IPPB5/423-1019/14-2/MK | Interpretacja indywidualna

Należy uznać za prawidłowe stanowisko Wnioskodawcy, że po jego stronie jako udziałowca spółki dzielonej nie powstanie przychód/dochód podatkowy z tytułu udziału w zyskach osób prawnych na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 6 updop, ponieważ zespół składników materialnych i niematerialnych wchodzących w skład oddziału, który jest / będzie przedmiotem wkładu niepieniężnego do innej spółki, spełnia przesłanki do uznania za zorganizowana część przedsiębiorstwa na podstawie art. 4a pkt 4 updop oraz składniki majątkowe, które pozostaną w spółce dzielonej również stanowią zorganizowaną część przedsiębiorstwa.
IPPB5/423-1019/14-2/MKinterpretacja indywidualna
 1. podział
 2. skutki podatkowe
 3. spółki
 4. udziałowiec
 5. zorganizowana część przedsiębiorstwa
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Definicje legalne
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Udziały w zyskach
 3. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 22 października 2014 r. (data wpływu 27 października 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych podziału spółki przez wydzielenie – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 października 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych podziału spółki przez wydzielenie.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest jedynym udziałowcem w A. Sp. z o.o. (dalej też Spółka). Spółka prowadzi działalność usługową w zakresie infrastruktury informatycznej, integracji i wdrażania systemów informatycznych oraz rozwiązań informatycznych wspomagających działalność podmiotów gospodarczych i instytucji. Siedziba Spółki oraz biura administracyjne zlokalizowane są w dwóch lokalach położonych w Warszawie, do których Spółce przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo (dalej też „lokale”). W lokalach tych wydzielone pomieszczenia wynajmowane są przez Spółkę podmiotom trzecim.

W 2014 roku najem realizowany był na rzecz dwóch podmiotów, przy czym jedna z umów uległa rozwiązaniu i na dzień złożenia niniejszego wniosku, najem odbywał się na rzecz jednego podmiotu. Spółka ma zamiar kontynuować wynajem pomieszczeń w posiadanych zasobach lokalowych.

Na podstawie uchwały Zarządu z dnia 30.06.2014 roku, Zarząd Spółki podjął decyzję o wydzieleniu oddziału, który z dniem 1 lipca 2014 roku przejmie działalność gospodarczą wydzieloną z dotychczasowej działalności Spółki, polegającą na wynajmie i zarządzaniu nieruchomościami własnymi, do których Spółka zalicza spółdzielcze własnościowe prawa do lokali. Jednocześnie Zarząd postanowił, że oddziałowi, jako wyodrębnionej jednostce organizacyjnej, zostanie przypisany zespół składników materialnych i niematerialnych, niezbędnych do samodzielnej realizacji działalności przewidzianej dla oddziału. Do działalności oddziału przypisano część etatu pracownika, proporcjonalną do wykonywanych przez niego zadań w zakresie dotyczącym konserwacji i administrowania lokalami. W szczególności, dla celów prowadzenia działalności oddział został wyposażony w następujące składniki aktywów i pasywów:

 1. spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, dla którego prowadzona jest księga wieczysta wraz z nakładami podwyższającymi wartość tego prawa, w tym z infrastrukturą informatyczną, systemem alarmowym oraz instalacją klimatyzacyjną,
 2. spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, dla którego prowadzona jest księga wieczysta, wraz z nakładami podwyższającymi wartość tego prawa, w tym z infrastrukturą informatyczną, systemem alarmowym oraz instalacją klimatyzacyjną,
 3. wyposażenie lokali wymienionych w pkt a) i b) w postaci mebli biurowych, sanitariatów, mebli kuchennych i sprzętów AGD oraz armatury kuchennej i łazienkowej,
 4. należności z tytułu dostaw i usług, wynikających z kont rozrachunkowych związanych z wynajmem pomieszczeń w lokalach, o których mowa w pkt. a) i b),
 5. zobowiązań z tytułu z tytułu dostaw i usług dotyczących lokali, o których mowa w pkt. a) i b),
 6. rozrachunków z tytułu wynagrodzeń pracownika wykonującego czynności związane z obsługą administracyjną lokali, w części dotyczącej tych czynności.

