ILPP5/4512-1-56/15-4/KG | Interpretacja indywidualna

Uznanie czy zespół składników majątkowych (podlegająca wydzieleniu część przedsiębiorstwa Wnioskodawcy) stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa oraz opodatkowanie czynności polegającej na przekształceniu zespołu składników majątku przedsiębiorstwa (stanowiących w ocenie Wnioskodawcy zorganizowaną część przedsiębiorstwa) w jednoosobową spółkę kapitałową.
ILPP5/4512-1-56/15-4/KGinterpretacja indywidualna
 1. jednoosobowa działalność gospodarcza
 2. opodatkowanie
 3. przedsiębiorcy
 4. zorganizowana część przedsiębiorstwa
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Przepisy ogólne -> Definicje legalne
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Wyłączenia

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 18 marca 2015 r. (data wpływu 23 marca 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 10 czerwca 2015 r. (data wpływu 12 czerwca 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania zespołu składników majątkowych (podlegającej wydzieleniu części przedsiębiorstwa Wnioskodawcy) za zorganizowaną część przedsiębiorstwa oraz opodatkowania przekazania tego zespołu składników majątku przedsiębiorstwa (stanowiących w ocenie Wnioskodawcy zorganizowaną część przedsiębiorstwa) do jednoosobowej spółki kapitałowej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 marca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania zespołu składników majątkowych (podlegającej wydzieleniu części przedsiębiorstwa Wnioskodawcy) za zorganizowaną część przedsiębiorstwa oraz opodatkowania przekazania tego zespołu składników majątku przedsiębiorstwa (stanowiących w ocenie Wnioskodawcy zorganizowaną część przedsiębiorstwa) do jednoosobowej spółki kapitałowej. Wniosek uzupełniono pismem z dnia 10 czerwca 2015 r. o doprecyzowanie opisu sprawy.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą od 2002 r. pod firmą „A” w szczególności w zakresie:

 1. przetwarzania i konserwowania mięsa z drobiu (PKD 10.12.Z);
 2. działalności usługowej wspomagającej chów i hodowlę zwierząt gospodarskich (PKD 01.62.Z);
 3. sprzedaży hurtowej żywych zwierząt (PKD 46.23.Z);
 4. sprzedaży hurtowej mięsa i wyrobów z mięsa (PKD 46.32.Z);
 5. transportu drogowego towarów (PKD 49.41.Z).

W ramach wewnętrznej struktury prowadzonego przez Wnioskodawcę przedsiębiorstwa, został wydzielony oddział, nazwany Oddziałem B. obejmujący działalność Wnioskodawcy w miejscowości A. polegającą na przetwarzaniu i konserwowaniu mięsa z drobiu. Prowadzony Oddział B., wraz z wyposażeniem niezbędnym do jego prowadzenia, stanowi odrębną zorganizowaną część przedsiębiorstwa Wnioskodawcy. Oddział B. posiada osobny system finansowo-księgowy, własny plan kont oraz osobny rachunek bankowy. Oddział realizuje własne zadania, przy pomocy własnej załogi (osoby zatrudnione na umowy o pracę i na umowy cywilnoprawne). Wszystkie składniki majątku trwałego oraz wartości niematerialne i prawne są ewidencjonowane i rozliczane osobno w stosunku do reszty przedsiębiorstwa, także system kadrowo-płacowy rozlicza osobno wynagrodzenia i inne należności zatrudnionych w Oddziale B. Ponadto, oddział ten sam generuje swoje przychody i koszty, samodzielnie finansując swoją działalność. System finansowo-księgowy prowadzony u Wnioskodawcy pozwala na przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do mającej ulec wyodrębnieniu części przedsiębiorstwa.

Na podstawie art. 551 § 5 Kodeksu spółek handlowych (dalej: k.s.h.) Wnioskodawca planuje przekształcić wyodrębnioną organizacyjnie część swojego przedsiębiorstwa w postaci Oddziału B. w jednoosobową spółkę kapitałową tj. spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

W piśmie z dnia 10 czerwca 2015 re., stanowiącym uzupełnienie wniosku, Zainteresowany wyjaśnił co następuje:

 1. Składniki majątku przedsiębiorstwa Wnioskodawcy składające się na Oddział B. są wyodrębnione w tym przedsiębiorstwie na płaszczyźnie:
  1. organizacyjnej, co oznacza, że stanowią wyodrębnione zespoły składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań) przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, które zarazem mogłyby stanowić niezależne przedsiębiorstwa realizujące te zadania;
  2. finansowej, co oznacza, że posiadają samodzielność finansową, pozwalającą na autonomiczne funkcjonowanie w obrocie gospodarczym;
  3. funkcjonalnej, co oznacza, że stanowią potencjalnie niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze.
 2. Ponadto zespół składników majątkowych składających się na Oddział B. jest zorganizowany na tyle, że wystarcza do samodzielnego wykonywania zadań, a także prowadzenie działalności przez ten Oddział nie wymaga udziału pozostałych struktur przedsiębiorstwa Wnioskodawcy.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy wskazany we wniosku zespół składników majątkowych (podlegająca wydzieleniu część przedsiębiorstwa Wnioskodawcy w postaci Oddziału B.) stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 ust. 27e ustawy o podatku od towarów i usług...
 2. Czy czynność polegająca na przekształceniu wskazanego we wniosku zespołu składników majątkowych i niemajątkowych (stanowiących w ocenie Wnioskodawcy zorganizowaną część jego przedsiębiorstwa) na podstawie art. 551 § 5 k.s.h. w jednoosobową spółkę kapitałową, tj. spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad. 1.

