IPPB5/423-82/14-4/MK | Interpretacja indywidualna

Czy wartość rynkowa składników majątkowych składających się na Oddział przeniesionych na spółkę przejmującą lub nowo zawiązaną stanowić będzie przychód Spółki zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy o CIT?
IPPB5/423-82/14-4/MKinterpretacja indywidualna
 1. podział spółki
 2. podział spółki przez wydzielenie
 3. skutki podatkowe
 4. zorganizowana część przedsiębiorstwa
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Definicje legalne
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 21 stycznia 2014 r. (data wpływu 27 stycznia 2014 r.), uzupełnionym pismem z dnia 15 kwietnia 2014 r. (data nadania 15 kwietnia 2014 r., data wpływu 22 kwietnia 2014 r.), stanowiącym odpowiedź na wezwanie z dnia 7 kwietnia 2014 r. (data nadania 7 kwietnia 2014 r., data odbioru 9 kwietnia 2014 r.) Nr IPPB5/423-82/14-2/MK, o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych planowej transakcji podziału spółki przez wydzielenie – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 stycznia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych planowej transakcji podziału spółki przez wydzielenie.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest osobą prawną prowadzącą aktualnie działalność gospodarczą w dwóch następujących zakresach:

 1. działalność operacyjna (działalność podstawowa),
 2. działalność holdingowa (działalność uboczna).

W ramach działalności operacyjnej, Wnioskodawca świadczy następujące usługi:

 • usługi szkoleniowe,
 • konsultacje i doradztwo w zakresie usług szkoleniowych,
 • przygotowanie programów szkoleń,
 • przygotowanie materiałów szkoleniowych,
 • realizowanie szkoleń e-learningowych i prowadzenie badań, w tym za pomocą internetowej platformy badawczej,
 • pozyskiwanie środków z Funduszy Unii Europejskiej, doradztwo w pozyskiwaniu tego typu środków oraz nadzór nad prawidłową realizacją i rozliczaniem projektów dofinansowanych z Funduszy Unii Europejskiej (np. doradztwo przy projekcie „Rozwój Pracowników Grupy M. - Nowa Jakość Zarządzania i Wiedzy”, gdzie przedsiębiorca zobowiązany jest do wykonania obowiązków określonych w zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy umowie o dofinansowanie oraz w przepisach regulujących Program Operacyjny Kapitał Ludzki).

W ramach działalności operacyjnej, Wnioskodawca nabywa licencje lub prawa autorskie do szkoleń, udziela dalszych sublicencji dla trenerów lub szkoleń prowadzonych na terytorium Polski.

Działalność holdingowa, prowadzona przez Wnioskodawcę, związana jest z posiadaniem przez Wnioskodawcę udziałów/akcji w Spółkach zależnych z siedzibą na terytorium Polski oraz poza granicami kraju, które wchodzą w skład międzynarodowej grupy D. W ramach działalności holdingowej Wnioskodawca:

 • sprawuje nadzór właścicielski w Spółkach zależnych poprzez monitoring i weryfikację planów sprzedażowych Spółek zależnych, weryfikację dokumentów prawnych, rozliczeń, planów rozwoju Spółek zależnych, udział w spotkaniach przedstawicieli Spółek zależnych np. w ramach organów poszczególnych Spółek zależnych,
 • dokonuje rozliczeń wynagrodzenia z tytułu udzielonych Spółkom zależnym oraz innym podmiotom niepowiązanym licencji lub sublicencji oraz udziela niezbędnych certyfikacji osobom uprawnionym do prowadzenia szkoleń w ramach poszczególnych licencji/sublicencji, Wnioskodawca nabywa również licencje na podstawie których prowadzi działalność szkoleniową, jak również udziela dalszych licencji,
 • utrzymuje aktywny kontakt z podmiotami, którym została udzielona licencja/sublicencja (dokonuje z tymi podmiotami wymiany informacji, które przewidują poszczególne umowy licencyjne/sublicencyjne, przepisy prawa oraz regulacje wewnętrzne Wnioskodawcy).

