ILPP5/443-271/14-4/KG | Interpretacja indywidualna

Uznanie za zorganizowaną część przedsiębiorstwa zespołu składników majątkowych mających być przedmiotem sprzedaży i wyłączenia od opodatkowania lub też zwolnienia od podatku tej sprzedaży.
ILPP5/443-271/14-4/KGinterpretacja indywidualna
 1. darowizna
 2. nieruchomości
 3. przekazanie nieodpłatne
 4. sprzedaż przedsiębiorstwa
 5. zorganizowana część przedsiębiorstwa
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podatnicy i płatnicy -> Podatnicy
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Przepisy ogólne -> Definicje legalne
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Dostawa towarów
 4. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane
 5. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Wyłączenia

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 15 listopada 2014 r. (data wpływu 19 listopada 2014 r.) uzupełnionym pismem z dnia 21 lutego 2015 r. (data wpływu 24 lutego 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania za zorganizowaną część przedsiębiorstwa zespołu składników majątkowych mających być przedmiotem sprzedaży i wyłączenia od opodatkowania lub też zwolnienia od podatku tej sprzedaży – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 listopada 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania za zorganizowaną część przedsiębiorstwa zespołu składników majątkowych mających być przedmiotem sprzedaży i wyłączenia od opodatkowania lub też zwolnienia od podatku tej sprzedaży. Wniosek uzupełniono pismem z dnia 21 lutego 2015 r. o doprecyzowanie opisu sprawy.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca prowadzi indywidualną działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, jest czynnym podatnikiem VAT. Z podatku dochodowego od osób fizycznych rozlicza się na zasadach podatku liniowego. Dla celów rozliczenia podatku prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów.

Od 1998 r. ojciec Wnioskodawcy prowadził w M. gospodarstwo rybackie na nieruchomości będącej jego własnością, o powierzchni 3,8 ha, w tym ok 2,40 ha powierzchni wody, w ramach którego w 2002 r. utworzył gospodarstwo agroturystyczne i świadczył usługi turystyczne. Nieruchomość zabudowana była 6 budynkami drewnianymi, rekreacyjnymi, przeznaczonymi pod krótkotrwały wynajem, o łącznej pow. 275 m2, budynkiem drewnianym gospodarczym o pow. ok 180 m2 przeznaczonym na wydawanie posiłków oraz organizację spotkań integracyjnych, budynkiem socjalno-sanitarnym o pow. 180 m2, budynkiem magazynowym o pow. 144 m2, budynkiem chat (...) o pow. 120 m2 oraz budynkiem smażalni o pow. 110 m2. Wszystkie budynki są trwale powiązane z gruntem. Na nieruchomości znajdowały się także budowle wodne trwale z gruntem związane.

W dniu 1 stycznia 2004 r. ojciec Wnioskodawcy zawarł umowę dzierżawy ze spółką jawną działającą pod firmą „A” Spółka Jawna i na podstawie tej umowy oddał do użytkowania ww. nieruchomość wraz z budynkami, budowlami i rzeczami ruchomymi związanymi z działalnością agroturystyczną i gastronomiczną. Spółka jawna na bazie dzierżawionej nieruchomości świadczyła usługi agroturystyczne, turystyczne i gastronomiczne.

W 2005 r. Wnioskodawca odziedziczył w formie spadku ww. nieruchomość gruntową w M. wraz z zabudowaniami i rzeczami ruchomymi, obciążoną umową dzierżawy i jako osoba fizyczna wstąpił do umowy dzierżawy jako wydzierżawiający. Wnioskodawca z tytułu świadczenia usług dzierżawy wystawiał faktury wraz z należnym podatkiem VAT, a przychody z tytułu tych usług wykazywał w przychodach zaliczanych do przychodów z działalności gospodarczej. Wnioskodawca prowadzi równolegle w mieście J. działalność w zakresie agencji promocji, reklamy oraz sprzedaży pomostów wodnych, zajmuje się także zarządzaniem nieruchomościami gminnymi na podstawie uzyskanej licencji państwowej.

Wnioskodawca w 2008 r., na nieruchomości w M. wybudował budynek z przeznaczeniem na cele hotelowe i gastronomiczne o łącznej powierzchni użytkowej 1600 m2, w tym część hotelową o powierzchni 557 m2. Część hotelowa wybudowanego budynku nie jest jeszcze zdatna do użytkowania. Budynek ten Wnioskodawca w 2008 roku aneksem do umowy dzierżawy przekazał dzierżawcy spółce jawnej do użytkowania.

Wnioskodawca nie korzystał z prawa do odliczenia naliczonego podatku w związku z budową budynku. Od daty nabycia nieruchomości minęło więcej niż 5 lat licząc od końca roku, w którym dokonano nabycia.

Od daty nabycia rzeczy ruchomych związanych z tą nieruchomością minęło więcej niż pół roku licząc od końca miesiąca, w którym dokonano nabycia.