Ponadto w Uchwale z dnia 30 czerwca 2014 roku Zarząd postanowił, że wszelkie wierzytelności lub zobowiązania, które są związane, wynikają lub odnoszą się do składników aktywów i pasywów wymienionych w pkt. a) - e), z dniem 1 lipca 2014 roku zostaną przypisane do oddziału.

Oddział nie będzie podlegał rejestracji sądowej, nie będzie prowadził odrębnych ksiąg rachunkowych i nie będzie sporządzał samodzielnego bilansu. Wyodrębnienie organizacyjne nastąpiło wewnątrz Spółki, w ramach jej struktury organizacyjnej. Wyodrębnienie finansowe nastąpiło w ramach ksiąg Spółki, jako zespół wyodrębnionych kont księgowych. Kontynuowana w dniu podjęcia Uchwały umowa najmu, została alokowana do oddziału, Ponadto każda inna zawarta umowa najmu dotycząca lokali, będzie przypisana do oddziału, jak też ewentualnie nieruchomości, nabyte przez Spółkę w celach oddania ich w całości lub części do odpłatnego korzystania, zostaną przypisane do oddziału.

W ten sposób oddział został wyodrębniony w płaszczyźnie organizacyjnej oraz finansowej i został wyposażony w odpowiedni pakiet składników majątkowych, niezbędny do prowadzenia określonej działalności gospodarczej.

Spółka zamierza przenieść oddział do odrębnej spółki kapitałowej w wyniku podziału (przez wydzielenie) Spółki, na podstawie art. 529 § 1 pkt 4 kodeksu spółek handlowych. Planowany podział jest związany z przyjętą strategią Spółki, polegającą na stworzeniu grupy spółek, z których każda będzie pełniła określone funkcje i będzie posiadała określone aktywa w celach zarządzania nimi, administrowania, powiększania ich zasobów, czerpania z nich korzyści. Aktualnie wydzieleniu mogą podlegać tylko nieruchomości i działalność z nimi związana. Pozostałe aktywa przypisane są do działalności podstawowej A. Sp. z o. o. i w tej spółce pozostaną do realizacji jej celów. Planowana transakcja podziału A. Sp. z o.o. przez wydzielenie, nie będzie spełniać przesłanki zawartej w art. 10 ust. 4 updop, tj. głównym bądź jednym z głównych celów tej operacji nie będzie uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania, a podział spółki zostanie przeprowadzony z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych.

Po dokonaniu ewentualnego podziału Spółki i przeniesieniu oddziału na odrębny podmiot, zawrze on ze Spółką odpłatną umowę najmu na używanie wyposażonych pomieszczeń dla celów prowadzonej działalności przez Spółkę. Kalkulacja czynszu odbędzie się na warunkach rynkowych i podmiot będzie generował zyski. Spółka, mimo obciążenia jej kosztami czynszu, również będzie generowała zyski. Wskutek planowanego podziału, zarówno A. Sp. z o.o. jak i odrębna spółka, do której zostanie wydzielony oddział, będą w stanie funkcjonować jak niezależne przedsiębiorstwa.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy oddział opisany w stanie faktycznym stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i czy przy założeniu, że po podziale w Spółce dzielonej pozostanie zorganizowana część przedsiębiorstwa - na podstawie art. 10 ust 1 pkt 6 updop na skutek opisanego w zdarzeniu przyszłym podziału przez wydzielenie, po stornie D. Sp. z o.o., jako udziałowca Spółki, nie powstanie przychód/dochód podatkowy...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z definicją zawartą w art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, pod pojęciem zorganizowanej części przedsiębiorstwa rozumie się organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Zatem na gruncie tych przepisów zorganizowana część przedsiębiorstwa istnieje, jeżeli spełnione są łącznie następujące przesłanki:

 • istnieje zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań,
 • zespół ten jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie,
 • składniki te przeznaczone są do realizacji określonych zadań gospodarczych,
 • zespół tych składników mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te określone zadania gospodarcze.

