IPPB5/4510-150/15-2/MK | Interpretacja indywidualna

Czy opisana transakcja podziału D. (spółka podlegająca podziałowi) przez wydzielenie do Spółki (spółka przejmująca) majątku D. związanego z działalnością w zakresie Oddziału Handlowego nie będzie skutkować powstaniem przychodu (dochodu) po stronie Udziałowca z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o PDOP i w rezultacie Spółka nie będzie zobowiązana do pobrania jako płatnik, zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, o którym mowa w art. 26 ust. 6 ustawy o PDOP?
IPPB5/4510-150/15-2/MKinterpretacja indywidualna
 1. obowiązek płatnika
 2. podział spółki przez wydzielenie
 3. zorganizowana część przedsiębiorstwa
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Pobór podatku -> Osoby prawne jako płatnicy
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Definicje legalne
 3. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Udziały w zyskach

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 19 lutego 2015 r. (data wpływu 20 lutego 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie braku obowiązku pobrania jako płatnik podatku dochodowego od osób prawnych w związku z planowaną transakcją podziału spółki przez wydzielenie – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 lutego 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie braku obowiązku pobrania jako płatnik podatku dochodowego od osób prawnych w związku z planowaną transakcją podziału spółki przez wydzielenie.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

G. Sp. z o.o. (dalej: „Wnioskodawca” lub „Spółka”) z siedzibą i miejscem zarządu w Polsce jest polskim rezydentem podatkowym podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych (dalej: „PDOP”) od całości generowanych przychodów. Jedynym udziałowcem Wnioskodawcy jest B. S.A. (dalej: „Udziałowiec”), również polski rezydent podatkowy (siedziba i miejsce zarządu znajdują się w W.).

Udziałowiec posiada 100% akcji w spółce akcyjnej - D. S.A. (dalej: „Spółka Dzielona” lub „D.”) z siedzibą i miejscem zarządu we W.

Obecnie trwają procesy reorganizacyjne w ramach Udziałowca i jego spółek zależnych w związku z włączeniem spółki D. do Grupy B. (w wyniku połączenia dotychczasowego akcjonariusza D. z B., przy czym spółką przejmującą był B.).

W ramach rozważanej reorganizacji Spółka Dzielona planuje wydzielić funkcję handlową od funkcji produkcyjnej. W tym celu zostanie utworzony oddział handlowy (dalej: „Oddział Handlowy”) na podstawie uchwały zarządu. Zakres działalności Oddziału Handlowego będzie obejmował w szczególności pośredniczenie w zawieraniu umów handlowych przez Spółkę Dzieloną z klientami, negocjowanie tych umów, nawiązywanie nowych i utrzymywanie obecnych relacji z klientami Spółki Dzielonej.

Rozważane jest dokonanie podziału Spółki Dzielonej w trybie przewidzianym w art. 529 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1030 j.t.; dalej: „KSH”), tj. w drodze podziału przez wydzielenie i przeniesienie Oddziału Handlowego do Wnioskodawcy. Pozostała działalność Spółki Dzielonej związana z produkcją towarów oferowanych przez Spółkę Dzieloną (Dział Produkcji, Dział Marketingu, Dział Logistyki, Dział Zarządzania Jakością oraz działy obsługujące Spółkę Dzieloną - Dział Finansowy i Dział Kadr (dalej zwane łącznie: „Wydział Produkcji”) będzie kontynuowana w niezmienionym zakresie w ramach D.

