IPPB5/423-222/13-2/MW | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:- kwalifikacji wyodrębnionych w Spółce obszarów działalności, tj. produkcji i dystrybucji do zorganizowanych części przedsiębiorstwa, - skutków podatkowych planowanej transakcji podziału Spółki przez wydzielenie.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012r., poz. 749) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 29.03.2013 r. (data wpływu 29.03.2013r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

 • kwalifikacji wyodrębnionych w Spółce obszarów działalności, tj. produkcji i dystrybucji do zorganizowanych części przedsiębiorstwa – jest prawidłowe,
 • skutków podatkowych planowanej transakcji podziału Spółki przez wydzielenie – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29.03.2013 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kwalifikacji wyodrębnionych w Spółce obszarów działalności, tj. produkcji i dystrybucji do zorganizowanych części przedsiębiorstwa oraz skutków podatkowych planowanej transakcji podziału Spółki przez wydzielenie.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Grupa - tj. grupa podmiotów powiązanych bezpośrednio lub pośrednio z M siedzibą w USA - jest grupą podmiotów reprezentujących wiele różnych dziedzin techniki, prowadzących działalność produkcyjno - handlową w skali całego świata, w pięciu grupach biznesowych, tj.: produktach konsumenckich, ochronie zdrowia, bezpieczeństwie i grafice, przemyśle, elektronice i energetyce.

Z kolei Spółka M Sp. z o.o. jest spółką prawa polskiego <dalej: M , Spółka lub Wnioskodawca> będącą częścią Grupy M, prowadzącą działalność produkcyjną i dystrybucyjną w Polsce i za granicą poprzez centralę w K, europejskie centrum dystrybucyjne w D oraz zakłady produkcyjne, będące oddziałami spółki, tj.:

 • M Sp. z o.o. - oddział we W,
 • M Sp. z o.o. - oddział w J,
 • M Sp. z o.o. - oddział w R.

Produkcja w Polsce obejmuje m.in.: przylepce medyczne, plastry opatrunkowe i lecznicze marki M V , wyroby medyczne specjalnego przeznaczenia, chusteczki kosmetyczne, taśmy ochronne i podtrzymujące dla sportowców, unieruchomienia syntetyczne S , materiały ścierne, filtry marki C , kleje przemysłowe, produkty do utrzymania czystości w gospodarstwach domowych marki Prima. Działalność dystrybucyjna Wnioskodawcy obejmuje natomiast wszystkie grupy produktów, które w swojej ofercie posiadają spółki z grupy M, w tym wyroby produkowane przez Spółkę.

Ponadto, w Polsce zarejestrowana jest spółka M W Sp. z o.o. prowadząca działalność polegającą m.in. na wytwarzaniu taśm przemysłowych, produktów z zakresu BHP (kaski, hełmy ochronne, zatyczki do uszu) elementów stosowanych do konstrukcji katalizatorów ceramicznych i ceramicznych filtrów diesla w samochodach osobowych, ciężarówkach i autobusach i innych.

W związku z wdrożeniem nowego modelu funkcjonowania Grupy M ukierunkowanego na centralizację łańcucha dostaw i dystrybucji towarów wyprodukowanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej przez spółki z Grupy w regionie Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki, zmianie ulegną dotychczasowe zasady współpracy M z pozostałymi spółkami z Grupy M. W związku z powyższym, w celu dostosowania obecnej struktury organizacyjnej i prawnej do nowego modelu współpracy, Spółka M rozważa dokonanie prawnego podziału, w oparciu o regulację art. 529 § 1 pkt 4 ustawy - Kodeks spółek handlowych <dalej: ksh>, poprzez przeniesienie części majątku spółki dzielonej na istniejącą spółkę, która zostanie w najbliższym czasie utworzona (w rozumieniu art. 529 § 1 pkt 4 ksh w chwili podziału będzie ona spełniała kryteria „istniejącej spółki”; w dalszej części wniosku zwana „istniejącą spółką”) - tzw. podział przez wydzielenie.

W konsekwencji powyższego, spółka dzielona (M ) nie przestanie istnieć, a nastąpi jedynie przeniesienie części aktywów i zobowiązań na inny podmiot.

