IPPB5/423-607/13-3/MK | Interpretacja indywidualna

Czy Biuro, które zostanie przeniesione przez Wnioskodawcę na rzecz Spółki w ramach podziału przez wydzielenie Wnioskodawcy, stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r., nr 74, poz. 397; dalej: „Ustawa CIT”) oraz art. 2 pkt 27e ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., nr 177, poz. 1054; dalej: „Ustawa VAT”)?Czy przeniesienie przez Wnioskodawcę w drodze podziału przez wydzielenie na rzecz spółki przejmującej, składników majątkowych stanowiących zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt. 4 Ustawy CIT, spowoduje u Wnioskodawcy konieczność rozpoznania dla celów podatku dochodowego od osób prawnych przychodu związanego ze zbyciem tych składników majątkowych?
IPPB5/423-607/13-3/MKinterpretacja indywidualna
 1. podział spółki
 2. przychód
 3. zorganizowana część przedsiębiorstwa
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Definicje legalne
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 07.08.2013 r. (data wpływu 09.08.2013 r.) uzupełnionym pismem z dnia 19.09.2013 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

 • kwalifikacji wydzielonego majątku (Biura) jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa – jest prawidłowe,
 • skutków podatkowych planowej transakcji podziału spółki przez wydzielenie – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 09.08.2013 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

 • kwalifikacji wydzielonego majątku jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa,
 • skutków podatkowych planowej transakcji podziału spółki przez wydzielenie.
W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

X („Wnioskodawca”) jest podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą polegającą na transporcie kolejowym. W związku z planowanymi działaniami restrukturyzacyjnymi Wnioskodawca Uchwałą Zarządu X z dnia 23 lipca 2013 r. utworzył w obrębie swojego przedsiębiorstwa specjalne biuro, które będzie zajmowało się windykacją wszelkich roszczeń odszkodowawczych oraz związanych z nimi pozostałymi roszczeniami, przysługujących Wnioskodawcy w stosunku do Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej w związku z wadliwą implementacją do krajowego porządku prawnego dyrektywy 2001/14/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2001 r. w sprawie alokacji zdolności przepustowej infrastruktury kolejowej i pobierania opłat za użytkowanie infrastruktury kolejowej oraz przyznawania świadectw bezpieczeństwa, zmienionej dyrektywą 2004/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r., przysługujące Wnioskodawcy jako przewoźnikowi kolejowemu - Biuro Windykacji Specjalnej („Biuro”).

Biuro będzie kierowane przez dyrektora umocowanego stosownym pełnomocnictwem upoważniającym w szczególności do składania oświadczeń w imieniu Spółki związanych z działalnością wydzielonego Biura, w tym do zarządzania ruchomym majątkiem Spółki, nabywania majątku ruchomego oraz praw majątkowych, zawierania umów, reprezentowania Wnioskodawcy wobec organów administracji rządowej i samorządowej oraz przed sądami. Do obowiązków Dyrektora wydzielonego Biura będzie należało m.in. zarządzanie oraz kierowanie pracami Biura w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przysługujących Wnioskodawcy, o których mowa powyżej.

Działalność prowadzona przez Biuro jest wyodrębniona ze wszystkich pozostałych komórek organizacyjnych Wnioskodawcy, a tym samym nie jest prowadzona równolegle przez inne Biura Wnioskodawcy.

Celem realizacji zadań, Biuro zostało wyposażone w niezbędne pomieszczenie, w którym będzie prowadzona przedmiotowa działalność oraz pracowników odpowiedzialnych za realizację zadań. Pomieszczenie biurowe, w którym prowadzona będzie działalność Biura, zostało przydzielone w ramach budynku biurowego Wnioskodawcy w Warszawie. W części odpowiadającej przydzielonemu pomieszczeniu biurowemu Biuro partycypować będzie również w kosztach związanych z utrzymaniem Biura, w tym w kosztach energii elektrycznej, kosztach sprzątania oraz dostępu do mediów.

Wydzielona na potrzeby działalności Biura część istniejącego przedsiębiorstwa Wnioskodawcy będzie obejmowała w szczególności majątek w postaci:

 1. majątek ruchomy (np. komputery, inny sprzęt informatyczny, telefony, wyposażenie biurowe i samochód);
 2. wartości niematerialne i prawne, w tym niezbędne oprogramowanie komputerowe;
 3. należności i zobowiązania związane z działalnością Biura;
 4. dokumenty związane z prowadzoną działalnością.