Składniki wchodzące w skład Oddziału Handlowego

Do Oddziału Handlowego będą alokowane składniki ściśle związane z działalnością handlową oraz niezbędne do jej prowadzenia tj.:

 • specjalistyczne oprogramowanie sprzedażowe oraz oprogramowanie do analizy przestrzennej i zarządzania flotą;
 • komputery, laptopy, Ipaqi i inny sprzęt biurowy;
 • samochody wykorzystywane na podstawie umów leasingowych;
 • środki pieniężne zgromadzone na odrębnym rachunku bankowym dedykowanym dla Oddziału Handlowego,
 • rezerwy pracownicze związane z pracownikami Oddziału Handlowego, tj. rezerwa urlopowa, emerytalna;
 • zobowiązania, w tym: zobowiązania publicznoprawne, zobowiązania z tytułu nabycia usług komunikacyjnych, zobowiązania z tytułu leasingu samochodów alokowanych do Działu Handlowego, zobowiązania pracownicze (np. z tytułu dodatkowych ubezpieczeń medycznych, kart sportowych) czy też zobowiązania z tytułu najmu powierzchni biurowej na potrzeby Oddziału;
 • środki zgromadzone na Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych w proporcji w jakiej dotyczą pracowników Oddziału Handlowego;
 • rozliczenia międzyokresowe z tytułu ubezpieczeń samochodowych;
 • ponadto, do Oddziału Handlowego alokowany zostanie wyodrębniony zespół pracowników Spółki Dzielonej, posiadający odpowiednie kompetencje i realizujący zadania będące przedmiotem działalności Oddziału Handlowego. W Oddziale Handlowym będzie istniała hierarchiczna struktura podległości służbowej, tj. pracownicy alokowani do Oddziału (przedstawiciele handlowi) będą podlegać Dyrektorowi odpowiedzialnemu za Dział Handlowy (obecnie pełniącego również funkcje członka zarządu Spółki Dzielonej). Pracownicy alokowani do Oddziału zostaną przeniesieni na skutek podziału przez wydzielenie do Wnioskodawcy w ramach przeniesienia zakładu pracy zgodnie z art. 23(1) Kodeksu pracy.

Składniki wchodzące w skład Wydziału Produkcji

W skład Wydziału Produkcji wchodzić będą składniki majątku (oraz pracownicy) pozwalające na kontynuowanie działalności produkcyjnej oraz okołoprodukcyjnej w tym:

 • ruchome środki trwałe, w tym maszyny i urządzenia przeznaczone do działalności produkcyjnej;
 • prawa do gruntów oraz nieruchomości (w szczególności nieruchomości, na których znajdują się zakłady produkcyjne);
 • zapasy towarów handlowych, materiałów i opakowań;
 • należności z tytułu sprzedaży towarów i środki pieniężne;
 • umowy z dostawcami oraz dystrybutorami Spółki Dzielonej;
 • aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne takie jak sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem, bazy danych, infrastruktura biurowa;
 • wszelkie koncesje i zezwolenia związane z prowadzoną działalnością produkcyjną;
 • prawa wynikające z umów z dostawcami (mediów, usług informatycznych itp.);
 • zobowiązania wobec pracowników alokowanych do Wydziału Produkcji;
 • know-how w zakresie wytwarzanych produktów, w tym receptury;
 • ponadto, do Wydziału Produkcji alokowany będzie zespół pracowników Spółki Dzielonej, posiadający odpowiednie kompetencje i realizujący zadania w szczególności w zakresie produkcji towarów, logistyki, marketingu, obsługi kadrowo- płacowej, działu finansowego.

Struktura organizacyjna

Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej uwzględniająca Oddział Handlowy oraz Wydział Produkcji jako wyodrębnione części przedsiębiorstwa, zostanie odzwierciedlona w zaktualizowanym schemacie organizacyjnym Spółki Dzielonej.

Na mocy uchwały zarządu zostanie powołany Oddział Handlowy, który następnie zostanie zgłoszony do rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym, przy czym jego siedziba będzie znajdować się poza miejscem siedziby Spółki Dzielonej. W tym celu Spółka Dzielona zawrze odrębną umowę najmu powierzchni biurowych dla potrzeb Oddziału.

