ILPP5/4512-1-270/15-2/AG | Interpretacja indywidualna

Podatek od towarów i usług w zakresie stwierdzenia, czy w związku z wydzieleniem Centrali, po stronie Spółki dzielonej wystąpi obowiązek w podatku VAT oraz czy Spółka dzielona będzie zobowiązana do korekty podatku naliczonego.
ILPP5/4512-1-270/15-2/AGinterpretacja indywidualna
 1. czynności niepodlegające opodatkowaniu
 2. korekta podatku
 3. podział spółki
 4. zorganizowana część przedsiębiorstwa
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczanie częściowe podatku oraz korekta podatku naliczonego -> Korekta kwoty podatku naliczonego
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Przepisy ogólne -> Definicje legalne
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane
 4. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Wyłączenia

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przedstawione we wniosku z dnia 9 listopada 2015 r. (data wpływu 10 listopada 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stwierdzenia, czy w związku z wydzieleniem Centrali:

 • po stronie Spółki dzielonej wystąpi obowiązek w podatku VAT (pytanie oznaczone we wniosku nr 3),
 • Spółka dzielona będzie zobowiązana do korekty podatku naliczonego (pytanie oznaczone we wniosku nr 4)

jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 listopada 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stwierdzenia, czy w związku z wydzieleniem Centrali, po stronie Spółki dzielonej wystąpi obowiązek w podatku VAT (pytanie oznaczone we wniosku nr 3) oraz czy Spółka dzielona będzie zobowiązana do korekty podatku naliczonego (pytanie oznaczone we wniosku nr 4).

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest spółką kapitałową mającą siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i podlegającą nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce (dalej: Wnioskodawca lub Spółka dzielona). Jednocześnie, Spółka dzielona jest zarejestrowana jako podatnik VAT czynny.

Przedmiotem działalności Wnioskodawcy jest w szczególności dystrybucja akcesoriów komputerowych oraz sprzętu elektronicznego (dalej: Działalność podstawowa). Wnioskodawca prowadzi także działalność dodatkową (niedystrybucyjną), obejmującą przede wszystkim udostępnianie i zarządzanie posiadanymi przez Spółkę dzieloną nieruchomościami (dalej: Działalność dodatkowa).

Działalność dodatkowa prowadzona jest samodzielnie (niezależnie od Działalności podstawowej) przez wydzielony w strukturze Wnioskodawcy i zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym oddział w rozumieniu art. 5 pkt 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej z siedzibą w (...), sporządzający samodzielne sprawozdanie finansowe w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości i prowadzący odrębną ewidencję księgową (dalej: Oddział). Natomiast Działalność podstawowa prowadzona jest przez zakład główny Wnioskodawcy mieszczący się w (...) (dalej: Centrala).

W związku z powyższym zarówno Oddział, jak i Centrala mają wydzielone odrębne zespoły składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczone do realizacji zadań gospodarczych każdego z nich. Posiadają więc przyporządkowane, oddzielnie dla Oddziału i Centrali:

 1. Aktywa, w szczególności: majątek trwały i obrotowy (w tym środki pieniężne);
 2. Pasywa, w szczególności: kapitały (w przypadku oddziału kapitał wydzielony) oraz zobowiązania długo i krótkoterminowe;
 3. Przychody i koszty;
 4. Prawa i obowiązki z umów związanych z realizacją zadań gospodarczych;
 5. Rachunki bankowe.

Centrala i Oddział mają też przyporządkowanych im pracowników, ze wskazaniem im w umowach o pracę miejsca świadczenia pracy. Ponadto, w Oddziale jest powołana osoba odpowiedzialna za prowadzenie spraw Oddziału, która nie wchodzi w skład zarządu Wnioskodawcy.

Centrala i Oddział sporządzają samodzielne sprawozdania finansowe, a Wnioskodawca na podstawie tych sprawozdań sporządza łączne sprawozdanie finansowe. Dzięki sporządzaniu odrębnych sprawozdań finansowych dla Centrali oraz Oddziału możliwe będzie dokonanie oceny rentowności i efektywności działalności Centrali oraz Oddziału. Ponieważ każda z jednostek będzie generować dochody z innych rodzajów działalności, to należy je uznać za jednostki gospodarcze, które będą prowadzić de facto odrębne i niezależne działalności gospodarcze, a tym samym za funkcjonujące niezależnie.

