IPPB5/423-6/08-3/MB | Interpretacja indywidualna

Czy wyżej opisany wkład niepieniężny wypełnia definicję zorganizowanej części przedsiębiorstwa zawartej w art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i czy w związku z tym nie będzie miał zastosowania art. 12 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy.
IPPB5/423-6/08-3/MBinterpretacja indywidualna
 1. aport
 2. powstanie przychodu
 3. przychód
 4. wkłady niepieniężne
 5. zorganizowana część przedsiębiorstwa
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Definicje legalne
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody -> Nieruchomości udostępnione nieodpłatnie
 3. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody -> Przychody
 4. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody -> Sprzedaż nieruchomosci i praw majątkowych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 01.09.2008r. (data wpływu 4.09.2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie aportu zorganizowanej części przedsiębiorstwa - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4.09.2008r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie aportu zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

P S.A. zajmuje się produkcją wyrobów z proszków spiekanych i metalurgicznych. Spółka zamierza wnieść zorganizowaną część prowadzonego przedsiębiorstwa w formie aportu do nowozakładanej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Przeniesiona zostanie zorganizowana część przedsiębiorstwa stanowiąca ośrodek wczasowy położony w S gmina U, województwo zachodniopomorskie. Ośrodek wczasowy stanowi samodzielną część majątku spółki, na który składają się: nieruchomość gruntowa, dla której prowadzona jest księga wieczysta w Sądzie Rejonowym, posadowione na tym gruncie budynki w postaci budynku stołówki wraz sanitariatami oraz kilkunastu domków kampingowych. W skład wnoszonego aportu będą wchodzić oprócz opisanych nieruchomości, wartości niematerialne i prawne, jak np. umowy z kontrahentami, umowy z dzierżawcami, zobowiązania i należności. Zostanie przeniesiona również własność całego wyposażenia, towarów i środków trwałych dotyczących tej części przedsiębiorstwa. Ośrodek wczasowy prowadzi działalność wyodrębnioną od pozostałej części P SA. zarówno pod względem przedmiotu tej działalności, jak też położenia geograficznego siedziba spółki i jej zakład produkcyjny położony jest w Ł w województwie mazowieckim. Majątek opisany powyżej to zespół składników materialnych i niematerialnych, który stanowi odrębny zakład mogący samodzielnie realizować zadania gospodarcze - ośrodka wczasowego.

Spółka zadała następujące pytanie:

Czy wyżej opisany wkład niepieniężny wypełnia definicję zorganizowanej części przedsiębiorstwa zawartej w art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i czy w związku z tym nie będzie miał zastosowania art. 12 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy.

Zdaniem wnioskodawcy opisane składniki majątku spółki w postaci ośrodka wczasowego i związane z jego funkcjonowaniem wartości niematerialne i prawne, spełniają definicję zorganizowanej części przedsiębiorstwa wskazaną w art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i w związku z tym przepis art. 12 ust 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie ma w tym przypadku zastosowania.

Na tle przedstawionego zdarzenie przyszłego stwierdzam, co następuje:

Definicja przedsiębiorstwa i zorganizowanej części przedsiębiorstwa zawarta jest w art. 4a pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. Dz.U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.).

Art. 4a pkt 3 w/w ustawy stanowi, że przedsiębiorstwo – to przedsiębiorstwo w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 551 ustawy z dnia 23.04.1964r. - Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej. Obejmuje ono w szczególności: - oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa), - własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości, - wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne, - koncesje, licencje i zezwolenia, - patenty i inne prawa własności przemysłowej, - majątkowe prawa autorskie i inne majątkowe prawa pokrewne, - tajemnice przedsiębiorstwa, - księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Natomiast zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa, zgodnie z art. 4a pkt 4 w/w ustawy, jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania. Z powyższej definicji wynika, iż aby zespół składników majątkowych (materialnych i niematerialnych) mógł zostać uznany za zorganizowaną część przedsiębiorstwa muszą zostać spełnione łącznie następujące przesłanki:

 1. istnienie zespołu składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań,
 2. zespół ten jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie,
 3. składniki te przeznaczone są do realizacji określonych zadań gospodarczych,
 4. zespół tych składników może stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania gospodarcze.

Powyższe oznacza, że zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa nie jest suma poszczególnych składników, przy pomocy których w przyszłości, będzie można prowadzić odrębny zakład, lecz pewnym zorganizowanym zespołem tych składników, przy czym punktem odniesienia jest tutaj rola, jaką te składniki majątkowe odgrywały w funkcjonowaniu istniejącego przedsiębiorstwa.

Wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa występuje w strukturze organizacyjnej podatnika. Ocena ta musi być dokonywana według podstawowego kryterium, tj. ustalenia jaką rolę składniki majątkowe i związane z nimi prawa materialne odgrywały w funkcjonowaniu dotychczasowego przedsiębiorstwa (na ile stanowiły wyodrębnioną organizacyjnie i funkcjonalnie całość).