Pracownicy Oddziału Handlowego oraz Wydziału Produkcji będą objęci odrębnymi regulaminami pracy oraz wynagradzania uwzględniającymi specyfikę ich warunków zatrudnienia oraz zakres powierzonych zadań. Pracownicy Oddziału Handlowego uprawnieni do korzystania z samochodów służbowych będą również zobowiązani do przestrzegania Regulaminu używania samochodów służbowych właściwego dla Oddziału Handlowego. Do Oddziału Handlowego i Wydziału Produkcji zostaną również przydzielone opisane powyżej składniki majątkowe i niemajątkowe niezbędne do prowadzenia ich działalności.

Określona zostanie również hierarchiczna struktura podległości służbowej w Oddziale Handlowym oraz Wydziale Produkcji oraz zasady zwierzchnictwa pomiędzy pracownikami obu wyodrębnionych części przedsiębiorstwa. W rezultacie pracownicy Oddziału Handlowego oraz Wydziału Produkcji będą odpowiedzialni przed swoimi bezpośrednimi przełożonymi i nie będą służbowo zależni od pozostałych pracowników Spółki Dzielonej.

Wyodrębnienie finansowe

Oprócz wyodrębnienia organizacyjnego i funkcjonalnego, Oddział Handlowy oraz Wydział Produkcji będą również wyodrębnione finansowo. W szczególności będą opracowywane odrębne budżety na potrzeby Oddziału Handlowego oraz Wydziału Produkcji, a także będą prowadzone odrębne rejestry środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

D. będzie miała możliwość przypisania w oparciu o dane z systemu księgowego:

 • przychodów i kosztów związanych odpowiednio z działalnością Oddziału Handlowego i Wydziałem Produkcji, a także
 • aktywów i pasywów związanych z działalnością Oddziału Handlowego i Wydziałem Produkcji.

Koszty wspólne, związane z działalnością Oddziału Handlowego i Wydziałem Produkcji będą do nich przypisywane na potrzeby wewnętrznej ewidencji księgowej według określonego klucza podziału.

Na potrzeby Oddziału Handlowego i Wydziału Produkcji prowadzone będą również odrębne rachunki bankowe, które będą wykorzystywane m.in. dla celów wypłaty wynagrodzenia dla pracowników danej jednostki.

Oddział Handlowy i Wydział Produkcji jako niezależne przedsiębiorstwa

Zarówno Oddział Handlowy jak i Wydział Produkcji będą posiadały odpowiednie zasoby i kompetencje (tj. pracowników, składniki materialne i niematerialne) niezbędne do samodzielnej realizacji funkcji w obszarze swoich działalności.

Na dzień podziału przez wydzielenie, Oddział Handlowy będzie w takim stopniu zorganizowany i wyodrębniony, aby wraz z podziałem zachowana została pełna ciągłość w zakresie przenoszonej działalności.

Z uwagi na ogólny charakter części umów zawartych przez Spółkę Dzieloną, możliwe jest, iż po podziale przez wydzielenie umowy te pozostaną w Spółce Dzielonej. Dotyczy to umów, które nie będą bezpośrednio związane z Oddziałem Handlowym i w odniesieniu do których koszty będą odpowiednio przypisywane do działalności Oddziału Handlowego i Wydziału Produkcji zgodnie z ustalonym kluczem alokacji. O ile będzie to uzasadnione z perspektywy działalności gospodarczej prowadzonej przez Spółkę to zawrze ona odrębne umowy z nowymi lub dotychczasowymi dostawcami Spółki Dzielonej lub też ze Spółką Dzieloną lub przejmie w drodze cesji umowy, których stroną jest aktualnie Spółka Dzielona.

Jednocześnie, nie jest wykluczone, iż w zakresie obsługi administracyjno-księgowej Spółki, Spółka będzie nabywała usługi administracyjno-księgowe od zewnętrznego usługodawcy lub od Spółki Dzielonej.

Planowane jest, iż Spółka zawrze umowę agencyjną ze Spółą Dzieloną, na podstawie której Spółka będzie świadczyć usługi pośrednictwa przy zawieraniu umów z klientami na rzecz Spółki Dzielonej w zamian za wynagrodzenie.

