IPPB5/423-386/14-4/MK | Interpretacja indywidualna

Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym majątek przenoszony ze Spółki do Spółki Nieruchomościowej oraz majątek pozostający w Spółce stanowić będą zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 Ustawy o CIT?Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym po stronie Spółki powstanie przychód w rozumieniu przepisów Ustawy o CIT?
IPPB5/423-386/14-4/MKinterpretacja indywidualna
 1. podział spółki
 2. podział spółki przez wydzielenie
 3. skutki podatkowe
 4. zorganizowana część przedsiębiorstwa
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Definicje legalne
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 22 kwietnia 2014 r. (data wpływu 23 kwietnia 2014 r.), uzupełnionym pismem z dnia 16 czerwca 2014 r. (data wpływu 17 czerwca 2014 r.), stanowiącym odpowiedź na wezwanie z dnia 12 czerwca 2014 r. (data nadania 13 czerwca 2014 r.) Nr IPPB5/423-386/14-2/MK o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

 • kwalifikacji wydzielonego majątku jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa – jest prawidłowe,
 • skutków podatkowych planowej transakcji podziału spółki przez wydzielenie – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 kwietnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

 • kwalifikacji wydzielonego majątku jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa,
 • skutków podatkowych planowej transakcji podziału spółki przez wydzielenie.
We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca, będący spółką akcyjną z siedzibą na terytorium Polski, zarejestrowaną jako podatnik VAT czynny <dalej: Wnioskodawca lub Spółka>, jest podmiotem zajmującym się w głównej mierze seryjną produkcją m.in. części tłoczonych, narzędzi, pras hydraulicznych oraz wyposażenia linii produkcyjnych dla przemysłu samochodowego, jak i przemysłu AGD. Dodatkowo Spółka planuje rozwój w zakresie zarówno obecnego zarządzania oraz obrotu nieruchomościami będącymi w jej obecnym posiadaniu, jak również nieruchomościami, których nabycie jest planowane w przyszłości (w chwili obecnej prowadzone są negocjacje w zakresie zakupu kolejnej nieruchomości gruntowej, która w przypadku jej nabycia przed planowanym podziałem Spółki, również zostanie wydzielona ze Spółki).

Ze względu na: (i) rosnące znaczenie gospodarcze posiadanych nieruchomości (działek) komercyjnych, (ii) duże różnice między wskazanymi powyżej rodzajami prowadzonej działalności (działalnością produkcyjną a działalnością związaną z zarządzaniem i obrotem nieruchomościami) oraz (iii) chęcią rozdzielenia prowadzonego obecnie charakteru działalności od działalności związanej z zarządzaniem i obrotem nieruchomościami - planowany jest podział przez wydzielenie w trybie art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu Spółek Handlowych prowadzonej działalności w zakresie powyższych nieruchomości do nowo zawiązanej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością <dalej: Spółka Nieruchomościowa>.

W związku z powyższym, planowane jest podjęcie uchwały zarządu Spółki, na podstawie której zostaną podjęte działania zmierzające do podziału Spółki przez wydzielenie zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Głównym celem wydzielenia części przedsiębiorstwa ze Spółki będzie uzyskanie silniejszej pozycji rynkowej i finansowej zapewniającej dynamiczny rozwój obydwu spółek. W konsekwencji reorganizacji planowane jest wdrożenie zoptymalizowanej struktury zarządzania wraz z jasnym podziałem funkcji oraz dedykowanych zadań realizowanych w poszczególnych obszarach działalności przez poszczególne spółki, których jednostkowe zadania nie będą się pokrywać. Spółka zamierza wyodrębnić zespół składników majątkowych i niemajątkowych związanych z działalnością nieruchomościową <dalej: Dział nieruchomościowy>, który zostanie przeniesiony do Spółki Nieruchomościowej. Tym samym w Spółce pozostanie zespół składników majątkowych i niemajątkowych związanych z działalnością produkcyjną <dalej: Dział produkcyjny>.

