IPPB5/423-189/12-4/DG | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Jeżeli w wyniku podziału spółki przez wydzielenie przeniesione zostaną zespoły składników majątkowych i niemajątkowych składające się na zespół zarządzania budynkiem biurowo-usługowym oraz zespół ds. nadzoru korporacyjnego, które zgodnie z zawartym we wniosku opisem stanowią zorganizowaną część przedsiębiorstwa, wówczas nie jest ustalany u udziałowców dochód z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, a spółka jako płatnik nie będzie zobowiązana do poboru podatku. Zatem, stanowisko podatnika w zakresie przyjętej kwalifikacji zespołu składników majątkowych i niemajątkowych składających się na zespół zarządzania budynkiem biurowo-usługowym oraz zespół ds. nadzoru korporacyjnego, uznaje się za prawidłowe. Konsekwencją powyższej kwalifikacji, będzie uznanie neutralności podatkowej transakcji podziału przez wydzielenie dla spółki dzielonej jak i spółek otrzymujących.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 14.03.2012 r. (data wpływu 19.03.2012 r.) oraz piśmie z dnia 11.06.2012 r. (data nadania 11.06.2012 r., data wpływu 12.06.2012 r.), uzupełniającym braki formalne na wezwanie z dnia 31.05.2012 r. Nr IPPB5/423-189/12-2/DG (data nadania 01.06.2012 r., data doręczenia 05.06.2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

 • kwalifikacji składników materialnych i niematerialnych oraz skutków podatkowych w spółce podlegającej podziałowi, planowanej transakcji podziału spółki Wnioskodawcy przez wydzielenie – jest prawidłowe,
 • skutków podatkowych w spółce nowo zawiązywanej, planowanej transakcji podziału spółki Wnioskodawcy przez wydzielenie– jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 marca 2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie konsekwencji podatkowych planowanej transakcji podziału spółki Wnioskodawcy przez wydzielenie.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka jest przedsiębiorstwem, którego głównym przedmiotem działalności jest działalność deweloperska na rynku mieszkaniowym, obejmująca zakup nieruchomości gruntowej, przygotowanie i przeprowadzenie inwestycji budowlanej a następnie sprzedaż gotowych lokali mieszkalnych nabywcom indywidualnym.

Spółka jest także właścicielem nieruchomości położonej w W. Przedmiotowa nieruchomość jest zabudowana pawilonem handlowo-usługowym, którego powierzchnia jest wynajmowana podmiotom trzecim, prowadzącym na terenie przedmiotowej nieruchomości m.in. restauracje, przedszkole oraz placówkę medyczną. Powyższa działalność zapewnia spółce przychód z tytułu uzyskiwanego czynszu najmu.

Poszukiwaniem nowych najemców, utrzymywaniem relacji z dotychczasowymi najemcami, nadzorem nad stanem budynku oraz jego bieżącą konserwacją zajmuje się w spółce wydzielony zespól ds. spraw zarządzania budynkiem usługowo-biurowym przy ul. O. Wszelkie rozliczenia z tytułu najmu i utrzymania przedmiotowego budynku prowadzone są z wykorzystaniem odrębnego rachunku bankowego. Prowadzona przez spółkę ewidencja rachunkowa pozwala na identyfikacje kosztów i przychodów z tytułu działalności związanej z pawilonem handlowo- usługowym.

Spółka posiada też większość udziałów w spółce A. sp. z o.o., której głównym przedmiotem działalności jest sprzedaż i obsługa serwisowa pojazdów mechanicznych. Obecnie sprawowaniem nadzoru korporacyjnego nad spółką zależną A. sp. z o.o. zajmuje się w spółce wydzielony zespół ds. nadzoru korporacyjnego nad A. sp. z o.o. Wszelkie rozliczenia ze spółką zależną wykonywane są z wykorzystaniem odrębnego rachunku bankowego.

