IPPB5/423-1048/14-5/MK | Interpretacja indywidualna

1. Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym przedstawiony w opisie zdarzenia przyszłego zespół składników materialnych oraz niematerialnych (w tym zobowiązania) stanowiący Dział Kawowy będzie stanowił zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 Ustawy o CIT?2. Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym przedstawiony w opisie zdarzenia przyszłego zespół składników materialnych oraz niematerialnych (w tym zobowiązania) pozostający w Spółce po wyodrębnieniu Działu Kawowego (jako Dział Wyrobów Cukierniczych) będzie stanowił zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 Ustawy o CIT?3. Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym przedstawiona w opisie zdarzenia przyszłego transakcja podziału Spółki przez wydzielenie Działu Kawowego w trybie art. 529 § 1 pkt 4 kodeksu spółek handlowych („KSH”) nie będzie skutkować powstaniem dla Spółki jakiegokolwiek przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych („podatek CIT”)?
IPPB5/423-1048/14-5/MKinterpretacja indywidualna
 1. podział spółki
 2. podział spółki przez wydzielenie
 3. skutki podatkowe
 4. zorganizowana część przedsiębiorstwa
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Definicje legalne
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 29 października 2014 r. (data wpływu 31 października 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych podziału spółki przez wydzielenie – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 31 października 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych podziału spółki przez wydzielenie.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.
 1. Obecny model funkcjonowania Grupy M.
  1. M. S. A. - spółka akcyjna będąca w trakcie przekształcenia w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, która po zakończeniu tego przekształcenia stanie się spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, (dalej: „Spółka”) należy do międzynarodowej grupy M. (dalej: „Grupa M.”).
  2. Jedynym akcjonariuszem Spółki (czyli udziałowcem po przekształceniu Spółki w spółkę z ograniczona odpowiedzialnością) jest K. B.V., spółka prawa holenderskiego („Udziałowiec”).
  3. Spółka prowadzi działalność gospodarczą polegającą na dystrybucji oraz sprzedaży artykułów spożywczych: (i) dystrybucji i sprzedaży kawy (dalej: „Działalność Dotycząca Kawy”) oraz (ii) dystrybucji i sprzedaży wyrobów cukierniczych, tj. czekolady, ciastek oraz innych słodyczy (dalej: „Działalność Dotycząca Wyrobów Cukierniczych”).
  4. Działalność Dotycząca Kawy polega na nabywaniu kawy od spółki z Grupy M. oraz dystrybucji i sprzedaży kawy do klientów Spółki w Polsce (tj. supermarketów, hurtowni, etc.).
  5. Działalność Dotycząca Wyrobów Cukierniczych polega na nabywaniu wyrobów cukierniczych, tj. czekolady, ciastek oraz innych słodyczy od spółki z Grupy M. oraz dystrybucji i sprzedaży tych wyrobów do klientów Spółki w Polsce (tj. supermarketów, hurtowni, etc.).
  6. Spółka nabywa usługi w zakresie bieżących spraw korporacyjnych, zasobów ludzkich (HR), finansów i księgowości, obsługi systemów informatycznych i technologicznych (IT), kwestii prawnych i marketingowych, pośrednictwa w zakupie usług, negocjacji kontraktów oraz zarządzania polisami ubezpieczeniowymi od podmiotów trzecich (innych spółek z Grupy M., które posiadają zasoby niezbędne dla świadczenia tych usług).
 2. Planowana restrukturyzacja
  1. Obecnie planowane jest przeprowadzenie restrukturyzacji mającej na celu prawne wyodrębnienie działalności dotyczącej kawy ze spółek Grupy M., w tym ze Spółki.
  2. W ramach planowanej restrukturyzacji, wyodrębniona Działalność Dotycząca Kawy zostanie przeniesiona ze Spółki (w wyniku dokonania podziału przez wydzielenie w trybie art. 529 § 1 pkt 4 kodeksu spółek handlowych; „KSH”) do innej spółki z Grupy M. – polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: „Nowa Spółka”). W dacie podziału Nowa Spółka nie będzie posiadała akcji w Spółce.
  3. Na dalszym etapie, już w Nowej Spółce, planowane jest, że Działalność Dotycząca Kawy zostanie połączona z podobną działalnością dotyczącą kawy, która obecnie prowadzona jest w strukturach organizacyjnych partnera biznesowego Grupy M..
  4. W celu osiągnięcia powyższego, Spółka:
   1. w pierwszej kolejności wzmocni w swojej strukturze operacyjnej istniejące obecnie wyodrębnienie Działalności Dotyczącej Kawy (szczegóły opisane w punkcie III poniżej);
   2. następnie Spółka dokona podziału przez wydzielenie (w trybie art. 529 § 1 pkt 4 KSH) w wyniku czego zostanie przeniesiony na Nową Spółkę wyodrębniony organizacyjnie i finansowo zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązania) służących prowadzeniu Działalności Dotyczącej Kawy;
  5. Działalność Dotycząca Wyrobów Cukierniczych pozostanie w Spółce i Spółka będzie nieprzerwanie kontynuowała tę działalność w sposób niezakłócony i ciągły, zarówno przed jak i po dokonaniu podziału przez wydzielenie.
  6. Nowa Spółka nie będzie prowadzić jakiejkolwiek działalności gospodarczej związanej z dystrybucją i sprzedażą wyrobów cukierniczych.
 3. Wzmocnienie istniejącego wyodrębnienia w Spółce Działalności Dotyczącej Kawy
  1. W celu wzmocnienia istniejącego wyodrębnienia Działalności Dotyczącej Kawy w strukturze operacyjnej Spółki, Spółka planuje wydzielić w strukturze organizacyjnej odrębny dział dedykowany wyłącznie do tej działalności (dalej: „Dział Kawowy”).
  2. Dział Kawowy zostanie utworzony na podstawie uchwały Zarządu Spółki. Co do zasady, na podstawie przedmiotowej uchwały Zarządu Spółki, zostanie utworzony Dział Kawowy, do którego zostaną przypisane wszystkie składniki materialne, aktywa oraz zobowiązania, kluczowe umowy i pracownicy związani z Działalnością Dotyczącą Kawy. Natomiast składniki materialne, aktywa i zobowiązania, kluczowe umowy i pracownicy niezwiązani z Działalnością Dotyczącą Kawy (związani z Działalnością Dotyczącą Wyrobów Cukierniczych) nie będą wchodzić w skład Działu Kawowego - wejdą w skład wyodrębnionego działu zajmującego się Działalnością Dotyczącą Wyrobów Cukierniczych („Dział Wyrobów Cukierniczych”). Szczegóły dotyczące powyższego wydzielenia zostały przedstawione poniżej.
  3. Dział Kawowy będzie posiadał własną hierarchiczną strukturę organizacyjną, złożoną z jednostek organizacyjnych niższego rzędu, które będą posiadały własnych kierowników. W strukturze organizacyjnej Działu Kawowego kierownicy będą podlegali bezpośrednio Zarządowi Spółki. Co do zasady, Dział Kawowy będzie składał się z następujących wydziałów: Handlowego, Kluczowych Klientów oraz Wsparcia Sprzedaży (tj. planowania, marketingu handlowego, analizy i systemów sprzedaży, jak również specjalnych zespołów ds. obsługi klienta Działu Kawowego). Do Działu Kawowego wejdą pracownicy związani z Działalnością Dotyczącą Kawy (głównie pracownicy działów obsługi klienta oraz działu handlowego).
  4. Do Działu Kawowego wejdą również:
   1. składniki materialne związane z Działalnością Dotyczącą Kawy, obejmujące w szczególności:
    • środki trwałe związane z Działalnością Dotyczącą Kawy ( w szczególności maszyny służące do sprzedaży kawy oraz drukarki);
    • należności związane z Działalnością Dotyczącą Kawy (w szczególności należności handlowe oraz należności będące przedmiotem toczących się spraw sądowych);
    • środki pieniężne (do Działu Kawowego zostanie przyporządkowany odrębny rachunek bankowy);
    • materiały marketingowe związane z Działalnością Dotyczącą Kawy (w szczególności materiały promocyjne);
   2. zobowiązania związane z Działalnością Dotyczącą Kawy, obejmujące w szczególności:
    • zobowiązania z tytułu nabycia kawy;
    • zobowiązania z tytułu nabycia usług najmu pomieszczeń biurowych używanych przez Dział Kawowy;
