IPPB5/4510-152/15-4/MK | Interpretacja indywidualna

Czy przedstawiony w opisie zdarzenia przyszłego podział nie będzie skutkować dla Spółki powstaniem przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych, gdyż zarówno majątek przejmowany na skutek podziału Spółki Dzielonej oraz majątek pozostający w Spółce Dzielonej stanowić będą zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o PDOP?
IPPB5/4510-152/15-4/MKinterpretacja indywidualna
 1. podział spółki przez wydzielenie
 2. udział w zyskach osób prawnych
 3. zorganizowana część przedsiębiorstwa
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Definicje legalne
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Udziały w zyskach
 3. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 19 lutego 2015 r. (data wpływu 20 lutego 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych planowej transakcji podziału spółki – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 lutego 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych planowej transakcji podziału spółki.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

B. S. A. (dalej: „Wnioskodawca” lub „Spółka”) jest polskim rezydentem podatkowym podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych (dalej: „PDOP”) od całości osiąganych dochodów. Wnioskodawca posiada 100% akcji w spółce akcyjnej - C. S.A. (dalej: „C.” lub „Spółka Dzielona”). C. prowadzi działalność w zakresie produkcji i sprzedaży ciast, deserów, przekąsek i napojów rozpuszczalnych.

W ramach planowanej reorganizacji grupy planowane jest ujednolicenie modeli biznesowych w ramach grupy poprzez wydzielenie funkcji sprzedażowych do wyspecjalizowanych podmiotów. Planowana restrukturyzacja ma na celu zwiększenie efektywności zarządzania procesami w ramach Grupy B..

W tym celu, planowane jest dokonanie podziału C. w trybie przewidzianym w art. 529 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1030 j.t; dalej: „KSH”), tj. w drodze podziału przez wydzielenie i przeniesienie części majątku C. na istniejącą spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: „Spółka Przejmująca”). W związku z powyższym planowane jest oddzielenie w ramach prowadzonego przedsiębiorstwa funkcji handlowych od pozostałej działalności C. (związanej z produkcją towarów). Wyodrębnienie nastąpi na podstawie uchwały zarządu powołującej oddział handlowy oraz alokację składników majątkowych niezbędnych do prowadzenia działalności handlowej (dalej: „Oddział Handlowy”). Pozostała działalność Spółki Dzielonej prowadzona przez Dział Produkcji, Dział Marketingu, Dział Finansowy, Dział Logistyki oraz Dział Kadr i Dział Zarządzania Jakością (dalej: „Wydział Produkcji”) będzie kontynuowana w niezmienionym zakresie w ramach Spółki Dzielonej.

Składniki wchodzące w skład Oddziału Handlowego

Do Oddziału Handlowego będą alokowane składniki ściśle związane z działalnością handlową oraz niezbędne do jej prowadzenia, tj.:

 • specjalistyczne oprogramowanie sprzedażowe oraz oprogramowanie do analizy przestrzennej i zarządzania flotą;
 • komputery, laptopy, Ipaqi i inny sprzęt biurowy;
 • samochody wykorzystywane na podstawie umów leasingowych;
 • środki pieniężne zgromadzone na odrębnym rachunku bankowym dedykowanym dla Oddziału Handlowego,
 • rezerwy pracownicze związane z pracownikami Oddziału Handlowego, tj. rezerwa urlopowa, emerytalna;
 • zobowiązania, w tym: zobowiązania publicznoprawne, zobowiązania z tytułu nabycia usług komunikacyjnych, zobowiązania z tytułu leasingu samochodów alokowanych do Działu Handlowego, zobowiązania pracownicze (np. z tytułu dodatkowych ubezpieczeń medycznych, kart sportowych) czy też zobowiązania z tytułu najmu powierzchni biurowej na potrzeby Oddziału;
 • środki zgromadzone na Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych w proporcji w jakiej dotyczą pracowników Oddziału Handlowego;
 • rozliczenia międzyokresowe z tytułu ubezpieczeń samochodowych;
 • ponadto, do Oddziału Handlowego alokowany zostanie wyodrębniony zespół pracowników Spółki Dzielonej, posiadający odpowiednie kompetencje i realizujący zadania będące przedmiotem działalności Oddziału Handlowego. W Oddziale Handlowym będzie istniała hierarchiczna struktura podległości służbowej, tj. pracownicy alokowani do Oddziału (przedstawiciele handlowi) będą podlegać Dyrektorowi odpowiedzialnemu za Dział Handlowy (obecnie pełniącego również funkcje członka zarządu Spółki Dzielonej). Pracownicy alokowani do Oddziału zostaną przeniesieni na skutek podziału przez wydzielenie do Spółki Przejmującej w ramach przeniesienia zakładu pracy zgodnie z art. 23(1) Kodeksu pracy.