Wskazany we wniosku zespół składników majątkowych stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 ust. 27e ustawy o podatku od towarów i usług.

Ad. 2.

Czynność polegająca na przekształceniu, wskazanego we wniosku zespołu składników majątkowych i niemajątkowych (Oddziału B.) na podstawie art. 551 § 5 k.s.h. w jednoosobową spółkę kapitałową tj. spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, nie będzie podlegała opodatkowaniem podatkiem od towarów i usług.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów usług, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy o VAT przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę w jakiej dokonano czynności prawnej.

Z opodatkowania podatkiem od towarów i usług wyłączono czynności określone w art. 6 ustawy o podatku od towarów usług. Na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy, przepisów ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Pojęcie „transakcji zbycia” należy rozumieć w sposób zbliżony do terminu dostawy towarów, tzn. zbycie obejmuje wszelkie czynności, w ramach których następuje przeniesienie prawa do rozporządzania przedmiotem jak właściciel, np. sprzedaż, zamianę, darowiznę, przeniesienie prawa własności w formie „wkładu niepieniężnego – aportu”. Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług oraz przepisy wykonawcze do niej nie definiują pojęcia „przedsiębiorstwo” należy więc odwołać się odpowiednio do przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 r., Nr 16 poz. 93, z późn. zm.).

Zgodnie z art. 551 Kodeksu cywilnego, przedsiębiorstwo stanowi zorganizowany zespół składników niematerialnych i materialnych przeznaczony do prowadzenia działalności gospodarczej, który obejmuje w szczególności:

 1. oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa);
 2. własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości;
 3. prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych;
 4. wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne;
 5. koncesje, licencje i zezwolenia;
 6. patenty i inne prawa własności przemysłowej;
 7. majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne;
 8. tajemnice przedsiębiorstwa;
 9. księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Przedsiębiorstwo jako przedmiot zbycia, musi stanowić całość pod względem organizacyjnym i funkcjonalnym, co oznacza, że najistotniejsze dla przedmiotowego zagadnienia jest ustalenie, czy przenoszony majątek stanowi na tyle zorganizowany kompleks praw, obowiązków i rzeczy, że zdolny jest do realizacji zadań gospodarczych przypisywanych przedsiębiorstwu. W tym miejscu należy zaznaczyć, ze zgodnie z art. 552 Kodeksu cywilnego, czynność prawna mająca za przedmiot przedsiębiorstwo obejmuje wszystko co wchodzi w skład przedsiębiorstwa, chyba że co innego wynika z treści czynności prawnej albo z przepisów szczególnych.

W art. 2 pkt 27e ustawy o podatku od towarów i usług, ustawodawca zdefiniował „zorganizowaną część przedsiębiorstwa” jako organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Zorganizowaną część przedsiębiorstwa musi zatem charakteryzować niezależność finansowa i organizacyjna, a po wydzieleniu część przedsiębiorstwa musi stanowić niezależne przedsiębiorstwo.

Zgodnie z powyższym, muszą być spełnione łącznie trzy warunki, aby można było uznać, że mamy do czynienia ze zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa, a mianowicie:

 1. zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań) musi być organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie; o wyodrębnieniu finansowym może świadczyć nie tylko samodzielne sporządzanie bilansu przez oddział, ale każde wyodrębnienie, na podstawie którego możemy poznać sytuację finansową części przedsiębiorstwa, które będzie przedmiotem zbycia;
 2. wyodrębnione składniki muszą być przeznaczone do realizacji określonych zadań gospodarczych;
 3. po wyodrębnieniu część przedsiębiorstwa musi być niezależnym przedsiębiorstwem samodzielnie realizującym te zadania.

Powyższe oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest sumą poszczególnych składników, przy pomocy których w przyszłości będzie można prowadzić odrębny zakład, lecz pewnym zorganizowanym zespołem tych składników. Podstawowym wymogiem jest więc to, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa stanowiła zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań). Warunkiem niezbędnym jest wydzielenie tego zespołu w istniejącym przedsiębiorstwie, które to wydzielenie ma zachodzić na trzech płaszczyznach: organizacyjnej, finansowej i funkcjonalnej.

O wyodrębnieniu organizacyjnym można mówić, gdy mająca ulec wyodrębnieniu część przedsiębiorstwa stanowi odrębną jednostkę organizacyjną w strukturze tego przedsiębiorstwa, np. dział, wydział, oddział, itp. Takie organizacyjne wydzielenie może (ale nie musi) być dokonane na podstawie statutu, regulaminu lub aktu o podobnym charakterze. Dla ustalenia wyodrębnienia organizacyjnego rozstrzygające jest bowiem ustalenie istnienia faktycznego wyodrębnienia podlegającej wydzieleniu części przedsiębiorstwa, tj. ustalenie jaką rolę składniki majątkowe i związane z nimi prawa i obowiązki odgrywały w funkcjonowaniu dotychczasowego przedsiębiorstwa (na ile stanowiły wyodrębnioną organizacyjnie i funkcjonalnie całość).

