IPPB5/423-125/14-4/MK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Pojęcie zorganizowanej części przedsiębiorstwa nie może obejmować dowolnej części danego przedsiębiorstwa, lecz tylko tę część, która spełnia wszystkie kryteria wskazane w art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. O tym czy doszło do wyodrębnienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa decyduje pełen zakres aportowanego majątku, praw i zobowiązań. Wyodrębnienie to musi dotyczyć zorganizowanej części przedsiębiorstwa jako całości, a nie tylko niektórych jej składników, nawet o znacznej wartości. Podsumowując, należy uznać za prawidłowe stanowisko Wnioskodawcy, że zarówno zespół składników materialnych i niematerialnych składający się na Dział Operacyjny jak i na Dział Nieruchomości będzie stanowił zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 updop, tj. będzie stanowił organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 11 lutego 2014 r. (data wpływu 14 lutego 2014 r.), uzupełnionym pismem z dnia 17 kwietnia 2014 r. (data nadania 18 kwietnia 2014 r., data wpływu 22 kwietnia 2014 r.), stanowiącym odpowiedź na wezwanie z dnia 9 kwietnia 2014 r. (data nadania 9 kwietnia 2014 r., data odbioru 11 kwietnia 2014 r.) Nr IPPB5/423-125/14-2/MK, o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych planowej transakcji podziału spółki przez wydzielenie – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 lutego 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych planowej transakcji podziału spółki przez wydzielenie.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Niniejszy wniosek jest składany przez wnioskodawcę (dalej: Wnioskodawca) na podstawie art. 14n par. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r, Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. Nr 749 ze zm.; dalej: Ordynacja) celem uzyskania interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego zapewniającej ochronę przewidzianą w art. 14k i 14m Ordynacji dla nowo utworzonej spółki (dalej: Nowa Spółka), która ma powstać w przyszłości wskutek przyszłego podziału spółki T. sp. z o.o. (dalej: Spółka) w trybie art. 529 par. 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych (podział przez wydzielenie). Na podstawie art. 14n par. 1 pkt 1 Ordynacji „przepisy art. 14k i art. 14m stosuje się odpowiednio w przypadku zastosowania się przez spółkę do interpretacji indywidualnej wydanej przed powstaniem spółki na wniosek osób planujących utworzenie tej spółki - w zakresie dotyczącym działalności tej spółki”.

Wnioskodawca wyjaśnia, iż wraz z innymi osobami fizycznymi jest jednym z udziałowców Spółki, w związku z czym wskutek ww. jej podziału przez wydzielenie, Wnioskodawcy (oraz innym udziałowcom Spółki) zostaną wydane udziały Nowej Spółki. W efekcie Wnioskodawca oraz pozostali udziałowcy Spółki (będący osobami fizycznymi) staną się jednocześnie udziałowcami Nowej Spółki. Z tego powodu Wnioskodawca jest uprawniony do wystąpienia z niniejszym wnioskiem w celu przyszłego zastosowania art. 14k i 14m Ordynacji do Nowej Spółki (analogiczny wniosek wynika z interpretacji Ministra Finansów reprezentowanego przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 24 sierpnia 2009 r., sygn. IBPBI/1/415-453/09/ESZ).

Jak zaznaczono wyżej Spółka, w której Wnioskodawca jest udziałowcem, zostanie podzielona w trybie art. 529 § 1 Kodeksu spółek handlowych (podział przez wydzielenie). Na dzień dokonania podziału przez wydzielenie Nowa Spółka nie będzie posiadała udziałów w spółce dzielonej.

Wnioskodawca zaznacza, iż wskutek podziału nie powstanie na dzień podziału nadwyżka nominalnej wartości udziałów (akcji) przydzielonych Wnioskodawcy w Nowej Spółce nad kosztami nabycia lub objęcia udziałów przez Wnioskodawcę w Spółce (przy założeniu, iż wartość kosztów ustala się w takiej proporcji, w jakiej pozostaje u Wnioskodawcy wartość nominalna unicestwianych udziałów w Spółce do wartości nominalnej udziałów przed podziałem).

Spółka prowadzi obecnie działalność gospodarczą w zakresie projektowania i produkcji systemów i urządzeń elektronicznych dla potrzeb łączności i teleinformatyki oraz wytwarzania oprogramowania. Spółka prowadzi także działalność w zakresie udostępniania nieruchomości. Spółka jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatnikiem podatku od towarów i usług (została także zarejestrowana jako czynny podatnik podatku VAT).

Podział na omawiane rodzaje działalności ma charakter funkcjonalny i jest odzwierciedlony w strukturze organizacyjnej Spółki oraz w jej ewidencji rachunkowej. W szczególności, na mocy odrębnego zarządzenia Zarządu Spółki, w ramach jej struktury organizacyjnej funkcjonują dwie wewnętrzne jednostki organizacyjne, podległe Zarządowi Spółki, a mianowicie:

 1. Dział Operacyjny - zajmujący się główną działalnością Spółki polegającą na projektowaniu i produkcji systemów i urządzeń elektronicznych dla potrzeb łączności i teleinformatyki oraz wytwarzaniem oprogramowania (zwaną dalej: „Działalnością Podstawową”),
 2. Dział Nieruchomości - zajmujący się dodatkową działalnością Spółki polegającą na udostępnianiu nieruchomości własnych Spółki na rzecz podmiotów trzecich oraz dla potrzeb wewnętrznych Spółki - w tym na potrzeby Działu Operacyjnego (zwaną dalej: „Działalnością Dodatkową”).

Z uwagi na to, iż Działalność Podstawowa wykonywana przez Dział Operacyjny oraz Działalność Dodatkowa wykonywana przez Dział Nieruchomości istotnie się od siebie różnią pod względem sprawowanych funkcji gospodarczych, zaangażowanych aktywów, ponoszonych kosztów oraz ryzyka gospodarczego, udziałowcy Spółki podjęli decyzję o prawnym oddzieleniu od siebie tych działalności, tak aby w przyszłości były one wykonywane przez odrębne spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

W tym celu zostanie dokonany podział Spółki przez wydzielenie w trybie art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych. Wskutek tego podziału obecny Dział Nieruchomości i wykonywana przez niego Działalność Dodatkowa wraz z niezbędnymi aktywami i zobowiązaniami zostaną wydzielone do Nowej Spółki. Z kolei Działalność Podstawowa będzie po dokonaniu podziału nadal wykonywana przez Spółkę.

Jednocześnie Wnioskodawca wyjaśnia, iż środki trwałe wchodzące w skład majątku, który przejmie Nowa Spółka na skutek wydzielenia, zostały wcześniej wprowadzone do ewidencji środków trwałych Spółki i podlegają obecnie amortyzacji w Spółce.

W planie podziału Spółki zostanie określony tzw. parytet wymiany udziałów Spółki na udziały Nowej Spółki. Wnioskodawca oraz inni udziałowcy Spółki staną się więc udziałowcami Nowej Spółki.

Spółka podlega w Polsce nieograniczonego obowiązkowi podatkowemu w rozumieniu art. 3 ust. 1 Ustawy CIT. Podobnie Nowa Spółka będzie podlegać w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w rozumieniu tego przepisu.

Wartość składników majątkowych przejmowanych przez Nową Spółkę będzie wyższa niż wartość nominalna udziałów Nowej Spółki wydanych udziałowcom Nowej Spółki. Wartość nadwyżki zostanie przekazana na kapitał zapasowy Nowej Spółki.

Nowa Spółka nie uzależni wydania swoich udziałów wspólnikom Spółki od wniesienia dopłat w gotówce, o których mowa w art. 529 § 4 Kodeksu spółek handlowych. W związku z wydzieleniem Wnioskodawca nie otrzyma dopłat w gotówce, o których mowa w art. 529 § 3 Kodeksu spółek handlowych.

Na marginesie Wnioskodawca informuje, że jednocześnie o interpretacje w zakresie skutków podatkowych opisanego wyżej podziału Spółki (zdarzenia przyszłego) wystąpiła również Spółka i pozostali jej udziałowcy.

Poniżej Wnioskodawca przedstawia:

 • opis składników majątkowych, które wskutek podziału Spółki zostaną wydzielone do Nowej Spółki (tworzących obecnie Dział Nieruchomości),
 • opis składników majątkowych, które po podziale Spółki pozostaną nadał w Spółce (tworzących obecnie Dział Operacyjny),
 • sposób wyodrębnienia Działu Nieruchomości oraz Działu Operacyjnego w Spółce,
 • opis ekonomicznych przyczyn zamierzonego podziału Spółki.
 1. Składniki majątkowe, które istnieją obecnie w Spółce, lecz wskutek podziału zostaną wydzielone (przeniesione) do Nowej Spółki:

Wskutek podziału Spółki przez wydzielenie, do Nowej Spółki zostaną przeniesione składniki majątkowe tworzące obecnie Dział Nieruchomości w Spółce, a w szczególności aktywa funkcjonalnie związane z Działalnością Dodatkową wykonywaną przez ten dział, w tym: środki na wyodrębnionym rachunku bankowym Działu Nieruchomości, należności od najemców, nieruchomości należące do Spółki (udostępniane podmiotom trzecim, jak i dla potrzeb wewnętrznych), a także niskocenne (tj. nie wykazywane w bilansie Spółki) elementy wyposażenia - związane z nieruchomościami administrowanymi przez Dział Nieruchomości.