Składniki wchodzące w skład Wydziału Produkcji

W skład Wydziału Produkcji wchodzić będą składniki majątku (oraz pracownicy) pozwalające na kontynuowanie działalności produkcyjnej oraz okołoprodukcyjnej w tym:

 • ruchome środki trwałe, w tym maszyny i urządzenia przeznaczone do działalności produkcyjnej;
 • prawa do gruntów oraz nieruchomości (w szczególności nieruchomości, na których znajdują się zakłady produkcyjne);
 • zapasy towarów handlowych, materiałów i opakowań;
 • należności z tytułu sprzedaży towarów i środki pieniężne;
 • umowy z dostawcami oraz dystrybutorami Spółki Dzielonej;
 • aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne takie jak sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem, bazy danych, infrastruktura biurowa;
 • wszelkie koncesje i zezwolenia związane z prowadzoną działalnością produkcyjną;
 • prawa wynikające z umów z dostawcami (mediów, usług informatycznych itp.);
 • zobowiązania wobec pracowników alokowanych do Wydziału Produkcji;
 • know-how w zakresie wytwarzanych produktów, w tym receptury;
 • ponadto, do Wydziału Produkcji alokowany będzie zespół pracowników Spółki Dzielonej, posiadający odpowiednie kompetencje i realizujący zadania w szczególności w zakresie produkcji towarów, logistyki, marketingu, obsługi kadrowo-płacowej, działu finansowego.

Struktura organizacyjna

Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej uwzględniająca Oddział Handlowy oraz Wydział Produkcji jako wyodrębnione części przedsiębiorstwa, zostanie odzwierciedlona w zaktualizowanym schemacie organizacyjnym Spółki Dzielonej.

Na mocy uchwały zarządu zostanie powołany Oddział Handlowy, który następnie zostanie zgłoszony do rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym, przy czym jego siedziba będzie znajdować się poza miejscem siedziby Spółki Dzielonej. W tym celu Spółka Dzielona zawrze odrębną umowę najmu powierzchni biurowych dla potrzeb Oddziału.

Pracownicy Oddziału Handlowego oraz Wydziału Produkcji będą objęci odrębnymi regulaminami pracy oraz wynagradzania uwzględniającymi specyfikę ich warunków zatrudnienia oraz zakres powierzonych zadań. Pracownicy Oddziału Handlowego uprawnieni do korzystania z samochodów służbowych będą również zobowiązani do przestrzegania Regulaminu używania samochodów służbowych właściwego dla Oddziału Handlowego. Do Oddziału Handlowego i Wydziału Produkcji zostaną również przydzielone opisane powyżej składniki majątkowe i niemajątkowe niezbędne do prowadzenia ich działalności.

Określona zostanie również hierarchiczna struktura podległości służbowej w Oddziale Handlowym oraz Wydziale Produkcji oraz zasady zwierzchnictwa pomiędzy pracownikami obu wyodrębnionych części przedsiębiorstwa. W rezultacie pracownicy Oddziału Handlowego oraz Wydziału Produkcji będą odpowiedzialni przed swoimi bezpośrednimi przełożonymi i nie będą służbowo zależni od pozostałych pracowników Spółki Dzielonej.