Wnioskodawca do prowadzonej ewidencji środków trwałych wpisał jedynie drewniane budynki rekreacyjne, budynek socjalno-sanitarny oraz budowle wodne związane z nieruchomością w M. Natomiast nieruchomości gruntowe, budynek drewniany gospodarczy (chata biesiadna), budynek magazynowy, budynek chat (...), budynek smażalni, wybudowany w 2008 r. budynek hotelowo-gastronomiczny, jak i rzeczy ruchome znajdujące się na tych nieruchomościach używane dłużej niż rok nie są wpisane do ewidencji środków trwałych i nie były dokonywane odpisy amortyzacyjne.

Z dniem 30 czerwca 2013 r. umowa dzierżawy ze spółką jawną została rozwiązana. Od 1 lipca 2013 r. Wnioskodawca prowadzi działalność na własny rachunek w zakresie usług gastronomicznych i turystycznych na nieruchomości w M. Wnioskodawca prowadzi ewidencję podatkową, która pozwala na przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do tej części przedsiębiorstwa.

Wnioskodawca w 2013 r. dokonał podziału nieruchomości na funkcjonalne działki.

Wnioskodawca zamierza sprzedać osobie prawnej (spółka z o.o.) zespół składników materialnych jak i niematerialnych, związanych z częścią przedsiębiorstwa, prowadzoną na nieruchomości w M., który obejmuje: nieruchomość składającą się z działek nr 1213/2 oraz 1228/1, zabudowanych budynkiem hotelowo-gastronomicznym, działkę nr 1213/6 zabudowaną budynkiem gospodarczym (chata biesiadna) i budynkiem socjalno-sanitarnym oraz działkę nr 1213/7 zabudowaną budowlą (zbiornikiem wodnym), oraz rzeczy ruchome związane z prowadzoną na tej nieruchomości dotychczasową działalnością gospodarczą Wnioskodawcy (usługi gastronomiczne i hotelarskie związane przede wszystkim z organizacją imprez weselnych oraz innych imprez okolicznościowych, komunie, chrzciny, zabawy karnawałowe, sylwestrowe, rocznice, stypy), a także należności i zobowiązania (spłata kredytów hipotecznych zaciągniętych w bankach na budowę budynku hotelowo-gastronomicznego). Wnioskodawca nie będzie posiadał towarów handlowych ani materiałów związanych z działalnością prowadzoną na nieruchomości w M. na dzień sprzedaży.

Ponadto, Wnioskodawca wydzierżawi nabywcy nieruchomość zabudowaną 6 budynkami drewnianymi, rekreacyjnymi, przeznaczonymi pod krótkotrwały wynajem, o łącznej pow. 275 m2, budynkiem magazynowym o pow. 144 m2, budynkiem chat (...) o pow. 120 m2 oraz budynkiem smażalni o pow. 110 m2.

Nabywca, na bazie nabytych nieruchomości i rzeczy ruchomych oraz dysponując umową dzierżawy pozostałych nieruchomości związanych z obecną działalnością gospodarczą Wnioskodawcy, kontynuował będzie dotychczasową działalność gospodarczą Wnioskodawcy w M. w zakresie usługi gastronomicznych, hotelarskich i turystycznych związanych przede wszystkim z organizacją imprez weselnych oraz innych imprez okolicznościowych (komunie, chrzciny, zabawy karnawałowe, sylwestrowe, rocznice, stypy i inne).

Na nieruchomości w M. znajdują się także działki siedliskowe (działka nr 1213/8, 1210, 1212) zabudowane dwoma drewnianymi budynkami mieszkalnymi wykorzystywanymi na cele mieszkaniowe Wnioskodawcy. Działki te zabudowane budynkami Wnioskodawca zamierza aktem darowizny przekazać swojej mamie.

W piśmie z dnia 21 lutego 2015 r. stanowiącym uzupełnienie wniosku, Zainteresowany wyjaśnił, że:

 1. Przedstawiony we wniosku zespół składników majątkowych mających być przedmiotem sprzedaży jest wyodrębniony:
  1. na płaszczyźnie organizacyjnej, „C” stanowi wyodrębnioną organizacyjnie część terenu składają się na nią: chata biesiadna, pomieszczenia socjalne, budynek hotelowo- gastronomiczny wraz ze stawem hodowlanym i pomieszczenia magazynowe, jest to zespół składników majątkowych wyodrębniony w sposób faktyczny, prowadzący działalność operacyjną, wyodrębniony także ogrodzeniem i wieloletnimi nasadzeniami. Prowadzone w tej części są imprezy plenerowe, wesela, szkolenia itp., do których można przyporządkować poszczególne składniki majątkowe w celu prowadzenia tej działalności gastronomicznej. Organizacyjny aspekt wyodrębnienia oznacza także, że składniki tworzące część przedsiębiorstwa posiadają cechę zorganizowania pod nazwą „C” w odróżnieniu od innych działalności gospodarczych „B” – sprzedaż pomostów czy c(...) -agencja promocji i reklamy zajmująca się wynajmem i budową reklam. Do „C” jako zorganizowana część przedsiębiorstwa prowadzi odrębna brama i droga dojazdowa, na której zostanie ustalona służebność dojazdu;
  2. na płaszczyźnie finansowej, na podstawie prowadzonej działalności gospodarczej – gastronomii przez Wnioskodawcę ewidencji księgowej możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań, do wyodrębnionej działalności gastronomicznej, przez co możliwe jest określenie jej wyniku finansowego, przy czym wyraźnie można przyporządkować koszty gastronomii w odróżnieniu od budowy platform wodnych czy sprzedaży powierzchni reklamowych c(...) agencja promocji i reklamy.
  3. na płaszczyźnie funkcjonalnej, „C” stanowi także niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze w ramach prowadzonej działalności gastronomicznej, jest to teren wyodrębniony także infrastrukturą techniczną oraz ogrodzeniem przez co wyraźnie wyznaczone są granice prowadzonej działalności gospodarczej.
 2. C” posiada własne składniki niematerialne, będące przedmiotem planowanej transakcji sprzedaży części przedsiębiorstwa – do tych należą wszystkie umowy eksploatacyjne wywóz śmieci, kanalizacja, dostarczanie energii elektrycznej; deratyzacja obiektu i inne niezbędne do funkcjonowania a także pozwolenia na prowadzenie działalności gastronomicznej, sanepid, pozwolenia na alkohol. Obecni pracownicy zostaną zatrudnieni w formie umowy kontraktowej. Ważnym elementem jest także przekazanie wszelkich umów – zamówień na organizacje wesel, szkoleń i stałych pobytów weekendowych niezbędnych do wytworzenia zysku.
 3. Umową dzierżawy objęty został cały budynek wybudowany w 2008 r. czyli część hotelowa – w budowie i część gastronomiczna, część gastronomiczna jest niezbędnym elementem funkcjonowania budynku została zlokalizowana na parterze budynku, część hotelowa pokoje i apartamenty oraz sala szkoleniowa zostały zlokalizowane na 1-szym piętrze budynku, są to części połączone funkcjonalnie np. ciągami komunikacyjnymi, infrastruktura techniczna i nigdy nie były wyodrębnione.
 4. Działki siedliskowe nr 1218/8, 1210, 1212, które Wnioskodawca zamierza aktem darowizny przekazać swojej mamie zostały przez niego nabyte w formie spadku, po ojcu, ich przekazanie wynika z konieczności realizacji postępowania spadkowego, czyli przekazania części nieruchomości tylko dla mamy.
 5. Posadowione na działkach dwa drewniane budynki mieszkalne zostały przez Wnioskodawcę nabyte łącznie z gruntem, na podstawie postepowania spadkowego.
 6. W związku z nabyciem działek nr 1218/8, 1210, 1212 nastąpiło utrzymanie zamieszkania budynków drewnianych, Wnioskodawca budynków tych nie posadowił bo istniały, nie przysługiwało Zainteresowanemu prawo do odliczenia podatku naliczonego w żadnej formie.
 7. Działki siedliskowe wraz z budynkami drewnianymi siedliskowymi nigdy nie wchodziły w skład przedsiębiorstwa otrzymanego przez Wnioskodawcę w spadku po ojcu. W związku z nabyciem, wytworzeniem tych nieruchomości po ojcu Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego, zawsze domki pełniły funkcje mieszkalną tylko dla członków rodziny.
 8. Wnioskodawca nieruchomości (domków drewnianych) mających być przedmiotem darowizny dla mamy, nigdy nie wykorzystywał do prowadzenia działalności gospodarczej, w szczególności nie udostępniał ich osobom trzecim na podstawie żadnych umów cywilnoprawnych np. najem, dzierżawa. Zawsze stanowiły one domki mieszkaniowe dla rodziny podatnika.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy zespół składników, który ma być przedmiotem sprzedaży, stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa, w rozumieniu art. 2 pkt 27 e) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: Ustawa VAT)...
 2. Czy opisana transakcja nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy VAT...
 3. Jeżeli by uznać, że opisany wyżej zespół składników majątkowych nie stanowi zorganizowanej części przedsiębiorstwa, to czy sprzedaż budynku hotelowo- gastronomicznego posadowionego na działce gruntu 1213/2 i 1228/1 będzie podlegać zwolnieniu od podatku VAT, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10, z uwagi na fakt, że dostawa (sprzedaż) budynku nie jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy VAT – w całości, czy też w części dotyczącej powierzchni gastronomicznej użytkowanej przez dzierżawcę...
 4. Jeżeli by uznać, że opisany wyżej zespół składników majątkowych nie stanowi zorganizowanej części przedsiębiorstwa, to czy sprzedaż budynków odziedziczonych przez podatnika w 2005 r. posadowionych na działce gruntu nr 1213/6 (chata biesiadna i budynek socjalno-sanitarny), oraz zbiornika wodnego na działce nr 1213/7 będzie podlegać zwolnieniu od podatku VAT, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10, z uwagi na fakt, że dostawa (sprzedaż) tych budynków oraz zbiornika wodnego (budowla) nie jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy VAT...
 5. Jeżeli by uznać, że opisany wyżej zespół składników majątkowych nie stanowi zorganizowanej części przedsiębiorstwa, to czy sprzedaż rzeczy ruchomych używanych, nabytych w drodze spadku bez prawa do odliczenia podatku VAT, będzie podlegać zwolnieniu od podatku VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad. 1 i 2.