Ze względu na odmienny charakter prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności operacyjnej oraz holdingowej, a także zakres terytorialny właściwy dla działalności operacyjnej (wykonywana na terytorium Polski) i holdingowej (wykonywana na terytorium Polski oraz poza jej granicami), Wnioskodawca zamierza rozdzielić działalność operacyjną, która jest dla niego działalnością podstawową, od działalności holdingowej (która jest związana wyłącznie z posiadanymi udziałami/ akcjami w Spółkach zależnych oraz udzielonymi licencjami/sublicencjami).

Rozdzielenie ww. działalności nastąpi w ten sposób, że zarząd Wnioskodawcy podejmie uchwałę o utworzeniu Oddziału. Utworzenie oddziału zgłoszone będzie przez zarząd Wnioskodawcy do Sądu Rejestrowego. Oddział ten będzie stanowić wewnętrzną jednostkę organizacyjną Wnioskodawcy. Do Oddziału tego przypisana zostanie cała opisana wyżej działalność operacyjna Wnioskodawcy, aktualnie prowadzona przez Dział Sprzedaży, Dział Unii Europejskiej, Dział Marketingu, Księgowość, Administracja, Dział Badań, Dział Szkoleń.

Do Oddziału Wnioskodawcy przyporządkowani zostaną także pracownicy Wnioskodawcy, którzy świadczą aktualnie na rzecz Wnioskodawcy pracę związaną z działalnością operacyjną Wnioskodawcy w ramach wyżej wskazanych Działów.

Do Oddziału przypisane zostaną także wszystkie składniki (materialne i niematerialne), które służą aktualnie działalności operacyjnej, takie jak: sprzęt biurowy, samochody, komputery, oprogramowanie, wyposażenie biura, infrastruktura informatyczna i telekomunikacyjna (serwery, oprogramowanie, cyfrowa centrala telefoniczna, oprogramowanie niezbędne do obsługi tych urządzeń). Nastąpi także odpowiednie przyporządkowanie do oddziału środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, przy pomocy których prowadzona będzie działalność operacyjna w formie Oddziału.

Do Oddziału przyporządkowane będą także wszelkie prawa i obowiązki wynikające z umów zawartych w związku z prowadzeniem działalności operacyjnej (np. umowy o współpracy przedstawicielskiej i szkoleniowej, umowy zlecenia z trenerami, doradcami, podwykonawcami, przedstawicielami oraz agentami, umowy na realizację szkoleń, umowy doradztwa, zarządzania projektami dofinansowanymi z funduszy Unii Europejskiej, umowy zawarte z instytucjami wdrażającymi na otrzymanie pomocy publicznej i realizację zadań w ramach nich zleconych, umowy licencyjne, które nie upoważniają Wnioskodawcy do udzielania dalszych sublicencji na kraje inne niż terytorium Polski). Do Oddziału przyporządkowane będą także należności i zobowiązania wynikające z tych umów, a także środki pieniężne związane z działalnością operacyjną.

Oddział będzie mieć zapewniony tytuł prawny do nieruchomości, w której wykonywana jest działalność operacyjna, tj. nastąpi przyporządkowanie do Oddziału części najmowanej przez Wnioskodawcę powierzchni, przy użyciu której prowadzi działalność gospodarczą.

Na skutek utworzenia Oddziału i przyporządkowania do niego powyższych elementów, działalność operacyjna prowadzona przez Wnioskodawcę zostanie w całości wydzielona w istniejącym przedsiębiorstwie Wnioskodawcy. Ewidencja zdarzeń gospodarczych po utworzeniu Oddziału będzie prowadzona w ten sposób, że możliwe będzie przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań Oddziału Wnioskodawcy prowadzącego działalność operacyjną (w planie kont utworzone zostaną odrębne konta, na których ujęte zostaną aktywa i pasywa związane z Oddziałem oraz odpowiadające im przychody i koszty).

Po utworzeniu Oddziału, Wnioskodawca rozważa dokonanie podziału przedsiębiorstwa Wnioskodawcy przez wydzielenie w rozumieniu przepisu art. 529 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych (tekst jedn. Dz.U. z 2013, poz. 1030, dalej jako „k.s.h.”).

W wyniku dokonania podziału przez wydzielenie, wydzielona zostanie część istniejącego przedsiębiorstwa Wnioskodawcy stanowiąca Oddział Wnioskodawcy prowadzący działalność operacyjną i przeniesiona na nowo zawiązaną lub istniejącą spółkę.

