IPPB3/423-757/13-2/EŻ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
1. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że zgodnie z art. 4a pkt 4 w związku z art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 oraz. art. 14 ust. 1 ustawy o CIT, przychodem Wnioskodawcy ze sprzedaży przez Wnioskodawcę zorganizowanej części przedsiębiorstwa opisanej w stanie faktycznym Wniosku, stanowiącej zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o CIT jest cena określona w umowie sprzedaży przez Wnioskodawcę - w momencie gdy ta cena zostanie zapłacona Wnioskodawcy, nie później niż w dniu zapłaty, określonym w umowie sprzedaży?2. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że zgodnie z art. 15 ust. 1 i ust. 4 ustawy o CIT koszty uzyskania przychodów (uprzednio niezaliczone do kosztów podatkowych) ze sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa opisanej w stanie faktycznym Wniosku, stanowiącej zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o CIT, należy rozpoznać w dacie uzyskania przychodu z tej transakcji?3. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że zgodnie z art. 15 ust. 1 i art. 16 ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT, w przypadku sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa opisanej w stanie faktycznym Wniosku?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012r. poz. 749 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 19.09.2013r. (data wpływu: 23.09.2013r.) w sprawie o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

 • przychodów podatkowych – jest nieprawidłowe,
 • kosztów uzyskania przychodów – jest prawidłowe.

 • UZASADNIENIE

  W dniu 23.09.2013r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów oraz przychodów podatkowych.

