IPPB2/4511-235/15-4/MG | Interpretacja indywidualna

W zakresie skutków podatkowych powstałych po stronie udziałowca związanych z podziałem spółki przez wydzielenie.
IPPB2/4511-235/15-4/MGinterpretacja indywidualna
 1. podział spółki przez wydzielenie
 2. zorganizowana część przedsiębiorstwa
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Szczególne zasady ustalania dochodu -> Wykaz zasad

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 18 lutego 2015 r. (data wpływu 23 lutego 2015 r.) oraz w uzupełnieniu wniosku z dnia 24 kwietnia 2015 r. (data nadania 24 kwietnia 2015 r., data wpływu 27 kwietnia 2015 r.) na wezwanie organu z dnia 21 kwietnia 2015 r. Nr IPPB2/4511-235/15-2/MG (data nadania 21 kwietnia 2015 r., data doręczenia 23 kwietnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych powstałych po stronie udziałowca związanych z podziałem spółki przez wydzielenie - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 lutego 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych powstałych po stronie udziałowca związanych z podziałem spółki przez wydzielenie.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest osobą fizyczną posiadającą rezydencję podatkową w Polsce (Wnioskodawca podlega w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu). Wnioskodawca wraz inną osobą fizyczną z rezydencją podatkową w Polsce (dalej: Drugi Udziałowiec) posiadają udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: Spółka lub Spółka Dzielona).

Spółka Dzielona prowadzi działalność w zakresie produkcji i instalacji urządzeń automatyki budynków. Spółka świadczy m.in. usługi serwisowe i konserwacyjne, wykonuje projekty, montaże technologiczne i automatyki, węzły cieplne oraz naprawę przyrządów.

Jednocześnie Spółka Dzielona odnotowuje wzrastającą rolą działalności administracyjnej w obszarach obsługi finansowo-księgowej, marketingowej, informatycznej, które to czynności prowadzone są dla potrzeb wewnętrznych Spółki Dzielonej, jak również, w coraz większym stopniu dla potrzeb podmiotów zewnętrznych z grupy A. oraz podmiotów niepowiązanych. Jednocześnie Spółka Dzielona podejmuje działania inwestycyjno -deweloperskie związane z prowadzeniem procesów budowlanych zmierzających do wytworzenia na posiadanym gruncie budynku o charakterze biurowym przeznaczonego pod wynajem podmiotom zewnętrznym oraz na potrzeby własne Spółki.

Ze względu na zasadniczą odmienność tych obszarów działalności od głównego profilu działalności A. (w branży produkcyjno-usługowej w zakresie produkcji węzłów cieplnych oraz produkcji i obsługi systemów automatyki przemysłowej, systemów grzewczych i instalacji p.poż., itp.) Spółka Dzielona podjęła decyzję o dokonaniu zmian w istniejącej strukturze organizacyjnej Spółki poprzez wyodrębnienie w ramach Spółki zorganizowanej części przedsiębiorstwa obejmującej dodatkowe i rozwijające się rodzaje działalności wskazane powyżej (działalność inwestycyjno-budowlana, działalność zarządzania i wynajmu budynków, działalność administracyjna, finansowo-księgowa, informatyczna, marketing) i skupienie jej w ramach wyodrębnionego Zespołu Administracji, Informatyki i Procesów Inwestycyjnych (dalej również: Zespół). Wyodrębnienie takie miało na celu uporządkowanie struktury Spółki Dzielonej i nadanie jej przejrzystości organizacyjnej.

Na dalszym etapie rozważane jest wydzielenie działalności powierzonej Zespołowi poza Spółkę Dzieloną celem zwiększenia przejrzystości i jasności struktury grupy A. i wyraźnego rozgraniczenia obszarów działalności poszczególnych podmiotów i przeniesieniu jej do innej spółki kapitałowej - spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: Spółka Przejmująca).

Przeniesienie działalności Zespołu do Spółki Przejmującej nastąpi z wykorzystaniem procedury podziału Spółki Dzielonej przez wydzielenie (na podstawie art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych), w ramach której wyodrębniona i skupiona w Zespole w formie zorganizowanej części przedsiębiorstwa działalność inwestycyjna i administracyjna zostanie przejęta przez Spółkę Przejmującą w zamian za udziały, które Spółka Przejmująca wyda udziałowcom Spółki Dzielonej. W założeniu w wyniku podziału Spółki Dzielonej przez wydzielenie działalności inwestycyjnej i administracyjnej skupionej w Zespole skład udziałowy Spółki Dzielonej zostanie odzwierciedlony w przyszłym składzie udziałowym Spółki Przejmującej.