Po dokonaniu podziału przez wydzielenie Wnioskodawca prowadzić będzie jedynie działalność holdingową. Pozostały w przedsiębiorstwie Wnioskodawcy zespół składników materialnych oraz niematerialnych (w tym zobowiązania) pozwoli Wnioskodawcy na kontynuowanie działalności holdingowej.

Ponadto, w uzupełnieniu opisu zdarzenia przyszłego Wnioskodawca wskazał, że działalność holdingowa, prowadzona przez Wnioskodawcę, związana jest z posiadaniem przez Wnioskodawcę udziałów/akcji w Spółkach zależnych z siedzibą na terytorium Polski oraz poza granicami kraju, które wchodzą w skład międzynarodowej grupy D..

Wnioskodawca z prowadzonej działalności holdingowej uzyskuje i będzie uzyskiwał przychody (np. dochody z praw własności intelektualnej, dochody z usług zarządczych). Wnioskodawca jest w stanie precyzyjnie ustalić, które z przychodów uzyskiwanych w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą związane są z prowadzoną działalnością holdingową. Analogicznie Wnioskodawca jest i będzie w stanie przyporządkować właściwe koszty uzyskania przychodów do działalności holdingowej.

Po utworzeniu Oddziału (prowadzącego działalność operacyjną) w przedsiębiorstwie Wnioskodawcy, pomiędzy działalnością holdingową a działalnością operacyjną istnieć będzie wyraźne wyodrębnienie. Przedsiębiorstwo Wnioskodawcy składać się będzie z dwóch niezależnych części.

Po dokonaniu podziału przez wydzielenie Oddziału prowadzącego działalność operacyjną, Wnioskodawca prowadzić będzie jedynie działalność holdingową.

Pozostały w przedsiębiorstwie Wnioskodawcy (po dokonaniu podziału przez wydzielenie Oddziału) zespół składników materialnych oraz niematerialnych (w tym zobowiązania) pozwoli Wnioskodawcy na kontynuowanie działalności holdingowej. W celu kontynuowania prowadzenia działalności holdingowej, Wnioskodawca nie będzie musiał „uzupełniać” składników materialnych oraz niematerialnych składających się na przedsiębiorstwo Wnioskodawcy.

Wnioskodawca po dokonaniu podziału przez wydzielenie Oddziału prowadzić będzie więc niezależne przedsiębiorstwo, którego przedmiotem działalności będzie działalność holdingowa.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy przeniesienie przez Wnioskodawcę opisanego w zdarzeniu przyszłym Oddziału na istniejącą spółkę lub nowo zawiązaną spółkę (podział przez wydzielenie) opodatkowane będzie podatkiem od towarów i usług...
 2. Czy wartość rynkowa składników majątkowych składających się na Oddział przeniesionych na spółkę przejmującą lub nowo zawiązaną stanowić będzie przychód Spółki zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy o CIT...

Przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej jest wykładnia przepisów w zakresie pytania oznaczonego nr 2.

W zakresie pytania oznaczonego nr 1 zostało wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 2 pkt 27e ustawy o VAT przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa rozumie się organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczony do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Przenosząc powyższe na grunt analizowanego zdarzenia przyszłego w ocenie Wnioskodawcy:

 1. wyodrębniony Oddział stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o VAT,
 2. dokonanie podziału przez wydzielenie Oddziału stanowi „transakcję zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa” w rozumieniu art. 6 pkt 1 ustawy o VAT.

W ocenie Wnioskodawcy nie ulega wątpliwości, że Oddział przedsiębiorstwa Wnioskodawcy stanowić będzie zorganizowaną część przedsiębiorstwa.

Z przepisu art. 2 pkt 27e ustawy o VAT wynika, że o zorganizowanej części przedsiębiorstwa można mówić, jeżeli spełnione są następujące przesłanki:

 1. istnieje zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań,
 2. zespół tych składników jest organizacyjnie wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie,
 3. zespół tych składników jest finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie,
 4. składniki te są przeznaczone do realizacji określonych zadań gospodarczych,
 5. zespół tych składników może stanowić niezależne samodzielne przedsiębiorstwo, realizujące określone zadania gospodarcze.