Nowa Spółka stanie się z mocy prawa stroną (pracodawcą) dotychczasowych umów o pracę zawartych z pracownikami Działu Nieruchomości na mocy art. 231 Kodeksu pracy.

Wskutek podziału Nowa Spółka przejmie także wierzytelności wynikające z umów najmu nieruchomości Spółki, umów o pracę zawartych z pracownikami zatrudnionymi w Dziale Nieruchomości, umowy z dostawcą usług związanych z pozyskiwaniem najemców.

Poza tym Nowa Spółka wraz z przejęciem obowiązków pracodawcy wobec pracowników Działu Nieruchomości będzie mogła także korzystać z ich wiedzy i doświadczenia w zakresie administrowania nieruchomościami. Nowa Spółka przejmie także dotychczasową strukturę organizacyjną Działu Nieruchomości zapewniającą uporządkowany sposób funkcjonowania tego działu (czynnik organizacyjny).

Wskutek podziału do Nowej Spółki zostaną przeniesione również zobowiązania funkcjonalnie związane z Działem Nieruchomości, w tym zobowiązania wobec pracowników, a także zobowiązania wobec zewnętrznych dostawców towarów i usług Spółki związanych z działalnością Działu Nieruchomości. Wnioskodawca wyjaśnia, iż Nowa Spółka (czyli spółka nowo zawiązana) przejmie wszystkie zobowiązania istniejące na dzień poprzedzający wydzielenie Nowej Spółki, które zostały przypisane do Działu Nieruchomości zgodnie z wyodrębnioną dla tego działu ewidencją rachunkową funkcjonującą w Spółce. Zobowiązania te jako pasywa zostaną wykazane w planie podziału Spółki, zgodnie z art. 534 § 1 pkt 7 Kodeksu spółek handlowych. Z uwagi na brzmienie art. 531 Kodeksu spółek handlowych (przewidującego, iż z dniem podziału Nowa Spółka wstąpi we wszystkie prawa i obowiązku spółki dzielonej określone w planie podziału) Spółka nie będzie występować o zgodę wierzycieli na przeniesienie zobowiązań do Nowej Spółki.

Wyżej wymienione składniki tworzące obecnie Dział Nieruchomości w Spółce, a które zostaną przeniesione do Nowej Spółki, zostaną w planie podziału przydzielone Nowej Spółce,

W dacie zarejestrowania podziału Spółki kapitał zakładowy Spółki będzie odpowiadał kapitałowi zakładowemu przed podziałem (tj. wskutek podziału Spółki przez wydzielenie i unicestwienia części jej udziałów, kapitał zakładowy Spółki zostanie w ramach procesu podziału Spółki obniżony, z jednoczesnym uzupełnieniem go o tę samą wartość - wynikającą ze zmniejszenia kapitału rezerwowego).

 1. Składniki majątkowe, które istnieją obecnie w Spółce i które wskutek podziału pozostaną nadal w Spółce

Należy podkreślić, iż wskutek podziału Spółki Działalność Podstawowa wykonywana przez Dział Operacyjny nie zostanie przeniesiona do Nowej Spółki. Działalność Podstawowa będzie kontynuowana przy wykorzystaniu składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań) niezbędnych do jej prowadzenia, a przypisanych do Działu Operacyjnego. W szczególności wskutek podziału nadal pozostaną w Spółce urządzenia produkcyjne, elementy wyposażenia produkcyjnego, należności od klientów Spółki z tytułu działalności w zakresie sprzedaży systemów i urządzeń elektronicznych dla potrzeb łączności i teleinformatyki, zobowiązania wobec dostawców towarów i usług związanych z funkcjonowaniem Działu Operacyjnego, zobowiązania wobec pracowników Działu Operacyjnego, środki na rachunku bankowym (odrębnym od rachunku bankowego Działu Nieruchomości). Dział Operacyjny tworzy główny zespół składników materialnych i niematerialnych, powiązanych czynnikiem organizacyjnym, który umożliwi niezakłóconą kontynuację tej działalności po dokonaniu planowanego podziału Spółki. W szczególności, po dokonaniu podziału, Spółka zamierza nadal zatrudniać pracowników Działu Operacyjnego bez zmiany zakresu ich zadań. Częścią składową pozostawionego w Spółce majątku będą zatem także prawa (wierzytelności) wynikające z umów zawartych z odbiorcami systemów i urządzeń elektronicznych dla potrzeb łączności i teleinformatyki oraz wynikające z umów z dostawcami towarów i usług związanych z funkcjonowaniem Działu Operacyjnego.

Po dokonaniu podziału Spółki działalność wykonywana przez Dział Operacyjny będzie kontynuowana przy wykorzystaniu wiedzy i doświadczenia pracowników Działu Operacyjnego. Po podziale Spółka nadal zachowa funkcjonującą przed podziałem strukturę organizacyjną Działu Operacyjnego, zapewniającą kontynuację działalności gospodarczej wykonywanej przez ten dział (czynnik organizacyjny).

 1. Wyodrębnienie Działu Nieruchomości oraz Działu Operacyjnego w obecnej strukturze Spółki

Poniżej Wnioskodawca przedstawia obecny sposób wyodrębnienia Działu Nieruchomości oraz Działu Operacyjnego, ponieważ ma to istotne znaczenie dla oceny kryteriów uznania obu działów za zorganizowane części przedsiębiorstwa. Omawiany sposób wyodrębnienia zostanie zachowany do momentu podziału Spółki.

Wyodrębnienie organizacyjne

Wyodrębnienie obu działów Spółki (Działu Nieruchomości oraz Działu Operacyjnego) wynika z zarządzenia Zarządu Spółki normującego strukturę organizacyjną Spółki (zwanego dalej: „Zarządzeniem Zarządu”). Na mocy Zarządzenia Zarządu w strukturze organizacyjnej Spółki funkcjonują Dział Operacyjny oraz Dział Nieruchomości.

Każdy z działów, tj. Dział Operacyjny i Dział Nieruchomości jest kierowany przez dyrektora ponoszącego odpowiedzialność służbową przed Zarządem Spółki. W każdym dziale zostali zatrudnieni pracownicy o kompetencjach związanych ze specyfiką działalności wykonywanej przez dany dział. Zatrudnieni w ramach każdego działu pracownicy podlegają służbowo dyrektorowi tego działu. Zarządzenie Zarządu określa zadania każdego z działów, ich usytuowanie w strukturze organizacyjnej Spółki oraz wyodrębnienie w ewidencji rachunkowej Spółki.

W Dziale Nieruchomości zostali zatrudnieni pracownicy odpowiedzialni za administrowanie nieruchomościami Spółki, wykonywanie prac administracyjnych i porządkowych, pozyskiwanie najemców, w tym poprzez nawiązanie współpracy z zewnętrznymi agencjami zajmującymi się pośrednictwem w wynajmie nieruchomości komercyjnych.

Z uwagi na rozbudowaną strukturę Działu Operacyjnego, w jej ramach powołane zostały: Pion Projektowo-Produkcyjny nadzorowany przez Dyrektora i podległych mu Dyrektora ds. technicznych oraz Dyrektora Operacyjnego, Pion Administracyjno-Księgowy, Pion Ochrony Informacji Niejawnych z Kierownikiem Kancelarii Tajnej, Inspektorem Bezpieczeństwa Teleinformatycznego, Nieetatowym Komendantem Ochrony. Ponadto, w strukturze Działu Operacyjnego działają: Pełnomocnik Zarządu ds. Ochrony Informacji Niejawnych, Pełnomocnik Zarządu ds. Zarządzania Jakością, Zastępca Pełnomocnika Zarządu ds. Zarządzania Jakością oraz radca prawny.

Wyodrębnienie funkcjonalne

Każdy z działów wewnętrznych Spółki w ramach działalności gospodarczej prowadzonej przez Spółkę realizuje odmienne zadania gospodarcze.

W szczególności, do zadań Działu Operacyjnego należą zadania związane z prowadzoną Działalnością Podstawową - w zakresie projektowania i produkcji systemów i urządzeń elektronicznych dla potrzeb łączności i teleinformatyki oraz wytwarzania oprogramowania. Funkcje gospodarcze wykonywane przez Dział Operacyjny polegają zatem na projektowaniu, produkcji oraz sprzedaży systemów i urządzeń elektronicznych, pozyskiwaniu klientów, prowadzeniu polityki zaopatrzenia w materiały i usługi niezbędne dla celów produkcyjnych, wykonywaniu serwisu urządzeń, prowadzeniu kontroli jakości sprzedawanych urządzeń, prowadzeniu polityki kadrowej, planowania finansowego, oraz czynności księgowo-administracyjnych związanych z funkcjonowaniem Działu Operacyjnego.