Z wyodrębnieniem finansowym mamy do czynienia gdy sposób prowadzenia ewidencji rachunkowej przedsiębiorstwa pozwala na przyporządkowanie majątku, przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do mającej ulec wyodrębnieniu części przedsiębiorstwa, a ściślej do realizowanych przez tę część przedsiębiorstwa zadań gospodarczych. Należy w tym miejscu jednak zauważyć, że wyodrębnienia finansowego nie można utożsamiać z pełną samodzielnością finansową mającej ulec wyodrębnieniu części przedsiębiorstwa.

O wyodrębnieniu funkcjonalnym można z kolei mówić, gdy mająca ulec wyodrębnieniu część przedsiębiorstwa przeznaczona jest do realizacji określonych zadań gospodarczych. Ujmując rzecz inaczej podlegająca wyodrębnieniu część przedsiębiorstwa musi stanowić funkcjonalnie odrębną całość – obejmować elementy niezbędne do samodzielnego prowadzenia działań gospodarczych, którym ta część przedsiębiorstwa służy w strukturze przedsiębiorstwa.

Jak wynika z treści art. 2 pkt 27e ustawy o VAT organizacyjne i finansowe wyodrębnienie musi istnieć w ramach istniejącego przedsiębiorstwa. Nie jest zatem wystarczające, aby mające ulec wyodrębnieniu składniki majątkowe utworzyły przedsiębiorstwo w ramach nowo zawiązanej spółki. Mające ulec przekazaniu nowo zawiązanej spółce składniki majątkowe muszą stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa w ramach przedsiębiorstwa Wnioskodawcy.

Zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest zatem dowolnym zbiorem składników majątkowych (materialnych i niematerialnych) wchodzących w skład przedsiębiorstwa, ale wyodrębnionym organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie zespołem tych składników, zdolnym do bycia oddzielnym przedsiębiorstwem, samodzielnie realizującym określone zadania gospodarcze.

Kolejną cechą definiującą zorganizowaną część przedsiębiorstwa jest zdolność do bycia niezależnym przedsiębiorstwem samodzielnie realizującym określone zadania gospodarcze. Aby zatem część mienia przedsiębiorstwa mogła być uznana za jego zorganizowaną część, musi ona – obiektywnie oceniając – posiadać potencjalną zdolność do funkcjonowania jako samodzielny podmiot gospodarczy. Składniki majątkowe: materialne i niematerialne wchodzące w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa muszą zatem umożliwiać podjęcie działalności gospodarczej w ramach odrębnego przedsiębiorstwa.

Brak zaistnienia którejkolwiek z omawianych powyżej przesłanek wyklucza uznanie zespołu składników majątkowych przedsiębiorstwa za jego zorganizowaną część w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o podatku VAT.

W analizowanej sprawie, Wnioskodawca zamierza przekształcić w spółkę z o.o. część swojego przedsiębiorstwa, na którą składają się środki trwale, należności i zobowiązania związane z prowadzoną przez Wnioskodawcę działalnością gospodarczą, a także pracownicy przyporządkowani funkcjonalnie w strukturze wewnętrznej Wnioskodawcy do wykonywania zadań związanych z prowadzeniem działalności na terenie Oddziału B.

Prowadzona przez Wnioskodawcę działalność gospodarcza w ramach Oddziału B., tj. przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu, jest wraz ze związanymi z nią zasobami ludzkimi, prawami i obowiązkami całkowicie niezależna organizacyjnie od pozostałej działalności Wnioskodawcy.

Sposób prowadzenia ewidencji rachunkowej Wnioskodawcy pozwala na przyporządkowanie majątku, przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do mającego ulec przekształceniu Oddziału B.

Ponadto przedmiotem przekształcenia i przeniesienia na nowo powstałą spółkę będą wszystkie środki trwałe, należności i zobowiązania przypisane do Oddziału B., a także przypisani funkcjonalnie do prowadzonej przez tę część przedsiębiorstwa działalności gospodarczej pracownicy. Z tego też względu należy uznać, że przedmiot przekształcenia stanowić będzie funkcjonalnie odrębną całość. Przekształcenie obejmie więc wszystkie elementy niezbędne do samodzielnego prowadzenia działań gospodarczych, którym służy w strukturze przedsiębiorstwa Wnioskodawcy część przedsiębiorstwa mająca ulec przekształceniu.

Ww. elementy składające się na mającą ulec przekształceniu część przedsiębiorstwa Wnioskodawcy posiadają zdolność do funkcjonowania jako samodzielny podmiot gospodarczy. Tak więc, po ich przekształceniu w spółkę z o.o. – spółka ta będzie w stanie podjąć działalność gospodarczą w ramach odrębnego przedsiębiorstwa w oparciu tylko o przekształconą część przedsiębiorstwa Wnioskodawcy bez konieczności zwiększania/zmniejszania personelu czy wyposażenia.

Działalność, której służy mająca ulec przekształceniu część przedsiębiorstwa Wnioskodawcy jest bowiem, wraz ze związanymi z nią prawami i obowiązkami, całkowicie niezależna organizacyjnie od pozostałej działalności prowadzonej przez Wnioskodawcę. Sposób prowadzenia ewidencji rachunkowej Wnioskodawcy pozwala na przyporządkowanie majątku, przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do mającej ulec przekształceniu części przedsiębiorstwa Wnioskodawcy. Należy zatem uznać, że mająca ulec przekształceniu część przedsiębiorstwa Wnioskodawcy jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniona w istniejącym przedsiębiorstwie Wnioskodawcy.