Wnioskodawca podjął decyzję o całkowitym rozdzieleniu Działalności podstawowej od Działalności dodatkowej, co pozwoli na kontynuację działalności Centrali oraz Oddziału w niezależnych podmiotach (spółkach) i rozdzielenie ryzyk gospodarczych związanych z poszczególnymi rodzajami działalności. W związku z tym, planowane jest przeprowadzenie podziału Spółki dzielonej. Podział ten nastąpi w trybie przewidzianym w art. 529 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1030 z późn. zm., dalej: KSH), tj. w drodze podziału przez wydzielenie Centrali na spółkę przejmującą, jednocześnie będącą głównym udziałowcem Spółki dzielonej (dalej: Udziałowiec). Udziałowiec jest spółką kapitałową, posiadającą siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, podlegającą w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Oprócz Udziałowca, udziałowcami Spółki dzielonej są jeszcze osoby fizyczne (dalej: Wspólnicy Mniejszościowi). W ramach podziału wspólnicy Spółki dzielonej nie otrzymają jakichkolwiek dopłat w gotówce. W efekcie planowanego podziału Wspólnicy Mniejszościowi obejmą co najmniej po jednej akcji /udziale w Udziałowcu. Natomiast Udziałowiec, jako wspólnik Spółki dzielonej, nie obejmie żadnych akcji/udziałów, z uwagi na ograniczenia przewidziane w KSH, tj. zakaz obejmowania przez spółkę kapitałową własnych akcji/udziałów.

W wyniku podziału Spółki dzielonej, w Spółce dzielonej pozostanie Oddział prowadzący Działalność dodatkową. Udziałowiec przejmie natomiast Centralę, prowadzącą Działalność podstawową. W szczególności, w ramach planowanego podziału, na Udziałowca zostaną przeniesione:

 • prawa i obowiązki wynikające z zawartych umów i transakcji, w tym należności i zobowiązania (niezwiązane z Oddziałem),
 • środki trwałe i wartości niematerialne i prawne (niezwiązane z Oddziałem),
 • aktywa obrotowe, w tym środki pieniężne (niezwiązane z Oddziałem),
 • zakład pracy w rozumieniu art. 231 ustawy w z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502, z późn. zm.) – dla pracowników niezwiązanych z Oddziałem,
 • tajemnice przedsiębiorstwa wraz z bazą kontaktów handlowych, kontakty z dostawcami (media) i inne kontakty (niezwiązane z Oddziałem).

Po dokonaniu podziału, Udziałowiec będzie nieprzerwanie kontynuował Działalność podstawową Spółki dzielonej, natomiast Spółka dzielona będzie nieprzerwanie kontynuowała Działalność dodatkową.

Odnośnie przeniesienia ksiąg i dokumentów związanych z prowadzoną przez Centralę Działalnością podstawową, należy wskazać, że Spółka dzielona dokona ich przeniesienia w takim zakresie, w jakim nie uchybi to ciążącym na Spółce dzielonej obowiązkom w zakresie przechowywania dokumentacji rachunkowej i podatkowej.

Planowany podział wynika ze strategii grupy kapitałowej i związanych z nią kierunków rozwoju biznesu, w szczególności z (1) planów rozwoju Działalności dodatkowej, (2) zamiaru rozdzielenia ryzyk gospodarczych związanych z różnymi rodzajami działalności oraz (3) zwiększenia efektywności zarządzania i wykorzystania składników majątkowych w spółkach grupy.

Udziałowiec na moment podziału będzie posiadał na podstawie tytułu własności ponad 10% udziałów w Spółce dzielonej.

Zarówno Udziałowiec, jak i Spółka dzielona nie korzystają ze zwolnienia z opodatkowania od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy po stronie Spółki dzielonej wystąpi obowiązek w podatku VAT w związku z wydzieleniem Centrali (pytanie oznaczone we wniosku nr 3)...
 2. Czy Spółka dzielona będzie zobowiązana do korekty podatku naliczonego w związku z wydzieleniem Centrali (pytanie oznaczone we wniosku nr 4)...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad 1 (we wniosku Ad 3).