Udziałowcy spółki rozważają obecnie dokonanie podziału spółki w trybie art. 529 § 1 pkt 4 kodeksu spółek handlowych, przez przeniesienie części majątku spółki dzielonej (tj. obecnej spółki) na dwie nowo zawiązane spółki (podział przez wydzielenie). Częścią majątku podlegającego przeniesieniu na spółki nowo zawiązane byłoby odpowiednio:

 1. nieruchomość na której posadowiony został pawilon handlowo-usługowy wraz z zawartymi umowami najmu oraz drobne wyposażenie biurowe i elektroniczne oraz oprogramowanie komputerowe konieczne do prowadzenia działalności w zakresie wynajmu powierzchni w przedmiotowym obiekcie i zarządzania nieruchomością. Nowa spółka przejęłaby także pracowników spółki z zespołu ds. spraw zarządzania budynkiem usługowo-biurowym przy ul. O.;
 2. całość posiadanych udziałów w spółce A. sp. z o.o. wraz z zespołem osób oraz drobnym wyposażeniem biurowym i elektronicznym oraz oprogramowaniem komputerowym koniecznym do sprawowania nadzoru korporacyjnego nad spółką zależną i tworzącym obecnie zespół ds. nadzoru korporacyjnego w A. sp. z o.o.

Nowowydzielane podmioty byłyby spółkami z ograniczoną odpowiedzialnością. Przedmiotem działalności nowych spółek byłoby odpowiednio:

 1. wynajem własnych nieruchomości, w pierwszej kolejności nieruchomości stanowiącej pawilon usługowo-handlowy, a w dalszej perspektywie pozyskanie i wynajem innych nieruchomości.
 2. sprawowanie nadzoru korporacyjnego nad spółką zależną (A.) oraz ewentualne dalsze rozwijanie struktury holdingowej grupy podmiotów działającej na obszarze handlu i obsługi serwisowej pojazdów mechanicznych.

Planowane przekształcenie w drodze podziału przez wydzielanie jest uzasadnione względami organizacyjnymi oraz bezpieczeństwa działalności spółki. Działalność w zakresie wynajmu pawilonu handlowo-usługowego nie jest w sposób funkcjonalny ani organizacyjny powiązana z podstawową działalnością spółki, tj. działalnością deweloperską. Również działalność spółki A. sp. z o.o. nie jest w sposób funkcjonalny ani organizacyjny powiązana z działalnością spółki, a sprawowanie nadzoru właścicielskiego nad spółką zależną nie ma bezpośredniego związku z działalnością spółki.

Obecnie spółka rozważa podjęcie dalszych inwestycji w zakresie swojej działalności podstawowej, co wiązać się będzie z istotnym ryzykiem inwestycyjnym. W zaistniałej sytuacji zasadne jest organizacyjne i prawne oddzielenie podstawowej działalności spółki od działalności ubocznych, poprzez przeniesienie zorganizowanych części przedsiębiorstwa do spółek wydzielonych, tak aby ewentualne trudności w zakresie podstawowej działalności inwestycyjnej nie zagrażały działalności polegającej na wynajmie powierzchni w posiadanym pawilonie handlowo- usługowym albo też majątkowi w postaci udziałów w spółce zależnej A. sp. z o.o.

Po przeprowadzeniu planowanego przekształcenia, majątek pozostały w spółce będzie tworzył w dalszym ciągu przedsiębiorstwo w rozumieniu przedmiotowym, co umożliwi spółce prowadzenie dalszej działalności o profilu deweloperskim.

Z uzupełnienia do wniosku z dnia 11 czerwca 2012r. (data wpływu 12.06.2012r.), Wnioskodawca przedstawił następujące wyjaśnienia:

 1. Wyjaśnienia ogólne odnośnie planowanego zdarzenia przyszłego

Planowany jest podział przez wydzielenie spółki z siedzibą w Warszawie poprzez wydzielenie z tej spółki dwóch nowych spółek, których przedmiotem działalności będzie odpowiednio:

wynajem i zarządzanie własnymi nieruchomościami oraz sprawowanie nadzoru korporacyjnego nad spółką zależną A. sp. z o.o. (działalność holdingowa).

 1. Wyjaśnienia dotyczące planowanego wydzielenia spółki zajmującej się wynajmem nieruchomości

W skład zorganizowanego zespołu składników majątkowych i niemajątkowych mających zostać przeniesionych na nowo wydzieloną spółkę wchodzą wszystkie elementy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej o profilu wynajmu nieruchomości własnych. Do powyższych składników zaliczyć należy nieruchomość zabudowaną budynkiem biurowo-usługowym przy ul. O., objętej księgą wieczystą, wyposażenie ruchome i wyposażenie przedmiotowego budynku, a także drobny sprzęt biurowy oraz oprogramowanie komputerowe potrzebne do prowadzenia działalności gospodarczej w powyższym zakresie, jak również niezbędne środki finansowe potrzebne do zabezpieczenia działalności operacyjnej nowej spółki. Powyższe składniki majątku pozostają ze sobą w funkcjonalnym związku i służą do prowadzenia działalności w zakresie przeznaczonym do wyodrębnienia w postaci nowej spółki.