Po przekształceniu zarówno wyodrębniona część przedsiębiorstwa Wnioskodawcy jak i część przedsiębiorstwa Wnioskodawcy pozostała po przekształceniu będą tworzyły niezależne przedsiębiorstwa samodzielnie realizujące dotychczasowe zadania. Nowopowstała spółka z o.o. (powstała z przekształcenia zorganizowanej części przedsiębiorstwa – Oddziału B.) będzie zatem w stanie kontynuować dotychczasową działalność Wnioskodawcy tylko w oparciu o nabyte w wyniku wydzielenia składniki majątku Wnioskodawcy.

Należy zaznaczyć, że spółka z o.o. powstała z przekształcenia będzie wykonywała wyłącznie czynności opodatkowane podatkiem od towarów i usług.

Reasumując, zespół składników majątkowych wchodzących w skład Oddziału B., który w wyniku wyodrębnienia ma zostać przekształcony w spółkę z o.o., jest wyodrębniony w przedsiębiorstwie Wnioskodawcy na płaszczyźnie:

 • organizacyjnej (stanowi wyodrębniony zespół składników materialnych i niematerialnych – w tym zobowiązań – przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo realizujące te zadania);
 • finansowej (posiada samodzielność finansową pozwalającą na autonomiczne funkcjonowanie w obrocie gospodarczym; na podstawie prowadzonej przez zainteresowanego ewidencji księgowej możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do wyodrębnionej działalności, dzięki czemu możliwe jest określenie wyniku finansowego);
 • funkcjonalnej (stanowi potencjalnie niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze).

Zatem w ocenie Wnioskodawcy:

 1. Część przedsiębiorstwa Wnioskodawcy (Oddział B.) stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy.
 2. Czynność polegająca na przekształceniu zorganizowanej części przedsiębiorstwa Wnioskodawcy (Oddziału B.) w spółkę z o.o. nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późń. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Istota dostawy w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy polega na „przeniesieniu prawa” do rozporządzania towarami jak właściciel. Pojęcie „rozporządzanie towarami jak właściciel” należy rozumieć szeroko, jako obejmujące nie tylko uprawnienie do prawnego dysponowania towarem. Przepis ustawy o podatku od towarów i usług ma zastosowanie do każdego przeniesienia prawa na inną stronę, które to przeniesienie skutkuje tym, że strona uzyskuje de facto możliwość korzystania z rzeczy tak jak właściciel, nawet jeśli nie wiązało się to z przeniesieniem własności w sensie cywilistycznym, wskazując na uniezależnienie opodatkowania od przeniesienia własności towarów. Znajduje to wyraz w formule „jak właściciel”, co implikuje możliwość uznania za dostawę towarów również owego faktycznego przeniesienia władztwa nad rzeczą bez względu na to, czy w rzeczywistości w ślad za tym doszło do przeniesienia prawa własności. Należy rozróżnić pojęcie „rozporządzanie towarem jak właściciel” w ujęciu ustawowym i pojęcie własności w ujęciu cywilistycznym.

Natomiast z art. 8 ust. 1 ustawy wynika, że przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Z cytowanych wyżej przepisów ustawy wynika, że przez usługę należy rozumieć każde świadczenie na rzecz danego podmiotu niebędące dostawą towarów. Przy czym świadczenie to podlega opodatkowaniu jedynie wówczas, gdy wykonywane jest w ramach umowy zobowiązaniowej, a jedna ze stron transakcji może zostać uznana za bezpośredniego beneficjenta tej czynności. Przy czym związek pomiędzy otrzymywaną płatnością a świadczeniem na rzecz dokonującego płatności musi mieć charakter bezpośredni i na tyle wyraźny, aby można powiedzieć, że płatność następuje w zamian za to świadczenie.

W przytoczonych przepisach została zrealizowana zasada powszechności opodatkowania wyrażona w art. 1 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE. L Nr 347, str. 1, z późn. zm.), dalej: Dyrektywa 2006/112/WE. Definicja świadczenia usług stanowi dopełnienie definicji dostawy towarów. To pozwala stwierdzić, że opodatkowaniu podatkiem VAT podlegają wszystkie czynności odpłatnego obrotu profesjonalnego.

Zaznaczenia wymaga, że zgodnie z unormowaniami zawartymi w art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2 ustawy, w pewnych, ściśle określonych przypadkach, również nieodpłatne przekazanie towarów i nieodpłatne świadczenie usług należy uznać za spełniające definicję odpłatnej dostawy towarów lub odpłatnego świadczenia usług, które na podstawie art. 5 ust. 1 podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

Nie każda jednak czynność stanowiąca dostawę towarów lub świadczenie usługi w rozumieniu art. 7 oraz art. 8 ustawy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Aby dana czynność podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, musi być wykonana przez podatnika.

Na mocy art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza – według ust. 2 powołanego artykułu – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Analizując powyższe przepisy stwierdzić należy, że dostawa towarów lub świadczenie usług podlegać będą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług wyłącznie wówczas, gdy dokonywane będą przez podmiot mający status podatnika, a dodatkowo działającego w takim charakterze w odniesieniu do danej transakcji.

