IPPB5/423-573/14-2/MK | Interpretacja indywidualna

Czy na dzień przeprowadzania podziału Spółki wyodrębnienie Działalności Innowacyjne (tj. działalność prowadzona w ramach Oddziału) oraz Działalności Pocztowej stanowić będzie, każde z osobna, zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
Czy podział Spółki wnioskodawcy w zakresie opisanym w stanie faktycznym w oparciu o treść art. 529 § 1 pkt. 4 ustawy Kodeks spółek handlowych, doprowadzi do powstania po stronie wnioskodawcy przychodu, powodującego konieczność zapłaty podatku dochodowego?
IPPB5/423-573/14-2/MKinterpretacja indywidualna
 1. podział spółki
 2. podział spółki przez wydzielenie
 3. skutki podatkowe
 4. zorganizowana część przedsiębiorstwa
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Definicje legalne
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 16 czerwca 2014 r. (data wpływu 18 czerwca 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych planowej transakcji podziału spółki – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 czerwca 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych planowej transakcji podziału spółki.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka S.A (dalej również jako: Spółka/Wnioskodawca), została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym. Spółka S. A. rozpoczęła swoją działalność w lipcu 2006 roku. Spółka została powołana do świadczenia usług pocztowych i kurierskich. Działa na podstawie zaświadczenia o wpisie do Rejestru Operatorów Pocztowych. Spółka wykonuje usługi zgodnie z ustawą z dnia 12.06.2003 Prawo Pocztowe. Spółka jest niezależnym operatorem prywatnym. Rok 2006 w działalności Spółki to rok budowania struktury organizacyjnej oraz sieci Oddziałów. Pierwsze kontakty i zamówienia na wykonanie usług miały miejsce w 2007 r., od którego następuje stały dynamiczny rozwój Spółki. W dniu 17 czerwca 2010 r. Spółka S.A. stała się jednym z Członków - Założycieli Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Niepublicznych Operatorów Pocztowych. Organizacja ta jest związkiem pracodawców i zrzesza prywatnych operatorów świadczących usługi pocztowe. W dniu 21.07.2010 Ogólnopolski Związek Pracodawców Niepublicznych Operatorów Pocztowych został zarejestrowany w KRS.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 11 343 490,00 zł. Jedynym akcjonariuszem Spółki jest spółka prawa cypryjskiego B. Limited.

Działalność Pocztowa

Przeważającą działalność Spółki stanowią usługi pocztowe szczegółowo opisane poniżej (dla uproszczenia w dalszej części wniosku działalność ta będzie określona jako „Działalność Pocztowa”). Działalność Pocztowa stanowi główną działalność prowadzoną przez Spółkę.

Spółka S.A. jest alternatywnym operatorem pocztowym specjalizującym się w usłudze doręczania korespondencji pocztowej i kurierskiej masowo generowanej przez klientów z sektora biznesowego, tj. firm, instytucji i korporacji, które cyklicznie wysyłają duże ilości przesyłek takich jak: faktury, rachunki, bilingi, wezwania do zapłaty, wyciągi z kont, czasopisma, katalogi, ulotki i inne druki. Spółka w znacznej mierze świadczy usługi w oparciu o podpisane umowy o współpracę z firmami działającymi w sektorze energetycznym, telekomunikacyjnym, finansowo - bankowym i reklamowym. Spółka zawarła umowy z klientami oraz firmami działającymi w branży konfekcjonowania korespondencji masowej. Umowy te dają Spółce stabilizację finansową i operacyjną oraz gwarancję stałych, dużych przychodów.

Zasadniczym celem Spółki jest kompleksowa obsługa oparta na indywidualnym dostosowaniu oferowanych usług do potrzeb i wymagań każdego klienta. Spółka S.A. jest firmą elastyczną, oferującą kompleksową obsługę korespondencji masowej.

Spółka korzysta na podstawie zawartych umów najmu z nowych Centrów Dystrybucyjnych (sortownie) pozwalających na obsługę korespondencji z terenu całego kraju oraz na podstawie zawartej umowy o współpracę w zakresie świadczenia usług pocztowych z Sortowni Centralnej.

Dotychczasową ofertę Spółki SA można podzielić na:

 • Przesyłka adresowa zwykła - jest to przesyłka o wadze do 2000 g, której zawartość może stanowić korespondencja, dokumenty, prasa, książki lub inne drobne rzeczy dopuszczone do przewozu pocztowego, przyjęta na podstawie zbiorczego dowodu nadania, bez podawania indywidualnych cech tej przesyłki.
 • Przesyłka rejestrowana - jest to przesyłka o wadze do 2000g, której zawartość może stanowić korespondencja, dokumenty, prasa, książki lub drobne rzeczy dopuszczone do przewozu pocztowego, przyjęta za potwierdzeniem nadania, w którym podano indywidualne cechy przesyłki i doręczana za pokwitowaniem odbioru.
 • Przesyłka bezadresowa - jest to przesyłka nieopatrzona adresem - informacja pisemna lub graficzna (ulotki, broszury, kupony, katalogi, książki itp.), zwielokrotniona za pomocą technik drukarskich lub podobnych, utrwalona na papierze, albo innym materiale używanym w poligrafii. Spółka SA doręcza przesyłki bezadresowe do Odbiorców na wskazanym przez Nadawcę obszarze (np. województwa, miasta, dzielnicy, osiedla, ulicy). Przesyłka bezadresowa może być nadana w opakowaniu, albo bez opakowania. Maksymalne wymiary przesyłki bezadresowej nie mogą przekroczyć: grubość - 20 mm, długość - 325 mm, szerokość 230 mm. Wszystkie czynności w tym zakresie wykonywane są przez pracowników Spółki, którzy najpierw osobiście odbierają materiały od klienta (przesyłki bezadresowe) i następnie zajmują się ich składaniem, kopertowaniem i nadaniem do wysyłki.