Powyższa restrukturyzacja ma na celu wzmocnienie pozycji rynkowej Spółki Dzielonej, która w wyniku reorganizacji będzie mogła skupić się na swojej działalności podstawowej (w zakresie produkcji węzłów cieplnych oraz produkcji i obsługi systemów automatyki przemysłowej, systemów grzewczych i instalacji p.poż., itp.).

Wydzielenie oraz przejęcie aktywów i pasywów związanych z działalnością Zespołu przez Spółkę Przejmującą zapewni również lepsze i bardziej optymalne wykorzystanie majątku w ramach grupy A.. Reorganizacja z udziałem Spółki Przejmującej będzie także pociągała za sobą korzyści dla udziałowców obu spółek: struktura działalności poszczególnych spółek zostanie uproszczona i będzie bardziej przejrzysta, co korzystnie wpłynie na możliwość podejmowania bardziej świadomych decyzji inwestycyjnych. Dodatkowo, jako planowane efekty podziału można wskazać: więcej możliwości do efektywnego pomiaru rezultatów działalności prowadzonej przez Spółkę Dzieloną i Spółkę Przejmującą (również w porównaniu z innymi podmiotami prowadzącymi działalność analogiczną) oraz lepsze zarządzanie dostępnymi zasobami majątkowymi.

W związku z opisywanymi działaniami reorganizacyjnymi Zarząd Spółki podjął uchwałę o wyodrębnieniu w ramach struktury Spółki Dzielonej, zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci Zespołu Administracji, Informatyki i Projektów inwestycyjnych.

Zespół Administracji, Informatyki i Projektów Inwestycyjnych został wyodrębniony w strukturze Spółki pod względem organizacyjnym, finansowym oraz funkcjonalnym.

Wyodrębnienie organizacyjne.

Zespół Administracji, Informatyki i Projektów Inwestycyjnych prowadzi własną działalność gospodarczą realizując między innymi następujące zadania:

 • usługowe prowadzenie rozliczeń finansowo księgowych dla potrzeb Spółki oraz podmiotów zewnętrznych,
 • usługi informatyczne świadczone dla podmiotów zewnętrznych oraz Spółki,
 • działalność marketingowa dla podmiotów zewnętrznych oraz na potrzeby Spółki
 • usługi w zakresie obsługi biurowej oraz doradztwa w zakresie prowadzenia działalności,
 • prowadzenie projektów inwestycyjnych w zakresie budowy budynku z przeznaczeniem na wynajem,
 • działania w zakresie pozyskiwania potencjalnych najemców dla projektu inwestycyjnego,
 • pozyskiwanie finansowania w zakresie projektów inwestycyjnych,
 • uzyskiwanie i zmiany pozwoleń w zakresie prowadzonych inwestycji,
 • administrowanie nieruchomościami,
 • obsługa administracyjna w zakresie pozyskiwania zgód i akceptacji organów administracji,
 • nadzór nad pracami budowlanymi w zakresie prowadzonych projektów inwestycyjnych,
 • zlecenia prac, pozyskiwanie wykonawców dla projektów inwestycyjnych, itp.

Nadzór nad działalnością Zespołu Administracji, Informatyki i Projektów Inwestycyjnych sprawuje Członek Zarządu Spółki - Kierownik Zespołu, któremu podlegają osoby przypisane do wykonywania funkcji związanych z działalnością Zespołu - samodzielna księgowa oraz główna księgowa, specjaliści ds. informatyki, pracownik marketingu (zatrudnienie w formie umów o pracę, umów o współpracy oraz innych dostępnych prawnie form zatrudnienia). W miarę potrzeby funkcje Zespołu wykonywane są przy pomocy podmiotów zewnętrznych.

W strukturze organizacyjnej Spółki Dzielonej, obok obszarów działalności powierzonych Zespołowi Administracji, Informatyki i Projektów Inwestycyjnych, funkcjonują następujące zespoły branżowe zajmujące się prowadzeniem prac instalacyjnych w branży elektrycznej i sanitarnej, tj.: Zespół Konserwacji, Zespół Wentylacji i Klimatyzacji, Zespół Węzłów Cieplnych i Zespół Serwisu.