Przy czym, podział spółki M polegać będzie na rozdzieleniu dwóch obszarów działalności, tj. produkcji i dystrybucji. Każda ze spółek (tj. M oraz istniejąca spółka) będzie więc realizować odmienny zakres działań gospodarczych. Podział zostanie dokonany w następujący sposób:

 • w zakresie działalności M pozostanie dystrybucja nabytych towarów;
 • działalność gospodarcza w zakresie produkcji zostanie przeniesiona na istniejącą spółkę.

Przedmiotem transferu będą zatem wszystkie materialne i niematerialne składniki wchodzące w skład przedsiębiorstwa M , niezbędne do kontynuowania działalności w zakresie produkcji, w jej obecnym kształcie, w szczególności zakłady produkcyjne będące oddziałami Spółki oraz wchodzące w ich skład między innymi:

 • rzeczowe aktywa trwałe (m.in. nieruchomości, urządzenia, maszyny, linie produkcyjne, wyposażenie biur w postaci mebli oraz wyposażenia biurowego, zestawów komputerowych, telefonów oraz sprzętu telefonicznego, środki transportu, środki trwałe w budowie);
 • wartości niematerialne i prawne (m.in. licencje i oprogramowania komputerowe związane z prowadzoną działalnością produkcyjną);
 • zobowiązania (m.in. wynikające z umów o dostawy surowców, półproduktów, umów w zakresie świadczenia usług);
 • pracownicy (pracownicy związani z działalnością produkcyjną zostaną przeniesieni do istniejącej spółki);
 • zapasy surowców, półproduktów oraz produkcja w toku;
 • dokumenty związane z prowadzeniem produkcyjnej części działalności gospodarczej.

Zespół składników wskazanych powyżej, przenoszonych w ramach transakcji, będzie pozwalał na samodzielne i niezależne funkcjonowanie dotychczasowego przedsiębiorstwa M w części dotyczącej produkcji po jego przejęciu przez istniejącą spółkę. Po podziale Wnioskodawca nadal będzie prowadził działalność w obszarze dystrybucji przy wykorzystaniu pozostających składników stanowiących wspólnie przedsiębiorstwo, w tym:

 • rzeczowych aktywów trwałych (m.in. nieruchomości, wyposażenie biur w postaci mebli oraz wyposażenia biurowego, zestawów komputerowych i telefonów oraz sprzętu telefonicznego, środki transportu);
 • wartości niematerialnych i prawnych (m.in. licencje i oprogramowania komputerowe związane z prowadzoną działalnością dystrybucyjną);
 • zobowiązań (m.in. wynikających z umów sprzedaży, umów dystrybucji, umów o usługi: reklamowe, doradcze, umów z dostawcami materiałów biurowych itp.);
 • pracowników (pracownicy związani z działalnością dystrybucyjną pozostaną w spółce M WAW);
 • danych dotyczących klientów, w tym listy klientów;
 • zapasów towarów handlowych nabytych przez Spółkę;
 • ksiąg i dokumentów związanych z prowadzeniem dystrybucyjnej części działalności gospodarczej.
W związku z powyższym zadano następujące pytania:
 1. Czy opisany we wniosku zespół składników majątkowych (materialnych i niematerialnych) i zobowiązań wydzielony z majątku M na skutek podziału Wnioskodawcy oraz przeniesiony na istniejącą spółkę na podstawie art. 529 § 1 pkt 4 ksh, niezbędny do prowadzenia działalności w zakresie produkcji, stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa...
 2. Czy opisany we wniosku zespół składników majątkowych (materialnych i niematerialnych) i zobowiązań pozostały w M z wydzielenia majątku na skutek podziału Wnioskodawcy na podstawie art. 529 § 1 pkt 4 ksh, niezbędny do prowadzenia działalności w zakresie dystrybucji, stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa...
 3. Czy przeniesienie części majątku M na istniejącą spółkę (tzw. podział przez wydzielenie) nie będzie skutkowało powstaniem przychodu do opodatkowania po stronie Wnioskodawcy...

Ad. 1 i 2

Zdaniem Wnioskodawcy, w świetle przedstawionego stanu faktycznego zarówno zespół składników wyodrębniony do prowadzenia działalności w zakresie produkcji, jak również zespół składników dedykowanych do działalności dystrybucyjnej spełniają definicję zorganizowanej części przedsiębiorstwa zawartą w art. 4a ust. 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm.) pdop. Stosownie do przywołanego przepisu, przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa należy rozumieć: „organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania”.

