IPPB5/423-842/14-3/IŚ | Interpretacja indywidualna

Możliwość kontynuacji amortyzacji w związku z otrzymaniem aportu w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa
IPPB5/423-842/14-3/IŚinterpretacja indywidualna
 1. amortyzacja
 2. aport
 3. zorganizowana część przedsiębiorstwa
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Amortyzacja środków trwałych
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów
 3. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Wartość początkowa środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 4. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Zasady szczegółowe dokonywania odpisów amortyzacyjnych
 5. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Definicje legalne

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 4 września 2014 r. (data wpływu 8 września 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości kontynuacji amortyzacji w związku z otrzymaniem aportu w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 września 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie sprecyzowania, czy istnieje możliwość kontynuacji amortyzacji w związku z otrzymaniem aportu w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

W dniu 30 czerwca 2011 r. przed notariuszem - prowadzącą Kancelarię Notarialną podpisany został Akt Założycielski (umowa spółki) D. Spółka z ograniczoną odpowiedzielnością (dalej też jako Spółka lub Wnioskodawca).

Czynność powyższa udokumentowana została aktem notarialnym.

Zawiązując ww. Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Agencja objęła w imieniu Skarbu Państwa wszystkie 534.072 udziały i pokryła je wkładem pieniężnym w wysokości 243,79 zł oraz wkładem niepieniężnym w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa o wartości 534.071.756,21 zł.

Do spółki D. Sp. z o.o. wniesiono aportem zorganizowaną część przedsiębiorstwa - stanowiący własność Skarbu Państwa - Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy, w skład którego wchodziły na dzień wniesienia budynki i budowle ujęte w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Agencji oraz nieruchomości gruntowe oddane Agencji w trwały zarząd i nie ujęte w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz inne środki trwałe i wartości niematerialne i prawne.

W związku z powyższym, D. Sp. z o.o., na podstawie przepisu art. 16g ust. 9 w zw. z art. 16g ust. 10a ustawy o CIT - zgodnie z którym - w razie nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części w drodze wkładu niepieniężnego wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ustala się w wysokości wartości początkowej określonej w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podmiotu wnoszącego przedsiębiorstwo lub jego zorganizowaną część, chce dokonać odpisów amortyzacyjnych z uwzględnieniem, wyrażonej ww. przepisie, zasady kontynuacji amortyzacji.

Przy dokonywaniu odpisów amortyzacyjnych (wysokości odpisów, stawek i dotychczasowego umorzenia) Spółka uwzględniłaby dotychczasową wysokość odpisów - obliczanych, na podstawie informacji wprowadzonych do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przez podmiot wnoszący wkład oraz kontynuowałaby metodę amortyzacji przyjętą przez ten podmiot.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w związku z wniesieniem aportem zorganizowanej części przedsiębiorstwa, Spółka może przy dokonywaniu odpisów amortyzacyjnych stosować zasadę kontynuacji amortyzacji, wyrażoną w przepisie art. 16g ust. 9 w zw. z art. 16g ust. 10a ustawy o CTT...

Stanowisko Spółki:

Zgodnie z art. 16g ust. 9 w zw. z art. 16g ust. 10a ustawy o CIT w razie nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części w drodze wkładu niepieniężnego wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ustala się w wysokości wartości początkowej określonej w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podmiotu wnoszącego przedsiębiorstwo lub jego zorganizowaną część.

Spółka uznaje, iż w przypadku otrzymania zorganizowanej części przedsiębiorstwa aportem środki trwałe wchodzące w skład takiego przedsiębiorstwa powinny być amortyzowane w sposób będący bezpośrednią kontynuacją amortyzacji dokonywanej w podmiocie wnoszącym wkład (tak w zakresie wartości początkowej, jak również w zakresie dotychczasowego umorzenia i stosowanych stawek amortyzacyjnych).

Wartości początkowe (na podstawie art. 16g ust. 9 w zw. z ust. 10a ustawy o CIT) winny być ustalone w wysokości wartości określonej w ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych podmiotu wnoszącego zorganizowaną część przedsiębiorstwa.

Odpisy amortyzacyjne (na podstawie art. 16h ust. 3 w zw. z ust. 3a ustawy o CIT) winny być dokonywane z uwzględnieniem dotychczasowej wysokości opisów (wynikającej z ewidencji prowadzonej przez podmiot wnoszący) oraz z zachowaniem/kontynuacją metody amortyzacji wynikającej z ewidencji podmiotu wnoszącego wkład.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Na tle opisanego we wniosku stanu faktycznego Spółka w zadanym pytaniu poruszyła kwestię możliwości kontynuacji amortyzacji w odniesieniu do składników majątkowych (w postaci Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego) nabytych w formie aportu, wniesionego przez ą Agencję w zamian za wydanie udziałów.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851, z późn. zm.; dalej: updop), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.

Jednocześnie z art. 15 ust. 6 updop wynika, że kosztami uzyskania przychodów są odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane wyłącznie zgodnie z przepisami art. 16a-16m, z uwzględnieniem art. 16.