Z kolei do zadań Działu Nieruchomości należy m.in. prowadzenie działalności z zakresu wynajmowania nieruchomości własnych Spółki, w tym pozyskiwanie najemców, udostępnianie nieruchomości dla potrzeb wewnętrznych Spółki, administrowanie nieruchomościami własnymi Spółki, w tym: analizowanie potrzeb remontowych, ustalanie koniecznych wydatków eksploatacyjnych umożliwiających nieprzerwane funkcjonowanie nieruchomości zarówno dla potrzeb własnych Spółki, jak i dla potrzeb najemców zewnętrznych, przedstawianie Zarządowi Spółki rekomendacji dotyczących wyboru zewnętrznych dostawców usług, kontrola jakości usług świadczonych przez zewnętrznych dostawców, a dotyczących nieruchomości, ustalanie okresowych budżetów działalności Działu Nieruchomości, z uwzględnieniem projekcji kosztów i przychodów Działu Nieruchomości oraz wewnętrznych rozliczeń z tytułu udostępniania nieruchomości dla potrzeb innych działów/jednostek organizacyjnych obecnych lub tworzonych w przyszłości w Spółce, kontrola stanu aktywów związanych z Działem Nieruchomości, wykonywanie analiz w zakresie możliwości podejmowania oraz prowadzenia procesów inwestycyjnych, sposobów prowadzenia procesów inwestycyjnych.

Wyodrębnienie rachunkowo-finansowe

W ramach ewidencji rachunkowej Spółki, każdy z działów (tj. Dział Operacyjny i Dział Nieruchomości) posiada odrębnie wydzieloną ewidencję rachunkową prowadzoną według schematu kont syntetycznych właściwych dla całej Spółki, co zostało odzwierciedlone w planie kont. Ewidencja rachunkowa każdego z działów umożliwia odrębne (tj. przypisane do tego działu) ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych związanych z jego funkcjonowaniem. W szczególności dzięki ewidencji rachunkowej oraz istniejącemu planowi kont Spółki, każdy z działów odrębnie ewidencjonuje funkcjonalnie związane z działalnością tego działu przychody i koszty, aktywa (w tym aktywa trwałe i należności) oraz zobowiązania.

Do przychodów Działu Operacyjnego zalicza się w szczególności przychody z tytułu sprzedaży systemów i urządzeń elektronicznych do klientów Spółki. Do kosztów Działu Operacyjnego zalicza się m.in. koszt wytworzenia tych urządzeń, a także koszt zużycia materiałów do ich produkcji. Aktywa wykorzystywane przez Dział Operacyjny obejmują m.in. urządzenia produkcyjne, należności (wierzytelności) od klientów oraz środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym. Zobowiązania Działu Operacyjnego składają się m.in. z zobowiązań wobec dostawców materiałów i usług, a także zobowiązań wobec pracowników.

Do przychodów Działu Nieruchomości zalicza się w szczególności przychody z tytułu wynajmu nieruchomości na rzecz zewnętrznych najemców. Z kolei do kosztów Działu Nieruchomości zalicza się m.in. koszty amortyzacji nieruchomości oraz koszty administrowania tymi nieruchomościami, w tym koszty napraw, remontów, sprzątania etc. Aktywa wykorzystywane przez Dział Nieruchomości obejmują m.in. nieruchomości będące własnością Spółki (udostępniane podmiotom trzecim, jak i dla potrzeb wewnętrznych), niskocenne (tj. nie wykazywane w bilansie Spółki) elementy wyposażenia nieruchomości, należności (wierzytelności) od najemców oraz środki pieniężne na wyodrębnionym rachunku bankowym. Zobowiązania Działu Nieruchomości tworzą m.in. zobowiązania wobec dostawców towarów i usług związanych z utrzymaniem nieruchomości (związanych np. z dostawą energii, wody, odprowadzaniem nieczystości), zobowiązania wobec podmiotu zajmującego się pośrednictwem w wynajmie powierzchni, czy zobowiązania wobec pracowników Działu Nieruchomości.

Jednocześnie dla celów sprawozdawczości zarządczej (tj. dla potrzeb wewnętrznych) Spółka mierzy efektywność funkcjonowania swoich działów m.in. poprzez uwzględnianie rozliczeń wewnętrznych pomiędzy tymi działami. W szczególności dla celów wewnętrznych w ramach sprawozdawczości zarządczej Spółka przypisuje do Działu Nieruchomości nie tylko przychody i należności z tytułu udostępniania nieruchomości zewnętrznym odbiorcom (najemcom), ale także wewnętrzne należności z tytułu udostępniania nieruchomości dla potrzeb wewnętrznych. Jednocześnie dla celów zarządczych (wewnętrznych) Spółka przypisuje do Działu Nieruchomości koszty związane z posiadaniem i administrowaniem nieruchomościami Spółki (w tym koszty amortyzacji). Dzięki temu efektywność działania każdego z działów jest oceniana przez Zarząd Spółki tak, jakby oba działy były niezależnymi podmiotami i funkcjonowały niezależnie.

Po utworzeniu Działu Nieruchomości, Spółka wyodrębniła także dla tego działu osobny rachunek bankowy przeznaczony do rozliczeń związanych z działalnością tego działu.

 1. Przyczyny ekonomiczne uzasadniające dokonanie podziału Spółki

Wnioskodawca wyjaśnia, iż celem podziału Spółki jest restrukturyzacja i racjonalizacja działalności polegająca na przypisaniu działalności danego rodzaju do jednej osoby prawnej, tak aby działalność polegająca na projektowaniu i produkcji systemów i urządzeń elektronicznych dla potrzeb łączności i teleinformatyki oraz w zakresie wytwarzania oprogramowania - była wykonywana przez inny podmiot gospodarczy (osobę prawną) niż działalność polegająca na udostępnianiu nieruchomości. Dzięki temu Wnioskodawca i inni udziałowcy Spółki zamierzają osiągnąć następujące cele ekonomiczne:

Po pierwsze, prawne oddzielenie Działalności Podstawowej i Działalności Dodatkowej, tak aby były wykonywane przez odrębne podmioty gospodarcze, umożliwi zwiększenie efektywności każdej z działalności poprzez:

 1. dostosowanie wszystkich procedur wewnętrznych danego podmiotu gospodarczego, do jednego - głównego dla tego podmiotu rodzaju działalności,
 2. zapewnienie specjalizacji na zadaniach dotyczących jednego obszaru działalności celem zyskania przewagi konkurencyjnej nad innymi podmiotami działającymi w tym samym obszarze biznesowym (na tym samym rynku),
 3. uzyskanie większej transparentności efektów przypisanych do danego rodzaju działalności i możliwości osobnego rozliczania efektywności działania zarządów kierujących obiema spółkami.

Po drugie, celem restrukturyzacji jest oddzielenie ryzyka prowadzonej Działalności Podstawowej (polegającej na projektowaniu i produkcji systemów i urządzeń elektronicznych) od ryzyka prowadzonej Działalności Dodatkowej (polegającej na udostępnianiu nieruchomości). Należy zaznaczyć, iż ryzyko prowadzenia Działalności Dodatkowej jest relatywnie niskie (głównym elementem tego ryzyka jest ryzyko rynkowe związane z poszukiwaniem potencjalnych najemców). Z drugiej strony ryzyko prowadzenia Działalności Podstawowej jest relatywnie wysokie (ryzyko to obejmuje nie tylko ryzyko rynkowe związane z poszukiwaniem klientów, ale także ryzyko związane z procesem produkcji systemów i urządzeń elektronicznych, w tym ryzyko ponoszenia odpowiedzialności za produkt, ryzyko reklamacyjne, ryzyko magazynowe, ryzyko związane z koniecznością pozyskania i utrzymywania wyspecjalizowanego personelu, ryzyko naruszenia tajemnicy handlowej bądź praw podmiotów trzecich, ryzyko związane z szybkim postępem technicznym).

Dzięki wyodrębnieniu obu działalności w ramach dwóch osobnych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością (powstałych na skutek podziału Spółki), wysokie ryzyko Działalności Podstawowej nie będzie obciążało Działalności Dodatkowej i aktywów wykorzystywanych do prowadzenia Działalności Dodatkowej. Gdyby zatem, po dokonaniu podziału Spółki, podmioty trzecie wystąpiły wobec Spółki zajmującej się Działalnością Podstawową z jakimikolwiek roszczeniami związanymi z wykonywaniem tej działalności, wówczas nie wpłynie to na kontynuowanie Działalności Dodatkowej, która będzie nadal mogła być wykonywana w ramach odrębnej spółki. W takim przypadku każda ze spółek (wraz z ich zarządami) będzie samodzielnie odpowiadać za efekty prowadzonej przez daną spółkę działalności.