Sprzedaż zespołu składników spełnia wszystkie przesłanki do tego, aby być uznaną w myśl art. 2 pkt 27e ustawy VAT za zorganizowaną część przedsiębiorstwa. W konsekwencji sprzedaż ta nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów usług na mocy art. 6 pkt 1 tej ustawy.

Zdaniem Wnioskodawcy opisane zdarzenie przyszłe pozwala przyjąć, że przedmiotem sprzedaży jest zorganizowana część przedsiębiorstwa jako organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem może stanowić niezależne przedsiębiorstwo realizujące samodzielnie te zadania.

W świetle art. 2 pkt 27 e) ustawy VAT zorganizowana część przedsiębiorstwa jest:

 1. zespołem składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych;
 2. istniejącym w ramach danego przedsiębiorstwa;
 3. wyodrębnionym organizacyjnie;
 4. wyodrębnionym finansowo;
 5. mogącym stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania gospodarcze, które realizuje w ramach przedsiębiorstwa.

Z tych warunków najistotniejszy jest ostatni z nich – przesądzenie czy dany zespół składników majątkowych może stanowić niezależne przedsiębiorstwo – decyduje o tym, czy mamy do czynienia ze zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa. Wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Powyższe warunki w niniejszej sprawie zostają spełnione.

Ad. 3.

Zdaniem Wnioskodawcy dostawa (sprzedaż) budynku hotelowo-gastronomicznego podlegać będzie zwolnieniu od podatku VAT z uwagi na fakt, że pierwsze jego zasiedlenie po wybudowaniu nastąpiło w 2008 r. w momencie oddania budynku do użytkowania na podstawie odpłatnej umowy dzierżawy spółce jawnej. Zatem przyszła sprzedaż budynku nie będzie dostawą w ramach pierwszego zasiedlenia i korzystać będzie ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust.1 pkt 10 lit. a) ustawy VAT. Ponieważ między pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku upłynie okres dłuższy niż 2 lata, zatem dostawa tego budynku korzystać będzie także z tego zwolnienia, które zostało wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 10 lit b) ustawy VAT. Ponieważ pierwsze zasiedlenie, które miało miejsce w 2008 r. dotyczyło całego budynku hotelowo- gastronomicznego, a nie jego jedynie części gastronomicznej, zwolnienie od podatku VAT dotyczyć będzie całego budynku niezależnie od faktu, że część hotelowa budynku nie jest jeszcze zdatna do użytku. Zgodnie z art. 29 ust. 5, w przypadku dostawy budynków trwale z gruntem związanych, z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu. Oznacza to, że grunt będący własnością podatnika, na którym posadowiony jest budynek, podlega takim samym zasadom opodatkowania jak zbywany budynek. Skoro dostawa budynku w opisanym zdarzeniu przyszłym podlega zwolnieniu od podatku VAT, zatem i grunt, z którym budynek jest trwale związany, jest zwolniony od podatku VAT. Zatem sprzedaż działek 1213/2 i 1228/1 z posadowionym na nich budynkiem hotelowo-gastronomicznym będzie zwolniona od podatku VAT.

Ad. 4.

Zdaniem Wnioskodawcy, sprzedaż budynku gospodarczego (chata biesiadna) i budynku socjalno-sanitarnego na działce nr 1213/6, oraz zbiornika wodnego na działce nr 1213/7 odziedziczonych przez podatnika w 2005 r. będzie podlegać zwolnieniu od podatku VAT, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10, z uwagi na fakt, że dostawa (sprzedaż) tych budynków i budowli nie jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy VAT. Pierwsze zasiedlenie tych budynków i budowli nastąpiło w 2005 r kiedy to podatnik z tytułu praw objętych spadkiem wszedł do umowy dzierżawy jako wydzierżawiający. Zatem przyszła sprzedaż budynków i budowli nie będzie dostawą w ramach pierwszego zasiedlenia i korzystać będzie ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 lit. a) ustawy VAT. Ponieważ między pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku upłynie okres dłuższy niż 2 lata, zatem dostawa tego budynku korzystać będzie także z tego zwolnienia, które zostało wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 10 lit b) ustawy VAT. Zgodnie z art. 29 ust. 5, w przypadku dostawy budynków i budowli trwale z gruntem związanych, z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu. Oznacza to, że grunt będący własnością podatnika, na którym posadowiony jest budynek czy też budowla, podlega takim samym zasadom opodatkowania jak zbywany budynek czy budowla. Skoro dostawa budynku i budowli w opisanym stanie faktycznym podlega zwolnieniu od podatku VAT, zatem i grunt, z którym budynek i budowla jest trwale związany, jest zwolniony z podatku VAT. Zatem sprzedaż powyższych towarów będzie zwolniona z podatku VAT.

