ILPP4/4512-1-165/15-2/HW | Interpretacja indywidualna

Wyłączenia z opodatkowania czynności wniesienia wkładu niepieniężnego.
ILPP4/4512-1-165/15-2/HWinterpretacja indywidualna
 1. aport
 2. zbycie
 3. zorganizowana część przedsiębiorstwa
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Wyłączenia

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 7 maja 2015 r. (data wpływu 11 maja 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wyłączenia z opodatkowania czynności wniesienia przez Wnioskodawcę do spółki wkładu niepieniężnego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 maja 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wyłączenia z opodatkowania czynności wniesienia przez Wnioskodawcę do spółki wkładu niepieniężnego.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca działa w formie spółki jawnej (dalej: Wnioskodawca) i posiada siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wnioskodawca jest przy tym zarówno obecnie, jak i będzie na moment przedstawionej w zdarzeniu przyszłym transakcji, czynnym i zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług w rozumieniu Ustawy VAT.

Wnioskodawca w ramach planowanych działań zamierza przenieść część prowadzonego przez siebie przedsiębiorstwa do spółki prawa handlowego z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działającej w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: Spółka), przy czym odbędzie się to w drodze wniesienia przez Wnioskodawcę wkładu niepieniężnego (aportu) do Spółki.

Spółka jest podmiotem już istniejącym, nieprowadzącym dotychczas działalności operacyjnej, lecz utworzonym i przygotowanym od strony formalnoprawnej do przejęcia działalności operacyjnej prowadzonej obecnie przez Wnioskodawcę.

Proces budowania przedsiębiorstwa Wnioskodawcy został zainicjowany w 1995 r., gdy zawiązana została spółka cywilna. W 2001 r. nastąpiła zmiana formy prawnej prowadzonej działalności na spółkę jawną, w ramach której działalność jest kontynuowana do chwili obecnej.

Od początku istnienia przedsiębiorstwa, tj. od 20 lat trzonem działalności przedsiębiorstwa Wnioskodawcy jest dystrybucja artykułów elektrycznych (dalej określana jako „Działalność Operacyjna”). Wnioskodawca współpracuje z renomowanymi producentami artykułów elektrycznych dostarczając produkty do szerokiego grona odbiorców, w szczególności podmiotów prowadzących działalność przemysłową. Pierwotnie obszar działalności był ograniczony do siedziby Wnioskodawcy i okolic a działalność była prowadzona bezpośrednio przez wspólników. Sukcesywny rozwój prowadzonej Działalności Operacyjnej w zakresie dystrybucji artykułów elektrycznych umożliwił jednak znaczące rozszerzenie jej skali a następnie również zakresu prowadzonej w ramach przedsiębiorstwa działalności, który wykroczył poza Działalność Operacyjną (tj. poza dystrybucję artykułów elektrycznych).

Od 2007 r. Wnioskodawca rozpoczął działania mające na celu utworzenie dodatkowych oddziałów, co służyło zwiększeniu skali prowadzonej Działalności Operacyjnej. W kolejnych latach otwierane były oddziały zlokalizowane w większych miejscowościach (dalej: Oddziały). W ramach Oddziałów od początku ich utworzenia prowadzona jest Działalność Operacyjna, tj. dystrybucja artykułów elektrycznych prowadzona w ramach stacjonarnych punktów sprzedaży oraz przedstawicieli handlowych. Każdy z Oddziałów zlokalizowany jest w innej miejscowości, a działalność każdego z Oddziałów prowadzona jest w lokalach wynajmowanych od podmiotów trzecich. Przeprowadzone analizy biznesowe prowadziły bowiem do wniosku, iż nie jest uzasadnione nabywanie przez Wnioskodawcę nieruchomości, w ramach których lokalizowane byłyby Oddziały. W szczególności ograniczałoby to możliwości rozwoju prowadzonej Działalności Operacyjnej w związku z koniecznością angażowania generowanych nadwyżek w obszary inne niż stricte zwiększanie poziomu przychodów z dystrybucji artykułów elektrycznych, jak również znacząco ograniczyłoby elastyczność prowadzonego biznesu, w tym reagowanie na zmiany w otoczeniu rynkowym poprzez tworzenie i/lub likwidację poszczególnych Oddziałów.

