IPPB5/4510-141/16-2/AK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Uznanie Działu produkcji oraz Działu dystrybucji za zorganizowane części przedsiębiorstwa; Skutki podatkowe podziału przez wydzielenie (art. 12 ust. 4 pkt 12, art. 10 ust. 1 pkt 6)Obowiązki płatnika po stronie spółki przejmującej;Obowiązek dokonania korekty rozliczeń za okresy poprzedzające rok podatkowy, w którym będzie miał miejsce dzień wydzielenia;Zasady dokonywania odpisów amortyzacyjnych, stanowiących koszty uzyskania przychodów, od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.) oraz § 4 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 23 lutego 2016 r. (data wpływu 29 lutego 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

 • uznania Działu produkcji oraz Działu dystrybucji za zorganizowane części przedsiębiorstwa - jest prawidłowe;
 • skutków podatkowych podziału przez wydzielenie - jest prawidłowe;
 • obowiązków płatnika po stronie spółki przejmującej - jest prawidłowe;
 • obowiązku dokonania korekty rozliczeń za okresy poprzedzające rok podatkowy, w którym będzie miał miejsce dzień wydzielenia - jest prawidłowe;
 • zasad dokonywania odpisów amortyzacyjnych, stanowiących koszty uzyskania przychodów, od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 lutego 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

 • uznania Działu produkcji oraz Działu dystrybucji za zorganizowane części przedsiębiorstwa;
 • skutków podatkowych podziału przez wydzielenie;
 • obowiązków płatnika po stronie spółki przejmującej;
 • obowiązku dokonania korekty rozliczeń za okresy poprzedzające rok podatkowy, w którym będzie miał miejsce dzień wydzielenia;
 • zasad dokonywania odpisów amortyzacyjnych, stanowiących koszty uzyskania przychodów, od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

B. sp. z o.o. (dalej: Wnioskodawca, Spółka kapitałowa) ma siedzibę na terytorium Polski oraz podlega w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych. Niewykluczone, iż Wnioskodawca wejdzie w przyszłości w skład międzynarodowej grupy kapitałowej w taki sposób, iż stanie się większościowym udziałowcem polskiej spółki kapitałowej (dalej: Spółka zależna), której działalność została opisana poniżej, tj. będzie jej ponad 50%-owym udziałowcem. Spółka zależna będzie miała również innego wspólnika niż Wnioskodawca (dalej: Wspólnik mniejszościowy).

 1. Obecny model funkcjonowania grupy

Spółka zależna posiada siedzibę na terytorium Polski i podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce. Przedmiotem działalności Spółki zależnej jest w szczególności produkcja świec, wkładów zniczowych oraz podgrzewaczy świecowych (dalej: Działalność produkcyjna). Spółka zależna prowadzi także działalność dystrybucyjną w/w asortymentu, przy czym Spółka zależna sprzedaje nie tylko wyroby własne, ale również towary zakupione od innych podmiotów w celu odprzedaży (dalej: Działalność dystrybucyjna). Działalność produkcyjna prowadzona jest samodzielnie (niezależnie od Działalności dystrybucyjnej), w szczególności za pośrednictwem zakładu produkcji świec (dalej: Dział produkcji), podczas gdy Działalność dystrybucyjna prowadzona jest w szczególności poprzez dział sprzedaży (dalej: Dział dystrybucji), zlokalizowany w innej miejscowości niż Dział produkcji.

 1. Planowany przebieg procesu reorganizacji

Planowane jest formalne oddzielenie Działalności produkcyjnej od Działalności dystrybucyjnej poprzez podział Spółki zależnej. Podział ten nastąpi w trybie przewidzianym w art. 529 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1030 ze zm., dalej: „KSH”), tj. w drodze podziału przez wydzielenie części majątku Spółki zależnej na Spółkę kapitałową, będącą na moment podziału większościowym udziałowcem Spółki zależnej. W ramach podziału wspólnicy Spółki zależnej nie otrzymają jakichkolwiek dopłat w gotówce. W efekcie planowanego podziału Wspólnik mniejszościowy obejmie co najmniej jeden udział w Spółce kapitałowej. Natomiast Spółka kapitałowa, jako większościowy wspólnik Spółki zależnej nie obejmie żadnych udziałów w Spółce kapitałowej, z uwagi na ograniczenia przewidziane w art. 200 KSH, tj. zakaz obejmowania przez spółkę własnych udziałów.

Na moment podziału Dział dystrybucji stanowił będzie wydzielony w strukturze Spółki dzielonej i zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym oddział w rozumieniu art. 5 pkt 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. z 2015 poz. 584 ze zm. dalej: ustawa o „SDG”), sporządzający samodzielne sprawozdanie finansowe w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości i prowadzący odrębną ewidencję księgową (tzw. samobilansujący się oddział). Natomiast Działalność Produkcyjna kontynuowana będzie przez zakład produkcyjny Wnioskodawcy (Dział produkcji), mieszczący się w innej miejscowości niż Dział dystrybucji.

W wyniku podziału Spółki zależnej, w Spółce zależnej pozostanie Dział dystrybucji. Spółka kapitałowa przejmie: natomiast Dział produkcji. W szczególności, w ramach planowanego podziału, na Wnioskodawcę zostaną przeniesione:

 • prawa i obowiązki wynikające z zawartych umów i transakcji, w tym należności i zobowiązania (niezwiązane z Działem dystrybucji),
 • środki trwałe i wartości niematerialne i prawne (niezwiązane z Działem dystrybucji);
 • aktywa obrotowe, w tym środki pieniężne (niezwiązane z Działem dystrybucji),
 • zakład pracy w rozumieniu art. 231 ustawy w z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm.) - dla pracowników niezwiązanych z Działem dystrybucji,
 • tajemnice przedsiębiorstwa wraz z bazą kooperantów, kontakty z dostawcami (media) i inne kontakty (niezwiązane z Działem dystrybucji).