    • zobowiązania z tytułu nabycia materiałów biurowych;
    • zobowiązania z tytułu nabycia usług dotyczących bieżących spraw korporacyjnych, zasobów ludzkich (HR), finansów i księgowości, obsługi systemów informatycznych i technologicznych (IT), kwestii prawnych i marketingowych, pośrednictwa w zakupie usług, negocjacji kontraktów oraz zarządzania polisami ubezpieczeniowymi, związane z Działalnością Dotyczącą Kawy;
    • zobowiązania z tytułu nabycia usług wspierających sprzedaż, związanych z Działalnością Dotyczącą Kawy.
  5. Ponadto, co do zasady, do Działu Kawowego zostaną przypisane wszystkie prawa i obowiązki wynikające z umów związanych z Działalnością Dotyczącą Kawy. Zostanie to osiągnięte przez podział istniejących umów (lub też przez inny prawny mechanizm prowadzący do tego samego celu) – zarówno w zakresie umów zakupowych jak i sprzedażowych – na umowy związane z Działem Kawowym oraz umowy związane z Działalnością Dotyczącą Wyrobów Cukierniczych (tj. działalnością niezwiązaną z dystrybucją i sprzedażą kawy). W konsekwencji do Działu Kawowego wejdą:
   1. umowy sprzedażowe związane z Działalnością Dotyczącą Kawy, wyodrębnione i przypisane do Działu Kawowego obejmujące w szczególności umowy z klientami dotyczące sprzedaży oraz dostawy kawy (podstawowa działalność Działu Kawowego);
   2. umowy zakupowe związane z Działalnością Dotyczącą Kawy, wyodrębnione i przypisane do Działu Kawowego, obejmujące w szczególności:
    • umowy ze spółką z Grupy M. związane z nabyciem oraz dystrybucją kawy przez Dział Kawowy;
    • umowy związane z najmem pomieszczeń biurowych oraz zaopatrzeniem w materiały biurowe używane przez Dział Kawowy;
    • umowy ze spółką z Grupy M. dotyczące nabywania usług w zakresie marketingu i materiałów komunikacyjnych i informacyjnych dotyczących zasobów ludzkich (również szeroko rozumiane pośrednictwo w nabywaniu tych usług) niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania Działu Kawowego;
    • umowy ze spółką z Grupy M. dotyczące nabywania usług w zakresie bieżących spraw korporacyjnych, zasobów ludzkich (HR), finansów i księgowości, obsługi systemów informatycznych i technologicznych (IT), kwestii prawnych i marketingowych , pośrednictwa w zakupie usług, negocjacji kontraktów oraz zarządzania polisami ubezpieczeniowymi, wykorzystywanych przez Dział Kawowy;
    • umowy zawarte z dostawcami usług wsparcia sprzedaży na rzecz Działu Kawowego;
    • inne mniej istotne umowy zawarte z związku z działalnością Działu Kawowego, tj. umowy leasingu samochodów, umowy dotyczące korzystania z kart paliwowych, usług turystycznych, ubezpieczenia medycznego dla pracowników, umowy z agencjami pracy tymczasowej oraz umowy z bankami dotyczące kart kredytowych dla pracowników.
  6. Natomiast w kontekście wydzielenia systemu sprzedażowego i księgowego do Działu Kawowego, pracownicy Działu Kawowego (głównie pracownicy działów obsługi klienta oraz działu handlowego) będą mieli dostęp do oprogramowania sprzedażowego oraz systemu księgowego używanego przez Dział Kawowy. Oczywiście dostęp do tych systemów będzie również możliwy dla pracowników spółki ze Grupy M., która – w oparciu o odrębne ustalenia – świadczy na rzecz Działu Kawowego usługi wsparcia w bieżącej działalności (w zakresie spraw korporacyjnych, zasobów ludzkich (HR), finansów i księgowości, obsługi systemów informatycznych i technologicznych (IT), kwestii prawnych i marketingowych, pośrednictwa w zakupie usług, negocjacji kontraktów oraz zarządzania polisami ubezpieczeniowymi).
  7. Spółka dokona również wyodrębnienia finansowego Działu Kawowego, które będzie odzwierciedlone w szczególności w następujący sposób:
   1. Zdarzenia gospodarcze będą ewidencjonowane, w strukturze prowadzonej przez Spółkę sprawozdawczości księgowej, w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację odrębnego agregatu aktywów i zobowiązań przypisanych do Działu Kawowego. W tym celu Spółka opracuje szczegółowe wewnętrzne procedury określające zasady identyfikacji aktywów, pasywów, kosztów i przychodów przypisanych do Działu Kawowego. W wykonaniu powyższych procedur dla Działu Kawowego oraz dla Działalności Dotyczącej Wyrobów Cukierniczych będą sporządzane odrębne bilanse oraz odrębne rachunki zysków i strat.
   2. Dział Kawowy będzie posiadał własną ewidencję środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
   3. Dział Kawowy będzie posiadał własne rachunki bankowe przypisane do jego działalności (w szczególności służące do obsługi płac oraz Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych).
   4. Funkcjonowanie Działu Kawowego będzie finansowane ze środków Spółki w ramach odrębnego budżetu przeznaczonego dla tego działu, którego realizacja będzie podlegać wewnętrznej kontroli.
  8. W rezultacie ewidencja księgowa Spółki będzie umożliwiała faktyczne zarządzanie zespołem składników majątkowych przypisanych do Działu Kawowego.
  9. Mając na uwadze sposób wyodrębnienia Działu Kawowego, wszystkie składniki materialne i niematerialne (aktywa, zobowiązania, prawa i obowiązki wynikające z umów) Spółki, które nie zostaną włączone do Działu Kawowego, a także pracownicy Spółki, którzy nie zostaną włączeni do tego działu, będą związani z Działalnością Dotyczącą Wyrobów Cukierniczych i jako takie wejdą w skład Działu Wyrobów Cukierniczych. Dział Wyrobów Cukierniczych zostanie również wyodrębniony pod względem finansowym, w analogiczny sposób jak Dział Kawowy.
   W szczególności:
   1. Dział Wyrobów Cukierniczych będzie posiadał własną hierarchiczną strukturę organizacyjną i do działu tego wejdą pracownicy związani z Działalnością Dotyczącą Wyrobów Cukierniczych (głównie pracownicy działów obsługi klienta oraz działu handlowego).
   2. Do Działu Wyrobów Cukierniczych wejdą również:
    • składniki materialne związane z Działalnością Dotyczącą Wyrobów Cukierniczych, obejmujące w szczególności środki trwałe związane z Działalnością Dotyczącą Wyrobów Cukierniczych; należności związane z Działalnością Dotyczącą Wyrobów Cukierniczych (w szczególności należności handlowe oraz należności będące przedmiotem toczących się spraw sądowych); środki pieniężne (do Działu Wyrobów Cukierniczych zostanie przyporządkowany odrębny rachunek bankowy); materiały marketingowe związane z Działalnością Dotyczącą Wyrobów Cukierniczych (w szczególności materiały promocyjne);
    • zobowiązania związane z Działalnością Dotyczącą Wyrobów Cukierniczych, obejmujące w szczególności zobowiązania z tytułu nabycia wyrobów cukierniczych, zobowiązania z tytułu nabycia usług najmu pomieszczeń biurowych używanych przez Dział Wyrobów Cukierniczych; zobowiązania z tytułu nabycia materiałów biurowych; zobowiązania z tytułu nabycia usług dotyczących bieżących spraw korporacyjnych, zasobów ludzkich (HR), finansów i księgowości, obsługi systemów informatycznych i technologicznych (IT), kwestii prawnych i marketingowych, pośrednictwa w zakupie usług, negocjacji kontraktów oraz zarządzania polisami ubezpieczeniowymi, związane z Działalnością Dotyczącą Wyrobów Cukierniczych;
   3. Ponadto, co do zasady, do Działu Wyrobów Cukierniczych zostaną przypisane wszystkie prawa i obowiązki wynikające z umów związanych z Działalnością Dotyczącą Wyrobów Cukierniczych. Zostanie to osiągnięte przez podział istniejących umów (lub też przez inny prawny mechanizm prowadzący do tego samego celu) – zarówno w zakresie umów zakupowych jak i sprzedażowych – na umowy związane z Działalnością Dotyczącą Kawy oraz umowy związane z Działalnością Dotyczącą Wyrobów Cukierniczych. W konsekwencji do Działu Wyrobów Cukierniczych wejdą:
    • umowy sprzedażowe związane z Działalnością Dotyczącą Wyrobów Cukierniczych,