  W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.
  1. Sp. z o.o. („Wnioskodawca”): (i) ma siedzibę miejsce zarządu w Polsce podlega w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w podatku CIT, oraz (ii) jest czynnym podatnikiem VAT. Do dnia 6 września 2013r. Wnioskodawca prowadził: (i) działalność handlową w W., oraz (ii) działalność produkcyjną w Ł.w zakresie produkcji kazeiny. Wnioskodawca kupił ww. działalność produkcyjną w 2007r. jako przedsiębiorstwo: Działalność produkcyjna w Łodzi była wyodrębniona przez Wnioskodawcę jako oddział, zarejestrowany w KRS („Oddział w Ł”).
  2. W dniu 6 września 2013r. Wnioskodawca zawarł ze spółką z ograniczoną odpowiedzialnością mającą siedzibę oraz miejsce zarządu na terenie Polski („Kupujący”) umowę sprzedaży, na podstawie której sprzedał na rzecz Kupującego zorganizowaną część przedsiębiorstwa - Oddział w Ł. prowadzący działalność w zakresie produkcji kazeiny technicznej. W skład ww. zorganizowanej części przedsiębiorstwa (tj. Oddziału w Łodzi) wchodziły następujące składniki majątkowe i niemajątkowe stanowiące zespół samodzielnie realizujący przypisane mu zadania gospodarcze, przeznaczone do prowadzenia działalności gospodarczej, tj. zakład produkcji kazeiny technicznej:
  1. prawo użytkowania wieczystego i prawo własności:
   1. prawo użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości położonej w Łodzi o pow. 7.705 m2 („Nieruchomość”),
   2. prawo własności posadowionych na Nieruchomości budynków, tj. kompleksu biurowo-produkcyjno-magazynowego, w skład którego wchodzą następujące budynki, budowle i urządzenia:
   • budynek handlowo-biurowo-usługowy,
   • budynek przemysłowo-produkcyjny,
   • hala magazynowa,
   • budynek rozdzielni i transformatorowni,
   • budynek portierni,
   • jeden budynek gospodarczy,
   • wiaty i zadaszenia z blachy trapezowej,
   • zewnętrzna sieć ciepłownicza węzeł cieplny i wymiennikownia,
   • sieć wodociągowa zewnętrzna,
   • sieć kanalizacyjna zewnętrzna,
   • drogi i place utwardzone,
   • linie energetyczne kablowe,
   • ogrodzenie frontowe z bramą,
   • ogrodzenie z siatki stalowej,
   • zbiornik podziemny wody ppoż., i których prawo własności związane jest z ww. prawem użytkowania wieczystego Nieruchomości;
  2. posiadanie samoistne następujących nieruchomości:
   1. posiadanie samoistne nieruchomości położonej w Ł. o pow. 168 m2 stanowiącej drogę pożarową
   2. posiadanie samoistne nieruchomości położonej w Ł. o pow. 740 m2, na której posadowiona jest część budynku wchodzącego w skład kompleksu biurowo-produkcyjno-magazynowego, o którym mowa powyżej;
  3. środki trwałe i wyposażenie (w tym m.in. urządzenia techniczne, maszyny, wyposażenie biura, stanowiące linię technologiczną do produkcji kazeiny technicznej) związane z realizacją zadań gospodarczych Oddziału w Ł.;
  4. prawa i obowiązki wynikające ze stosunków pracy pomiędzy Wnioskodawcą a pracownikami zatrudnionymi do realizacji zadań gospodarczych Oddziału w Ł.;
  5. prawa i obowiązki wynikające z umów zawartych przez Wnioskodawcę związanych z realizacje zadań gospodarczych przez Oddział w Ł.;
  6. prawa wynikające z zezwoleń;
  7. zapasy surowców i produktów gotowych stanowiące na dzień zawarcia umowy własność Wnioskodawcy; oraz
  8. dane historyczne dotyczące technologii produkcji oraz dane historyczne zamówień i ich realizacji znajdujące się w zasobach Oddziału w Łodzi.
  1. Strony ww. umowy sprzedaży postanowiły, iż w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa, które zostało sprzedane przez Wnioskodawcę na rzecz Kupującego nie wchodzą:
   1. wszelkie wierzytelności przysługujące Wnioskodawcy wobec osób trzecich, oraz wszelkie zobowiązania w stosunku do osób trzecich, przysługujących lub zaciągniętych do dnia zawarcia tej umowy,
   2. księgi, ewidencje i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez Wnioskodawcę, w tym w części dotyczącej Oddziału w Łodzi, z wyłączeniem danych historycznych dotyczących technologii produkcji, oraz danych historycznych zamówień i ich realizacji, oraz
   3. wszelkie inne prawa, obowiązki i składniki majątkowe nie wymienione w pkt III stanu faktycznego tego wniosku. Pracownicy Oddziału w Łodzi przeszli na Kupującego w myśl art. 231 Kodeksu Pracy.
  2. W ww. umowie sprzedaży:
   1. Wnioskodawca oświadczył, iż według stanu na dzień jej zawarcia, Oddział w Ł. jest w pełni wyposażony i gotowy do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie produkcji kazeiny technicznej, a działalność taka jest i może być zgodnie z prawem prowadzona w Oddziale w Ł. na dzień jej zawarcia, a także, iż nie będzie prowadził działalności w zakresie produkcji kazeiny przez okres 10 lat, a
   2. Kupujący oświadczył, iż w nabytej zorganizowanej części przedsiębiorstwa, będzie kontynuował działalność w zakresie produkcji kazeiny.
  3. Cena sprzedaży zostanie zapłacona przez Kupującego na rachunek bankowy Wnioskodawcy w trzech równych częściach, tj. do 10 września 2013r.; do 6 września 2014r. i do 6 września 2015r.
  W związku z powyższym zadano następujące pytania:
  1. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że zgodnie z art. 4a pkt 4 w związku z art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 oraz. art. 14 ust. 1 ustawy o CIT, przychodem Wnioskodawcy ze sprzedaży przez Wnioskodawcę zorganizowanej części przedsiębiorstwa opisanej w stanie faktycznym Wniosku, stanowiącej zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o CIT jest cena określona w umowie sprzedaży przez Wnioskodawcę - w momencie gdy ta cena zostanie zapłacona Wnioskodawcy, nie później niż w dniu zapłaty, określonym w umowie sprzedaży...
  2. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że zgodnie z art. 15 ust. 1 i ust. 4 ustawy o CIT koszty uzyskania przychodów (uprzednio niezaliczone do kosztów podatkowych) ze sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa opisanej w stanie faktycznym Wniosku, stanowiącej zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o CIT, należy rozpoznać w dacie uzyskania przychodu z tej transakcji...
  3. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że zgodnie z art. 15 ust. 1 i art. 16 ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT, w przypadku sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa opisanej w stanie faktycznym Wniosku, kosztem uzyskania przychodów dla Wnioskodawcy są:
   1. wydatki na nabycie prawa wieczystego użytkowania gruntów oraz prawa własności budynków i budowli,
   2. wydatki na nabycie lub wytworzenie środków trwałych, pomniejszone o odpisy amortyzacyjne dokonane przez Wnioskodawcę zgodnie z ustawą o CIT,
   3. wydatki na ulepszenie środków trwałych, pomniejszone o odpisy amortyzacyjne dokonane przez Wnioskodawcę zgodnie z ustawa o CIT, oraz
   4. wydatki na nabycie łub wytworzenie zbywalnych środków obrotowych (innych niż środki trwałe) niezliczone do kosztów uzyskania przychodów przez Wnioskodawcę...