Ponadto, w celu realizacji zadań Biura zawarta zostanie umowa na obsługę prawną w zakresie sądowego dochodzenia roszczeń przypisanych do Biura.

W celu wyodrębnienia finansowej działalności Biura Wnioskodawca otworzył rachunek bankowy, który będzie służył jedynie jego działalności. Z tego rachunku będą regulowane zobowiązania związane z Biurem.

Dodatkowo, system księgowy funkcjonujący u Wnioskodawcy umożliwia przyporządkowanie do Biura związanych z nim przychodów i kosztów (przyporządkowane są odpowiednie kody) oraz wyodrębnienie ewidencyjne należności i zobowiązań bezpośrednio związanych z działalnością Biura. Pozwala to na sporządzenie odpowiednich dokumentów finansowych, w szczególności na potrzeby sprawozdawczości zarządczej Wnioskodawcy.

Dla celów rachunkowości zarządczej system księgowy jest w stanie odpowiednio przyporządkować do Biura koszty ogólne funkcjonowania uwzględniające zaangażowanie i jego udział w całości działalności prowadzonej przez Wnioskodawcę. Jak wynika z powyższego prowadzona obecnie ewidencja dla celów zarządczych w systemie księgowym wykorzystywanym przez Wnioskodawcę pozwala zatem na formalne wyodrębnienie w zarządzaniu przychodami i kosztami oraz dokonywanie oceny efektywności ekonomicznej Biura funkcjonującego w ramach Wnioskodawcy. W zakresie sporządzania rocznego sprawozdania finansowego (bilansu oraz rachunku zysków i strat zgodnie z polską ustawą o rachunkowości) oraz rocznego rozliczenia podatkowego, sporządzane są one łącznie na poziomie Wnioskodawcy. Powyższe wynika z faktu, iż z prawnego punktu widzenia to Wnioskodawca, jako podmiot, jest zobowiązany do przygotowania sprawozdania finansowego oraz dokonania rozliczeń podatkowych. Sytuacja ta nie wpływa jednak negatywnie na możliwość odpowiedniego przyporządkowania przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań - o czym była już mowa powyżej.

W związku z decyzją podjętą przez akcjonariuszy Wnioskodawcy, część działalności Wnioskodawcy polegająca na działalności windykacyjnej roszczeń opisanych powyżej prowadzona przez Biuro zostanie przeniesiona na rzecz nowoutworzonej spółki, która powstanie w wyniku podziału przez wydzielenie Wnioskodawcy przeprowadzonego zgodnie z art. 529 Kodeksu spółek handlowych. („Spółka”).

Biuro będzie obejmować wszelkie składniki materialne i niematerialne wskazane w uchwale zarządu oraz omówione powyżej. Do Spółki zostaną również przeniesieni dotychczasowi pracownicy Wnioskodawcy, którzy pracowali bezpośrednio w Biurze.

Niezwłocznie po wydzieleniu, Spółka zawrze umowę najmu powierzchni biurowej z Wnioskodawcą, jak również umowę na obsługę administracyjną Spółki, m.in. w zakresie obsługi administracyjnej (np. księgowej).

Po dokonaniu transakcji (podziału przez wydzielenie) Spółka, w oparciu o nabyte od Wnioskodawcy Biuro, będzie prowadziła podstawową działalność w zakresie windykacji roszczeń, o których mowa powyżej. Zgodnie z zamierzeniem Wnioskodawcy, Spółka rozpocznie działalność od razu w oparciu o otrzymane składniki majątkowe, przejętych pracowników oraz korzystając z umów outsourcingowych dotyczących obsługi administracyjnej (np. w zakresie księgowości, obsługi prawnej).

Dodatkowo, Wnioskodawca zauważa, że składniki majątkowe pozostałe u Wnioskodawcy będą stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa, która w dalszym ciągu będzie prowadzić podstawową działalność polegającą na transporcie kolejowym.

Spółka wskazała, że również składniki majątkowe pozostałe u Wnioskodawcy po dokonaniu podziału będą stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa, w rozumieniu art. 4a pkt 4 Ustawy CIT.

W związku z faktem, iż wydzielone zastanie jedynie część działalności w zakresie windykacji roszczeń odszkodowawczych, majątek pozostający u Wnioskodawcy po dokonaniu transakcji (podziału przez wydzielenie) będzie umożliwiał kontynuowanie przez niego działalności. Wnioskodawca będzie nadal prowadził działalność w zakresie wykonywania kolejowych przewozów towarowych w komunikacji krajowej i międzynarodowej przy wykorzystaniu pozostających składników stanowiących zorganizowane przedsiębiorstwo.

