenia i dezynfekcji instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, przyrządy pomiarowe, samochody serwisowe, narzędzia ręczne i elektryczne, komputery i oprogramowanie,
 • personel nadzoru z uprawnieniami do obsługi urządzeń klimatyzacyjnych zatrudniony na podstawie umów o pracę, technicy z uprawnieniami elektrycznymi,
 • części zamienne i materiały montażowe,
 • umowy z kontrahentami na obsługę lub montaż instalacji wentylacji i klimatyzacji, umowy z podwykonawcami,

Zespół Serwisu:

 • przyrządy pomiarowe, samochód serwisowy, narzędzia ręczne i elektryczne, komputery i oprogramowanie,
 • personel nadzoru z uprawnieniami budowlanymi i elektrycznymi zatrudniony na podstawie umów o pracę, technicy z uprawnieniami elektrycznymi zatrudnieni na podstawie umów o pracę,
 • części zamienne i materiały montażowe elektryczne,
 • umowy z kontrahentami na obsługę instalacji p.poż, automatyki, umowy z podwykonawcami.

Podsumowując, zdaniem Spółki, pozostające w Spółce składniki majątkowe i niemajątkowe, w oparciu o które Zespoły: Węzłów Cieplnych, Konserwacji, Wentylacji i Klimatyzacji, Serwisu, prowadzą i będą po podziale prowadzić działalność gospodarczą, stanowią zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o PDOP.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy w przedstawionej sytuacji, majątek wydzielony ze Spółki w ramach podziału i pozostający w Spółce po podziale stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o PDOP...
 2. Czy w związku z opisanym podziałem Spółki przez wydzielenie Zespołu Administracji, Informatyki i Projektów Inwestycyjnych, operacja ta, w świetle art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy o PDOP, będzie dla Spółki neutralna podatkowo w podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: PDOP)...
 3. Czy opisany podział Spółki przez wydzielenie Zespołu Administracji, Informatyki i Projektów Inwestycyjnych zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy o VAT nie będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (dalej: VAT)...

Przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej jest wykładnia przepisów w zakresie pytań oznaczonych nr 1 oraz nr 2.

W zakresie pytania oznaczonego nr 3 zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Zdaniem Wnioskodawcy.

Ad. 1 i 2

W przedstawionej sytuacji zespoły składników majątkowych - zespół wydzielany ze Spółki oraz zespół pozostający w Spółce po podziale - stanowią zorganizowane części przedsiębiorstwa w znaczeniu wynikającym z brzmienia art. 4a pkt 4 ustawy o PDOP. W konsekwencji, w tej sytuacji nie znajdzie zastosowania art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy o PDOP, który kreuje przychód przy podziale przez wydzielenie w wysokości wartości rynkowej składników majątkowych przenoszonych na inną spółkę wyłącznie w sytuacji, gdy majątek przejmowany oraz pozostający w spółce dzielonej nie stanowi zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Zgodnie z art. 4a pkt 4 ustawy o PDOP, zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa jest „organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania”.

Przy tym, w zakresie pojęcia przedsiębiorstwa ustawa o PDOP w art. 4a pkt 3 zawiera odesłanie do definicji zawartej w art. 55(1) Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym „Przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej. Obejmuje ono w szczególności:

 1. oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa);
 2. własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości;
 3. prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych;
 4. wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne;
 5. koncesje, licencje i zezwolenia;
 6. patenty i inne prawa własności przemysłowej;
 7. majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne;
 8. tajemnice przedsiębiorstwa;
 9. księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.”

Wobec powyższego, zdaniem Spółki, zarówno wydzielony Zespół Administracji, Informatyki i Projektów Inwestycyjnych jak i Zespoły pozostające w Spółce (Zespół Węzłów Cieplnych, Zespół Konserwacji, Zespół Wentylacji i Klimatyzacji oraz Zespół Serwisu) spełniają wszelkie wymogi związane z wyodrębnieniem organizacyjnym, finansowym i funkcjonalnym, pozwalające uznać je za zorganizowane część przedsiębiorstwa z art. 4a pkt 4 ustawy o PDOP, które działają w strukturach Spółki jako samodzielne i niezależne przedsiębiorstwa realizujące powierzone im zadania gospodarcze.