Na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. d updop, do kosztów uzyskania przychodów nie zalicza się odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nabytych w formie wkładu niepieniężnego od tej części ich wartości, która nie została przekazana na utworzenie lub podwyższenie kapitału zakładowego spółki kapitałowej.

Amortyzacji podlegają:

 • na podstawie art. 16a ust. 1 updop, z zastrzeżeniem art. 16c, stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania:
  1. budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością,
  2. maszyny, urządzenia i środki transportu,
  3. inne przedmioty
  – o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 17a pkt 1, zwane środkami trwałymi;
 • na podstawie art. 16b ust. 1 updop - nadające się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania:
  1. spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego,
  2. spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego,
  3. prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
  4. autorskie lub pokrewne prawa majątkowe,
  5. licencje,
  6. prawa określone w ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117, z późn. zm.),
  7. wartość stanowiącą równowartość uzyskanych informacji związanych z wiedzą w dziedzinie przemysłowej, handlowej, naukowej lub organizacyjnej (know-how)
  - o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane przez niego do używania na podstawie umowy licencyjnej (sublicencji), umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 17a pkt 1, zwane wartościami niematerialnymi i prawnymi.

Z kolei, z treści art. 16h ust. 1 pkt 1 updop wynika, że odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, z zastrzeżeniem art. 16k, począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym ten środek lub wartość wprowadzono do ewidencji, z zastrzeżeniem art. 16e, do końca tego miesiąca, w którym następuje zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z ich wartością początkową lub w którym postawiono je w stan likwidacji, zbyto lub stwierdzono ich niedobór; suma odpisów amortyzacyjnych obejmuje również odpisy, których zgodnie z art. 16 ust. 1 nie uważa się za koszty uzyskania przychodów.

Ustawodawca w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przewidział dla celów amortyzacji szczególne zasady ustalania wartości początkowej składników majątkowych otrzymanych w ramach aportu przedsiębiorstwa, czy też zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Według art. 16g ust. 9 updop, w razie przekształcenia formy prawnej, podziału albo połączenia podmiotów, z zastrzeżeniem ust. 19, dokonywanych na podstawie odrębnych przepisów - wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ustala się w wysokości wartości początkowej określonej w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, o której mowa w art. 9 ust. 1, podmiotu przekształcanego, połączonego albo podzielonego.

Zgodnie natomiast z art. 16g ust. 10a updop, przepis ust. 9 stosuje się odpowiednio w razie nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części w drodze wkładu niepieniężnego.

Jeżeli w skład wniesionego do spółki kapitałowej przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części będą wchodziły środki trwałe i wartości niematerialne i prawne, zastosowanie znajdą powyżej wskazane przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, z których wynika, że w przypadku wniesienia do spółki kapitałowej aportu w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, podmiot otrzymujący aport jest obowiązany kontynuować amortyzację dokonywaną uprzednio przez podmiot wnoszący wkład. Będzie to oznaczało, że spółka kapitałowa będzie kontynuowała amortyzację tych składników majątku, dokonywaną wcześniej przez podmiot, który dokona wniesienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części.

Z kolei definicję zorganizowanej część przedsiębiorstwa zawiera art. 4a pkt 4 updop, zgodnie z którym zorganizowana część przedsiębiorstwa to organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania.

W świetle powyższego należy stwierdzić, że dany zespół składników majątkowych posiada przymiot „zorganizowanej części przedsiębiorstwa”, o ile łącznie spełnia następujące warunki:

 1. występuje zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania,
 2. zespół ten jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w ramach istniejącego przedsiębiorstwa,
 3. składniki wchodzące w skład zespołu przeznaczone są do realizacji określonych zadań gospodarczych,
 4. zespół tych składników zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące określone zadania gospodarcze.

Z wniosku wynika, że Spólka (Wnioskodawca) nabyła w 2011 r. od swojego udziałowca – Agencji w formie aportu zorganizowaną część przedsiębiorstwa, tj. stanowiący własność Skarbu Państwa Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy, w skład którego wchodziły na dzień wniesienia budynki i budowle ujęte w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Agencji oraz nieruchomości gruntowe oddane Agencji w trwały zarząd i nie ujęte w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz inne środki trwałe i wartości niematerialne i prawne.

Wobec powyższego, skoro - jak przedstawiła Spółka - przedmiotem aportu była zoganizowana część przedsiębiostwa - należy na postawione we wniosku pytanie odpowiedzieć twierdząco: w związku z wniesieniem do Spółki aportem zorganizowanej części przedsiębiorstwa, Spółka może przy dokonywaniu odpisów amortyzacyjnych stosować zasadę kontynuacji amortyzacji, wyrażoną w przepisie art. 16g ust. 9 w zw. z art. 16g ust. 10a updop.

W tym stanie rzeczy, konsekwetnie, stanowisko Spólki należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia przedstawionego w stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.