W orzecznictwie sądów administracyjnych oraz w interpretacjach organów podatkowych podkreśla się, że w przepisie definiującym „zorganizowaną część przedsiębiorstwa” jest mowa o „zespole składników”, nie natomiast o sumie składników. Takie określenie jest konsekwencją faktu, iż zespół tych składników ma tworzyć funkcjonalną całość, która zdolna będzie do samodzielnego prowadzenia działalności w danym zakresie. Pierwszą przesłankę należy więc analizować ściśle z przesłanką zdolności prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej, realizującej określone zadania gospodarcze (wyodrębnienie funkcjonalne).

Mając na uwadze powyższe, definicję zorganizowanej części przedsiębiorstwa należy analizować w trzech płaszczyznach, tj.:

 1. wyodrębnienia organizacyjnego,
 2. wyodrębnienia finansowego,
 3. wyodrębnienia funkcjonalnego.

Ad. a. Wyodrębnienie organizacyjne

Przepisy prawa podatkowego nie określają co należy rozumieć przez wyodrębnienie organizacyjne. W interpretacjach organów podatkowych oraz orzecznictwie sądów administracyjnych wskazuje się, że przez wyodrębnienie organizacyjne rozumieć należy fakt, iż zorganizowana część przedsiębiorstwa ma swoje miejsce w strukturze organizacyjnej całego przedsiębiorstwa jako dział, wydział, oddział, itp. (por. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 21 listopada 2012 r., sygn. I SA/Gd 971/12).

Jak Wnioskodawca wskazywał w opisie zdarzenia przyszłego aktualnie prowadzi dwa rodzaje działalności gospodarczej, tj. działalność operacyjną oraz działalność holdingową. Na podstawie uchwały zarządu cała działalność operacyjna (zespół składników materialnych i niematerialnych, służący do wykonywania tej działalności) zostanie przyporządkowana do utworzonego Oddziału.

Nie ulega wątpliwości, że formalnie wyodrębniony Oddział przedsiębiorstwa Wnioskodawcy, zgłoszony przez zarząd Wnioskodawcy do Sądu Rejestrowego i wpisany w Krajowym Rejestrze Sądowym spełniać będzie warunek wyodrębnienia organizacyjnego. Oddział Wnioskodawcy niewątpliwie będzie mieć swoje miejsce w strukturze Wnioskodawcy, wyodrębnienie to dostrzegalne będzie „z zewnątrz”.

Wyodrębnienie organizacyjne Oddziału przejawiać się będzie także posiadaniem wyodrębnionego zespołu pracowników, którzy to pracownicy będą świadczyć pracę jedynie w zakresie działalności gospodarczej wykonywanej przez Oddział (działalności operacyjnej) oraz wyodrębnionego zespołu składników majątkowych opisanych w zdarzeniu przyszłym (w momencie utworzenia Oddziału nastąpi alokacja środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia do przedmiotowego Oddziału, poprzez prowadzenie odrębnych dla tego Oddziału ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, wyposażenia).

Ad. b. Wyodrębnienie finansowe

W ocenie Wnioskodawcy w analizowanym zdarzeniu przyszłym spełniona będzie także przesłanka wyodrębnienia finansowego. Sposób prowadzenia ewidencji rachunkowej przedsiębiorstwa Wnioskodawcy będzie umożliwiać przyporządkowanie majątku, przychodów i kosztów, a także należności i zobowiązań do Oddziału. Możliwe zatem będzie oddzielenie finansów Oddziału od finansów pozostałej części przedsiębiorstwa Wnioskodawcy prowadzącej działalność holdingową.

O wyodrębnieniu finansowym Oddziału Wnioskodawcy świadczyć będzie także posiadanie przez Oddział własnych środków pieniężnych służących do prowadzenia działalności operacyjnej.

Ad. c. Wyodrębnienie funkcjonalne

Aby uznać dany zespół składników materialnych i niematerialnych za zorganizowaną część przedsiębiorstwa zasadnicze znaczenie ma kryterium funkcjonalne. Kluczowym jest więc ustalenie czy jest on w stanie funkcjonować jako niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące określone zadania gospodarcze.