Wnioskodawca zaznacza, iż dokonanie planowanej restrukturyzacji Spółki poprzez jej podział doprowadzi do uzyskania modelu biznesowego Spółki podobnego do tego, który stosują podmioty konkurujące ze Spółką w dziedzinie projektowania i produkcji systemów i urządzeń elektronicznych dla potrzeb łączności i teleinformatyki oraz wytwarzania oprogramowania.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy wskutek podziału Spółki, w opisanym zdarzeniu przyszłym nadwyżka wartości otrzymanego przez Nową Spółkę majątku Spółki ponad nominalną wartość udziałów przyznanych udziałowcom Spółki, będzie stanowić dla Nowej Spółki dochód (przychód) z udziału w zyskach osób prawnych, o którym mowa w art. 10 ust. 1 Ustawy CIT...
 2. Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym nadwyżka wartości otrzymanego przez Nową Spółkę (wskutek podziału Spółki) majątku Spółki ponad nominalną wartość udziałów przyznanych udziałowcom Spółki, będzie stanowić dla Nowej Spółki przychód w rozumieniu art. 12 ust. 1 Ustawy CIT...
 3. Czy opisany w zdarzeniu przyszłym zespół składników materialnych i niematerialnych tworzących Dział Nieruchomości Spółki będzie uznany dla celów ustalenia skutków podatkowych podziału Spółki za zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 Ustawy CIT...
 4. Czy opisany w zdarzeniu przyszłym zespół składników materialnych i niematerialnych tworzących Dział Operacyjny Spółki (czyli dział, który pozostanie i nadal będzie funkcjonował w Spółce po dokonaniu jej podziału) będzie uznany dla celów ustalania skutków podatkowych podziału Spółki za zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 Ustawy CIT...
 5. Czy wartość początkowa środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, przejętych wskutek podziału Spółki przez Nową Spółkę, powinna być ustalona przez Nową Spółkę zgodnie z art. 16g ust. 9 oraz 18 Ustawy CIT (czyli bez zastosowania art. 16g ust. 19 Ustawy CIT)...
 6. Czy Nowa Spółka powinna dokonywać amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (przejętych wraz z majątkiem wydzielonym wskutek podziału Spółki) zgodnie z art. 16h ust. 3 Ustawy CIT, (czyli bez zastosowania art. 16h ust. 5 Ustawy CIT)...
 7. Czy ograniczenie wynikające z art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. d) Ustawy CIT będzie miało zastosowanie do odpisów amortyzacyjnych dokonywanych przez Nową Spółkę od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych przejętych przez Nową Spółkę wskutek podziału Spółki...
 8. Czy opisany w zdarzeniu przyszłym zespół składników materialnych i niematerialnych tworzących Dział Nieruchomości Spółki będzie uznany dla celów ustalenia skutków podatkowych podziału Spółki za zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 5a pkt 4 Ustawy PIT...
 9. Czy opisany w zdarzeniu przyszłym zespół składników materialnych i niematerialnych tworzących Dział Operacyjny Spółki (czyli dział, który pozostanie i nadal będzie funkcjonował w Spółce po dokonaniu jej podziału) będzie uznany dla celów ustalenia skutków podatkowych podziału Spółki za zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 5a pkt 4 Ustawy PIT...
 10. Czy wskutek dokonanego podziału Spółki, Nowa Spółka, na podstawie art. 41 ust. 4c Ustawy PIT, nie będzie zobowiązana, jako płatnik, do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od dochodu określonego w art. 24 ust. 5 pkt 7 Ustawy PIT...

Przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej jest wykładnia przepisów w zakresie pytań oznaczonych nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 oraz 7.

W zakresie pytań oznaczonych nr 8, 9 oraz 10 zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Zdaniem Wnioskodawcy.

Odpowiedź na pytanie nr 1

Nadwyżka wartości otrzymanego przez Nową Spółkę majątku Spółki ponad nominalną wartość udziałów przyznanych udziałowcom Spółki, nie będzie stanowić dla Nowej Spółki dochodu (przychodu) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o którym mowa w art. 10 ust. 1 Ustawy CIT.

Zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011r. nr 74, poz. 397 z późn. zm. dalej jako Ustawa CIT), przy podziale spółek kapitałowych dla spółki nowo zawiązanej nie stanowi dochodu z udziału w zyskach osób prawnych nadwyżka wartości otrzymanego przez spółkę nowo zawiązaną majątku spółki dzielonej ponad nominalną wartość udziałów (akcji) przyznanych udziałowcom (akcjonariuszom) spółki dzielonej.

Art. 10 ust. 4 Ustawy CIT wyłącza zastosowanie art. 10 ust. 2 w przypadku, gdy połączenie lub podział spółek nie są przeprowadzane z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych, lecz głównym bądź jednym z głównych celów takiej operacji jest uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania. Jednakże, jak wskazał Wnioskodawca w opisie zdarzenia przyszłego, podział Spółki ma na celu restrukturyzację i racjonalizację działalności Spółki polegającą na prawnym oddzieleniu Działalności Podstawowej oraz Działalności Dodatkowej, tak aby były wykonywane przez osobne podmioty gospodarcze. Zdaniem Wnioskodawcy umożliwi to zwiększenie efektywności każdej z działalności poprzez;

 1. dostosowanie wszystkich procedur wewnętrznych danego podmiotu gospodarczego, do jednego - głównego dla tego podmiotu rodzaju działalności,
 2. zapewnienie specjalizacji na zadaniach dotyczących jednego obszaru działalności celem zyskania przewagi konkurencyjnej nad innymi podmiotami działającymi w tym samym obszarze biznesowym (na tym samym rynku),
 3. uzyskanie większej transparentności efektów przypisanych do danego rodzaju działalności i możliwości osobnego rozliczania efektywności działania zarządów kierujących obiema spółkami.

Ponadto istotnym celem tej restrukturyzacji jest oddzielenie ryzyka prowadzonej Działalności Podstawowej (polegającej na projektowaniu i produkcji systemów i urządzeń elektronicznych) od ryzyka prowadzonej Działalności Dodatkowej (polegającej na udostępnianiu nieruchomości). Dzięki wyodrębnieniu obu działalności w ramach dwóch osobnych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością (powstałych na skutek podziału Spółki), wysokie ryzyko Działalności Podstawowej nie będzie obciążało Działalności Dodatkowej i aktywów wykorzystywanych do prowadzenia Działalności Dodatkowej.

Jak zaznaczono w opisie zdarzenia przyszłego, gdyby, po dokonaniu podziału Spółki, podmioty trzecie wystąpiły wobec Spółki zajmującej się Działalnością Podstawową z jakimikolwiek roszczeniami związanymi z wykonywaniem tej działalności, wówczas nie wpłynie to na kontynuowanie Działalności Dodatkowej, która będzie nadal mogła być wykonywana w ramach odrębnej spółki. W takim przypadku każda ze spółek (wraz z ich zarządami) będzie samodzielnie odpowiadać za efekty prowadzonej przez daną spółkę działalności. Takie podejście Wnioskodawca uważa za racjonalne.

Mając powyższe na uwadze Wnioskodawca jest zdania, iż w opisanym zdarzeniu przyszłym podział Spółki zostanie dokonany „z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych”, o których mowa w art. 10 ust. 4 Ustawy CIT. Z tego powodu w omawianym przypadku znajdzie zastosowanie art. 10 ust. 2 pkt 1 Ustawy CIT.

Dodatkowo Wnioskodawca zwraca uwagę, iż restrukturyzacja oraz racjonalizacja działalności są traktowane jako uzasadnione cele ekonomiczne w świetle art. 15 ust. 1 lit. a) Dyrektywy Rady 2009/133/WE z dnia 19 października 2009 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania mającego zastosowanie w przypadku łączenia, podziałów, podziałów przez wydzielenie, wnoszenia aktywów i wymiany udziałów dotyczących spółek różnych państw członkowskich oraz przeniesienia statutowej siedziby SE lub SCE z jednego państwa członkowskiego do innego państwa członkowskiego. Zapisy Dyrektywy potwierdzają zatem także, iż Nowa Spółka nie będzie zobowiązana do rozpoznania dochodu (przychodu) z udziału w zyskach osób prawnych w wysokości nadwyżki wartości otrzymanego przez Nową Spółkę majątku Spółki ponad nominalną wartość udziałów przyznanych udziałowcom Spółki. Podział będzie neutralny podatkowo dla Nowej Spółki. Potwierdzają to także interpretacje indywidualne wydane w imieniu Ministra Finansów: przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w dniu 4 października 2007 r., nr IPPB3/423-32/07-3/AG; przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy w dniu 17 września 2010 r., nr ITPB3/423-280b/10/MK.

Na koniec wypada zaznaczyć, iż zgodnie z art. 10 ust. 5 pkt 1 Ustawy CIT, art. 10 ust. 2 ma zastosowanie m.in. do spółek będących podatnikami, o których mowa w art. 3 ust. 1 Ustawy CIT, tj. mających siedzibę lub zarząd na terytorium Polski, podlegających w Polsce tzw. nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, przejmujących majątek innych spółek mających siedzibę lub zarząd na terytorium Polski. Jak zaznaczono w opisie zdarzenia przyszłego zarówno Spółka podlega, jak i Nowa Spółka będzie podlegać w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Z tego powodu art. 10. ust. 2 Ustawy CIT znajdzie w omawianym przypadku zastosowanie. W konsekwencji nadwyżka wartości otrzymanego przez Nową Spółkę majątku Spółki ponad nominalną wartość udziałów przyznanych udziałowcom Spółki, nie będzie stanowić dla Nowej Spółki dochodu (przychodu) z udziału w zyskach osób prawnych.