Zespół składników majątkowych i niemajątkowych wraz z przypisanym personelem został wyodrębniony w obecnej strukturze organizacyjnej spółki od dnia 1 stycznia 2012 roku poprzez utworzenie Zespołu ds. zarządzania budynkiem biurowo-usługowym przy ul. O w ...., który zajmuje się prowadzeniem przedmiotowej działalności z wykorzystaniem składników majątku, które mają zostać przeniesione na nowowydzielaną spółkę.

Do działalności spółki w zakresie wynajmu nieruchomości własnych zostały przyporządkowane zobowiązania z umów związanych z powyższą działalnością, takich jak zawarte umowy najmu czy umowy serwisowe. W przypadku innych zobowiązań związanych częściowo z powyższym profilem działalności, spółka ewidencjonuje cząstkowy koszt związany z realizacją powyższych umów przypadający na działalność w zakresie wynajmu nieruchomości (usługi prawne, księgowe, informatyczne).

W ocenie Spółki zespół składników majątkowych i niemajątkowych wraz z personelem może stanowić odrębne przedsiębiorstwa realizujące w samodzielny sposób działalność gospodarczą w zakresie wynajmu i zarządzania własnymi nieruchomościami. Powyższe przedsiębiorstwo będzie dysponowała niezbędnym majątkiem potrzebnym do prowadzenia przedmiotowej działalności, w szczególności nieruchomością przeznaczoną pod wynajem, oraz wstąpi w prawa i obowiązki wynikające z dotychczasowych umów, co pozwoli na płynne rozpoczęcie działalności przez nowowydzielaną spółkę. Jednocześnie dzięki powołaniu od 1 stycznia 2012 roku wewnętrznej struktury organizacyjnej w spółce dzielonej, po prawnym wydzieleniu nowej spółki, będzie ona korzystała z utworzonej wcześniej struktury organizacyjnej.

 1. Wyjaśnienia dotyczące planowanego wydzielenia spółki holdingowej

W skład zorganizowanego zespołu składników majątkowych i niemajątkowych mających zostać przeniesionych na nowowydzieloną spółkę wchodzą wszystkie elementy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej o profilu nadzoru nad spółką zależną A. sp. z o.o. (działalność holdingowa). Do składników majątkowych i niemajątkowych należą pakiet udziałów w spółce zależnej A. sp. z o.o. oraz sprzęt biurowy i komputerowy konieczny do prowadzenia działalności w zakresie nadzoru korporacyjnego.

Zespół składników majątkowych i niemajątkowych wraz z przypisanym personelem został wyodrębniony w obecnej strukturze organizacyjnej spółki T. od dnia 1 stycznia 2012 roku poprzez utworzenie Zespołu ds. nadzoru korporacyjnego nad A. sp. z o.o., który zajmuje się prowadzeniem przedmiotowej działalności z wykorzystaniem składników majątku spółki T., które mają zostać przeniesione na nowowydzielaną spółkę. Powyższy personel korzystając z określonego, powierzonego mu sprzętu sprawuje nadzór nad spółką zależną wykonując działania właścicielskie, w szczególności prawo kontroli spółki zależnej. Dlatego też należy wskazać, iż sprzęt biurowy i oprogramowanie komputerowe służy wykonywaniu zadań z zakresu nadzoru nad spółką zależną, przy czym stosunek zależności wynika z faktu posiadania udziałów kontrolnych przez spółkę T. w spółce A.

Działalność holdingowa, w tym w zakresie nadzoru korporacyjnego nad spółką zależną A. Sp. z o.o. została wyodrębniona finansowo przedsiębiorstwa podatnika poprzez założenie oddzielnego rachunku bankowego służącego do prowadzenia rozliczeń ze spółką zależną. Spółka prowadzi równocześnie ewidencje kosztów i przychodów w zakresie powyższej działalności, jak również pasywów i aktywów. W przypadku kosztów związanych częściowo z powyższym profilem działalności, spółka ewidencjonuje cząstkowy koszt związany z realizacją umów służących wykonywaniu czynności nadzorczych i właścicielskich, w części w jakiej koszty te przypadają na działalność holdingową (usługi prawne, księgowe, informatyczne).