Na podstawie powyższego należy zatem stwierdzić, iż aby zarówno wydzielona, jak i ta pozostająca w Spółce część stanowiły zorganizowane części przedsiębiorstwa, powinny zostać spełnione łącznie następujące przesłanki:

 • istnienie zespołu składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań;
 • zespół ten jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie;
 • składniki te przeznaczone są do realizacji określonych zadań gospodarczych;
 • zespół tych składników mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze.

Biorąc pod uwagę powyższe, należy stwierdzić, że zorganizowana część przedsiębiorstwa jest organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie wyodrębnionym zespołem składników majątkowych wchodzących w skład istniejącego przedsiębiorstwa.

Takie stanowisko w zakresie kryteriów decydujących o istnieniu zorganizowanej części przedsiębiorstwa potwierdził m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z dnia 12 lipca 2012 r. sygn. IPTPB3/423-137/12-4/MF, w której zostało stwierdzone, iż: „(...) status zorganizowanej części przedsiębiorstwa posiada tylko taka część mienia przedsiębiorstwa, która spełnia łącznie następujące warunki:

 1. stanowi zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań),
 2. jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniona w istniejącym przedsiębiorstwie,
 3. jest przeznaczona do realizacji określonych zadań gospodarczych,
 4. mogłaby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania gospodarcze. Zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest zatem dowolnym zbiorem składników majątkowych (materialnych i niematerialnych) wchodzących w skład przedsiębiorstwa, ale wyodrębnionym organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie zespołem tych składników, zdolnym do bycia oddzielnym przedsiębiorstwem, samodzielnie realizującym określone zadania gospodarcze.” Powyższe potwierdzają również liczne orzeczenia sądów administracyjnych, np. wyrok WSA w Szczecinie z dnia 2 czerwca 2011 r. (sygn. I SA/Sz 198/11) czy wyrok WSA w Warszawie z dnia 28 kwietnia 2011 r. (sygn. III SA/Wa 1766/10).

Wyodrębnienie organizacyjne

O wyodrębnieniu organizacyjnym można mówić, gdy zorganizowana część przedsiębiorstwa stanowi odrębną jednostkę organizacyjną w strukturze tego przedsiębiorstwa, np. dział, wydział oddział, odpowiedzialną za realizowanie określonych zadań gospodarczych.

Odnosząc powyższe do przedstawionego stanu faktycznego, należy zauważyć, że obecna struktura M przewiduje podział na działy zajmujące się działalnością produkcyjną i dystrybucyjną, co pozwala wyodrębnić składniki majątku (środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne) oraz kluczowe grupy należności i zobowiązań, które wiążą się odpowiednio z tymi rodzajami działalności. Powyższa alokacja dotyczy środków trwałych (m.in. urządzeń biurowych, podstawowego wyposażenia pomieszczeń biurowych, samochodów oraz zakładów produkcyjnych), wartości niematerialnych i prawnych (m.in. licencji na programy komputerowe) oraz zobowiązań (m.in. umów z kontrahentami), w tym również tych wynikających z umów o pracę zawieranych z osobami zatrudnionymi w poszczególnych jednostkach organizacyjnych Wnioskodawcy (każda z wyodrębnionych geograficznie jednostek stanowi odrębnego pracodawcę w rozumieniu regulacji Kodeksu pracy).

Wyodrębnienie finansowe

Wyodrębnienie finansowe oznacza sytuację, gdy sposób prowadzenia ewidencji rachunkowej przedsiębiorstwa pozwala na przyporządkowanie majątku, przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa, a ściślej do realizowanych przez nią zadań gospodarczych. Nie należy jednak utożsamiać tego pojęcia z pełną samodzielnością finansową.

Powyższy pogląd znajduje również potwierdzenie w indywidualnych interpretacjach prawa podatkowego, np. interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 13 lipca 2012 r., sygn. IPTPB3/423-115/12-5/GG, w której organ podatkowy uznał stanowisko podatnika za prawidłowe: „Wyodrębnienie finansowe najpełniej realizowane jest w przypadku zakładu lub oddziału osoby prawnej. Nie zmienia to jednak faktu, że wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Zarówno w orzecznictwie, jak i interpretacjach Ministra Finansów podkreśla się również, że warunkiem wyodrębnienia finansowego nie jest samodzielne sporządzanie bilansu przez daną jednostkę wewnętrzną”.