    • umowy zakupowe związane z Działalnością Dotyczącą Wyrobów Cukierniczych (obejmujące w szczególności: umowy ze spółką z Grupy M. związane z nabyciem oraz dystrybucją wyrobów cukierniczych przez Dział Wyrobów Cukierniczych; umowy związane z najmem pomieszczeń biurowych oraz zaopatrzeniem w materiały biurowe używane przez Dział Wyrobów Cukierniczych; umowy ze spółką z Grupy M. dotyczące nabywania usług w zakresie marketingu i materiałów komunikacyjnych i informacyjnych dotyczących zasobów ludzkich (również szeroko rozumiane pośrednictwo w nabywaniu tych usług) niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania Działu Wyrobów Cukierniczych; umowy ze spółką z Grupy M. dotyczące nabywania usług w zakresie bieżących spraw korporacyjnych, zasobów ludzkich (HR), finansów i księgowości, obsługi systemów informatycznych i technologicznych (IT), kwestii prawnych i marketingowych, pośrednictwa w zakupie usług, negocjacji kontraktów oraz zarządzania polisami ubezpieczeniowymi, wykorzystywanych przez Dział Wyrobów Cukierniczych; inne mniej istotne umowy zawarte z związku z działalnością Działu Wyrobów Cukierniczych tj, umowy leasingu samochodów, umowy dotyczące korzystania z kart paliwowych, usług turystycznych, ubezpieczenia medycznego dla pracowników, umowy z agencjami pracy tymczasowej oraz umowy z bankami dotyczące kart kredytowych dla pracowników).
   4. Jak już wspomniano powyżej, Spółka dokona również wyodrębnienia finansowego Działu Wyrobów Cukierniczych, które będzie odzwierciedlone w szczególności w następujący sposób:
    • Zdarzenia gospodarcze będą ewidencjonowane, w strukturze prowadzonej przez Spółkę sprawozdawczości księgowej, w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację odrębnego agregatu aktywów i zobowiązań przypisanych do Działu Wyrobów Cukierniczych. W tym celu Spółka opracuje szczegółowe wewnętrzne procedury określające zasady identyfikacji aktywów, pasywów, kosztów i przychodów przypisanych do Działu Wyrobów Cukierniczych. W wykonaniu powyższych procedur dla Działalności Dotyczącej Kawy oraz dla Działalności Dotyczącej Wyrobów Cukierniczych będą sporządzane odrębne bilanse oraz odrębne rachunki zysków i strat.
    • Dział Wyrobów Cukierniczych będzie posiadał własną ewidencję środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
    • Dział Wyrobów Cukierniczych będzie posiadał własne rachunki bankowe przypisane do jego działalności.
    • Funkcjonowanie Działu Wyrobów Cukierniczych będzie finansowane ze środków Spółki w ramach odrębnego budżetu przeznaczonego dla tego działu, którego realizacja będzie podlegać wewnętrznej kontroli.
    • W rezultacie ewidencja księgowa Spółki będzie umożliwiała faktyczne zarządzanie zespołem składników majątkowych przypisanych do Działu Wyrobów Cukierniczych.
  10. W efekcie powyższych działań dojdzie do pełnego wyodrębnienia w strukturze Spółki Działalności Dotyczącej Kawy (w postaci Działu Kawowego) oraz Działalności Dotyczącej Wyrobów Cukierniczych (w postaci Działu Wyrobów Cukierniczych), pod względem organizacyjnym, finansowym i funkcjonalnym.
 4. Podział przez wydzielenie Działu Kawowego
  1. Na dalszym etapie restrukturyzacji, Dział Kawowy (wyodrębniony organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie w sposób opisany powyżej, obejmujący opisane powyżej składniki majątkowe, w tym zobowiązania, związane z Działalnością Dotyczącą Kawy), zostanie przeniesiony do Nowej Spółki w wyniku transakcji podziału przez wydzielenie.
  2. W związku z wydzieleniem Działu Kawowego do Nowej Spółki, wartość Działu Kawowego zostanie odniesiona: (i) na kapitał zakładowy albo (ii) w części na kapitał zakładowy oraz w części na inne kapitały Nowej Spółki.
  3. W związku z powyższym podziałem przez wydzielenie wszyscy pracownicy Działu Kawowego zostaną przeniesieni na mocy art. 231 Ustawy Kodeks Pracy (Dz. U. z 1998, Nr 21, poz. 94), w ramach tzw. przejścia zakładu pracy lub jego części.
  4. W następstwie przeniesienia pracowników dojdzie do przeniesienia wszystkich umów, które są bezpośrednio przypisane do pracowników – jak wskazano powyżej.
  5. W odniesieniu do system księgowego oraz systemu sprzedaży, wszystkie dane finansowe oraz dane dotyczące sprzedaży związane z Działalnością Dotyczącą Kawy prowadzoną przez Dział Kawowy zostaną przeniesione oraz zintegrowane z systemem księgowym oraz z systemem sprzedaży używanym przez Nową Spółkę.
  6. Wartość Działu Kawowego dla celów podziału zostanie określona z uwzględnieniem jego zorganizowanego charakteru oraz pełnionych funkcji gospodarczych.
  7. Należy podkreślić, że planowany podział przez wydzielenie nie spowoduje w istotnym stopniu zakłóceń w Działalności Dotyczącej Kawy prowadzonej przez Dział Kawowy, ani Działalności Dotyczącej Wyrobów Cukierniczych prowadzonych przez Spółkę. Po podziale przez wydzielenie Nowa Spółka będzie kontynuowała Działalność Dotyczącą Kawy oraz będzie podejmowała wszelkie niezbędne gospodarcze decyzje dotyczące tej działalności działając niezależnie od Spółki (w zakresie strategii biznesowej, rozwiązywania obowiązujących umów, zawierania nowych umów, zlecania niektórych funkcji podmiotom zewnętrznym lub podejmowania się realizacji określonych zadań, dzierżawy Działalności Dotyczącej Kawy do podmiotu trzeciego itp.).
  8. Spółka oraz Nowa Spółka są zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług.
   Planowane wyodrębnienie Działalności Dotyczącej Kawy oraz przeniesienie przez Spółkę wyodrębnionej Działalności Dotyczącej Kawy do Nowej Spółki (przeniesienie to nastąpi w wynika planowanego podziału do Nowej Spółki) wynika z decyzji Spółki, o wydzieleniu Działalność Dotyczącą Kawy od reszty swojej działalności. Zdaniem Spółki, powyższe wydzielenie pozwoli Spółce na lepsze i skuteczniejsze prowadzenie Działalności Dotyczącej Wyrobów Cukierniczych. Natomiast w intencji Nowej Spółki jest prowadzenie Działalności Dotyczącej Kawy w oparciu o nabyty na skutek planowanego podziału Dział Kawowy. Bardzo ważnym elementem planowanego wydzielenia jest to, że (i) przedmiotem transakcji będzie wyodrębniona zorganizowana część przedsiębiorstwa (co zapewni, ze Nowa Spółka nabędzie wszystkie składniki niezbędne do prowadzenia Działalności Dotyczącej Kawy) oraz (ii) w wyniku transakcji będzie, miało miejsce następstwo praw i obowiązków dotyczących Działalności Dotyczącej Kawy (Nowa Spółka wstąpi „automatycznie” w prawa i obowiązki Spółki dotyczące Działalności Dotyczącej Kawy). Konsekwentnie, zdaniem Spółki, planowana transakcja podziału będzie przeprowadzona z uzasadnionych powyżej przyczyn ekonomicznych. Ponadto, jak zostało wskazane w punkcie 7 opisu zdarzenia przyszłego, wskazana powyżej strategia jest zbieżna ze strategią grupy M., która to grupa wyodrębnia prowadzoną przez siebie działalność dotyczącą kawy od innej prowadzonej przez siebie działalności.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym przedstawiony w opisie zdarzenia przyszłego zespół składników materialnych oraz niematerialnych (w tym zobowiązania) stanowiący Dział Kawowy będzie stanowił zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 Ustawy o CIT...
 2. Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym przedstawiony w opisie zdarzenia przyszłego zespół składników materialnych oraz niematerialnych (w tym zobowiązania) pozostający w Spółce po wyodrębnieniu Działu Kawowego (jako Dział Wyrobów Cukierniczych) będzie stanowił zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 Ustawy o CIT...
 3. Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym przedstawiona w opisie zdarzenia przyszłego transakcja podziału Spółki przez wydzielenie Działu Kawowego w trybie art. 529 § 1 pkt 4 kodeksu spółek handlowych („KSH”) nie będzie skutkować powstaniem dla Spółki jakiegokolwiek przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych („podatek CIT”)...