Segment działalności inwestycyjnej i administracyjnej oraz segment działalności w zakresie produkcji i instalacji urządzeń automatyki budynków zostały formalnie wyodrębnione w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa Spółki poprzez powierzenie im niezbędnych składników majątkowych oraz przydzielenie pracowników niezbędnych do realizowania określonych zadań z zakresu obydwu rodzajów działalności. Wydzielone część działalności są organizacyjnie samodzielne w strukturze przedsiębiorstwa Spółki, osiągają własne przychody i ponoszą własne koszty związane z realizowaną działalnością gospodarczą. Prowadzona dokumentacja księgowa Spółki zapewnia możliwość, dla potrzeb sprawozdawczości wewnętrznej Spółki, identyfikacji rozliczeń (przychodów, kosztów, istniejących należności i zobowiązań) związanych z funkcjonowaniem Zespołu Administracji, Informatyki i Projektów Inwestycyjnych oraz z funkcjonowaniem Zespołów, które po podziale pozostaną w Spółce.

Spółka, na podstawie przeprowadzonej alokacji rozliczeń, zarówno dla Zespołu wydzielonego ze Spółki jak i dla Zespołów pozostających w Spółce, jest w stanie przygotowywać na potrzeby wewnętrznej sprawozdawczości prognozy finansowe wyników oraz „robocze” bilanse/ rachunki zysków i strat. Do obydwu wyodrębnionych części przedsiębiorstwa Spółki przyporządkowane są zobowiązania związane z działalnością usługową przez te części prowadzoną.

Zarówno Zespół Administracji, Informatyki i Projektów Inwestycyjnych jak i Zespoły, które pozostaną w Spółce po podziale odznaczają się odrębnością organizacyjną i finansową oraz posiadają własne składniki majątkowe, w tym zobowiązania - w ramach Spółki funkcjonują zatem jako samodzielne przedsiębiorstwa realizujące powierzone im zadania, co wypełnia przesłanki z art. 4a pkt 4 ustawy o PDOP - jednocześnie działalność Zespołu, Administracji, Informatyki i Projektów Inwestycyjnych będzie kontynuowana w oparciu o tę zorganizowaną część przedsiębiorstwa przez Spółkę Przejmującą.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy o PDOP, jeśli przy podziale przez wydzielenie majątek przejmowany, na skutek podziału oraz majątek pozostający w spółce, nie stanowią zorganizowanej części przedsiębiorstwa, to w spółce podlegającej podziałowi przychód stanowi wartość rynkowa składników majątkowych przeniesionych na spółki przejmujące ustalona na dzień podziału lub wydzielenia.

Wykładnia językowa powyższego przepisu prowadzi do wniosku, że w przypadku podziału przez wydzielenie przychód dla spółki podlegającej podziałowi powstaje wyłącznie jeżeli przynajmniej jeden z majątków - pozostały w spółce podlegającej podziałowi lub przejmowany na skutek podziału przez inny podmiot - nie stanowi zorganizowanej część przedsiębiorstwa.

W związku z tym, że do Spółki Przejmującej wniesiona zostanie zorganizowana część przedsiębiorstwa, a jednocześnie majątek pozostający w Spółce po podziale również stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa, w wyniku opisanego wyżej podziału Spółki przez wydzielenie Zespołu Administracji, Informatyki i Projektów Inwestycyjnych po stronie Spółki nie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu z tego tytułu - art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy o PDOP nie będzie miał w tej sytuacji zastosowania.