Spółka dostarcza przesyłki pocztowe w obrocie krajowym. Strategia Spółki oparta jest o rozbudowaną sieć logistyczną (w tym sieć logistyczną, z której korzysta Spółka na podstawie stosownej umowy zawartej z podmiotem trzecim) oraz profesjonalną kadrę będącą w stanie sprostać działalności prowadzonej przez niezależnego operatora pocztowego na każdym etapie świadczenia usług pocztowych.

Cały proces doręczeniowy w Spółce wspomagany jest systemem informatycznym rejestrującym codzienny ruch przesyłek, umożliwiającym ich śledzenie na każdym etapie dystrybucji. Dzięki wdrożeniu zintegrowanego nowoczesnego systemu informatycznego w 2010 roku Spółka wprowadziła usługi, tj. przesyłka polecona (tzw. list rejestrowany) oraz przesyłka za potwierdzeniem odbioru (tzw. ZPO).

Spółka w listopadzie 2013 r. wygrała przetarg nieograniczony na „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz zwrotu przesyłek niedoręczonych” na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907) dot. doręczania przesyłek przez okres dwóch lat (wartość zamówienia to ok. 250 min zł rocznie). W oparciu o wygrany przetarg nieograniczony Spółka w latach 2014 i 2015 zobowiązana jest dostarczać całość korespondencji „generowanej” przez sądy powszechne oraz prokuratury. W związku z wygranym przetargiem nieograniczonym Spółka zawarła ze Skarbem Państwa - Sądem Apelacyjnym w dniu 18 grudnia 2013 r. umowę na: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz zwrotu przesyłek niedoręczonych.

W związku z realizacją wyżej określonego kontraktu Spółka zawarła z I. Sp. z o.o. Porozumienie w zakresie współpracy przy świadczeniu usług na rzecz sądów i prokuratur. Porozumienie to przewiduje w szczególności, że I. Sp. z o.o, zobowiązany jest udostępniać Spółce swoją sieć placówek pocztowych własnych, jak również sieć placówek agencyjnych w tym R. S.A. i N. S.A. (sieć tych placówek spełnia wymagania przetargu ogłoszonego przez Centrum Zakupów dla Sądownictwa i obejmuje łącznie co najmniej 7077 placówek).

Dodatkowo należy zaznaczyć, że Spółka oraz I. Sp. z o.o. w formie pisemnej określiły „Warunki współpracy dotyczące świadczenia usług pocztowych na potrzeby umów zawartych ze Skarbem Państwa Sądem Apelacyjnym i Prokuratorem Generalnym ”. W dokumencie tym szczegółowo określono warunki świadczenia usług pocztowych przez I. Sp. z o.o. na rzecz Spółki w odniesieniu do jednostek organizacyjnych sądownictwa powszechnego oraz jednostek organizacyjnych prokuratury szczegółowo wskazanych w stosownym załączniku.

Działalność Innowacyjna

Oprócz Działalności Pocztowej opisanej szczegółowo powyżej, Spółka, której aktywność nastawiona jest na ustawiczny rozwój, zdecydowała się także równolegle rozwijać działalność innowacyjną w zakresie tzw. działalności awizomatowej oraz działalności polegającej na świadczeniu usług dot. przesyłek ekspresowych, opartą o wykorzystanie transportu lotniczego w krajowym i międzynarodowym ruchu pasażerskim (dla uproszczenia w dalszej części wniosku działalności te będą określone łącznie jako „Działalność Innowacyjna”).

W zakresie działalności awizomatowej Spółką otrzymała dofinansowanie w oparciu o Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013. Tytuł projektu to: „Wdrożenie innowacyjnej technologii awizomatowej celem zaoferowania unikalnej masowej usługi pocztowej”, wartość projektu: 8 010 000 PLN, wartość dofinansowania: 4 000 000 PLN, okres realizacji: 1.01.2013 – 31.12.2013. Spółka zawarła z Bankiem Gospodarstwa Krajowego Umowę o dofinansowanie w ramach działania 4.3 Kredyt technologiczny osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. Jednocześnie Spółka zawarła z Bankiem Umowę o kredyt technologiczny złotowy na finansowanie inwestycji. Kwota finansowania w tej umowie została określona na 4 min zł. Kredyt ten miał być przeznaczony przez Spółkę wyłącznie na pokrycie kosztów realizacji inwestycji technologicznej polegającym na „Wdrożeniu innowacyjnej technologii awizomatowej celem zaoferowania unikalnej masowej usługi pocztowej”, która opisana w przedłożonym przez Spółkę wniosku o dofinansowanie w formie premii technologicznej”. Kredyt ten został w całości spłacony w kwietniu 2014 r.