Zdaniem Wnioskodawcy,

Ad. 1.

Zdaniem Spółki, przedstawiony w opisie zdarzenia przyszłego zespół składników materialnych oraz niematerialnych (w tym zobowiązania) stanowiący Dział Kawowy będzie stanowił zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851, z późn. zm. dalej:Ustawa o CIT).

Uzasadnienie

 1. Uwagi ogólne

1.1 Zgodnie z art. 4a pkt 4 Ustawy o CIT przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa rozumie się: „(...) organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

1.2 Z powyższej definicji jednoznacznie wynika, iż status zorganizowanej części przedsiębiorstwa można przypisać tylko takiej części mienia przedsiębiorstwa, która spełnia łącznie następujące warunki:

 1. stanowi zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań);
 2. jest organizacyjnie wyodrębniona w istniejącym przedsiębiorstwie;
 3. jest finansowo wyodrębniona w istniejącym przedsiębiorstwie;
 4. jest przeznaczona do realizacji określonych zadań gospodarczych (jest wyodrębniona funkcjonalnie);
 5. mogłaby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania gospodarcze.

1.3 Zdaniem Spółki, opisany w zdarzeniu przyszłym Dział Kawowy spełni wszystkie ww. przesłanki, tj.:

 1. stanowi zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań) związanych z Działalnością Dotyczącą Kawy;
 2. jest organizacyjnie wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie w postaci odrębnej jednostki organizacyjnej;
 3. jest finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie;
 4. jest przeznaczony do realizacji określonych zadań gospodarczych – Działalności Dotyczącej Kawy (jest wyodrębniony funkcjonalnie);
 5. mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania gospodarcze.

W konsekwencji, Dział Kawowy będzie stanowił zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 Ustawy o CIT.

1.4 Za potwierdzeniem powyższego stanowiska przemawiają następujące okoliczności:

 1. Dział Kawowy jako zespół składników majątkowych (materialnych i niematerialnych)

2.1 Zgodnie z praktyką stosowania prawa (w tym potwierdzoną dostępnymi interpretacjami organów podatkowych i orzeczeniami sądów administracyjnych) przyjmuje się, iż o spełnieniu pierwszej ze wskazanych wyżej przesłanek decyduje wyodrębnienie w ramach istniejącego przedsiębiorstwa majątku (praw i zobowiązań) związanego z podstawowymi funkcjami realizowanymi przez daną zorganizowaną część przedsiębiorstwa.

2.2 Mając na uwadze powyższe, Spółka pragnie wskazać, iż w związku z planowaną restrukturyzacją, Spółka w pierwszej kolejności wzmocni w swojej strukturze operacyjnej istniejące obecnie wyodrębnienie Działalności Dotyczącej Kawy (polegającej na sprzedaży i dystrybucji kawy) w wyniku którego w wyraźny sposób wyodrębniony zostanie zespół składników majątkowych związany z tą działalnością i przypisany do Działu Kawowego.

2.3 Zgodnie z intencją Spółki, Dział Kawowy, będzie obejmował wszystkie składniki majątkowe (materialne i niematerialne - w tym zobowiązania) przypisane do tego Działu zgodnie z ich podstawowym, faktycznym przeznaczeniem, służące efektywnej i samodzielnej realizacji Działalności Dotyczącej Kawy. Przedmiotowy zespół składników majątkowych tworzących Dział Kawowy obejmuje w szczególności:

 • środki trwałe związane z Działalnością Dotyczącą Kawy (w szczególności maszyny służące do sprzedaży kawy);
 • należności związane z Działalnością Dotyczącą Kawy (w szczególności należności handlowe oraz należności będące przedmiotem toczących się spraw sądowych);
 • środki pieniężne (do Działu Kawowego zostanie przyporządkowany odrębny rachunek kawowy);
 • materiały marketingowe związane z Działalnością Dotyczącą Kawy (w szczególności materiały promocyjne);
 • prawa i obowiązki z umów z pracownikami związanymi z Działalnością Dotyczącą Kawy (głównie pracownicy działów obsługi klienta oraz działu handlowego);
 • prawa i obowiązki wynikające z umów sprzedażowych i zakupowych związanych z Działalnością Dotyczącą Kawy (w szczególności z umów dotyczących sprzedaży oraz dostawy kawy, czyli podstawowej działalności Działu Kawowego;
 • zobowiązania związane z Działalnością Dotyczącą Kawy (obejmujące w szczególności: zobowiązania z tytułu nabycia kawy; zobowiązania z tytułu nabycia usług najmu pomieszczeń biurowych używanych przez Dział Kawowy; zobowiązania z tytułu nabycia materiałów biurowych; zobowiązania z tytułu nabycia usług dotyczących bieżących spraw korporacyjnych, zasobów ludzkich (HR), finansów i księgowości, obsługi systemów informatycznych i technologicznych (IT), kwestii prawnych i marketingowych, pośrednictwa w zakupie usług, negocjacji kontraktów oraz zarządzania polisami ubezpieczeniowymi, związane z Działalnością Dotyczącą Kawy; zobowiązania z tytułu nabycia usług wspierających sprzedaż, związanych z Działalnością Dotyczącą Kawy).

2.4 Powyższe oznacza, iż Dział Kawowy będą tworzyć nie przypadkowe, ale odpowiednio dobrane (alokowane do Działu Kawowego) składniki majątku – punktem odniesienia w powyższym doborze będzie rola, jaką składniki te odgrywają przy wykonywaniu powierzonych Działowi Kawowemu funkcji w docelowym modelu funkcjonowania. W konsekwencji, wchodzące w skład Działu Kawowego składniki majątkowe (w tym zobowiązania), pozostające we wzajemnych relacjach z racji pełnionych przez Dział Kawowy funkcji (inaczej niż w przypadku składników niezwiązanych z Działalnością Dotycząca Kawy, które nie są przypisane do Działu Kawowego), będą tworzyły wyodrębnioną całość / zespół majątku.