Stanowisko Spółki w tym zakresie potwierdzają interpretacje podatkowe, m.in.: interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 8 października 2014 r. (nr ILPB3/423-332/14-4/KS) oraz interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 24 grudnia 2014 r. (nr IPTPB3/423-330/14-4/KJ).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. art. 4a pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851 z późn. zm., dalej: updop) za zorganizowaną część przedsiębiorstwa należy rozumieć organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Podstawowym wymogiem jest więc to, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa stanowiła zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań). Kolejnym warunkiem jest wydzielenie tego zespołu w istniejącym przedsiębiorstwie. Wydzielenie to ma zachodzić na trzech płaszczyznach:

 • organizacyjnej,
 • finansowej oraz
 • funkcjonalnej (przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych).

Elementami zespołu składników materialnych i niematerialnych, stanowiących zorganizowaną część przedsiębiorstwa, powinny być w szczególności aktywa trwałe, obrotowe, a także czynnik ludzki, czyli kadra pracownicza.

Wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa ma swoje miejsce w strukturze organizacyjnej podatnika jako dział, wydział, oddział itp. Przy czym, w doktrynie zwraca się uwagę, że organizacyjne wyodrębnienie powinno być dokonane na bazie statutu, regulaminu lub innego aktu o podobnym charakterze.

Wyodrębnienie finansowe najpełniej realizowane jest w przypadku zakładu lub oddziału osoby prawnej. Wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Natomiast wyodrębnienie funkcjonalne należy rozumieć jako przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych. Ponadto zorganizowana część przedsiębiorstwa musi stanowić funkcjonalnie odrębną całość oraz obejmować elementy niezbędne do samodzielnego prowadzenia działań gospodarczych, którym służy w strukturze przedsiębiorstwa. Zatem składniki majątkowe materialne i niematerialne wchodzące w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa muszą umożliwić nabywcy podjęcie działalności gospodarczej w ramach odrębnego przedsiębiorstwa rozumianego zgodnie z definicją zawartą w art. 551 ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2011 r. Nr 230, poz. 1370 z późn. zm. dalej KC).

Zgodnie z art. 551 KC przedsiębiorstwo to zorganizowany zespół składników niematerialnych i materialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej, obejmujący w szczególności:

 1. oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa),
 2. własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości,
 3. prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych,
 4. wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne,
 5. koncesje, licencje i zezwolenia,
 6. patenty i inne prawa własności przemysłowej,
 7. majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne,
 8. tajemnice przedsiębiorstwa,
 9. księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Z treści powołanych przepisów wynika, że zorganizowaną część przedsiębiorstwa tworzą składniki, będące we wzajemnych relacjach, takich by można było mówić o nich jako o zespole, a nie o zbiorze przypadkowych elementów, których jedyną cechą wspólną jest własność jednego podmiotu gospodarczego. Brak zaistnienia którejkolwiek z omawianych powyżej przesłanek wyklucza uznanie zespołu składników majątkowych przedsiębiorstwa za jego zorganizowaną część w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Oznacza to, że zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest sumą poszczególnych składników, przy pomocy których będzie można prowadzić odrębny zakład, lecz zorganizowanym zespołem tych składników, przy czym punktem odniesienia jest tutaj rola, jaką składniki majątkowe odgrywają w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa (na ile stanowią w nim wyodrębnioną organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie całość).

Pojęcie zorganizowanej części przedsiębiorstwa nie może obejmować dowolnej części danego przedsiębiorstwa, lecz tylko tę część, która spełnia wszystkie kryteria wskazane w art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. O tym czy doszło do wyodrębnienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa decyduje pełen zakres aportowanego majątku, praw i zobowiązań. Wyodrębnienie to musi dotyczyć zorganizowanej części przedsiębiorstwa jako całości, a nie tylko niektórych jej składników, nawet o znacznej wartości.