Mając na uwadze generowane nadwyżki z prowadzonej Działalności Operacyjnej, w historii funkcjonowania przedsiębiorstwa wspólnicy Wnioskodawcy podejmowali decyzje o znaczących inwestycjach wykraczających poza inwestycje dotyczące ściśle Działalności Operacyjnej. W szczególności, ponad 10 lat temu podjęta została decyzja o zakupie nieruchomości. W odniesieniu do części zakupionej nieruchomości poniesione zostały znaczące nakłady. Część zakupionej nieruchomości poddana odpowiedniej adaptacji została przeznaczona na siedzibę Wnioskodawcy.

Od tego momentu, była i jest ona obecnie wykorzystywana jako punkt sprzedaży, magazyn oraz pomieszczenia biurowe. W związku z tym, iż nakłady były poniesione w odniesieniu do części nieruchomości, dokonany został podział nieruchomości poprzez wydzielenie jako odrębnego przedmiotu własności niezabudowanej części nieruchomości. Niezabudowana nieruchomość nie jest obecnie niezbędna do prowadzenia Działalności Operacyjnej. W szczególności, pod uwagę brana jest między innymi sprzedaż tej nieruchomości.

Ponadto, w 2008 r. podjęta została decyzja o dywersyfikacji prowadzonej w ramach przedsiębiorstwa działalności i jednocześnie kolejnej inwestycji w obszarze nieruchomości. Z jednej strony celem Wnioskodawcy była alokacja posiadanych nadwyżek w nieruchomość, w odniesieniu do której należało spodziewać się wzrostu jej wartości w kolejnych latach, a jednocześnie sukcesywne czerpanie przychodów z nabytej nieruchomości, co miało zapewnić Wnioskodawcy relatywnie stabilne źródło przychodów innych aniżeli z prowadzonej Działalności Operacyjnej. Analiza rynku, w tym sporządzony biznes plan, skłoniły Wnioskodawcę do zakupu pensjonatu. Zakup ten sfinansowany został częściowo ze środków własnych Wnioskodawcy a częściowo z kredytu inwestycyjnego. Tym samym, od kilku lat jednym z obszarów działalności Wnioskodawcy jest również wynajem pokoi w pensjonacie dla osób indywidualnych, jak również grup zorganizowanych wraz ze świadczeniem usług temu towarzyszących (np. wyżywienie).

Struktura organizacyjna Wnioskodawcy jest przejrzysta i odzwierciedla fakt prowadzenia w ramach Przedsiębiorstwa dwóch obszarów działalności (obszar nieruchomości, w tym przede wszystkim pensjonat oraz Działalność Operacyjna), jak również koresponduje ze skalą obu obszarów działalności (Działalność Operacyjna jest zdecydowanie dominującym obszarem działalności przedsiębiorstwa Wnioskodawcy; przychody z Działalności Operacyjnej stanowią ponad 95% przychodów Wnioskodawcy).

Wnioskodawca stale zatrudnia grono około 20 osób, z tego wyłącznie 2 osoby nie są przyporządkowane do Działalności Operacyjnej. Obowiązki pozostałych osób związane są wyłącznie z prowadzoną Działalnością Operacyjną. Podział zadań i przyporządkowanie pracowników do każdego z obszarów działalności Wnioskodawcy znajduje swoje potwierdzenie w dokumentacji pracowniczej. Precyzyjne i sformalizowane zakresy obowiązków poszczególnych osób, w połączeniu dodatkowo z istniejącym wydzieleniem funkcjonalnym, nie pozostawiają żadnych wątpliwości, którzy pracownicy Wnioskodawcy przypisani są do Działalności Operacyjnej, a którzy nie.

Mając na uwadze formę prawną Wnioskodawcy, tj. spółkę jawną w ramach której każdy ze wspólników nie tylko reprezentuje Wnioskodawcę, ale również ma prawo i obowiązek prowadzenia jego spraw, grono osób zarządzających działalnością Wnioskodawcy pokrywa się z gronem wspólników Wnioskodawcy. Istnieje przy tym określony podział zadań korespondujący z zakresem i skalą prowadzonych działalności. Dwóch wspólników zaangażowanych jest w zarządzanie Działalnością Operacyjną, w tym kluczowe obszary w przypadku dystrybucji, tj. zaopatrzenie oraz sprzedaż. Trzeci ze wspólników odpowiedzialny jest natomiast za zarządzanie drugim z obszarów działalności Wnioskodawcy, tj. przede wszystkim działalnością pensjonatu. Pozostałych dwóch wspólników jest odpowiedzialnych za szeroko rozumiane finanse Wnioskodawcy, tj. księgowość, płatności, ubezpieczenia itp., przy czym specyfika tych działań powoduje, że są one realizowane przez te osoby w odniesieniu do całej działalności Wnioskodawcy. Zadania te związane są bowiem nie tyle z konkretnym obszarem działalności, ale z podmiotem prawnym jakim jest Wnioskodawca.