Majątek pozostający u Wnioskodawcy po dokonaniu podziału będzie obejmował m. in. następujące składniki majątkowe niezbędne do prowadzenia działalności w pozostałym zakresie (tj. w zakresie innym niż zakres działalności Biura), w szczególności:

 • nieruchomości,
 • środki trwałe i wyposażenie,
 • wartości niematerialne i prawne (w tym licencje i oprogramowania komputerowe),
 • umowy związane z prowadzoną działalnością (w zakresie innym niż działalność Biura),
 • środki pieniężne znajdujących się na rachunkach bankowych,
 • należności oraz zobowiązania związane z działalnością Wnioskodawcy (w zakresie innym niż działalność Biura) oraz
 • księgi i dokumenty.

Jednocześnie Wnioskodawca dysponuje własnym personelem przypisanym do poszczególnych jednostek i komórek organizacyjnych Spółki (w tym Biura), co umożliwi po podziale samodzielną realizację zadań oraz prowadzenie samodzielnie działalności w pozostałym niewydzielonym zakresie.

Ponadto, należy zaznaczyć, iż Wnioskodawca posiada rachunki bankowe, które będą służyły jego działalności także po podziale. Posiada również system księgowy pozwalający na sporządzenie odpowiednich dokumentów finansowych, w szczególności na potrzeby sprawozdawczości zarządczej.

W związku z powyższym Wnioskodawca pragnie zauważyć, iż majątek pozostający u niego po dokonaniu podziału spełnia następujące przesłanki:

 1. stanowi zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań),
 2. jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie,
 3. jest przeznaczony do realizacji określonych zadań gospodarczych,
 4. stanowi niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania gospodarcze.

Podsumowując, na skutek podziału wszystkie składniki materialne i niematerialne związane z prowadzoną przez Wnioskodawcę działalnością, w szczególności w zakresie wykonywania kolejowych przewozów towarowych w komunikacji krajowej i międzynarodowej (z wyłączeniem działalności realizowanej przez Biuro), pozostaną w X. Działalność ta jest wyodrębniona zarówno pod względem finansowym jak i organizacyjnym i stanowi niezależną część przedsiębiorstwa, która samodzielnie realizuje zadania gospodarcze. Tym samym, zdaniem Wnioskodawcy, nie ma wątpliwości, iż działalność, pozostająca u Wnioskodawcy, również spełnia kryteria wymagane do uznania jej za zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 Ustawy CIT.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.
 1. Czy Biuro, które zostanie przeniesione przez Wnioskodawcę na rzecz Spółki w ramach podziału przez wydzielenie Wnioskodawcy, stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r., nr 74, poz. 397; dalej: „Ustawa CIT”) oraz art. 2 pkt 27e ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., nr 177, poz. 1054; dalej: „Ustawa VAT”)...
 2. Czy przeniesienie przez Wnioskodawcę w drodze podziału przez wydzielenie na rzecz spółki przejmującej, składników majątkowych stanowiących zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 Ustawy CIT, spowoduje u Wnioskodawcy konieczność rozpoznania dla celów podatku dochodowego od osób prawnych przychodu związanego ze zbyciem tych składników majątkowych...
 3. Czy przeniesienie Biura, stanowiącego zorganizowaną część przedsiębiorstwa, przez Wnioskodawcę na rzecz Spółki w ramach podziału przez wydzielenie Wnioskodawcy, podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług („VAT”)...
 4. Czy planowany w trybie art. 529 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r., nr 94, poz. 1037; dalej: „KSH”) podział przez wydzielenie Biura, który zostanie przeniesiony przez Wnioskodawcę na rzecz Spółki, stanowiącego zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu Ustawy CIT oraz Ustawy VAT podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych (dalej: „PCC”)...

Przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej jest wykładnia przepisów w zakresie pytań oznaczonych nr 1 w części dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych oraz nr 2.

Wniosek spółki w zakresie pytań oznaczonych nr 1 w części dotyczącej podatku od towarów i usług, nr 3 oraz 4 zostanie rozpatrzony odrębnymi rozstrzygnięciami.

Zdaniem Wnioskodawcy.

Ad. 1.

Biuro stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu powołanego przepisu Ustawy CIT oraz Ustawy VAT.

