ILPP5/4512-1-16/16-4/AG | Interpretacja indywidualna

Podatek od towarów i usług w zakresie stwierdzenia, czy wydzielone ze Spółki składniki majątku składające się na ZCP Usługi stanowią zorganizowaną część przedsiębiorstwa oraz wyłączenia od opodatkowania czynności przeniesienia tej części majątku do innego podmiotu dokonanej w związku z podziałem Spółki przez wydzielenie.
ILPP5/4512-1-16/16-4/AGinterpretacja indywidualna
 1. czynności niepodlegające opodatkowaniu
 2. podział spółki
 3. podział spółki przez wydzielenie
 4. zorganizowana część przedsiębiorstwa
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Przepisy ogólne -> Definicje legalne
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Wyłączenia

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki akcyjnej, reprezentowanej przez pełnomocnika doradcę podatkowego przedstawione we wniosku z dnia 18 stycznia 2016 r. (data wpływu 20 stycznia 2016 r.), uzupełnionym pismem z dnia 29 marca 2016 r. (data wpływu 31 marca 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stwierdzenia, czy wydzielone ze Spółki składniki majątku składające się na ZCP Usługi stanowią zorganizowaną część przedsiębiorstwa oraz wyłączenia od opodatkowania czynności przeniesienia tej części majątku do innego podmiotu dokonanej w związku z podziałem Spółki przez wydzielenie – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 stycznia 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stwierdzenia, czy wydzielone ze Spółki składniki majątku składające się na ZCP Usługi stanowią zorganizowaną część przedsiębiorstwa oraz wyłączenia od opodatkowania czynności przeniesienia tej części majątku do innego podmiotu dokonanej w związku z podziałem Spółki przez wydzielenie. Wniosek uzupełniono pismem z dnia 29 marca 2016 r. o doprecyzowanie przedstawionego opisu sprawy i wskazanie sposobu doręczenia rozstrzygnięcia.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka prowadzi działalność gospodarczą w zakresie zarządzania nieruchomościami oraz świadczy usługi Pogotowia Technicznego oraz usługi nadzoru technicznego. Na dzień 31 października 2015 r. Spółka zatrudniała 147 pracowników.

Profil działalności Spółki składa się z:

 1. zarządzania zasobem nieruchomości wspólnot mieszkaniowych i innych podmiotów (na zlecenie),
 2. zarządzania zasobem nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym,
 3. zarządzania nieruchomościami własnymi Spółki,
 4. usług Pogotowia Technicznego, usług remontowych oraz usuwania awarii oraz usług nadzoru technicznego.

Wskazane wyżej piony tworzą obecnie całość gospodarczą niemniej są wyodrębnione funkcjonalnie w ramach przedsiębiorstwa, w podziale na:

 • Zorganizowaną Część Przedsiębiorstwa Usługi (dalej: ZCP Usługi),
 • Spółkę – Zorganizowana Część Przedsiębiorstwa – Nieruchomości (dalej: ZCP Nieruchomości).

W przyszłości Wnioskodawca planuje dokonać podziału przedsiębiorstwa przez wydzielenie ZCP Usługi, na którą składać się będą wymienione powyżej wyodrębnione organizacyjnie działy oznaczone numerami 1, 2, 4, tj. zarządzanie nieruchomościami wspólnot mieszkaniowych, zarządzanie zasobem nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym oraz pogotowie techniczne. Wyodrębniony przez Wnioskodawcę zespół składników materialnych i niematerialnych zostanie wniesiony do spółki będącej podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych.

Przeniesienie ZCP Usługi nastąpi w drodze:

 • podziału przez wydzielenie w rozumieniu art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych (ustawa Kodeks spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r. Dz. U. 2013.1030 j.t. z późn. zm.), w wyniku którego stanowiący zorganizowaną część przedsiębiorstwa ZCP Usługi zostanie przeniesiony do innej spółki, oraz
 • przejścia pracowników ZCP Usługi do innej spółki na mocy art. 23 (1) Kodeksu pracy (ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. Dz. U. 2014.1502 j.t. z późn. zm.).

Zespół składników materialnych i niematerialnych opisany w stanie faktycznym jest obecnie wyodrębniony w strukturze organizacyjnej Spółki. Wnioskodawca wskazuje, że tworzy go pięć jednostek organizacyjnych, działy i samodzielne stanowiska pracy. Wyodrębnienie organizacyjne tej części przedsiębiorstwa zostało dokonane na podstawie regulaminu organizacyjnego wprowadzonego przez Spółkę stosowną uchwałą.

Aktualnie wyodrębniona część przedsiębiorstwa Spółki nie posiada autonomii w podejmowaniu decyzji dotyczących prowadzonej działalności. Całość przedsiębiorstwa podlega Zarządowi Spółki, natomiast poszczególne komórki (działy) posiadają swoich kierowników, którzy koordynują wykonywane przez te działy zadania.

Wyodrębnione w ramach Spółki zespoły składników materialnych i niematerialnych wymagają dla celów funkcjonowania i realizowania określonych zadań gospodarczych umieszczenia w stałych placówkach – lokalach i wyodrębnionych nieruchomościach.

ZCP Usługi jest obecnie wyodrębniony finansowo w ten sposób, że posiada odrębne konta księgowe na których ewidencjonowane są zdarzenia gospodarcze, przygotowuje własny bilans i rachunek zysków i strat. Odrębnie są również rozliczane wynagrodzenia pracowników dla których przygotowywana jest lista płac. Listy płac przygotowywane są odrębnie dla każdej jednostki organizacyjnej. Obecnie w Spółce wydzielone są kapitały dla ZCP Nieruchomości oraz ZCP Usługi.