Ponadto Spółka w ramach realizacji wyżej opisanego dofinansowania zawarła także z R. Umowę Planu Bonów Dłużnych, w związku z którą to Umową do dyspozycji Spółki przekazano 3 773 584,92 zł (4 mln zł to wartość nominalna Należności Głównej z Bonów Dłużnych, data spłaty to natomiast 11 sierpnia 2014 r., typ instrumentu finansowego: bony dłużne, kupujący: X. S.A.).

W wyniku realizacji niniejszego projektu została wprowadzona na rynek docelowy nowa niespotykana na świecie usługa „kompleksowy system odbioru przesyłek awizowanych przez klientów indywidualnych za pośrednictwem awizomatów” - urządzeń czynnych całą dobę przez 7 dni w tygodniu.

Awizomat jest to innowacyjne urządzenie łączące elementy automatyczne i elektroniczne, umożliwiające osobie upoważnionej do odbioru, odbiór znajdującej się w nim Przesyłki lub Przesyłek oraz nadawanie Przesyłek za jego pomocą. Ponadto Awizomat wykorzystuje skaner kodów kreskowych w celu identyfikacji odbiorcy i odczytania danych z awizo (użytkownik będzie przykładał awizo pod skaner, co spowoduje automatyczne otwarcie skrzynki zawierającej przesyłki dla danego odbiorcy) oraz w przypadku listów poleconych również skaner dowodu osobistego (urządzenie będzie skanowało dowód osobisty i weryfikowało dane w nim zapisane - w przypadku potwierdzenia tożsamości dana skrytka będzie otwierana).

W oparciu o ww. określone dofinansowanie Spółka zawarła Umowę dostawy awizomatów, zgodnie z którą to umową Spółka zleciła wyprodukowanie 100 awizomatów. Wykonawca za wykonanie jednej sztuki Awizomatu z partii seryjnej lub prototypowej otrzymał wynagrodzenie w wysokości 80.000 zł. Zgodnie z harmonogramem cały pakiet awizomatów został przekazany Spółce do końca 2013 r.

Spółka na dzień 31 grudnia 2013 r. dokonała rozstawienia w odpowiednio wskazanych lokalizacjach na terenie 7 województw 99 awizomatów (jedno z urządzeń przebywa w chwili obecnej w serwisie).

Działalność awizomatowa prowadzona jest przez Spółkę w oparciu o współpracę z trzema podmiotami, tj. X. S.A. (dot. montażu awizomatów, dzierżawy gruntu pod lokalizacje awizomatów oraz świadczenia na rzecz Spółki usług serwisowych oraz usługi utrzymania sieci awizomatowej etc.), E. Sp. z o.o. (dot. świadczenia na rzecz Spółki usługi dzierżawy gruntu oraz usługi integracji awizomatów z siecią paczkomatów etc.) oraz I. Sp. z o.o. (dot. świadczenia przez Spółkę na rzecz I. Sp; z o.o. usługi awizomatowej etc.).

Umowa zawarta z E. określa zasady współpracy Stron w zakresie zapewnienia Spółce możliwości integracji awizomatów w sieci paczkomatów, umożliwienia przesyłania paczek i listów pomiędzy paczkomatami a awizomatami i odwrotnie, jak również pomiędzy awizomatami, ustalenia zasad podnajmu lokalizacji udostępnionych pod awizomaty oraz pozyskiwania nowych lokalizacji, ustalenia zasad ponoszenia kosztów instalacji, integracji oraz serwisu awizomatów. Integracja awizomatów oznacza wszelkie czynności synchronizacyjne, w tym w zakresie oprogramowania, których przeprowadzenie jest niezbędne, aby awizomat mógł funkcjonować w sieci paczkomatów zarządzanej przez E. Sp. z o.o. w taki sposób jak pozostałe paczkomaty, a w szczególności był widoczny w systemie zarządzającym siecią w sposób umożliwiający nadawanie i odbiór przesyłek za pomocą tego urządzenia.

W zamian za możliwość integracji awizomatów w sieci E. Sp. z o.o. Spółka zobowiązana jest płacić na rzecz E. Sp. z o.o. wynagrodzenie od każdej przesyłki dostarczonej za pośrednictwem awizomatu.

Współpraca z I. Sp. z o.o. jest prowadzona przez Spółkę na podstawie Umowy o świadczenie usług awizomatowych. Umowa ta określa warunki wykonywania i korzystania z innowacyjnej usługi awizomatowej świadczonej przez Spółkę na rzecz I. Sp. zo.o., a polegających na umożliwieniu klientowi odbioru, nadawania, doręczania przesyłek z wykorzystaniem awizomatu, jak również powiadamianiu klienta o możliwości dokonania odbioru, dokonanym odbiorze, nadaniu lub o złożeniu przesyłki w awizomacie. Z tytułu świadczenia usług awizomatowych Spółce przysługuje stosowne wynagrodzenie za każdą przesyłkę umieszczoną w awizomatach w ramach świadczenia tych usług na rzecz I. Sp. z o.o.