Z uwagi na to, że majątek przejmowany na skutek podziału przez wydzielenie przez Spółkę będzie stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa, po stronie Spółki dzielonej nie wystąpi obowiązek w podatku VAT w związku z wydzieleniem Centrali.

Ad 2 (we wniosku Ad 4).

Z uwagi na fakt, że majątek przejmowany na skutek podziału przez wydzielenie przez Spółkę będzie stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa, Spółka dzielona nie będzie zobowiązana do korekty podatku naliczonego w związku z wydzieleniem Centrali.

Ad 1.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), dalej: ustawa o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają „odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju”.

Natomiast na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy o VAT, przepisów ustawy nie stosuje się „do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa”.

W art. 2 pkt 27e ustawy o VAT zdefiniowane zostało pojęcie „zorganizowanej części przedsiębiorstwa” jako „organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania”.

Definicja zorganizowanej części przedsiębiorstwa zawarta w art. 2 pkt 27e ustawy o VAT jest tożsama co do treści z odpowiadającą jej definicją znajdującą się w art. 4a pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851, z późn. zm.), dalej: PDOP. Z tego powodu argumenty Wnioskodawcy przytoczone w uzasadnieniu stanowiska Wnioskodawcy w odniesieniu do pytania oznaczonego we wniosku nr 1 (w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych), a dotyczące kwalifikacji Centrali oraz Oddziału jako zorganizowanych części przedsiębiorstwa, znajdują zastosowanie także na gruncie ustawy o VAT.

Kwalifikacja składników majątku jako zorganizowanych części przedsiębiorstwa.

Definicja zorganizowanej części przedsiębiorstwa zawarta jest w art. 4a pkt 4 ustawy o PDOP. Zgodnie z ww. przepisem, przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa rozumie się organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania. W kontekście powyższego, dla zakwalifikowania danego zespołu składników majątkowych, jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa, konieczne jest spełnienie następujących przesłanek:

 • zespół składników majątkowych powinien być zorganizowany,
 • zespół składników majątkowych powinien być wyodrębniony pod względem organizacyjnym,
 • zespół składników majątkowych powinien być wyodrębniony pod względem finansowym,
 • zespół składników majątkowych powinien być wyodrębniony pod względem funkcjonalnym tak, aby mógł samodzielnie służyć wykonywaniu określonej działalności gospodarczej.

Stanowisko to znajduje potwierdzenie w orzecznictwie sądów administracyjnych, np. w wyroku NSA z dnia 12 maja 2011 r. (II FSK 2222/09), a także w indywidualnych interpretacjach przepisów prawa podatkowego wydawanych w imieniu Ministra Finansów, np. w interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach 26 listopada 2014 r. (IBPBI/2/423-1047/14/AK), interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie 17 października 2014 r. (IPPB5/423-703/14-5/MK), interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi 27 lipca 2012 r. (IPTPB3/423-137/12-4/MF), interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu 18 stycznia 2011 r. (ILPB3/423-840/10-4/EK).

Zdaniem Wnioskodawcy, w odniesieniu zarówno do Centrali, jak i Oddziału, wszystkie ww. przesłanki zostaną – spełnione:

Centrala oraz Oddział jako zorganizowane zespoły składników majątkowych.

Zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest sumą poszczególnych/przypadkowych składników. Aby stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa, zespół składników materialnych i niematerialnych powinien charakteryzować się odpowiednim stopniem zorganizowania, przy czym punktem odniesienia jest tutaj rola, jaką te składniki majątkowe odgrywają w funkcjonowaniu istniejącego przedsiębiorstwa. Istotne jest zatem, aby pomiędzy zespołem składników istniały takie powiązania i zależności, aby wspólnie (jako zorganizowany zespół) mogły służyć realizacji określonego celu gospodarczego. Powyższe znajduje potwierdzenie w interpretacjach indywidualnych wydawanych przez organy podatkowe (np. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 7 sierpnia 2014 r., ITPB3/423-251a/14/DK).