W ramach wyodrębnienia, do Działu nieruchomościowego zostaną przeniesione nieruchomości komercyjne wraz z zespołem składników umożliwiających kontynuację prowadzonej działalności w ramach Spółki Nieruchomościowej, w tym w szczególności umowy najmu, umowy o dostawę mediów, należności i zobowiązania związane z nieruchomościami, personel zajmujący się nieruchomościami (6 osób zajmujących się kwestiami administracyjnymi, 12 osób związanych z ochroną obiektu, hydraulik oraz 2 elektryków, w tym kierownik przenoszonego zespołu osób) oraz składniki majątkowe potrzebne im do pracy - przykładowo biurka, drukarki, etc. Spółka Nieruchomościowa otrzyma także bazę klientów - najemców niezbędną do prowadzenia działalności gospodarczej.

Zespół aktywów dotyczących nieruchomości, które zostaną przeniesione będzie posiadać wyodrębnione, specjalnie dedykowane konta analityczne, (sub)rejestry środków trwałych, kody dla księgowań w SAP, (sub)rejestry VAT. W konsekwencji, możliwe będzie tworzenie odrębnego bilansu oraz ustalanie wyniku na działalności gospodarczej zespołu aktywów dotyczących nieruchomości, a także dokonanie oceny rentowości i efektywności działalności tego zespołu. W celu pełnego wyodrębnienia rozliczeń, dla Spółki Nieruchomościowej zostanie utworzony odrębny rachunek bankowy.

Po wydzieleniu, część usług m.in. usługi księgowe, kadrowe, informatyczne oraz finansowe będą nabywane z zewnątrz, innymi słowy Spółka Nieruchomościowa będzie korzystać z outsourcingu tych usług.

Dodatkowo należy wskazać, że w przypadku utrzymania obecnego poziomu przychodów z najmu po wydzieleniu, Spółka Nieruchomościowa powinna generować zysk.

W konsekwencji wskazany zespół składników (zarówno materialnych jak i niematerialnych) składających się na Dział nieruchomościowy będzie wyodrębniony zarówno finansowo, funkcjonalnie jak i organizacyjnie i będzie mógł prowadzić samodzielną działalność gospodarczą.

Majątek pozostający w Spółce po wydzieleniu będzie składał się z dotychczasowych składników majątkowych, w tym ze środków pieniężnych, maszyn produkcyjnych, należności i zobowiązań innych niż związane z nieruchomościami oraz praw i obowiązków związanych z zawartymi umowami, które jako niezwiązane z nieruchomościami nie zostały przeniesione do Spółki Nieruchomościowej, pracowników (jak wskazano powyżej do Spółki Nieruchomościowej zostaną wyznaczeni jedynie pracownicy zajmujący się nieruchomościami - w sumie 21 osób, w konsekwencji w Spółce pozostanie reszta pracowników, w szczególności osoby związane z produkcją, w tym osoby kierujące działalnością Spółki), etc. Spółka w dalszym ciągu będzie prowadzić rachunkowość, w tym sporządzać bilans, będzie posiadać rachunek bankowy, a także będzie miała bazę klientów innych niż najemcy nieruchomości. Spółka zawrze ze Spółką nieruchomościową umowę najmu, na podstawie której będzie miała prawo do użytkowania części nieruchomości.

Tym samym, Spółka będzie mogła bez przeszkód kontynuować obecną działalność produkcyjną.

Ponadto w uzupełnieniu opisu zdarzenia przyszłego Wnioskodawca wskazał, że planowany podział przez wydzielenie polega na prawnym rozdzieleniu obecnie posiadanego majątku oraz funkcji, natomiast sam proces podziału nie spowoduje zakończenia działalności Spółki w żadnym z obszarów na których jest prowadzona działalność, a jedynie ich rozdzielenie. Obecnie przyporządkowany do Działu produkcyjnego majątek, pracownicy oraz funkcje pozostaną w Spółce, natomiast majątek, pracownicy oraz funkcje przyporządkowane do Działu nieruchomościowego zostaną przeniesione do Spółki Nieruchomościowej. Transakcja podziału doprowadzi do prawnego rozdzielenia dwóch gałęzi działalności gospodarczej prowadzonej obecnie przez Spółkę. Po podziale obydwie spółki, tj. Spółka (produkcyjna) oraz Spółka nieruchomościowa będą samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą.