Dodatkowo w niedalekiej przyszłości Spółka zamierza rozwinąć wspomnianą już powyżej działalność polegającą na świadczeniu usług dot. przesyłek ekspresowych, opartą o wykorzystanie transportu lotniczego w krajowym i międzynarodowym ruchu pasażerskim, w zakresie której Spółka zaplanowała m.in. wdrożenie sieci samoobsługowych przesyłkomatów, dzięki którym możliwe będzie nadanie przesyłki ekspresowej w sposób zdalny, 24/7 (urządzenia będą instalowane na lotniskach, dworcach, przy hotelach). Urządzenia te będą zaopatrzone w czujniki zajętości skrytek, zapewniające jak najwyższy poziom bezpieczeństwa urządzeń, osób korzystających i przedmiotów w nich przechowywanych. Wprowadzenie tego typu zabezpieczeń do samoobsługowych przesyłkomatów umożliwia identyfikację przedmiotów, które nie powinny się w skrytkach znajdować (nie zostały zdefiniowane w systemie przez nadawcę przesyłki; zostały pozostawione pomimo opróżnienia skrytki), w tym przedmiotów potencjalnie niebezpiecznych - zapewnienie odpowiedniego standardu bezpieczeństwa w obsłudze lotnisk, a także w innych miejscach wystawienia urządzeń - warunkuje to dopuszczenie do użytkowania urządzeń przez właścicieli portów lotniczych. Nowa usługa umożliwi dostarczenie szerokiej gamy produktów (ważne dokumenty, paczki, rzeczy zgubione itp.) nawet tego samego dnia - w zależności od miejsca docelowego i długości trwania lotu. Wykorzystanie w procesie transportu przesyłek regularnej siatki połączeń lotniczych, w tym również węzły przesiadkowe, powoduje, iż zasięg geograficzny nowej usługi będzie niemal nieograniczony.

Projekt ten pozwoli na zdobycie nowych klientów, dla których realizacja przesyłki ekspresowej a co za tym idzie możliwie jak najkrótszy gwarantowany czas jej dostawy, jest czynnikiem krytycznym. Istotnym rozwiązaniem jest również możliwość nadania bagażu osób podróżujących za granicę lub w Polsce, celem ułatwienia jego transportu i uniknięcia opłaty za nadbagaż. W tym kontekście nowa usługa to również wygodne rozwiązanie dla turystów dokonujących zakupów w Polsce. Bagaż będzie wkładany przez turystę do przesyłkomatu np. blisko hotelu, w którym mieszkał, a następnie dostarczany do miejsca zamieszkania przez kuriera z firmy współpracującej ze Spółką i skorelowaną z systemem IT Spółki. Dzięki tej usłudze także liczne sklepy w Polsce będą mogły otrzymać dostęp do rynków zagranicznych czy też zwiększyć zakres dostępu do rynku krajowego.

W celu realizacji projektu wdrożenia tzw. przesyłki ekspresowej Spółka wystąpiła do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, z wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu (4. Oś priorytetowa: Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia, Działanie 4,4: Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym). Wniosek te został złożony przez Spółkę w dniu 18 grudnia 2013 r. (nr wniosku o dofinansowanie). Wniosek ten zakłada m.in. nabycie: automatycznych terminali samoobsługowych (przesyłkomatow), zestawu serwerów, komputerów, zestawów meblowych, urządzenia wielofunkcyjnego do obsługi działu, systemu IT, oprogramowania biurowego, licencji na oprogramowanie w zakresie logistyki projektu.

W maju 2014 Spółka otrzymała pozytywną weryfikację wyżej określonego wniosku.

Jednocześnie z Działalnością Innowacyjną Spółka planuje także powiązać współpracę ze spółką N. Spółka Akcyjna, w której to Spółka posiada ok 36% kapitału zakładowego, N. S,A. w ramach tej działalności będzie świadczyła usługi m.in.: e-faktury, poczty hybrydowej, archiwizacji i digitalizacji dokumentów oraz fulfilmentu e-commerce.

Zorganizowana część przedsiębiorstwa dot. Działalności Pocztowej

Działalność Pocztowa jest to główna część przedsiębiorstwa Spółki (centralna). Tak jak w przypadku wspomnianej powyżej Działalności Innowacyjnej, Działalność Pocztowa stanowi niezależną część działalności z wszelkimi cechami zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Działalność Pocztowa stanowi organizacyjnie, finansowo, majątkowo i funkcjonalnie wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie Spółki zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który jednocześnie mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące określone zadania.