Odpowiedź na pytanie nr 2

Zdaniem Wnioskodawcy nadwyżka wartości otrzymanego przez Nową Spółkę (wskutek podziału Spółki) majątku Spółki ponad nominalną wartość udziałów przyznanych udziałowcom Spółki nie będzie stanowić dla Nowej Spółki przychodu podatkowego w rozumieniu art. 12 ust. 1 Ustawy CIT. Zdaniem Wnioskodawcy, nadwyżka wartości otrzymanego przez spółkę nowo zawiązaną majątku spółki dzielonej ponad nominalną wartość udziałów przyznanych udziałowcom spółki dzielonej, może w niektórych przypadkach stanowić rodzaj dochodu (przychodu) z udziału w zyskach osób prawnych, o którym mowa w art. 10 ust. 1 Ustawy CIT. Niemniej, jak wskazano w stanowisku Wnioskodawcy w odpowiedzi na pytanie nr 1, taka kwalifikacja podatkowa nie będzie miała miejsca w opisanym zdarzeniu przyszłym, ponieważ podział Spółki będzie dokonany z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych.

Na marginesie Spółka zaznacza również, iż zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 11 Ustawy CIT, do przychodów nie zalicza się kwot i wartości stanowiących nadwyżkę ponad wartość nominalną udziałów otrzymanych przy ich wydaniu i przekazanych na kapitał zapasowy.

Odpowiedź na pytanie nr 3

W ocenie Wnioskodawcy wymieniony w opisie zdarzenia przyszłego zespół składników materialnych i niematerialnych składający się na Dział Nieruchomości będzie stanowił zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 Ustawy CIT, tj. będzie stanowił organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Przemawiają za tym argumenty przedstawione poniżej:

 1. Wyodrębnienie organizacyjne

Wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa ma swoje miejsce w strukturze organizacyjnej podatnika jako dział, oddział, wydział itp. Stanowisko takie wynika m.in. z następujących interpretacji indywidualnych wydanych w imieniu Ministra Finansów: przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w dniu 29 stycznia 2010 r., nr IPPB1/415-858/09-4/AM; przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy w dniu 18 czerwca 2010 r., nr ITPP2/443-301a/10/RS; przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w dniu 22 grudnia 2012 r., nr IBPBI/2/423-1186/11/MO. Potwierdza je także Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w prawomocnym wyroku z dnia 9 października 2009 r., sygn. akt III SA/Wa 674/09.

Organy podatkowe zwracają także uwagę, że organizacyjne wyodrębnienie powinno być dokonane na bazie statutu, regulaminu lub innego aktu o podobnym charakterze.

Spółka dokonała wyodrębnienia organizacyjnego Działu Nieruchomości w swojej strukturze, a wyodrębnienie to zostało dokonane na podstawie Zarządzenia Zarządu. Tym samym w ocenie Wnioskodawcy warunek wyodrębnienia organizacyjnego w istniejącym przedsiębiorstwie Spółki należy uznać za spełniony.

 1. Wyodrębnienie finansowe

Wyodrębnienie finansowe oznacza sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Takie rozumienie wynika m.in. z następujących interpretacji indywidualnych wydanych w imieniu Ministra Finansów: przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w dniu 29 stycznia 2010 r., nr IPPB1/415-858/09-4/AM; przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy w dniu 18 czerwca 2010 r., nr ITPP2/443-301a/10/RS; przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w dniu 22 grudnia 2011 r., nr IBPBI/2/423-1186/11/MO; przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w dniu 17 sierpnia 2012 r., nr IPPP2/443-551/12-2/BH.

Potwierdzają to również Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w ww. wyroku, sygn. akt III SA/Wa 674/09 oraz Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w prawomocnym wyroku z dnia 15 kwietnia 2010 r., sygn. akt I SA/Kr 31/10.

Z interpretacji wydanej w imieniu Ministra Finansów przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi w dniu 18 marca 2013 r., nr IPTPB3/423-473/12-3/PM, wynika dodatkowo, że wyodrębnienie finansowe nie oznacza konieczności prowadzenia dla zorganizowanej części przedsiębiorstwa odrębnej księgowości czy też samodzielnego sporządzania bilansu.

Ponadto Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 11 lutego 2008 r., nr IPPB3/423-418/07-2/MB, zwrócił uwagę, że odrębność finansowa wymaga posiadania rachunku bankowego, na który wpływać będą środki generowane przez danego rodzaju działalność gospodarczą oraz z którego regulowane będą zobowiązania związane z tą działalnością.

Jak Wnioskodawca wskazał w opisie zdarzenia przyszłego, dla wydzielonego Działu Nieruchomości wprowadzona została odrębna ewidencja rachunkowa umożliwiająca ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych związanych z funkcjonowaniem tego działu. Ewidencja ta została oparta na systematyce kont właściwych dla całej Spółki, aby w jej ramach były ewidencjonowane wszelkie zdarzenia związane z Działalnością Dodatkową Działu Nieruchomości. Ewidencja umożliwia przypisanie do Działu Nieruchomości przychodów, kosztów (w tym odpisów amortyzacyjnych), jak również należności i zobowiązań. Dział Nieruchomości posiada też wyodrębniony rachunek bankowy, na który wpływają środki pieniężne generowane przez działalność prowadzoną przez ten dział oraz z którego są regulowane zobowiązania związane z jego działalnością.

W ocenie Spółki Dział Nieruchomości spełnia więc warunek wyodrębnienia finansowego w istniejącym przedsiębiorstwie Spółki.

 1. Wyodrębnienie funkcjonalne

Jak wynika ze stanowisk organów podatkowych, wyodrębnienie funkcjonalne to przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych. Zorganizowana część przedsiębiorstwa musi stanowić funkcjonalnie odrębną całość - obejmować elementy niezbędne do samodzielnego prowadzenia działań gospodarczych, którym służy w strukturze przedsiębiorstwa. Zorganizowana część przedsiębiorstwa musi posiadać zdolność funkcjonowania jako samodzielny podmiot gospodarczy, a więc umożliwiać nabywcy podjęcie działalności gospodarczej w ramach odrębnego przedsiębiorstwa.

Takie rozumienie wyodrębnienia funkcjonalnego wynika m.in. z następujących interpretacji indywidualnych wydanych w imieniu Ministra Finansów: przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w dniu 29 stycznia 2010 r., nr IPPB1/415-858/09-4/AM; przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w dniu 22 grudnia 2012 r., nr IBPBI/2/423-1186/11/MO.

Dodatkowo z interpretacji wydanej w imieniu Ministra Finansów przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi w dniu 18 marca 2013 r., nr IPTPB3/423-473/12-3/PM, wynika, że kryterium wyodrębnienia funkcjonalnego zorganizowanej części przedsiębiorstwa sprowadza się w zasadzie do ustalenia, czy jako pewna odrębna całość jest ona w stanie samodzielnie funkcjonować na rynku już od momentu jej wyodrębnienia.

Tak również ww. wyroki: Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, sygn. akt III SA/Wa 674/09 oraz Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, sygn. akt I SA/Kr 31/10.

W ocenie Wnioskodawcy Dział Nieruchomości spełnia kryterium wyodrębnienia funkcjonalnego w istniejącym przedsiębiorstwie Spółki - dział ten jest przeznaczony do realizacji określonych zadań gospodarczych w przedsiębiorstwie Spółki, tj. prowadzenia działalności w zakresie udostępniania nieruchomości stanowiących własność Spółki.

Jednocześnie, zdaniem Wnioskodawcy, Dział Nieruchomości stanowi zespół składników materialnych i niematerialnych, powiązanych czynnikiem organizacyjnym, który umożliwi Nowej Spółce, do której ten zespół składników zostanie przeniesiony (wskutek podziału Spółki), podjęcie działalności w zakresie prowadzonym przez ten dział w zasadzie od razu od chwili jego wydzielenia i w takim samym zakresie. Na uwagę zasługuje także fakt, iż Nowa Spółka stanie się z mocy prawa stroną (pracodawcą) dotychczasowych umów o pracę zawartych z pracownikami Działu Nieruchomości na mocy art. 231 Kodeksu pracy.

Tak więc Dział Nieruchomości stanowi wyodrębnioną całość zdolną samodzielnie funkcjonować na rynku jako niezależny podmiot.

 1. Zobowiązania oraz inne składniki niematerialne

Przedstawiony w zdarzeniu przyszłym opis wskazuje, iż Dział Nieruchomości składa się z różnorakich składników niematerialnych, w tym zobowiązań, funkcjonalnie związanych z jego działalnością, takich jak:

 • wierzytelności wynikające z umów najmu nieruchomości Spółki, umów o pracę zawartych z pracownikami Działu Nieruchomości, umów z dostawcą usług związanych z pozyskiwaniem najemców,
 • zobowiązania, w tym pieniężne, wynikające z ww. umów,
 • wiedza i doświadczenie pracowników Działu Nieruchomości,
 • czynnik organizacyjny.