Mając na uwadze powyższe, należy uznać za prawidłowe stanowisko w zakresie pytania nr 1, że w przedstawionym zdarzeniu przyszłym zarówno Zespół Administracji, Informatyki i Projektów Inwestycyjnych jak i Zespoły pozostające w Spółce stanowią zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 updop, ponieważ jak wynika z opisu zdarzenia przyszłego Zespoły te zostały wyodrębnione organizacyjnie, finansowo oraz funkcjonalnie w ramach Spółki Dzielonej. Zespół Administracji, Informatyki i Projektów Inwestycyjnych jak i Zespoły pozostające w Spółce prowadzą działalność gospodarczą realizując zadania całkowicie odmienne i na moment podziału będą zdolne do prowadzenia działalności w niezmienionym zakresie jako niezależne przedsiębiorstwa. Do Zespołów tych zostali przypisani pracownicy oraz wszystkie składniki materialne i niematerialne niezbędne do realizacji powierzonych zadań wraz z zobowiązaniami.

Ponadto, Zespół Administracji, Informatyki i Projektów Inwestycyjnych jak i Zespoły pozostające w Spółce został również wyodrębniony pod względem finansowym. Obecnie prowadzona ewidencja księgowa umożliwia identyfikację i przyporządkowanie przychodów i kosztów uzyskania przychodów oraz pasywów i aktywów związanych z działalnością prowadzoną przez Zespoły jak i przez Zespół Administracji, Informatyki i Projektów Inwestycyjnych.

Przechodząc do skutków podatkowych podziału spółek, wskazać należy, że zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, dochodem jest, z zastrzeżeniem art. 10 i 11, nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym. W sytuacji, gdy koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą.

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie zawiera definicji przychodu podatkowego. Ustawodawca ograniczył się w tym zakresie do wskazania w art. 12 ust. 1 przykładowych przysporzeń, zaliczanych do tej kategorii. Zgodnie z ww. przepisem, przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe, wartość otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie rzeczy lub praw, wartość innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń (art. 12 ust. 1 pkt 1 - 2 ww. ustawy). Natomiast skutki podatkowe w przypadku transakcji podziału spółek – dla spółki dzielonej zostały uregulowane w art. 12 ust. 1 pkt 9 updop. Zgodnie z treścią tego przepisu w przypadku podziału spółki przez wydzielenie, jeżeli majątek przejmowany, na skutek podziału oraz majątek pozostający w spółce, nie stanowią zorganizowanej części przedsiębiorstwa, to w spółce podlegającej podziałowi przychód stanowi wartość rynkowa składników majątkowych przeniesionych na spółki przejmujące ustalona na dzień podziału lub wydzielenia.

A contrario w przypadku podziału spółki przez wydzielenie jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału oraz majątek pozostający w spółce, stanowią zorganizowane części przedsiębiorstwa, po stronie spółki dzielonej nie powstaje przychód do opodatkowania. Z powołanego uregulowania wynika zatem, że w obecnym stanie prawnym, powstanie przychodu po stronie podmiotu dzielonego, uzależnione jest od spełnienia przesłanek zakwalifikowania majątku pozostającego po stronie spółki dzielonej oraz majątku wydzielanego do spółki przejmującej jako zorganizowanych części przedsiębiorstwa.

Podsumowując, należy uznać za prawidłowe stanowisko w zakresie pytania nr 2, że po stronie Wnioskodawcy jako Spółki Dzielonej nie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu w związku z transakcja podziału spółki przez wydzielenie, ponieważ zgodnie z tym co zostało stwierdzone powyżej, zarówno Zespół Administracji, Informatyki i Projektów Inwestycyjnych jak i Zespoły pozostające w Spółce stanowią zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 updop.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

podział spółki
IPPB5/4510-151/15-2/MK | Interpretacja indywidualna

podział spółki przez wydzielenie
IPPB5/4510-297/15-2/MK | Interpretacja indywidualna

skutki podatkowe
IPTPB1/4511-483/15-3/MAP | Interpretacja indywidualna

zorganizowana część przedsiębiorstwa
IPPB5/4510-150/15-2/MK | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.