ILPP4/4512-1-267/15-2/BA | Interpretacja indywidualna

Podatek od towarów i usług w zakresie uznania - sprzedaż za zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy, a w konsekwencji wyłączenia jej przeniesienia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług, na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy.
ILPP4/4512-1-267/15-2/BAinterpretacja indywidualna
 1. opodatkowanie
 2. zorganizowana część przedsiębiorstwa
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Przepisy ogólne -> Definicje legalne
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Wyłączenia

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 28 lipca 2015 r. (data wpływu 6 sierpnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania SPZ Sprzedaż za zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy, a w konsekwencji wyłączenia jej przeniesienia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług, na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 sierpnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania SPZ Sprzedaż za zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy, a w konsekwencji wyłączenia jej przeniesienia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług, na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest spółką kapitałową prawa polskiego, która podlega (i na moment opisanego zdarzenia przyszłego będzie podlegać) nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce. Spółka jest zarejestrowanym i czynnym podatnikiem podatku VAT w Polsce. Podstawowym przedmiotem działalności gospodarczej Wnioskodawcy jest produkcja i dystrybucja etykiet, drukarek, kodów kreskowych, oprogramowania, akcesoriów i materiałów eksploatacyjnych oraz dostawa serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego. Spółka oferuje kompletne rozwiązania dla różnych branż dzięki integracji sprzętu, oprogramowania, dostaw materiałów eksploatacyjnych oraz usług serwisowych.

Planowane jest przeprowadzenie restrukturyzacji działalności Wnioskodawcy (stanowiącej część i efekt globalnej restrukturyzacji grupy kapitałowej („Grupa”) do której on należy), poprzez jej podział („Podział”), w wyniku którego funkcjonować będą dwa podmioty – podmiot zajmujący się wyłącznie działalnością produkcyjną („SPZ Produkcja”) oraz podmiot zajmujący się wyłącznie działalnością sprzedażową („SPZ Sprzedaż”). W wyniku Podziału SPZ Sprzedaż przeniesiona zostanie do innej spółki kapitałowej prawa polskiego, podczas gdy SPZ Produkcja pozostanie w ramach obecnej struktury Spółki.

Przeprowadzenie opisanej wyżej reorganizacji umożliwi Grupie przejrzyste wyodrębnienie poszczególnych rodzajów działalności biznesowej i specjalizację w danych obszarach świadczenia usług. Rozwiązanie takie przyczyni się bezpośrednio do zwiększenia efektywności działalności Grupy, a w szczególności samej Spółki.

Wnioskodawca zwraca uwagę, iż już na moment obecny SPZ Produkcja i SPZ Sprzedaż stanowią w ramach struktury Wnioskodawcy odrębne działalności. W szczególności, działalność produkcyjna i sprzedażowa wyodrębniona jest w strukturze Spółki w sposób organizacyjny, finansowy i funkcjonalny. Po jej podziale, odrębność organizacyjna, finansowa i funkcjonalna w odniesieniu do SPZ Produkcja i SPZ Sprzedaż zostanie zachowana.

1. Wyodrębnienie organizacyjne

Zarówno SPZ Produkcja jak i SPZ Sprzedaż są i będą na moment Podziału wyposażone we wszystkie niezbędne składniki materialne i niematerialne potrzebne do prowadzenia działalności produkcyjnej/sprzedażowej, obejmujące w szczególności:

- w przypadku SPZ Produkcja:

 • aktywa trwałe (m.in. środki trwałe takie jak maszyny i urządzenia do produkcji, wartości niematerialne i prawne);
 • kontakty biznesowe, specjalistyczną wiedzę na temat produkcji produktów oferowanych przez Wnioskodawcę;
 • zapasy;
 • umowy handlowe w zakresie produkcji;
 • środki pieniężne i należności;
 • zobowiązania (np. z rozliczeń z dostawcami, z tytułu czynszu najmu);

do SPZ Produkcja przyporządkowani są pracownicy,

- w przypadku SPZ Sprzedaż:

 • aktywa trwałe (m.in. sprzęt IT, samochody);
 • kontakty biznesowe, specjalistyczną wiedzę na temat sprzedaży produktów i usług oraz historii współpracy z klientami („baza kliencka”);
 • środki pieniężne i należności związane ze sprzedażą produktów i usług;
 • zobowiązania związane ze sprzedażą towarów i usług, w tym zobowiązania kontrahentów oraz wobec pracowników przypisanych do tej części biznesu;

do SPZ Sprzedaż przyporządkowani są również pracownicy.