Zarówno obszar działalności Zespołu Administracji, Informatyki i Projektów Inwestycyjnych, jak i wymienione wyżej zespoły funkcjonują jako oddzielne linie biznesowe Spółki Dzielonej.

Wyodrębnienie finansowe i majątkowe.

Poszczególnym zespołom branżowym oraz Zespołowi Administracji, Informatyki i Projektów Inwestycyjnych przydzielono numery zleceń, do których w systemie księgowym Spółki Dzielonej przyporządkowywane są oddzielne konta (konta analityczne) dające możliwość, dla potrzeb wewnętrznej sprawozdawczości identyfikacji rozliczeń związanych z funkcjonowaniem poszczególnych zespołów, w tym Zespołu Administracji, Informatyki i Projektów Inwestycyjnych (identyfikacja przychodów, kosztów, istniejących należności i zobowiązań). W ten sposób, pod względem księgowym, działalność każdego zespołu ewidencjonowana jest oddzielnie, a Spółka, na podstawie przeprowadzonej alokacji rozliczeń jest w stanie przygotowywać, na potrzeby wewnętrznej sprawozdawczości, prognozy finansowe wyników Zespołu oraz „roboczy” bilans/rachunek zysków i strat Zespołu Administracji, Informatyki i Projektów Inwestycyjnych (w celu wiarygodnej oceny kondycji finansowej prowadzonej przez niego działalności gospodarczej).

Zespół Administracji, Informatyki i Projektów Inwestycyjnych posiada również własne składniki majątkowe służące prowadzeniu działalności powierzonej Zespołowi m.in. sprzęt komputerowy wykorzystywany w prowadzonej działalności, drukarki, kopiarka oraz nieruchomość gruntowa przeznaczona pod działalność inwestycyjną w zakresie budowy budynku biurowego z przeznaczeniem na wynajem.

Składniki te będą podlegały przeniesieniu do Spółki Przejmującej w ramach podziału Spółki przez wydzielenie z jej działalności Zespołu Administracji, Informatyki i Projektów Inwestycyjnych. W oparciu o uzyskane składniki Spółka Przejmująca będzie prowadziła w dalszym ciągu działalność Zespołu w zakresie działalności administracyjnej, finansowej, informatycznej i marketingowej oraz kontynuowała prowadzenie procesu inwestycyjnego (na podstawie uzyskanego kredytu inwestycyjnego) obejmującego budowę budynku biurowego, który będzie przeznaczony na wynajem podmiotom zewnętrznym oraz podmiotom z grupy A..

Wyodrębnienie funkcjonalne.

Pod względem funkcjonalnym Zespół Administracji, Informatyki i Projektów Inwestycyjnych stanowi zorganizowany zespół majątkowy i finansowy, zdolny do samodzielnego funkcjonowania na rynku w branży usług finansowo-księgowych, administrowania nieruchomościami, informatycznych i marketingowych.

Świadczy o tym m.in.: odpowiednia struktura, powierzone aktywa i zobowiązania pozwalające na prowadzenie działalności inwestycyjnej w zakresie budowy budynku na posiadanej nieruchomości z przeznaczeniem na wynajem oraz działalności administracyjnej, finansowo -księgowej, informatycznej i marketingowej. Działalność prowadzona przez Zespół Administracji, Informatyki i Projektów Inwestycyjnych będzie po podziale przez wydzielenie Spółki Dzielonej kontynuowana w Spółce Przejmującej.

W wyniku podziału Spółki przez wydzielenie i przeniesienia do Spółki Przejmującej Zespołu Administracji, Informatyki i Projektów Inwestycyjnych cała dotychczasowa aktywność Spółki w zakresie usług finansowo-księgowych, administrowania nieruchomościami, informatycznych i marketingowych zostanie skupiona w Spółce Przejmującej. Natomiast Spółka Dzielona w dalszym ciągu będzie prowadziła działalność podstawową związaną z instalacjami i automatyką budynków, realizując jednocześnie swoje plany rozwojowe. Wydzielenie Zespołu Administracji, Informatyki i Projektów Inwestycyjnych nie będzie stanowiło jakiejkolwiek przeszkody w dalszym funkcjonowaniu Spółki Dzielonej, ponieważ majątek, personel i jej struktura organizacyjna stanowią zorganizowaną część przedsiębiorstwa z art. 4a pkt 4 ustawy o PDOP samodzielnie realizującą określone zadania gospodarcze - Spółka po podziale i wydzieleniu Zespołu Administracji, Informatyki i Projektów Inwestycyjnych w sposób niezakłócony będzie prowadziła własną działalność gospodarczą.