W ocenie Spółki zespół składników majątkowych i niemajątkowych wraz z personelem może stanowić odrębne przedsiębiorstwa realizujące w samodzielny sposób działalność gospodarczą w zakresie działalności holdingowej, w szczególności nadzoru nad spółką zależną A. sp. z o.o. Powyższe przedsiębiorstwo będzie dysponowała niezbędnym majątkiem potrzebnym do prowadzenia przedmiotowej działalności, w szczególności pakietem kontrolnym udziałów w spółce A. sp. z o.o. oraz dysponować będzie strukturą organizacyjną istniejącą obecnie w spółce dzielonej, tj. T. sp. z o.o., pod postacią wyodrębnionego zespołu personelu oraz składników majątkowych, co po prawnym wydzielenie nowej spółki, pozwoli na płynne rozpoczęcie działalności przez nową spółkę.

Wnioskodawca planuje utworzyć w ramach planowanego podziału przez wydzielenie dwie nowe spółki. Wnioskodawca planuje, iż nowe spółki będą działać pod firmą — D. sp. z o.o. — spółka prowadząca działalność w zakresie wynajmu i zarządzania nieruchomościami oraz — T. spółka prowadząca działalność holdingową w zakresie spółki zależnej A. centrum sp. z o.o. oraz ewentualnie innych podmiotów.

Nowowydzielone spółki będą w krótkiej perspektywie czasu korzystały z pomieszczeń biurowych należących do spółki T., tj. budynku biurowego przy ul. L, na podstawie umów najmu pomiędzy tymi spółkami a spółką T. W przyszłości, wobec zamiaru przeznaczenia nieruchomości przy ul. L przez Wnioskodawcę na cele działalności inwestycyjnej lub sprzedaży, obydwie nowowydzielone spółki zamierzają wynająć inne pomieszczenia na potrzeby siedziby.

Wnioskodawca wyjaśnia, iż planowany podział spółki T. poprzez wydzielenie z niej dwóch nowych spółek znajduje się na etapie oceny jego zasadności ekonomicznej w tym skutków podatkowych, czego wyrazem jest złożenie m.in. wniosków o wydanie interpretacji podatkowej w sprawie indywidualnej przez spółkę jak i wspólników spółki. Wyjaśnić należy, iż pomiędzy wspólnikami zostało zawarte memorandum dotyczące planowanego przekształcenia spółki T.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:
 1. Czy zespół składników majątkowych i niemajątkowych, na który składają się nieruchomość objęta księgą wieczystą, umowy najmu, umowy serwisowe, umowy z personelem, drobny sprzęt biurowy i elektroniczny oraz oprogramowanie komputerowe, a także personel odpowiadający za zarządzanie powyższą działalnością, stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych...
 2. Czy podział spółki przez wydzielenie nowej spółki, której kapitał zostaje pokryty wyłącznie częścią majątku spółki podlegającej podziałowi w postaci pakietu zbioru praw majątkowych i niemajątkowych opisanych w pytaniu 1 powyżej, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych w spółce podlegającej podziałowi...
 3. Czy podział spółki przez wydzielenie nowej spółki, której kapitał zostaje pokryty wyłącznie częścią majątku spółki podlegającej podziałowi w postaci pakietu zbioru praw majątkowych i niemajątkowych opisanych w pytaniu 1 powyżej, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych w spółce nowozawiązywanej...
 4. Czy zespół składników majątkowych i niemajątkowych obejmujący większościowy pakiet udziałów w spółce zależnej A. sp. z o.o. drobne wyposażenie biurowe i elektroniczne, oprogramowanie komputerowe i personel odpowiadający za sprawowanie nadzoru korporacyjnego, stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych...
 5. Czy podział spółki przez wydzielenie nowej spółki, której kapitał zostaje pokryty wyłącznie częścią majątku spółki podlegającej podziałowi w postaci pakietu udziałów w spółce zależnej A. sp. z o.o., drobnego wyposażenie biurowego i elektronicznego, oprogramowanie komputerowego i personelu od powiadającego za sprawowanie nadzoru korporacyjnego, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych w spółce podlegającej podziałowi...
 6. Czy podział spółki przez wydzielenie nowej spółki, której kapitał zostaje pokryty wyłącznie częścią majątku spółki podlegającej podziałowi w postaci pakietu udziałów w spółce zależnej A. sp. z o.o., drobnego wyposażenia biurowego i elektronicznego, oprogramowania komputerowego i personelu od powiadającego za sprawowanie nadzoru korporacyjnego, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych w spółce nowo zawiązywanej...