W orzecznictwie sądów administracyjnych wskazuje się, że chodzi o minimum środków, bez których kontynuowanie działalności gospodarczej realizowanej przed zbyciem nie jest możliwe (por. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 21 czerwca 2012 r., sygn. I FSK 586/11, wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 15 maja 2012 r., sygn. I FSK 1223/11).

W interpretacjach organów podatkowych wskazuje się także, iż zdolność do niezależnego działania gospodarczego przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa może być potencjalna. Takie stanowisko zaprezentował Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 12 kwietnia 2011 r., nr IBPP3/4441-23/11/IK, wskazując, że „aby wydzielona część mienia przedsiębiorstwa mogła być uznana za zorganizowany zespół składników niematerialnych i materialnych, musi ona posiadać potencjalną zdolność do niezależnego działania gospodarczego jako samodzielny podmiot gospodarczy”. Tak też Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach w wyroku z dnia 13 sierpnia 2009 r., sygn. I SA/Ke 226/09.

Przedmiotem zbycia w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa muszą być więc elementy konieczne do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej, umożliwiające prowadzenie tej działalności. Jednocześnie elementy te muszą pozostawać we wzajemnych relacjach, nie mogą stanowić jedynie przypadkowego zbioru. Zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest bowiem sumą poszczególnych składników, lecz ich zorganizowanym zespołem.

Mając na uwadze literalne brzmienie definicji zorganizowanej części przedsiębiorstwa, elementami koniecznymi do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa są:

 1. składniki materialne,
 2. składniki niematerialne,
 3. zobowiązania.

W ocenie Wnioskodawcy w analizowanym zdarzeniu przyszłym Oddział spełniać będzie warunek wyodrębnienia funkcjonalnego. Elementy materialne oraz niematerialne, a także zobowiązania pozwolą nabywcy Oddziału na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opisanej w zdarzeniu przyszłym działalności operacyjnej.

Po pierwsze wskazać należy, że do Oddziału Wnioskodawcy przyporządkowane będzie prawo do nieruchomości, przy użyciu której operacyjna działalność gospodarcza może być kontynuowana. Jak Wnioskodawca wskazał w opisie zdarzenia przyszłego, do działalności operacyjnej prowadzonej przez Oddział przypisane będą pomieszczenia w najmowanej przez Wnioskodawcę nieruchomości.

Niezależnie od powyższego wskazać należy, ze w orzecznictwie sądów administracyjnych prezentowane są stanowiska zgodnie z którymi prawo do władania nieruchomością, nie musi wchodzić w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Przykładowo Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 30 sierpnia 2011 r., sygn. II FSK 502/10 zwrócił uwagę, że „wykładnia językowa oraz systemowa interpretowanego przepisu nie daje podstaw do przyjęcia, że w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa musi wchodzić prawo do nieruchomości, na której działalność gospodarcza ma być prowadzona. (...) Biorąc pod uwagę realia stosunków gospodarczych oraz wynikające z zasady swobody działalności gospodarczej prawo prowadzenia tej działalność w dogodnej ze względów ekonomicznych formie (przewidzianej przez prawo), stwierdzić należy, że nie jest konieczne by wśród samodzielnych gospodarczo składników znajdowało się również prawo do nieruchomości, na której działalność ma być prowadzona. Jakkolwiek, działalność gospodarcza musi być, co oczywiste, realizowana w określonym fizycznie miejscu, to jednak prawo do władania nieruchomością, na której funkcjonuje zorganizowana część przedsiębiorstwa nie musi wchodzić w skład tak wyodrębnionej całości”.

W skład wyodrębnionego Oddziału Wnioskodawcy wchodzić będą także wszystkie środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne służące do prowadzenia działalności operacyjnej, a także elementy wyposażenia. Jak Wnioskodawca wskazywał w opisie zdarzenia przyszłego do Oddziału przyporządkowane zostaną elementy takie jak: sprzęt biurowy, samochody, komputery, oprogramowanie, wyposażenie biura, infrastruktura informatyczna i telekomunikacyjna (serwery, oprogramowanie, cyfrowa centrala telefoniczna, oprogramowanie niezbędne do obsługi tych urządzeń). W ocenie Wnioskodawcy nie ulega wątpliwości, że powyższe elementy pozwalają na prowadzenie samodzielnej działalności gospodarczej o charakterze operacyjnym, opisanej w zdarzeniu przyszłym.