Wyodrębnienie finansowe oznacza sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów, oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa. W sytuacji wyodrębnienia finansowego możliwe jest oddzielenie finansów przedsiębiorstwa od finansów jego zorganizowanej części. Zorganizowana część przedsiębiorstwa jest w stanie samodzielnie prowadzić działalność i istnieć niezależnie od przedsiębiorstwa głównego. Nie musi to być postać oddziału samodzielnie rozliczającego się. Ważne natomiast jest aby przenoszone należności i zobowiązania były wyodrębnione i dały się przyporządkować organizacyjnie i finansowo do wyodrębnionego majątku (tak aby można było przejąć funkcje gospodarcze).

Odnośnie wyodrębnienia funkcjonalnego to kryterium to sprowadza się do ustalenia czy wyodrębniona organizacyjnie całość jest w stanie przejąć zadania oraz samodzielnie funkcjonować na rynku. Nie budzi bowiem wątpliwości to, iż aby wydzielona część mienia przedsiębiorstwa mogła być uznana za zorganizowany zespół składników niematerialnych i materialnych, musi ona posiadać potencjalną zdolność do niezależnego działania gospodarczego jako samodzielny podmiot gospodarczy. Składniki majątkowe: materialne i niematerialne wchodzące w skład przedsiębiorstwa muszą zatem umożliwić nabywcy podjęcie działalności gospodarczej w ramach odrębnego przedsiębiorstwa.

W świetle przedstawionego przez Spółkę zdarzenia przyszłego oraz powołanego przepisu art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, należy stwierdzić, iż wymienione we wniosku składniki przedsiębiorstwa wnoszone na pokrycie udziałów w kapitale zakładowym posiadają cechy wymienione w art. 4a ust. 4 ustawy i mieszczą się w pojęciu zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Odnosząc się do kwestii udziałów Sp. z o.o. objętych przez Wnioskodawcę (S.A.) w zamian za wkład niepieniężny (aport), którego przedmiotem jest zorganizowana część przedsiębiorstwa Spółki stwierdzić należy, że:

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 13 i 14, jest w szczególności nominalna wartość udziałów (akcji) w spółce kapitałowej albo wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część; przepisy art. 14 ust. 1 – 3 stosuje się odpowiednio.

Wobec powyższego uznając, że w/w zespół składników materialnych i niematerialnych stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa Spółki, to wniesienie go do Sp. z o.o. nie spowoduje powstania przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

W świetle stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy przedstawionego przez wnioskodawcę zdarzenia przyszłego i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie , ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty powiązane lub podobne:

IPPB5/423-96/08-4/MB | Interpretacja indywidualna

IBPP3/443-128/09/PK | Interpretacja indywidualna

IPPP1-443-286/09-2/JB | Interpretacja indywidualna

IBPBI/2/423-154/09/PP | Interpretacja indywidualna

IPPP3-443-226/09-2/JF | Interpretacja indywidualna

IPPP3-443-225/09-2/JF | Interpretacja indywidualna

IPPP2/443-310/09-2/AS | Interpretacja indywidualna

IPPP2/443-311/09-2/AS | Interpretacja indywidualna

IPPP3/443-228/09-2/KT | Interpretacja indywidualna

ILPB3/423-289/09-3/EK | Interpretacja indywidualna

IPPP3/443-702/09-3/MM | Interpretacja indywidualna

IPPP3-443-655/09-3/JF | Interpretacja indywidualna

IPPB5/423-483/09-4/MB | Interpretacja indywidualna

ILPP1/443-1117/09-2/BD | Interpretacja indywidualna

ITPB3/423-119/10/MT | Interpretacja indywidualna

ILPP1/443-1580/09-2/HW | Interpretacja indywidualna

ILPP1/443-2/10-4/AI | Interpretacja indywidualna

ILPP1/443-481/10-2/NS | Interpretacja indywidualna

ILPP1/443-481/10-3/NS | Interpretacja indywidualna

IPPP1/443-877/10-4/AW | Interpretacja indywidualna

IPPB2/436-302/10-2/MZ | Interpretacja indywidualna

IPPB5/423-553/10-4/DG | Interpretacja indywidualna

IPPB3/423-644/10-2/AG | Interpretacja indywidualna

IPPB5/423-516/10-4/MB | Interpretacja indywidualna

ILPB4/423-88/10-2/MC | Interpretacja indywidualna

ILPP1/443-772/10-2/MP | Interpretacja indywidualna

ILPP1/443-773/10-2/AK | Interpretacja indywidualna

ILPB4/423-87/10-2/mc | Interpretacja indywidualna

IPPP1-443-31/11-2/JL | Interpretacja indywidualna

ILPP1/443-1294/10-5/MK | Interpretacja indywidualna

© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.