Ad 5.

Sprzedaż rzeczy ruchomych używanych nabytych w drodze spadku, bez prawa do odliczenia VAT nie będzie podlegać zwolnieniu od podatku VAT. Od dnia 1 stycznia 2014 r. art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy VAT nie przewiduje zwolnienia od VAT dostawy towarów używanych jeżeli były one wykorzystywane na cele działalności opodatkowanej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Jak wynika z art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Z kolei, na mocy art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Stosownie do treści art. 2 pkt 6 ustawy, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postaci energii.

Przepisy art. 6 ustawy wskazują na wyłączenia określonych czynności spod zakresu stosowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Są tutaj wskazane te czynności, które co do zasady należą do grupy czynności podlegających opodatkowaniu, mieszcząc się w zakresie odpłatnej dostawy towarów, czy też odpłatnego świadczenia usług. Z uwagi jednakże na stosowne wyłączenie, czynności te nie podlegają opodatkowaniu.

Na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy, przepisów ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Pojęcie „transakcji zbycia” należy rozumieć w sposób zbliżony do terminu „dostawy towarów” w ujęciu art. 7 ust. 1 ustawy tzn. „zbycie” obejmuje wszelkie czynności, w ramach których następuje przeniesienie prawa do rozporządzania przedmiotem jak właściciel, np. sprzedaż, zamianę, darowiznę, przeniesienie własności w formie wkładu niepieniężnego, czyli aportu.

Zbycie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa podlega zasadzie swobody umów, a więc może nastąpić na podstawie każdej czynności rozporządzającej, w tym także w formie np. umowy sprzedaży.

Zaznaczyć należy, że przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie zawierają definicji „przedsiębiorstwa”. Dlatego też, dla potrzeb przepisów ustaw podatkowych należy posłużyć się definicją sformułowaną w art. 551 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121).

Zgodnie z powołanym wyżej przepisem, przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej. Obejmuje ono w szczególności:

 1. oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa);
 2. własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości;
 3. prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych;
 4. wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne;
 5. koncesje, licencje i zezwolenia;
 6. patenty i inne prawa własności przemysłowej;
 7. majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne;
 8. tajemnice przedsiębiorstwa;
 9. księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

W myśl art. 552 Kodeksu cywilnego, czynność prawna mająca za przedmiot przedsiębiorstwo obejmuje wszystko, co wchodzi w skład przedsiębiorstwa, chyba że co innego wynika z treści czynności prawnej albo z przepisów szczególnych.

Zatem, składniki materialne i niematerialne, wchodzące w skład przedsiębiorstwa, powinny pozostawać ze sobą we wzajemnych relacjach w ten sposób, że można mówić o nich jako o zespole, a nie zbiorze pewnych elementów. Istotne jest, aby w zbywanym przedsiębiorstwie zachowane zostały funkcjonalne związki pomiędzy poszczególnymi składnikami, tak żeby przekazana masa mogła posłużyć kontynuowaniu określonej działalności gospodarczej.

O tym, czy nastąpiło zbycie przedsiębiorstwa decydują każdorazowo okoliczności faktyczne związane z konkretną transakcją. Podatnik obowiązany jest do prawidłowego określenia przedmiotu opodatkowania, co wiąże się z koniecznością prawidłowego zdefiniowania dokonywanej czynności.

Stosownie do art. 2 pkt 27e ustawy, przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa rozumie się organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Podstawowym wymogiem jest więc to, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa stanowiła zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań). Kolejnym warunkiem jest wydzielenie tego zespołu w istniejącym przedsiębiorstwie. Wydzielenie to ma zachodzić na trzech płaszczyznach: organizacyjnej, finansowej i funkcjonalnej (przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych).

Wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa ma swoje miejsce w strukturze organizacyjnej podatnika jako dział, wydział, oddział itp. Przy czym, w doktrynie zwraca się uwagę, że organizacyjne wyodrębnienie powinno być dokonane na bazie statutu, regulaminu lub innego aktu o podobnym charakterze.

Wyodrębnienie finansowe najpełniej realizowane jest w przypadku zakładu lub oddziału osoby prawnej. Wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Ponadto wymagane jest, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa mogła stanowić potencjalnie niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze, których realizacji służy w istniejącym przedsiębiorstwie. Powyższe oznacza, że przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa można rozumieć wyłącznie tę część przedsiębiorstwa, która jest przede wszystkim wyodrębniona organizacyjnie, ale także posiada wewnętrzną samodzielność finansową.

Zatem, aby w rozumieniu przepisów podatkowych, określony zespół składników majątkowych mógł zostać zakwalifikowany jako zorganizowana część przedsiębiorstwa, nie jest wystarczające jakiekolwiek zorganizowanie masy majątkowej, ale musi się ona odznaczać pełną odrębnością niezbędną do samodzielnego funkcjonowania w obrocie gospodarczym.