W wyniku wyodrębnienia działalności ZCP Usługi w Spółce pozostanie zarządzanie nieruchomościami własnymi wraz z usługami polegającymi na prowadzeniu sekretariatu, kalendarza spotkań, obsługi i koordynacji korespondencji zewnętrznej i wewnętrznej oraz usługami planistycznymi (ZCP Nieruchomości).

Do ZCP Nieruchomości przypisane są następujące aktywa materialne i niematerialne oraz zobowiązania:

 • nieruchomości własne Spółki wniesione do Spółki aportem oraz jedna nieruchomość nabyta przez Spółkę w drodze zasiedzenia,
 • sprzęt informatyczny wykorzystywany do pracy przez pracowników przypisanych do tej części przedsiębiorstwa,
 • meble i wyposażenie biurowe wykorzystywane w pracy przez ww. pracowników,
 • środki pieniężne,
 • wierzytelności oraz zobowiązania wynikające z umów związanych z odbiorcami usług wynajmu nieruchomości własnych oraz umowy związane z nabywaniem usług przez tę wyodrębnianą zorganizowaną część przedsiębiorstwa. ZCP Nieruchomości planuje realizować przychody z wynajmu nieruchomości własnych oraz z lokowania wolnych środków pieniężnych.

W ramach zaplecza kadrowego w ZCP Nieruchomości aktualnie działa obecny Prezes Spółki oraz pracownik zajmujący się administracją tego pionu działalności Spółki, planowaniem i przygotowaniem analiz niezbędnych do jego funkcjonowania. Spółka planuje w przyszłości korzystać z usług outsourcingu księgowego i kadrowego.

W ramach wyodrębnienia finansowego wydzielone są odrębne konta księgowe, na których ewidencjonowane są przychody koszty tego pionu działalności. Dla własnych celów Spółka sporządza odrębny bilans oraz rachunek zysków i strat dotyczący tego działu.

W piśmie z dnia 29 marca 2016 r., będącym uzupełnieniem wniosku, Zainteresowany poinformował, że:

 1. W skład ZCP Usługi wchodzą składniki materialne i niematerialne takie jak:
  1. wartości niematerialne i prawne (licencje programów komputerowych),
  2. środki trwałe, w tym: urządzenia techniczne (np. sprzęt informatyczny, sprzęt specjalistyczny Pogotowia Technicznego), środki transportu, wyposażenie (np. meble),
  3. zapasy materiałów,
  4. wierzytelności.
  Składniki majątkowe ZCP Usługi są ze sobą powiązane funkcjonalnie i przeznaczone do realizacji zadań trzech wydzielanych obszarów działalności gospodarczej.
 2. ZCP Usługi obejmuje również zobowiązania i rezerwy na zobowiązania związane z prowadzoną działalnością.
 3. Spółka prowadzi trzy rodzaje/piony działalności gospodarczej:
  1. Zarządzanie nieruchomościami na zlecenie,
  2. Zarządzanie nieruchomościami na podstawie art. 752 kc,
  3. Pogotowie Techniczne.
  W skład ZCP Usługi wchodzą 4 jednostki organizacyjne zajmujące się obsługą administracyjną zarządzanych nieruchomości (Biura Obsługi Mieszkańców) oraz jedna jednostka organizacyjna zajmująca się obsługą techniczną nieruchomości (Pogotowie Techniczne), a więc razem jest pięć jednostek organizacyjnych.
 4. Spółka nie świadczy już usług pośrednictwa finansowego.
 5. ZCP Usługi jest obecnie wyodrębniony finansowo w ten sposób, że posiada odrębne konta księgowe, na których ewidencjonowane są zdarzenia gospodarcze, co oznacza, że możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
 6. Na dzień dzisiejszy w przyjętej strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa funkcjonuje jednoosobowy Zarząd Spółki. Uniemożliwia to niezależne działanie gospodarcze ZCP Usługi i ZCP Nieruchomości jako samodzielne podmioty gospodarcze. W momencie wydzielenia Zarząd Spółki będzie organem (...) (ZCP Nieruchomości).
 7. Nie dojdzie do przeniesienia tytułów prawnych. Obecnie działalność jest prowadzona w nieruchomościach stanowiących własność Spółki, w części przypisanej do ZCP Nieruchomości. Działalność ZCP Usługi może być nadal prowadzona w zajmowanych jednostkach terenowych przy zawarciu umów najmu/dzierżawy ze spółką powstałą na bazie ZCP Nieruchomości. Działalność jednej jednostki organizacyjnej jest prowadzona w nieruchomości zajmowanej przez Spółkę na bazie umowy użyczenia. W sytuacji tej nieruchomości również nie dojdzie do przeniesienia prawa.
 8. Przedmiotem przeniesienia do „innej spółki” będą wszystkie składniki majątku związane z wyodrębnioną częścią przedsiębiorstwa (ZCP Usługi), w tym wszystkie zobowiązania i należności.
 9. Według informacji posiadanych przez Spółkę (...), spółka przejmująca będzie nieprzerwanie kontynuować działalność w zakresie obecnie prowadzonym przez ZCP Usługi.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy ZCP Usługi stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o VAT...
 2. Czy wydzielenie ze Spółki i przeniesienie do innej spółki, stanowiącego zorganizowaną część przedsiębiorstwa ZCP Usługi, w drodze podziału przez wydzielenie zgodnie z art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych nie podlega opodatkowaniu VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad 1.

ZCP Usługi stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa (ZCP) w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o VAT.

Ad 2.

Wydzielenie i przeniesienie do innej spółki prawa handlowego, ZCP Usługi zgodnie z art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa nie podlega opodatkowaniu VAT.

Uzasadnienie

Ad 1.