SPZ Produkcja i SPZ Sprzedaż są odrębnymi obszarami działalności w strukturze Spółki. Istniejące wyodrębnienie faktyczne SPZ Produkcja i SPZ Sprzedaż wynika bezpośrednio z odrębnego charakteru przedmiotu działalności oraz wykonywanych w ramach nich funkcji i zadań. W efekcie, struktury funkcjonowania SPZ Produkcja i SPZ Sprzedaż są obecnie i będą po Podziale niezależne od siebie.

SPZ Produkcja i SPZ Sprzedaż korzystają w związku z prowadzoną działalnością ze wsparcia księgowego, kadrowego i prawnego (tzw. back-upoffice) w ramach wewnętrznej struktury Wnioskodawcy. W związku z Podziałem Spółki, funkcje back-upoffice i związani z tym pracownicy pozostaną w SPZ Produkcja, natomiast wsparcie backupoffice dla SPZ Sprzedaż po Podziale świadczone będzie na podstawie odrębnej umowy przez SPZ Produkcja bezpośrednio na rzecz SPZ Sprzedaż. Umowa w tym zakresie będzie obowiązywała od momentu Podziału, co zapewni niezakłócone funkcjonowanie SPZ Sprzedaż od samego początku po Podziale.

Jednocześnie umowa najmu powierzchni, w której obecnie Wnioskodawca prowadzi obie działalności zostanie (z uwagi na praktyczne przeszkody w podzieleniu tej umowy) przeniesiona w wyniku planowanego Podziału do SPZ Produkcja, przy czym jednocześnie SPZ Sprzedaż zawrze umowę podnajmu z SPZ Produkcja w zakresie powierzchni, z jakiej korzystać faktycznie będzie po Podziale SPZ Sprzedaż. W konsekwencji od daty Podziału w obu spółkach (SPZ Produkcja i SPZ Sprzedaż) zapewnione będą warunki lokalowe do niezakłóconego kontynuowania działalności gospodarczej.

2. Wyodrębnienie finansowe

Istniejące obecnie wyodrębnienie finansowe SPZ Produkcja i SPZ Sprzedaż daje możliwość bezpośredniego alokowania do poszczególnych biznesów związanych z nimi przychodów i kosztów (poprzez wykorzystanie tzw. centrów przychodowych i kosztowych). Do każdego z biznesów możliwe jest również przypisanie określonych składników majątkowych. Stosowane przez Spółkę narzędzia kontrolingowe pozwalają również na identyfikację i przyporządkowanie do każdego z biznesów należności związanych z tymi biznesami, jak również zobowiązań. Na moment Podziału przypisane do każdego z biznesów należności i zobowiązania zostaną odpowiednio alokowane do SPZ Produkcja i SPZ Sprzedaż zgodnie z ich przedmiotem. Dla SPZ Produkcja i SPZ Sprzedaż tworzone są obecnie oddzielne plany biznesowe.

Na chwilę obecną dla SPZ Produkcja i SPZ Sprzedaż prowadzony jest jeden rachunek zysków i strat oraz bilans. Niemniej jednak możliwe jest sporządzenie dla celów zarządczych rachunku zysków i strat oraz bilansu dla każdego z biznesów (tj. SPZ Produkcja i SPZ Sprzedaż) odrębnie.

Na ten moment, obydwa biznesy korzystają z jednego rachunku bankowego, natomiast Wnioskodawca jest w stanie za pomocą narzędzi księgowych przypisać do każdego z biznesów przynależną mu gotówkę.

3. Przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych (wyodrębnienie funkcjonalne)

W strukturze organizacyjnej Wnioskodawcy wyodrębniony jest obszar SPZ Produkcja i SPZ Sprzedaż. Zarówno SPZ Produkcja jak i SPZ Sprzedaż ma przyporządkowany do siebie zespół pracowników, którzy wykonują poszczególne funkcje dotyczące działalności podstawowej tych biznesów.

Wnioskodawca zaznacza, że działalność SPZ Sprzedaż obejmuje wyłącznie funkcje sprzedażowe (produkty i usługi), natomiast nie pełni jakichkolwiek funkcji w zakresie produkcji etykiet, drukarek, kodów kreskowych, oprogramowania, akcesoriów i materiałów eksploatacyjnych oraz serwisu, które przynależą wyłącznie do SPZ Produkcja. Natomiast SPZ Produkcja nie pełni jakichkolwiek funkcji sprzedażowych. Zatem, oba biznesy stanowią organizacyjnie i finansowo wyodrębnione w istniejącym przedsiębiorstwie zespoły składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań, przeznaczonych do realizacji określonych i właściwych sobie zadań gospodarczych, wystarczających do utworzenia odrębnego przedsiębiorstwa prowadzącego działalność operacyjną, z uwagi na fakt, iż swoim zakresem obejmują:

- w przypadku SPZ Produkcja:

 • aktywa trwałe (m.in. środki trwałe takie jak maszyny i urządzenia do produkcji, wartości niematerialne i prawne);
 • kontakty biznesowe, specjalistyczną wiedzę na temat produkcji produktów oferowanych przez Spółkę;
 • zapasy;
 • umowy handlowe w zakresie produkcji;
 • środki pieniężne i należności;
 • zobowiązania (np. z rozliczeń z dostawcami, z tytułu czynszu najmu);

do SPZ Produkcja przyporządkowani są pracownicy,

- w przypadku SPZ Sprzedaż:

 • aktywa trwałe (m.in. sprzęt IT, samochody);
 • kontakty biznesowe, specjalistyczną wiedzę na temat sprzedaży produktów i usług oraz historii współpracy z klientami („baza kliencka”);
 • środki pieniężne i należności związane ze sprzedażą produktów i usług;
 • zobowiązania związane ze sprzedażą towarów i usług, w tym zobowiązania kontrahentów oraz wobec pracowników przypisanych do tej części biznesu.

Zarówno SPZ Produkcja jak i SPZ Sprzedaż dysponują i będą dysponować na moment Podziału pracownikami oraz wszystkimi wskazanymi wyżej składnikami materialnymi i niematerialnymi przydzielonymi tym biznesom, co pozwoli w praktyce na prowadzenie działalności przez SPZ Produkcja i SPZ Sprzedaż w sposób tożsamy jak czynił to dotychczas Wnioskodawca, oraz jakby czynił to niezależny przedsiębiorca.

W rezultacie Podziału, wyodrębnienie SPZ Produkcja i SPZ Sprzedaż, jako odrębnych struktur (obejmujących odpowiednie zespoły powiązanych ze sobą składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do prowadzenia odrębnych działalności gospodarczych), ma na celu zapewnienie kontynuacji działalności skupionych obecnie w ramach jednej struktury Spółki poprzez dwa niezależne od siebie podmioty, tj. SPZ Produkcja i SPZ Sprzedaż.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy SPZ Sprzedaż stanowić będzie w dacie Podziału ZCP w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm., dalej: uptu), a w konsekwencji zgodnie z art. 6 pkt 1 uptu Podział Spółki nie będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy, SPZ Sprzedaż stanowić będzie w dacie Podziału ZCP w rozumieniu art. 2 pkt 27e uptu, a w konsekwencji zgodnie z art. 6 pkt 1 uptu Podział Spółki nie będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem VAT.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy

Kwalifikacja SPZ Produkcja i SPZ Sprzedaż w dacie Podziału jako ZCP na gruncie uptu

Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt 27e uptu, ZCP jest to organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Zatem na gruncie przytoczonej ustawy podatkowej mamy do czynienia z ZCP, jeśli spełnione są łącznie następujące przesłanki:

 1. istnieje zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania,
 2. zespół ten jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie,
 3. składniki te przeznaczone są do realizacji określonych zadań gospodarczych,
 4. zespół tych składników mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące wyżej wymienione zadania gospodarcze.

W związku z tym, że ustawodawca nie precyzuje, w jaki sposób spełnienie powyższych przesłanek powinno być weryfikowane, konieczne jest indywidualne rozpatrzenie każdego z przypadków.

W dotychczasowych poglądach organów podatkowych wielokrotnie zostało podkreślone, że ZCP nie jest sumą poszczególnych składników, przy pomocy których można prowadzić odrębną działalność, lecz pewnym zorganizowanym zespołem tych składników. Podstawowym wymogiem jest zatem to, aby ZCP stanowiła zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań).

Przykładowo argumenty takie wskazał:

 • Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej wydanej w dniu 7 marca 2013 r. (sygn. ILPP5/443-61/12-4/PG), tj.: „nie wystarczy zatem zorganizowanie jakiejkolwiek masy majątkowej, ale musi się ona odznaczać pełną odrębnością organizacyjną i finansową, z możliwością samodzielnego funkcjonowania w razie zaistnienia takiej potrzeby w obrocie gospodarczym. W przeciwnym razie nie można bowiem uznać, iż dojdzie do powstania zespołu składników, które mogłyby stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa”;
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej wydanej w dniu 8stycznia 2014 r. (sygn. IPPP1/443-1296/13-2/IGo), tj.: „zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest sumą poszczególnych składników, przy pomocy których będzie można prowadzić odrębny zakład, lecz zorganizowanym zespołem tych składników, przy czym punktem odniesienia jest tutaj rola, jaką składniki majątkowe odgrywają w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa (na ile stanowią w nim wyodrębnioną organizacyjnie i funkcjonalnie całość)”;
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej wydanej w dniu 2 stycznia 2014 r. (sygn. IPTPP2/443-847/13-2/KW) i w interpretacji indywidualnej wydanej w dniu 22 listopada 2013 r. (sygn. IPTPP2/443-708/13-2/JN), tj.: „aby w rozumieniu przepisów podatkowych, określony zespół składników majątkowych mógł zostać zakwalifikowany jako zorganizowana część przedsiębiorstwa, nie jest wystarczające jakiekolwiek zorganizowanie masy majątkowej, ale musi się ona odznaczać pełną odrębnością niezbędną do samodzielnego funkcjonowania w obrocie gospodarczym”;
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej wydanej w dniu 9 maja 2011 r. (sygn. IBPP3/443-118/11/PH), tj. „Zorganizowaną część przedsiębiorstwa tworzą więc składniki, będące we wzajemnych relacjach takich, by można było mówić o nich jako o zespole, a nie o zbiorze przypadkowych elementów, których jedyną cechą wspólną jest własność jednego podmiotu gospodarczego”.

Spółka podkreśla, iż należności i zobowiązania dotyczące jej działalności zostaną odpowiednio alokowane ze względu na ich przedmiot – odpowiednio do SPZ Produkcja i SPZ Sprzedaż.

Zdaniem Wnioskodawcy, aby uznać, że mamy do czynienia z ZCP, nie jest wymagane, aby w ramach podziału na podmiot wydzielany przeszły wszystkie należności i zobowiązania wchodzące w skład danej jednostki. Naczelny Sąd Administracyjny („NSA”) w wyroku z dnia 27 marca 2013 r. (sygn. II FSK 1896/11), stwierdził, że „w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa nie muszą wchodzić wszelkie zobowiązania przedsiębiorstwa. Z definicji zorganizowanej części przedsiębiorstwa wynika bowiem jedynie, że zespół składników materialnych i niematerialnych musi być na tyle zorganizowany i kompletny, aby mógł funkcjonować jako samodzielne przedsiębiorstwo, prowadzące określony rodzaj działalności gospodarczej. Z tych względów nie ma podstaw do uznania, że co do zasady utraci on tę samodzielność poprzez wyłączenie ze składników majątkowych niektórych zobowiązań”. Analogiczne stanowisko zajął NSA w wyroku z dnia 20 marca 2012 r. (sygn. I FSK 815/11) oraz Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 17 lutego 2014 r. (sygn. IBPP4/443-605/13/LG), w której powołując się na ten wyrok stwierdził, że „nie ma podstaw do przyjęcia, iż przeniesienie zobowiązań (długów, wierzytelności) jest tą okolicznością, która decyduje bądź współdecyduje o możliwości wyłączenia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług (wyrok NSA z dnia 20 marca 2012 r., sygn. akt FSK 815/11). Nawet więc jeśli zobowiązania i należności nie zostaną przeniesione, nie oznacza to, że zbywana masa majątkowa nie może być uznana za zorganizowaną część przedsiębiorstwa”.

Zdaniem Spółki, zarówno SPZ Produkcja jak i SPZ Sprzedaż stanowią i na moment dokonania Podziału będą stanowiły ZCP, ponieważ będą spełniać ww. przesłanki.

Ad. 1. Istnienie zespołu składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań

Zdaniem Wnioskodawcy, nie ulega żadnej wątpliwości, że SPZ Produkcja i SPZ Sprzedaż stanowią i będą stanowić na moment Podziału odrębne zespoły składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań).

Jak zostało wskazane w opisie zdarzenia przyszłego, SPZ Sprzedaż i SPZ Produkcja na moment Podziału będą wyposażone w niezbędne składniki materialne i niematerialne potrzebne do prowadzenia działalności w zakresie przydzielonych im funkcji, obejmujące w szczególności:

- w przypadku SPZ Produkcja:

 • aktywa trwałe (m.in. środki trwałe takie jak maszyny i urządzenia do produkcji, wartości niematerialne i prawne);
 • kontakty biznesowe, specjalistyczną wiedzę na temat produkcji produktów oferowanych przez Spółkę;
 • zapasy;
 • umowy handlowe w zakresie produkcji;
 • środki pieniężne i należności;
 • zobowiązania (np. z rozliczeń z dostawcami, z tytułu czynszu najmu);

do SPZ Produkcja przyporządkowani są pracownicy,

- w przypadku SPZ Sprzedaż:

 • aktywa trwałe (m.in. sprzęt IT, samochody);
 • kontakty biznesowe, specjalistyczną wiedzę na temat sprzedaży produktów usług oraz historii współpracy z klientami („baza kliencka”);
 • środki pieniężne i należności związane ze sprzedażą produktów i usług;
 • zobowiązania związane ze sprzedażą towarów i usług, w tym zobowiązania kontrahentów oraz wobec pracowników przypisanych do tej części biznesu;

do danego rodzaju biznesu przyporządkowani są również pracownicy.