Zdaniem Wnioskodawcy, planowane przekształcenie nie będzie wiązało się z powstaniem obowiązku podatkowego w spółce podlegającej podziałowi ani też w nowo powoływanych spółkach (tj. spółce zajmującej się wynajmem powierzchni komercyjnych i spółce holdingowej dla spółki zależnej A. sp. z o.o., albowiem majątek podlegający przeniesieniu do spółek nowo zawiązywanych w wyniku podziału stanowić będzie zorganizowane części przedsiębiorstwa. Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w spółce podlegającej podziałowi podstawę opodatkowania przy podziale przez wydzielenie stanowi wartość rynkowa majątku przejmowanego na skutek podziału lub majątku pozostający w spółce, nie stanowiąca zarazem zorganizowanej części przedsiębiorstwa, zgodnie z ich wartością na dzień podziału lub wydzielenia.

Biorąc pod uwagę powyższe uregulowania, warunkiem nie podlegania obowiązkowi podatkowemu jest posiadanie przez zespól składników majątkowych wnoszonych do spółki nowo zawiązywanej cech zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Pojęcie zorganizowanej części przedsiębiorstwa zostało zdefiniowane w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, w art. 4a pkt 4 tejże ustawy, jako organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczone do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Dlatego też podstawowym warunkiem dla niepowstania obowiązku podatkowego przy podziale spółki poprzez wydzielenie jest samodzielność mas majątkowych i niemajątkowych przenoszonych ze spółki podlegającej podziałowi na podmioty wydzielane.

Zdaniem Wnioskodawcy powyższy warunek zostanie spełniony w warunkach planowanego podziału spółki. Nowowydzielona spółka mająca zajmować się wynajmem powierzchni komercyjnych dysponować będzie strukturą organizacyjną, personelem oraz majątkiem umożliwiający jej samodzielny byt ekonomiczny. Nowo powołana spółka posiadać będzie źródło przychodów w postaci zawartych już umów najmu oraz potencjał zwielokrotnienia uzyskiwanych przychodów poprzez wynajem wolnej powierzchni w posiadanej nieruchomości. Posiadany majątek w postaci nieruchomości może stać się także zabezpieczeniem ewentualnych pożyczek lub kredytów w przypadku podjęcia inwestycji przez nową spółkę. Zespół składników majątkowych i niemajątkowych oraz personel ma charakter zorganizowany, w oparciu o istniejącą obecnie u Wnioskodawcy strukturę zespołu do spraw zarządzania budynkiem handlowo-usługowym. Zaznaczyć należy, iż Spółka, już od 2010 roku, prowadzi działalność w zakresie wynajmu powierzchni użytkowych zlokalizowanych w pawilonie usługowo-handlowym, co umożliwiało wypracowanie także odpowiedniego know-how dla powyższej działalności. Dlatego też istnienie zespołu składników majątkowych i niemajatkowych, personelu, struktury organizacyjnej umożliwi podjęcie przez nowopowstały podmiot od początku swojego istnienia rzeczywistej działalności operacyjnej, tj. działalności w zakresie wynajmu własnej nieruchomości. Dla rozstrzygnięcia analizowanej kwestii istotne znaczenie ma także fakt dokonywania rozliczeń przez spółkę w zakresie dotychczasowej działalności opartej na wynajmie powierzchni z wykorzystaniem odrębnego rachunku bankowego. Powyższe w połączeniu ze sposobem prowadzenia ewidencji rachunkowej umożliwiającej identyfikacje kosztów i przychodów związanych z działalnością zespołu ds. zarządzania pawilonem-handlowo usługowym dodatkowo wskazuje, iż majątek który może zostać przeniesiony na nowy podmiot powstały w wyniku podziału będzie spełniał kryterium ekonomicznej, funkcjonalnej i organizacyjnej samodzielności.