Definicja zorganizowanej części przedsiębiorstwa została zawarta w przepisie art. 2 pkt 27e ustawy o VAT. Zgodnie z treścią tego przepisu, przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa rozumie się cyt.:

(...) organizacyjnie finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania”.

W świetle cytowanego przepisu ZCP stanowi:

 1. zespół składników obejmujący składniki materialne i niematerialne, w tym zobowiązania,
 2. zespół składników wyodrębniony organizacyjnie w istniejącym przedsiębiorstwie,
 3. zespół składników wyodrębniony finansowo w istniejącym przedsiębiorstwie,
 4. zespół składników przeznaczony do realizacji określonych zadań gospodarczych, który mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Rozpatrując powyższy warunek na gruncie bogatej i jednolitej linii orzeczniczej sądów administracyjnych oraz interpretacji Ministra Finansów należy stwierdzić, że zarówno w opinii sądów jak i Ministra Finansów warunek ten uważa się za spełniony w sytuacji, kiedy elementy ZCP pozostają we wzajemnych relacjach i można mówić o nich jak o zespole przeznaczonym do realizacji określonych funkcji cyt.:

Dla uznania istnienia przedsiębiorstwa, bądź też jego zorganizowanej części nie wystarczy potencjalna czy teoretyczna możliwość zaliczenia pojedynczego składnika majątkowego w poczet składników majątkowych przedsiębiorstwa ale koniecznym jest aby w dacie wniesienia aportu, zespół składników majątkowych będących przedmiotem zbycia charakteryzował się rzeczywistym zorganizowaniem składników niematerialnych i materialnych w stopniu umożliwiającym faktyczne prowadzenie działalności gospodarczej” – wyrok WSA w Rzeszowie z 26 marca 2015 r., sygn. I SA/Rz 837/14.

Podobnie: WSA w Gdańsku – wyrok z 7 września 2010 r., sygn. I SA/Gd 396/10; WSA w Szczecinie – wyrok z 2 czerwca 2011 r., sygn. I SA/Sz 198/11 (podtrzymany przez NSA – wyrok z 25 czerwca 2013 r., sygn.: II FSK 2183/11); WSA w Warszawie – wyrok z 9 października 2009 r., sygn. III SA/Wa 674/09 (podtrzymany przez NSA – wyrok z 12 maja 2011 r., sygn. II FSK 2222/09).

Takie samo stanowisko prezentowane jest w interpretacjach indywidualnych prawa podatkowego cyt.:

Zatem składniki materialne i niematerialne wchodzące w skład przedsiębiorstwa powinny pozostawać ze sobą we wzajemnych relacjach w ten sposób, iż można mówić o nich jako o zespole, a nie zbiorze pewnych elementów. Istotne jest, aby w zbywanym przedsiębiorstwie zachowane zostały funkcjonalne związki pomiędzy poszczególnymi składnikami, tak żeby przekazana masa mogła posłużyć kontynuowaniu określonej działalności gospodarczej” – interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 9 czerwca 2009 r., sygn. ILPP1/443-381/09-2/M.

Należy podkreślić, że w przedmiotowym stanie faktycznym ZCP tworzyć będą pozostające we wzajemnych relacjach wszystkie składniki materialne, niematerialne, zobowiązania oraz wszyscy pracownicy związani z działalnością usługową.

Warunek 2 – Wyodrębnienie organizacyjne.

Wyodrębnienie organizacyjne ZCP Usługi w formie ZCP nastąpi w drodze uchwały Zarządu Spółki, ZCP Usługi tworzyć będą następujące działy:

 1. zarządzanie nieruchomościami wspólnot mieszkaniowych i innych podmiotów (na zlecenie), świadczenie usług pośrednictwa finansowego między wspólnotami mieszkaniowymi a instytucjami finansowymi (banki) w zakresie pozyskiwania kredytów na termomodernizację nieruchomości,
 2. zarządzanie zasobem nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym,
 3. usługi Pogotowia Technicznego, usługi remontowe oraz usługi nadzoru technicznego.

Całość zbywanych składników materialnych oraz niematerialnych służy do prowadzenia działalności w ramach wskazanych wyżej 3 pionów działalności gospodarczej występujących u Wnioskodawcy. Wyodrębnienie organizacyjne istnieje faktycznie, gdyż zbywane składniki są funkcjonalnie związane i służą do prowadzenia działalności polegającej na świadczeniu usług związanych z zarządzaniem nieruchomościami wspólnot mieszkaniowych i innych podmiotów, w tym na świadczeniu usług pośrednictwa finansowego między wspólnotami mieszkaniowymi a instytucjami finansowymi (banki) w zakresie pozyskiwania kredytów na termomodernizację nieruchomości, zarządzaniu zasobem nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, świadczeniu usług Pogotowia Technicznego i nadzoru technicznego. Do wyodrębnianej części przedsiębiorstwa przejdą także pracownicy zajmujący stanowiska w wyodrębnianych działach.

Wyodrębnienie organizacyjne wyżej wymienionych działów obejmować będzie nie tylko ich pracowników, ale również inne aktywa związane z ich działalnością np. majątek trwały, umowy, zobowiązania i inne elementy wskazane w stanie faktycznym.

Rozpatrując warunek wyodrębnienia organizacyjnego na gruncie jednolitych interpretacji Ministra Finansów warunek ten uważa się za spełniony jeżeli spełnione są poniższe kryteria:

 • ZCP posiada określone miejsce w strukturze organizacyjnej podmiotu gospodarczego jako np. dział, wydział, oddział itp. oraz
 • wyodrębnienie organizacyjne ZCP następuje na podstawie statutu, regulaminu, uchwały, zarządzenia wewnętrznego lub innego aktu o podobnym charakterze.