2.5 Tym samym, wskazany wyżej zespół składników majątkowych (w tym zobowiązań), połączony węzłem organizacyjnym sprawowanych przez Dział Kawowy funkcji, pozwoli na samodzielną i efektywną realizację powierzonych Działowi Kawowemu funkcji (szczegółowo wymienionych w opisie zdarzenia przyszłego).

2.6 W konsekwencji, pierwsza przesłanka zostanie spełniona.

 1. Wyodrębnienie organizacyjne Działu Kawowego

3.1 Ustawa o CIT nie definiuje pojęcia wyodrębnienia organizacyjnego. W praktyce stosowania prawa (w tym potwierdzonej dostępnymi interpretacjami organów podatkowych i orzeczeniami sądów administracyjnych) przyjmuje się jednak, iż o spełnieniu tej przesłanki można mówić, gdy zorganizowana część przedsiębiorstwa stanowi odrębną jednostkę organizacyjną w strukturze danego przedsiębiorstwa. Takie organizacyjne wydzielenie powinno być dokonane na podstawie statutu, regulaminu lub aktu o podobnych charakterze.

3.2 W świetle powyższego Spółka pragnie podkreślić, iż Dział Kawowy zostanie wyodrębniony pod względem organizacyjnym w strukturach dotychczasowej działalności biznesowej Spółki na podstawie stosownej uchwały Zarządu Spółki.

3.3 Dział Kawowy będzie posiadał własną hierarchiczną strukturę organizacyjną, złożoną z jednostek organizacyjnych niższego rzędu (takich jak m.in.: Departament Handlowy, Departament Klientów Strategicznych, Departament Wsparcia Sprzedaży, tj. planowanie, marketing handlowy, analizy sprzedażowe, obsługa klienta), oraz będzie posiadał własnych kierowników. W strukturze organizacyjnej Spółki kierownicy Zakładów będą podlegali bezpośrednio Zarządowi Spółki.

3.4 Do Działu Kawowego zostaną przypisane osoby dedykowane do wykonywania funkcji Działu Kawowego. W działalności operacyjnej pracownicy Działu Kawowego wykorzystywać będą składniki majątkowe dedykowane do ich działalności. W związku z podziałem przez wydzielenie Działu Kawowego wszyscy pracownicy Działu Kawowego zostaną przeniesieni do Nowej Spółki na mocy art. 231 Kodeksu Pracy, w ramach tzw. przejścia zakładu pracy.

3.5 Powyższe oznacza, iż od strony faktycznej (z racji pełnionych zadań) oraz formalnej (tj. w sposób udokumentowany stosownymi aktami korporacyjnymi Spółki), Dział Kawowy będzie stanowił odrębną organizacyjnie całość, dającą się oddzielić od pozostałej działalności Spółki.

3.6 W związku z powyższym, zdaniem Spółki należy uznać, iż Dział Kawowy będzie spełniał drugą ze wskazanych wyżej przesłanek, związaną z wyodrębnieniem organizacyjnym w ramach Spółki, niezbędną dla uznania go za zorganizowaną część przedsiębiorstwa na gruncie Ustawy o CIT.

 1. Wyodrębnienie finansowe Działu Kawowego

4.1 Ustawa o CIT nie precyzuje, co należy rozumieć pod pojęciem wyodrębnienia finansowego. Niemniej jednak w praktyce stosowania prawa (w tym potwierdzonej dostępnymi interpretacjami organów podatkowych i orzeczeniami sądów administracyjnych) uznaje się, iż przesłanka ta oznacza sytuację, gdy sposób prowadzenia ewidencji rachunkowej danego przedsiębiorstwa pozwala na przyporządkowanie majątku, przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa, a ściślej do realizowanych przez nią zadań gospodarczych. Nie należy jednak utożsamiać tego pojęcia z pełną samodzielnością finansową.

4.2 W świetle powyższego Spółka pragnie podkreślić, że - po przeprowadzeniu planowanego wzmocnienia wyodrębnienia Działu Kawowego w strukturze Spółki - dojdzie również do jego wyodrębnienia finansowego, które będzie przejawiało się w następujących płaszczyznach:

 1. Zdarzenia gospodarcze będą ewidencjonowane, w strukturze prowadzonej przez Spółkę sprawozdawczości księgowej, w sposób umożliwiający identyfikację odrębnego agregatu aktywów i zobowiązań przypisanych do Działu Kawowego.
  Dodatkowo, w strukturze prowadzonej przez Spółkę sprawozdawczości księgowej, możliwe będzie przypisanie do Działu Kawowego poszczególnych kosztów/wydatków oraz przychodów.W tym celu Spółka opracuje wewnętrzne procedury określające zasady identyfikacji aktywów, pasywów, kosztów / wydatków i przychodów przypisanych do Działu Kawowego.
  W wykonaniu powyższych procedur dla Działu Kawowego będą sporządzane odrębne bilanse w formie uproszczonej oraz odrębne rachunki zysków i strat.
 2. Dział Kawowy będzie posiadał własną ewidencję środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
 3. Dział Kawowy będzie posiadał rachunki bankowe przypisane do jego działalności (w szczególności służące do obsługi płac oraz Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych).
 4. Działalność Działu Kawowego będzie finansowana ze środków Spółki w ramach odrębnego budżetu Działu Kawowego, którego realizacja będzie podlegać wewnętrznej kontroli.

4.3 W rezultacie ewidencja księgowa i finansowa Spółki będzie umożliwiała faktyczne zarządzanie zespołem składników majątkowych przypisanych do Działu Kawowego.

4.4 W konsekwencji, zdaniem Spółki opisany zespół składników materialnych I niematerialnych tworzących Dział Kawowy spełnia warunek wyodrębnienia finansowego wskazany w definicji zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

 1. Wyodrębnienie funkcjonalne Działu Kawowego

5.1 Ustawa o CIT nie zawiera definicji wyodrębnienia funkcjonalnego. Niemniej jednak przesłankę tę – w praktyce potwierdzonej interpretacjami prawa podatkowego – należy rozumieć jako przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych. Zorganizowana część przedsiębiorstwa ma bowiem stanowić funkcjonalnie odrębną całość, tj. ma obejmować elementy niezbędne do samodzielnego prowadzenia działań gospodarczych, którym służy w strukturze przedsiębiorstwa.

5.2 Mając na uwadze przedstawione zdarzenie przyszłe oraz określenie funkcji i zakresu działań Działu Kawowego nie ulega wątpliwości, iż będzie on stanowił zorganizowany kompleks składników materialnych i niematerialnych przeznaczony do realizacji określonych zadań gospodarczych Spółki.

5.3 Mianowicie, działalność Działu Kawowego będzie polegała na realizowaniu funkcji dotyczących sprzedaży i dystrybucji kawy i co do zasady będzie polegała na zakupach kawy od podmiotów trzecich i sprzedaż oraz dystrybucję tej kawy do klientów w Polsce (supermarkety, hurtownie etc.), co zostało wyszczególnione w opisie zdarzenia przyszłego.

5.4 Do Działu Kawowego przydzielone zostaną wszystkie składniki materialne i niematerialne umożliwiające wykonywanie ww. funkcji (agregat praw i obowiązków) – składniki majątkowe zostały wyszczególnione w opisie zdarzenia przyszłego. Spółka pragnie przy tym podkreślić, iż ww. składniki majątkowe będą wzajemnie powiązane w sposób umożliwiający samodzielne i efektywne realizowanie ww. funkcji.

5.5 Powyższe oznacza, iż Dział Kawowy będzie stanowił funkcjonalnie odrębną całość, przeznaczoną do samodzielnego prowadzenia powierzonych zadań (Działalności Dotyczącej Kawy).

5.6 Należy więc uznać, iż spełniony został kolejny warunek niezbędny dla uznania Działu Kawowego za zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu Ustawy o CIT.