Mając na uwadze powyższe, po podziale przez wydzielenie Wnioskodawca będzie prowadzić dalej w sposób płynny, niezależny i samodzielny działalność handlową na rzecz Spółki Dzielonej.

Planowana restrukturyzacja ma na celu dostosowanie struktury działalności podmiotów wchodzących w skład Grupy B. poprzez przeniesienie funkcji handlowych do wyspecjalizowanych podmiotów. Podejmowane działania mają na celu w szczególności uporządkowania struktury organizacyjnej i biznesowej Grupy B. poprzez skupienie funkcji sprzedażowych w wyspecjalizowanych podmiotach, zwiększenie efektywności wykorzystania składników majątkowych, realizowanie strategii biznesowych dopasowanych do specyfiki danego rodzaju działalności, zorientowanie działań na rozwijanie poszczególnych obszarów działalności Spółki Dzielonej, uzyskanie większej elastyczności w dostosowywaniu celów, strategii biznesowych do uwarunkowań rynkowych (w tym w zakresie zasad wynagradzania pracowników).

Po dokonaniu podziału Spółki Dzielonej, planowane jest połączenie D. (pozostałego w niej majątku) z Udziałowcem.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy opisana transakcja podziału D. (spółka podlegająca podziałowi) przez wydzielenie do Spółki (spółka przejmująca) majątku D. związanego z działalnością w zakresie Oddziału Handlowego nie będzie skutkować powstaniem przychodu (dochodu) po stronie Udziałowca z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o PDOP i w rezultacie Spółka nie będzie zobowiązana do pobrania jako płatnik, zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, o którym mowa w art. 26 ust. 6 ustawy o PDOP...

Zdaniem Wnioskodawcy, opisana transakcja podziału D. (spółka podlegająca podziałowi) przez wydzielenie do Wnioskodawcy (spółka przejmująca) majątku D. związanego z działalnością w zakresie Oddziału Handlowego nie będzie skutkować powstaniem przychodu (dochodu) dla Udziałowca z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851 z późn. zm., dalej: ustawa o PDOP) i w rezultacie Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do pobrania jako płatnik, zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, o którym mowa w art. 26 ust. 6 ustawy o PDOP.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy

 1. Zasady opodatkowania wspólnika spółki dzielonej i pobór podatku z tego tytułu

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o PDOP dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1 pkt 4a i 4b, jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału (akcji), w tym także w przypadku podziału spółek, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie majątek przejmowany na skutek podziału lub majątek pozostający w spółce, nie stanowią zorganizowanej części przedsiębiorstwa - ustalona na dzień podziału nadwyżka nominalnej wartości udziałów (akcji) przydzielonych w spółce przejmującej lub nowo zawiązanej nad kosztami nabycia lub objęcia udziałów (akcji) w spółce dzielonej, obliczonymi zgodnie z art. 15 ust. 1k albo art. 16 ust. 1 pkt 8; jeżeli podział spółki następuje przez wydzielenie, kosztem uzyskania przychodów jest wartość lub kwota wydatków poniesionych przez udziałowca (akcjonariusza) na objęcie lub nabycie udziałów (akcji) w spółce dzielonej, ustalona w takiej proporcji, w jakiej pozostaje u tego udziałowca wartość nominalna unicestwianych udziałów (akcji) w spółce dzielonej do wartości nominalnej udziałów (akcji) przed podziałem.

W takiej sytuacji, zgodnie z art. 26 ust. 6 ustawy o PDOP: „W przypadku dochodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 i 8, spółka przejmująca, nowo zawiązana lub powstała w wyniku przekształcenia jest obowiązana jako płatnik, w terminie do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał dochód, wpłacić podatek, o którym mowa w art. 22 ust. 1, na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według siedziby podatnika, a w przypadku podatników wymienionych w art. 3 ust. 2 oraz podatników będących osobami uprawnionymi z papierów wartościowych zapisanych na rachunkach zbiorczych, których tożsamość nie została płatnikowi ujawniona w trybie przewidzianym w ustawie, o której mowa w art. 4a pkt 15 - na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych. Podatnik jest obowiązany przed tym terminem przekazać płatnikowi kwotę tego podatku. W terminie wpłaty podatku płatnik jest obowiązany przesłać podatnikowi informację o wpłaconym podatku, sporządzoną według ustalonego wzoru.