W kontekście powyższego należy podkreślić, że podstawą do wyodrębnienia w ramach Centrali oraz Oddziału składników materialnych i niematerialnych jest prowadzenie odrębnych rodzajów działalności gospodarczej, tj:

 1. polegającej na dystrybucji akcesoriów komputerowych oraz sprzętu elektronicznego (w przypadku Centrali), oraz
 2. w zakresie udostępniania zarządzania posiadanymi nieruchomościami (w przypadku Oddziału).

Składniki materialne i niematerialne Centrali oraz Oddziału będą zespołami, w ramach których wzajemne powiązania funkcjonalne i zależności umożliwiać będą wykonywanie zadań, do których zostały przeznaczone. Tym samym, wyselekcjonowanie i zestawienie razem składników Centrali oraz Oddziału nastąpi nie przypadkowo, ale ze względu na funkcje, jakie będą pełnić dla danego rodzaju działalności, a tym samym danej jednostki organizacyjnej (Centrala oraz Oddział).

Mając powyższe na względzie, zdaniem Wnioskodawcy, Centrala oraz Oddział stanowić będą zorganizowane zespoły składników majątkowych.

Wyodrębnienie organizacyjne.

Przepisy ustawy o PDOP nie wymieniają warunków, które muszą być spełnione, aby zespół składników materialnych i niematerialnych można uznać za wyodrębniony organizacyjnie. Jednakże, zgodnie z dominującą praktyką organów podatkowych, wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa występuje w strukturze organizacyjnej podatnika jako dział, wydział, oddział itd. (tak np. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia 7 sierpnia 2014 r., ITPB3/423-251a/14/DK oraz Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 18 stycznia 2011 r., ILPB3/423-840/10-4/EK). Ocena odrębności w tej płaszczyźnie powinna polegać na analizie umiejscowienia zespołu składników majątkowych w ramach struktury przedsiębiorstwa oraz ich zorganizowania i możliwości alokacji do zadań, których wykonywaniu mają służyć.

Oczywistym potwierdzeniem wyodrębnienia organizacyjnego obu jednostek jest to, że Oddział stanowi de facto samodzielny oddział Spółki dzielonej (z siedzibą w innej lokalizacji niż adres siedziby Spółki dzielonej) powołany uchwałą zarządu, zarejestrowany w KRS, sporządzający odrębne od Centrali sprawozdanie finansowe, jak również posiadający osobę dedykowaną do zarządzania Oddziałem (osobę niezasiadającą w strukturach zarządczych Centrali).

Ponadto, poza elementami formalnymi, wyodrębnienie organizacyjne obu jednostek wynika również z aspektów natury faktycznej, takich jak podział realizowanych zadań oraz oddzielenie funkcji przypisanych do tych zadań. Istotnym czynnikiem świadczącym o wyodrębnieniu organizacyjnym jest także czynnik ludzki, czyli personel przyporządkowany odrębnie do Centrali oraz Oddziału, i tym samym dedykowany do wykonywania zadań przypisanych do tych jednostek.

Faktyczne wyodrębnienie organizacyjne ma miejsce także na innych płaszczyznach. W szczególności, możliwe jest ścisłe przypisanie do Centrali oraz Oddziału osobnych składników majątku. Do Centrali przypisany został zespół kluczowych składników majątku przeznaczonych do realizacji zadań związanych z dystrybucją akcesoriów komputerowych oraz sprzętu elektronicznego, podczas gdy do Oddziału przyporządkowane zostały składniki majątku związane z udostępnianiem i zarządzaniem posiadanymi nieruchomościami. Należy zatem uznać, że składniki Centrali oraz Oddziału tworzą w ramach przedsiębiorstwa Spółki dzielonej wyodrębnione struktury, zorganizowane tak, aby umożliwić prowadzenie tego rodzaju działalności, do której zostały przypisane.

W świetle powyższego, w ocenie Wnioskodawcy Centrala oraz Oddział stanowią zorganizowane zespoły składników majątkowych, wyodrębnione w ramach przedsiębiorstwa Spółki dzielonej pod względem organizacyjnym.

Wyodrębnienie finansowe.