 1. Zdolność do bycia niezależnym przedsiębiorstwem

6.1 Ostatnią cechą definiującą zorganizowaną część przedsiębiorstwa jest zdolność do bycia niezależnym przedsiębiorstwem samodzielnie realizującym określone zadania gospodarcze. W zakresie tej przesłanki uznaje się (zgodnie z praktyką stosowania prawa, potwierdzoną dostępnymi interpretacjami organów podatkowych i orzeczeniami sądów administracyjnych), iż część mienia przedsiębiorstwa może być uznana za jego zorganizowaną część, gdy posiada potencjalną zdolność do funkcjonowania jako samodzielny podmiot gospodarczy.

6.2 W ocenie Spółki, opisany w zdarzeniu przyszłym zespół składników materialnych i niematerialnych przypisanych do Działu Kawowego, połączony węzłem organizacyjnym oraz wyodrębniony finansowo i funkcjonalnie (na co Spółka wskazywała powyżej), wskazuje na wystąpienie możliwości podjęcia przez ewentualnego nabywcę Działu Kawowego prowadzonej przez niego działalności gospodarczej wyłącznie w oparciu o nabyte składniki majątku Działu Kawowego.

6.3 Spółka pragnie bowiem podkreślić, iż zgodnie z przedstawionym zdarzeniem przyszłym przedmiotem transakcji będą wszystkie niezbędne aktywa i pasywa umożliwiające prowadzenie / kontynuowanie działalności Działu Kawowego (szczegółową listę aktywów i pasywów Spółka przedstawiła w opisie zdarzenia przyszłego). W konsekwencji, w skład Działu Kawowego, wyodrębnionego organizacyjnie i finansowo ze struktury Spółki, wchodzić będą wszystkie aktywa i pasywa niezbędne do wykonywania przypisanych Działowi Kawowemu funkcji, w tym środki trwałe związane z działalnością prowadzoną przez Dział Kawowy oraz należności i zobowiązania wynikające z umów zawartych w związku z działalnością Działu Kawowego.

6.4 W konsekwencji, przed dniem dokonania planowanego podziału Spółki, w wyniku którego dojdzie do przeniesienia Działu Kawowego do Nowej Spółki (tj. w ramach istniejącego przedsiębiorstwa Spółki), Dział Kawowy będzie zdolny do samodzielnego kontynuowania prowadzonej działalności w obrocie gospodarczym za pomocą posiadanych składników majątku oraz pracowników przypisanych do Działu Kawowego. Z kolei po przeniesieniu Działu Kawowego do Nowej Spółki w wyniku planowanego podziału, Nowa Spółka będzie kontynuowała działalność prowadzoną dotychczas w ramach Działu Kawowego wykorzystując wydzielony ze Spółki zorganizowany, kompletny i samodzielny agregat / zespół składników materialnych i niematerialnych, przejęte umowy oraz pracowników. Do kontynuowania działalności Spółki nie będzie konieczne nabycie dodatkowych aktywów.

6.5 Powyższe oznacza, iż opisany zespół składników majątkowych wchodzących w skład Działu Kawowego posiada zdolność funkcjonowania jako niezależne przedsiębiorstwo, co wypełnia ostatnią ze wskazanych wyżej przesłanek definicji zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

 1. Podsumowanie analizy Spółki

7.1 Mając na uwadze przytoczoną powyżej argumentację, Spółka pragnie podkreślić, iż przedstawiony w opisie zdarzenia przyszłego Dział Kawowy, jako wyodrębniony zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązania), odpowiada ustawowemu wzorcowi zorganizowanej części przedsiębiorstwa z uwagi na:

 1. wyodrębnienie organizacyjne;
 2. wyodrębnienie finansowe;
 3. wyodrębnienie funkcjonalne;
 4. zdolność do bycia niezależnym przedsiębiorstwem.

7.2 Powyższe oznacza, iż łącznie spełnione zostaną wszystkie przesłanki warunkujące uznanie przedstawionego w opisie zdarzenia przyszłego zespołu składników materialnych oraz niematerialnych (w tym zobowiązań) stanowiących Dział Kawowy za zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 Ustawy o CIT.

 1. Potwierdzenie stanowiska Spółki w istniejącej praktyce organów podatkowych i sądów administracyjnych

8.1 Powyższe stanowisko Spółki znajduje całkowite potwierdzenie w świetle istniejącej praktyki organów podatkowych i sądów administracyjnych, w szczególności:

 • w interpretacji Dyrektora IS w Katowicach z dnia 4 września 2014 roku, znak IBPBI/2/423-744/14/BG, w której organ podatkowy stwierdził, że: „Wyodrębnienie funkcjonalne należy natomiast rozumieć jako przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych. Zorganizowana część przedsiębiorstwa musi stanowić funkcjonalnie odrębną całość, tj. obejmować elementy niezbędne do samodzielnego prowadzenia działań gospodarczych, którym służy w strukturze przedsiębiorstwa.
 • w interpretacji Dyrektora IS w Bydgoszczy z dnia 4 lipca 2014 roku, znak ITPB3/423-170/14/DK, w której organ podatkowy stwierdził, że: „Wyodrębnienie finansowe nie oznacza natomiast całkowitej samodzielności finansowej lecz sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Nie należy tego pojęcia utożsamiać z posiadaniem przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa pełnej samodzielności finansowej, czy też samodzielnym sporządzaniem bilansu.
  Odnośnie wyodrębnienia funkcjonalnego – kryterium to sprowadza się do ustalenia, czy wyodrębniona organizacyjnie całość jest w stanie przejąć zadania oraz samodzielnie funkcjonować na rynku (pogląd taki wyraził m.in. WSA w Gliwicach w wyroku z dnia 6 lipca 2010 r., sygn. akt I SA/Gl 112/10, a także WSA w Krakowie w wyroku z dnia 15 kwietnia 2010 r., sygn. akt I SA/Kr 31/10).”;
 • w interpretacji Dyrektora IS w Łodzi z dnia 27 czerwca 2014 roku, znak IPTPB3/423-95/14-4/GG, w której organ podatkowy stwierdził, że: „Konsekwencją finansowego wyodrębnienia majątku mającego stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa jest konieczność przypisania do tego majątku również wszelkich zobowiązań związanych ze składnikami tego majątku. (...).
  Wyodrębnienie finansowe nie oznacza, co prawda pełnej, całkowitej samodzielności finansowej, ale sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa.”;
 • w interpretacji Dyrektora IS w Łodzi z dnia 16 czerwca 2014 roku, znak IPTPB3/423-96/14-2/KJ, w której organ podatkowy stwierdził, że: „Wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa ma swoje miejsce w strukturze organizacyjnej podatnika jako dział, wydział, oddział itp.”;
 • w interpretacji Dyrektora IS w Katowicach z dnia 21 sierpnia 2012 roku, znak IBPBI/2/423-628/12/SD, w której organ podatkowy stwierdził, że: „O wyodrębnieniu organizacyjnym można mówić, gdy zorganizowana część przedsiębiorstwa stanowi odrębną jednostkę organizacyjną w strukturze tego przedsiębiorstwa, np. dział, wydział, oddział, itp. Takie organizacyjne wydzielenie powinno być dokonane na podstawie statutu, regulaminu lub aktu o podobnym charakterze”;
 • w interpretacji Dyrektora IS w Warszawie z dnia 9 listopada 2010 roku, znak IPPB5/423-516/10-4/MB, w której organ podatkowy stwierdził, że: „Wyodrębnienie finansowe oznacza sytuację, gdy sposób prowadzenia ewidencji rachunkowej przedsiębiorstwa pozwala na przyporządkowanie majątku, przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa, a ściślej do realizowanych przez nie zadań gospodarczych. Nie należy jednak utożsamiać tego pojęcia z pełną samodzielnością finansową”;
 • w interpretacji Dyrektora IS w Łodzi z dnia 13 lipca 2012 roku, znak IPTPB3/423-115/12-5/GG, w której organ podatkowy – odstępując od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska podatnika – uznał za prawidłowe w pełnym zakresie stanowisko, zgodnie z którym: „Wyodrębnienie funkcjonalne definiowane jest natomiast przez wymóg, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa mogła stanowić potencjalnie niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze, których realizacji służy w istniejącym przedsiębiorstwie. Tę ostatnią przesłankę rozumie się zazwyczaj jako potencjalną zdolność zorganizowanej części przedsiębiorstwa do niezależnego działania gospodarczego jako samodzielnego podmiotu gospodarczego i to jeszcze w ramach istniejącego przedsiębiorstwa”;
 • w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 6 lipca 2010 roku, sygn. I SA/Gl 112/10, zgodnie z którym: „Nie budzi wątpliwości, iż aby wydzielona część mienia przedsiębiorstwa mogła być uznana za zorganizowany zespół składników niematerialnych i materialnych, musi ona posiadać potencjalną zdolność do niezależnego działania gospodarczego jako samodzielny podmiot gospodarczy. Składniki majątkowe - materialne i niematerialne - wchodzące w skład przedsiębiorstwa muszą więc umożliwić nabywcy podjęcie działalności gospodarczej w ramach odrębnego przedsiębiorstwa”.