Ze względu na prowadzenie przez M działalności w dwóch różnych obszarach, dla każdego z nich (tj. produkcji i dystrybucji) opracowywane są odrębne analizy finansowe i budżetowe (tzw. PL, czyli zestawienie przychodów i kosztów dla celów korporacyjnych), a dla wydatków związanych bezpośrednio z danym obszarem działalności prowadzone są osobne centra kosztowe. W konsekwencji, poza kosztami o charakterze ogólnozakładowym dotyczącymi działalności M WAW jako całości (np. koszty działu prawnego), do obu obszarów działalności M (tj. produkcji i dystrybucji) można przyporządkować poszczególne przychody i koszty, jak również kluczowe grupy należności i zobowiązań, wyłączając z powyższego m.in. rozliczenia wynikające ze zobowiązań podatkowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (M występuje w tym przypadku jako jeden podatnik) oraz środki pieniężne. Zatem obecnie dla celów zarządczych i kontrolnych Wnioskodawca dokonuje wyodrębnienia większości danych finansowych właściwych dla poszczególnych obszarów aktywności, tj. odrębnie dla jednostek produkcyjnych (oddziałów Spółki) i dla działów dystrybucyjnych.

Wyodrębnienie funkcjonalne

Wyodrębnienie funkcjonalne należy natomiast rozumieć jako przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych. Zorganizowana część przedsiębiorstwa musi stanowić funkcjonalnie odrębną całość - obejmować elementy niezbędne do samodzielnego prowadzenia działań gospodarczych, którym służy w strukturze przedsiębiorstwa. Mając na względzie powyższe, należy stwierdzić, że zarówno działalność produkcyjna, jaki działalność dystrybucyjna są spójne funkcjonalnie, ze względu na fakt, że zespoły składników majątkowych przypisanych do każdej z tych działalności, wykorzystywane przez zespoły pracowników realizujących zadania przypisane tym działalnościom, stanowią w ramach M spójną funkcjonalnie całość.

Co więcej, również po podziale Wnioskodawcy poszczególne działalności zachowają przymiot funkcjonalnego zorganizowania pozwalający im na samodzielne realizowanie działań jako niezależnym przedsiębiorstwom. Zgodnie bowiem z planem podziału, u Wnioskodawcy pozostanie personel osobowy, składniki majątkowe i wartości niematerialne i prawne (w tym zobowiązania) związane z działalnością dystrybucyjną, natomiast do istniejącej spółki przejdą pracownicy, składniki majątkowe oraz wartości niematerialne i prawne (w tym zobowiązania) związane z działalnością produkcyjną.

Podsumowanie

Podsumowując, Wnioskodawca pragnie zauważyć, iż w jego ocenie część przedsiębiorstwa podlegająca wydzieleniu w ramach rozważanego scenariusza (jednostka organizacyjna prowadząca działalność w zakresie produkcji) i część pozostająca w Spółce (jednostka organizacyjna prowadząca działalność w zakresie dystrybucji) spełniają obecnie niniejsze kryteria:

 • Wyodrębnienie organizacyjne - obecna struktura Spółki wyodrębnia składniki majątku (środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne) oraz kluczowe grupy należności i zobowiązań, które wiążą się odpowiednio z działalnością produkcyjną i działalnością dystrybucyjną. Powyższa alokacja dotyczy środków trwałych (m.in. zakładów produkcyjnych, urządzeń biurowych, podstawowego wyposażenia pomieszczeń biurowych, samochodów), wartości niematerialnych i prawnych (m.in. licencji na programy komputerowe) oraz zobowiązań (wynikających m.in. z umów sprzedaży, umów dystrybucyjnych, umów o dostawy surowców, półproduktów i towarów handlowych, umów o świadczenie usług, umów z dostawcami materiałów biurowych itp.), w tym również tych wynikających z umów o pracę zawieranych z osobami zatrudnionymi w poszczególnych jednostkach organizacyjnych Wnioskodawcy.
 • Wyodrębnienie finansowe - realizowane poprzez sporządzanie odrębnych analiz finansowych planów budżetowych, a także prowadzenie odrębnej rachunkowości dla celów zarządczych i kontrolnych (z wyjątkami wskazanymi powyżej w zakresie m.in. wybranych rozliczeń podatkowych i finansowych dotyczących środków pieniężnych).
 • Wyodrębnienie funkcjonalne - Wnioskodawca dokonał czytelnego podziału funkcjonalnego na jednostkę zajmującą się działalnością produkcyjną oraz jednostkę dedykowaną działalności dystrybucyjnej Spółki.