Wobec powyższego, Wnioskodawca stoi na stanowisku, iż w wyniku przeprowadzenia planowanego podziału spółki powstanie podmiot który odpowiadać będzie definicji zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Zdaniem Wnioskodawcy warunek samodzielności zespołu składników majątkowych i niemajątkowych zostanie spełniony także w warunkach planowanego wydzielenia spółki holdingowej dla spółki zależnej A. sp. z o.o. Nowowydzielona spółka dysponować będzie strukturą organizacyjną, osobami oraz majątkiem umożliwiającym jej samodzielny byt ekonomiczny. Nowo powołana spółka posiadać będzie stabilne źródło finansowania w postaci dywidendy wypłacanej przez spółkę zależną — A. sp. z o.o., co pozwoli jej na prowadzenie działalności inwestycyjnej na rynku pojazdów mechanicznych, jako spółce holdingowej. Posiadany majątek pozwoli także na ewentualne zaciąganie kredytów i pożyczek w celu sfinansowania bieżącej działalności spółki. Struktura organizacyjna istniejąca obecnie współce T. obejmująca wydzielony zespół osobowy oraz składniki majątku ruchomego, która zostanie przekazana do nowej spółki, będą umożliwiały kontynuowanie dotychczasowej działalności przez spółkę nowowydzielaną po przeprowadzeniu planowanego procesu restrukturyzacji. Dlatego też nowy podmiot wydzielony ze spółki; odznaczać się będzie samodzielnością organizacyjną i finansową, a w konsekwencji spełniać będzie definicje zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Wskazać przy tym należy, iż także majątek pozostający w spółce posiadać będzie cechy zorganizowanego przedsiębiorstwa mogącemu służyć do dalszego prowadzenia działalności o profilu podstawowym, tj. działalności deweloperskiej. W powyższym zakresie wydzielenie nowej spółki nie będzie miało wpływu na działalność podstawową spółki podlegającej podziałowi, tj. spółki. Natomiast realizacja rozważanego procesu przekształceń pozwoli na prawne odseparowanie odrębnych zakresów działalności gospodarczej, a w konsekwencji na nieobciążanie się wzajemne ryzykiem gospodarczym przez różne spektra aktywności gospodarczej prowadzone dotychczas w spółce. Pozwoli to na istotne zmniejszenie ryzyka inwestycyjnego ponoszonego przez udziałowców tychże spółek. Dlatego też planowane przekształcenie jest celowe zarówno pod względem organizacyjnym jak i prawnym.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stwierdzam co następuje.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, iż Wnioskodawca planuje dokonać wydzielenia ze Spółki poprzez przeniesienie ich do nowo zawiązanych spółek. Wydzielenie zespołów nastąpi w ramach procedury przewidzianej przepisami art. 529 § 1 pkt 4 ustawy Kodeks spółek handlowych.

Podział spółek handlowych regulowany jest przez ustawę z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.).

Stosownie do postanowień art. 528 § 1 ww. ustawy, spółkę kapitałową można podzielić na dwie albo więcej spółek handlowych. Natomiast zgodnie z art. 529 § 1 pkt 4 tejże ustawy, podział może być dokonany przez przeniesienie części majątku spółki dzielonej na istniejącą spółkę lub na spółkę nowo zawiązaną (podział przez wydzielenie). Jest to jedyny podział, który nie skutkuje rozwiązaniem spółki dzielonej (art. 530 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych).

W związku z powyższym, w przepisach dotyczących podatku dochodowego od osób prawnych uregulowane zostały skutki podatkowe podziału spółek. Skutki te zależne są od faktu, czy majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie także majątek pozostający w spółce – stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa, czy też nie.

W myśl bowiem art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm.), przychodem, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, jest w spółce podlegającej podziałowi, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie majątek przejmowany na skutek podziału lub majątek pozostający w spółce, nie stanowią zorganizowanej części przedsiębiorstwa - wartość rynkowa składników majątkowych przeniesionych na spółki przejmujące lub nowo zawiązane ustalona na dzień podziału lub wydzielenia; przepisy art. 14 ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.

Powyższa regulacja znajdzie więc zastosowanie w następujących sytuacjach:

 • gdy na każdą ze spółek przejmujących lub nowo zawiązanych nie przechodzi zorganizowana część przedsiębiorstwa (przy podziale przez przejęcie) lub
 • gdy na spółkę przejmującą lub nowo zawiązaną przeniesione zostają składniki majątku nie stanowiące zorganizowanej części przedsiębiorstwa lub na spółkę tę zostaną przeniesione składniki majątkowe stanowiące zorganizowaną część przedsiębiorstwa, lecz składniki majątkowe pozostałe w spółce dzielonej nie stanowią zorganizowanej części przedsiębiorstwa (przy podziale przez wydzielenie).