Ustawa o PDOP nie zawiera wytycznych odnośnie wyodrębnienia finansowego. W szczególności, ani prowadzenie osobnych ksiąg rachunkowych, ani sporządzanie sprawozdania finansowego (czyli zakwalifikowanie do kategorii „samobilansującego się oddziału”) nie jest wymienione wśród warunków niezbędnych do tego, by dany zespół składników i zobowiązań mógł zostać uznany za zorganizowaną część przedsiębiorstwa. Niemniej, biorąc pod uwagę, że Oddział funkcjonuje jako wyodrębniony oddział Spółki dzielonej, ma siedzibę w innej lokalizacji niż Centrala, sporządza osobne od Centrali sprawozdanie finansowe (tzw. oddział samobilansujący się), w przedstawionym zdarzeniu przyszłym szczególnie zasadne jest stwierdzenie, że Centrala oraz Oddział charakteryzują się wyodrębnieniem finansowym.

Wyodrębnienie finansowe oznacza sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa. W sytuacji wyodrębnienia finansowego możliwe jest oddzielenie finansów zorganizowanej części przedsiębiorstwa od jego pozostałej części (w tym odrębne regulowanie zobowiązań oraz przyjmowanie należności zorganizowanej części przedsiębiorstwa). Zorganizowana część przedsiębiorstwa jest w stanie samodzielnie prowadzić działalność i istnieć niezależnie od przedsiębiorstwa głównego. Ważne jest, aby należności i zobowiązana były wyodrębnione i dały się przyporządkować do wyodrębnionego majątku (tak, aby można było przejąć funkcje gospodarcze). Takie stanowisko zaprezentował np. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia 7 sierpnia 2014 r., ITPB3/423-251a/14/DK. Jednocześnie, organy podatkowe potwierdzają, że „Wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej (...)” (tak np. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 18 stycznia 2011 r., ILPB3/423-840/10-4/EK).

Należy wskazać, że Spółka dzielona posiada narzędzia rachunkowe pozwalające na przypisanie poszczególnych przychodów i kosztów oraz aktywów i pasywów do Centrali, jak również Oddziału. Możliwe będzie również dokonanie oceny rentowności i efektywności działalności Centrali oraz Oddziału, jak również wyodrębnienie w tabeli amortyzacyjnej środków trwałych wartości umorzeń i amortyzacji przypadających zarówno na Centralę, jak również na Oddział. Zarówno działalność Centrali, jak też Oddziału będzie generować przychody, które będą przypisane do jednej z tych jednostek.

Mając na uwadze powyższe, stwierdzić należy, że możliwe jest w ramach finansów całego przedsiębiorstwa Spółki dzielonej oddzielenie finansów Centrali od finansów Oddziału, co potwierdza, że każda z tych jednostek stanowi zespół składników majątkowych wyodrębnionych pod względem finansowym.

Wyodrębnienie funkcjonalne i zdolność do działania jako samodzielny podmiot.

Zdaniem Wnioskodawcy, dla oceny odrębności funkcjonalnej istotny jest fakt, że przedmiot działalności Centrali oraz Oddziału stanowią odrębne obszary działalności Spółki dzielonej. Przypisane do tych jednostek zespoły składników majątkowych i ich struktura organizacyjna będą pozwalać na samodzielną realizację zadań odpowiednio z zakresu dystrybucji akcesoriów komputerowych oraz sprzętu elektronicznego (w przypadku Centrali), jak również w zakresie udostępniania i zarządzania posiadanymi nieruchomościami (w przypadku Oddziału).

W opinii Wnioskodawcy, z funkcjonalnego punktu widzenia, Centrala oraz Oddział, jako odrębne podmioty (w wyniku podziału przez wydzielenie do Udziałowca), będą w stanie kontynuować realizację swoich wcześniejszych zadań oraz samodzielnie funkcjonować na rynku. Centrala oraz Oddział będą miały zdolność do niezależnego działania gospodarczego, jako samodzielne podmioty gospodarcze. W tym zakresie, Wnioskodawca chciałby wskazać, że Centrala jest wyposażona we wszelkie aktywa i pasywa niezbędne do realizacji zadań, które mogą zostać mu powierzone, a tym samym składniki majątkowe wchodzące w skład Centrali umożliwią Udziałowcowi prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na dystrybucji akcesoriów komputerowych oraz sprzętu elektronicznego. Podobnie Oddział został wyposażony w aktywa i pasywa niezbędne do realizacji zadań, które mogą być mu powierzone, a tym samym składniki majątkowe wchodzące w skład Oddziału umożliwią Spółce dzielonej prowadzenie działalności polegającej na udostępnianiu i zarządzaniu posiadanymi nieruchomościami.