Wydzielenie nastąpi w dniu wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego Spółki kapitałowej (dzień wydzielenia). Po dokonaniu podziału, Wnioskodawca będzie kontynuował Działalność produkcyjną Spółki zależnej, natomiast Spółka zależna będzie kontynuowała Działalność dystrybucyjną.

Odnośnie przeniesienia ksiąg i dokumentów związanych z Działalnością produkcyjną, należy wskazać, że Spółka zależna dokona ich przeniesienia w takim zakresie, w jakim nie uchybi to ciążącym na Spółce zależnej obowiązkom w zakresie przechowywania dokumentacji rachunkowej i podatkowej.

 1. Cele reorganizacji

W ramach planowanego procesu reorganizacji bierze się pod uwagę:

 • dostosowanie struktury prawnej do faktycznej struktury biznesowej,
 • dywersyfikację ryzyka związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą (poprzez oddzielenie funkcji i majątku związanych z Działalnością produkcyjną od związanych z Działalności dystrybucyjną),
 • rozdzielenie i koncentrację zasobów na wydzielonych obszarach działalności gospodarczej,
 • umożliwienie realizacji różnych strategii biznesowych z uwzględnieniem specyfiki działalności gospodarczej prowadzonej przez Spółkę zależną i Spółkę kapitałową.
 • zwiększenie przejrzystości oraz transparentności celem ułatwienia / ulepszenia procesów zarządczych, w tym zarządzania kosztami związanymi z Działalnością produkcyjną oraz Działalnością dystrybucyjną,
 • łatwiejsze monitorowanie przychodów i kosztów związanych z poszczególnymi zespołami składników majątkowych,
 • skoncentrowanie danej działalności biznesowej prowadzące do poprawy komunikacji w ramach organizacji,
 • osiągnięcie struktury umożliwiającej tworzenie skuteczniejszych zachęt kierowniczych i mechanizmów odpowiedzialności kierowniczej.
 1. Charakterystyka Działu produkcji i Działu dystrybucji

Zarówno Dział produkcji, jak i Dział dystrybucji na moment podziału będą miały wydzielone odrębne zespoły składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczone do realizacji zadań gospodarczych każdego z nich. Będą więc posiadać przyporządkowane, oddzielnie dla Działu produkcji i Działu dystrybucji:

 • aktywa, w szczególności: majątek trwały i obrotowy (w tym środki pieniężne, środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne);
 • pasywa, w szczególności: kapitały (w przypadku Działu dystrybucji kapitał wydzielony) oraz zobowiązania;
 • przychody i koszty;
 • prawa i obowiązki z umów związanych z realizacją zadań gospodarczych;
 • rachunki bankowe.

Oba działy będą miały też przyporządkowanych im pracowników, ze wskazaniem im w umowach o pracę miejsca świadczenia pracy. Ponadto, w Dziale dystrybucji będzie osoba odpowiedzialna za prowadzenie spraw samobilansującego się oddziału.

Działy będą sporządzać samodzielne sprawozdania finansowe, a Spółka dzielona na podstawie tych sprawozdań będzie sporządzać łączne sprawozdanie finansowe. Dzięki sporządzaniu odrębnych sprawozdań finansowych dla Działu produkcji oraz Działu dystrybucji możliwe będzie dokonanie oceny rentowności i efektywności działalności obu tych działów.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy Dział produkcji oraz Dział dystrybucji należy uznać za zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o PDOP...
 2. Czy podział przez wydzielenie Spółki zależnej polegający na wydzieleniu ze Spółki zależnej Działu produkcji oraz przeniesieniu tej części majątku na Spółkę kapitałową, podczas gdy część majątku Spółki zależnej związana z Działem dystrybucji pozostanie w Spółce zależnej, nie spowoduje powstania przychodu podatkowego po stronie Spółki kapitałowej (jako spółki przejmującej i wspólnika spółki dzielonej)...
 3. Czy podział przez wydzielenie Spółki zależnej polegający na wydzieleniu ze Spółki zależnej Działu produkcji oraz przeniesieniu tej części majątku na Spółkę kapitałową, podczas gdy część majątku Spółki zależnej związana z Działem dystrybucji pozostanie w Spółce zależnej, nie spowoduje powstania obowiązków płatnika po stronie Spółki kapitałowej (jako spółki przejmującej)...
 4. Czy w przypadku powstania obowiązku dokonania korekty rozliczeń w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (np. w związku z fakturami korygującymi), Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do korekty tych rozliczeń (np. w zakresie korekty zeznania CIT-8) za okresy poprzedzające rok podatkowy, w którym będzie miał miejsce dzień wydzielenia:
  1. niezależnie od tego czy korekta rozliczeń będzie związana z Działem produkcji czy z Działem dystrybucji,
  2. oraz niezależnie od tego czy przyczyna korekty powstanie przed dniem wydzielenia, w dniu wydzielenia czy po dniu wydzielenia...
 5. Czy Spółka kapitałowa będzie kontynuować zasady dokonywania odpisów amortyzacyjnych, stanowiących koszty uzyskania przychodów, od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przeniesionych na Spółkę kapitałową w wyniku podziału Spółki zależnej, tj.:
  1. od wartości początkowej w wysokości określonej w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Spółki zależnej,
  2. z uwzględnieniem dotychczasowej wysokości odpisów amortyzacyjnych dokonanych przez Spółkę zależną
  - kontynuując metodę amortyzacji przyjętą przez Spółkę zależną, bez ograniczeń wynikających z art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. d ustawy o PDOP...