Na mocy art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zorganizowaną część przedsiębiorstwa należy rozumieć jako organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Podstawowym wymogiem jest więc to, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa stanowiła zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań). Kolejnym warunkiem jest wydzielenie tego zespołu w istniejącym przedsiębiorstwie. Wydzielenie to ma zachodzić na trzech płaszczyznach: organizacyjnej, finansowej i funkcjonalnej (przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych). Elementami zespołu składników materialnych i niematerialnych, stanowiących zorganizowaną część przedsiębiorstwa, powinny być w szczególności aktywa trwałe, obrotowe, a także czynnik ludzki, czyli kadra pracownicza. Wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa ma swoje miejsce w strukturze organizacyjnej podatnika jako dział, wydział, oddział itp. Przy czym, w doktrynie zwraca się uwagę, że organizacyjne wyodrębnienie powinno być dokonane na bazie statutu, regulaminu lub innego aktu o podobnym charakterze. Wyodrębnienie finansowe najpełniej realizowane jest w przypadku zakładu lub oddziału osoby prawnej. Wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Natomiast wyodrębnienie funkcjonalne należy rozumieć jako przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych. Zorganizowana część przedsiębiorstwa musi stanowić funkcjonalnie odrębną całość – obejmować elementy niezbędne do samodzielnego prowadzenia działań gospodarczych, którym służy w strukturze przedsiębiorstwa. Aby zatem część mienia przedsiębiorstwa mogła być uznana za jego zorganizowaną część, musi ona – obiektywnie oceniając – posiadać potencjalną zdolność do funkcjonowania jako samodzielny podmiot gospodarczy. Składniki majątkowe materialne i niematerialne wchodzące w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa muszą zatem umożliwić nabywcy podjęcie działalności gospodarczej w ramach odrębnego przedsiębiorstwa.

Podsumowując, zorganizowaną część przedsiębiorstwa tworzą składniki, będące we wzajemnych relacjach, takich by można było mówić o nich jako o zespole, a nie o zbiorze przypadkowych elementów, których jedyną cechą wspólną jest własność jednego podmiotu gospodarczego. Brak zaistnienia którejkolwiek z omawianych powyżej przesłanek wyklucza uznanie zespołu składników majątkowych przedsiębiorstwa za jego zorganizowaną część w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Oznacza to, że zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest sumą poszczególnych składników, przy pomocy których będzie można prowadzić odrębny zakład, lecz zorganizowanym zespołem tych składników, przy czym punktem odniesienia jest tutaj rola, jaką składniki majątkowe odgrywają w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa (na ile stanowią w nim wyodrębnioną organizacyjnie i funkcjonalnie całość).

Reasumując, na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, mamy więc do czynienia ze zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa, jeżeli spełnione są wszystkie następujące przesłanki:

 1. istnieje zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań,
 2. zespół ten jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie,
 3. składniki te przeznaczone są do realizacji określonych zadań gospodarczych,
 4. zespół tych składników mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące ww. zadania gospodarcze.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, iż działalność Wnioskodawcy podlegająca wydzieleniu do Spółek Przejmujących wyodrębniona jest w ramach struktury organizacyjnej Wnioskodawcy, tj. poprzez utworzenie zespołu ds. zarządzania budynkiem biurowo-usługowym oraz zespołu ds. nadzoru korporacyjnego nad A. sp. z o.o.

Częścią majątku podlegającego przeniesieniu na spółki nowo zawiązane byłoby odpowiednio:

 1. nieruchomość na której posadowiony został pawilon handlowo-usługowy wraz z zawartymi umowami najmu oraz drobne wyposażenie biurowe i elektroniczne oraz oprogramowanie komputerowe konieczne do prowadzenia działalności w zakresie wynajmu powierzchni w przedmiotowym obiekcie i zarządzania nieruchomością. Nowa spółka przejęłaby także pracowników spółki z zespołu ds. spraw zarządzania budynkiem usługowo-biurowym;
 2. całość posiadanych udziałów w spółce A. sp. z o.o. wraz z zespołem osób oraz drobnym wyposażeniem biurowym i elektronicznym oraz oprogramowaniem komputerowym koniecznym do sprawowania nadzoru korporacyjnego nad spółką zależną i tworzącym obecnie zespół ds. nadzoru korporacyjnego w A. sp. z o.o.