Wyodrębnienie finansowe

Oprócz wyodrębnienia organizacyjnego i funkcjonalnego, Oddział Handlowy oraz Wydział Produkcji będą również wyodrębnione finansowo. W szczególności będą opracowywane odrębne budżety na potrzeby Oddziału Handlowego oraz Wydziału Produkcji, a także będą prowadzone odrębne rejestry środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Spółka Dzielona będzie miała możliwość przypisania w oparciu o dane z systemu księgowego:

 • przychodów i kosztów związanych odpowiednio z działalnością Oddziału Handlowego i Wydziałem Produkcji, a także
 • aktywów i pasywów związanych z działalnością Oddziału Handlowego i Wydziałem Produkcji.

Koszty wspólne, związane z działalnością Oddziału Handlowego i Wydziałem Produkcji będą do nich przypisywane na potrzeby wewnętrznej ewidencji księgowej według określonego klucza podziału.

Na potrzeby Oddziału Handlowego i Wydziału Produkcji prowadzone będą również odrębne rachunki bankowe, które będą wykorzystywane m.in. dla celów wypłaty wynagrodzenia dla pracowników danej jednostki.

Oddział Handlowy i Wydział Produkcji jako niezależne przedsiębiorstwa

Zarówno Oddział Handlowy jak i Wydział Produkcji będą posiadały odpowiednie zasoby i kompetencje (tj. pracowników, składniki materialne i niematerialne) niezbędne do samodzielnej realizacji funkcji w obszarze swoich działalności.

Na dzień podziału przez wydzielenie, Oddział Handlowy będzie w takim stopniu zorganizowany i wyodrębniony, aby wraz z podziałem zachowana została pełna ciągłość w zakresie przenoszonej działalności.

Z uwagi na ogólny charakter części umów zawartych przez Spółkę Dzieloną, możliwe jest, iż po podziale przez wydzielenie umowy te pozostaną w Spółce Dzielonej. Dotyczy to umów, które nie będą bezpośrednio związane z Oddziałem Handlowym i w odniesieniu do których koszty będą odpowiednio przypisywane do działalności Oddziału Handlowego i Wydziału Produkcji zgodnie z ustalonym kluczem alokacji. O ile będzie to uzasadnione z perspektywy działalności gospodarczej prowadzonej przez Spółkę Przejmującą, Spółka Przejmująca zawrze odrębne umowy z nowymi lub dotychczasowymi dostawcami Spółki Dzielonej lub przejmie w drodze cesji umowy, których stroną jest aktualnie Spółka Dzielona.

Jednocześnie, nie jest wykluczone, iż w zakresie obsługi administracyjno-księgowej Spółki Przejmującej, Spółka Przejmująca będzie nabywała usługi administracyjno-księgowe od zewnętrznego usługodawcy lu od Spółki Dzielonej.

Planowane jest, iż Spółka Przejmująca zawrze umowę agencyjną ze Spółą Dzieloną, na podstawie której Spółka Przejmująca będzie świadczyć usługi pośrednictwa przy zawieraniu umów z klientami na rzecz Spółki Dzielonej w zamian za wynagrodzenie.

Mając na uwadze powyższe, po podziale przez wydzielenie Spółka Przejmująca będzie prowadzić dalej w sposób płynny, niezależny i samodzielny działalność handlową na rzecz Spółki Dzielonej.

Po dokonaniu podziału Spółki Dzielonej, planowane jest połączenie C. (pozostałego w niej majątku) z Wnioskodawcą (przy czym Wnioskodawca będzie spółką przejmującą).