Istotnym argumentem przemawiającym za uznaniem, że zarówno Centrala, jak również Oddział stanowią zorganizowane i wyodrębnione funkcjonalnie części przedsiębiorstwa Spółki dzielonej jest fakt, że do każdej z tych jednostek został przydzielony personel posiadający odpowiednie kompetencje i doświadczenie w zakresie zadań przypisanych do tych jednostek. Tym samym, podmiot przejmujący Centralę, w oparciu o aktywa i pasywa przypisane do tej jednostki oraz zasoby ludzkie i kontakty handlowe będzie mógł kontynuować prowadzenie działalności w analogicznym zakresie. Podobnie w przypadku Spółki dzielonej, Oddział pozostający w strukturach Spółki dzielonej w oparciu o aktywa i pasywa przypisane do tej jednostki oraz zasoby ludzkie i kontakty handlowe, będzie mógł kontynuować prowadzenie działalności w analogicznym zakresie.

Ponieważ każda z jednostek będzie generować dochody z innych rodzajów działalności, to należy je uznać za jednostki gospodarcze prowadzące de facto odrębne i niezależne względem siebie działalności gospodarcze.

Zdaniem Wnioskodawcy powyższe przesądza o tym, że zarówno Centrala, jak również Oddział stanowią zorganizowane zespoły składników majątkowych, wyodrębnione pod względem funkcjonalnym i zdolne do samodzielnego funkcjonowania jako odrębne przedsiębiorstwa.

Podsumowanie.

W świetle wyżej przedstawionych argumentów, zdaniem Wnioskodawcy, zarówno Centrala, jak również Oddział są wyodrębnionymi organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie zespołami składników przeznaczonych do realizacji określonych zadań z zakresu dystrybucji akcesoriów komputerowych oraz sprzętu elektronicznego (w przypadku Centrali), jak również w zakresie udostępniania i zarządzania posiadanymi nieruchomościami (w przypadku Oddziału), które zarazem mogą stanowić niezależne przedsiębiorstwa samodzielnie realizujące te zadania i funkcjonujące na rynku. W konsekwencji, należy stwierdzić, że Centrala oraz Oddział stanowią zorganizowane części przedsiębiorstwa (...).

Z uwagi na to, że zdaniem Wnioskodawcy część majątku podlegająca wydzieleniu do Udziałowca stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa, to czynność ta nie będzie podlegała opodatkowaniu VAT, a w związku z nią po stronie Spółki dzielonej nie wystąpi obowiązek w podatku VAT.

Wnioskodawca pragnie wskazać, że analogiczne stanowisko zajmuje Minister Finansów w wydawanych interpretacjach indywidualnych np.:

 • Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 19 lutego 2013 r., sygn. IPPP2/443-1253/12-2/KOM: „Biorąc pod uwagę opis sprawy oraz powołane przepisy prawa podatkowego stwierdzić należy, iż wymienione we wniosku składniki przedsiębiorstwa »N« wyodrębnione z majątku Spółki związane ze świadczeniem przez ten podmiot pozostałych usługami, innych niż usługi przechowywania dokumentacji posiadają cechy wymienione w art. 2 pkt 27e ustawy i tym samym spełniają definicję zorganizowanej części przedsiębiorstwa. W związku z powyższym, transakcja przeniesienia tego majątku do nowej Spółki »N« w ramach podziału przez wydzielenie w trybie art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych będzie czynnością niepodlegającą przepisom ustawy o podatku od towarów i usług, zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy”.
 • Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 7 marca 2013 r., sygn. IPPP2/443-42/13-2/DG: „Zatem w świetle przedstawionego przez Wnioskodawcę zdarzenia przyszłego oraz powołanego przepisu art. 2 pkt 27e ustawy o podatku od towarów i usług, należy stwierdzić, że wymienione we wniosku składniki przedsiębiorstwa posiadają cechy wymienione w art. 2 pkt 27e ustawy o podatku od towarów i usług i mieszczą się w pojęciu »zorganizowanej części przedsiębiorstwa«. W konsekwencji powyższego stwierdzić należy, iż transakcja przeniesienia Oddziału w postaci Działalności farmaceutycznej do Spółki zależnej /spółki z o.o./ w ramach podziału przez wydzielenie w trybie art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, będzie podlegać wyłączeniu od opodatkowania podatkiem od towarów i usług, zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy”.
 • Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 13 grudnia 2011 r., sygn. IBPP3/443-1041/11/PH: „Mając na uwadze przedstawione zdarzenie przyszłe oraz powołane przepisy należy stwierdzić, że skoro będąca przedmiotem wydzielenia część Spółki wydzielona jest w ramach Spółki w sposób organizacyjny, finansowy i funkcjonalny, stanowiąc zespół składników majątkowych (materialnych i niematerialnych) jak również należności i zobowiązań, przeznaczony do realizacji ściśle określonych zadań gospodarczych, to w przypadku gdy w momencie jego przekazania posiadać będzie cechy wymienione w art. 2 pkt 27e ustawy – stanowić będzie zorganizowaną część przedsiębiorstwa. W konsekwencji przeniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa na nowo zawiązaną spółkę, nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy o VAT”.

Ad 2 .

Zasady dotyczące sposobu i terminu dokonywania korekt podatku naliczonego oraz podmiotu zobowiązanego do dokonania korekty zostały określone w art. 91 ustawy o VAT.

Stosownie do treści art. 91 ust. 1 ustawy o VAT: „Po zakończeniu roku, w którym podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, o którym mowa w art. 86 ust. 1, jest on obowiązany dokonać korekty kwoty podatku odliczonego zgodnie z art. 90 ust. 2-10, z uwzględnieniem proporcji obliczonej w sposób określony w art. 90 ust. 2-6 lub 10 lub przepisach wydanych na podstawie art. 90 ust. 11 i 12, dla zakończonego roku podatkowego”.

Przepis art. 91 ust. 2 ustawy o VAT stanowi, że „w przypadku towarów i usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, a także gruntów i praw wieczystego użytkowania gruntów, jeżeli zostały zaliczone do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych nabywcy, z wyłączeniem tych, których wartość początkowa nie przekracza 15.000 zł, korekty, o której mowa w ust. 1, podatnik dokonuje w ciągu 5 kolejnych lat, a w przypadku nieruchomości i praw wieczystego użytkowania gruntów – w ciągu 10 lat, licząc od roku, w którym zostały oddane do użytkowania. Roczna korekta w przypadku, o którym mowa w zdaniu pierwszym, dotyczy jednej piątej, a w przypadku nieruchomości i praw wieczystego użytkowania gruntów – jednej dziesiątej kwoty podatku naliczonego przy ich nabyciu lub wytworzeniu. W przypadku środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, których wartość początkowa nie przekracza 15.000 zł, przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio, z tym że korekty dokonuje się po zakończeniu roku, w którym zostały oddane do użytkowania”.

Ponadto, w świetle art. 91 ust. 4 ustawy o VAT, w przypadku gdy w okresie korekty, o której mowa w ust. 2, nastąpi sprzedaż towarów lub usług, o których mowa w ust. 2, lub towary te zostaną opodatkowane zgodnie z art. 14, uważa się, że te towary lub usługi są nadal wykorzystywane na potrzeby czynności podlegających opodatkowaniu u tego podatnika, aż do końca okresu korekty”.

Zgodnie z brzmieniem art. 91 ust. 7 ustawy o VAT, „Przepisy ust. 1-6 stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy podatnik miał prawo do obniżenia kwot podatku należnego o całą kwotę podatku naliczonego od wykorzystywanego przez siebie towaru lub usługi i dokonał takiego obniżenia, albo nie miał takiego prawa, a następnie zmieniło się prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tego towaru lub usługi”.