Na tę zorganizowaną część przedsiębiorstwa (związaną z Działalnością Pocztową) składają się:

 1. oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo (nazwa),
 2. własność ruchomości w szczególności w postaci:
  • wyposażenia biurowego (szafy, krzesła, biurka, kontenerki, stoły i krzesła konferencyjne),
  • sprzętu komputerowego (komputery, monitory, tablety, notebooki, drukarki, skanery, urządzenia wielofunkcyjne, niszczarka),
  • Serwerów,
  • szaf metalowych,
  • sejfu i kasy pancernej,
  • systemu monitoringu wizualnego,
  • wózków paletowych,
  • sortownic i stołów do sortowania,
  • liczarek do banknotów,
  • czytników kodów kreskowych,
  • wagi, etc,
 3. na potrzeby funkcjonowania Działalności Pocztowej wykorzystywane są nieruchomości wynajdowane od podmiotów trzecich,
 4. określone umowy, których realizacja związana jest z funkcjonowaniem Działalności Pocztowej, a w szczególności umowy:
  • Umowa Na: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz zwrotu przesyłek niedoręczonych zawarta ze Skarbem Państwa - Sądem Apelacyjnym w dniu 18 grudnia 2013 r.,
  • Porozumienie w zakresie współpracy przy świadczeniu usług na rzecz sądów i prokuratur zawarte z I. Sp. z o.o. + „Warunki współpracy dotyczące świadczenia usług pocztowych na potrzeby umów zawartych ze Skarbem Państwa Sądem Apelacyjnym i Prokuratorem Generalnym”,
  • umowy o współpracę zawarte z firmami z branży energetycznej, telekomunikacyjnej, finansowo-bankowej i reklamowej, firmami działającymi w branży konfekcjonowania korespondencji masowej,
  • inne umowy o współpracę dot. prowadzenia Działalności pocztowej,umowy zawarte z doręczycielami na doręczanie korespondencji,
  • umowy związane z prowadzeniem POK-ów (tzw. Punkty Obsługi Klienta),
  • umowy dot. świadczenia usług prawnych, umowy na usługi IT, umowy leasingowe dot. korzystania z samochodów osobowych,
 5. zobowiązania (w sensie zobowiązań pieniężnych, oprócz zobowiązań wynikających z wyżej wskazanych umów) oraz należności. Zobowiązania i należności związane z funkcjonowaniem Działalności Pocztowej są księgowane odrębnie tylko dla tej działalności,
 6. wartości niematerialne i prawne - tj. m.in. licencje na oprogramowanie sprzętu komputerowego, serwerów, oprogramowanie antywirusowe, modułu administrator, wykonanie portalu internetowego, struktura bazy danych, system śledzenia przesyłek, elektroniczne zwrotne potwierdzenie odbioru (oprogramowanie do prowadzenia systemu umożliwiającego masowe przetwarzanie obrazów dokumentów Zwrotnego Potwierdzenia Odbioru - tzw. ZPO), program komputerowy wykorzystywany dla świadczenia usługi przesyłki zintegrowanej, etc.,
 7. należności krótkoterminowe,
 8. środki pieniężne ze sprzedanych usług.

Do przykładowych pasywów związanych z Działalnością Pocztową należą w szczególności:

 1. zobowiązania wobec dostawców usług, towarów i materiałów związanych z inwestycjami i utrzymaniem sieci,
 2. zobowiązania leasingowe (samochody),
 3. zobowiązania publiczno-prawne związane z działalnością.

Należy także dodać, iż z Działalnością Pocztową związani są pracownicy (są to pracownicy, którzy nie zostaną przejęci na podstawie art. 231 Kodeksu pracy do Oddziału). Pracownikami tymi kieruje wyznaczona osoba, w ramach określonej struktury organizacyjnej. Spółka na potrzeby Działalności Pocztowej posiada szereg rachunków bankowych - które są odrębne od rachunku bankowego przewidzianego dla Oddziału. Liczba Pracowników przypisanych do Działalności Pocztowej znacznie przekracza liczbę pracowników przypisanych do Oddziału.

Jednostka macierzysta (Spółka) prowadzi odrębne od Oddziału księgi rachunkowe, zatem możliwym jest ustalenie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań nieodnoszących się do Oddziału.

Zorganizowana część przedsiębiorstwa - dot. Działalności Innowacyjnej

Celem Spółki jest dalszy rozwój Działalności Pocztowej oraz Działalności Innowacyjnej, przy jednoczesnym wyraźniejszym rozdzieleniu tych działalności.

W tym celu Spółka zdecydowała się prowadzić całość Działalności Innowacyjnej w oparciu o Oddział Spółki Akcyjnej (zwany dalej Oddziałem).

Spółka uznała bowiem za wskazane, aby ze swojej struktury wyodrębnić do Oddziału zespół składników materialnych i niematerialnych niezbędny do prowadzenia działalności awizomatowej a także w przyszłości działalności dot. przesyłki ekspresowej. Wyodrębnienie takie pozwala bowiem w sposób zrównoważony doprowadzić do rozwoju Działalności Innowacyjnej Spółki przy jednoczesnym utrzymaniu na odpowiednim poziomie Działalności Pocztowej. Odział, który został zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym, zajmuje się wyłącznie prowadzeniem Działalności Innowacyjnej. Dla potrzeb Oddziału wyodrębniono zespół składników materialnych i niematerialnych niezbędnych do prowadzenia Działalności Innowacyjnej.