Planowana restrukturyzacja ma na celu dostosowanie struktury działalności podmiotów wchodzących w skład Grupy B. poprzez przeniesienie funkcji handlowych do wyspecjalizowanych podmiotów. Podejmowane działania mają na celu w szczególności uporządkowanie struktury organizacyjnej i biznesowej Grupy B. poprzez skupienie funkcji sprzedażowych w wyspecjalizowanych podmiotach, zwiększenie efektywności wykorzystania składników majątkowych, realizowanie strategii biznesowych dopasowanych do specyfiki danego rodzaju działalności, zorientowanie działań na rozwijanie poszczególnych obszarów działalności Spółki Dzielonej, uzyskanie większej elastyczności w dostosowywaniu celów, strategii biznesowych do uwarunkowań rynkowych (w tym w zakresie zasad wynagradzania pracowników).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy przedstawiony w opisie zdarzenia przyszłego podział nie będzie skutkować dla Spółki powstaniem przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych, gdyż zarówno majątek przejmowany na skutek podziału Spółki Dzielonej oraz majątek pozostający w Spółce Dzielonej stanowić będą zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o PDOP...

Zdaniem Wnioskodawcy, planowany podział przez wydzielenie nie będzie skutkować dla Spółki powstaniem przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych, gdyż zarówno majątek przejmowany na skutek podziału przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej, jak i majątek pozostający w Spółce Dzielonej będą stanowić zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o PDOP.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy

Zgodnie z przepisem art. 528 § 1 KSH, spółkę kapitałową można podzielić na dwie albo więcej spółek kapitałowych. Sposoby dokonywania takiego podziału reguluje art. 529 § 1 KSH. Jednym z nich jest podział przez wydzielenie, polegający na przeniesieniu części majątku spółki dzielonej na istniejącą spółkę lub na spółkę nowo zawiązaną. Do podziału przez wydzielenie stosuje się przepisy o podziale spółek dotyczące odpowiednio spółki przejmującej lub spółki nowo zawiązanej (art 529 § 1 pkt 4 i § 2 KSH). W przypadku przeniesienia części majątku spółki dzielonej na istniejącą spółkę, wydzielenie następuje w dniu wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego spółki przejmującej (dzień wydzielenia).

Na skutki podatkowe dla podmiotu posiadającego udziały w spółce dzielonej, będącego osobą prawną wskazują przepisy art. 12 ust. 4 pkt 12 oraz art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851 z późn. zm., dalej: ustawa o PDOP).

Zgodnie z przepisem art. 12 ust. 4 pkt 12 ustawy o PDOP do przychodów nie zalicza się w przypadku podziału spółek, z zastrzeżeniem art. 10 ust. 1 pkt 6, przychodu wspólnika spółki dzielonej stanowiącego wartość nominalną udziałów (akcji) przydzielonych przez spółkę przejmującą lub nowo zawiązaną.

Jednocześnie, w myśl art. 10 ust. 4, norma zawarta w art. 12 ust. 4 pkt 12, nie ma zastosowania w przypadku, gdy połączenie lub podział spółek nie są przeprowadzone z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych, lecz głównym bądź jednym z głównych celów takiej operacji jest uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania.

Uzasadnieniem ekonomicznym dla planowanej reorganizacji jest dążenie do:

 • uporządkowania struktury organizacyjnej i biznesowej Grupy B. poprzez skupienie funkcji sprzedażowych w wyspecjalizowanych podmiotach,
 • zwiększenia efektywności wykorzystania składników majątkowych,
 • realizowania strategii biznesowych dopasowanych do specyfiki danego rodzaju działalności,
 • zorientowania działań na rozwijanie poszczególnych obszarów działalności Spółki Dzielonej,
 • uzyskania większej elastyczności w dostosowywaniu celów, strategii biznesowych do uwarunkowań rynkowych (w tym w zakresie zasad wynagradzania pracowników).