Zespół składników majątkowych, który na skutek podziału przez wydzielenie pozostanie w Spółce (Dział produkcji) będzie posiadał wyodrębnienie organizacyjne, finansowe oraz funkcjonalne w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa.

Spółka wskazuje, że następujące okoliczności potwierdzają, że pozostający w Spółce Dział produkcyjny będzie posiadał wyodrębnienie organizacyjne, finansowe oraz funkcjonalne w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa:

 • Wyodrębnienie organizacyjne

Elementy składające się na obydwa Działy będą organizacyjnie wyodrębnione w ramach wewnętrznej struktury Spółki dzielonej. Przyjęty wewnętrzny schemat organizacyjny Spółki dzielonej zakłada bowiem istnienie Działu produkcji i Działu nieruchomościowego jako niezależnych względem siebie, posiadających własną hierarchiczną strukturę stanowisk pracy mającą na celu efektywne prowadzenie procesu produkcji - Dział produkcji oraz zarządzania i obrotem nieruchomościami - Dział nieruchomościowy.

Na skutek podziału przez wydzielenie w Spółce pozostaną pracownicy związani z Działem produkcyjnym, w tym osoby kierujące działalnością produkcyjną Spółki.

 • Wyodrębnienie finansowe

Majątek przypadający na Dział produkcyjny, tj. pozostający w Spółce po wydzieleniu, będzie składał się z dotychczasowych składników majątkowych, w tym ze środków pieniężnych, maszyn produkcyjnych, należności i zobowiązań innych niż związane z nieruchomościami (Działem nieruchomościowym) oraz praw i obowiązków związanych z zawartymi umowami, które jako niezwiązane z nieruchomościami nie będą przeniesione do Spółki Nieruchomościowej.

Na moment podziału prowadzona będzie odrębna rachunkowość zarządcza dla działalności produkcyjnej (obejmującej również wskazane funkcje wsparcia z zewnątrz), pozwalająca ustalić odrębne bilanse oraz rachunki zysków i strat dla Działu produkcji oraz Działu nieruchomościowego. Po przeprowadzeniu podziału, Dział produkcyjny (Spółka) w dalszym ciągu będzie prowadzić rachunkowość, w tym sporządzać własny bilans, będzie posiadać rachunek bankowy, a także będzie posiadał bazę klientów innych niż najemcy nieruchomości.

W przypadku planowanego podziału, majątek związany z Działem produkcji oraz Działem nieruchomościowym będzie można łatwo podzielić pomiędzy Spółkę dzieloną a Spółkę Nieruchomościową.

 • Wyodrębnienie funkcjonalne

Zarówno na moment podziału, jak również po jego przeprowadzeniu Dział produkcyjny będzie posiadał zdolność do funkcjonowania jako samodzielny i niezależny podmiot realizujący działalność produkcyjną. W konsekwencji wskazany Dział produkcyjny będzie mógł prowadzić samodzielną działalność gospodarczą.

Tak jak wskazano na wstępie, planowana transakcja podziału ma na celu prawne rozdzielenie obecnych obszarów działalności Wnioskodawcy. Tym samym Spółka potwierdza, że wszystkie składniki majątkowe i niemajątkowe, funkcjonalnie związane z prowadzonymi, wyodrębnionymi działalnościami gospodarczymi Spółki, zostaną przypisane do Działu nieruchomościowego oraz do Działu produkcyjnego. Tym samym nie dojdzie do sytuacji, w której jakiekolwiek składniki majątkowe i niemajątkowe Spółki nie zostaną przypisane do żadnego z Działów.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym majątek przenoszony ze Spółki do Spółki Nieruchomościowej oraz majątek pozostający w Spółce stanowić będą zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 Ustawy o CIT...
 2. Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym po stronie Spółki powstanie przychód w rozumieniu przepisów Ustawy o CIT...

Zdaniem Wnioskodawcy,

Ad. 1.

W ramach podziału Spółki przez wydzielenie zarówno majątek przenoszony do Spółki Nieruchomościowej, jak również majątek pozostający w Spółce stanowić będą zorganizowane części przedsiębiorstwa <dalej: ZCP> w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 74, poz. 397, z późn. zm., dalej jako: ustawa o CIT).