Oddział ten jest wyodrębniony organizacyjnie, finansowo, majątkowo i funkcjonalnie w istniejącym przedsiębiorstwie Spółki, na który składa się zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który jednocześnie mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące określone zadania.

Spółka otrzymała przychody z tytułu prowadzenia działalności awizomatowej, tj. uzyskała przychód w związku ze świadczeniem usługi awizomatowej. Jednocześnie Spółka poniosła stosowne wydatki związane z przygotowaniem, aktywacją oraz prowadzeniem działalności awizomatowej.

Składniki majątkowe i niemajątkowe przypisane do Oddziału przez jednostkę macierzystą (tj. Spółkę) składają się na:

 • 100 awizomatów,
 • wyposażenie biurowe (biurka, krzesła, kontenerki),
 • sprzęt komputerowy (komputer, notebook, drukarki, skaner),
 • akcje spółki N. S. A. z siedzibą (ok. 36% kapitału zakładowego).

Ponadto w ramach Działalności Innowacyjnej wykorzystywane są w oparciu o umowy leasingowe dwa samochody osobowe.

Na potrzeby funkcjonowania Działalności Innowacyjnej wykorzystywana jest nieruchomość wynajmowana od podmiotu trzeciego.

Oddział prowadzi odrębne od jednostki macierzystej (Spółki) księgi rachunkowe (możliwym jest zatem ustalenie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań Oddziału w sposób umożliwiający ich jednoznaczne wyodrębnienie z ogółu przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań jednostki macierzystej (Spółki). W oparciu o zmodyfikowany system finansowo-księgowy dla Oddziału prowadzona jest odrębna sprawozdawczość finansowa (tj. sporządzanie odrębnych rachunków zysków i strat oraz bilansów) oraz sprawozdawczość zarządcza (tj. generowanie raportów dotyczących działalności oddziału).

Oddziałowi został nadany odrębny numer NIP, by mógł on w szczególności pełnić samodzielnie funkcje płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych i płatnika składek na ubezpieczenie społeczne w stosunku do pracowników, którzy będą zatrudnieni w Oddziale.

Na czele zespołu pracowników Oddziału stała będzie osoba kierująca tym Oddziałem - Dyrektor do spraw rozwoju, której to osobie Spółka udzieli stosownych pełnomocnictw do reprezentowania Oddziału (zostanie ustanowiona prokura oddziałowa).

Ponadto do Oddziału został przyporządkowany rachunek bankowy.

Do Oddziału przypisano ponadto wszelkie umowy zawarte przez Spółkę w związku z prowadzeniem Działalności Innowacyjnej, tj. m.in.:

 • Umowa dot. świadczenia na rzecz Spółki usługi dzierżawy gruntu oraz usługi integracji awizomatów z siecią paczkomatów,
 • Umowa o świadczenie usług awizomatowych,
 • Umowy licencyjne m.in. Umowy Transferu Technologii i Know-How etc.,
 • Umowa dostawy awizomatów,
 • Umowa o dofinansowanie w ramach działania 4.3 Kredyt technologiczny osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013,
 • Umowę o kredyt technologiczny złotowy na finansowanie inwestycji z dnia 21.12.2012 r.,
 • Umowa o świadczenie usług doradczych w zakresie świadczenia usług doradczych w związku z realizacją projektu pt. „Wdrożenie innowacyjnej technologii awizomatowej celem zaoferowania unikalnej masowej usługi pocztowej”,
 • umowy leasingowe dot. korzystania z dwóch samochodów osobowych,
 • umowy najmu w odniesieniu do lokalizacji awizomatów, etc.

Podział Spółki

W celu oddzielenia ryzyka związanego z prowadzeniem Działalności Innowacyjnej od głównej działalności Spółki, tj. Działalności Pocztowej w najbliższym czasie dojdzie najprawdopodobniej do podziału Spółki. Prowadzenie Działalności Innowacyjnej związane jest z zaciąganiem dodatkowych zobowiązań, również w ramach realizacji programu dofinansowania działalności awizomatowej a najprawdopodobniej również w przyszłości działalności dot. przesyłki ekspresowej. W chwili obecnej istnieje obawa, że prowadzenie Działalności Innowacyjnej może mieć negatywny wpływ na Działalność Pocztową, a w szczególności na realizację Umowy Na: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz zwrotu przesyłek niedoręczonych.

Podział Spółki nastąpi w oparciu o treść art. 529 § 1 pkt 4 ustawy Kodeks spółek handlowych, zgodnie z którym to podział Spółki nastąpi poprzez przeniesienie części majątku Spółki (spółka dzielona) na spółkę nowozawiązaną (tzw. podział przez wydzielenie).

Spółka nie będzie posiadała jakichkolwiek udziałów w spółce nowo zawiązanej i odwrotnie. Spółka posiada siedzibę na terytorium RP. Spółka nowo zawiązana również będzie posiadała siedzibę na terytorium RP.