W oparciu o opisany wyżej zespół składników materialnych i niematerialnych SPZ Produkcja i SPZ Sprzedaż mogą obecnie i będą mogły po Podziale samodzielnie kontynuować działalność w zakresie wykonywanym w ramach swoich funkcji. Podkreślić należy, że jak wskazano powyżej funkcje te są od siebie niezależne i dotyczą odrębnych rodzajów działalności Wnioskodawcy (tj. produkcji i sprzedaży).

W konsekwencji, zdaniem Spółki, w odniesieniu do SPZ Produkcja i SPZ Sprzedaż, warunek istnienia zespołu składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań) jest już obecnie i będzie na moment Podziału spełniony.

Ad. 2. Wyodrębnienie organizacyjne i finansowe

Zdaniem Wnioskodawcy, na tle przedstawionych w opisie zdarzenia przyszłego faktów, SPZ Produkcja jak również SPZ Sprzedaż będą na moment podziału wyodrębnione organizacyjnie i finansowo.

Pojęcie „wyodrębnienia organizacyjnego” zostało wyjaśnione m.in. przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, w interpretacji indywidualnej wydanej w dniu 14 lutego 2012 r. sygn. ILPB3/423-595/09/12-S/EK, zgodnie z którą:

Wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowano część przedsiębiorstwo występuje w strukturze organizacyjnej podatnika. Ocena ta musi być dokonana według podstawowego kryterium, tj. ustalenia jaką rolę składniki majątkowe i związane z nimi prawa materialne odgrywały w funkcjonowaniu dotychczasowego przedsiębiorstwa (na ile stanowiły wyodrębnioną organizacyjnie i funkcjonalnie całość)”.

Taką argumentację podzielają również sądy administracyjne. Wskazać tutaj można przykładowo wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego („WSA”) w Gdańsku z dnia 21 listopada 2012 r. (sygn. akt I SA/Gd 971/12), w którym sąd stwierdził, że: „Wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa występuje w strukturze organizacyjnej podatnika. Ocena ta musi być dokonywana według podstawowego kryterium, tj. ustalenia, jaką rolę składniki majątkowe i związane z nimi prawa materialne odgrywały w funkcjonowaniu dotychczasowego przedsiębiorstwa (na ile stanowiły wyodrębnioną organizacyjnie i funkcjonalnie całość)”. W wyroku WSA w Warszawie z dnia 21 czerwca 2012 r. (sygn. III SA/Wa 2836/11) sąd uznał, że: „wyodrębnienie organizacyjne nie musi mieć sformalizowanego charakteru, ani też nie może być uznawane za decydujące dla bytu zorganizowanej części przedsiębiorstwa”.

Wyodrębnienie organizacyjne może przy tym wynikać ze statutu, regulaminu, zarządzenia lub innego aktu o podobnym charakterze, ale jak podkreślają również organy podatkowe w wydawanych interpretacjach, może mieć również charakter faktyczny, jak ma to miejsce w przypadku SPZ Produkcja i SPZ Sprzedaż.

Spółka podkreśla, iż wyodrębnienie organizacyjne SPZ Produkcja i SPZ Sprzedaż wynika bezpośrednio ze struktury organizacyjnej Grupy, do której należy Wnioskodawca. Jak zostało również wskazane w opisie zdarzenia przyszłego, SPZ Produkcja i SPZ Sprzedaż stanowią odrębne rodzaje działalności w Spółce, do których przypisane zostały określone (odrębne) zadania i funkcje. Poszczególne zadania realizowane są przez konkretnych pracowników przypisanych do tych poszczególnych działalności. Wyodrębnienie organizacyjne SPZ Produkcja i SPZ Sprzedaż przejawia się zatem również w prowadzeniu przez oba te biznesy odrębnej od siebie działalności.

Mając powyższe na uwadze, w ocenie Wnioskodawcy, SPZ Produkcja i SPZ Sprzedaż są obecnie wyodrębnione pod względem organizacyjnym w przedsiębiorstwie Wnioskodawcy i wyodrębnienie to będzie istniało w dacie Podziału.