Takie stanowisko prezentuje m.in.: Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi – interpretacja z 11 marca 2015 r., sygn. IPTPB3/423-415/14-4/KJ cyt.:

(...) przyjmuje się, że o spełnieniu tej przesłanki można mówić, gdy zorganizowana część przedsiębiorstwa ma swoje miejsce w strukturze organizacyjnej danego przedsiębiorstwa. Ponadto, takie organizacyjne wydzielenie powinno być dokonane na podstawie statutu, regulaminu lub innego aktu wewnętrznego o podobnym charakterze”.

Biorąc pod uwagę powyższe wyjaśnienia i uzasadnienie, nie ulega wątpliwości, że warunek wyodrębnienia organizacyjnego ZCP Usługi jako ZCP jest spełniony w odniesieniu do obydwu wyżej wymienionych kryteriów.

Warunek 3 – Wyodrębnienie finansowe.

ZCP Usługi jest obecnie wyodrębniony finansowo w ten sposób, że posiada odrębne konta księgowe na których ewidencjonowane są zdarzenia gospodarcze, przygotowuje własny bilans i rachunek zysków i strat. Odrębnie są również rozliczane wynagrodzenia pracowników dla których przygotowywana jest lista płac.

Rozpatrując warunek wyodrębnienia finansowego na gruncie jednolitych interpretacji Ministra Finansów warunek ten uważa się za spełniony, jeżeli istnieje możliwość przyporządkowania przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych. Wyodrębnienie finansowe nie oznacza pełnej samodzielności finansowej cyt.:

Wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej, lecz sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa” – wyrok WSA w Krakowie z dnia 15 kwietnia 2010 r., sygn. I SA/Kr 31/10 (podtrzymany przez NSA – wyrok z 23 marca 2012 r., sygn. II FSK 1643/10).

Biorąc pod uwagę powyższe wyjaśnienia i uzasadnienie, warunek finansowego wyodrębnienia ZCP Usługi ze struktury finansowej Spółki jest całkowicie spełniony.

Warunek 4 – Wyodrębnienie funkcjonalne.

ZCP Usługi stanowić będzie odrębną i kompletną całość również pod względem funkcjonalnym. W jego skład wchodzić będą bowiem wszystkie składniki materialne i niematerialne, w tym zobowiązania oraz wszyscy pracownicy niezbędni do wykonywania poszczególnych funkcji.

Zespół ten będzie także realizował określone zadania gospodarcze, tj.:

 • zarządzanie nieruchomościami na zlecenie, w tym świadczenie usług pośrednictwa finansowego między wspólnotami mieszkaniowymi a instytucjami finansowymi (banki) w zakresie pozyskiwania kredytów na termomodernizację nieruchomości,
 • zarządzanie nieruchomościami o nieuregulowanym stanie prawnym,
 • świadczenie usług Pogotowia Technicznego, nadzoru technicznego oraz usług remontowych.

Zespół posiada także zdolność do niezależnego działania gospodarczego jako samodzielny podmiot gospodarczy w ramach istniejącego przedsiębiorstwa. W ocenie Wnioskodawcy mógłby on zatem tworzyć niezależne przedsiębiorstwo, stanowiące samodzielne źródło przychodu Wnioskodawcy.

Rozpatrując powyższy warunek na gruncie bogatej i jednolitej linii orzeczniczej sądów administracyjnych oraz interpretacji Ministra Finansów należy stwierdzić, że zarówno w opinii sądów jak i Ministra Finansów warunek ten uważa się za spełniony w sytuacji, gdy zespół składników tworzących ZCP przeznaczony jest do samodzielnej realizacji określonych zadań gospodarczych w ramach istniejącego przedsiębiorstwa. Składniki stanowiące ZCP muszą umożliwiać podjęcie działalności gospodarczej w dotychczasowym zakresie, pomimo ich odłączenia od podmiotu, w ramach którego realizowały swoje zadania gospodarcze cyt.:

ZCP powinna móc stanowić (potencjalnie) niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze, które realizuje w istniejącym przedsiębiorstwie. Tworzące ZCP składniki przedsiębiorstwa powinny przy tym tworzyć nowy podmiot, którego przedmiotowa działalność może być realizowana samodzielnie i może stanowić niezależne przedsiębiorstwo” – wyrok WSA w Gdańsku z 7 września 2010 r., sygn. I SA/Gd 396/10.

Stanowisko to znajduje również potwierdzenie w licznych interpretacjach indywidualnych cyt.:

Wyodrębnienie funkcjonalne należy natomiast rozumieć jako przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych. Zorganizowana część przedsiębiorstwa musi stanowić funkcjonalnie odrębną całość, tj. obejmować elementy niezbędne do samodzielnego prowadzenia działań gospodarczych, którym służy w strukturze przedsiębiorstwa” – interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 3 lutego 2015 r., sygn. IBPBI/2/423-1284/14/IŻ.

W tym stanie rzeczy, warunek wyodrębnienia funkcjonalnego ZCP Usługi jest całkowicie spełniony. Spełnienie tego warunku zawarte jest również w uzasadnieniu do warunku 1.

Wniosek:

ZCP Usługi stanowi ZCP, ponieważ spełnione są wszystkie warunki jego wyodrębnienia w strukturze Spółki oraz zapewniona jest jego zdolność do kontynuacji wszystkich funkcji związanych ze świadczeniem usług w ramach innej spółki prawa handlowego. Powyższe zostało potwierdzone w wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu dla Spółki interpretacji indywidualnej z dnia 24 października 2014 r., o sygn. ILPP1/443-668/14-5/AS.

Ad 2.

Zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy o VAT cyt.:

„ Art. 6. Przepisów ustawy nie stosuje się do:

1) transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa”.