Biorąc pod uwagę powyżej dokonane ustalenia, zorganizowana część przedsiębiorstwa musi stanowić całość pod względem organizacyjnym i funkcjonalnym, co oznacza, iż najistotniejsze dla przedmiotowego zagadnienia jest ustalenie, czy wydzielany majątek, a także majątek pozostający w spółce stanowi na tyle zorganizowany kompleks praw, obowiązków i rzeczy, iż zdolny jest do realizacji zadań gospodarczych przypisywanych przedsiębiorstwu. Zorganizowana część przedsiębiorstwa musi więc stanowić funkcjonalnie odrębną całość – obejmować elementy niezbędne do samodzielnego prowadzenia działań gospodarczych, którym służy w strukturze przedsiębiorstwa. Aby zatem część mienia przedsiębiorstwa mogła być uznana za jego zorganizowaną część, musi ona – obiektywnie oceniając – posiadać potencjalną zdolność do funkcjonowania jako samodzielny podmiot gospodarczy. W oparciu o powyższe kryteria, jak również uwzględniając specyfikę działalności gospodarczej o profilu nadzoru nad spółką zależną (działalność holdingowa), należy potwierdzić prawidłowość stanowiska Wnioskodawcy, że wydzielane zespoły składników majątkowych i niemajątkowych, stanowią zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisu art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W wypełnieniu dyspozycji przepisu art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przy podziale przez wydzielenie zarówno na spółkę przejmującą lub nowo zawiązaną muszą być przeniesione składniki majątku stanowiące zorganizowanej części przedsiębiorstwa, jak również pozostałe w spółce dzielonej składniki majątkowe muszą stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa. W przedstawionym zdarzeniu przyszłym z uwagi na to, że zarówno majątek podlegający wydzieleniu jak i majątek pozostający w Spółce, stanowią zorganizowane części przedsiębiorstwa, stanowi dla Spółki dzielonej, transakcję neutralną podatkowo.

Odnosząc się natomiast do konsekwencji podatkowych w spółce przejmującej, tj. pytań nr 3 i 6, należy zauważyć, że zasady opodatkowania zysków (dochodów) spółki przejmującej czy nowo zawiązanej unormowano w przepisie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 74 poz. 397), kwalifikując te dochody (nadwyżkę) do dochodów (przychodów) z udziału w zyskach osób prawnych. Natomiast opodatkowanie zysków (dochodów) wspólników spółki dzielonej zostało uregulowane odrębnie w art. 10 ust. 1 pkt 6 tej ustawy, jako dochody (przychody) z udziału w zyskach osób prawnych.

Na podstawie powyższego, przepisu dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1 pkt 4a i 4b, jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału (akcji), w tym także:

 • w przypadku podziału spółek, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie majątek przejmowany na skutek podziału lub majątek pozostający w spółce, nie stanowią zorganizowanej części przedsiębiorstwa - ustalona na dzień podziału nadwyżka nominalnej wartości udziałów (akcji) przydzielonych w spółce przejmującej lub nowo zawiązanej nad kosztami nabycia lub objęcia udziałów (akcji) w spółce dzielonej, obliczonymi zgodnie z art. 15 ust. 1k albo art. 16 ust. 1 pkt 8; jeżeli podział spółki następuje przez wydzielenie, kosztem uzyskania przychodów jest wartość lub kwota wydatków poniesionych przez udziałowca (akcjonariusza) na objęcie lub nabycie udziałów (akcji) w spółce dzielonej, ustalona w takiej proporcji, w jakiej pozostaje u tego udziałowca wartość nominalna unicestwianych udziałów (akcji) w spółce dzielonej do wartości nominalnej udziałów (akcji) przed podziałem.

Jeżeli jak uznano powyżej majątek przejmowany stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa i majątek pozostający w spółce dzielonej stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa, z transakcji tej nie powstanie dochód do opodatkowania.

Reasumując, jeżeli w wyniku podziału spółki przez wydzielenie przeniesione zostaną zespoły składników majątkowych i niemajątkowych składające się na zespół zarządzania budynkiem biurowo-usługowym oraz zespół ds. nadzoru korporacyjnego, które zgodnie z zawartym we wniosku opisem stanowią zorganizowaną część przedsiębiorstwa, wówczas nie jest ustalany u udziałowców dochód z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, a spółka jako płatnik nie będzie zobowiązana do poboru podatku.

Zatem, stanowisko podatnika w zakresie przyjętej kwalifikacji zespołu składników majątkowych i niemajątkowych składających się na zespół zarządzania budynkiem biurowo-usługowym oraz zespół ds. nadzoru korporacyjnego, uznaje się za prawidłowe. Konsekwencją powyższej kwalifikacji, będzie uznanie neutralności podatkowej transakcji podziału przez wydzielenie dla spółki dzielonej jak i spółek otrzymujących.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.