Zgodnie z art. 4a pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm., dalej: „ustawa CIT”) zorganizowana część przedsiębiorstwa zdefiniowana jest jako: „organizacyjnie/finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Na podstawie powyższej definicji organy podatkowe (np. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji z 3 stycznia 2013 r., sygn. ILPB1/415-930/12-4/AG), jak również sądy administracyjne (np. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 9 października 2009 r., sygn. III SA/Wa 674/09) oraz doktryna prawa podatkowego (np. Janusz Marciniuk, „Podatek dochodowy od osób prawnych. Komentarz”, C.H. Beck, Warszawa, 2011, wydanie 11) wskazały na cztery przesłanki, które należy spełnić w celu uznania określonego zespołu składników majątku za zorganizowaną część przedsiębiorstwa:

 1. istnieje zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania,
 2. zespół ten jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie,
 3. składniki te przeznaczone są do realizacji określonych zadań gospodarczych,
 4. zespół tych składników mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące ww. zadania gospodarcze.

Sprawdzenie czy wszystkie powyższe przesłanki zostały w omawianym przypadku spełnione, prowadzi do wniosku, że Biuro stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu powołanego przepisu Ustawy CIT.

Poniżej Wnioskodawca przedstawia cztery przesłanki i wskazuje, w jaki sposób zostały spełnione w zaprezentowanym stanie faktycznym.

 • Przesłanka 1

Istnieje zespół składników majątku, który obejmuje zarówno składniki materialne jak i niematerialne, a także zobowiązania.

W omawianym przypadku Biuro obejmuje m. in. następujące składniki;

 • majątek ruchomy (np. komputery, inny sprzęt informatyczny, telefony, wyposażenie biurowe i samochód);
 • wartości niematerialne i prawne, w tym niezbędne oprogramowanie komputerowe;
 • należności i zobowiązania związane z działalnością biura,
 • dokumenty związane z prowadzoną przez Biuro działalnością.

Dodatkowo, do Spółki zostaną również przeniesieni dotychczasowi pracownicy Wnioskodawcy, którzy pracowali bezpośrednio w Biurze. Do Spółki zostanie również przeniesiona umowa na obsługę prawną w zakresie sądowego dochodzenia roszczeń przypisanych do Biura.

W związku z powyższym pierwszą przesłankę, dotyczącą składników materialnych oraz niematerialnych jak również zobowiązań, należy uznać za spełnioną.

 • Przesłanka 2

Zespół składników majątku winien być organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie.

Przesłanka ta składa się z dwóch elementów, tj. (a) wyodrębnienia organizacyjnego oraz (b) wyodrębnienia finansowego.

Odnośnie wyodrębnienia organizacyjnego Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji z 20 marca 2013 r. (sygn. IPTPP2/443-1060/12-2/JS) stwierdził, że „wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa ma swoje miejsce w strukturze organizacyjnej podatnika jako dział, wydział, oddział itp. Przy czym, w doktrynie zwraca się uwagę, że organizacyjne wyodrębnienie powinno być dokonane na bazie statutu, regulaminu lub innego aktu o podobnym charakterze.” W analizowanym stanie faktycznym przesłanka ta jest spełniona, gdyż wyodrębnienie Biura w przedsiębiorstwie Wnioskodawcy zostało dokonane na podstawie uchwały zarządu Wnioskodawcy zgodnie z którą został powołany dział o nazwie „Biuro Windykacji Specjalnej”.

Odnośnie wyodrębnienia finansowego, w tej samej interpretacji, organ podatkowy podkreślił, że „wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej ale sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Również i ta przesłanka jest w omawianym stanie faktycznym spełniona, gdyż Wnioskodawca prowadzić będzie ewidencję księgową pozwalającą na wyodrębnienie aktywów i zobowiązań oraz przyporządkowanie odpowiednich przychodów i kosztów do Biura. Ewidencja ta będzie prowadzona przez dział księgowy Wnioskodawcy przy użyciu narzędzi informatycznych.

Dodatkowo, w ramach wyodrębnienia finansowanego Wnioskodawca otworzył rachunek bankowy przyporządkowany do działań prowadzonych przez Biuro, z którego będą regulowane należności oraz zobowiązania związane z Biurem.