Jak wskazano w uzasadnieniu do stanowiska Spółki odnośnie pytania 1) ZCP Usługi spełnia wszystkie kryteria uznania go za ZCP takie jak: wydzielenie składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań), wydzielenie funkcjonalne, organizacyjne oraz finansowe.

W tym stanie rzeczy, wydzielenie i przeniesienie do innej spółki prawa handlowego, zgodnie z art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, stanowiącego ZCP – ZCP Usługi, nie podlega opodatkowaniu VAT na podstawie przepisu art. 6 pkt 1 ustawy o VAT.

Powyższe stanowisko potwierdza Minister Finansów w wydanych interpretacjach indywidualnych np.:

 • Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 21 stycznia 2015 r., sygn. IPPP1/443-1267/14-2/AS, cyt.:
  Zatem opisany zespół składników materialnych i niematerialnych spełnia przesłanki określone w art. 2 pkt 27e ustawy, na podstawie których można go uznać za zorganizowaną część przedsiębiorstwa. W konsekwencji na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy, przeniesienie oddziału na odrębną spółkę w wyniku podziału przez wydzielenie będzie czynnością niepodlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT”.
 • Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 2 grudnia 2014 r., sygn. IPPP2/443-1017/14-2/KOM, cyt.:
  Z wniosku wynika niewątpliwie, że Inwestycja B na moment podziału Spółki będzie wyodrębniona organizacyjnie, finansowo, jak i funkcjonalnie w strukturze przedsiębiorstwa Spółki, a zatem należy uznać za prawidłowe stanowisko Wnioskodawcy, że zespół składników majątkowych, który zostanie przeniesiony na Spółkę B (Inwestycja B) będzie stanowić (odrębnie) organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie Spółki zespół składników materialnych niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który może stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania, tj. zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e w zw. z art. 6 ustawy. W związku z tym przeniesienie tej części majątku na podstawie art. 529 § 1 pkt 4 KSH będzie stanowiło czynność pozostającą poza zakresem opodatkowania podatkiem VAT zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy”.
 • Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 19 stycznia 2015 r., sygn. IPPP1/443-1357/14-2/EK.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez towary – według art. 2 pkt 6 ustawy – rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Jednocześnie przepisy art. 6 ustawy wskazują na wyłączenia określonych czynności spod zakresu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Są tutaj wskazane te czynności, które co do zasady należą do grupy czynności podlegających opodatkowaniu, mieszcząc się w zakresie odpłatnej dostawy towarów czy też odpłatnego świadczenia usług. Z uwagi jednakże na stosowne wyłączenie, czynności te – chociaż można je zakwalifikować jako odpłatną dostawę towarów czy też odpłatne świadczenie usług – nie podlegają opodatkowaniu.

Na mocy art. 6 pkt 1 ustawy, przepisów ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Pojęcie „transakcji zbycia” należy rozumieć w sposób zbliżony do terminu „dostawy towarów” w ujęciu art. 7 ustawy, tzn. „zbycie” obejmuje wszelkie czynności, w ramach których następuje przeniesienie prawa do rozporządzania przedmiotem jak właściciel, np. sprzedaż, zamianę, darowiznę, przeniesienie własności w formie wkładu niepieniężnego, czyli aportu. Zbycie przedsiębiorstwa podlega zasadzie swobody umów, a więc może nastąpić na podstawie każdej czynności rozporządzającej.

Przepisy regulujące prawną instytucję podziału spółek stanowią treść tytułu IV działu II ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1030, z późn. zm.), zwanej dalej k.s.h.

W art. 529 § 1 k.s.h. wyróżniono cztery sposoby dokonania podziału spółek kapitałowych. Zgodnie z ww. przepisem, podział może być dokonany przez:

 1. przeniesienie całego majątku spółki dzielonej na inne spółki za udziały lub akcje spółki przejmującej, które obejmują wspólnicy spółki dzielonej (podział przez przejęcie),
 2. zawiązanie nowych spółek, na które przechodzi cały majątek spółki dzielonej za udziały lub akcje nowych spółek (podział przez zawiązanie nowych spółek),
 3. przeniesienie całego majątku spółki dzielonej na istniejącą i na nowo zawiązaną spółkę lub spółki (podział przez przejęcie i zawiązanie nowej spółki),
 4. przeniesienie części majątku spółki dzielonej na istniejącą spółkę lub na spółkę nowo zawiązaną (podział przez wydzielenie).

Wobec powyższego należy stwierdzić, że przewidziany w art. 529 § 1 pkt 4 k.s.h. podział dokonany przez przeniesienie części majątku spółki dzielonej na istniejącą spółkę lub spółkę nowo zawiązaną (podział przez wydzielenie), powoduje przeniesienie prawa własności wydzielonej części majątku. Złożoność procedur związanych z podziałem spółki nie ma przy tym znaczenia. Istotny jest efekt końcowy – przeniesienie własności.

Zatem podział spółki przez wydzielenie jest transakcją zbycia w rozumieniu art. 6 pkt 1 ustawy, o ile przedmiotem dostawy jest przedsiębiorstwo lub zorganizowana część przedsiębiorstwa.

Ze względu na szczególny charakter przepisu art. 6 pkt 1 ustawy, winien on być interpretowany ściśle, co oznacza, że ma on zastosowanie wyłącznie w przypadku zbycia (a zatem wszelkich czynności, w ramach których następuje przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel) przedsiębiorstwa (w rozumieniu Kodeksu cywilnego) lub zorganizowanej jego części, zdefiniowanej w art. 2 pkt 27e ustawy.

Wobec tego w niniejszej sprawie kwestią wymagającą interpretacji jest ustalenie istnienia lub nieistnienia podstaw do zastosowania przepisu art. 6 pkt 1 ustawy.