Podział Spółki Dzielonej planowany jest na 2015 r.

Przedmiotowy wniosek obarczony był brakami formalnymi, w związku z czym pismem z dnia 21 kwietnia 2015 r. Nr IPPB2/4511-235/15-2/MG wezwano Wnioskodawcę do doprecyzowania przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego, poprzez wyjaśnienie:

 • czy zespół składników materialnych i niematerialnych wydzielony ze Spółki w ramach podziału będzie stanowił zorganizowaną część przedsiębiorstwa, oraz zespół składników materialnych i niematerialnych pozostający w Spółce po podziale również będzie stanowił zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 5a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...

Wnioskodawca uzupełnił braki formalne wniosku w ustawowym terminie, pismem z dnia 24 kwietnia 2015 r. (data wpływu 27 kwietnia 2015 r.), w którym wyjaśnił, że kwestia oceny, czy zespół składników materialnych i niematerialnych (majątek) wydzielony w ramach podziału ze Spółki (której Wnioskodawca jest udziałowcem) będzie stanowił zorganizowaną część przedsiębiorstwa oraz czy zespół składników materialnych i niematerialnych (majątek) pozostający w Spółce po podziale będzie stanowił zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 5a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: ustawa o PDOF), była przedmiotem pytania pierwszego sformułowanego we wniosku.

W opisie zdarzenia przyszłego Wnioskodawca przedstawił wszystkie konieczne elementy do oceny uznania obydwu zespołów składników (majątków) za zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 5a pkt 4 ustawy o PDOF - wskazał m.in. na istniejące wyodrębnienie pod względem organizacyjnym, finansowym, majątkowym oraz funkcjonalnym obydwu zespołów składników, a także ich samodzielność w zakresie realizacji zadań gospodarczych.

W tym kontekście zasadniczą intencją i celem Wnioskodawcy w ramach procedury interpretacyjnej było właśnie uzyskanie tego rodzaju urzędowego potwierdzenia wydanego przez organ interpretacyjny, że zarówno zespół składników materialnych i niematerialnych (majątek) wydzielony ze Spółki w ramach podziału jak i zespół składników materialnych i niematerialnych (majątek) pozostający w Spółce, stanowią zorganizowane części przedsiębiorstwa, tym bardziej, że przedstawione przez Wnioskodawcę okoliczności wskazują na spełnienie w przypadku obydwu zespołów składników materialnych i niematerialnych (wydzielonego i pozostającego w Spółce) warunków definicyjnych zorganizowanej części przedsiębiorstwa z art. 5a pkt 4 ustawy o PDOF.

W przekonaniu Wnioskodawcy - w świetle przedstawionego zdarzenia przyszłego zawierającego komplet informacji i danych koniecznych do takiej oceny (na co wskazują okoliczności, że w tym zakresie organ nie żądał uzupełnienia zdarzenia przyszłego) oraz sformułowanego przez Wnioskodawcę pytania interpretacyjnego - to na organie podatkowym spoczywa obowiązek udzielenia odpowiedzi na pytanie, czy charakter tego zespołu składników materialnych i niematerialnych stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 5a pkt 4 ustawy o PDOF.

Niemniej, w ramach doprecyzowania opisu zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku, Wnioskodawca wskazuje dodatkowo, że, w jego ocenie, zespół składników materialnych i niematerialnych (majątek) wydzielony w ramach podziału ze Spółki oraz zespół składników materialnych i niematerialnych (majątek) pozostający w Spółce po podziale będą stanowiły zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 5a pkt 4 ustawy o PDOF - Wnioskodawca dał temu wyraz we własnym stanowisku przedstawionym w sprawie.

Wnioskodawca wskazuje przy tym ponownie, że żądanie potwierdzenia powyższej kwestii było przede wszystkim skierowane do organu podatkowego.

Dodatkowo Wnioskodawca zwraca uwagę, że Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w imieniu Ministra Finansów w interpretacji indywidualnej wydanej na wniosek Spółki, której Wnioskodawca jest udziałowcem, potwierdził, że wydzielony ze Spółki w ramach podziału zespół składników materialnych i niematerialnych (majątek) będzie stanowił zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o podatku od towarów i usług (interpretacja indywidualna z 17 kwietnia 2015 r., nr IPPP3/4512-159/15-2/MC).