Jednocześnie przepisy art. 6 ustawy wskazują na wyłączenia określonych czynności spod zakresu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Są tutaj wskazane te czynności, które co do zasady należą do grupy czynności podlegających opodatkowaniu, mieszcząc się w zakresie odpłatnej dostawy towarów czy też odpłatnego świadczenia usług. Z uwagi jednakże na stosowne wyłączenie, czynności te – chociaż można je zakwalifikować jako odpłatną dostawę towarów czy też odpłatne świadczenie usług – nie podlegają opodatkowaniu.

Na mocy art. 6 pkt 1 ustawy, przepisów ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Pojęcie „transakcji zbycia” należy rozumieć w sposób zbliżony do terminu „dostawy towarów” w ujęciu art. 7 ustawy, tzn. „zbycie” obejmuje wszelkie czynności, w ramach których następuje przeniesienie prawa do rozporządzania przedmiotem jak właściciel, np. sprzedaż, zamianę, darowiznę, przeniesienie własności w formie wkładu niepieniężnego, czyli aportu. Zbycie przedsiębiorstwa podlega zasadzie swobody umów, a więc może nastąpić na podstawie każdej czynności rozporządzającej.

Ze względu na szczególny charakter przepisu art. 6 pkt 1 ustawy, winien on być interpretowany ściśle, co oznacza, że ma on zastosowanie wyłącznie w przypadku zbycia (a zatem wszelkich czynności, w ramach których następuje przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel) przedsiębiorstwa (w rozumieniu Kodeksu cywilnego) lub zorganizowanej jego części, zdefiniowanej w art. 2 pkt 27e ustawy.

Należy zauważyć, że powyższa regulacja stanowi implementację art. 19 Dyrektywy 2006/112/WE. W świetle tego przepisu, w przypadku przekazania, odpłatnie lub nieodpłatnie lub jako aportu do spółki całości lub części majątku, państwa członkowskie mogą uznać, że dostawa towarów nie miała miejsca i że w takim przypadku osoba, której przekazano towary, będzie traktowana jako następca prawny przekazującego. W przypadkach gdy odbiorca nie podlega w pełni opodatkowaniu, państwa członkowskie mogą przedsięwziąć środki niezbędne w celu uniknięcia zakłóceń konkurencji. Mogą także przyjąć wszelkie niezbędne środki, aby zapobiec uchylaniu się od opodatkowania lub unikaniu opodatkowania poprzez wykorzystanie przepisów niniejszego artykułu.

Wobec tego w niniejszej sprawie kwestią wymagającą interpretacji jest ustalenie istnienia lub nieistnienia podstaw do zastosowania przepisu art. 6 pkt 1 ustawy.

Zaznaczyć należy, że przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie zawierają definicji „przedsiębiorstwa”. Dlatego też, dla potrzeb interpretacji przepisu art. 6 pkt 1 ustawy należy posłużyć się definicją sformułowaną w art. 551 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121, z późn. zm.). Zgodnie z tym przepisem – przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej. Obejmuje ono w szczególności:

 1. oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa);
 2. własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości;
 3. prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych;
 4. wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne;
 5. koncesje, licencje i zezwolenia;
 6. patenty i inne prawa własności przemysłowej;
 7. majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne;
 8. tajemnice przedsiębiorstwa;
 9. księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Natomiast przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa – w myśl art. 2 pkt 27e ustawy – rozumie się organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Zorganizowana część przedsiębiorstwa, jako przedmiot zbycia, musi zatem stanowić całość pod względem organizacyjnym i funkcjonalnym, co oznacza, że najistotniejsze dla przedmiotowego zagadnienia jest ustalenie, czy przenoszony majątek stanowi na tyle zorganizowany kompleks praw, obowiązków i rzeczy, że zdolny jest do realizacji zadań gospodarczych przypisywanych przedsiębiorstwu.

Podstawowym wymogiem jest więc to, aby obejmowała ona zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań). Kolejnym warunkiem jest wydzielenie tego zespołu w istniejącym przedsiębiorstwie. Wydzielenie to ma zachodzić na trzech płaszczyznach: organizacyjnej, finansowej i funkcjonalnej (przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych).

Wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa ma swoje miejsce w strukturze organizacyjnej podatnika jako dział, wydział, oddział itp. Przy czym, w doktrynie zwraca się uwagę, że organizacyjne wyodrębnienie powinno być dokonane na bazie statutu, regulaminu lub innego aktu o podobnym charakterze.

Wyodrębnienie finansowe najpełniej realizowane jest w przypadku zakładu lub oddziału osoby prawnej. Wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Ponadto wymagane jest, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa mogła stanowić potencjalnie niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze, których realizacji służy w istniejącym przedsiębiorstwie. Powyższe oznacza, że przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa można rozumieć wyłącznie tę część przedsiębiorstwa, która jest przede wszystkim wyodrębniona organizacyjnie, ale także posiada wewnętrzną samodzielność finansową.

Natomiast wyodrębnienie funkcjonalne należy rozumieć jako przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych. Zorganizowana część przedsiębiorstwa musi stanowić funkcjonalnie odrębną całość – obejmować elementy niezbędne do samodzielnego prowadzenia działań gospodarczych, którym służy w strukturze przedsiębiorstwa. Aby zatem część mienia przedsiębiorstwa mogła być uznana za jego zorganizowaną część, musi ona – obiektywnie oceniając – posiadać potencjalną zdolność do funkcjonowania jako samodzielny podmiot gospodarczy. Składniki majątkowe materialne i niematerialne wchodzące w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa muszą zatem umożliwić nabywcy podjęcie działalności gospodarczej w ramach odrębnego przedsiębiorstwa.