Tym samym po stronie udziałowca spółki dzielonej nie powstanie przychód w wartości nominalnej udziałów (akcji) przydzielonych przez spółkę przejmującą, chyba że zastosowanie znajdzie przepis art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o PDOP.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o PDOP dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału (akcji), w tym także w przypadku podziału spółek, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie majątek przejmowany na skutek podziału lub majątek pozostający w spółce, nie stanowią zorganizowanej części przedsiębiorstwa - ustalona na dzień podziału nadwyżka nominalnej wartości udziałów (akcji) przydzielonych w spółce przejmującej lub nowo zawiązanej nad kosztami nabycia lub objęcia udziałów (akcji) w spółce dzielonej, obliczonymi zgodnie z art. 15 ust. 1k albo art. 16 ust. 1 pkt 8; jeżeli podział spółki następuje przez wydzielenie, kosztem uzyskania przychodów jest wartość lub kwota wydatków poniesionych przez udziałowca (akcjonariusza) na objęcie lub nabycie udziałów (akcji) w spółce dzielonej ustalona w takiej proporcji, w jakiej pozostaje u tego udziałowca wartość nominalna unicestwianych udziałów (akcji) w spółce dzielonej do wartości nominalnej udziałów (akcji) przed podziałem.

Zgodnie zatem z przepisem art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o PDOP, w przypadku podziału przez wydzielenie przychód po stronie udziałowca spółki dzielonej powstanie jeżeli:

  1. majątek przejmowany na skutek podziału przez spółkę przejmującą nie stanowi zorganizowanej części przedsiębiorstwa, lub
  2. majątek pozostający w spółce dzielonej nie stanowi zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Konsekwentnie, w przypadku, gdy zarówno majątek przejmowany przez spółkę przejmującą, jak i majątek pozostający w spółce dzielonej stanowią zorganizowane części przedsiębiorstwa, przychód o którym mowa w powyższym przepisie nie powstanie.

Zgodnie z ustawą o PDOP zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa jest: „organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania” (art. 4a pkt 4 ustawy o PDOP).

Na gruncie powyższych przepisów oraz w oparciu o doktrynę prawa podatkowego i dotychczasową praktykę organów podatkowych, przesłankami uznania danego zespołu składników majątkowych za zorganizowaną część przedsiębiorstwa jest, aby:

 • istniał zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań) powiązanych funkcjonalnie oraz przeznaczenie tych składników do realizacji określonych zadań gospodarczych;
 • zespół tych składników był wyodrębniony organizacyjnie w istniejącym przedsiębiorstwie;
 • zespół tych składników był wyodrębniony finansowo w istniejącym przedsiębiorstwie;
 • zespół tych składników mógł stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze.

W ocenie Spółki, w świetle przedstawionego stanu faktycznego, Oddział Handlowy oraz Wydział Produkcji będą zespołami składników majątkowych wyodrębnionymi funkcjonalnie, organizacyjnie i finansowo w ramach Spółki Dzielonej i tym samym będą stanowić zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o PDOP. Świadczą o tym następujące fakty i argumenty.

W zakresie wyodrębnienia funkcjonalnego dla uznania danego zespołu składników za zorganizowaną część przedsiębiorstwa, składniki te muszą pozostawać między sobą we wzajemnych interakcjach w taki sposób, że należy je traktować, jako zorganizowany, autonomiczny zespół składników powiązanych funkcjonalnie, nie zaś zespół przypadkowych elementów, których jedyną cechą jest własność jednego podmiotu.

Powyższe podejście znajduje potwierdzenie w interpretacjach organów podatkowych wydawanych w indywidualnych sprawach podatników. Przykładowo Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 3 marca 2008 r. (sygn. IPPB3/423-524/07-2/MB) wskazał, że „Aby zatem w rozumieniu przepisów podatkowych, określony zespół składników majątkowych mógł zostać zakwalifikowany jako zorganizowana część przedsiębiorstwa, nie jest wystarczające jakiekolwiek zorganizowanie masy majątkowej, ale musi się ona odznaczać pełną odrębnością niezbędną do samodzielnego funkcjonowania w obrocie gospodarczym. Zorganizowaną część przedsiębiorstwa tworzą więc składniki, będące we wzajemnych relacjach, takich by można było mówić o nich jako o zespole, a nie o zbiorze przypadkowych elementów, których jedyną cechą wspólną jest własność jednego podmiotu gospodarczego. Oznacza to, że zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest sumą poszczególnych składników, przy pomocy których będzie można prowadzić odrębny zakład, lecz zorganizowanym zespołem tych składników, przy czym punktem odniesienia jest tutaj rola, jaką składniki majątkowe odgrywają w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa”.