Ad. 2.

Zdaniem Spółki, przedstawiony w opisie zdarzenia przyszłego zespół składników materialnych oraz niematerialnych (w tym zobowiązania) pozostający w Spółce po wyodrębnieniu Działu Kawowego (jako Dział Wyrobów Cukierniczych) będzie stanowił zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 Ustawy o CIT.

Uzasadnienie

1.1 Zgodnie z przedstawionym stanem faktycznym, mając na uwadze sposób wyodrębnienia Działu Kawowego, wszystkie składniki materialne i niematerialne (aktywa, zobowiązania, prawa i obowiązki wynikające z umów) Spółki, które nie zostaną włączone do Działu Kawowego, a także pracownicy Spółki, którzy nie zostaną włączeni do tego działu, będą związani z Działalnością Dotyczącą Wyrobów Cukierniczych i jako takie wejdą w skład Działu Wyrobów Cukierniczych.

W szczególności:

 1. Dział Wyrobów Cukierniczych będzie posiadał własną hierarchiczną strukturę organizacyjną i do działu tego wejdą pracownicy związani z Działalnością Dotyczącą Wyrobów Cukierniczych (głównie pracownicy działów obsługi klienta oraz działu handlowego).
 2. Do Działu Wyrobów Cukierniczych wejdą również:
  • składniki materialne związane z Działalnością Dotyczącą Wyrobów Cukierniczych, obejmujące w szczególności środki trwałe związane z Działalnością Dotyczącą Wyrobów Cukierniczych; należności związane z Działalnością Dotyczącą Wyrobów Cukierniczych (w szczególności należności handlowe oraz należności będące przedmiotem toczących się spraw sądowych); środki pieniężne (do Działu Dotyczącego Wyrobów Cukierniczych zostanie przyporządkowany odrębny rachunek bankowy); materiały marketingowe związane z Działalnością Dotyczącą Wyrobów Cukierniczych (w szczególności materiały promocyjne);
  • zobowiązania związane z Działalnością Dotyczącą Wyrobów Cukierniczych, obejmujące w szczególności zobowiązania z tytułu nabycia wyrobów cukierniczych, zobowiązania z tytułu nabycia usług najmu pomieszczeń biurowych używanych przez Dział Wyrobów Cukierniczych; zobowiązania z tytułu nabycia materiałów biurowych; zobowiązania z tytułu nabycia usług dotyczących bieżących spraw korporacyjnych, zasobów ludzkich (HR), finansów i księgowości, obsługi systemów informatycznych i technologicznych (IT), kwestii prawnych i marketingowych, pośrednictwa w zakupie usług, negocjacji kontraktów oraz zarządzania polisami ubezpieczeniowymi, związane z Działalnością Dotyczącą Wyrobów Cukierniczych;
 3. Ponadto, co do zasady, do Działu Wyrobów Cukierniczych zostaną przypisane wszystkie prawa i obowiązki wynikające z umów związanych z Działalnością Dotyczącą Wyrobów Cukierniczych. Zostanie to osiągnięte przez podział istniejących umów (lub też przez inny prawny mechanizm prowadzący do tego samego celu) – zarówno w zakresie umów zakupowych jak i sprzedażowych – na umowy związane z Działalnością Dotyczącą Kawy oraz umowy związane z Działalnością Dotyczącą Wyrobów Cukierniczych. W konsekwencji do Działu Wyrobów Cukierniczych wejdą:
  • umowy sprzedażowe związane z Działalnością Dotyczącą Wyrobów Cukierniczych,
  • umowy zakupowe związane z Działalnością Dotyczącą Wyrobów Cukierniczych (obejmujące w szczególności: umowy ze spółką z Grupy M. związane z nabyciem oraz dystrybucją wyrobów cukierniczych przez Dział Wyrobów Cukierniczych; umowy związane z najmem pomieszczeń biurowych oraz zaopatrzeniem w materiały biurowe używane przez Dział Wyrobów Cukierniczych; umowy ze spółką z Grupy M. dotyczące nabywania usług w zakresie marketingu i materiałów komunikacyjnych i informacyjnych dotyczących zasobów ludzkich (również szeroko rozumiane pośrednictwo w nabywaniu tych usług) niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania Działu Wyrobów Cukierniczych; umowy ze spółką z Grupy M. dotyczące nabywania usług w zakresie bieżących spraw korporacyjnych, zasobów ludzkich (HR), finansów i księgowości, obsługi systemów informatycznych i technologicznych (IT), kwestii prawnych i marketingowych, pośrednictwa w zakupie usług, negocjacji kontraktów oraz zarządzania polisami ubezpieczeniowymi, wykorzystywanych przez Dział Wyrobów Cukierniczych; inne mniej istotne umowy zawarte z związku z działalnością Działu Wyrobów Cukierniczych tj, umowy leasingu samochodów, umowy dotyczące korzystania z kart paliwowych, usług turystycznych, ubezpieczenia medycznego dla pracowników, umowy z agencjami pracy tymczasowej oraz umowy z bankami dotyczące kart kredytowych dla pracowników).
 4. Ponadto, Spółka dokona również wyodrębnienia finansowego Działu Wyrobów Cukierniczych, które będzie odzwierciedlone w szczególności w następujący sposób:
  • Zdarzenia gospodarcze będą ewidencjonowane, w strukturze prowadzonej przez Spółkę sprawozdawczości księgowej, w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację odrębnego agregatu aktywów i zobowiązań przypisanych do Działu Wyrobów Cukierniczych. W tym celu Spółka opracuje szczegółowe wewnętrzne procedury określające zasady identyfikacji aktywów, pasywów, kosztów i przychodów przypisanych do Działu Wyrobów Cukierniczych. W wykonaniu powyższych procedur dla Działalności Dotyczącej Kawy oraz dla Działalności Dotyczącej Wyrobów Cukierniczych będą sporządzane odrębne bilanse oraz odrębne rachunki zysków i strat.
  • Dział Wyrobów Cukierniczych będzie posiadał własną ewidencję środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
  • Dział Wyrobów Cukierniczych będzie posiadał własne rachunki bankowe przypisane do jego działalności.
  • Funkcjonowanie Działu Wyrobów Cukierniczych będzie finansowane ze środków Spółki w ramach odrębnego budżetu przeznaczonego dla tego działu, którego realizacja będzie podlegać wewnętrznej kontroli.
  • W rezultacie ewidencja księgowa Spółki będzie umożliwiała faktyczne zarządzanie zespołem składników majątkowych przypisanych do Działu Wyrobów Cukierniczych.