Zatem, aby w rozumieniu przepisów podatkowych, określony zespół składników majątkowych mógł zostać zakwalifikowany jako zorganizowana część przedsiębiorstwa, nie jest wystarczające jakiekolwiek zorganizowanie masy majątkowej, ale musi się ona odznaczać pełną odrębnością niezbędną do samodzielnego funkcjonowania w obrocie gospodarczym.

Zorganizowaną część przedsiębiorstwa tworzą więc składniki, będące we wzajemnych relacjach, takich, by można było mówić o nich jako o zespole, a nie o zbiorze przypadkowych elementów, których jedyną cechą wspólną jest własność jednego podmiotu gospodarczego.

Brak zaistnienia którejkolwiek z omawianych powyżej przesłanek wyklucza uznanie zespołu składników majątkowych przedsiębiorstwa za jego zorganizowaną część w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy.

Oznacza to, że zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest sumą poszczególnych składników, przy pomocy których będzie można prowadzić odrębny zakład, lecz zorganizowanym zespołem tych składników, przy czym punktem odniesienia jest tutaj rola, jaką składniki majątkowe odgrywają w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa (na ile stanowią w nim wyodrębnioną organizacyjnie i funkcjonalnie całość).

Przesłanki takiego wyodrębnienia są spełnione w sytuacji organizacyjnego wyodrębnienia w wewnętrznej strukturze przedsiębiorstwa oraz ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych w sposób pozwalający na przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań związanych z tą częścią przedsiębiorstwa.

Jednocześnie zorganizowana część przedsiębiorstwa powinna być gospodarczo samodzielna, zanim dojdzie do transakcji zbycia. Zatem wydzielona jednostka jeszcze przed jej zbyciem powinna uzyskać samodzielność gospodarczą i realizować ją w praktyce. Skutki prawne po stronie zbywcy nie powinny bowiem zależeć od zdarzeń przyszłych i niepewnych (samodzielne realizowanie zadań gospodarczych) powstałych już w innym podmiocie (u nabywcy).

Mając na uwadze powyższe, wskazać należy, że nie wystarczy zatem zorganizowanie jakiejkolwiek masy majątkowej, ale musi się ona odznaczać pełną odrębnością organizacyjną i finansową, z możliwością samodzielnego funkcjonowania w razie zaistnienia takiej potrzeby w obrocie gospodarczym. W przeciwnym razie nie można bowiem uznać, że dojdzie do powstania zespołu składników, które mogłyby stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa.

Podsumowując, na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług mamy więc do czynienia ze zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa, jeżeli spełnione są wszystkie następujące przesłanki:

 1. istnieje zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań,
 2. zespół ten jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie,
 3. składniki te przeznaczone są do realizacji określonych zadań gospodarczych,
 4. zespół tych składników mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące ww. zadania gospodarcze.

Zaznaczenia wymaga, że definicja zorganizowanej części przedsiębiorstwa zawarta w przepisie art. 2 pkt 27e ustawy, nie jest definicją samoistną, lecz należy rozpatrywać ją m.in. w kontekście uregulowań art. 6 pkt 1 ustawy, który wyłącza z opodatkowania podatkiem od towarów i usług zbycie składników materialnych i niematerialnych uprzednio wyodrębnionych organizacyjnie i finansowo w istniejącym przedsiębiorstwie, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, nie dotyczy natomiast zbycia poszczególnych składników majątkowych przedsiębiorstwa.

Z informacji zawartych we wniosku wynika, że Wnioskodawca od 2002 r. prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą w szczególności w zakresie:

 1. przetwarzania i konserwowania mięsa z drobiu (PKD 10.12.Z);
 2. działalności usługowej wspomagającej chów i hodowlę zwierząt gospodarskich (PKD 01.62.Z);
 3. sprzedaży hurtowej żywych zwierząt (PKD 46.23.Z);
 4. sprzedaży hurtowej mięsa i wyrobów z mięsa (PKD 46.32.Z);
 5. transportu drogowego towarów (PKD 49.41.Z).

W ramach wewnętrznej struktury prowadzonego przez Wnioskodawcę przedsiębiorstwa, został wydzielony oddział, nazwany Oddziałem B. obejmujący działalność Wnioskodawcy polegającą na przetwarzaniu i konserwowaniu mięsa z drobiu. Prowadzony Oddział B., wraz z wyposażeniem niezbędnym do jego prowadzenia, stanowi odrębną zorganizowaną część przedsiębiorstwa Wnioskodawcy. Oddział B. posiada osobny system finansowo-księgowy, własny plan kont oraz osobny rachunek bankowy. Oddział realizuje własne zadania, przy pomocy własnej załogi (osoby zatrudnione na umowy o pracę i na umowy cywilnoprawne). Wszystkie składniki majątku trwałego oraz wartości niematerialne i prawne są ewidencjonowane i rozliczane osobno w stosunku do reszty przedsiębiorstwa, także system kadrowo-płacowy rozlicza osobno wynagrodzenia i inne należności zatrudnionych w Oddziale B. Ponadto, oddział ten sam generuje swoje przychody i koszty, samodzielnie finansując swoją działalność. System finansowo-księgowy prowadzony u Wnioskodawcy pozwala na przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do mającej ulec wyodrębnieniu części przedsiębiorstwa.