Analogiczne podejście do kwestii wyodrębnienia organizacyjnego i finansowego można odnaleźć również w innych interpretacjach organów podatkowych:

 • interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 22 lutego 2013 r. (sygn. IPTPP2/443-1002/12-2/AW),
 • interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 27 lipca 2012 r. (sygn. IPTPP2/443-345/12-4/JN),
 • interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 17 października 2011 r. (sygn. ILPP2/443-1086/11-2/AD),
 • interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 12 października 2011 r. (sygn. IBPBI/2/423-785/ 11/MO),
  jak również w orzecznictwie sądów administracyjnych:
 • wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 26 maja 2011 r. (sygn. III SA/Wa 2292/10) oraz
 • wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z 16 listopada 2010 r. (sygn. I SA/Wr 1150/10).

W związku z powyższym, drugą przesłankę dotyczącą wyodrębnienia organizacyjnego oraz finansowego, należy uznać za spełnioną.

 • Przesłanka 3

Zespół składników majątku powinien być przeznaczony do realizacji konkretnych zadań.

W omawianym przypadku należy zauważyć, że Biuro samo w sobie ma na celu realizację określonych zadań Wnioskodawcy, polegających na windykacji wszelkich roszczeń odszkodowawczych oraz związanych z nimi pozostałych roszczeń przysługujących Wnioskodawcy w stosunku do Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z wadliwą implementacją do krajowego porządku prawnego dyrektywy 2001/14/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2001 r. w sprawie alokacji zdolności przepustowej infrastruktury kolejowej i pobierania opłat za użytkowanie infrastruktury kolejowej oraz przyznawania świadectw bezpieczeństwa, zmienionej dyrektywą 2004/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r.

Przeznaczenie do realizacji wskazanej działalności ma podstawy nie tylko w prawnych fundamentach (uchwała zarządu wyodrębniająca Biuro), ale również w faktycznych (z racji złożonej problematyki kwestii dochodzenia wskazanych roszczeń konieczne było wyodrębnienie jednostki wyspecjalizowanej). Na charakter przeznaczenia Biura mogą wskazywać również przyporządkowane do tego działu, w uchwale zarządu, składniki majątku Wnioskodawcy wskazane powyżej, których charakter jednoznacznie wskazuje, że są niezbędne (bezpośrednio oraz pośrednio) przy procesie dochodzenia roszczeń.

W związku z powyższym trzecią przesłankę, dotyczącą przeznaczenia zespołu składników majątku do realizacji konkretnych zadań, należy uznać za spełnioną.

 • Przesłanka 4

Zespół składników majątku mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo realizujące samodzielnie swoje zadania.

Tę ostatnią przesłankę rozumie się zazwyczaj jako wymaganie, aby „zorganizowana część przedsiębiorstwa mogła stanowić potencjalne niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze, których realizacji służy w istniejącym przedsiębiorstwie” (Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji z 14 marca 2013 r., (sygn. ITPB3/423-735/12/MK). Innymi słowy oznacza ‚„potencjalną zdolność zorganizowanej części przedsiębiorstwa do funkcjonowania jako samodzielny podmiot gospodarczy. Składniki majątkowe materialne i niematerialne wchodzące w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa muszą zatem umożliwić nabywcy podjęcie działalności gospodarczej w ramach odrębnego przedsiębiorstwa.” (Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji z 10 czerwca 2013 r., sygn. IPTPP2/443-234/13-2/JS). Jak zauważył z kolei Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji z 7 grudnia 2011 r., sygn. ILPP1/443-1160/11-4/KG) „winno ono mieć również zdolność zaistnienia jako niezależne przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551 i art. 552 ustawy - Kodeks cywilny”.

Nie ulega wątpliwości, że Biuro może prowadzić działalność jako działający niezależnie od Wnioskodawcy podmiot. W obrocie gospodarczym występuje szereg podmiotów specjalizujących się w usługach windykacyjnych. Spółka otrzymując Biuro, będzie w stanie rozpocząć bez zbędnej zwłoki przedmiotową działalność, gdyż będzie posiadała do tego wszelkie niezbędne składniki majątku, jak również wykwalifikowany personel. Dodatkowo, niezwłocznie po wydzieleniu Spółka zawrze z Wnioskodawcą umowy outsourcingowe na obsługę administracyjną (np. w zakresie księgowości). Wnioskodawca podkreśla, że konieczność korzystania z umów outsourcingowych nie oznacza, że przenoszone składniki majątkowe nie stanowią zorganizowanej części przedsiębiorstwa (tak np. Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 27 września 2011 r., sygn. I FSK 1383/10) w którym stwierdził wprost, że „dla bytu zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) konieczny jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania, co oznacza, że zespół ten nie musi obejmować działów obsługujących przedsiębiorstwo pod względem niematerialnym, w zakresie obsługi kadrowej, informatycznej i finansowej, które nie są niezbędne do realizacji, przez zespół tak wyodrębnionych składników majątkowych, jego określonych zadań gospodarczych.”).