Zorganizowaną część przedsiębiorstwa tworzą więc składniki, będące we wzajemnych relacjach takich, by można było mówić o nich jako o zespole, a nie o zbiorze przypadkowych elementów, których jedyną cechą wspólną jest własność jednego podmiotu gospodarczego.

Oznacza to, że zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest sumą poszczególnych składników, przy pomocy których będzie można prowadzić odrębny zakład, lecz zorganizowanym zespołem tych składników, przy czym punktem odniesienia jest tutaj rola, jaką składniki majątkowe odgrywają w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa (na ile stanowią w nim wyodrębnioną organizacyjnie i funkcjonalnie całość).

Reasumując, na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług mamy do czynienia ze zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa, jeżeli spełnione są wszystkie następujące przesłanki:

 1. istnieje zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań,
 2. zespół ten jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie,
 3. składniki te przeznaczone są do realizacji określonych zadań gospodarczych,
 4. zespół tych składników mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące ww. zadania gospodarcze.

Z informacji przedstawionych we wniosku wynika, że Wnioskodawca prowadzi indywidualną działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, jest czynnym podatnikiem VAT. Od 1998 r. ojciec Wnioskodawcy prowadził w M. gospodarstwo rybackie na nieruchomości będącej jego własnością, o powierzchni 3,8 ha, w tym ok 2,40 ha powierzchni wody, w ramach którego w 2002 r. utworzył gospodarstwo agroturystyczne i świadczył usługi turystyczne. Nieruchomość zabudowana była 6 budynkami drewnianymi, rekreacyjnymi, przeznaczonymi pod krótkotrwały wynajem, o łącznej pow. 275 m2, budynkiem drewnianym gospodarczym o pow. ok 180 m2 przeznaczonym na wydawanie posiłków oraz organizację spotkań integracyjnych, budynkiem socjalno-sanitarnym o pow. 180 m2, budynkiem magazynowym o pow. 144 m2, budynkiem chat (...) o pow. 120 m2 oraz budynkiem smażalni o pow. 110 m2. Wszystkie budynki są trwale powiązane z gruntem. Na nieruchomości znajdowały się także budowle wodne trwale z gruntem związane. W dniu 1 stycznia 2004 r. ojciec Wnioskodawcy zawarł umowę dzierżawy ze spółką jawną i na podstawie tej umowy oddał do użytkowania ww. nieruchomość wraz z budynkami, budowlami i rzeczami ruchomymi związanymi z działalnością agroturystyczną i gastronomiczną. Spółka jawna na bazie dzierżawionej nieruchomości świadczyła usługi agroturystyczne, turystyczne i gastronomiczne. W 2005 r. Wnioskodawca odziedziczył w formie spadku ww. nieruchomość gruntową w M. wraz z zabudowaniami i rzeczami ruchomymi, obciążoną umową dzierżawy i jako osoba fizyczna wstąpił do umowy dzierżawy jako wydzierżawiający. Wnioskodawca z tytułu świadczenia usług dzierżawy wystawiał faktury wraz z należnym podatkiem VAT, a przychody z tytułu tych usług wykazywał w przychodach zaliczanych do przychodów z działalności gospodarczej. Wnioskodawca prowadzi równolegle działalność w zakresie agencji promocji, reklamy oraz sprzedaży pomostów wodnych, zajmuje się także zarządzaniem nieruchomościami gminnymi na podstawie uzyskanej licencji państwowej. Wnioskodawca w 2008 r., na nieruchomości w M. wybudował budynek z przeznaczeniem na cele hotelowe i gastronomiczne o łącznej powierzchni użytkowej 1600 m2, w tym część hotelową o powierzchni 557 m2. Część hotelowa wybudowanego budynku nie jest jeszcze zdatna do użytkowania. Budynek ten Wnioskodawca w 2008 r. aneksem do umowy dzierżawy przekazał dzierżawcy spółce jawnej do użytkowania. Wnioskodawca do prowadzonej ewidencji środków trwałych wpisał jedynie drewniane budynki rekreacyjne, budynek socjalno-sanitarny oraz budowle wodne związane z nieruchomością w M. Natomiast nieruchomości gruntowe, budynek drewniany gospodarczy (chata biesiadna), budynek magazynowy, budynek chat (...), budynek smażalni, wybudowany w 2008 r. budynek hotelowo-gastronomiczny, jak i rzeczy ruchome znajdujące się na tych nieruchomościach używane dłużej niż rok nie są wpisane do ewidencji środków trwałych i nie były dokonywane odpisy amortyzacyjne. Z dniem 30 czerwca 2013 r. umowa dzierżawy ze spółką jawną została rozwiązana. Od 1 lipca 2013 r. Wnioskodawca prowadzi działalność na własny rachunek w zakresie usług gastronomicznych i turystycznych na nieruchomości w M. Wnioskodawca prowadzi ewidencję podatkową, która pozwala na przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do tej części przedsiębiorstwa. Wnioskodawca w 2013 r. dokonał podziału nieruchomości na funkcjonalne działki. Wnioskodawca zamierza sprzedać osobie prawnej (spółka z o.o.) zespół składników materialnych jak i niematerialnych, związanych z częścią przedsiębiorstwa, prowadzoną na nieruchomości w M., który obejmuje: nieruchomość składającą się z działek nr 1213/2 oraz 1228/1, zabudowanych budynkiem hotelowo-gastronomicznym, działkę nr 1213/6 zabudowaną budynkiem gospodarczym (chata biesiadna) i budynkiem socjalno-sanitarnym oraz działkę nr 1213/7 zabudowaną budowlą (zbiornikiem wodnym), oraz rzeczy ruchome związane z prowadzoną na tej nieruchomości dotychczasową działalnością gospodarczą Wnioskodawcy (usługi gastronomiczne i hotelarskie związane przede wszystkim z organizacją imprez weselnych oraz innych imprez okolicznościowych, komunie, chrzciny, zabawy karnawałowe, sylwestrowe, rocznice, stypy), a także należności i zobowiązania (spłata kredytów hipotecznych zaciągniętych w bankach na budowę budynku hotelowo-gastronomicznego). Wnioskodawca nie będzie posiadał towarów handlowych ani materiałów związanych z działalnością prowadzoną na nieruchomości w M. na dzień sprzedaży. Ponadto, Wnioskodawca wydzierżawi nabywcy nieruchomość zabudowaną 6 budynkami drewnianymi, rekreacyjnymi, przeznaczonymi pod krótkotrwały wynajem, o łącznej pow. 275 m2, budynkiem magazynowym o pow. 144 m2, budynkiem chat (...) o pow. 120 m2 oraz budynkiem smażalni o pow. 110 m2. Nabywca, na bazie nabytych nieruchomości i rzeczy ruchomych oraz dysponując umową dzierżawy pozostałych nieruchomości związanych z obecną działalnością gospodarczą Wnioskodawcy, kontynuował będzie dotychczasową działalność gospodarczą Wnioskodawcy w zakresie usługi gastronomicznych, hotelarskich i turystycznych związanych przede wszystkim z organizacją imprez weselnych oraz innych imprez okolicznościowych (komunie, chrzciny, zabawy karnawałowe, sylwestrowe, rocznice, stypy i inne). Przedstawiony we wniosku zespół składników majątkowych mających być przedmiotem sprzedaży jest wyodrębniony:

 1. na płaszczyźnie organizacyjnej, przystan.eu stanowi wyodrębnioną organizacyjnie część terenu składają się na nią: chata biesiadna, pomieszczenia socjalne, budynek hotelowo- gastronomiczny wraz ze stawem hodowlanym i pomieszczenia magazynowe, jest to zespół składników majątkowych wyodrębniony w sposób faktyczny, prowadzący działalność operacyjną, wyodrębniony także ogrodzeniem i wieloletnimi nasadzeniami. Prowadzone w tej części są imprezy plenerowe, wesela, szkolenia itp., do których można przyporządkować poszczególne składniki majątkowe w celu prowadzenia tej działalności gastronomicznej. Organizacyjny aspekt wyodrębnienia oznacza także, że składniki tworzące część przedsiębiorstwa posiadają cechę zorganizowania pod nazwą „C” w odróżnieniu od innych działalności gospodarczych „B” – sprzedaż pomostów czy c(...) - agencja promocji i reklamy zajmująca się wynajmem i budową reklam. Do „C” jako zorganizowana część przedsiębiorstwa prowadzi odrębna brama i droga dojazdowa, na której zostanie ustalona służebność dojazdu;
 2. na płaszczyźnie finansowej, na podstawie prowadzonej w działalności gospodarczej – gastronomii przez Wnioskodawcę ewidencji księgowej możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań, do wyodrębnionej działalności gastronomicznej, przez co możliwe jest określenie jej wyniku finansowego, przy czym wyraźnie można przyporządkować koszty gastronomii w odróżnieniu od budowy platform wodnych czy sprzedaży powierzchni reklamowych c(...) agencja promocji i reklamy.
 3. na płaszczyźnie funkcjonalnej, przystan.eu stanowi także niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze w ramach prowadzonej działalności gastronomicznej, jest to teren wyodrębniony także infrastrukturą techniczną oraz ogrodzeniem przez co wyraźnie wyznaczone są granice prowadzonej działalności gospodarczej.

C” posiada własne składniki niematerialne będące przedmiotem planowanej transakcji sprzedaży części przedsiębiorstwa – do tych należą wszystkie umowy eksploatacyjne; wywóz śmieci, kanalizacja, dostarczanie energii elektrycznej, deratyzacja obiektu i inne niezbędne do funkcjonowania a także pozwolenia na prowadzenie działalności gastronomicznej, sanepid, pozwolenia na alkohol. Obecni pracownicy zostaną zatrudnieni w formie umowy kontraktowej. Ważnym elementem jest także przekazanie wszelkich umów – zamówień na organizacje wesel, szkoleń i stałych pobytów weekendowych niezbędnych do wytworzenia zysku.