Na marginesie Wnioskodawca zaznacza, iż zgodnie z orzecznictwem sądowym (przykładowo: ww. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, sygn. akt III SA/Wa 674/09), definicja zorganizowanej części przedsiębiorstwa nie wymaga, aby w jego skład musiały wchodzić wszystkie zobowiązania, jakie związane są z daną częścią przedsiębiorstwa. W przeciwnym razie, w sytuacji, gdy wierzyciel posiadający nieznaczną wierzytelność w stosunku do pozostałych zobowiązań podatnika nie zgodziłby się na jej przeniesienie, w ten sposób pozbawiłby dany zespół składników majątkowych statusu zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Mając na uwadze powyższe okoliczności opisane w zdarzeniu przyszłym, Wnioskodawca jest zdania, iż zespół składników materialnych i niematerialnych składających się na Dział Nieruchomości, będzie uznany dla celów ustalenia skutków podatkowych podziału Spółki za zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 Ustawy CIT.

Odpowiedź na pytanie nr 4

W ocenie Wnioskodawcy wskazany w opisie zdarzenia przyszłego zespół składników materialnych i niematerialnych składający się na Dział Operacyjny (czyli dział, który pozostanie i nadal będzie funkcjonował w Spółce po dokonaniu jej podziału) będzie uznany dla celów ustalenia skutków podatkowych podziału Spółki za zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 Ustawy CIT, tj. będzie stanowił organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania. Przemawiają za tym argumenty przedstawione poniżej:

 1. Wyodrębnienie organizacyjne

Wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa ma swoje miejsce w strukturze organizacyjnej podatnika jako dział, oddział, wydział itp. Stanowisko takie wynika m.in. z interpretacji Ministra Finansów oraz orzeczeń sądowych przytoczonych w ramach stanowiska Wnioskodawcy dotyczącego odpowiedzi na pytanie nr 3.

Spółka dokonała wyodrębnienia organizacyjnego Działu Operacyjnego w swojej strukturze, a wyodrębnienie to zostało dokonane na podstawie Zarządzenia Zarządu. Tym samym w ocenie Wnioskodawcy warunek wyodrębnienia organizacyjnego w istniejącym przedsiębiorstwie Spółki należy uznać za spełniony.

 1. Wyodrębnienie finansowe

Wyodrębnienie finansowe oznacza sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Stanowisko takie wynika m.in. z interpretacji Ministra Finansów oraz orzeczeń sądowych przytoczonych w ramach stanowiska Wnioskodawcy dotyczącego odpowiedzi na pytanie nr 3.

Jak Wnioskodawca wskazał w opisie zdarzenia przyszłego, dla Działu Operacyjnego Spółka prowadzi ewidencję rachunkową umożliwiającą ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych związanych z funkcjonowaniem tego działu. Ewidencja ta została oparta na systematyce kont właściwych dla całej Spółki, aby w jej ramach były ewidencjonowane wszelkie zdarzenia związane z Działalnością Podstawową Działu Operacyjnego. Ewidencja umożliwia przypisanie do Działu Operacyjnego przychodów, kosztów, jak również należności i zobowiązań. Dział Operacyjny posiada też wyodrębniony rachunek bankowy, na który wpływają środki pieniężne generowane przez działalność prowadzoną przez ten dział, oraz z którego są regulowane zobowiązania związane z jego działalnością.

W ocenie Wnioskodawcy Dział Operacyjny spełnia więc warunek wyodrębnienia finansowego w istniejącym przedsiębiorstwie Spółki.

 1. Wyodrębnienie funkcjonalne

Jak wynika ze stanowisk organów podatkowych, wyodrębnienie funkcjonalne to przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych. Zorganizowana część przedsiębiorstwa musi stanowić funkcjonalnie odrębną całość - obejmować elementy niezbędne do samodzielnego prowadzenia działań gospodarczych, którym służy w strukturze przedsiębiorstwa. Zorganizowana część przedsiębiorstwa musi posiadać zdolność funkcjonowania jako samodzielny podmiot gospodarczy, a więc umożliwiać nabywcy podjęcie działalności gospodarczej w ramach odrębnego przedsiębiorstwa.

Stanowisko takie wynika m.in. z interpretacji Ministra Finansów oraz orzeczeń sądowych przytoczonych w ramach stanowiska Wnioskodawcy dotyczącego odpowiedzi na pytanie nr 3.

W ocenie Wnioskodawcy Dział Operacyjny spełnia kryterium wyodrębnienia funkcjonalnego w istniejącym przedsiębiorstwie Spółki - dział ten jest przeznaczony do realizacji określonych zadań gospodarczych w przedsiębiorstwie Spółki, tj. prowadzenia działalności polegającej na projektowaniu i produkcji systemów i urządzeń elektronicznych dla potrzeb łączności i teleinformatyki oraz wytwarzaniu oprogramowania. Omawiana działalność jest główną działalnością Spółki. Na uwagę zasługuje fakt, iż Dział Operacyjny tworzy główny zespół składników materialnych i niematerialnych, powiązanych czynnikiem organizacyjnym, który umożliwi niezakłóconą kontynuację tej działalności Spółki po dokonaniu planowanego podziału Spółki. W szczególności, po dokonaniu podziału Spółka zamierza nadal zatrudniać pracowników Działu Operacyjnego bez zmiany zakresu ich zadań.

Tak więc, zdaniem Wnioskodawcy, Dział Operacyjny stanowi wyodrębnioną całość zdolną samodzielnie funkcjonować na rynku jako niezależny podmiot.

 1. Zobowiązania oraz inne składniki niematerialne

Jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego, po podziale Spółki nadal jej składniki majątkowe będą składać się z zobowiązań wobec dostawców towarów i usług czy wobec pracowników. Ponadto, częścią składową pozostawionego w Spółce majątku będą także prawa (wierzytelności) wynikające z umów zawartych z odbiorcami i dostawcami towarów i usług związanych z funkcjonowaniem Działu Operacyjnego. Po dokonaniu podziału Spółki Działalność Podstawowa będzie kontynuowana przy wykorzystaniu wiedzy i doświadczenia pracowników Działu Operacyjnego. Po podziale Spółka zachowa funkcjonującą przed podziałem strukturę organizacyjną Działu Operacyjnego, zapewniającą kontynuację działalności gospodarczej wykonywanej przez ten dział (czynnik organizacyjny).

Mając na uwadze powyższe okoliczności Wnioskodawca jest zdania, iż zespół składników materialnych i niematerialnych składających się na Dział Operacyjny (czyli dział, który pozostanie i nadal będzie funkcjonował w Spółce po dokonaniu jej podziału), będzie uznany dla celów ustalenia skutków podatkowych podziału Spółki za zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 Ustawy CIT.

Odpowiedź na pytanie nr 5

Zdaniem Wnioskodawcy, wartość początkowa środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych przejętych wskutek podziału Spółki przez Nową Spółkę powinna być ustalona przez Nową Spółkę zgodnie z art. 16g ust. 9 oraz ust. 18 Ustawy CIT, czyli w wysokości wartości początkowej określonej w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych Spółki (chodzi o ewidencję, o której mowa w art. 9 ust. 1 Ustawy CIT). Zdaniem Wnioskodawcy w rozpatrywanej sytuacji nie będzie miał zastosowania art. 16g ust. 19 Ustawy CIT.

Zgodnie z art. 16g ust. 9 Ustawy CIT, w razie przekształcenia formy prawnej, podziału albo połączenia podmiotów, z zastrzeżeniem ust. 19, dokonywanych na podstawie odrębnych przepisów - wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ustala się w wysokości wartości początkowej określonej w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, o której mowa w art. 9 ust. 1 Ustawy CIT, podmiotu przekształcanego, połączonego albo podzielonego.

Z kolei na mocy art. 16g ust. 18 Ustawy CIT, przepis ust. 9 ma zastosowanie, jeżeli z odrębnych przepisów wynika, że podmiot powstały z przekształcenia, podziału albo połączenia lub podmiot istniejący, do którego przeniesiono w wyniku wydzielenia część majątku podmiotu dzielonego, wstępuje we wszelkie prawa i obowiązki podmiotu przekształconego, połączonego albo podzielonego.

W tym kontekście należy zauważyć, iż zgodnie z art. 93c § 1 Ordynacji podatkowej, osoby prawne przejmujące lub osoby prawne powstałe w wyniku podziału wstępują, z dniem podziału lub z dniem wydzielenia, we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki osoby prawnej dzielonej pozostające w związku z przydzielonymi im, w planie podziału, składnikami majątku. Zgodnie z § 2, przepis § 1 stosuje się, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie - także majątek osoby prawnej dzielonej, stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa.

Jak wynika z argumentów przedstawionych przez Wnioskodawcę w ramach stanowiska dotyczącego odpowiedzi na pytanie nr 3, majątek przejmowany na skutek podziału przez Nową Spółkę, tj. Dział Nieruchomości, będzie stanowił zorganizowaną część przedsiębiorstwa. Podobnie, z argumentów przedstawionych przez Wnioskodawcę w ramach stanowiska dotyczącego odpowiedzi na pytanie nr 4 wynika, iż majątek pozostający w Spółce po podziale (obecny Dział Operacyjny) także będzie stanowił zorganizowaną część przedsiębiorstwa. Jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego, składniki majątku tworzące Dział Nieruchomości zostaną w planie podziału Spółki przydzielone Nowej Spółce. Tym samym należy uznać, iż Nowa Spółka będzie sukcesorem praw i obowiązków podatkowych Spółki, pozostających w związku z przydzielonymi jej w planie podziału składnikami majątku, na podstawie art. 93c § 1 Ordynacji podatkowej.