Na podstawie art. 551 § 5 k.s.h. Wnioskodawca planuje przekształcić wyodrębnioną organizacyjnie część swojego przedsiębiorstwa w postaci Oddziału B. w jednoosobową spółkę kapitałową tj. spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Składniki majątku przedsiębiorstwa Wnioskodawcy składające się na Oddział B. są wyodrębnione w tym przedsiębiorstwie na płaszczyźnie:

 • organizacyjnej, co oznacza, że stanowią wyodrębnione zespoły składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań) przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, które zarazem mogłyby stanowić niezależne przedsiębiorstwa realizujące te zadania;
 • finansowej, co oznacza, że posiadają samodzielność finansową, pozwalającą na autonomiczne funkcjonowanie w obrocie gospodarczym;
 • funkcjonalnej, co oznacza, że stanowią potencjalnie niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze.

Ponadto zespół składników majątkowych składających się na Oddział B. jest zorganizowany na tyle, że wystarcza do samodzielnego wykonywania zadań, prowadzenie działalności przez ten Oddział nie wymaga udziału pozostałych struktur przedsiębiorstwa Wnioskodawcy.

Na tle powyższego Wnioskodawca ma m.in. wątpliwości, czy zespół składników majątku przedsiębiorstwa składający się na Oddział B. stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa zdefiniowaną w art. 2 pkt 27e ustawy.

Jak wyjaśniono wyżej, podstawowym wymogiem do uznania, że dany zespół składników majątku przedsiębiorstwa stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa, o której mowa w art. 2 pkt 27e ustawy, jest to aby majątek ten stanowił zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań, należności oraz środków pieniężnych), podlegający wydzieleniu w istniejącym przedsiębiorstwie na trzech płaszczyznach: organizacyjnej, finansowej i funkcjonalnej (przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych). Istotne jest również to, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa mogła stanowić potencjalnie niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze, których realizacji służy w istniejącym przedsiębiorstwie.

W analizowanej sprawie – jak wskazał Wnioskodawca – ww. warunki są spełnione, a zatem wskazany we wniosku zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań) składających się w przedsiębiorstwie Wnioskodawcy na Oddział B. stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa zdefiniowaną w art. 2 pkt 27e ustawy.

Zainteresowany wniósł ponadto o potwierdzenie, że dokonywana przez niego – w oparciu o przepis art. 551 § 5 Kodeksu spółek handlowych – czynność polegająca na przekształceniu ww. zespołu składników przedsiębiorstwa w jednoosobową spółkę kapitałową nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Aby rozstrzygnąć, czy projektowane przez Wnioskodawcę zdarzenie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług należy w pierwszej kolejności wyjaśnić kwestię związaną z przekształceniem przedsiębiorcy w spółkę kapitałową, którą reguluje wskazany przez Zainteresowanego przepis art. 551 § 5 ustawy Kodeks spółek handlowych.

Zgodnie z art. 551 § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1030, z późn. zm.), zwanej dalej k.s.h., w brzmieniu obowiązującym od 1 lipca 2011 r. wprowadzonym ustawą z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczeniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz. U. Nr 106, poz. 622), przedsiębiorca będący osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672, 675 i 983) – (przedsiębiorca przekształcany) może przekształcić formę prowadzonej działalności w jednoosobową spółkę kapitałową (spółkę przekształconą) (przekształcenie przedsiębiorcy w spółkę kapitałową).

W myśl art. 5841 § 1 k.s.h., przedsiębiorca przekształcany staje się spółką przekształconą z chwilą wpisu spółki do rejestru (dzień przekształcenia). Jednocześnie właściwy organ ewidencyjny z urzędu wykreśla przedsiębiorcę przekształcanego z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Stosownie do dyspozycji art. 5842 § 1 k.s.h., spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki przedsiębiorcy przekształcanego.

Jak stanowi art. 5842 § 2 k.s.h. (w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2013 r.), Spółka przekształcona pozostaje podmiotem w szczególności zezwoleń, koncesji oraz ulg, które zostały przyznane przedsiębiorcy przed jego przekształceniem, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji albo ulgi stanowi inaczej.

Osoba fizyczna, o której mowa w art. 551 § 5, staje się z dniem przekształcenia wspólnikiem albo akcjonariuszem spółki przekształconej (art. 5842 § 3 k.s.h.).

Stosownie do art. 58413 k.s.h., osoba fizyczna, o której mowa w art. 551 § 5, odpowiada solidarnie ze spółką przekształconą za zobowiązania przedsiębiorcy przekształcanego związane z prowadzoną działalnością gospodarczą powstałe przed dniem przekształcenia, przez okres trzech lat, licząc od dnia przekształcenia.