Obowiązek przesłania informacji o wpłaconym podatku nie powstaje w przypadku i w zakresie określonych w ust. 2a zdanie pierwsze.

Z przepisu art. 10 ust. 1 pkt 6 wynika, że w przypadku, gdy majątek pozostający w spółce dzielonej jak i majątek wydzielany będą stanowić zorganizowane części przedsiębiorstwa, podział przez wydzielenie pozostanie neutralny podatkowo dla udziałowca spółki dzielonej, tj. nie powstanie przychód podatkowy u udziałowca spółki dzielonej. W konsekwencji, zastosowania nie znajdzie art. 26 ust. 6 ustawy o PDOP i w rezultacie Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do pobrania jako płatnik, zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, o którym mowa tym przepisie.

 1. Pojęcie „zorganizowanej części przedsiębiorstwa

Zgodnie z ustawą o PDOP zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa jest: „organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania” (art. 4a pkt 4 ustawy o PDOP).

Na gruncie powyższych przepisów oraz w oparciu o doktrynę prawa podatkowego i dotychczasową praktykę organów podatkowych, przesłankami uznania danego zespołu składników majątkowych za zorganizowaną część przedsiębiorstwa jest, aby:

 • istniał zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań) powiązanych funkcjonalnie oraz przeznaczenie tych składników do realizacji określonych zadań gospodarczych;
 • zespół tych składników był wyodrębniony organizacyjnie w istniejącym przedsiębiorstwie;
 • zespół tych składników był wyodrębniony finansowo w istniejącym przedsiębiorstwie;
 • zespół tych składników mógł stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze.

W ocenie Spółki, w świetle przedstawionego stanu faktycznego, Oddział Handlowy oraz Wydział Produkcji będą zespołami składników majątkowych wyodrębnionymi funkcjonalnie, organizacyjnie i finansowo w ramach Spółki Dzielonej i tym samym będą stanowić zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o PDOP. Świadczą o tym następujące fakty i argumenty.

W zakresie wyodrębnienia funkcjonalnego dla uznania danego zespołu składników za zorganizowaną część przedsiębiorstwa, składniki te muszą pozostawać między sobą we wzajemnych interakcjach w taki sposób, że należy je traktować, jako zorganizowany, autonomiczny zespół składników powiązanych funkcjonalnie, nie zaś zespół przypadkowych elementów, których jedyną cechą jest własność jednego podmiotu.

Powyższe podejście znajduje potwierdzenie w interpretacjach organów podatkowych wydawanych w indywidualnych sprawach podatników. Przykładowo Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 3 marca 2008 r. (sygn. IPPB3/423-524/07-2/MB) wskazał, że „Aby zatem w rozumieniu przepisów podatkowych, określony zespół składników majątkowych mógł zostać zakwalifikowany jako zorganizowana część przedsiębiorstwa, nie jest wystarczające jakiekolwiek zorganizowanie masy majątkowej, ale musi się ona odznaczać pełną odrębnością niezbędną do samodzielnego funkcjonowania w obrocie gospodarczym. Zorganizowaną część przedsiębiorstwa tworzą więc składniki, będące we wzajemnych relacjach, takich by można było mówić o nich jako o zespole, a nie o zbiorze przypadkowych elementów, których jedyną cechą wspólną jest własność jednego podmiotu gospodarczego. Oznacza to, że zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest sumą poszczególnych składników, przy pomocy których będzie można prowadzić odrębny zakład, lecz zorganizowanym zespołem tych składników, przy czym punktem odniesienia jest tutaj rola”.