Zaznaczyć należy, że przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie zawierają definicji „przedsiębiorstwa”. Dlatego też, dla potrzeb interpretacji przepisu art. 6 pkt 1 ustawy należy posłużyć się definicją sformułowaną w art. 551 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r., poz. 380). Zgodnie z tym przepisem – przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej. Obejmuje ono w szczególności:

 1. oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa);
 2. własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości;
 3. prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych;
 4. wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne;
 5. koncesje, licencje i zezwolenia;
 6. patenty i inne prawa własności przemysłowej;
 7. majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne;
 8. tajemnice przedsiębiorstwa;
 9. księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Natomiast przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa – w myśl art. 2 pkt 27e ustawy – rozumie się organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Zorganizowana część przedsiębiorstwa, jako przedmiot zbycia, musi zatem stanowić całość pod względem organizacyjnym i funkcjonalnym, co oznacza, że najistotniejsze dla przedmiotowego zagadnienia jest ustalenie, czy przenoszony majątek stanowi na tyle zorganizowany kompleks praw, obowiązków i rzeczy, że zdolny jest do realizacji zadań gospodarczych przypisywanych przedsiębiorstwu.

Podstawowym wymogiem jest więc to, aby obejmowała ona zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań). Kolejnym warunkiem jest wydzielenie tego zespołu w istniejącym przedsiębiorstwie. Wydzielenie to ma zachodzić na trzech płaszczyznach: organizacyjnej, finansowej i funkcjonalnej (przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych).

Wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa ma swoje miejsce w strukturze organizacyjnej podatnika jako dział, wydział, oddział itp. Przy czym, w doktrynie zwraca się uwagę, że organizacyjne wyodrębnienie powinno być dokonane na bazie statutu, regulaminu lub innego aktu o podobnym charakterze.

Wyodrębnienie finansowe najpełniej realizowane jest w przypadku zakładu lub oddziału osoby prawnej. Wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Ponadto wymagane jest, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa mogła stanowić potencjalnie niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze, których realizacji służy w istniejącym przedsiębiorstwie. Powyższe oznacza, że przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa można rozumieć wyłącznie tę część przedsiębiorstwa, która jest przede wszystkim wyodrębniona organizacyjnie, ale także posiada wewnętrzną samodzielność finansową.

Natomiast wyodrębnienie funkcjonalne należy rozumieć jako przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych. Zorganizowana część przedsiębiorstwa musi stanowić funkcjonalnie odrębną całość – obejmować elementy niezbędne do samodzielnego prowadzenia działań gospodarczych, którym służy w strukturze przedsiębiorstwa. Aby zatem część mienia przedsiębiorstwa mogła być uznana za jego zorganizowaną część, musi ona – obiektywnie oceniając – posiadać potencjalną zdolność do funkcjonowania jako samodzielny podmiot gospodarczy. Składniki majątkowe materialne i niematerialne wchodzące w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa muszą zatem umożliwić nabywcy podjęcie działalności gospodarczej w ramach odrębnego przedsiębiorstwa.

Zatem, aby w rozumieniu przepisów podatkowych, określony zespół składników majątkowych mógł zostać zakwalifikowany jako zorganizowana część przedsiębiorstwa, nie jest wystarczające jakiekolwiek zorganizowanie masy majątkowej, ale musi się ona odznaczać pełną odrębnością niezbędną do samodzielnego funkcjonowania w obrocie gospodarczym.

Zorganizowaną część przedsiębiorstwa tworzą więc składniki, będące we wzajemnych relacjach, takich, by można było mówić o nich jako o zespole, a nie o zbiorze przypadkowych elementów, których jedyną cechą wspólną jest własność jednego podmiotu gospodarczego.

Brak zaistnienia którejkolwiek z omawianych powyżej przesłanek wyklucza uznanie zespołu składników majątkowych przedsiębiorstwa za jego zorganizowaną część w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy.

Oznacza to, że zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest sumą poszczególnych składników, przy pomocy których będzie można prowadzić odrębny zakład, lecz zorganizowanym zespołem tych składników, przy czym punktem odniesienia jest tutaj rola, jaką składniki majątkowe odgrywają w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa (na ile stanowią w nim wyodrębnioną organizacyjnie i funkcjonalnie całość).

Przesłanki takiego wyodrębnienia są spełnione w sytuacji organizacyjnego wyodrębnienia w wewnętrznej strukturze przedsiębiorstwa oraz ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych w sposób pozwalający na przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań związanych z tą częścią przedsiębiorstwa.

Jednocześnie zorganizowana część przedsiębiorstwa powinna być gospodarczo samodzielna, zanim dojdzie do transakcji zbycia. Skutki prawne po stronie zbywcy nie powinny bowiem zależeć od zdarzeń przyszłych i niepewnych (samodzielne realizowanie zadań gospodarczych) powstałych już w innym podmiocie (u nabywcy).

Mając na uwadze powyższe, wskazać należy, że nie wystarczy zatem zorganizowanie jakiejkolwiek masy majątkowej, ale musi się ona odznaczać pełną odrębnością organizacyjną i finansową, z możliwością samodzielnego funkcjonowania w razie zaistnienia takiej potrzeby w obrocie gospodarczym. W przeciwnym razie nie można bowiem uznać, że dojdzie do powstania zespołu składników, które mogłyby stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa.

Podsumowując, na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług mamy więc do czynienia ze zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa, jeżeli spełnione są wszystkie następujące przesłanki:

 1. istnieje zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań,
 2. zespół ten jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie,
 3. składniki te przeznaczone są do realizacji określonych zadań gospodarczych,
 4. zespół tych składników mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące ww. zadania gospodarcze.