Przy czym zgodnie art. 91 ust. 9 ustawy o VAT w przypadku transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa korekta określona w ust. 1-8 jest dokonywana przez nabywcę przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części.

Biorąc powyższe pod uwagę, Spółka dzielona nie będzie zobowiązana do dokonania jakiejkolwiek korekty wcześniej odliczonego VAT w związku planowanym podziałem przez wydzielenie. Obowiązek dokonania ewentualnej korekty podatku naliczonego, zgodnie z art. 91 ust. 9 ustawy, zostanie przeniesiony na otrzymującego zorganizowaną część przedsiębiorstwa (tj. Centralę), czyli w analizowanym przypadku na Udziałowca.

Mając na uwadze argumenty przytoczone w uzasadnieniu stanowiska Wnioskodawcy w zakresie pytania 1, zdaniem Wnioskodawcy należy stwierdzić, że część majątku podlegająca wydzieleniu do Spółki stanowić będzie zorganizowaną część przedsiębiorstwa, a w konsekwencji Spółka dzielona nie będzie zobowiązana do dokonania korekty wcześniej odliczonego podatku VAT.

Mając świadomość, że interpretacje indywidualne mają moc wiążącą jedynie w indywidualnych sprawach, w których zostały wydane, Wnioskodawca pragnie wskazać, że stanowisko, zgodnie z którym w przypadku podziału przez wydzielenie nie wystąpi u Spółki dzielonej obowiązek korekty podatku odliczonego znajduje swoje potwierdzenie w wydawanych interpretacjach prawa podatkowego:

 • Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 3 czerwca 2013 r., sygn. ILPP1/443-177/13-4/MD: „Wobec powyższego należy stwierdzić, że Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do dokonania jakiejkolwiek korekty wcześniej odliczonego podatku od towarów i usług w związku z wniesieniem Oddziału C. i Oddziału B. w postaci zorganizowanych części przedsiębiorstwa w ramach podziału przez wydzielenie do nowo zawiązanych spółek. Obowiązek dokonania ewentualnej korekty podatku naliczonego, zgodnie z art. 91 ust. 9 ustawy, zostanie przeniesiony na otrzymującego zorganizowane części przedsiębiorstwa, czyli w analizowanym przypadku na nowo zawiązane spółki”.
 • Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 19 kwietnia 2013 r., sygn. IBPP4/443-30/13/EK: „Mając na uwadze powyższe oraz treść powołanych przepisów należy stwierdzić, iż jeżeli przedmiotem zbycia będzie – jak wynika z treści wniosku – wyodrębniony organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie w Spółce ww. zespół składników, to będzie on stanowił zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o podatku od towarów i usług. Zatem transakcja ta będzie wyłączona z opodatkowania podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy. W konsekwencji, Wnioskodawca nie będzie obowiązany do dokonania ewentualnych korekt podatku naliczonego, bowiem zgodnie z art. 91 ust. 9 ww. ustawy obowiązek ten ciąży na nabywcy zorganizowanej części przedsiębiorstwa”.
 • Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 7 lutego 2013 r., sygn. ILPP1/443-1033/12-8/AI: „Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do dokonania jakiejkolwiek korekty wcześniej odliczonego podatku od towarów i usług w związku z wniesieniem majątku w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa do Spółki Przejmującej w ramach podziału przez wydzielenie. Obowiązek dokonania ewentualnej korekty podatku naliczonego, zgodnie z art. 91 ust. 9 ustawy, zostanie przeniesiony na otrzymującego zorganizowaną część przedsiębiorstwa, czyli w analizowanym przypadku na Spółkę Przejmującą”.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tut. Organ informuje ponadto, że w niniejszej interpretacji załatwiono wniosek w części dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stwierdzenia, czy w związku z wydzieleniem Centrali, po stronie Spółki dzielonej wystąpi obowiązek w podatku VAT (pytanie oznaczone we wniosku nr 3) oraz czy Spółka dzielona będzie zobowiązana do korekty podatku naliczonego (pytanie oznaczone we wniosku nr 4). Wniosek w części dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych zostanie załatwiony odrębnym pismem.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.