Do Oddziału przedsiębiorstwa Wnioskodawcy przyporządkowana będzie także grupa pracowników (pracownicy aktualnego Działu Sprzedaży, Działu Unii Europejskiej, Działu Marketingu, Księgowości, Administracji, Działu Badań, Działu Szkoleń), która zapewni funkcjonowanie działalności gospodarczej o charakterze operacyjnym.

Jak Wnioskodawca wskazał w opisie zdarzenia przyszłego, w skład Oddziału Wnioskodawcy wchodzić będą także prawa i obowiązki wynikające z umów związanych z działalnością operacyjną (np. umowy o współpracy przedstawicielskiej i szkoleniowej, umowy zlecenia z trenerami, doradcami, podwykonawcami, przedstawicielami oraz agentami, umowy na realizację szkoleń, umowy doradztwa, zarządzania projektami dofinansowanymi z funduszy Unii Europejskiej, umowy zawarte z instytucjami wdrażającymi na otrzymanie pomocy publicznej i realizację zadań w ramach nich zleconych, umowy licencyjne, które nie upoważniają Wnioskodawcy do udzielania dalszych sublicencji na kraje inne niż terytorium Polski).

Z definicji zorganizowanej części przedsiębiorstwa wynika wprost konieczność przypisania do zorganizowanej części przedsiębiorstwa zobowiązań (oraz należności) związanych z jej funkcjonowaniem. Powyższa przesłanka również będzie spełniona w analizowanym zdarzeniu przyszłym. Jak Wnioskodawca wskazał w opisie zdarzenia przyszłego, w skład Oddziału wchodzić będą należności oraz zobowiązania Wnioskodawcy wynikające z działalności operacyjnej prowadzonej przez Wnioskodawcę, w tym w szczególności należności oraz zobowiązania Wnioskodawcy wynikające z wyżej wskazanych umów zawartych w związku z prowadzeniem działalności operacyjnej.

Do Oddziału przyporządkowane będą także środki pieniężne związane z działalnością operacyjną.

Uwzględniając powyższe, w ocenie Wnioskodawcy, Oddział przedsiębiorstwa Wnioskodawcy niewątpliwie stanowić będzie zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o VAT. Niewątpliwym jest, że wyodrębniony zostanie zespół składników materialnych oraz niematerialnych, w tym zobowiązań (środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, wyposażenie, pracownicy, prawa i obowiązki wynikające z umów, należności i zobowiązania, środki pieniężne), które pozwolą nabywcy (przejemcy) Oddziału na kontynuowanie wyodrębnionej działalności operacyjnej.

W ocenie Wnioskodawcy wartość rynkowa składników majątkowych składających się na Oddział przeniesionych na spółkę przejmującą lub nowo zawiązaną nie będzie stanowić przychodu Wnioskodawcy, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 z późn. zm., dalej jako „ustawa o CIT”).

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy o CIT, przychodami są w spółce podlegającej podziałowi, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie majątek przejmowany na skutek podziału lub majątek pozostający w spółce, nie stanowią zorganizowanej części przedsiębiorstwa - wartość rynkowa składników majątkowych przeniesionych na spółki przejmujące lub nowo zawiązane ustalona na dzień podziału lub wydzielenia.

Z powyższego przepisu wynika, że jeśli w przypadku podziału przez wydzielenie majątek pozostający w spółce dzielonej, jak i majątek wydzielany nie będą stanowić zorganizowanych części przedsiębiorstwa transakcja podziału będzie podlegać opodatkowaniu na gruncie ustawy o CIT. Przychodem do opodatkowania dla spółki dzielonej będzie w takim przypadku wartość rynkowa składników majątkowych, przeniesionych na spółki przejmujące lub nowo zawiązane, ustalona na dzień podziału.

Natomiast w sytuacji gdy przy podziale przez wydzielenie zarówno majątek wydzielany, jak i pozostający w spółce dzielonej stanowią zorganizowane części przedsiębiorstwa to transakcja podziału przez wydzielenie jest neutralna z punktu widzenia podatku dochodowego od osób prawnych.