W związku z powyższym czwartą przesłankę, dotyczącą (potencjalnej) niezależności, należy uznać za spełnioną.

Reasumując, zdaniem Wnioskodawcy, zważywszy, że wszystkie cztery przesłanki wymagane przepisami Ustawy CIT oraz wskazywane przez organy podatkowe, sądy administracyjne oraz doktrynę prawa podatkowego, zostaną w analizowanym przypadku spełnione, Biuro może zostać uznane za zorganizowaną część przedsiębiorstwa Wnioskodawcy w rozumieniu art. 4a pkt 4 Ustawy CIT.

Jednocześnie, zdaniem Wnioskodawcy powyższe przesłanki zostaną spełnione również w odniesieniu do majątku, który pozostanie w Spółce pod dokonaniu podziału Spółki przez wydzielenie.

 • Przesłanka 1

Wnioskodawca wskazuje, iż przesłankę pierwszą dotyczącą składników materialnych oraz niematerialnych jak również zobowiązań, należy również uznać za spełnioną, w odniesieniu do majątku pozostającego u Wnioskodawcy po dokonaniu podziału ponieważ również majątek Wnioskodawcy po podziale obejmował będzie m. in. następujące składniki:

 • nieruchomości,
 • środki trwałe i wyposażenie,
 • wartości niematerialne i prawne (w tym licencje i oprogramowania komputerowe),
 • umowy związane z prowadzoną działalnością (w zakresie innym niż działalność Biura),
 • środki pieniężne znajdujących się na rachunkach bankowych,
 • należności oraz zobowiązania związane z działalnością Wnioskodawcy (w zakresie innym niż działalność Biura) oraz
 • księgi i dokumenty.

Jednocześnie należy zaznaczyć, iż Wnioskodawca dysponuje personelem przypisanym do poszczególnych jednostek i komórek organizacyjnych Spółki (w tym Biura), co umożliwi po podziale samodzielną realizację zadań oraz prowadzenie samodzielnie działalności w pozostałym niewydzielonym zakresie.

W związku z powyższym pierwszą przesłankę, dotyczącą składników materialnych oraz niematerialnych jak również zobowiązań, należy uznać za spełnioną zarówno w odniesieniu do Biura, jak i w zakresie majątku pozostającego u Wnioskodawcy po dokonaniu podziału.

 • Przesłanka 2

Wnioskodawca wskazuje, iż przesłankę drugą dotyczącą wyodrębnienia organizacyjnego oraz finansowego, należy uznać za spełnioną również w odniesieniu majątku pozostającego u Wnioskodawcy po dokonaniu podziału, gdyż pozostała działalność prowadzona przez Wnioskodawcę (inna niż działalność Biura), jest wyodrębniona wewnętrznie w ramach struktury organizacyjnej X. Tym samym po podziale Wnioskodawca będzie mógł kontynuować działalność związaną ze świadczeniem usług, w szczególności w zakresie wykonywania kolejowych przewozów towarowych w komunikacji krajowej i międzynarodowej, w oparciu o strukturę organizacyjną funkcjonującą w Spółce.

Odnośnie wyodrębnienia finansowego, również i ta przesłanka jest w omawianym stanie faktycznym spełniona, bowiem Wnioskodawca prowadzi ewidencję księgową pozwalającą na wyodrębnienie aktywów i zobowiązań oraz przyporządkowanie odpowiednich przychodów i kosztów do Biura oraz do pozostałej działalności prowadzonej przez Wnioskodawcę. Dodatkowo, w ramach wyodrębnienia finansowanego Wnioskodawca posiada odrębne rachunki bankowe przyporządkowane do działań prowadzonych przez Biuro, oraz rachunki bankowe dla pozostałej działalności nie objętej zakresem działania Biura.

Tym samym, przesłankę powyższą dotyczącą wyodrębnienia organizacyjnego oraz finansowego, należy uznać za spełnioną zarówno w odniesieniu do Biura, jak i majątku pozostającego u Wnioskodawcy po dokonaniu podziału.