W ocenie Wnioskodawcy pomiędzy składnikami majątkowymi, które mają zostać wydzielone do Spółki, oraz składnikami pozostającymi w Spółce Dzielonej będzie istniał wyraźny związek funkcjonalny. Oddział Handlowy będzie funkcjonował w ramach struktury organizacyjnej Spółki Dzielonej w oparciu o przydzielone wyłącznie do niego składniki materialne i niematerialne. Składnikami tymi będą w szczególności, środki trwałe i wartości niematerialne zapewniające zaplecze administracyjno-techniczne prowadzenia działalności (leasingowane samochody, komputery itp.), a także dedykowani pracownicy (przedstawiciele handlowi). Podobnie sytuacja będzie wyglądała w przypadku Wydziału Produkcji, który w oparciu o przydzielony mu majątek będzie prowadził działalność w zakresie odrębnym od działalności Oddziału Handlowego powiązanym z produkcją towarów.

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z opisem przedstawionym w zdarzeniu przyszłym, zespół składników majątkowych składających się na Oddział Handlowy oraz Wydział Produkcji nie będą stanowiły zbioru przypadkowych elementów, lecz będą zespołami składników, powiązanych ze sobą w sposób funkcjonalny i celowy. Składniki te będą wyodrębnione jako odrębne jednostki w ramach Spółki Dzielonej i będą tworzyć pewną całość.

Zespół składników Spółki Dzielonej podlegający wydzieleniu do Spółki będzie służył dalszemu prowadzeniu działalności gospodarczej w zakresie pośrednictwa w zawieraniu umów z klientami Spółki Dzielonej na podstawie umowy agencyjnej. Po podziale przez wydzielenie zespół tych składników będzie tworzył przedsiębiorstwo Wnioskodawcy i będzie wystarczający do powadzenia przez nią działalności w takim zakresie, jak wcześniejsza działalność Oddziału Handlowego. Analogicznie, zespół składników majątkowych przypisanych do Wydziału Produkcji będzie wystarczający do kontynuowania działalności produkcyjnej oraz okołoprodukcyjnej w niezmienionym zakresie.

W kontekście wyodrębnienia organizacyjnego wskazać należy, że ustawa o PDOP nie określa, co należy rozumieć przez takie wyodrębnienie. Jednakże zgodnie z dominującą praktyką organów podatkowych, o wyodrębnieniu organizacyjnym zorganizowanej części ze struktur przedsiębiorstwa powinny świadczyć odpowiednie zapisy statutu, regulaminu, zarządzenia lub innego aktu o podobnym charakterze (np. interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 7 października 2008 r., sygn. ILPB3/423-496/08-2/HS). Dodatkowo, wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa ma swoje miejsce w strukturze organizacyjnej podatnika jako dział, oddział, wydział itp. (np. interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 16 lutego 2009 r., sygn. IPPB5/423-165/08-6/MB, podobnie Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z dnia 3 marca 2008 r. sygn. IPPB3/423-524/07-2/MB).

Mając na uwadze powyższe kryteria wyodrębnienia organizacyjnego, w ocenie Wnioskodawcy, w przypadku zespołu składników majątkowych przypisanych do Oddziału Handlowego oraz składników majątkowych alokowanych do Wydziału Produkcji należy je uznać za spełnione. W szczególności należy zwrócić uwagę na fakt, że Oddział Handlowy zostanie utworzony na podstawie uchwały zarządu. Istnienie Oddziału Handlowego jako jednostki odrębnej od Wydziału Produkcji będzie także uwzględnione w schemacie organizacyjnym oraz dokumentacji wewnętrznej Spółki Dzielonej. Do Oddziału Handlowego i Wydziału Produkcji zostaną przydzielone niezbędne w ich działalności składniki majątkowe, w odniesieniu do których Oddział Handlowy oraz Wydział Produkcji będą miały pełną możliwość samodzielnego zarządzania.