Zaznaczenia wymaga, że definicja zorganizowanej części przedsiębiorstwa zawarta w przepisie art. 2 pkt 27e ustawy, nie jest definicją samoistną, lecz należy rozpatrywać ją m.in. w kontekście uregulowań art. 6 pkt 1 ustawy, który wyłącza z opodatkowania podatkiem od towarów i usług zbycie składników majątkowych i niemajątkowych uprzednio wyodrębnionych organizacyjnie i finansowo w istniejącym przedsiębiorstwie, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, nie dotyczy natomiast zbycia poszczególnych składników majątkowych przedsiębiorstwa.

Z informacji zawartych we wniosku wynika, że Spółka prowadzi działalność gospodarczą w zakresie zarządzania nieruchomościami oraz świadczy usługi Pogotowia Technicznego i usługi nadzoru technicznego. Na dzień 31 października 2015 r. Spółka zatrudniała 147 pracowników.

Profil działalności Spółki składa się z:

 1. zarządzania zasobem nieruchomości wspólnot mieszkaniowych i innych podmiotów (na zlecenie),
 2. zarządzania zasobem nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym,
 3. zarządzania nieruchomościami własnymi Spółki,
 4. usług Pogotowia Technicznego, usług remontowych oraz usuwania awarii oraz usług nadzoru technicznego.

Wskazane wyżej piony tworzą obecnie całość gospodarczą niemniej są wyodrębnione funkcjonalnie w ramach przedsiębiorstwa, w podziale na:

 • Zorganizowaną Część Przedsiębiorstwa Usługi (dalej: ZCP Usługi),
 • Spółkę (...) – Zorganizowana Część Przedsiębiorstwa – Nieruchomości (dalej: ZCP Nieruchomości).

W przyszłości Wnioskodawca planuje dokonać podziału przedsiębiorstwa przez wydzielenie ZCP Usługi, na którą składać się będą wymienione powyżej wyodrębnione organizacyjnie działy oznaczone numerami 1, 2, 4, tj. zarządzanie nieruchomościami wspólnot mieszkaniowych, zarządzanie zasobem nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym oraz pogotowie techniczne. Wyodrębniony przez Wnioskodawcę zespół składników materialnych i niematerialnych zostanie wniesiony do spółki będącej podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych.

Przeniesienie ZCP Usługi nastąpi w drodze:

 • podziału przez wydzielenie w rozumieniu art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, w wyniku którego stanowiący zorganizowaną część przedsiębiorstwa ZCP Usługi zostanie przeniesiony do innej spółki, oraz
 • przejścia pracowników ZCP Usługi do innej spółki na mocy art. 23 (1) Kodeksu pracy.

Zespół składników materialnych i niematerialnych opisany w stanie faktycznym jest obecnie wyodrębniony w strukturze organizacyjnej Spółki. Wnioskodawca wskazuje, że tworzy go pięć jednostek organizacyjnych, działy i samodzielne stanowiska pracy. Wyodrębnienie organizacyjne tej części przedsiębiorstwa zostało dokonane na podstawie regulaminu organizacyjnego wprowadzonego przez Spółkę stosowną uchwałą. Aktualnie wyodrębniona część przedsiębiorstwa Spółki nie posiada autonomii w podejmowaniu decyzji dotyczących prowadzonej działalności. Całość przedsiębiorstwa podlega Zarządowi Spółki, natomiast poszczególne komórki (działy) posiadają swoich kierowników, którzy koordynują wykonywane przez te działy zadania. Wyodrębnione w ramach Spółki zespoły składników materialnych i niematerialnych wymagają dla celów funkcjonowania i realizowania określonych zadań gospodarczych umieszczenia w stałych placówkach – lokalach i wyodrębnionych nieruchomościach. ZCP Usługi jest obecnie wyodrębniony finansowo w ten sposób, że posiada odrębne konta księgowe na których ewidencjonowane są zdarzenia gospodarcze, przygotowuje własny bilans i rachunek zysków i strat. Odrębnie są również rozliczane wynagrodzenia pracowników dla których przygotowywana jest lista płac. Listy płac przygotowywane są odrębnie dla każdej jednostki organizacyjnej. Obecnie w Spółce wydzielone są kapitały dla ZCP Nieruchomości oraz ZCP Usługi. W wyniku wyodrębnienia działalności ZCP Usługi w Spółce pozostanie zarządzanie nieruchomościami własnymi wraz z usługami polegającymi na prowadzeniu sekretariatu, kalendarza spotkań, obsługi i koordynacji korespondencji zewnętrznej i wewnętrznej oraz usługami planistycznymi (ZCP Nieruchomości). Do ZCP Nieruchomości przypisane są następujące aktywa materialne i niematerialne oraz zobowiązania:

 • nieruchomości własne Spółki wniesione do Spółki aportem oraz jedna nieruchomość nabyta przez Spółkę w drodze zasiedzenia,
 • sprzęt informatyczny wykorzystywany do pracy przez pracowników przypisanych do tej części przedsiębiorstwa,
 • meble i wyposażenie biurowe wykorzystywane w pracy przez ww. pracowników,
 • środki pieniężne,
 • wierzytelności oraz zobowiązania wynikające z umów związanych z odbiorcami usług wynajmu nieruchomości własnych oraz umowy związane z nabywaniem usług przez tę wyodrębnianą zorganizowaną część przedsiębiorstwa. ZCP Nieruchomości planuje realizować przychody z wynajmu nieruchomości własnych oraz z lokowania wolnych środków pieniężnych.

W ramach zaplecza kadrowego w ZCP Nieruchomości aktualnie działa obecny Prezes Spółki oraz pracownik zajmujący się administracją tego pionu działalności Spółki, planowaniem i przygotowaniem analiz niezbędnych do jego funkcjonowania. Spółka planuje w przyszłości korzystać z usług outsourcingu księgowego i kadrowego. W ramach wyodrębnienia finansowego wydzielone są odrębne konta księgowe, na których ewidencjonowane są przychody i koszty tego pionu działalności. Dla własnych celów Spółka sporządza odrębny bilans oraz rachunek zysków i strat dotyczący tego działu.