W ocenie Spółki pomiędzy składnikami majątkowymi, które mają zostać wydzielone do Spółki Przejmującej, oraz składnikami pozostającymi w Spółce Dzielonej będzie istniał wyraźny związek funkcjonalny. Oddział Handlowy będzie funkcjonował w ramach struktury organizacyjnej Spółki Dzielonej w oparciu o przydzielone wyłącznie do niego składniki materialne i niematerialne. Składnikami tymi będą w szczególności, środki trwałe i wartości niematerialne zapewniające zaplecze administracyjno-techniczne prowadzenia działalności (leasingowane samochody, komputery itp.), a także dedykowani pracownicy (przedstawiciele handlowi). Podobnie sytuacja będzie wyglądała w przypadku Wydziału Produkcji, który w oparciu o przydzielony mu majątek będzie prowadził działalność w zakresie odrębnym od działalności Oddziału Handlowego powiązanym z produkcją towarów.

Zdaniem Spółki, zgodnie z opisem przedstawionym w zdarzeniu przyszłym, zespół składników majątkowych składających się na Oddział Handlowy oraz Wydział Produkcji nie będą stanowiły zbioru przypadkowych elementów, lecz będą zespołami składników, powiązanych ze sobą w sposób funkcjonalny i celowy. Składniki te będą wyodrębnione jako odrębne jednostki w ramach Spółki Dzielonej i będą tworzyć pewną całość.

Zespół składników Spółki Dzielonej podlegający wydzieleniu do Spółki Przejmującej będzie służył dalszemu prowadzeniu działalności gospodarczej w zakresie pośrednictwa w zawieraniu umów z klientami Spółki Dzielonej na podstawie umowy agencyjnej. Po podziale przez wydzielenie zespół tych składników będzie tworzył przedsiębiorstwo Spółki Przejmującej i będzie wystarczający do powadzenia przez nią działalności w takim zakresie, jak wcześniejsza działalność Oddziału Handlowego. Analogicznie, zespół składników majątkowych przypisanych do Wydziału Produkcji będzie wystarczający do kontynuowania działalności produkcyjnej oraz okołoprodukcyjnej w niezmienionym zakresie w Spółce Dzielonej.

W kontekście wyodrębnienia organizacyjnego wskazać należy, że ustawa o PDOP nie określa, co należy rozumieć przez takie wyodrębnienie. Jednakże zgodnie z dominującą praktyką organów podatkowych, o wyodrębnieniu organizacyjnym zorganizowanej części ze struktur przedsiębiorstwa powinny świadczyć odpowiednie zapisy statutu, regulaminu, zarządzenia lub innego aktu o podobnym charakterze (np. interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 7 października 2008 r., sygn. ILPB3/423-496/08-2/HS). Dodatkowo, wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa ma swoje miejsce w strukturze organizacyjnej podatnika jako dział, oddział, wydział itp. (np. interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 16 lutego 2009 r., sygn. IPPB5/423-165/08-6/MB, podobnie Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z dnia 3 marca 2008 r. sygn. IPPB3/423-524/07-2/MB).

Mając na uwadze powyższe kryteria wyodrębnienia organizacyjnego, w ocenie Spółki, w przypadku zespołu składników majątkowych przypisanych do Oddziału Handlowego oraz składników majątkowych alokowanych do Wydziału Produkcji należy je uznać za spełnione. W szczególności należy zwrócić uwagę na fakt, że Oddział Handlowy zostanie utworzony na podstawie uchwały zarządu. Istnienie Oddziału Handlowego jako jednostki odrębnej od Wydziału Produkcji będzie także uwzględnione w schemacie organizacyjnym oraz dokumentacji wewnętrznej Spółki Dzielonej. Do Oddziału Handlowego i Wydziału Produkcji zostaną przydzielone niezbędne w ich działalności składniki majątkowe, w odniesieniu do których Oddział Handlowy oraz Wydział Produkcji będą miały pełną możliwość samodzielnego zarządzania.