 • Przesłanka 3

Wnioskodawca wskazuje, iż przesłankę trzecią dotyczącą przeznaczenia zespołu składników majątku do realizacji konkretnych zadań, należy uznać za spełnioną, również w odniesieniu do majątku pozostającego u Wnioskodawcy po dokonaniu podziału, gdyż należy zauważyć, że Wnioskodawca realizuje, w oparciu o wydzielenie funkcjonalne, także inne zadania, niż wyodrębnione zadania Biura polegające na windykacji roszczeń odszkodowawczych. W związku z powyższym trzecią przesłankę, dotyczącą przeznaczenia zespołu składników majątku do realizacji konkretnych zadań, należy uznać za spełnioną w odniesieniu do Biura, jak i majątku pozostającego u Wnioskodawcy po dokonaniu podziału.

 • Przesłanka 4

Wnioskodawca wskazuje, iż przesłankę czwartą dotyczącą niezależności, należy uznać za spełnioną, również w odniesieniu do majątku pozostającego u Wnioskodawcy po dokonaniu podziału, bowiem nie ulega wątpliwości, iż nie tylko Biuro ale i pozostała część spółki po wydzieleniu będzie realizowała określone zadania gospodarcze zgodnie z przedmiotem swojej działalności. Zespół składników majątku Wnioskodawcy będzie stanowić niezależne przedsiębiorstwo realizujące samodzielnie swoje zadania.

Reasumując, zdaniem Wnioskodawcy, zważywszy, że wszystkie cztery przesłanki wymagane przepisami Ustawy CIT oraz wskazywane przez organy podatkowe, sądy administracyjne oraz doktrynę prawa podatkowego, zostaną w analizowanym przypadku spełnione, zarówno Biuro jak i składniki majątku Wnioskodawcy po dokonaniu podziału, powinny zostać uznane za zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 Ustawy CIT.

Ad. 2.

W ocenie Wnioskodawcy, przeniesienie w drodze podziału przez wydzielenie na rzecz Spółki przejmującej składników majątkowych stanowiących zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 Ustawy CIT nie spowoduje u Wnioskodawcy konieczności rozpoznania dla celów podatku dochodowego od osób prawnych przychodu związanego ze zbyciem tych składników majątkowych, bowiem również majątek pozostający u Wnioskodawcy po dokonaniu podziału także stanowić będzie zorganizowaną część przedsiębiorstwa.

Zasadniczo, zgodnie z regulacjami Ustawy CIT odpłatne zbycie składników majątkowych przez podatnika powoduje konieczność rozpoznania z jednej strony przychodów, z drugiej kosztów dla celów podatkowych. Wynika to z treści art. 7 ust. 1 Ustawy CIT, zgodnie z którym przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty.

W myśl art. 7 ust. 2 Ustawy CIT dochodem, z zastrzeżeniem art. 10 i 11 tej ustawy, jest nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym; jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą.

Ustawa CIT nie zawiera normatywnej definicji terminu „przychód”. Artykuł 12 ust. 1 Ustawy CIT tworzy bowiem tylko otwarty (przykładowy) katalog zdarzeń stanowiących przychód podatkowy. Zarówno w orzecznictwie (np. wyrok NSA z dnia 14 maja 1998 r., sygn. SA/Sz 1305/97 czy wyroku NSA w Warszawie z dnia 27 listopada 2003 r., sygn. III SA 3382/02) jak i doktrynie (S. Babiarz, L. Błystak, B. Dauter, A. Gomułowicz, R. Pęk, K. Winiarski „Podatek dochodowy od osób prawnych” Warszawa 2012 str. 308;) przyjmuje się, że przychodem jest ta wartość, która wchodząc do majątku podatnika może powiększyć jego aktywa, i która ma charakter definitywnego przyrostu <majątku podatnika>.

Zgodnie z art. 14 Ustawy CIT przychodem z odpłatnego zbycia rzeczy lub praw majątkowych, jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie. Zasada ta doznaje przez ustawodawcę uszczegółowienia w określonych przypadkach (np. art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy CIT, tj. wniesienie aportu do spółki kapitałowej, gdzie cena utożsamiona została z wartością nominalną objętych akcji/udziałów).

Regułom ustalania kosztów poświęcono treść art. 15 i 16 Ustawy CIT. Kosztami tymi są zasadniczo wydatki poniesione na zbywane składniki majątkowe (z modyfikacjami w przypadku określonych rodzajów składników majątkowych np. w zakresie amortyzacji środków trwałych, sposobu nabycia akcji, etc.). Istotne jest jednak to, że przychód dla celów podatkowych powstać może jedynie w wyniku zbycia odpłatnego, któremu w zmian za przeniesienie własności określonych rzeczy i praw towarzyszy ekwiwalentne (w rozumieniu stron) świadczenie nabywcy na rzecz zbywcy (pieniężne, rzeczowe, etc.). Z punktu widzenia zbywcy składników majątkowych dla rozpoznania przychodu warunkiem sine qua non jest bowiem uzyskanie od nabywcy określonego przysporzenia (ceny), które trwale zwiększy jego aktywa. Brak takiego świadczenia ze strony nabywcy wyklucza możliwość (i obowiązek) rozpoznania przychodu ze zbycia składników majątkowych.