Uzasadnienie Wnioskodawcy

Podział spółek handlowych regulowany jest przez ustawę z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych <Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm, dalej: KSH>. Stosownie do postanowień art. 528 § 1 KSH, spółkę kapitałową można podzielić na dwie albo więcej spółek handlowych. Natomiast, zgodnie z art. 529 § 1 pkt 4 tejże ustawy, podział może być dokonany przez przeniesienie części majątku spółki dzielonej na istniejącą spółkę lub na spółkę nowo zawiązaną (podział przez wydzielenie). Jest to jedyny podział, który nie skutkuje rozwiązaniem spółki dzielonej (art. 530 § 1 i § 2 KSH).

W przedstawionym zdarzeniu przyszłym, wydzieloną częścią Spółki dzielonej jest Dział nieruchomościowy, który będzie spełniać zdaniem Wnioskodawcy warunki do uznania za ZCP na gruncie przepisów ustawy o CIT.

Zgodnie z definicją zawartą w art. 4a pkt 4 ustawy o CIT, zorganizowana część przedsiębiorstwa obejmuje organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczony do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

W świetle powyższej definicji uznać należy, że aby zespół składników majątkowych (materialnych i niematerialnych) mógł zostać uznany za ZCP muszą zostać spełnione łącznie następujące przesłanki:

 • istnienie zespołu składników materialnych i niematerialnych,
 • zespół ten jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie,
 • składniki te przeznaczone są do realizacji określonych zadań gospodarczych,
 • zespół tych składników może stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze.

W świetle powyższego, aby uznać dany zespół składników majątkowych za ZCP, składniki te muszą być wyodrębnione w istniejącym przedsiębiorstwie na płaszczyźnie organizacyjnej, finansowej i funkcjonalnej.

Stanowisko to znajduje potwierdzenie w orzecznictwie sądów administracyjnych, np. w wyroku NSA z dnia 12 maja 2011 r. (sygn. akt II FSK 2222/09) oraz w indywidualnych interpretacjach prawa podatkowego wydawanych w imieniu Ministra Finansów, np. w interpretacjach indywidualnych wydanych przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu (5 lutego 2014 r., sygn. ILPB4/423-441/13-2/DS), Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi (8 sierpnia 2013 r., sygn. IPTPB3/423-168/13-4/MF) czy też Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie (17 czerwca 2013 r., sygn. IPPB5/423-222/13-2/MW).

W opinii Wnioskodawcy, następujące okoliczności jednoznacznie wskazują, iż zarówno część, którą Spółka (spółka dzielona) zamierza wyodrębnić, tj. Dział nieruchomościowy, który zostanie przeniesiony do Spółki Nieruchomościowej, jak również Dział produkcyjny, który pozostanie w Spółce będą stanowić ZCP.

Wyodrębnienie organizacyjne

Jednym z głównych czynników świadczących o wyodrębnieniu organizacyjnym Działu produkcji oraz Działu nieruchomościowego jest spójna wewnętrzna organizacja każdego z nich, realizowane przez nie odrębne zadania w ramach przedsiębiorstwa, jak również funkcjonalność przypisanych do nich składników majątkowych oraz stanowisk pracy.

Wnioskodawca pragnie podkreślić, iż elementy składające się na obydwa Działy będą organizacyjnie wyodrębnione w ramach wewnętrznej struktury Spółki dzielonej. Przyjęty wewnętrzny schemat organizacyjny Spółki dzielonej zakłada bowiem istnienie Działu produkcji i Działu nieruchomościowego jako niezależnych względem siebie, posiadających własną hierarchiczną strukturę stanowisk pracy mającą na celu efektywne prowadzenie procesu produkcji - Dział produkcji oraz zarządzania i obrotem nieruchomościami - Dział nieruchomościowy.