Zdaniem Wnioskodawcy, odnośnie pytania pierwszego, Dział produkcji oraz Dział dystrybucji należy uznać za zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o PDOP

Definicja zorganizowanej części przedsiębiorstwa zawarta jest w art. 4a pkt 4 ustawy o PDOP. Zgodnie z ww. przepisem, przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa rozumie się organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania. W kontekście powyższego, dla zakwalifikowania danego zespołu składników majątkowych, jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa, konieczne jest spełnienie następujących przesłanek:

 • zespół składników majątkowych powinien być zorganizowany,
 • zespół składników majątkowych powinien być wyodrębniony pod względem organizacyjnym,
 • zespół składników majątkowych powinien być wyodrębniony pod względem finansowym,
 • zespół składników majątkowych powinien być wyodrębniony pod względem funkcjonalnym tak, aby mógł samodzielnie służyć wykonywaniu określonej działalności gospodarczej.

Stanowisko to znajduje potwierdzenie w orzecznictwie sądów administracyjnych, np. w wyroku NSA z dnia 12 maja 2011 r. (II FSK 2222/09), a także w indywidualnych interpretacjach przepisów prawa podatkowego wydawanych w imieniu Ministra Finansów, np. w interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach 26 listopada 2014 r. (IBPB1/2/423-1047/14/AK), interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie 17 października 2014 r. (IPPB5/423-703/14-5/MK), interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi 27 lipca 2012 r. (IPTPB3/423 137/12-4/MF), interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu 18 stycznia 2011 r. (ILPB3/423-840/10-4/EK).

Zdaniem Wnioskodawcy, w odniesieniu zarówno do Działu produkcji, jak i Działu dystrybucji, wszystkie ww. przesłanki zostaną spełnione:

Dział produkcji oraz Dział dystrybucji jako zorganizowane zespoły składników majątkowych

Zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest sumą poszczególnych / przypadkowych składników. Aby stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa, zespół składników materialnych i niematerialnych powinien charakteryzować się odpowiednim stopniem zorganizowania, przy czym punktem odniesienia jest tutaj rola, jaką te składniki majątkowe odgrywają w funkcjonowaniu istniejącego przedsiębiorstwa. Istotne jest zatem, aby pomiędzy zespołem składników istniały takie powiązania i zależności, aby wspólnie (jako zorganizowany zespół) mogły służyć realizacji określonego celu gospodarczego. Powyższe znajduje potwierdzenie w interpretacjach indywidualnych wydawanych przez organy podatkowe (np. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 7 sierpnia 2014 r., ITPB3/423-251a/14/DK).

W kontekście powyższego należy podkreślić, że podstawą do wyodrębnienia w ramach Działu produkcji oraz Działu dystrybucji składników materialnych i niematerialnych jest prowadzenie odrębnych rodzajów działalności gospodarczej, tj. Działalności produkcyjnej (w przypadku Działu produkcji) oraz Działalności dystrybucyjnej (w przypadku Działu dystrybucji).

Składniki materialne i niematerialne Działu produkcji oraz Działu dystrybucji będą zespołami, w ramach których wzajemne powiązania funkcjonalne i zależności umożliwią wykonywanie zadań, do których zostały przeznaczone. Tym samym, wyselekcjonowanie i zestawienie razem składników Działu produkcji oraz Działu dystrybucji nastąpi nie przypadkowo, ale ze względu na funkcje, jakie pełnią dla danego rodzaju działalności, a tym samym danej jednostki organizacyjnej.

Mając powyższe na względzie, zdaniem Wnioskodawcy, Dział produkcji oraz Dział dystrybucji stanowić będą zorganizowane zespoły składników majątkowych w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o PDOP.

Wyodrębnienie organizacyjne

Przepisy ustawy o PDOP nie wymieniają warunków, które muszą być spełnione, aby zespół składników materialnych i niematerialnych można było uznać za wyodrębniony organizacyjnie. Jednakże, zgodnie z dominującą praktyką organów podatkowych, wyodrębnienie organizacyjne oznacza, iż zorganizowana część przedsiębiorstwa występuje w strukturze organizacyjnej podatnika jako dział, wydział, oddział itd. (tak np. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia 7 sierpnia 2014 r., ITPB3/423-251a/14/DK oraz Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 18 stycznia 2011 r., ILPB3/423 840/10-4/EK). Ocena odrębności w tej płaszczyźnie powinna polegać na analizie umiejscowienia zespołu składników majątkowych w ramach struktury przedsiębiorstwa oraz ich zorganizowania i możliwości alokacji do zadań, których wykonywaniu mają służyć.

Oczywistym potwierdzeniem wyodrębnienia organizacyjnego obu jednostek jest to, iż Dział dystrybucji będzie de facto samodzielnym oddziałem Spółki zależnej (z siedzibą w innej lokalizacji niż Dział produkcji) powołanym uchwałą zarządu, zarejestrowanym w KRS, sporządzającym odrębne od Działu produkcji sprawozdanie finansowe, jak również posiadającym osobę dedykowaną do zarządzania Działem dystrybucji.

Ponadto, poza elementami formalnymi, wyodrębnienie organizacyjne obu jednostek wynikać będzie również z aspektów natury faktycznej, takich jak podział realizowanych zadań oraz oddzielenie funkcji przypisanych do tych zadań. Istotnym czynnikiem świadczącym o wyodrębnieniu organizacyjnym będzie także czynnik ludzki, czyli personel przyporządkowany odrębnie do Działu produkcji oraz Działu dystrybucji, i tym samym dedykowany do wykonywania zadań przypisanych do tych jednostek.