Z powyższego wynika, że podstawowym warunkiem jest by „zorganizowana część przedsiębiorstwa” stanowiła zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań). Powyższy warunek wypełnia wystąpienie co najmniej po jednym składniku z tych grup składników majątkowych.

Kolejnym warunkiem jest wydzielenie tego zespołu składników w istniejącym przedsiębiorstwie. Wydzielenie to ma zachodzić na trzech płaszczyznach: organizacyjnej, finansowej oraz funkcyjnej (przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych). Przyjmuje się, że wyodrębnienie to powinno nastąpić na podstawie statutu, regulaminu, zarządzenia lub innego aktu o podobnym charakterze. Wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa ma swoje miejsce w strukturze organizacyjnej, jako dział, wydział, oddział, itd.

Wyodrębnienie finansowe realizowane jest poprzez odpowiednie prowadzenie ewidencji rachunkowej danego przedsiębiorstwa pozwalające na przyporządkowanie majątku, przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa, a ściślej do realizowanych przez nią zadań gospodarczych.

Ostatnią cechą definiującą zorganizowaną część przedsiębiorstwa jest zdolność do bycia niezależnym przedsiębiorstwem samodzielnie realizującym określone zadania gospodarcze do wykonywania, których służy w strukturze istniejącego przedsiębiorstwie. Co oznacza, że część mienia przedsiębiorstwa może być uznana za jego zorganizowaną część, gdy posiada potencjalną zdolność do funkcjonowania, jako samodzielny podmiot gospodarczy. Składniki majątkowe materialne i niematerialne wchodzące w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa powinny zatem umożliwić nabywcy podjęcie działalności gospodarczej w ramach odrębnego przedsiębiorstwa.

Zdaniem Spółki, wszystkie określone powyżej przesłanki są spełnione w odniesieniu do oddziału, wobec czego oddział stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W szczególności podkreślić należy, że oddział działa, jako wyodrębniona organizacyjnie i finansowo jednostka, od 1 lipca 2014 roku. Wszystkie niezbędne składniki majątku, umożliwiające samodzielne funkcjonowanie oddziału, zostały do niego alokowane. Powyższe dowodzi, że oddział jest w stanie działać, jako niezależne przedsiębiorstwo.

W związku z powyższym zakładając, że po podziale w Spółce dzielonej pozostanie zorganizowana część przedsiębiorstwa - na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 6 updop na skutek opisanego w zdarzeniu przyszłym podziału przez wydzielenie oddziału do odrębnej spółki, po stronie D. Sp. z o.o., jako udziałowca Spółki, nie powstanie przychód/dochód podatkowy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 12 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851, z późn. zm. dalej updop), do przychodów nie zalicza się w przypadku połączenia lub podziału spółek, z zastrzeżeniem art. 10 ust. 1 pkt 6, przychodu wspólnika spółki przejmowanej lub dzielonej stanowiącego wartość nominalną udziałów (akcji) przydzielonych przez spółkę przejmującą lub nowo zawiązaną.

Natomiast art. 10 ust. 1 pkt 6 ww. ustawy stanowi, że dochodem z udziału w zyskach osób prawnych w przypadku podziału spółek, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie majątek przejmowany na skutek podziału lub majątek pozostający w spółce, nie stanowią zorganizowanej części przedsiębiorstwa - ustalona na dzień podziału nadwyżka nominalnej wartości udziałów (akcji) przydzielonych w spółce przejmującej lub nowo zawiązanej nad kosztami nabycia lub objęcia udziałów (akcji) w spółce dzielonej, obliczonymi zgodnie z art. 15 ust. 1k albo art. 16 ust. 1 pkt 8; jeżeli podział spółki następuje przez wydzielenie, kosztem uzyskania przychodów jest wartość lub kwota wydatków poniesionych przez udziałowca (akcjonariusza) na objęcie lub nabycie udziałów (akcji) w spółce dzielonej, ustalona w takiej proporcji, w jakiej pozostaje u tego udziałowca wartość nominalna unicestwianych udziałów (akcji) w spółce dzielonej do wartości nominalnej udziałów (akcji) przed podziałem.