Należy zaznaczyć, iż wydzielone zostaną zespoły składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do prowadzenia procesu produkcji oraz działalności związanej z zarządzaniem oraz obrotem nieruchomościami, a także umożliwiające współpracę z zewnętrznymi dostawcami usług pomocniczych, uzupełniających (takich jak usługi księgowe, kadrowo-płacowe, informatyczne, logistyczne, kontroli jakości itd.), które również składają się na funkcjonalną całość, decydującą o efektywnym prowadzeniu procesu produkcji oraz działalności nieruchomościowej.

Zdaniem Wnioskodawcy, przedmiotem podziału nie będzie wyłącznie suma poszczególnych składników, lecz swoiste zorganizowane zespoły składników powiązanych funkcjonalnie i organizacyjnie, pełniących szczególną rolę w funkcjonowaniu istniejącego przedsiębiorstwa - tj. w zakresie realizacji zadań związanych z produkcją części tłoczonych, narzędzi, pras hydraulicznych oraz wyposażenia linii produkcyjnych dla przemysłu samochodowego, jak i przemysłu AGD oraz odrębnie w zakresie zadań związanych z prowadzeniem działalności zarządzania oraz obrotu nieruchomościami.

Wyodrębnienie finansowe

Ustawa o CIT nie zawiera wytycznych odnośnie wyodrębnienia finansowego, jednakże ani prowadzenie osobnych ksiąg rachunkowych, ani sporządzanie bilansu (czyli zakwalifikowanie do kategorii „samobilansującego się oddziału”) nie jest wymienione wśród warunków niezbędnych do tego, by dany zespół składników i zobowiązań mógł zostać uznany za ZCP.

Zdaniem Wnioskodawcy, Dział produkcji oraz Dział nieruchomościowy należy uznać za wyodrębnione finansowo, gdy możliwe jest prowadzenie odrębnej rachunkowości zarządczej dla działalności produkcyjnej (obejmującej również wskazane funkcje wsparcia z zewnątrz), pozwalającą ustalić odrębne bilanse oraz rachunki zysków i strat dla Działu produkcji oraz Działu nieruchomościowego, tj. także, gdy wyodrębnienie nie ma charakteru formalnego (tj. nie ma formy samobilansującego się oddziału).

W przekonaniu Wnioskodawcy, dla wyodrębnienia finansowego wystarczające jest, aby system finansowo-księgowy wykorzystywany na potrzeby Spółki umożliwiał alokację przychodów oraz kosztów (a także aktywów i pasywów, np. sporządzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych) do określonych części działalności Spółki dzielonej (tj. nieruchomościowej i produkcyjnej) - jak ma to miejsce dla celów rachunkowości zarządczej, która dokonuje również analizy finansowej obu rodzajów działalności Spółki dzielonej na potrzeby oceny ich rentowności i efektywności (z uwzględnieniem aspektów finansowania danej działalności). Alokacja przychodów i kosztów do obu rodzaju działalności odbywa się w oparciu o ustalone zasady prowadzenia rozrachunku wewnętrznego między produkcją a dystrybucją (które znajdą swoje odzwierciedlenie w rozliczeniach przeprowadzanych pomiędzy Spółką a Spółką Nieruchomościową po dokonaniu podziału).

Mając na uwadze powyższe, należy stwierdzić, że prowadzona przez Spółkę dzieloną ewidencja zdarzeń gospodarczych umożliwia przyporządkowanie aktywów i pasywów do działalności produkcyjnej oraz nieruchomościowej. W tym celu w zakładowym planie kont wydzielono osobne konta oraz centra kosztów służące odrębnej ewidencji przychodów i kosztów związanych z działalnością tych Działów. W efekcie, w przypadku planowanego podziału, majątek związany z Działem produkcji oraz z Działem nieruchomościowym będzie można łatwo podzielić pomiędzy Spółkę dzieloną a Spółkę Nieruchomościową.

Wyodrębnienie funkcjonalne - zdolność do funkcjonowania jako samodzielny podmiot

Zdaniem Wnioskodawcy, dla oceny odrębności funkcjonalnej istotny jest fakt, iż przedmiot działalności produkcyjnej jest w pełni odrębny w stosunku do działalności nieruchomościowej, a przypisany do ZCP zespół składników majątkowych i jego struktura organizacyjna pozwalają na realizację zadań działalności produkcyjnej oraz nieruchomościowej niezależnie.