Faktyczne wyodrębnienie organizacyjne będzie miało miejsce także na innych płaszczyznach. W szczególności, możliwe będzie ścisłe przypisanie do Działu produkcji oraz Działu dystrybucji osobnych składników majątku. Do Działu produkcji przypisany zostanie zespół kluczowych składników majątku przeznaczonych do realizacji zadań związanych z Działalnością Produkcyjną, podczas gdy do Działu dystrybucji przyporządkowane zostaną składniki majątku związane z Działalnością dystrybucyjną. Należy zatem uznać, że składniki obu działów tworzyć będą w ramach przedsiębiorstwa Spółki zależnej wyodrębnione struktury zorganizowane tak, aby umożliwić prowadzenie tego rodzaju działalności, do której zostały przypisane.

W świetle powyższego, w ocenie Wnioskodawcy Dział produkcji oraz Dział dystrybucji będą stanowić zorganizowane zespoły składników majątkowych, wyodrębnione w ramach przedsiębiorstwa Spółki dzielonej pod względem organizacyjnym.

Wyodrębnienie finansowe

Ustawa o PDOP nie zawiera wytycznych odnośnie wyodrębnienia finansowego. W szczególności, ani prowadzenie osobnych ksiąg rachunkowych, ani sporządzanie sprawozdania finansowego (czyli zakwalifikowanie do kategorii „samobilansującego się oddziału”) nie jest wymienione wśród warunków niezbędnych do tego, by dany zespół składników i zobowiązań mógł zostać uznany za zorganizowaną część przedsiębiorstwa. Niemniej, biorąc pod uwagę, że Dział dystrybucji będzie funkcjonował jako wyodrębniony oddział Spółki dzielonej z siedzibą w innej lokalizacji niż Dział produkcji (siedziba Spółki zależnej), sporządzał osobne od Działu produkcji sprawozdanie finansowe (tzw. oddział samobilansujący się), w przedstawionym zdarzeniu przyszłym szczególnie zasadne jest stwierdzenie, że oba działu będą charakteryzować się wyodrębnieniem finansowym.

Wyodrębnienie finansowe oznacza sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa. W sytuacji wyodrębnienia finansowego możliwe jest oddzielenie finansów zorganizowanej części przedsiębiorstwa od jego pozostałej części (w tym odrębne regulowanie zobowiązań oraz przyjmowanie należności zorganizowanej części przedsiębiorstwa). Zorganizowana część przedsiębiorstwa jest wstanie samodzielnie prowadzić działalność i istnieć niezależnie od przedsiębiorstwa głównego. Ważne jest, aby należności i zobowiązana były wyodrębnione i dały się przyporządkować do wyodrębnionego majątku (tak, aby można było przejąć funkcje gospodarcze). Takie stanowisko zaprezentował np. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia 7 sierpnia 2014 r., ITPB3/423-251a/14/DK. Jednocześnie, organy podatkowe potwierdzają, iż „Wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej (...)” (tak np. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 18 stycznia 2011 r., ILPB3/423-840/10-4/EK).

Należy wskazać, że Spółka dzielona będzie posiadać narzędzia rachunkowe pozwalające na przypisanie poszczególnych przychodów i kosztów oraz aktywów i pasywów do Działu produkcji, jak również Działu dystrybucji. Możliwe będzie również dokonanie oceny rentowności i efektywności działalności Działu produkcji oraz Działu dystrybucji, jak również wyodrębnienie w tabeli amortyzacyjnej środków trwałych wartości umorzeń i amortyzacji przypadających zarówno na Dział produkcji, jak również na Dział dystrybucji. Zarówno Działalność produkcyjna, jak też Działalność dystrybucyjna będą generować przychody, które będą przypisane do jednej z tych jednostek.

Mając na uwadze powyższe, stwierdzić należy, iż możliwe będzie w ramach finansów całego przedsiębiorstwa Spółki zależnej oddzielenie finansów Działu produkcji od finansów Działu dystrybucji, co potwierdza, że każda z tych jednostek będzie stanowić zespół składników majątkowych wyodrębnionych pod względem finansowym.

Wyodrębnienie funkcjonalne i zdolność do działania jako samodzielny podmiot

Zdaniem Wnioskodawcy, dla oceny odrębności funkcjonalnej istotny jest fakt, iż Działalność produkcyjna oraz Działalność dystrybucyjna stanowią odrębne obszary działalności Spółki dzielonej. Przypisane do tych jednostek zespoły składników majątkowych i ich struktura organizacyjna pozwalają na samodzielną realizację odrębnych zadań.

W opinii Wnioskodawcy, z funkcjonalnego punktu widzenia, Dział produkcji oraz Dział dystrybucji, jako odrębne podmioty (w wyniku podziału przez wydzielenie), będą w stanie kontynuować realizacje swoich wcześniejszych zadań oraz samodzielnie funkcjonować na rynku. Oba działy będą miały zdolność do niezależnego działania gospodarczego jako samodzielne podmioty gospodarcze. W tym zakresie Wnioskodawca chciałby wskazać, iż Dział produkcji będzie wyposażony we wszelkie składniki majątkowe niezbędne do realizacji zadań z zakresu Działalności produkcyjnej, a Dział dystrybucji będzie wyposażony we wszelkie składniki majątkowe niezbędne do realizacji zadań z zakresu Działalności dystrybucyjnej.

Istotnym argumentem przemawiającym za uznaniem, iż zarówno Dział produkcji, jak również Dział dystrybucji będą stanowić zorganizowane i wyodrębnione funkcjonalnie części przedsiębiorstwa Spółki zależnej jest fakt, iż do każdej z tych jednostek zostanie przydzielony personel posiadający odpowiednie kompetencje i doświadczenie w zakresie zadań przypisanych do tych jednostek. Tym samym, podmiot przejmujący Dział produkcji, w oparciu o aktywa i pasywa przypisane do tej jednostki oraz zasoby ludzkie i kontakty handlowe, będzie mógł kontynuować prowadzenie Działalności produkcyjnej. Podobnie, Dział dystrybucji pozostający w strukturach Spółki zależnej w oparciu o aktywa i pasywa przypisane do tej jednostki oraz zasoby ludzkie i kontakty handlowe, będzie mógł kontynuować prowadzenie Działalności dystrybucyjnej.