Ponadto, należy pamiętać, że przepisów art. 12 ust. 4 pkt 12 ww. ustawy nie stosuje się w przypadkach, gdy połączenie lub podział spółek nie są przeprowadzane z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych, lecz głównym bądź jednym z głównych celów takiej operacji jest uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania (art. 10 ust. 4 updop).

Z powyższych przepisów wynika jednoznacznie, że w przypadku podziału spółki, jeżeli majątek przejmowany lub pozostający w spółce na skutek podziału przez wydzielenie nie stanowi zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, to po stronie udziałowca spółki dzielonej powstanie przychód z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.

Natomiast, jeżeli majątek przejmowany i pozostający w spółce na skutek podziału przez wydzielenie stanowił będzie, na dzień podziału, zorganizowane części przedsiębiorstwa, w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wówczas podział Spółki przez wydzielenie będzie neutralny podatkowo dla udziałowca spółki dzielonej.

Za zorganizowaną część przedsiębiorstwa należy rozumieć organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania (art. 4a pkt 4 updop).

Podstawowym wymogiem jest więc to, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa stanowiła zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań). Kolejnym warunkiem jest wydzielenie tego zespołu w istniejącym przedsiębiorstwie. Wydzielenie to ma zachodzić na trzech płaszczyznach:

 • organizacyjnej,
 • finansowej oraz
 • funkcjonalnej (przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych).

Elementami zespołu składników materialnych i niematerialnych, stanowiących zorganizowaną część przedsiębiorstwa, powinny być w szczególności aktywa trwałe, obrotowe, a także czynnik ludzki, czyli kadra pracownicza.

Wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa ma swoje miejsce w strukturze organizacyjnej podatnika jako dział, wydział, oddział itp. Przy czym, w doktrynie zwraca się uwagę, że organizacyjne wyodrębnienie powinno być dokonane na bazie statutu, regulaminu lub innego aktu o podobnym charakterze.

Wyodrębnienie finansowe najpełniej realizowane jest w przypadku zakładu lub oddziału osoby prawnej. Wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Natomiast wyodrębnienie funkcjonalne należy rozumieć jako przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych. Ponadto zorganizowana część przedsiębiorstwa musi stanowić funkcjonalnie odrębną całość oraz obejmować elementy niezbędne do samodzielnego prowadzenia działań gospodarczych, którym służy w strukturze przedsiębiorstwa. Zatem składniki majątkowe materialne i niematerialne wchodzące w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa muszą umożliwić nabywcy podjęcie działalności gospodarczej w ramach odrębnego przedsiębiorstwa rozumianego zgodnie z definicją zawartą w art. 551 ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2011 r. Nr 230, poz. 1370 dalej KC).

Zgodnie z art. 551 KC przedsiębiorstwo to zorganizowany zespół składników niematerialnych i materialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej, obejmujący w szczególności:

 1. oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa),
 2. własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości,
 3. prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych,
 4. wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne,
 5. koncesje, licencje i zezwolenia,
 6. patenty i inne prawa własności przemysłowej,
 7. majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne,
 8. tajemnice przedsiębiorstwa,
 9. księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Z treści powołanych przepisów wynika, że zorganizowaną część przedsiębiorstwa tworzą składniki, będące we wzajemnych relacjach, takich by można było mówić o nich jako o zespole, a nie o zbiorze przypadkowych elementów, których jedyną cechą wspólną jest własność jednego podmiotu gospodarczego. Brak zaistnienia którejkolwiek z omawianych powyżej przesłanek wyklucza uznanie zespołu składników majątkowych przedsiębiorstwa za jego zorganizowaną część w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Oznacza to, że zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest sumą poszczególnych składników, przy pomocy których będzie można prowadzić odrębny zakład, lecz zorganizowanym zespołem tych składników, przy czym punktem odniesienia jest tutaj rola, jaką składniki majątkowe odgrywają w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa (na ile stanowią w nim wyodrębnioną organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie całość).