Do Oddziału Handlowego przyporządkowany zostanie wyodrębniony zespół pracowników Spółki Dzielonej posiadających odpowiednie kompetencje do prowadzenia działalności agencyjnej. Podobnie, po podziale w Spółce Dzielonej pozostanie zespół pracowników wyspecjalizowanych w realizacji zadań związanych z działalnością produkcyjną oraz okołoprodukcyjną Spółki Dzielonej w ramach Wydziału Produkcji.

Ponadto, zgodnie z informacjami przedstawionymi w zdarzeniu przyszłym, wyodrębnienie organizacyjne realizowane będzie także na innych płaszczyznach. W szczególności będzie istniała możliwość przypisania do Oddziału Handlowego i Wydziału Produkcji poszczególnych składników majątku, takich jak: środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, środki pieniężne i zobowiązania służące do realizacji powierzonych im zadań.

W świetle przedstawionej powyżej argumentacji oraz biorąc pod uwagę stan faktyczny zaprezentowany na wstępie niniejszego wniosku, zdaniem Spółki zespoły składników majątkowych stanowiących Oddział Handlowy i Wydział Produkcji będą stanowiły dwie odrębne masy majątkowe wyodrębnione organizacyjnie w ramach Spółki Dzielonej.

Stanowisko Spółki w tym zakresie jest zgodne z podejściem organów podatkowych prezentowanym w przytoczonych powyżej interpretacjach prawa podatkowego. W ocenie Spółki, składniki majątkowe przypisane do Oddziału Handlowego i Wydziału Produkcji w Spółce Dzielonej spełniać będą zatem kryterium wyodrębnienia organizacyjnego niezbędne dla istnienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

W opinii Spółki, zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań) Oddziału Handlowego i Wydziału Produkcji będzie również wyodrębniony finansowo. W doktrynie przyjmuje się, iż wyodrębnienie finansowe nie musi oznaczać pełnej samodzielności finansowej. Takie stanowisko znajduje również potwierdzenie w interpretacjach organów podatkowych. Przykładowo w interpretacji indywidualnej z dnia 18 marca 2008 r. (sygn. IBPB3/423-100/08/MS) wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach stwierdzono, iż wyodrębnienie finansowe: „Nie oznacza ono samodzielności finansowej, ale sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa.” Organy podatkowe przyjmują również, że przesłanka wyodrębnienia finansowego jest spełniona, jeśli spółka prowadzi ewidencję zdarzeń gospodarczych w taki sposób, iż możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Takie stanowisko zostało potwierdzone, m.in. w postanowieniu Naczelnika Opolskiego Urzędu Skarbowego z dnia 20 kwietnia 2006 r. (sygn. PD/423-4/GC/2006).

O wyodrębnieniu finansowym Oddziału Handlowego i Wydziału Produkcji świadczyć będzie fakt, że Spółka Dzielona będzie miała możliwość przypisania w oparciu o dane z systemu księgowego:

 • przychodów i kosztów związanych odpowiednio z działalnością Oddziału Handlowego i Wydziałem Produkcji, a także
 • aktywów i pasywów związanych z działalnością Oddziału Handlowego i Wydziałem Produkcji.

Ponadto, będą opracowywane odrębne budżety, a także odrębne rejestry środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Biorąc pod uwagę planowany zakres działalności Oddziału Handlowego oraz Wydziału Produkcji, główne źródło przychodów Oddziału Handlowego stanowić będą przychody z tytułu pośrednictwa w zawieraniu umów sprzedaży na rzecz Spółki Dzielonej, podczas gdy głównym strumieniem przychodowym Wydziału Produkcji będą przede wszystkim przychody ze sprzedaży produktów. Ponadto, zarówno w ramach działalności Oddziału Handlowego jak i Wydziału Produkcji możliwe będzie wyodrębnienie bezpośrednich kosztów związanych z prowadzonymi przez nie działalnościami gospodarczymi.