Zdaniem Wnioskodawcy, po przekazaniu zespołu składników do odrębnego podmiotu prawnego (Spółki Nieruchomościowej), będzie mogła ona podjąć samodzielną działalność gospodarczą polegającą na zarządzaniu oraz obrocie nieruchomościami. Istotne jest przy tym, iż przekazaniem objęty zostanie też zespół pracowników sprawnie współpracujących dla potrzeb realizacji procesu zarządzania - w efekcie podziału, wszyscy pracownicy Działu nieruchomościowego zostaną przeniesieni do Spółki Nieruchomościowej na mocy art. 231 Kodeksu pracy, w ramach tzw. przejścia zakładu pracy.

Podobnie rzecz ma się z działalnością produkcyjną, która z wykorzystaniem składników majątkowych składających się na Dział produkcyjny, będzie mogła być kontynuowana w Spółce. Bez znaczenia pozostaje przy tym fakt, iż w związku z przekazaniem Działu nieruchomościowego (wraz z nieruchomościami) do odrębnego podmiotu prawnego wystąpi konieczność uregulowania formalnej współpracy między Spółką a Spółką Nieruchomościową, w szczególności zawarcie umowy najmu na korzystanie z nieruchomości.

W opinii Wnioskodawcy, fakt korzystania przez Spółkę z powierzchni na podstawie umowy najmu zawartej ze Spółką Nieruchomościową nie stanowi przeszkody do uznania Działu produkcji za zorganizowaną część przedsiębiorstwa. Stanowisko to znalazło potwierdzenie w orzecznictwie np. w wyroku WSA w Gdańsku z dnia 24 listopada 2009 r. (sygn. I SA/Gd 494/09), sąd orzekł, iż „Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych, zorganizowana część przedsiębiorstwa to wyodrębniony zespół składników majątkowych (w tym zobowiązania), przeznaczonych do realizacji zadań gospodarczych, który mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo. Jeżeli więc spółka wnosi aportem taki zespół składników, np. wydział produkcyjny, to może potraktować go jako zorganizowaną część przedsiębiorstwa również wówczas, gdy na dzień wniesienia nie mógłby on jeszcze stanowić niezależnego przedsiębiorstwa, np. gdy nie obejmuje praw do nieruchomości. Wystarczy bowiem, że taki wydział produkcyjny ma potencjał do bycia niezależnym przedsiębiorstwem w przyszłości, w tym na skutek korzystania z nieruchomości należącej do spółki przyjmującej aport. Potencjał polegający na takiej możliwości nie musi doprowadzić do utworzenia niezależnego przedsiębiorstwa samodzielnie realizującego te zadania”.

Podsumowując, w opinii Wnioskodawcy, wydzielenie Działu nieruchomościowego stanowi wystarczający wkład dla prowadzenia działalności nieruchomościowej w zakresie zarządzania oraz obrotem nieruchomościami przez Spółkę Nieruchomościową i generowania przychodów z tej działalności, a także prowadzenia zyskownej działalności produkcyjnej przez Spółkę. Powyższe znajdzie odzwierciedlenie w realizacji współpracy pomiędzy Spółką a Spółką Nieruchomościową (w oparciu o nowo zawarte umowy, których konieczność zawarcia wynikać będzie z nowego stanu prawnego) oraz funkcjonowaniu na rynku (kontynuacja współpracy z najemcami w oparciu o przejęte umowy oraz zawieranie nowych umów).

W świetle wyżej przedstawionych argumentów, zdaniem Wnioskodawcy, Dział produkcji oraz Dział nieruchomościowy będą wyodrębnionymi organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie zespołami składników, które przy wsparciu usług pomocniczych mogą stanowić niezależne przedsiębiorstwa samodzielnie realizujące te zadania i funkcjonujące na rynku.

W efekcie, należy przyjąć, że zarówno Dział produkcji, jak i Dział nieruchomościowy w przedstawionej powyżej postaci stanowić będą ZCP w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o CIT.

Ad. 2.

W związku z dokonaniem transakcji podziału przez wydzielenie, po stronie Spółki nie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 9 Ustawy o CIT.