Podsumowując, sformalizowane struktury organizacyjne, wydzielone geograficznie i funkcjonalnie (m.in. oddziały będące odrębnymi pracodawcami), przypisane jednostkom zespoły składników materialnych i niematerialnych, kadra pracownicza, a także system wyodrębnienia finansowo - księgowego (na poziomie zarządczym i kontrolingowym) pozwalają na samodzielną realizację przypisanych jednostkom zadań gospodarczych związanych z ich działalnością, co dla potrzeb podatkowych wyczerpuje definicję zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Ad.3 Zgodnie z postanowieniami art. 528 § 1 ksh, spółkę kapitałową można podzielić na dwie albo więcej spółek kapitałowych. Kodeks spółek handlowych wyróżnia następujące sposoby podziału spółek: - przez przeniesienie całego majątku spółki dzielonej na inne spółki za udziały lub akcje spółki przejmującej, które obejmują wspólnicy spółki dzielonej (podział przez przejęcie),

 • przez zawiązanie nowych spółek, na które przechodzi cały majątek spółki dzielonej za udziały lub akcje nowych spółek (podział przez zawiązanie nowych spółek),
 • przez przeniesienie całego majątku spółki dzielonej na istniejącą i na nowo zawiązaną spółkę lub spółki (podział przez przejęcie i zawiązanie nowej spółki),
 • przez przeniesienie części majątku spółki dzielonej na istniejącą spółkę lub na spółkę nowo zawiązaną (podział przez wydzielenie).

W związku z powyższym, w przepisach dotyczących podatku dochodowego od osób prawnych uregulowane zostały skutki podatkowe podziału spółek. Skutki te zależne są od tego, czy majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie także majątek pozostający w spółce - stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa, czy też nie. Zgodnie z treścią art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy pdop, w spółce podlegającej podziałowi, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie majątek przejmowany na skutek podziału lub majątek pozostający w spółce, nie stanowią zorganizowanej części przedsiębiorstwa przychód stanowi wartość rynkowa składników majątkowych przeniesionych na spółki przejmujące lub nowo zawiązane ustalona na dzień podziału lub wydzielenia. Oznacza to, że w przypadku, gdy zarówno majątek pozostający w Spółce (w zakresie dystrybucji), jak również majątek podlegający wydzieleniu (w zakresie produkcji) stanowią zorganizowane części przedsiębiorstwa, to wówczas, w ramach dokonanego podziału przez wydzielenie, Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do rozpoznania przychodu podatkowego. Biorąc pod uwagę informacje przedstawione w opisie stanu faktycznego oraz stanowisko zaprezentowane przez Wnioskodawcę w uzasadnieniu do Pytania 1 i 2, Spółka stoi na stanowisku, iż rozważany podział przedsiębiorstwa Wnioskodawcy poprzez wydzielenie zorganizowanej części przedsiębiorstwa nie spowoduje powstania obowiązku podatkowego - zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy pdop.

Powyższe stanowisko zostało potwierdzone m.in. w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 30 maja 2012 r., sygn. IPTPB3/423-108/12-2/PM: „W przedmiotowej sprawie mamy do czynienia z podziałem Spółki przez wydzielenie. Zarówno majątek pozostający w Spółce dzielonej, jak i majątek przenoszony na spółkę istniejącą stanowić będą zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Wobec powyższego, na skutek podziału Spółki przez wydzielenie, u Wnioskodawcy nie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych, o którym stanowi art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Reasumując, wydzielona Jednostka Produkcyjna stanowić będzie zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a w związku z tym, w sytuacji, gdy zostanie ona wniesiona do spółki istniejącej, Spółka dzielona nie uzyska przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.”

Mając na względzie powyższe, Spółka wnosi jak na wstępie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się w zakresie:
 • kwalifikacji wyodrębnionych w Spółce obszarów działalności, tj. produkcji i dystrybucji do zorganizowanych części przedsiębiorstwa – za prawidłowe,
 • skutków podatkowych planowanej transakcji podziału Spółki przez wydzielenie – za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

W odniesieniu do powołanych przez Spółkę interpretacji, stwierdzić należy, że zapadły one w indywidualnych sprawach i nie są wiążące dla organu wydającego przedmiotową interpretację.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.