Takie przysporzenie nie występuje dla spółki dzielonej w przypadku podziału przez wydzielenie. Czynność ta nie jest bowiem tożsama z wniesieniem wkładu niepieniężnego. Przenosząc na rzecz spółki przejmującej składniki majątkowe określone w planie podziału (niezależnie od tego czy stanowią one przedsiębiorstwo, jego zorganizowaną cześć czy zbiór rzeczy i/lub praw), spółka zbywająca nie otrzymuje żadnego świadczenia wzajemnego. Nie ma ona także wpływu na sam fakt dokonania podziału. Kwestia ta leży w gestii wspólników. To oni podejmują odpowiednie uchwały korporacyjne, decydują o szczegółach połączenia (w tym przenoszonych składnikach), wreszcie nabywają akcje (udziały) w spółce przejmującej (skutki podatkowe dla wspólników - i tylko dla nich - określone są w art. 10 Ustawy CIT). W świetle zatem generalnych zasad systemowych regulujących opodatkowania dochodu, fakt przekazania składników majątku spółce przejmującej nie powinien kreować obowiązku podatkowego dla spółki dzielonej

Z tego punktu widzenia w ocenie Wnioskodawcy na odrębną uwagę zasługuje treść art. 12 ust. 1 pkt 9 Ustawy CIT, zgodnie, z którym, przychodem jest w spółce podlegającej podziałowi, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie majątek przejmowany na skutek podziału lub majątek pozostający w spółce, nie stanowią zorganizowanej części przedsiębiorstwa - wartość rynkowa składników majątkowych przeniesionych na spółki przejmujące lub nowo zawiązane ustalona na dzień podziału lub wydzielenia.

Przepis ten wskazuje zatem, że w niektórych sytuacjach spółka dzielona zobowiązana będzie do rozpoznania przychodu w związku z przeniesieniem składników majątkowych na rzecz spółki przejmującej. Zakładając racjonalność ustawodawcy i pomijając dla celów interpretacyjnych określone błędy konstrukcyjne tego przepisu (np. w zakresie odwołania się do mechanizmów art. 14 ust. 2 i 3 Ustawy CIT, w sytuacji gdy wobec braku jakiegokolwiek przysporzenia majątkowego u spółki dzielonej niezrozumiałym wydaje się odwołanie do regulacji mających zastosowanie w przypadku rozbieżności między przychodem deklarowanym (cena) a wartością rynkową zbywanych składników majątkowych) uznać należy, że przepis ten stanowi wyjątek i odstępstwo od generalnych zasad opodatkowania przychodu jako przysporzenia, które trwale zwiększa aktywa podatnika. Decyzją ustawodawcy (przy zastrzeżeniach natury systemowej i konstytucyjnej, co do prawidłowości takiego rozwiązania) podział spółki (w tym przez wydzielenie) jest zdarzeniem prawnopodatkowym powodującym obowiązek rozpoznania przychodu przez spółkę dzieloną w wysokości wartości rynkowej przekazywanych składników. Rzeczony obowiązek rozpoznania przychodu doznaje z kolei wyjątku w sytuacji, gdy - przy podziale przez wydzielenie - zarówno majątek przenoszony na spółkę przejmującą, jak i majątek pozostający w spółce dzielonej stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa.

Zważywszy zatem na fakt, że w przypadku Wnioskodawcy zarówno majątek przenoszony na spółkę przejmującą, jak i majątek pozostający w jej władaniu po podziale stanowić będzie zorganizowaną część przedsiębiorstwa, Wnioskodawca nie uzyska przychodów w myśl art. 12 ust. 1 pkt 9 Ustawy CIT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się – za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

W odniesieniu do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnych stwierdzić należy, iż są one rozstrzygnięciami wydanymi w konkretnych sprawach, osadzonych w określonym stanie faktycznym i tylko do nich się odnoszących, w związku z tym nie mają mocy powszechnie obowiązującego prawa i tym samym nie są wiążące dla Organu wydającego przedmiotową interpretację.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim, wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.