Definicja zorganizowanej części przedsiębiorstwa uregulowana jest w przepisie art. 4a pkt 4 ustawy o CIT. Zgodnie z tym przepisem ilekroć w ustawie jest mowa o zorganizowanej części przedsiębiorstwa oznacza to organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Podkreślić w tym miejscu należy, że wyżej cytowana definicja jest tożsama z definicją zorganizowanej części przedsiębiorstwa uregulowaną w art. 2 pkt 27e ustawy VAT.

Jak już Wnioskodawca wykazał w uzasadnieniu do pytania oznaczonego nr 1 Oddział przedsiębiorstwa Wnioskodawcy, do którego wyodrębniona zostanie działalność operacyjna stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o VAT. Uwzględniając tożsamość definicji zorganizowanej części przedsiębiorstwa uregulowanej w ustawie o VAT oraz w ustawie o CIT, Oddział przedsiębiorstwa Wnioskodawcy stanowić będzie także zorganizowaną część przedsiębiorstwa na gruncie ustawy o CIT.

Nie ulega także wątpliwości, że pozostała w przedsiębiorstwie Wnioskodawcy działalność holdingowa, choć nie zostanie wyodrębniona formalnie w postaci Oddziału również stanowić będzie zorganizowaną część przedsiębiorstwa.

Wskazać w tym miejscu należy, że w orzecznictwie sądów administracyjnych podkreśla się, że wyodrębnienie nie musi przybierać sformalizowanego charakteru. Przykładowo Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 21 czerwca 2012 r., sygn. III SA/Wa 2836/11 wskazał, że „wyodrębnienie organizacyjne nie musi mieć sformalizowanego charakteru, ani też nie może być uznawane za decydujące dla bytu zorganizowanej części przedsiębiorstwa”.

Dla uznania, że w danym przypadku doszło do wyodrębnienia organizacyjnego wystarczające jest, aby wyodrębnienie faktycznie istniało i było dostrzegane w praktyce.

Po dokonaniu formalnego wydzielenia Oddziału prowadzącego działalność operacyjną pozostałe składniki materialne i niematerialne przypisane zostaną w całości do działalności holdingowej. Oznacza to, że zarówno działalność operacyjna, jak i działalność holdingowa zostaną wyodrębnione, a wyodrębnienie to niewątpliwie będzie dostrzegalne „z zewnątrz”. W odniesieniu do działalności holdingowej spełniona będzie zatem przesłanka wyodrębnienia organizacyjnego.

Spełniona będzie także przesłanka wyodrębnienia finansowego. Jak Wnioskodawca wskazał w opisie zdarzenia przyszłego, ewidencja księgowa Wnioskodawcy prowadzona będzie w ten sposób, że możliwe będzie przypisanie przychodów i kosztów odpowiednio do działalności holdingowej oraz operacyjnej.

Nie ulega także wątpliwości, że pozostałe w przedsiębiorstwie Wnioskodawcy składniki materialne i niematerialne (w tym zobowiązania) pozwolą Wnioskodawcy na kontynuowanie działalności holdingowej. Po dokonaniu planowanej transakcji, Wnioskodawca zamierza właśnie kontynuować jedynie działalność holdingową.

Uwzględniając powyższe, skoro majątek przejmowany na skutek podziału (w formie Oddziału prowadzącego działalność operacyjną) oraz majątek pozostający w przedsiębiorstwie Wnioskodawcy (służący do prowadzenia działalności holdingowej) stanowić będą zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisu art. 4 ust. 4 ustawy o CIT, przepis art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy o CIT nie znajdzie zastosowania w opisanym zdarzeniu przyszłym. Wartość rynkowa składników majątkowych składających się na Oddział przeniesionych na spółkę przejmującą lub nowo zawiązaną nie będzie stanowić przychodu Wnioskodawcy, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy o CIT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

podział spółki
ILPB2/436-178/14-2/MK | Interpretacja indywidualna

podział spółki przez wydzielenie
IPPP2/443-483/14-2/KOM | Interpretacja indywidualna

skutki podatkowe
ILPB2/415-138/14-4/JK | Interpretacja indywidualna

zorganizowana część przedsiębiorstwa
ITPP2/443-920/14/AD | Interpretacja indywidualna

Dokumenty powiązane lub podobne:

IBPP3/4441-23/11/IK | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.