W zakresie spełnienia warunku wyodrębnienia finansowego, podkreślane jest przez organy podatkowe, że wystarczającym jest prowadzenie rachunkowości w taki sposób, aby można było przyporządkować koszty i przychody, należności oraz zobowiązania do zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Przykładowo, w interpretacji indywidualnej z dnia 10 stycznia 2013 r., Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, sygn. ILPP2/443-1044/12-4/EN, wskazał, że „(...) wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwo (...)”.

Podobne stanowisko zostało zaprezentowane w interpretacji indywidualnej z dnia 4 lipca 2014 r., wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy, sygn. ITPB3/423-170/14/DK: „(...) Wyodrębnienie finansowe nie oznacza natomiast całkowitej samodzielności finansowej lecz sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Nie należy tego pojęcia utożsamiać z posiadaniem przez zorganizowaną część przedsiębiorstwo pełnej samodzielności finansowej, czy też samodzielnym sporządzaniem bilansu (...)”.

Natomiast w interpretacji z dnia 27 czerwca 2014 r. sygn. IPTPB3/423-95/14-4/GG, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi stwierdził: „(...) Konsekwencją finansowego wyodrębnienia majątku mającego stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa jest konieczność przypisania do tego majątku również wszelkich zobowiązań związanych ze składnikami tego majątku. (...) Wyodrębnienie finansowe nie oznacza, co prawda pełnej, całkowitej samodzielności finansowej, ale sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa (...)”.

Stosowane przez Spółkę narzędzia kontrolingowe pozwalają na identyfikację i przyporządkowanie do każdego z biznesów należności związanych z tymi biznesami, jak również zobowiązań. Na moment Podziału przypisane do każdego z biznesów należności i zobowiązania zostaną odpowiednio alokowane do SPZ Produkcja i SPZ Sprzedaż.

Dzięki tak prowadzonej ewidencji zdarzeń gospodarczych jak również w oparciu o stosowane narzędzia kontrolingowe możliwe jest zatem przygotowanie na potrzeby zarządcze Spółki bilansów, rachunku wyników oraz rachunków przepływów pieniężnych oddzielnie dla SPZ Produkcja i SPZ Sprzedaż. A zatem Wnioskodawca jest w stanie oraz na moment Podziału będzie w stanie w sposób przejrzysty ustalić sytuację majątkową każdego z biznesów (tj. zarówno SPZ Produkcja i SPZ Sprzedaż). Co więcej, mając na uwadze wymogi formalne, związane z Podziałem, sytuacja majątkowa odrębnie każdego z biznesów będzie musiała zostać odzwierciedlona w dokumentach stanowiących element wniosku do sądu o rejestrację Podziału.

Na ten moment, oba biznesy korzystają z jednego rachunku bankowego (w chwili obecnej oddzielne rachunki nie są konieczne ze względów biznesowych), niemniej jednak Spółka jest w stanie przypisać przynależną do każdego biznesu gotówkę.

W świetle powyższych argumentów, nie ulega wątpliwości, że SPZ Produkcja i SPZ Sprzedaż stanowią i na moment Podziału będą stanowiły jednostki wyodrębnione finansowo.

W konsekwencji, zdaniem Wnioskodawcy, w odniesieniu do SPZ Produkcja i SPZ Sprzedaż, przesłanka wyodrębnienia organizacyjnego i finansowego jest spełniona.

Ad. 3. Przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych (wyodrębnienie funkcjonalne)

Warunek przeznaczenia do realizacji określonych zadań gospodarczych odnosi się do funkcjonalnego wyodrębnienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Pojęcie „wyodrębnienia funkcjonalnego” zostało wyjaśnione m.in. w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 4 września 2014 r., sygn. IBPB1/2/423-744/14/BG, zgodnie z którą: „Wyodrębnienie funkcjonalne należy natomiast rozumieć jako przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych. Zorganizowana część przedsiębiorstwa musi stanowić funkcjonalnie odrębną całość, tj. obejmować elementy niezbędne do samodzielnego prowadzenia działań gospodarczych, którym służy w strukturze przedsiębiorstwa (...)”.

Co więcej, jak wskazuje Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji z dnia 26 maja 2014 r. sygn. IBPP3/443-203/14/AŚ, „W ocenie organu, dla uznania, że zbywana część przedsiębiorstwa stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa, istotne znaczenie ma ocena, czy ta zbywana część przedsiębiorstwa jest zdolna do prowadzenia niezależnej działalności gospodarczej. Wyodrębnienie organizacyjne i finansowe (wskazane przepisami ustawy) nie musi mieć charakteru bardzo sformalizowanego. Bardziej istotne jest wyodrębnienie stricte funkcjonalne, które pozwala na dalsze funkcjonowanie części przedsiębiorstwa w sposób niezależny po oddzieleniu go od reszty przedsiębiorstwa”.