W konsekwencji, po wyodrębnieniu Działu Kawowego i Działu Wyrobów Cukierniczych, zespół składników materialnych oraz niematerialnych (w tym zobowiązania) pozostający w Spółce (właśnie jako Dział Wyrobów Cukierniczych) będzie zdolny do samodzielnego kontynuowania prowadzonej działalności za pomocą posiadanych składników majątku oraz pracowników przypisanych do Działu Wyrobów Cukierniczych. W szczególności po przeniesieniu Działu Kawowego do Nowej Spółki, pozostający w Spółce Dział Wyrobów Cukierniczych (de facto obejmujący wówczas wszystkie składniki Spółki) będzie w sposób niezakłócony kontynuował działalność prowadzoną dotychczas wykorzystując zorganizowany, kompletny i samodzielny agregat / zespół składników materialnych i niematerialnych Spółki, umowy oraz pracowników, które pozostaną w Spółce. Ponadto, do niezakłóconego kontynuowania przez Spółkę działalności Działu Wyrobów Cukierniczych nie będzie konieczne nabycie dodatkowych aktywów.

1.3 Mając na uwadze przytoczoną powyżej argumentację, Spółka pragnie podkreślić, iż przedstawiony w opisie zdarzenia zespół składników materialnych oraz niematerialnych (w tym zobowiązania) pozostający w Spółce po wyodrębnieniu Działu Kawowego (czyli Dział Wyrobów Cukierniczych), jako wyodrębniony zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązania), odpowiada ustawowemu wzorcowi zorganizowanej części przedsiębiorstwa z uwagi na:

 1. wyodrębnienie organizacyjne;
 2. wyodrębnienie finansowe;
 3. wyodrębnienie funkcjonalne;
 4. zdolność do bycia niezależnym przedsiębiorstwem.

1.4 Powyższe oznacza, iż łącznie spełnione zostaną wszystkie przesłanki warunkujące uznanie przedstawionego w opisie zdarzenia przyszłego zespołu składników materialnych oraz niematerialnych (w tym zobowiązań) pozostający w Spółce po wyodrębnieniu Działu Kawowego za zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o CIT.

1.5 Dodatkowo Spółka pragnie podkreślić, że w sytuacji, gdy po wydzieleniu Działu Kawowego, pozostający w Spółce zespół składników materialnych oraz niematerialnych (w tym zobowiązania) kontynuuje w sposób niezakłócony prowadzoną Działalność Dotycząca Wyrobów Cukierniczych wyłącznie w oparciu o składniki majątku oraz pracowników przypisanych do Działu Wyrobów Cukierniczych, to zarówno z logicznego jak i operacyjnego punktu widzenia nie jest możliwe, by Dział Wyrobów Cukierniczych nie stanowił zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

1.6 Konkludując, zdaniem Spółki, przedstawiony w opisie zdarzenia przyszłego zespół składników materialnych oraz niematerialnych (w tym zobowiązania) pozostający w Spółce po wyodrębnieniu Działu Kawowego (jako Dział Wyrobów Cukierniczych) będzie stanowił zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 Ustawy o CIT.

Ad. 3.

Zdaniem Spółki, przedstawiona w opisie zdarzenia przyszłego transakcja podziału Spółki przez wydzielenie Działu Kawowego w trybie art. 529 § 1 pkt 4 KSH nie będzie skutkować powstaniem dla Spółki jakiegokolwiek przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem CIT.

Uzasadnienie

1.1 Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 9 Ustawy o CIT, przychodami są „w spółce podlegającej podziałowi, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie majątek przejmowany na skutek podziału lub majątek pozostający w spółce, nie stanowią zorganizowanej części przedsiębiorstwa – wartość rynkowa składników majątkowych przeniesionych na spółki przejmujące lub nowo zawiązane ustalona na dzień podziału lub wydzielenia”.

1.2 A contrario, w przypadku podziału spółki przez wydzielenie, gdy zarówno majątek przejmowany na skutek podziału, jak i majątek, który pozostaje w spółce dzielonej, stanowią zorganizowane części przedsiębiorstwa, nie dojdzie do powstania przychodu w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 9 Ustawy o CIT.

1.3 Jak wskazano w uzasadnieniu do stanowiska Spółki odnośnie pytania numer 1, w ocenie Spółki, mający podlegać wydzieleniu do Nowej Spółki Dział Kawowy stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 Ustawy o CIT.

1.4 Ponadto, jak wskazano w uzasadnieniu do stanowiska Spółki odnośnie pytania numer 2, w ocenie Spółki, przedstawiony w opisie zdarzenia przyszłego zespół składników materialnych oraz niematerialnych (w tym zobowiązania) pozostający w Spółce po wyodrębnieniu Działu Kawowego (czyli Dział Wyrobów Cukierniczych) będzie stanowił zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 Ustawy o CIT.

1.5 W konsekwencji, zdaniem Spółki, mając na uwadze fakt, że zarówno majątek przejmowany przez Nową Spółkę jak i majątek pozostający w Spółce stanowią zorganizowaną część przedsiębiorstwa, przedstawiona w opisie zdarzenia przyszłego (zgodnie z argumentacją przedstawioną w stanowisku Spółki dotyczącym Pytania 1 i Pytania 2) transakcja podziału Spółki przez wydzielenie Działu Kawowego w trybie art. 529 § 1 pkt 4 KSH, nie będzie skutkować powstaniem dla Spółki przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem CIT.

 1. Potwierdzenie stanowiska Spółki w istniejącej praktyce organów podatkowych i sądów administracyjnych

2.1 Powyższe stanowisko Spółki znajduje całkowite potwierdzenie w świetle istniejącej praktyki organów podatkowych, w szczególności:

 • Zgodnie z interpretacją indywidualną wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 16 stycznia 2014 roku, znak: IPPB5/423-863/13-2/MK, w której organ – odstępując od uzasadnienia prawnego – uznał za prawidłowe w pełnym zakresie stanowisko podatnika, zgodnie z którym: „Reasumując, zdaniem Spółki zarówno Departament Nieruchomości jak i Departament Dystrybucji stanowią zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 Ustawy o CIT. Z powyższych względów, zdaniem Spółki, w przypadku dokonania podziału Spółki przez wydzielenie, w ramach którego Departament Nieruchomości zostanie przeniesiony na nowo zawiązaną spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością a Departament Dystrybucji pozostanie w spółce, Spółka nie uzyska przychodu podlegającego opodatkowaniu na gruncie Ustawy o CIT.
 • Zgodnie z interpretacją indywidualną wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 31 grudnia 2013 roku, znak: IPPB5/423-981/13-2/MK, w której organ – odstępując od uzasadnienia prawnego – uznał za prawidłowe w pełnym zakresie stanowisko podatnika, zgodnie z którym: „Tym samym, zarówno Przenoszona Zorganizowana Część Przedsiębiorstwa oraz Pozostała Zorganizowana Część Przedsiębiorstwa powinny być klasyfikowane jako zorganizowana część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 Ustawy o CIT. A zatem transakcja Podziału będzie neutralna podatkowo na gruncie Ustawy o CIT dla Spółki Dzielonej, w szczególności nie powstanie przychód zgodnie z art. 12 ust.1 pkt 9 Ustawy o CIT.
 • Zgodnie z interpretacją indywidualną wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 18 listopada 2013 roku, znak: IPPB5/423-693/13-2/MK, w której organ – odstępując od uzasadnienia prawnego – uznał za prawidłowe w pełnym zakresie stanowisko podatnika, zgodnie z którym: „Tym samym, zarówno Przenoszona Zorganizowana Część Przedsiębiorstwa oraz Pozostała Zorganizowana Część Przedsiębiorstwa powinny być klasyfikowane jako zorganizowana część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o CIT. A zatem transakcja Podziału będzie neutralna podatkowo na gruncie Ustawy o CIT dla Spółki Dzielonej, w szczególności nie powstanie przychód zgodnie z art. 12 ust. 9 ustawy o CIT.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.