Do Oddziału Handlowego przyporządkowany zostanie wyodrębniony zespół pracowników Spółki Dzielonej posiadających odpowiednie kompetencje do prowadzenia działalności agencyjnej. Podobnie, po podziale w Spółce Dzielonej pozostanie zespół pracowników wyspecjalizowanych w realizacji zadań związanych z działalnością produkcyjną oraz okołoprodukcyjną D. w ramach Wydziału Produkcji.

Ponadto, zgodnie z informacjami przedstawionymi w zdarzeniu przyszłym, wyodrębnienie organizacyjne realizowane będzie także na innych płaszczyznach. W szczególności będzie istniała możliwość przypisania do Oddziału Handlowego i Wydziału Produkcji poszczególnych składników majątku, takich jak: środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, środki pieniężne i zobowiązania służące do realizacji powierzonych im zadań.

W świetle przedstawionej powyżej argumentacji oraz biorąc pod uwagę stan faktyczny zaprezentowany na wstępie niniejszego wniosku, zdaniem Wnioskodawcy zespoły składników majątkowych stanowiących Oddział Handlowy i Wydział Produkcji będą stanowiły dwie odrębne masy majątkowe wyodrębnione organizacyjnie w ramach Spółki Dzielonej.

Stanowisko Spółki w tym zakresie jest zgodne z podejściem organów podatkowych prezentowanym w przytoczonych powyżej interpretacjach prawa podatkowego. W ocenie Spółki, składniki majątkowe przypisane do Oddziału Handlowego i Wydziału Produkcji w ramach Spółki Dzielonej spełniać będą zatem kryterium wyodrębnienia organizacyjnego niezbędne dla istnienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

W opinii Spółki, zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań) Oddziału Handlowego i Wydziału Produkcji będzie również wyodrębniony finansowo. W doktrynie przyjmuje się, iż wyodrębnienie finansowe nie musi oznaczać pełnej samodzielności finansowej. Takie stanowisko znajduje również potwierdzenie w interpretacjach organów podatkowych. Przykładowo w interpretacji indywidualnej z dnia 18 marca 2008 r. (sygn. IBPB3/423-100/08/MS) wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach stwierdzono, iż wyodrębnienie finansowe: „Nie oznacza ono samodzielności finansowej, ale sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa.” Organy podatkowe przyjmują również, że przesłanka wyodrębnienia finansowego jest spełniona, jeśli spółka prowadzi ewidencję zdarzeń gospodarczych w taki sposób, iż możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Takie stanowisko zostało potwierdzone, m.in. w postanowieniu Naczelnika Opolskiego Urzędu Skarbowego z dnia 20 kwietnia 2006 r. (sygn. PD/423-4/GC/2006).

O wyodrębnieniu finansowym Oddziału Handlowego i Wydziału Produkcji świadczyć będzie fakt, że Spółka Dzielona będzie miała możliwość przypisania w oparciu o dane z systemu księgowego:

 • przychodów i kosztów związanych odpowiednio z działalnością Oddziału Handlowego i Wydziałem Produkcji, a także
 • aktywów i pasywów związanych z działalnością Oddziału Handlowego i Wydziałem Produkcji.

Ponadto, będą opracowywane odrębne budżety, a także odrębne rejestry środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Biorąc pod uwagę planowany zakres działalności Oddziału Handlowego oraz Wydziału Produkcji, główne źródło przychodów Oddziału Handlowego stanowić będą przychody z tytułu pośrednictwa w zawieraniu umów sprzedaży na rzecz Spółki Dzielonej, podczas gdy głównym strumieniem przychodowym Wydziału Produkcji będą przede wszystkim przychody ze sprzedaży produktów. Ponadto, zarówno w ramach działalności Oddziału Handlowego jak i Wydziału Produkcji możliwe będzie wyodrębnienie bezpośrednich kosztów związanych z prowadzonymi przez nie działalnościami gospodarczymi.