Wyodrębnienie funkcjonalne w strukturach Spółki SPZ Produkcja i SPZ Sprzedaż przejawia się wyraźną odrębnością w zakresie działalności operacyjnej prowadzonej w ramach każdego z biznesów. Do działalności realizowanej w ramach SPZ Produkcja należy w szczególności produkcja produktów oferowanych przez Wnioskodawcę (produkcja etykiet, dystrybucja drukarek, kodów kreskowych, oprogramowania, akcesoriów i materiałów eksploatacyjnych). Z kolei działalność wykonywaną w ramach SPZ Sprzedaż stanowi sprzedaż powyższych produktów oraz sprzedaż usług. Są to więc całkowicie od siebie niezależne obszary działalności gospodarczej i z tych też względów globalnie została podjęta decyzja o ich formalnym wyodrębnieniu, poprzez rozdzielenie tych obszarów działalności.

Spółka podkreśla, iż SPZ Produkcja i SPZ Sprzedaż powinny być traktowane jako wyodrębnione w istniejącym przedsiębiorstwie Wnioskodawcy zespoły składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań, przeznaczonych do realizacji określonych (odrębnych) zadań gospodarczych, wystarczających do utworzenia niezależnego przedsiębiorstwa prowadzącego działalność operacyjną. Wynika to m.in. z faktu, że do każdego z tych biznesów przypisane są:

- w przypadku SPZ Produkcja:

 • aktywa trwałe (m.in. środki trwałe takie jak maszyny i urządzenia do produkcji, wartości niematerialne i prawne);
 • kontakty biznesowe, specjalistyczną wiedzę na temat produkcji produktów oferowanych przez Spółkę;
 • zapasy;
 • umowy handlowe w zakresie produkcji;
 • środki pieniężne i należności;
 • zobowiązania (np. z rozliczeń z dostawcami, z tytułu czynszu najmu),

- w przypadku SPZ Sprzedaż:

 • aktywa trwałe (m.in. sprzęt IT, samochody);
 • kontakty biznesowe, specjalistyczną wiedzę na temat sprzedaży produktów i usług oraz historii współpracy z klientami („baza kliencka”);
 • środki pieniężne i należności związane ze sprzedażą produktów i usług;
 • zobowiązania związane ze sprzedażą towarów i usług, w tym zobowiązania kontrahentów oraz wobec pracowników przypisanych do tej części biznesu.

Co więcej, jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego, oba biznesy (SPZ Produkcja i SPZ Sprzedaż) mają przyporządkowane zespoły pracowników, którzy wykonują poszczególne funkcje dotyczące działalności operacyjnej tych biznesów.

Wyodrębnienia funkcjonalnego SPZ Produkcja i SPZ Sprzedaż nie podważa fakt, iż w związku z prowadzoną działalnością biznesy te korzystają ze wsparcia księgowego, kadrowego, prawnego (tzw. backupoffice). Jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego, w związku z Podziałem Wnioskodawcy, funkcje back-upoffice i związani z tym pracownicy pozostaną w SPZ Produkcja, natomiast wsparcie back-upoffice dla SPZ Sprzedaż po Podziale świadczone będzie na podstawie odrębnej umowy przez SPZ Produkcja bezpośrednio na rzecz SPZ Sprzedaż. Umowa w tym zakresie będzie obowiązywała od momentu Podziału, co zapewni niezakłócone funkcjonowanie SPZ Sprzedaż od samego początku po Podziale.

W rezultacie, zarówno SPZ Produkcja jak i SPZ Sprzedaż dysponować będą pracownikami oraz wszystkimi wskazanymi wyżej składnikami materialnymi i niematerialnymi przydzielonymi tym biznesom, co pozwoli w praktyce na kontynuowanie działalności przez SPZ Produkcja i SPZ Sprzedaż w sposób tożsamy jak czyniła to dotychczas Spółka, oraz jakby czynił to niezależny przedsiębiorca. Jednocześnie umowa najmu powierzchni, w której obecnie Wnioskodawca prowadzi obie działalności zostanie (z uwagi na praktyczne przeszkody w podzieleniu tej umowy) przeniesiona w wyniku planowanego Podziału do SPZ Produkcja, przy czym jednocześnie SPZ Sprzedaż zawrze umowę podnajmu z SPZ Produkcja w zakresie powierzchni, z jakiej korzystać faktycznie będzie po Podziale SPZ Sprzedaż. W konsekwencji od daty Podziału w obu spółkach (SPZ Produkcja i SPZ Sprzedaż) zapewnione będą warunki lokalowe do niezakłóconego kontynuowania działalności gospodarczej.