Ponadto należy zauważyć, iż zgodnie z art. 531 § 1 Kodeksu spółek handlowych, spółki przejmujące lub spółki nowo zawiązane powstałe w związku z podziałem wstępują z dniem podziału bądź z dniem wydzielenia w prawa i obowiązki spółki dzielonej, określone w planie podziału. Natomiast, zgodnie z § 2, na spółkę przejmującą lub spółkę nowo zawiązaną powstałą w związku z podziałem przechodzą z dniem podziału bądź z dniem wydzielenia w szczególności zezwolenia, koncesje oraz ulgi, pozostające w związku z przydzielonymi jej w planie podziału składnikami majątku spółki dzielonej, a które zostały przyznane spółce dzielonej, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji lub ulgi stanowi inaczej.

A zatem, Nowa Spółka będzie sukcesorem wszelkich pozostałych praw i obowiązków Spółki pozostających w związku z przydzielonymi Nowej Spółce w planie podziału składnikami majątku.

W konsekwencji należy uznać, że warunek przewidziany w art. 16g ust. 18 Ustawy CIT jest spełniony w sytuacji opisanej w zdarzeniu przyszłym, dzięki czemu art. 16g ust. 9 Ustawy CIT będzie mógł znaleźć zastosowania w zakresie ustalania wartości początkowej środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych Nowej Spółki (po wykluczeniu zastosowania art. 16g ust. 19 Ustawy CIT).

Należy zaznaczyć, iż na mocy art. 16g ust. 19 Ustawy CIT, przepisu ust. 9 nie stosuje się do podziału podmiotów, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie także majątek pozostający w podmiocie dzielonym, nie stanowi zorganizowanej części przedsiębiorstwa; w takim przypadku dla wyceny przejmowanego majątku przepisy ust. 1 pkt 4 lub ust. 10 Ustawy CIT stosuje się odpowiednio.

Jak zaznaczono wyżej, z argumentów przedstawionych w ramach stanowiska Wnioskodawcy dotyczącego odpowiedzi na pytanie nr 3, majątek przejmowany na skutek podziału przez Nową Spółkę, tj, Dział Nieruchomości, będzie stanowił zorganizowaną część przedsiębiorstwa. Podobnie, z argumentów przedstawionych w ramach stanowiska Wnioskodawcy dotyczącego odpowiedzi na pytanie nr 4 wynika, iż majątek pozostający w Spółce po podziale (obecny Dział Operacyjny) także będzie stanowił zorganizowaną część przedsiębiorstwa.

Oznacza to, iż art. 16g ust. 19 Ustawy CIT nie znajdzie zastosowania do podziału Spółki przez wydzielenie Nowej Spółki opisanego przez Wnioskodawcę w zdarzeniu przyszłym.

Podsumowując, do Nowej Spółki będzie miał zastosowanie art. 16g ust. 9 Ustawy CIT, ponieważ:

 1. z odrębnych przepisów (tj. art. 93c Ordynacji oraz art. 531 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych) wynika, że podmiot powstały z podziału wstępuje we wszelkie prawa i obowiązki podmiotu przekształconego, połączonego albo podzielonego (czego wymaga art. 16g ust. 18 Ustawy CIT);
 2. zarówno majątek przejmowany przez Nową Spółkę na skutek podziału, jak i pozostający w Spółce, będą stanowiły zorganizowane części przedsiębiorstwa (co wyklucza zastosowanie art. 16g ust. 19 Ustawy CIT).

Prawidłowość stanowiska Wnioskodawcy znajduje potwierdzenie m.in. w interpretacji indywidualnej wydanej w imieniu Ministra Finansów przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu w dniu 22 stycznia 2013 r., nr ILPB4/423-357/12-2/MC.

Wnioskodawca wnosi przy tej okazji, aby argumenty przedstawione w ramach uzasadnienia stanowiska Wnioskodawcy dotyczącego odpowiedzi na pytania nr 3 i 4 zostały wzięte pod uwagę jako część jego uzasadnienia stanowiska dotyczącego niniejszej odpowiedzi na pytanie nr 5.

Odpowiedź na pytanie nr 6

Zdaniem Wnioskodawcy Nowa Spółka powinna dokonywać amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (przejętych wraz z majątkiem wydzielonym wskutek podziału Spółki) zgodnie z art. 16h ust. 3 Ustawy CIT (czyli bez zastosowania art. 16h ust. 5 Ustawy CIT).

Zgodnie z art. 16h ust. 3 Ustawy CIT, podmioty, o których mowa w art. 16g ust. 9 Ustawy CIT, powstałe z przekształcenia, podziału, z zastrzeżeniem ust. 5, albo połączenia podmiotów oraz podmioty, które przejęły całość lub część innego podmiotu na skutek tych zdarzeń, dokonują odpisów amortyzacyjnych z uwzględnieniem dotychczasowej wysokości odpisów oraz kontynuują metodę amortyzacji przyjętą przez podmiot przekształcony, podzielony, połączony, z uwzględnieniem art. 16i ust. 2-7 Ustawy CIT. Jednak na mocy ust. 5 tego artykułu, przepisu ust. 3 nie stosuje się do podziału podmiotów, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie także majątek pozostający w podmiocie dzielonym, nie stanowi zorganizowanej części przedsiębiorstwa; w takim przypadku odpisów amortyzacyjnych od przejmowanych składników majątkowych dokonuje się na zasadach określonych w art. 16i-16m Ustawy CIT.

Jak zaznaczono wyżej, z argumentów przedstawionych w ramach stanowiska Wnioskodawcy dotyczącego odpowiedzi na pytanie nr 3, majątek przejmowany na skutek podziału przez Nową Spółkę, tj. Dział Nieruchomości, będzie stanowił zorganizowaną część przedsiębiorstwa. Podobnie, z argumentów przedstawionych w ramach stanowiska Wnioskodawcy dotyczącego odpowiedzi na pytanie nr 4 wynika, iż majątek pozostający w Spółce po podziale (obecny Dział Operacyjny) także będzie stanowił zorganizowaną część przedsiębiorstwa.

Oznacza to, iż art. 16h ust. 5 Ustawy CIT nie znajdzie zastosowania do podziału Spółki przez wydzielenie Nowej Spółki opisanego przez Wnioskodawcę w zdarzeniu przyszłym.

Nowa Spółka będzie zatem zobowiązana do kontynuowania amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych przejętych wskutek podziału, rozpoczętej przez Spółkę, zarówno w zakresie wysokości odpisów amortyzacyjnych, jak i metody amortyzacji.

Wnioskodawca wnosi przy tej okazji, aby jego argumenty przedstawione w ramach uzasadnienia stanowiska Wnioskodawcy dotyczącego odpowiedzi na pytania nr 3 i 4 zostały wzięte pod uwagę jako część uzasadnienia stanowiska dotyczącego niniejszej odpowiedzi na pytanie nr 6.

Odpowiedź na pytania nr 7

W ocenie Wnioskodawcy Nowa Spółka będzie uprawniona do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów pełnej wysokości odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od wartości początkowej środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, przejętych przez Nową Spółkę na skutek opisanego w zdarzeniu przyszłym podziału Spółki. Zdaniem Wnioskodawcy w takim przypadku nie znajdzie zastosowania ograniczenie wynikające z art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. d) Ustawy CIT.

Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. d) Ustawy CIT, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nabytych w formie wkładu niepieniężnego, od tej części ich wartości, która nie została przekazana na utworzenie lub podwyższenie kapitału zakładowego spółki kapitałowej.

Z opisu zdarzenia przyszłego wynika, iż w związku z wydzieleniem powstanie nadwyżka wartości zespołu składników materialnych i niematerialnych składających się na Dział Nieruchomości ponad wartość nominalną udziałów Nowej Spółki. A zatem nie cała wartość zostanie przekazana na kapitał zakładowy Nowej Spółki.

Jak jednak przyjmują powszechnie organy podatkowe, art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. d) Ustawy CIT nie ma zastosowania, jeżeli przedmiotem wkładu niepieniężnego jest przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część. Tak przykładowo wynika z następujących interpretacji indywidualnych wydanych w imieniu Ministra Finansów: przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w dniu 5 kwietnia 2011 r., nr IPPB5/423-98/11-2/JC, w dniu 18 maja 2011 r., nr IPPB5/423-240/11-4/AJ, w dniu 2 sierpnia 2011 r., nr IPPB5/423-424/11-3/JC oraz w dniu 5 stycznia 2012 r., nr IPPB5/423-1042/11-2/JC; przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu w dniu 10 marca 2008 r., nr ILPB3/423-9/08-2/HS oraz w dniu 17 października 2011 r., nr ILPB4/423-258/11-4/DS.

Dodatkowo, z interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu w dniu 22 stycznia 2013 r., nr ILPB4/423-357/12-2/MC, wynika, że przepis ten nie znajdzie zastosowania w sytuacji przeniesienia majątku w wyniku transakcji podziału przez wydzielenie, w której zarówno wydzielane, jak i pozostające w spółce dzielonej składniki majątku stanowią zorganizowane części przedsiębiorstwa; tak więc spółka przejmująca zorganizowaną część przedsiębiorstwa w drodze wydzielenia jest uprawniona do zaliczania w poczet kosztów uzyskania przychodów całości odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wchodzących w skład tej zorganizowanej części przedsiębiorstwa, które zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych spółki dzielonej - również w części, w jakiej wartość składników majątkowych nie została przeznaczona na pokrycie kapitału zakładowego, ale np. przekazana na kapitał zapasowy spółki przejmującej.