W skład ZCP Usługi wchodzą składniki materialne i niematerialne takie jak:

 • wartości niematerialne i prawne (licencje programów komputerowych),
 • środki trwałe, w tym: urządzenia techniczne (np. sprzęt informatyczny, sprzęt specjalistyczny Pogotowia Technicznego), środki transportu, wyposażenie (np. meble),
 • zapasy materiałów,
 • wierzytelności.

Składniki majątkowe ZCP Usługi są ze sobą powiązane funkcjonalnie i przeznaczone do realizacji zadań trzech wydzielanych obszarów działalności gospodarczej.

ZCP Usługi obejmuje również zobowiązania i rezerwy na zobowiązania związane z prowadzoną działalnością. Spółka prowadzi trzy rodzaje/piony działalności gospodarczej:

 • Zarządzanie nieruchomościami na zlecenie,
 • Zarządzanie nieruchomościami na podstawie art. 752 kc,
 • Pogotowie Techniczne.

W skład ZCP Usługi wchodzą 4 jednostki organizacyjne zajmujące się obsługą administracyjną zarządzanych nieruchomości (Biura Obsługi Mieszkańców) oraz jedna jednostka organizacyjna zajmująca się obsługą techniczną nieruchomości (Pogotowie Techniczne), a więc razem jest pięć jednostek organizacyjnych. Spółka nie świadczy już usług pośrednictwa finansowego. ZCP Usługi jest obecnie wyodrębniony finansowo w ten sposób, że posiada odrębne konta księgowe, na których ewidencjonowane są zdarzenia gospodarcze, co oznacza, że możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Na dzień dzisiejszy w przyjętej strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa funkcjonuje jednoosobowy Zarząd Spółki. Uniemożliwia to niezależne działanie gospodarcze ZCP Usługi i ZCP Nieruchomości jako samodzielne podmioty gospodarcze. W momencie wydzielenia Zarząd Spółki będzie organem (...) (ZCP Nieruchomości). Nie dojdzie do przeniesienia tytułów prawnych. Obecnie działalność jest prowadzona w nieruchomościach stanowiących własność Spółki, w części przypisanej do ZCP Nieruchomości. Działalność ZCP Usługi może być nadal prowadzona w zajmowanych jednostkach terenowych przy zawarciu umów najmu/dzierżawy ze spółką powstałą na bazie ZCP Nieruchomości. Działalność jednej jednostki organizacyjnej jest prowadzona w nieruchomości zajmowanej przez Spółkę na bazie umowy użyczenia. W sytuacji tej nieruchomości również nie dojdzie do przeniesienia prawa. Przedmiotem przeniesienia do „innej spółki” będą wszystkie składniki majątku związane z wyodrębnioną częścią przedsiębiorstwa (ZCP Usługi), w tym wszystkie zobowiązania i należności. Według informacji posiadanych przez Wnioskodawcę, spółka przejmująca będzie nieprzerwanie kontynuować działalność w zakresie obecnie prowadzonym przez ZCP Usługi.

Na tle powyższego Wnioskodawca ma wątpliwość, czy wydzielona część majątku przedsiębiorstwa w postaci ZCP Usługi, obejmująca wskazane w opisie zdarzenia przyszłego składniki materialne i niematerialne, w tym zobowiązania, będzie stanowiła zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy, a w konsekwencji przeniesienie jej – na skutek podziału przez wydzielenie – do innego podmiotu nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy.

Jak wyjaśniono wyżej, podstawowym wymogiem do uznania dostawy majątku za zorganizowaną część przedsiębiorstwa jest to, aby stanowiła ona zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań, należności oraz środków pieniężnych), podlegający wydzieleniu w istniejącym przedsiębiorstwie na trzech płaszczyznach: organizacyjnej, finansowej i funkcjonalnej (przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych). Istotnym jest, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa mogła stanowić potencjalnie niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze, których realizacji służy w istniejącym przedsiębiorstwie.

Mając na uwadze przedstawiony opis zdarzenia przyszłego oraz powołane przepisy prawa należy stwierdzić, że skoro – jak wynika z opisu sprawy – część przedsiębiorstwa stanowiąca ZCP Usługi jest wydzielona pod względem finansowym, funkcjonalnym oraz organizacyjnym z całości przedsiębiorstwa Zainteresowanego i stanowi zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań), przeznaczony do prowadzenia odrębnej i samodzielnej działalności gospodarczej, to spełnia definicję zorganizowanej części przedsiębiorstwa, stosownie do treści art. 2 pkt 27e ustawy. W konsekwencji, dokonane na skutek podziału przez wydzielenie, przekazanie do spółki tej części przedsiębiorstwa Wnioskodawcy, która składa się na ZCP Usługi, nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy.

Podsumowując, wydzielona część majątku w postaci ZCP Usługi, obejmująca wskazane w opisie zdarzenia przyszłego składniki materialne i niematerialne, w tym zobowiązania, będzie stanowiła zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy. W konsekwencji przeniesienie ZCP Usługi do innego podmiotu w związku z podziałem Spółki przez wydzielenie, nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Zauważa się, że organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku opisem stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego. Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu sprawy. Podkreślenia wymaga, że interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty lub planowany stan sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym lub przyszłym podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku.

A zatem, należy podkreślić, że wydając niniejszą interpretację tut. Organ oparł się na wynikającym z treści wniosku opisie zdarzenia przyszłego. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu projektowanego zdarzenia przyszłego, udzielona interpretacja traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań , po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.