  Stanowisko Wnioskodawcy:

  Ad. 1.

  Zdaniem Wnioskodawcy, prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że zgodnie z art. 4a pkt 4 związku z art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 oraz art. 14 ust. 1 ustawy o CIT, przychodem Wnioskodawcy ze sprzedaży przez Wnioskodawcę zorganizowanej części przedsiębiorstwa opisanej w stanie faktycznym Wniosku, stanowiącej zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o CIT jest cena określona w umowie sprzedaży przez Wnioskodawcę - w momencie gdy ta cena zostanie zapłacona Wnioskodawcy, nie później niż w dniu zapłaty, określonym w umowie sprzedaży.

  Art. 4a pkt 4 ustawy o CIT stanowi, że „ilekroć w ustawie <o CIT> jest mowa o zorganizowanej części przedsiębiorstwa - oznacza to organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespól składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.” Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o CGIT „przychodami, z zastrzeżeniem < art. 12> ust. 3 (...) oraz art. 14 <ustawy o CIT>, są w szczególności: otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe.” Art. 12 ust. 3 ustawy o CIT stanowi, że za przychody związane z działalnością gospodarcza (...), osiągnięte w roku podatkowym, uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.” Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o CIT przychodem z odpłatnego zbycia rzeczy lub praw majątkowych (...) jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie (...)”.

  Zdaniem Wnioskodawcy, na podstawie argumentacji przedstawionej w uzasadnieniu do pytania nr 1 można uznać, że sprzedawana część przedsiębiorstwa Wnioskodawcy stanowi „zorganizowaną część przedsiębiorstwa” w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o CIT. Biorąc zaś pod uwagę art. 12 ust. 1 pkt 1, ust. 3 w zw. z art. 14 ust. 1 ustawy o CIT, przychód Wnioskodawcy powstanie w momencie, gdy cena sprzedaży będzie faktycznie zapłacona Wnioskodawcy, nie później niż w dniu zapłaty, określonym w umowie sprzedaży. Ze względu na ustaloną w umowie sprzedaży płatność ceny w trzech częściach, oznacza to, iż przychód u Wnioskodawcy powstanie zatem w trzech okresach.

  Ad. 2.

  Zdaniem Wnioskodawcy, prawidłowe jest stanowisko, że zgodnie z art. 15 ust. 1 i ust. 4 ustawy o CIT koszty uzyskania przychodów (uprzednio niezaliczone do kosztów podatkowych) ze sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa opisanej w stanie faktycznym Wniosku, stanowiącej zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o CIT, należy rozpoznać w dcie uzyskania przychodu z tej transakcji.

  Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o CIT kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 <ustawy o CIT>. (...)”. Art. 15 ust. 4 ustawy o CIT stanowi, że koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami, poniesione w latach poprzedzających rok podatkowy oraz w roku podatkowym, są potrącalne w tym roku podatkowym, w którym osiągnięte zostały odpowiadające im przychody (...)”.

  W takim stanie rzeczy, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że koszty uzyskania przychodów (uprzednio niezaliczone do kosztów w podatku CIT) ze sprzedaży składników majątkowych i niemajątkowych, o których mowa w stanie faktycznym Wniosku stanowiących zorganizowaną część przedsiębiorstwa, należy rozpoznać w dacie uzyskania przez Wnioskodawcę przychodu z tej transakcji.

  Ad. 3.

  Zdaniem Wnioskodawcy, prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że zgodnie z art. 15 ust. 1 i art. 16 ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT, w przypadku sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa opisanej w stanie taktycznym Wniosku, kosztem uzyskania przychodów dla Wnioskodawcy są:

  1. wydatki na nabycie prawa wieczystego użytkowania gruntów oraz prawa własności budynków i budowli,
  2. wydatki na nabycie lub wytworzenie środków trwałych, pomniejszone o odpisy amortyzacyjne dokonane przez Wnioskodawcę zgodnie z ustawą o CIT,
  3. wydatki na ulepszenie środków trwałych, pomniejszone o odpisy amortyzacyjne dokonane przez Wnioskodawcę zgodnie z ustawa o CIT, oraz
  4. wydatki na nabycie lub wytworzenie zbywalnych środków obrotowych (innych niż środki trwale) niezaliczone do kosztów uzyskania przychodów przez Wnioskodawcę.

  Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o CIT kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 <ustawy o CIT>. (.. . )”. Art. 16 ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT stanowi, iż „nie uważa się za koszty uzyskania przychodów: 1) wydatków na:

  1. nabycie gruntów lub prawa wieczystego użytkowania gruntów, z wyjątkiem opłat za wieczyste użytkowanie gruntów,
  2. nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie innych niż wymienione w lit. a środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w tym również wchodzących w skład nabytego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanych części,
  3. ulepszenie środków trwałych, które zgodnie z art. 16g ust. 13 powiększają wartość środków trwałych, stanowiącą podstawę naliczania odpisów amortyzacyjnych
   - wydatki te, zaktualizowane zgodnie z odrębnymi przepisami, pomniejszone o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 16h ust. 1 pkt 1, są jednak kosztem uzyskania przychodów, w przypadku odpłatnego zbycia środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na czas ich poniesienia.”

  Wnioskodawca stoi więc na stanowisku, że w przypadku transakcji będącej przedmiotem Wniosku, do kosztów uzyskania przychodów w podatku CIT Wnioskodawca może zaliczyć:

  1. wydatki na nabycie prawa wieczystego użytkowania gruntów oraz prawa własności budynków i budowli,
  2. wydatki na nabycie lub wytworzenie środków trwałych, pomniejszone o odpisy amortyzacyjne dokonane przez Wnioskodawcę zgodnie z ustawą o CIT,
  3. wydatki na ulepszenie środków trwałych, pomniejszone o odpisy amortyzacyjne dokonane przez Wnioskodawcę zgodnie z ustawą o CIT, oraz (iv) wydatki na nabycie lub wytworzenie zbywalnych środków obrotowych (innych niż środki trwałe) niezaliczone do kosztów uzyskania przychodów przez Wnioskodawcę.
  W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego w zakresie pytania oznaczonego nr 1 uznaje się za nieprawidłowe.

  Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 74, poz. 397, z późn. zm. dalej updop) nie zawiera legalnej definicji przychodu podatkowego. Ustawodawca ograniczył się w tym zakresie do wskazania w art. 12 ust. 1 przykładowych przysporzeń, zaliczanych do tej kategorii. Jednocześnie w ust. 4 omawianego przepisu wymienił enumeratywnie, jakiego rodzaju przysporzenia przychodem podatkowym nie są.

  Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 updop, przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe.

  Stosownie natomiast do przepisu art. 12 ust. 3 updop, za przychody związane z działalnością gospodarczą i z działami specjalnymi produkcji rolnej, osiągnięte w roku podatkowym, uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.

  O przychodzie z działalności gospodarczej można zatem mówić już w momencie powstania uprawnienia podatnika do uzyskania przysporzenia, niezależnie od jego faktycznego otrzymania. Przychodami należnymi w rozumieniu powołanego przepisu są bowiem te przychody, które wynikają ze źródła przychodów i stanowią kwoty, których wydania podatnik może żądać.

  Przychody należne to wszelkiego rodzaju przychody, co do których przysługuje podatnikowi uprawnienie do ich dochodzenia, czyli takie, które wynikają z konkretnego stosunku prawnego. Zgodnie natomiast z art. 14 ust. 1 updop, przychodem z odpłatnego zbycia rzeczy lub praw majątkowych, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5, jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie. Jeżeli jednak cena bez uzasadnionej przyczyny znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy w wysokości wartości rynkowej.

  Wartość rynkową, o której mowa w ust. 1, rzeczy lub praw majątkowych określa się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca odpłatnego zbycia (art. 14 ust. 2 updop).

  Zgodnie zaś z art. 12 ust. 3a ustawy za datę powstania przychodu związanego z działalnością gospodarczą, uważa się dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień:

  1. wystawienia faktury albo
  2. uregulowania należności.