Finansową odrębność Oddziału Handlowego i Wydziału Produkcji potwierdza również fakt przypisania zobowiązań właściwych ze względu na rodzaj wykonywanej działalności. W przypadku Oddziału Handlowego będą to w szczególności zobowiązania z tytułu umów leasingu, wynagrodzeń należnych pracownikom czy tez zobowiązania z tytułu najmu powierzchni biurowej na potrzeby Oddziału (poza siedzibą Spółki Dzielonej). W przypadku Wydziału Produkcji będą to w szczególności zobowiązania względem dostawców materiałów i surowców, zobowiązania z tytułu umów leasingu lub zobowiązania pracownicze. Zarówno Oddział Handlowy jak i Wydział Produkcji będą posiadały odrębne rachunki bankowe.

Spółka pragnie zaznaczyć, iż przesłankę wyodrębnienia finansowego, o której mowa w art. 4a pkt 4 ustawy o PDOP, należy rozumieć jako możliwość przypisania przychodów i kosztów oraz aktywów i zobowiązań do wyodrębnionej części przedsiębiorstwa. W związku z powyższym, w ocenie Spółki, zarówno Oddział Handlowy jak i Wydział Produkcji Spółki Dzielonej należy traktować jako wyodrębnione finansowo zespoły składników majątkowych.

Zdaniem Spółki zespół składników majątkowych stanowiący Oddział Handlowy i Wydział Produkcji Spółki Dzielonej będą posiadać również zdolność do funkcjonowania jak niezależne przedsiębiorstwa zdolne do samodzielnej realizacji zadań gospodarczych.

Jako kryterium potwierdzające zdolności do funkcjonowania jako niezależne przedsiębiorstwo w praktyce wskazuje się możliwość samodzielnego działania na rynku jako odrębny podmiot prowadzący zadania gospodarcze realizowane w obecnym przedsiębiorstwie. Taką argumentację można znaleźć w licznych interpretacjach prawa podatkowego oraz wyrokach sądów administracyjnych na przestrzeni ostatnich lat, m.in. w interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w dniu 12 maja 2008 r. (sygn. IPPB3/423-282/08-2/PS) oraz w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 czerwca 1998 r. (sygn. akt SA/Gd 1097/96).

Jak wskazano powyżej, Oddział Handlowy i Wydział Produkcji stanowią organizacyjnie i finansowo wyodrębnione zespoły składników majątkowych, stworzone i przygotowane do prowadzenia określonej działalności gospodarczej, tj. działalności agencyjnej w przypadku Oddziału Handlowego oraz działalności produkcyjnej i okołoprodukcyjnej w przypadku Wydziału Produkcji.

Zdaniem Wnioskodawcy zarówno Oddział Handlowy jak i Wydział Produkcji stanowić będą wyodrębnione części przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej, gotowe do samodzielniej realizacji powierzonych im zadań w zakresie prowadzonych przez nie działalności. Po podziale przez wydzielenie, zespół składników, zarówno pozostający w Spółce Dzielonej, jak i przenoszony do Spółki Przejmującej, będą kontynuowały prowadzone przez nie rodzaje działalności w odrębnych podmiotach. Powyższe, zdaniem Spółki, oznacza, że zarówno zespół składników materialnych i niematerialnych przypisanych do Oddziału Handlowego jak i do Wydziału Produkcji Spółki Dzielonej mogłyby jednocześnie stanowić niezależne przedsiębiorstwa samodzielnie realizujące zadania gospodarcze.

Mając powyższe na uwadze Spółka stoi na stanowisku, iż ze względu na fakt, że ze Spółki Dzielonej do Spółki Przejmującej wydzielona zostanie zorganizowana część przedsiębiorstwa w postaci Oddziału Handlowego oraz że zespół składników majątkowych przynależnych do Wydziału Produkcji, pozostający w Spółce Dzielonej również stanowić będzie zorganizowaną część przedsiębiorstwa, podział C. nie będzie skutkować powstaniem przychodu podatkowego po stronie Spółki, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o PDOP.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.