Podział ten będzie polegał na tym, iż zorganizowana część przedsiębiorstwa Spółki prowadzona w postaci Oddziału zostanie wydzielona do spółki nowo zawiązanej (spółka z o.o. bądź spółka akcyjna), która najprawdopodobniej będzie działała pod firmą „Spółka Innowacje” (bądź inną), natomiast pozostała zorganizowana część przedsiębiorstwa związana z Działalnością Pocztową pozostanie w Spółce (spółka dzielona).

Jest możliwym, że na skutek podziału dojdzie do podziału części kapitałów własnych Spółki (innych niż kapitały zakładowe, utworzonych z dochodów Spółki) zostanie przekazana na podwyższenie kapitału zakładowego w spółce nowozawiązanej.

Przyczyny przeprowadzenia podziału Spółki

Spółka pragnie ponadto poinformować, że marcu 2014 r, zostało złożone w Departamencie Programów Europejskich (Bank Gospodarstwa Krajowego) pismo dot. projektu „Wdrożenie innowacyjnej technologii awizomatowej celem zaoferowania unikalnej masowej usługi pocztowej” dot. wniosku o zaakceptowanie zmiany prawno-organizacyjnej w strukturze Spółki, która to zmiana ma pozostać bez wpływu na realizację projektu lub osiągnięcie celów projektu współfinansowanego ze środków działania 4.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Spółka w piśmie tym wskazała, że planuje podział organizacyjny i prawny swojej struktury. Jako przyczynę podjęcia takiej a nie innej decyzji Spółka wskazała realizację Umowy Na: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz zwrotu przesyłek niedoręczonych. Spółka w piśmie tym wskazuje, że korzystnym ekonomiczniej i organizacyjnie będzie wydzielenie gałęzi biznesu związanej z doręczaniem listów i przesyłek w formie tradycyjnej oraz gałęzi biznesu związanej z innowacjami i nowymi technologiami.

Należy podkreślić, że celem przeprowadzenia planowanego podziału Spółki jest zdaniem wnioskodawcy ograniczenie wpływu ryzyk wdrażania Działalności Innowacyjnej na podstawową działalność Spółki, tj. Działalność Pocztową. Wnioskodawca uważa za wskazane przeprowadzenie dywersyfikacji potencjalnych ryzyk wynikających z prowadzenia każdej z działalności.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy na dzień przeprowadzania podziału Spółki wyodrębnienie Działalności Innowacyjne (tj. działalność prowadzona w ramach Oddziału) oraz Działalności Pocztowej stanowić będzie, każde z osobna, zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych...
 2. Czy podział Spółki wnioskodawcy w zakresie opisanym w stanie faktycznym w oparciu o treść art. 529 § 1 pkt 4 ustawy Kodeks spółek handlowych, doprowadzi do powstania po stronie wnioskodawcy przychodu, powodującego konieczność zapłaty podatku dochodowego...

Zdaniem Wnioskodawcy,

Odpowiedź na pytanie 1

Spółka uważa, że każdy z wyodrębnionych obszarów działalności gospodarczej (wyodrębnienie jako Działalność Innowacyjna i Działalność Pocztowa) stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa („ZCP”) na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Zgodnie z art. 4a pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r, o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851 z późn. zm., dalej: ustawa o CIT); „Ilekroć w ustawie jest mowa o zorganizowanej części przedsiębiorstwa - oznacza to organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania”.

Zgodnie z powyższym z ZCP mamy do czynienia, jeżeli spełnione są wszystkie następujące przesłanki:

 1. istnieje zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań,
 2. zespół ten jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie,
 3. składniki te przeznaczone są do realizacji określonych zadań gospodarczych,
 4. zespół tych składników mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące określone zadania gospodarcze.

W związku z tym, że ustawodawca nie definiuje w jaki sposób spełnienie powyższych przesłanek powinno być weryfikowane, konieczne jest indywidualne rozpatrzenie każdego z przypadków.

ZCP nie jest sumą poszczególnych składników, przy pomocy których można prowadzić odrębny zakład, lecz pewnym zorganizowanym zespołem tych składników. Podstawowym wymogiem jest zatem to, aby ZCP stanowiła zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań). Warunkiem niezbędnym jest wydzielenie tego zespołu w istniejącym przedsiębiorstwie, które to wydzielenie ma zachodzić na trzech płaszczyznach: organizacyjnej, finansowej, funkcjonalnej.

W opisywanym stanie faktycznym bezsprzecznie mamy do czynienia z pełnym wyodrębnieniem organizacyjnym. Każda z działalności prowadzona jest:

 1. w specjalnych zespołach - przy czym nadmienić należy, że w najbliższym czasie dojdzie do pełnego wyodrębnienia pracowników w ramach Działalności Innowacyjnej (tj. Oddział będzie pełnił funkcję pracodawcy po uzyskaniu numeru NIP),
 2. na czele zespołów pracowników stoją osoby kierujące pracownikami dla każdego rodzaju działalności (z zastrzeżeniem punktu a powyżej),
 3. każda z działalności opiera się co do zasady na innych grupach składników majątkowych i związanych z nimi praw materialnych,
 4. każda z działalności stanowi funkcjonalną całość w ramach odrębnego przedsiębiorstwa.