  W przedstawionym stanie faktycznym Spółka opisuje, że zawarła umowę sprzedaży, na podstawie której sprzedała na rzecz kupującego zorganizowaną część przedsiębiorstwa. Cena sprzedaży zostanie zapłacona przez kupującego na rachunek bankowy Wnioskodawcy w trzech równych częściach tj. do 10 września 2013 r., do 6 września 2014 r., i do 6 września 2015 r.

  Sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa jest związana z prowadzoną przez Wnioskodawcę działalnością gospodarczą. Oznacza to, że sprzedaż ta, zgodnie z art. 12 ust. 3 ustawy o pdop, generuje przychód należny.

  Przychodem zaś z odpłatnego zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa na podstawie art. 14 ustawy, jest wartość wyrażona w cenie określonej w umowie.

  Wnioskodawca uzyskał przychód w momencie sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa, niezależnie od tego, czy w tej dacie Spółka otrzymała, wynikającą z umowy cenę. Dla celów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych na podstawie art. 12 ust. 3 i art. 12 ust. 3a nie jest to istotne. Przychodem jest bowiem kwota należna ze sprzedaży, choćby nie została faktycznie otrzymana.

  W związku z powyższym, stanowisko Wnioskodawcy, iż ze względu na ustaloną w umowie sprzedaży płatność ceny w trzech częściach, przychód powstanie w trzech okresach - należy uznać za nieprawidłowe.

  W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego w zakresie pytania oznaczonego nr 2 i 3 uznaje się za prawidłowe.

  O możliwości obciążenia podatkowych kosztów uzyskania przychodów wydatkami ponoszonymi przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych decydują przepisy ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm., dalej updop).

  Zgodnie z art. 15 ust. 1 updop, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.

  Kosztami uzyskania przychodów są więc wszelkie racjonalnie i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z działalnością gospodarczą, których celem jest osiągnięcie, zabezpieczenie lub zachowanie źródła przychodów. Aby wydatek mógł zostać zaliczony do kosztów uzyskania przychodów, należy ocenić jego związek z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz możliwość osiągnięcia przychodu. Z oceny tego związku powinno wynikać, że poniesiony wydatek obiektywnie może przyczynić się do osiągnięcia przychodu – w okresie ponoszenia kosztów lub w przyszłości. W związku z powyższym, kosztami są zarówno koszty pozostające w bezpośrednim związku z uzyskiwanymi przychodami, jak i pozostające w związku pośrednim.

  Moment potrącenia kosztów bezpośrednich został określony w art. 15 ust. 4 ustawy o pdop, natomiast kosztów pośrednich został określony w przepisie art. 15 ust. 4d ustawy o pdop.

  Zgodnie z ogólną zasadą wyrażoną w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych – wydatki na nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nie są jednorazowo zaliczane do kosztów uzyskania przychodów. Ustawodawca postanowił bowiem w treści art. 16 ust. 1 pkt 1 lit. b ww. ustawy, że nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie innych niż wymienione w lit. a środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w tym również wchodzących w skład nabytego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanych części. Wydatki te, zaktualizowane zgodnie z odrębnymi przepisami, pomniejszone o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 16h ust. 1 pkt 1, są jednak kosztem uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem pkt 8a, w przypadku odpłatnego zbycia środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na czas ich poniesienia.

  Z uwagi na powyższe należy zgodzić się ze stanowiskiem Spółki, iż koszty uzyskania przychodów (uprzednio niezaliczone do kosztów podatkowych) dotyczące składników majątku sprzedanych w ramach sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa, należy rozpoznać w dacie uzyskania przychodu z tej transakcji.

  Jeżeli przedmiotem sprzedaży będą środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne wymienione we wniosku tj.:

  • prawo wieczystego użytkowania gruntów, prawo własności budynków i budowli,
  • środki trwałe,
  • ulepszenie środków trwałych,

  koszt uzyskania przychodów zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 1 lit. b updop stanowić będą wydatki na nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie innych niż wymienione w lit. a środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w tym również wchodzących w skład nabytego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanych części – pomniejszone o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 16h ust. 1 pkt 1updop.

  Również wydatki na nabycie lub wytworzenie zbywalnych środków obrotowych (innych niż środki trwałe) niezaliczone do kosztów uzyskania przychodów przez Wnioskodawcę będą stanowić koszty uzyskania przychodów.

  Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

  Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.