Jak zaznaczono wyżej, z argumentów przedstawionych w ramach stanowiska Wnioskodawcy dotyczącego odpowiedzi na pytanie nr 3, majątek przejmowany na skutek podziału przez Nową Spółkę, tj. Dział Nieruchomości, będzie stanowił zorganizowaną część przedsiębiorstwa.

Podobnie, z argumentów przedstawionych w ramach stanowiska Wnioskodawcy dotyczącego odpowiedzi na pytanie nr 4 wynika, iż majątek pozostający w Spółce po podziale (obecny Dział Operacyjny) także będzie stanowił zorganizowaną część przedsiębiorstwa.

Wnioskodawca wnosi przy tej okazji, aby jego argumenty przedstawione w ramach uzasadnienia stanowiska Wnioskodawcy dotyczącego odpowiedzi na pytania nr 3 i 4 zostały wzięte pod uwagę jako część uzasadnienia stanowiska dotyczącego niniejszej odpowiedzi na pytanie nr 7.

Dodatkowo Spółka wskazuje, iż art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. d) Ustawy CIT nie wskazuje wprost na podział spółek jako czynność objętą regulacją omawianego przepisu. Przepis ten wyraźnie dotyczy innej sytuacji, a mianowicie sytuacji, w której doszło do nabycia w drodze „wkładu niepieniężnego” (czyli aportu). Przy tej okazji Wnioskodawca zaznacza, iż na gruncie przepisów Kodeksu spółek handlowych aport oraz podział przez wydzielenie stanowią dwie odrębne instytucje prawne. Potwierdza to także orzecznictwo wydawane przez sądy na gruncie regulacji prawa handlowego (por. orzeczenie Sądu Najwyższego z 2 lipca 2013 roku, sygn. akt III PZP3/13).

Omawiany argument także przemawia za niestosowaniem ograniczenia wynikającego z art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. d) Ustawy CIT do amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych przejętych przez Nową Spółkę na skutek podziału Spółki.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Ad. 1., 2., 5., 6. i 7.

Stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego, uznaje się w zakresie pytań oznaczonych nr 1, 2, 5, 6 i 7 za prawidłowe.

Stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Ad. 3. i 4.

Zgodnie art. 4a pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm. dalej „updop”), za zorganizowaną część przedsiębiorstwa należy rozumieć organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Podstawowym wymogiem jest więc to, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa stanowiła zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań). Kolejnym warunkiem jest wydzielenie tego zespołu w istniejącym przedsiębiorstwie. Wydzielenie to ma zachodzić na trzech płaszczyznach:

 • organizacyjnej,
 • finansowej oraz
 • funkcjonalnej (przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych).

Elementami zespołu składników materialnych i niematerialnych, stanowiących zorganizowaną część przedsiębiorstwa, powinny być w szczególności aktywa trwałe, obrotowe, a także czynnik ludzki, czyli kadra pracownicza.

Wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa ma swoje miejsce w strukturze organizacyjnej podatnika jako dział, wydział, oddział itp. Przy czym, w doktrynie zwraca się uwagę, że organizacyjne wyodrębnienie powinno być dokonane na bazie statutu, regulaminu lub innego aktu o podobnym charakterze.

Wyodrębnienie finansowe najpełniej realizowane jest w przypadku zakładu lub oddziału osoby prawnej. Wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Natomiast wyodrębnienie funkcjonalne należy rozumieć jako przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych. Ponadto zorganizowana część przedsiębiorstwa musi stanowić funkcjonalnie odrębną całość oraz obejmować elementy niezbędne do samodzielnego prowadzenia działań gospodarczych, którym służy w strukturze przedsiębiorstwa. Zatem składniki majątkowe materialne i niematerialne wchodzące w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa muszą umożliwić nabywcy podjęcie działalności gospodarczej w ramach odrębnego przedsiębiorstwa rozumianego zgodnie z definicją zawartą w art. 551 ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2011 r. Nr 230, poz. 1370 dalej KC).

Zgodnie z art. 551 KC przedsiębiorstwo to zorganizowany zespół składników niematerialnych i materialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej, obejmujący w szczególności:

 1. oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa),
 2. własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości,
 3. prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych,
 4. wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne,
 5. koncesje, licencje i zezwolenia,
 6. patenty i inne prawa własności przemysłowej,
 7. majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne,
 8. tajemnice przedsiębiorstwa,
 9. księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Z treści powołanych przepisów wynika, że zorganizowaną część przedsiębiorstwa tworzą składniki, będące we wzajemnych relacjach, takich by można było mówić o nich jako o zespole, a nie o zbiorze przypadkowych elementów, których jedyną cechą wspólną jest własność jednego podmiotu gospodarczego. Brak zaistnienia którejkolwiek z omawianych powyżej przesłanek wyklucza uznanie zespołu składników majątkowych przedsiębiorstwa za jego zorganizowaną część w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Oznacza to, że zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest sumą poszczególnych składników, przy pomocy których będzie można prowadzić odrębny zakład, lecz zorganizowanym zespołem tych składników, przy czym punktem odniesienia jest tutaj rola, jaką składniki majątkowe odgrywają w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa (na ile stanowią w nim wyodrębnioną organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie całość).

Z przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Spółka podlegająca podziałowi prowadzi działalność gospodarczą w zakresie projektowania i produkcji systemów i urządzeń elektronicznych dla potrzeb łączności i teleinformatyki oraz wytwarzania oprogramowania (Dział Operacyjny) oraz w zakresie udostępniania nieruchomości (Dział Nieruchomości). Podział na ww. rodzaje działalności ma charakter funkcjonalny i jest odzwierciedlony w strukturze organizacyjnej Spółki oraz w jej ewidencji rachunkowej. Wnioskodawca wyjaśnił, że zostanie dokonany podział Spółki przez wydzielenie w trybie art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych. Wskutek tego podziału obecny Dział Nieruchomości i wykonywana przez niego Działalność Dodatkowa wraz z niezbędnymi aktywami i zobowiązaniami zostaną wydzielone do Nowej Spółki. Z kolei Działalność Podstawowa (przez Dział Operacyjny) będzie po dokonaniu podziału nadal wykonywana przez Spółkę.

Zarówno Dział Operacyjny jak i Dział Nieruchomości będą wyodrębnienie organizacyjne oraz funkcjonalne w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa i tym samym posiadać będą potencjalną zdolność do prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej. Obydwa Działy zostały również wyodrębnione finansowo, tj. posiadają odrębnie wydzieloną ewidencję rachunkową prowadzoną według schematu kont syntetycznych właściwych dla całej Spółki, co zostało odzwierciedlone w planie kont. Ewidencja rachunkowa każdego z działów umożliwia odrębne (tj. przypisane do tego działu) ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych związanych z jego funkcjonowaniem. W szczególności dzięki ewidencji rachunkowej oraz istniejącemu planowi kont Spółki, każdy z działów odrębnie ewidencjonuje funkcjonalnie związane z działalnością tego działu przychody i koszty, aktywa (w tym aktywa trwałe i należności) oraz zobowiązania.

Ponadto, do Działu Operacyjnego oraz do Działu Nieruchomości zostaną przypisane wszystkie składniki majątkowe i niemajątkowe oraz zobowiązania, funkcjonalnie związane z wyodrębnionymi Działami.

Mając na uwadze powyższe, stwierdzić należy, że pojęcie zorganizowanej części przedsiębiorstwa nie może obejmować dowolnej części danego przedsiębiorstwa, lecz tylko tę część, która spełnia wszystkie kryteria wskazane w art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. O tym czy doszło do wyodrębnienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa decyduje pełen zakres aportowanego majątku, praw i zobowiązań. Wyodrębnienie to musi dotyczyć zorganizowanej części przedsiębiorstwa jako całości, a nie tylko niektórych jej składników, nawet o znacznej wartości.

Podsumowując, należy uznać za prawidłowe stanowisko Wnioskodawcy, że zarówno zespół składników materialnych i niematerialnych składający się na Dział Operacyjny jak i na Dział Nieruchomości będzie stanowił zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 updop, tj. będzie stanowił organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

W odniesieniu do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnych oraz orzeczeń sądów administracyjnych wskazać należy, że są one rozstrzygnięciami wydanymi w konkretnych sprawach, osadzonych w określonym stanie faktycznym i tylko do nich się odnoszących. Nie negując tych rozstrzygnięć, jako cennego źródła w zakresie wskazywania kierunków wykładni norm prawa podatkowego, należy stwierdzić, że tezy badanych rozstrzygnięć nie mogą mieć zastosowania w przedmiotowym postępowaniu, ponieważ nie mają mocy powszechnie obowiązującego prawa i tym samym nie są wiążące dla Organu wydającego przedmiotową interpretację.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.