Ponieważ każda z jednostek będzie generować dochody z innych rodzajów działalności, to należy ie uznać za jednostki gospodarcze prowadzące de facto odrębne i niezależne względem siebie działalności gospodarcze.

Zdaniem Wnioskodawcy powyższe przesądza o tym, że zarówno Dział produkcji, jak również Dział dystrybucji stanowić będą zorganizowane zespoły składników majątkowych, wyodrębnione pod względem funkcjonalnym i zdolne do samodzielnego funkcjonowania jako odrębne przedsiębiorstwa. Podsumowanie W świetle wyżej przedstawionych argumentów, zdaniem Wnioskodawcy, zarówno Dział produkcji, jak również Dział dystrybucji będą wyodrębnionymi organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie zespołami składników przeznaczonych do prowadzenia Działalności produkcyjnej oraz Działalności dystrybucyjnej, które zarazem mogą stanowić niezależne przedsiębiorstwa samodzielnie realizujące te zadania i funkcjonujące na rynku. W konsekwencji, należy stwierdzić, że Dział produkcji oraz Dział dystrybucji będą stanowić na moment podziału zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o PDOP.

Zdaniem Wnioskodawcy, odnośnie pytania drugiego, podział przez wydzielenie Spółki zależnej polegający na wydzieleniu ze Spółki zależnej Działu produkcji oraz przeniesieniu tej części majątku na Spółkę kapitałową, podczas gdy część majątku Spółki zależnej związana z Działem dystrybucji pozostanie w Spółce zależnej, nie spowoduje powstania przychodu podatkowego po stronie Spółki kapitałowej (jako spółki przejmującej i wspólnika spółki dzielonej).

Zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy o PDOP, przy połączeniu lub podziale spółek:

 1. dla spółki przejmującej lub nowo zawiązanej nie stanowi dochodu, o którym mowa w ust. 1, nadwyżka wartości otrzymanego przez spółkę przejmującą lub nowo zawiązaną majątku spółki przejmowanej lub dzielonej ponad nominalną wartość udziałów (akcji) przyznanych udziałowcom (akcjonariuszom) spółki przejmowanej lub dzielonej;
 2. dla spółki przejmującej, która posiada w kapitale zakładowym spółki przejmowanej lub dzielonej udział w wysokości mniejszej niż 10%, dochód stanowi nadwyżka wartości przejętego majątku odpowiadająca procentowemu udziałowi w kapitale zakładowym spółki przejmowanej lub dzielonej nad kosztami uzyskania przychodu obliczonymi zgodnie z art. 15 ust. 1k lub art. 16 ust. 1 pkt 8; dochód ten określa się na dzień wykreślenia spółki przejmowanej lub dzielonej z rejestru albo na dzień wydzielenia.

Ponadto, według art. 10 ust. 5 ustawy o PDOP, przepis ust. 2 ma zastosowanie wyłącznie do spółek będących podatnikami:

 1. o których mowa w art. 3 ust. 1, przejmujących majątek innych spółek mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, albo
 2. o których mowa w art. 3 ust. 1, przejmujących majątek spółek podlegających w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, albo
 3. o których mowa w art. 3 ust. 2, podlegających w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, przejmujących majątek spółek będących podatnikami, o których mowa w art. 3 ust. 1.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o PDOP, dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1 pkt 4a i 4b ustawy o PDOP, jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także w przypadku podziału spółek, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie majątek przejmowany na skutek podziału lub majątek pozostający w spółce, nie stanowią zorganizowanej części przedsiębiorstwa - ustalona na dzień podziału nadwyżka nominalnej wartości udziałów (akcji) przydzielonych w spółce przejmującej lub nowo zawiązanej nad kosztami nabycia lub objęcia udziałów (akcji) w spółce dzielonej, obliczonymi zgodnie z art. 15 ust. 1k albo art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy o PDOP.

Natomiast na podstawie art. 12 ust. 4 pkt 12 ustawy o PDOP, do przychodów nie zalicza się w przypadku połączenia lub podziału spółek, z zastrzeżeniem art. 10 ust. 1 pkt 6, przychodu wspólnika spółki przejmowanej lub dzielonej stanowiącego wartość nominalną udziałów (akcji) przydzielonych przez spółkę przejmującą lub nowo zawiązaną.

Jednocześnie, stosownie do art. 10 ust. 4 ustawy o PDOP, przepisów ust. 2 pkt 1 oraz art. 12 ust. 4 pkt 12 nie stosuje się w przypadkach, gdy połączenie lub podział spółek nie są przeprowadzane z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych, lecz głównym bądź jednym z głównych celów takiej operacji jest uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania.

Mając powyższe na względzie, na gruncie ustawy o PDOP, podział przez wydzielenie jest neutralny dla spółki przejmującej (Spółka kapitałowa), jeżeli nie posiada ona w ogóle udziałów w spółce dzielonej albo posiada przynajmniej 10% udziałów w kapitale zakładowym spółki dzielonej, a także:

 • spółki uczestniczące w podziale (spółka dzielona i przejmująca) są rezydentami podatkowymi państw Unii Europejskiej lub innych państw należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, oraz
 • podział spółek jest przeprowadzany z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych.

Ta neutralność na gruncie podatku dochodowego polega w szczególności na tym, że wydzielenie nie skutkuje powstaniem przychodu podatkowego dla spółki przejmującej (Spółka kapitałowa).

Jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego, w ramach planowanego procesu reorganizacji bierze się pod uwagę:

 • dostosowanie struktury prawnej do faktycznej struktury biznesowej,
 • dywersyfikację ryzyka związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą (poprzez oddzielenie funkcji i majątku związanych z Działalnością produkcyjną od związanych z Działalności dystrybucyjną),
 • rozdzielenie i koncentrację zasobów na wydzielonych obszarach działalności gospodarczej,
 • umożliwienie realizacji różnych strategii biznesowych z uwzględnieniem specyfiki działalności gospodarczej prowadzonej przez Spółkę zależną i Spółkę kapitałową.
 • zwiększenie przejrzystości oraz transparentności celem ułatwienia / ulepszenia procesów zarządczych, w tym zarządzania kosztami związanymi z Działalnością produkcyjną oraz Działalnością dystrybucyjną,
 • łatwiejsze monitorowanie przychodów i kosztów związanych z poszczególnymi zespołami składników majątkowych,
 • skoncentrowanie danej działalności biznesowej prowadzące do poprawy komunikacji w ramach organizacji,
 • osiągnięcie struktury umożliwiającej tworzenie skuteczniejszych zachęt kierowniczych i mechanizmów odpowiedzialności kierowniczej.

Mając powyższe na uwadze, podział Spółki zależnej wpisze się w ekonomiczne założenia reorganizacji, w związku czym zostanie przeprowadzony z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych, Ponadto:

 • na moment podziału, Spółka kapitałowa (jako spółka przejmująca) będzie posiadać nie mniej niż 10% udziałów (udziału) w kapitale zakładowym Spółki zależnej,
 • Spółka kapitałowa oraz Spółka zależna są spółkami będącymi podatnikami, polskimi rezydentami podatkowymi, posiadającymi w Polsce siedzibę i zarząd.

W związku z tym, należy uznać, że opisany podział Spółki zależnej nie spowoduje powstania przychodu podatkowego dla Spółki kapitałowej jako spółki przejmującej.

Ponadto, podział jest neutralny dla Spółki kapitałowej (jako wspólnika spółki dzielonej jeżeli zarówno majątek przejmowany na skutek podziału, jak i majątek pozostający w spółce dzielonej (Spółka zależna), stanowią zorganizowane części przedsiębiorstwa.

Mając na uwadze stanowisko Wnioskodawcy przedstawione w ad. 1. powyżej uznające, że Dział produkcji oraz Dział dystrybucji będą dwoma oddzielnymi, samodzielnymi, zorganizowanymi częściami przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o PDOP, podział przez wydzielenie Spółki zależnej polegający na wydzieleniu ze Spółki zależnej Działalności produkcyjnej oraz przeniesieniu jej na Spółkę kapitałową, podczas gdy Działalność dystrybucyjna pozostanie w Spółce zależnej, nie spowoduje powstania przychodu podatkowego po stronie Spółki kapitałowej również jako wspólnika spółki dzielonej.

Powyższe stanowisko potwierdziły organy podatkowe w interpretacjach podatkowych wydanych na gruncie analogicznych zdarzeń przyszłych:

 • interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 17 marca 2015 r. nr IPPB5/423-1254/14-2/MK,

Zdaniem Wnioskodawcy, odnośnie pytania trzeciego, podział przez wydzielenie Spółki zależnej polegający na wydzieleniu ze Spółki zależnej Działu produkcji oraz przeniesieniu tej części majątku na Spółkę kapitałową, podczas gdy część majątku Spółki zależnej związana z Działem dystrybucji pozostanie w Spółce zależnej, nie spowoduje powstania obowiązków płatnika po stronie Spółki kapitałowej (jako spółki przejmującej).

Zgodnie z art. 26 ust. 6 ustawy o PDOP, w przypadku dochodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 i 8 ustawy o PDOP, spółka przejmująca, nowo zawiązana lub powstała w wyniku przekształcenia jest obowiązana jako płatnik, w terminie do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał dochód, wpłacić podatek, o którym mowa w art. 22 ust. 1, na rachunek urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy ( według siedziby podatnika wykonuje swoje zadania, a w przypadku podatników wymienionych w art. 3 ust. 2 oraz podatników będących osobami uprawnionymi z papierów wartościowych zapisanych na rachunkach zbiorczych, których tożsamość nie została płatnikowi ujawniona w trybie przewidzianym w ustawie, o której mowa w art. 4a pkt 15, na rachunek urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania.

Stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o PDOP, dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1 pkt 4a i 4b ustawy o PDOP, jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także w przypadku podziału spółek, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie majątek przejmowany na skutek podziału lub majątek pozostający w spółce, nie stanowią zorganizowanej części przedsiębiorstwa - ustalona na dzień podziału nadwyżka nominalnej wartości udziałów (akcji) przydzielonych w spółce przejmującej lub nowo zawiązanej nad kosztami nabycia lub objęcia udziałów (akcji) w spółce dzielonej, obliczonymi zgodnie z art. 15 ust. 1k albo art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy o PDOP.

W świetle powyższego, na gruncie ustawy o PDOP, podział przez wydzielenie jest neutralny, jeżeli zarówno majątek przejmowany na skutek podziału jak i majątek pozostający w spółce stanowią zorganizowaną część przedsiębiorstwa. Ta neutralność na gruncie podatku dochodowego polega w szczególności na tym, że wydzielenie nie skutkuje powstaniem przychodu podatkowego dla wspólnika spółki dzielonej.

Mając na uwadze stanowisko Wnioskodawcy przedstawione w pkt 1 powyżej, uznające, że Dział produkcji i Dział dystrybucji będą dwoma oddzielnymi, samodzielnymi, zorganizowanymi częściami przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o PDOP, podział przez wydzielenie Spółki zależnej polegający na wydzieleniu ze Spółki zależnej Działalności produkcyjnej oraz przeniesieniu tej części majątku na Spółkę kapitałową, podczas gdy Działalność dystrybucyjna pozostanie w Spółce zależnej, będzie neutralny dla wspólnika Spółki zależnej, a co za tym idzie - nie spowoduje powstania obowiązków płatnika, o których mowa w art. 26 ust. 6 ustawy o PDOP, po stronie Spółki kapitałowej.