W związku z powyższym zadano następujące pytania.
 1. Czy w przedstawionej sytuacji, majątek wydzielony ze Spółki w ramach podziału i pozostający w Spółce po podziale stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 5a pkt 4 ustawy o PDOF...
 2. Czy w związku z opisanym podziałem Spółki przez wydzielenie Zespołu Administracji, Informatyki i Projektów Inwestycyjnych, operacja ta, w świetle art. 24 ust. 5 pkt 7 oraz ust. 8 ustawy o PDOF, pozostanie dla Wnioskodawcy, na moment podziału Spółki, neutralna podatkowo w podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: PDOF)...

Zdaniem Wnioskodawcy,

Pytanie Nr 1 i 2

Zdaniem Wnioskodawcy, w przedstawionej sytuacji zespoły składników majątkowych - zespół wydzielany ze Spółki oraz zespół pozostający w Spółce po podziale - stanowią zorganizowane części przedsiębiorstwa w znaczeniu wynikającym z brzmienia art. 5a pkt 4 ustawy ó PDOF. W tej sytuacji nie znajdzie zatem zastosowania art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy o PDOF, który po stronie udziałowca spółki dzielonej przy podziale przez wydzielenie kreuje przychód w wysokości nadwyżki nominalnej wartości udziałów (akcji) objętych w spółce przejmującej nad kwotą wydatków poniesionych przez udziałowca na objęcie udziałów spółki dzielonej wyłącznie w sytuacji, gdy majątek przejmowany oraz pozostający w spółce dzielonej nie stanowi zorganizowanej części przedsiębiorstwa. W konsekwencji, zastosowanie będzie w tym przypadku miał art. 24 ust. 8 ustawy o PDOF, zgodnie z którym, w przypadku podziału przez wydzielenie dochód udziałowca spółki dzielonej nie podlega opodatkowaniu w momencie podziału spółek, ale dopiero w momencie zbycia udziałów/akcji Spółki Przejmującej.

Zgodnie z art. 5a pkt 4 ustawy o PDOF, zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa jest „organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania”.

Przy tym, w zakresie pojęcia przedsiębiorstwa ustawa o PDOF w art. 5a pkt 3 zawiera odesłanie do definicji zawartej w art. 55(1) Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym „Przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej. Obejmuje ono w szczególności:

 1. oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa);
 2. własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości;
 3. prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych;
 4. wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne;
 5. koncesje, licencje i zezwolenia;
 6. patenty i inne prawa własności przemysłowej;
 7. majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne;
 8. tajemnice przedsiębiorstwa;
 9. księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej”.

Wobec powyższego, zdaniem Spółki, wydzielony Zespół Administracji, Informatyki i Projektów Inwestycyjnych spełnia wszelkie wymogi związane z wyodrębnieniem organizacyjnym, finansowym i funkcjonalnym, pozwalające uznać go za zorganizowaną część przedsiębiorstwa z art. 5a pkt 4 ustawy o PDOF, która działa w strukturach Spółki jako samodzielne i niezależne przedsiębiorstwo realizujące powierzone mu zadania gospodarcze.

Segment działalności inwestycyjnej i administracyjnej skupiony w Zespole został formalnie wyodrębniony w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej poprzez powierzenie mu niezbędnych składników majątkowych oraz przydzielenie pracowników niezbędnych do realizowania określonych zadań z zakresu tej działalności. Wydzielona część działalności jest organizacyjnie samodzielna w strukturze przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej i osiąga własne przychody, ponosi własne koszty związane z realizowaną działalnością gospodarczą. Prowadzona dokumentacja księgowa Spółki Dzielonej zapewnia możliwość, dla potrzeb sprawozdawczości wewnętrznej Spółki, identyfikacji rozliczeń związanych z funkcjonowaniem Zespołu Administracji, Informatyki i Projektów Inwestycyjnych (przychodów, kosztów, istniejących należności i zobowiązań), a Spółka, na podstawie przeprowadzonej alokacji rozliczeń jest w stanie przygotowywać na potrzeby wewnętrznej sprawozdawczości prognozy finansowe wyników Zespołu oraz „roboczy” bilans/ rachunek zysków i strat Zespołu Administracji, Informatyki i Projektów Inwestycyjnych. Do wyodrębnionego działu przyporządkowane są zobowiązania związane z działalnością inwestycyjną i administracyjną. Zespół Administracji, Informatyki i Projektów Inwestycyjnych odznacza się odrębnością organizacyjną i finansową oraz posiada własne składniki majątkowe, w tym zobowiązania - w ramach Spółki zatem funkcjonuje jak samodzielne przedsiębiorstwo realizujące powierzone mu zadania, co wypełnia przesłanki z art. 5a pkt 4 ustawy o PDOP - jednocześnie działalność ta będzie kontynuowana w oparciu o tę zorganizowaną cześć przedsiębiorstwa przez Spółkę Przejmującą.