Z przywołanych wyżej przepisów k.s.h. wynika, że przedsiębiorcy prowadzący jednodobowo we własnym imieniu działalność gospodarczą – w oparciu o przepis art. 551 § 5 k.s.h – mają możliwość przekształcenia tejże działalności w spółkę kapitałową na zasadach sukcesji uniwersalnej (zasada kontynuacji). Powyższe oznacza, że przekształcona spółka będzie posiadała wszelkie prawa i obowiązki, które uprzednio posiadał przedsiębiorca przekształcany, zachowując ciągłość prawną. A zatem przekształcona spółka przejmie wszelkie zezwolenia, umowy, koncesje, itp., które dotychczas przysługiwały przedsiębiorcy przekształcanemu chyba, że przepisy szczególne stanowią inaczej. Konsekwencją takiego zdarzenia jest to, że spółka przekształcona nabywa ex lege cały majątek przedsiębiorcy przekształcanego wchodzący w skład jego przedsiębiorstwa oraz staje się stroną wszystkich umów zawartych w ramach działalności gospodarczej, a przedsiębiorca przekształcany z dniem przekształcenia staje się udziałowcem przekształconej spółki. W związku z procesem przekształcenia przedsiębiorcy w spółkę kapitałową musi zostać spełnionych szereg formalności, m. in.: przedsiębiorca przekształcany obowiązany jest powołać organy spółki, w tym zarząd, który z kolei ma w obowiązku przeprowadzenie wpisu przekształconej spółki kapitałowej do Krajowego Rejestru Sądowego, natomiast właściwy organ rejestrujący (ewidencyjny) dokonuje wykreślenia przedsiębiorcy przekształcanego z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Jak wynika z powyższego przewidziana w art. 551 § 5 k.s.h. procedura przewiduje zmianę formy prowadzenia działalności gospodarczej z jednoosobowej działalności gospodarczej (osoby fizycznej) w kapitałową spółkę prawa handlowego (spółkę z o.o. lub spółkę akcyjną). Powyższe oznacza, że z dniem przekształcenia w miejsce przedsiębiorcy przekształcanego wchodzi niejako spółka kapitałowa, której jest on udziałowcem. Przestaje zatem istnieć prowadzona przez przedsiębiorcę przekształcanego jednoosobowa działalność gospodarcza (wykreślenie z CEIDG), a w to miejsce powstaje nowy twór w postaci spółki kapitałowej (rejestracja w KRS). Nie można w tym przypadku jednak mówić o likwidacji działalności przedsiębiorcy ale o przekształceniu formy w jakiej prowadzi on przedsiębiorstwo.

W przedmiotowej sprawie na skutek projektowanego zdarzenia nie nastąpi unormowane przepisem art. 551 § 5 k.s.h. przekształcenie Wnioskodawcy (przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą) w spółkę kapitałową. Z opisu sprawy wynika bowiem, że przekształceniu w spółkę z o.o. nie będzie podlegać cała dotychczasowa działalność Wnioskodawcy ale wydzielona część majątku przedsiębiorstwa Zainteresowanego składająca się na Oddział B. Na skutek planowanego wyodrębnienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa (Oddziału B.) i przekazania go nowo zawiązanej spółce z o.o. nie nastąpi zatem zmiana formy prowadzenia przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej, którą to sytuację reguluje przywołany art. 551 § 5 k.s.h.

W opisanym przypadku nastąpi przeniesienie przez Wnioskodawcę części majątku jego przedsiębiorstwa do spółki kapitałowej. Jak wskazano wyżej wszelkie czynności, w ramach których następuje zbycie rzeczy rozumiane jako przeniesienie prawa do rozporządzania tą rzeczą jak właściciel, np. sprzedaż, zamiana, darowizna, przeniesienie własności w formie wkładu niepieniężnego (aportu), itp., odpowiadają dostawie towarów zdefiniowanej w art. 7 ust. 1 ustawy i co do zasady podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Opodatkowaniu tym podatkiem podlegają także wszelkie czynności wpisujące się w świadczenie usług, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy.

W przypadku jednak, gdy przedmiotem zbycia jest przedsiębiorstwo, w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego lub zdefiniowana w art. 2 pkt 27e ustawy zorganizowana część przedsiębiorstwa – w oparciu o przepis art. 6 pkt 1 ustawy – zastosowanie ma wyłączenie od opodatkowania VAT takiej transakcji.

Jak rozstrzygnięto wyżej, zespół składników majątku przedsiębiorstwa Wnioskodawcy składający się na Oddział B. spełnia – wymienione w art. 2 pkt 27e ustawy – przesłanki do uznania go za zorganizowaną część przedsiębiorstwa.

Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że planowana przez Zainteresowanego (w ramach rozporządzania majątkiem przedsiębiorstwa) czynność, której skutkiem będzie przeniesienie do spółki z o.o. składników majątku przedsiębiorstwa składających się na Oddział B. – na podstawie art. 6 pkt 1 – nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

W tym miejscu należy podkreślić, że co do istoty rozstrzyganego wyżej problemu, tj. wyłączenia od opodatkowania podatkiem VAT planowanej transakcji na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe pomimo, że Zainteresowany błędnie wskazał, że w analizowanej sprawie nastąpi przekształcenie przedsiębiorcy w spółkę kapitałową w oparciu o przepis art. 551 § 5 k.s.h.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Dąbrowskiego 13, 66-400 Gorzów Wielkopolski, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

jednoosobowa działalność gospodarcza
ITPB1/4511-728/15/MPŁ | Interpretacja indywidualna

opodatkowanie
IPTPP3/4512-298/15-5/UNR | Interpretacja indywidualna

przedsiębiorcy
IPPB1/415-734/13-2/KS | Interpretacja indywidualna

zorganizowana część przedsiębiorstwa
IPPP2/4512-601/15-2/DG | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.