Powyższe stanowisko potwierdziły organy podatkowe w interpretacjach podatkowych wydanych na gruncie analogicznych zdarzeń przyszłych:

Zdaniem Wnioskodawcy, odnośnie pytania czwartego, w przypadku powstania obowiązku dokonania korekty rozliczeń w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (np. w związku z fakturami korygującymi), Spółka kapitałowa nie będzie zobowiązana do korekty tych rozliczeń (np. w zakresie korekty zeznania CIT-8) za okresy poprzedzające rok podatkowy, w którym będzie miał miejsce dzień wydzielenia:

 1. zarówno wtedy, gdy korekta rozliczeń będzie związana z Działalnością produkcyjną, jak i wtedy gdy korekta rozliczeń będzie związana Działalnością dystrybucyjną,
 2. oraz zarówno wtedy, gdy przyczyna korekty powstanie przed dniem wydzielenia, w dniu wydzielenia jak i po dniu wydzielenia.

Na podstawie art. 93c Ordynacji, osoby prawne przejmujące lub osoby prawne powstałe w wyniku podziału wstępują, z dniem podziału lub z dniem wydzielenia, we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki osoby prawnej dzielonej pozostające w związku z przydzielonymi im, w planie podziału, składnikami majątku, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie - także majątek osoby prawnej dzielonej, stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa.

Mając na uwadze stanowisko Wnioskodawcy przedstawione w pkt 1 powyżej uznające, że Dział produkcji oraz Dział dystrybucji będą dwoma oddzielnymi, samodzielnymi, zorganizowanymi częściami przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o PDOP, Spółka kapitałowa wstąpi z dniem wydzielenia we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki Spółki zależnej pozostające w związku z Działem dystrybucji. Jednak zdaniem Wnioskodawcy, rozliczenia za zamknięte (zakończone) lata podatkowe poprzedzające rok podatkowy, w którym nastąpi dzień wydzielenia, nie są przedmiotem sukcesji z art. 93c Ordynacji.

Uprawnienie do skorygowania deklaracji jest, zgodnie z art. 81 § 1 Ordynacji, ściśle związane z osobą podatnika. Uprawnionym do skorygowania własnych rozliczeń, w zakresie których deklaracje złożył dany podatnik, może być jedynie ten podatnik. Podobnie zeznania podatkowe CIT, które zostały pierwotnie złożone przez Spółkę zależną mogą być skorygowane jedynie przez nią. Należy w tym zakresie wskazać, iż konieczność korekty zobowiązań podatkowych odnoszących się do działalności spółki dzielonej (Spółki zależnej) za zamknięte okresy rozliczeniowe sprzed podziału nie może w takim przypadku być przedmiotem sukcesji podatkowej.

Powyższe stanowisko potwierdzają organy podatkowe w wydawanych interpretacjach indywidualnych, np.:

 • interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 14 stycznia 2015 r. nr IBPB1/2/423-1274/14/KP.

Mając powyższe na względzie, Spółka kapitałowa nie będzie zobowiązana do korekty rozliczeń w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (np. w zakresie korekty zeznania CIT-8) za okresy poprzedzające rok podatkowy, w którym będzie miał miejsce dzień wydzielenia:

 1. zarówno wtedy, gdy korekta rozliczeń będzie związana z Działalnością produkcyjną, jak i wtedy gdy korekta rozliczeń będzie związana Działalnością dystrybucyjną,
 2. oraz zarówno wtedy gdy przyczyna korekty powstanie przed dniem wydzielenia, w dniu wydzielenia, jak i po dniu wydzielenia.

W opinii Wnioskodawcy, do powyższych korekt będzie nadal zobowiązana spółka dzielona (Spółka zależna).

Zdaniem Wnioskodawcy, odnośnie pytania piątego, Spółka kapitałowa będzie kontynuować zasady dokonywania odpisów amortyzacyjnych, stanowiących koszty uzyskania przychodów, od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przeniesionych na Spółkę kapitałową w wyniku podziału Spółki zależnej, tj.:

 1. od wartości początkowej w wysokości określonej w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Spółki zależnej,
 2. z uwzględnieniem dotychczasowej wysokości odpisów amortyzacyjnych dokonanych przez Spółkę zależną,

kontynuując metodę amortyzacji przyjętą przez Spółkę zależną, bez ograniczeń wynikających z art. 16 ust. 1 pkt 63 lit d ustawy o PDOP.

Na podstawie art. 16g ust. 9 ustawy o PDOP, w razie przekształcenia formy prawnej, podziału albo połączenia podmiotów, z zastrzeżeniem ust. 19, dokonywanych na podstawie odrębnych przepisów - wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ustala się w wysokości wartości początkowej określonej w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, o której mowa w art. 9 ust. 1, podmiotu przekształcanego, połączonego albo podzielonego. Jednocześnie, zgodnie z art. 16g ust. 18 i 19 ustawy o PDOP, przepis art. 16g ust. 9 ustawy o PDOP ma zastosowanie także wtedy, jeżeli z odrębnych przepisów wynika, że podmiot powstały z przekształcenia, podziału albo połączenia lub podmiot istniejący, do którego przeniesiono w wyniku wydzielenia część majątku podmiotu dzielonego, wstępuje we wszelkie prawa i obowiązki podmiotu przekształconego, połączonego albo podzielonego, a majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie także majątek pozostający w podmiocie dzielonym, stanowią zorganizowane części przedsiębiorstwa.