Zgodnie z art. 24 ust. 8 ustawy o PDOF, w przypadku podziału spółek kapitałowych, co do zasady, z wyjątkiem sytuacji opisanej w art. 24 ust. 5 pkt 7 i ust. 8d ustawy o PDOF, dochód (przychód) wspólnika spółki dzielonej - określony jako nadwyżka nominalnej wartości udziałów (akcji) przydzielonych przez spółkę przejmującą lub nowo zawiązaną nad wydatkami na nabycie (objęcie) udziałów (akcji) w spółce przejmowanej lub dzielonej - nie podlega opodatkowaniu w momencie podziału spółek. Art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy o PDOF stanowi natomiast, że, jeśli przy podziale przez wydzielenie majątek przejmowany na skutek podziału oraz majątek pozostający w spółce dzielonej, nie stanowią zorganizowanej części przedsiębiorstwa, to po stronie udziałowca (akcjonariusza) spółki dzielonej opodatkowaniu podlega ustalona na dzień podziału nadwyżka nominalnej wartości udziałów (akcji) objętych w spółce przejmującej nad kwotą wydatków poniesionych przez udziałowca (akcjonariusza) na objęcie (nabycie) udziałów (akcji) spółki dzielonej, ustalona w takiej proporcji, w jakiej pozostaje u tego udziałowca wartość nominalna unicestwianych udziałów (akcji) w spółce dzielonej do wartości nominalnej udziałów (akcji) przed podziałem. Wykładnia językowa przepisu art. 24 ust. 5 pkt 7 oraz ust. 8 ustawy o PDOF prowadzi do wniosku, że w przypadku podziału przez wydzielenie dochód (przychód) do opodatkowania - na moment podziału dla udziałowca (akcjonariusza) spółki dzielonej podlegającej podziałowi powstaje wyłącznie, jeżeli przynajmniej jeden z majątków - pozostały w spółce podlegającej podziałowi lub przejmowany na skutek podziału przez inny podmiot - nie stanowi zorganizowanej część przedsiębiorstwa.

W związku z tym, że do Spółki Przejmującej wniesiona zostanie zorganizowana część przedsiębiorstwa, a jednocześnie majątek pozostający w Spółce po podziale również stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa, w wyniku opisanego wyżej podziału Spółki przez wydzielenie Zespołu Administracji, Informatyki i Projektów Inwestycyjnych po stronie Wnioskodawcy nie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu z tego tytułu - art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy o PDOF nie będzie miał w tej sytuacji zastosowania - zastosowanie znajdzie w tym przypadku art. 24 ust. 8 ustawy o PDOF, zgodnie z którym dochód (przychód) udziałowca spółki dzielonej nie podlega opodatkowaniu w momencie podziału spółek- transakcja ta z jego perspektywy jest neutralna podatkowo.

Stanowisko Spółki w tym zakresie potwierdzają interpretacje podatkowe, m.in.: interpretacje indywidualne Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 15 maja 2014 r. (nr IPPB2/415-93/14 -4/MK) i z 16 września 2013 r. (nr IPPB2/415-529/13-2/MK) oraz interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 8 października 2013 r. (nr IBPBII/2/415-777/13/ AK).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

W odniesieniu do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji organów podatkowych wskazać należy, że orzeczenia te dotyczą tylko konkretnych, indywidualnych spraw, podatników w określonym stanie faktycznym i w tych sprawach rozstrzygnięcia w nich zawarte są wiążące. Natomiast Organy podatkowe mimo, że w ocenie indywidualnych spraw podatników posiłkują się wydanymi rozstrzygnięciami innych organów podatkowych, to nie mają możliwości zastosowania ich wprost, z tego powodu, iż nie stanowią materialnego prawa podatkowego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012, poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

podział spółki przez wydzielenie
IPTPB3/423-330/14-4/KJ | Interpretacja indywidualna

zorganizowana część przedsiębiorstwa
IPTPP2/4512-236/15-4/KK | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.