Przy tak przedstawionym opisie sprawy Wnioskodawca wniósł o potwierdzenie, że zespół składników majątkowych mających być przedmiotem sprzedaży stanowi – w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy – zorganizowaną części przedsiębiorstwa, co będzie skutkowało wyłączeniem planowanej transakcji spod opodatkowania podatkiem VAT w oparciu o art. 6 ust. 1 ustawy.

Jak wyjaśniono wyżej, podstawowym wymogiem do uznania, że zespół składników majątku przedsiębiorstwa stanowi – zdefiniowaną w art. 2 pkt 27e ustawy – zorganizowaną część przedsiębiorstwa jest to, aby majątek ten stanowił zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań, należności oraz środków pieniężnych), wydzielony w istniejącym przedsiębiorstwie na trzech płaszczyznach: organizacyjnej, finansowej i funkcjonalnej (przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych). Co istotne zespół tych składników majątkowych musi być tak zorganizowany, żeby mógł stanowić potencjalnie niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze, których realizacji służy w istniejącym przedsiębiorstwie.

W analizowanym przypadku wymogi, o których mowa wyżej będą spełnione. Przedmiotem zbycia będzie bowiem majątek trwały w postaci nieruchomości (działki nr 1213/2 oraz 1228/1, zabudowane budynkiem hotelowo-gastronomicznym, działka nr 1213/6 zabudowana budynkiem gospodarczym – chata biesiadna i budynkiem socjalno-sanitarnym oraz działka nr 1213/7 zabudowana budowlą – zbiornikiem wodnym); wyposażenie ruchome związane z prowadzoną działalnością gastronomiczną i hotelarską; prawa i obowiązki wynikające z umów, np. umów na dostawę mediów, usługi deratyzacyjne i inne niezbędne do funkcjonowania obiektu; pozwolenia na prowadzenie działalności gastronomicznej i sprzedaż alkoholu; umowy – zamówienia na realizację imprez (wesel, szkoleń, stałych pobytów weekendowych); należności i zobowiązania. Wnioskodawca zawrze również z nabywcą umowę dzierżawy nieruchomości (zabudowanej 6 budynkami drewnianymi, rekreacyjnymi, przeznaczonymi pod krótkotrwały wynajem, budynkiem magazynowym, budynkiem chat (...) oraz budynkiem smażalni), która nie będzie przedmiotem zbycia i pozostanie własnością Wnioskodawcy. Jak wskazał Wnioskodawca zespół składników majątkowych mających być przedmiotem sprzedaży jest wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zarówno na płaszczyźnie organizacyjnej, finansowej, jaki i funkcjonalnej, a nabywca na bazie zakupionych składników majątkowych oraz dysponując umową dzierżawy pozostałych nieruchomości związanych z obecną działalnością gospodarczą Wnioskodawcy, będzie kontynuował dotychczasową działalność gospodarczą Wnioskodawcy w zakresie usługi gastronomicznych, hotelarskich i turystycznych związanych przede wszystkim z organizacją imprez weselnych oraz innych imprez okolicznościowych (komunie, chrzciny, zabawy karnawałowe, sylwestrowe, rocznice, stypy i inne).

W świetle powyższego należy stwierdzić, że w analizowanym przypadku zespół składników majątku przedsiębiorstwa Wnioskodawcy, który ma być przedmiotem sprzedaży, spełnia warunki dla uznania go za zorganizowaną część przedsiębiorstwa, zdefiniowaną w art. 2 pkt 27e ustawy. Konsekwentnie, sprzedaż ww. składników majątkowych stanowiących zorganizowaną część przedsiębiorstwa – na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy – nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Z uwagi na fakt, że – jak rozstrzygnięto wyżej – zespół składników majątkowych, który Wnioskodawca zamierza zbyć stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa i transakcja będzie wyłączona od opodatkowania podatkiem od towarów i usług, udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczące opodatkowania sprzedaży poszczególnych składników majątku, oznaczone we wniosku nr 3, 4 i 5, stało się bezprzedmiotowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Należy zauważyć, że stosownie do przepisu art. 14b § 3 Ordynacji podatkowej, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Należy zatem zaznaczyć, że wydając przedmiotową interpretację tut. Organ oparł się na wynikającym z treści wniosku opisie zdarzenia przyszłego. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu opisanego zdarzenia przyszłego, udzielona interpretacja traci swą aktualność.

W niniejszej interpretacji załatwiono wniosek w części dotyczącej zdarzenia przyszłego w podatku od towarów i usług w zakresie uznania za zorganizowaną część przedsiębiorstwa zespołu składników majątkowych mających być przedmiotem sprzedaży i wyłączenia od opodatkowania lub też zwolnienia od podatku tej sprzedaży. Interpretacją indywidualną z dnia 5 marca 2015 r., nr ILPP5/443-271/14-5/KG rozpatrzono wniosek w części dotyczącej zdarzenia przyszłego w podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności nieodpłatnego przekazania (darowizny) nieruchomości. Wniosek w części dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych został załatwiony odrębnymi pismami.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.