Z przedstawionego opisu stanu faktycznego / zdarzenia przyszłego wynika, że Spółka podlegająca podziałowi przez wydzielenie, na podstawie uchwały art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, dokonała wydzielenia w ramach swoich struktur Oddziału, który z dniem 1 lipca 2014 roku przejął działalność gospodarczą wydzieloną z dotychczasowej działalności Spółki, polegającą na wynajmie i zarządzaniu nieruchomościami własnymi, do których Spółka zalicza spółdzielcze własnościowe prawa do lokali. Jednocześnie Zarząd postanowił, że oddziałowi, jako wyodrębnionej jednostce organizacyjnej, zostanie przypisany zespół składników materialnych i niematerialnych, niezbędnych do samodzielnej realizacji działalności przewidzianej dla oddziału wraz z wszelkimi wierzytelnościami i zobowiązaniami. Ponadto Oddział został wyodrębniony finansowo w ramach ksiąg Spółki, jako zespół wyodrębnionych kont księgowych. Po podziale, zarówno A. Sp. z o.o. jak i odrębna spółka, do której zostanie wydzielony oddział, będą w stanie funkcjonować jak niezależne przedsiębiorstwa.

Mając na uwadze powyższe, stwierdzić należy, że pojęcie zorganizowanej części przedsiębiorstwa nie może obejmować dowolnej części danego przedsiębiorstwa, lecz tylko tę część, która spełnia wszystkie kryteria wskazane w art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. O tym czy doszło do wyodrębnienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa decyduje pełen zakres aportowanego majątku, praw i zobowiązań. Wyodrębnienie to musi dotyczyć zorganizowanej części przedsiębiorstwa jako całości, a nie tylko niektórych jej składników, nawet o znacznej wartości.

Podsumowując, należy uznać za prawidłowe stanowisko Wnioskodawcy, że po jego stronie jako udziałowca spółki dzielonej nie powstanie przychód/dochód podatkowy z tytułu udziału w zyskach osób prawnych na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 6 updop, ponieważ zespół składników materialnych i niematerialnych wchodzących w skład oddziału, który jest / będzie przedmiotem wkładu niepieniężnego do innej spółki, spełnia przesłanki do uznania za zorganizowana część przedsiębiorstwa na podstawie art. 4a pkt 4 updop oraz składniki majątkowe, które pozostaną w spółce dzielonej również stanowią zorganizowaną część przedsiębiorstwa.

Ponadto, planowana transakcja podziału spółki A. Sp. z o.o. poprzez wydzielenie będzie przeprowadzona z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych, a głównym bądź jednym z głównych celów takiej operacji nie będzie uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania.

Końcowo wskazać należy, że pytanie przyporządkowane do przedstawionego stanu faktycznego / zdarzenia przyszłego odnosi się jedynie do kwalifikacji prawnopodatkowej składników majątkowych wchodzących w skład oddziału przenoszonego do odrębnej spółki, jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa oraz skutków podatkowych transakcji podziału spółki po stronie Wnioskodawce jako udziałowca. Tym samym przedmiotem niniejszej interpretacji nie jest ocena poprawności zakwalifikowania składników majątkowych pozostających w spółce dzielonej (po podziale przez wydzielenie) jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Powyższa okoliczność została przyjęta przez Organ interpretacyjny jako element przedstawionego stanu faktycznego / zdarzenia przyszłego, która nie podlega ocenie prawnopodatkowej.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia przedstawionego w stanie faktycznym oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.