Wyodrębnienie finansowe oznacza sytuację, gdy sposób prowadzenia ewidencji rachunkowej przedsiębiorstwa pozwala na przyporządkowanie majątku, przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa, a ściślej do realizowanych przez nią zadań gospodarczych. Nie należy jednak utożsamiać tego pojęcia z pełną samodzielnością finansową, Elementem wyodrębnienia finansowego jest również prowadzenie oddzielnych rachunków bankowych osobno dla Oddziału (dot. Działalności Innowacyjnej) i jednostki macierzystej (dot. Działalności Pocztowej).

W tym kontekście należy zaznaczyć, iż system finansowo-księgowy Spółki na dzień złożenia niniejszego wniosku umożliwią ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych w sposób pozwalający na ustalenie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań wynikających z każdej z działalności. Dla każdej z działalności prowadzona jest odrębna sprawozdawczość finansowa (tj. istnieje możliwość sporządzania odrębnych rachunków zysków i strat oraz bilansów) oraz sprawozdawczość zarządcza (tj. istnieje możliwość generowania raportów dotyczących danej działalności).

Powyższe okoliczności potwierdzają jednoznacznie, iż każda z działalności spełniała warunek wyodrębnienia finansowego.

Wyodrębnienie funkcjonalne należy natomiast rozumieć jako przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych. ZCP musi stanowić funkcjonalnie odrębną całość - obejmować elementy niezbędne do samodzielnego prowadzenia działań gospodarczych, którym służy w strukturze przedsiębiorstwa.

W świetle ustalonej praktyki, ZCP musi być zatem przeznaczona do realizacji określonych zadań gospodarczych, a więc musi stanowić funkcjonalnie odrębną całość - obejmować elementy niezbędne do samodzielnego prowadzenia określonych działań gospodarczych, którym służy w strukturze przedsiębiorstwa. Każda z wyodrębnionych w Spółce działalności może stanowić odrębną całość. Każda z działalności mogłaby być bowiem samodzielnym przedmiotem działalności w Spółce.

Alokowane w ramach obu działalności składniki materialne i niematerialne, zobowiązania, jak również personel, są ze sobą funkcjonalnie powiązane, umożliwiając prowadzenie każdej z działalności odrębnie.

Podsumowując należy podkreślić, że ZCP nie jest dowolnym zbiorem składników majątkowych (materialnych i niematerialnych) wchodzących w skład przedsiębiorstwa, ale wyodrębnionym organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie zespołem tych składników, zdolnym do bycia oddzielnym przedsiębiorstwem, samodzielnie realizującym określone zadania gospodarcze, dlatego też na podstawie przytoczonego stanu faktycznego obydwie wskazane działalności winny stanowić odrębne ZCP.

Odpowiedź na pytanie 2

W świetle zajętego powyżej przez Wnioskodawcę stanowiska w zakresie, że każda z przedstawionych działalności stanowić będzie zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych należy stwierdzić, iż planowany podział w oparciu o treść art. 529 § 1 pkt 4 ustawy Kodeks spółek handlowych, zgodnie z którym podział Spółki nastąpi poprzez przeniesienie części majątku Spółki (spółka dzielona) na spółkę nowo zawiązaną (tzw. podział przez wydzielenie) nie wywoła powstania u Wnioskodawcy przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Zgodnie, bowiem z treścią art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przychodami są: "w spółce podlegającej podziałowi, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie majątek przejmowany na skutek podziału lub majątek pozostający w spółce, nie stanowią zorganizowanej części przedsiębiorstwa - wartość rynkowa składników majątkowych przeniesionych na spółki przejmujące lub nowo zawiązane ustalona na dzień podziału lub wydzielenia”.

Odnosząc się zatem, do treści przytoczonego przepisu, o przychodzie na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w trakcie podziału spółek możemy mówić tylko wtedy gdy którykolwiek z majątków (przejmowany lub mający pozostać w spółce) nie stanowi zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

W opisanym stanie faktycznym zarówno majątek przejmowany jak i majątek pozostający w Spółce zdaniem Wnioskodawcy stanowią zorganizowane części przedsiębiorstwa. Powyższe oznacza, że w przypadku dokonania przez Wnioskodawcę planowanego podziału nie powstanie dla Spółki wnioskodawcy przychód w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a co za tym idzie nie zajdzie konieczność zapłaty podatku dochodowego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

podział spółki
IPPB5/423-572/14-4/MK | Interpretacja indywidualna

podział spółki przez wydzielenie
IPPP2/443-483/14-2/KOM | Interpretacja indywidualna

skutki podatkowe
ILPB2/415-138/14-4/JK | Interpretacja indywidualna

zorganizowana część przedsiębiorstwa
IPPB5/423-702/14-2/MK | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.