Zatem, zdaniem Spółki, nie powinno ulegać wątpliwości, że warunek przeznaczenia SPZ Produkcja i SPZ Sprzedaż do realizacji określonych zadań gospodarczych jest obecnie jak również zostanie spełniony w dacie Podziału.

Ad. 4. Zdolność do stanowienia niezależnego przedsiębiorstwa samodzielnie realizującego zadania gospodarcze

Ostatnim warunkiem uznania zespołu składników materialnych i niematerialnych za zorganizowaną część przedsiębiorstwa jest zdolność stanowienia przez niego niezależnego przedsiębiorstwa samodzielnie realizującego zadanie gospodarcze.

Zdaniem Wnioskodawcy, opisany wyżej zespół składników zorganizowanych jako SPZ Produkcja umożliwia samodzielne prowadzenie działalności w zakresie produkcji produktów oferowanych przez Spółkę, natomiast opisany wyżej zespół składników, w szczególności z wykorzystaniem przypisanej do tej części biznesu bazy klientów, umożliwia SPZ Sprzedaż samodzielne prowadzenie działalności w zakresie sprzedaży produktów i usług oferowanych przez Wnioskodawcę.

W związku z powyższym, SPZ Produkcja i SPZ Sprzedaż są w stanie samodzielne prowadzić działalność gospodarczą w formie odrębnych przedsiębiorstw w wyżej wymienionym zakresie.

Podsumowanie

Mając na uwadze przedstawione w opisie zdarzenia przyszłego fakty oraz przytoczoną powyżej argumentację wspartą dotychczasowym orzecznictwem organów podatkowych i sądów administracyjnych, zdaniem Spółki, SPZ Produkcja i SPZ Sprzedaż są zdolne do samodzielnego realizowania zadań gospodarczych jako niezależne przedsiębiorstwa, w szczególności zaś SPZ Produkcja i SPZ Sprzedaż:

  i. stanowią zespoły składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań;
  ii. posiadają organizacyjne i finansowe wyodrębnienie;
  iii. są przeznaczone do realizacji określonych zadań gospodarczych (wyodrębnienie funkcjonalnie);
  iv. posiadają zdolność do stanowienia niezależnego przedsiębiorstwa samodzielnie realizującego zadania gospodarcze.

Okoliczności przedstawionego zdarzenia przyszłego wskazują zatem bez wątpliwości na to, że wyodrębnione w drodze Podziału SPZ Produkcja i SPZ Sprzedaż, posiadają i będą posiadały w dacie Podziału zdolność do samodzielnego, niezależnego funkcjonowania. Wszystkie te okoliczności wskazują jednoznacznie, zdaniem Wnioskodawcy, że SPZ Produkcja i SPZ Sprzedaż powinny być traktowane obecnie i w przyszłości jako zorganizowane części w istniejącym w Spółce przedsiębiorstwie w rozumieniu powołanych na wstępnie przepisów podatkowych.

Szczegółowe uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 uptu, opodatkowaniu podatkiem VAT podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przepisów ustawy nie stosuje się jednak do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa – art. 6 pkt 1 uptu. Jak Spółka wykazała powyżej, w opisanym zdarzeniu przyszłym spełnione zostaną przesłanki uznania SPZ Sprzedaż za ZCP w rozumieniu art. 2 pkt 27e uptu.

W świetle powyższego, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że na podstawie art. 6 pkt 1 w związku z art. 2 pkt 27e uptu powyższy Podział Spółki nie będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem VAT.

Stanowisko Wnioskodawcy znajduje potwierdzenie w linii interpretacyjnej organów podatkowych, przykładowo w:

 • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 21 stycznia 2014 r., sygn. IBPP4/443-5/14/EK;
 • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 10 sierpnia 2011 r., sygn. IPPP1-443-805/11-2/ISz.

Podsumowując, SPZ Produkcja i SPZ Sprzedaż stanowić będą w dacie wyodrębnienia ZCP w rozumieniu art. 2 pkt 27e uptu, a w konsekwencji zgodnie z art. 6 pkt 1 uptu Podział Spółki nie będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem VAT.

Mając na uwadze powyższe, Wnioskodawca wnosi o potwierdzenie prawidłowości stanowiska przedstawionego we wstępie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.