W konsekwencji, na skutek planowanego podziału przez wydzielenie nie dojdzie u Wnioskodawcy do powstania przychodu na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy o CIT. Zgodnie z tym przepisem dla spółki dzielonej powstaje przychód podlegający opodatkowaniu, jeżeli majątek przejmowany w ramach podziału, a w przy podziale przez wydzielenie majątek przejmowany na skutek podziału lub majątek pozostający w spółce nie stanowi zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Ponieważ zarówno Dział produkcji, jak i Dział nieruchomościowy Spółki dzielonej będą stanowiły ZCP w rozumieniu ustawy o CIT, nie dojdzie do powstania przychodu na podstawie powołanego przepisu.

W rezultacie dokonanie transakcji podziału Wnioskodawcy w trybie art. 529 § 1 pkt 4 KSH, na gruncie przedstawionego zdarzenia przyszłego, nie spowoduje powstania po stronie Wnioskodawcy przychodu podlegającego opodatkowaniu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie art. 4a pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm. dalej „updop”), za zorganizowaną część przedsiębiorstwa należy rozumieć organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Podstawowym wymogiem jest więc to, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa stanowiła zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań). Kolejnym warunkiem jest wydzielenie tego zespołu w istniejącym przedsiębiorstwie. Wydzielenie to ma zachodzić na trzech płaszczyznach:

 • organizacyjnej,
 • finansowej oraz
 • funkcjonalnej (przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych).

Elementami zespołu składników materialnych i niematerialnych, stanowiących zorganizowaną część przedsiębiorstwa, powinny być w szczególności aktywa trwałe, obrotowe, a także czynnik ludzki, czyli kadra pracownicza.

Wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa ma swoje miejsce w strukturze organizacyjnej podatnika jako dział, wydział, oddział itp. Przy czym, w doktrynie zwraca się uwagę, że organizacyjne wyodrębnienie powinno być dokonane na bazie statutu, regulaminu lub innego aktu o podobnym charakterze.

Wyodrębnienie finansowe najpełniej realizowane jest w przypadku zakładu lub oddziału osoby prawnej. Wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Natomiast wyodrębnienie funkcjonalne należy rozumieć jako przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych. Ponadto zorganizowana część przedsiębiorstwa musi stanowić funkcjonalnie odrębną całość oraz obejmować elementy niezbędne do samodzielnego prowadzenia działań gospodarczych, którym służy w strukturze przedsiębiorstwa. Zatem składniki majątkowe materialne i niematerialne wchodzące w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa muszą umożliwić nabywcy podjęcie działalności gospodarczej w ramach odrębnego przedsiębiorstwa rozumianego zgodnie z definicją zawartą w art. 551 ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2011 r. Nr 230, poz. 1370 dalej KC).

Zgodnie z art. 551 KC przedsiębiorstwo to zorganizowany zespół składników niematerialnych i materialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej, obejmujący w szczególności:

 1. oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa),
 2. własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości,
 3. prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych,
 4. wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne,
 5. koncesje, licencje i zezwolenia,
 6. patenty i inne prawa własności przemysłowej,
 7. majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne,
 8. tajemnice przedsiębiorstwa,
 9. księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Z treści powołanych przepisów wynika, że zorganizowaną część przedsiębiorstwa tworzą składniki, będące we wzajemnych relacjach, takich by można było mówić o nich jako o zespole, a nie o zbiorze przypadkowych elementów, których jedyną cechą wspólną jest własność jednego podmiotu gospodarczego. Brak zaistnienia którejkolwiek z omawianych powyżej przesłanek wyklucza uznanie zespołu składników majątkowych przedsiębiorstwa za jego zorganizowaną część w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Oznacza to, że zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest sumą poszczególnych składników, przy pomocy których będzie można prowadzić odrębny zakład, lecz zorganizowanym zespołem tych składników, przy czym punktem odniesienia jest tutaj rola, jaką składniki majątkowe odgrywają w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa (na ile stanowią w nim wyodrębnioną organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie całość).