Finansową odrębność Oddziału Handlowego i Wydziału Produkcji potwierdza również fakt przypisania zobowiązań właściwych ze względu na rodzaj wykonywanej działalności. W przypadku Oddziału Handlowego będą to w szczególności zobowiązania z tytułu umów leasingu, wynagrodzeń należnych pracownikom czy tez zobowiązania z tytułu najmu powierzchni biurowej na potrzeby Oddziału (poza siedzibą Spółki Dzielonej). W przypadku Wydziału Produkcji będą to w szczególności zobowiązania względem dostawców materiałów i surowców, zobowiązania z tytułu umów leasingu lub zobowiązania pracownicze. Zarówno Oddział Handlowy jak i Wydział Produkcji będą posiadały odrębne rachunki bankowe.

Spółka pragnie zaznaczyć, iż przesłankę wyodrębnienia finansowego, o której mowa w art. 4a pkt 4 ustawy o PDOP, należy rozumieć jako możliwość przypisania przychodów i kosztów oraz aktywów i zobowiązań do wyodrębnionej części przedsiębiorstwa. W związku z powyższym, w ocenie Spółki, zarówno Oddział Handlowy jak i Wydział Produkcji Spółki Dzielonej należy traktować jako wyodrębnione finansowo zespoły składników majątkowych.

Zdaniem Spółki zespół składników majątkowych stanowiący Oddział Handlowy i Wydział Produkcji będą posiadać również zdolność do funkcjonowania jak niezależne przedsiębiorstwa zdolne do samodzielnej realizacji zadań gospodarczych.

Jako kryterium potwierdzające zdolności do funkcjonowania jako niezależne przedsiębiorstwo w praktyce wskazuje się możliwość samodzielnego działania na rynku jako odrębny podmiot prowadzący zadania gospodarcze realizowane w obecnym przedsiębiorstwie. Taką argumentację można znaleźć w licznych interpretacjach prawa podatkowego oraz wyrokach sądów administracyjnych na przestrzeni ostatnich lat, m.in. w interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w dniu 12 maja 2008 r. (sygn. IPPB3/423-282/08-2/PS) oraz w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 czerwca 1998 r. (sygn. akt SA/Gd 1097/96).

Jak wskazano powyżej, Oddział Handlowy i Wydział Produkcji stanowią organizacyjnie i finansowo wyodrębnione zespoły składników majątkowych, stworzone i przygotowane do prowadzenia określonej działalności gospodarczej, tj. działalności agencyjnej w przypadku Oddziału Handlowego oraz działalności produkcyjnej i okołoprodukcyjnej w przypadku Wydziału Produkcji.

Zdaniem Wnioskodawcy zarówno Oddział Handlowy jak i Wydział Produkcji stanowić będą wyodrębnione części przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej, gotowe do samodzielniej realizacji powierzonych im zadań w zakresie prowadzonych przez nie działalności. Po podziale przez wydzielenie, zespół składników, zarówno pozostający w Spółce Dzielonej, jak i przenoszony do Spółki, będą kontynuowały prowadzone przez nie rodzaje działalności w odrębnych podmiotach. Powyższe, zdaniem Spółki, oznacza, że zarówno zespół składników materialnych i niematerialnych przypisanych do Oddziału Handlowego jak i do Wydziału Produkcji mogłyby jednocześnie stanowić niezależne przedsiębiorstwa samodzielnie realizujące zadania gospodarcze.

W konsekwencji, należy uznać, że zarówno majątek pozostający w Spółce Dzielonej jak i majątek wydzielany do Spółki spełnią wszystkie przesłanki do uznania ich za zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o PDOP.

W rezultacie, należy uznać, że opisana transakcja podziału D. (spółka podlegająca podziałowi) przez wydzielenie do Spółki (spółka przejmująca) majątku D. związanego z działalnością w zakresie Oddziału Handlowego nie będzie skutkować powstaniem przychodu (dochodu) dla Udziałowca z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o PDOP i w rezultacie Spółka nie będzie zobowiązana do pobrania jako płatnik, zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, o którym mowa w art. 26 ust. 6 ustawy o PDOP.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.