Natomiast stosownie do art. 16h ust. 3 ustawy o PDOP, podmioty, o których mowa w art. 16g ust. 9 ustawy o PDOP, powstałe z przekształcenia, podziału, z zastrzeżeniem ust. 5, albo połączenia podmiotów oraz podmioty, które przejęły całość lub część innego podmiotu na skutek tych zdarzeń, dokonują odpisów amortyzacyjnych z uwzględnieniem dotychczasowej wysokości odpisów oraz kontynuują metodę amortyzacji przyjętą przez podmiot przekształcony, podzielony, połączony, z uwzględnieniem art. 16i ust. 2-7 ustawy i PDOP. Jednocześnie art. 16h ust. 3 ustawy o PDOP nie stosuje się do podziału podmiotów, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie także majątek pozostający w podmiocie dzielonym, nie stanowi zorganizowanej części przedsiębiorstwa (art. 16h ust. 5 ustawy o PDOP).

Mając na uwadze stanowisko Wnioskodawcy przedstawione w pkt 1 powyżej, uznające, że Dział produkcji oraz Dział dystrybucji będą dwoma oddzielnymi, samodzielnymi, zorganizowanymi częściami przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o PDOP, to do dokonywania odpisów amortyzacyjnych przez Spółkę kapitałową od przejętych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zastosowanie znajdą przepisy art. 16g ust. 9, 18, 19 i art. 16h ust. 3 i 5 ustawy o PDOP. W związku z tym, Spółka kapitałowa powinna kontynuować zasady amortyzacji obowiązujące w Spółce zależnej (tj. w spółce dzielonej).

W końcu, zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. d ustawy o PDOP, nie stanowią kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nabytych w formie wkładu niepieniężnego, od tej części ich wartości, która nie została przekazana na utworzenie lub podwyższenie kapitału zakładowego spółki.

Jednocześnie, ograniczenia przewidziane w art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. d ustawy o PDOP (w zakresie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych będących przedmiotem aportu i nie przekazanych na kapitał zakładowy) nie powinny znaleźć zastosowania do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nabytych w ramach podziału przez wydzielenie, gdyż podział przez wydzielenie jest innym zdarzeniem (konstrukcją prawną) niż wkład niepieniężny (aport). Ponadto w rozpatrywanym przypadku mamy do czynienia z dwiema zorganizowanymi częściami przedsiębiorstwa i sukcesją prawnopodatkową. Innymi słowy, art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. d ustawy o PDOP nie znajdzie zastosowania, gdyż:

 • nabycie majątku w ramach podziału spółki (Spółki zależnej) nie powinno być zakwalifikowane jako „nabycie w formie wkładu niepieniężnego” w rozumieniu art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. d ustawy o PDOP. Przeniesienie majątku w wyniku podziału przez wydzielenie stanowi odrębną czynność prawną od przeniesienia majątku w wyniku wkładu niepieniężnego (aportu). Przeniesienie składników majątkowych spółki dzielonej (Spółki zależnej) na spółkę przejmującą (Spółka kapitałowa) nie stanowi wnoszenia aportów do tej spółki i nie powoduje konieczności stosowania przepisów KSH o aportach,
 • art. 16g ust. 9, 18, 19 oraz art. 16h ust. 3 i 5 ustawy o PDOP w sposób kompleksowy i zupełny regulują problematykę amortyzacji w przypadku majątku przejętego w ramach podziału spółki, jeżeli zarówno część przejmowana jak i część pozostająca stanowią zorganizowane części przedsiębiorstwa,
 • zgodnie z art. 93c Ordynacji, Spółka kapitałowa wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki podatkowe, które związane są z tą częścią majątku, która jest przejmowana w związku z podziałem Spółki zależnej, a więc Spółka kapitałowa będzie następcą prawnopodatkowym Spółki zależnej także w stosunku do amortyzacji przejmowanego majątku (związanego z Działem produkcji),
 • w końcu, w doktrynie prawa podatkowego podkreśla się, że art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. d ustawy o PDOP dotyczy tylko i wyłącznie przypadków, gdy wkład niepieniężny do spółki ma postać środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych. Natomiast nie obejmuje swoją dyspozycją przypadku, w której przedmiotem aportu jest przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część.

Powyższe stanowisko znalazło potwierdzenie w już wydanych interpretacjach podatkowych, np.:

 • interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 10 kwietnia 2013 r. nr IBPB1/2/423-33/13/PP,
 • interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 16 grudnia 2009 r. nr ITPB3/423-590/09/AW.

Podsumowując, Spółka kapitałowa będzie kontynuować zasady dokonywania odpisów amortyzacyjnych, stanowiących koszty uzyskania przychodów, od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przeniesionych na Spółkę kapitałową w wyniku podziału Spółki zależnej, tj.:

 1. od wartości początkowej w wysokości określonej w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Spółki zależnej,
 2. z uwzględnieniem dotychczasowej wysokości odpisów amortyzacyjnych dokonanych przez Spółkę zależną, kontynuując metodę amortyzacji przyjętą przez Spółkę zależną, bez ograniczeń wynikających z art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. d ustawy o PDOP.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się w zakresie:
 • kwalifikacji Działu produkcji oraz Działu dystrybucji za zorganizowane części przedsiębiorstwa - za prawidłowe;
 • skutków podatkowych podziału przez wydzielenie - za prawidłowe;
 • obowiązków płatnika po stronie spółki przejmującej - za prawidłowe;
 • obowiązku dokonania korekty rozliczeń za okresy poprzedzające rok podatkowy, w którym będzie miał miejsce dzień wydzielenia - za prawidłowe;
 • zasad dokonywania odpisów amortyzacyjnych, stanowiących koszty uzyskania przychodów, od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych – za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.