Z przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Spółka jest podmiotem zajmującym się w głównej mierze seryjną produkcją m.in. części tłoczonych, narzędzi, pras hydraulicznych oraz wyposażenia linii produkcyjnych dla przemysłu samochodowego, jak i przemysłu AGD. Dodatkowo Spółka planuje rozwój w zakresie zarówno obecnego zarządzania oraz obrotu nieruchomościami będącymi w jej obecnym posiadaniu, jak również nieruchomościami, których nabycie jest planowane w przyszłości (Dział nieruchomościowy). Głównym celem wydzielenia części przedsiębiorstwa ze Spółki będzie uzyskanie silniejszej pozycji rynkowej i finansowej zapewniającej dynamiczny rozwój obydwu spółek. W konsekwencji reorganizacji planowane jest wdrożenie zoptymalizowanej struktury zarządzania wraz z jasnym podziałem funkcji oraz dedykowanych zadań realizowanych w poszczególnych obszarach działalności przez poszczególne spółki, których jednostkowe zadania nie będą się pokrywać.

W wyniku planowanego podziału Spółki przez wydzielenie w trybie art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych Dział nieruchomościowy i wykonywana przez niego działalność gospodarcza wraz z zespołem składników umożliwiających kontynuację prowadzonej działalności, zostaną wydzielone do Spółki Nieruchomościowej. Z kolei działalność produkcyjna będzie po dokonaniu podziału nadal wykonywana przez Spółkę.

Zarówno Dział produkcyjny jak i Dział nieruchomościowy będą wyodrębnienie organizacyjne oraz funkcjonalne w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa i tym samym posiadać będą potencjalną zdolność do prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej. Obydwa Działy zostały również wyodrębnione finansowo, tj. zespół aktywów dotyczących nieruchomości, które zostaną przeniesione będzie posiadać wyodrębnione, specjalnie dedykowane konta analityczne, (sub)rejestry środków trwałych, kody dla księgowań w SAP, (sub)rejestry VAT. Ponadto na moment podziału prowadzona będzie odrębna rachunkowość zarządcza dla działalności produkcyjnej, pozwalająca ustalić odrębne bilanse oraz rachunki zysków i strat dla Działu produkcji oraz Działu nieruchomościowego. Obydwa Działy posiadać będą również odrębne rachunki bankowe.

Do Działu produkcji oraz do Działu nieruchomościowego zostaną przypisane wszystkie składniki majątkowe i niemajątkowe (w tym należności i zobowiązania), funkcjonalnie związane z prowadzonymi, wyodrębnionymi działalnościami gospodarczymi Spółki.

Mając na uwadze powyższe, stwierdzić należy, że pojęcie zorganizowanej części przedsiębiorstwa nie może obejmować dowolnej części danego przedsiębiorstwa, lecz tylko tę część, która spełnia wszystkie kryteria wskazane w art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. O tym czy doszło do wyodrębnienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa decyduje pełen zakres wydzielanego majątku, praw i zobowiązań. Wyodrębnienie to musi dotyczyć zorganizowanej części przedsiębiorstwa jako całości, a nie tylko niektórych jej składników, nawet o znacznej wartości.

Podsumowując, należy uznać za prawidłowe stanowisko Wnioskodawcy, że zarówno zespół składników materialnych i niematerialnych składający się na Dział produkcji jak i na Dział nieruchomościowy będzie stanowił zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 updop, tj. będzie stanowił organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Ad. 2.

Stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego, uznaje się w zakresie pytania oznaczonego nr 2 za prawidłowe.

Stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

W odniesieniu do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnych oraz orzeczeń sądów administracyjnych wskazać należy, że są one rozstrzygnięciami wydanymi w konkretnych sprawach, osadzonych w określonym stanie faktycznym i tylko do nich się odnoszących. Nie negując tych rozstrzygnięć, jako cennego źródła w zakresie wskazywania kierunków wykładni norm prawa podatkowego, należy stwierdzić, że tezy badanych rozstrzygnięć nie mogą mieć zastosowania w przedmiotowym postępowaniu, ponieważ nie mają mocy powszechnie obowiązującego prawa i tym samym nie są wiążące dla Organu wydającego przedmiotową interpretację.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.