Poziom samodzielności i niezależności części przedsiębiorstwa w zakresie Działalności Operacyjnej jest bardzo wysoki. Wynika to już z samej specyfiki obu obszarów działalności Wnioskodawcy, które związane są z zupełnie innymi branżami, gronem kontrahentów jak również lokalizacją.

Obecnie jedynie część funkcji administracyjnych jest realizowana wspólnie dla Działalności Operacyjnej oraz działalności w obszarze nieruchomości, w tym pensjonatu, tj. szeroko rozumiane finanse, w tym księgowość i kadry. Takie rozwiązanie jest podyktowane wyłącznie racjonalnością ekonomiczną. Uwzględniając bowiem ograniczony poziom zapotrzebowania ze strony działalności w obszarze nieruchomości na wskazane powyżej usługi, nie jest efektywne powielanie tych samych funkcji przed dwa odrębne zespoły funkcjonujące w ramach przedsiębiorstwa. Po przeniesieniu Działalności Operacyjnej do Spółki, szeroko rozumiane funkcje finansowe będą skoncentrowane w ramach Spółki. Przenoszona część przedsiębiorstwa w zakresie Działalności Operacyjnej pozostanie zatem samodzielna również w zakresie funkcji administracyjnych.

Część przedsiębiorstwa Wnioskodawcy dotycząca Działalności Operacyjnej charakteryzuje się przy tym wysokim poziomem wydzielenia i niezależności finansowej. Zróżnicowany przedmiot działalności ma bezpośrednie przełożenie na całkowicie odmienne źródła przychodów. Prowadzona ewidencja księgowa umożliwia identyfikację wszystkich przychodów i kosztów dotyczących zarówno Działalności Operacyjnej, jak i pozostałej części działalności przedsiębiorstwa. Jedynie w zakresie kosztów o marginalnym znaczeniu w kontekście ich poziomu w relacji do wszystkich kosztów Wnioskodawcy, tj. w zakresie kosztów związanych z realizacją funkcji o charakterze administracyjnych, konieczna byłaby alokacja kosztów poprzez klucz rozliczeniowy, oparty np. o poziom przychodów.

Dzięki ewidencji analitycznej oraz przyjętemu systemowi rejestracji operacji gospodarczych, istnieje możliwość przypisania w sposób jednoznaczny poszczególnych pozycji aktywów i zobowiązań do Działalności Operacyjnej. Dotyczy to przy tym nie tylko zobowiązań handlowych ale również zobowiązań kredytowych. Wnioskodawca korzysta bowiem z dwóch kredytów, tj. kredytu w rachunku bieżącym w całości wykorzystywanym w ramach prowadzonej Działalności Operacyjnej oraz kredytu inwestycyjnego dotyczącego wyłącznie pensjonatu.

W świetle zmieniającego się otoczenia rynkowego Wspólnicy Wnioskodawcy podjęli decyzję o konieczności podjęcia kolejnych działań o charakterze rozwojowym w zakresie prowadzonej Działalności Operacyjnej, które służyłyby zwiększeniu skali tej działalności. Z dokonanych analiz wynika, że podjęcie takich działań będzie wymagało zaangażowania nie tylko środków własnych Wnioskodawcy, ale również dodatkowych środków pozyskanych ze źródeł zewnętrznych. Na tym etapie nie podjęta została jeszcze ostateczna decyzja co do sposobu pozyskania środków, aczkolwiek część rozważanych ścieżek rozwoju wymaga spełnienia między innymi dwóch kryteriów:

 1. Podmiot pozyskujący finansowanie powinien prowadzić wyłącznie Działalność Operacyjną,
 2. Podmiot pozyskujący finansowanie powinien działać w formie spółki kapitałowej (np. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością).

W świetle powyższego planowane jest przeniesienie części przedsiębiorstwa Wnioskodawcy dotyczącej prowadzonej Działalności Operacyjnej w formie wkładu niepieniężnego do Spółki. Przedmiotem wkładu będą wszelkie związane z Działalnością Operacyjną prawa własności ruchomości, w tym wyposażenie, zapasy, środki transportu, wierzytelności, środki pieniężne zgromadzone na rachunku dedykowanym Działalności Operacyjnej, udziały stanowiące grupę zakupową artykułów elektrycznych, której Wnioskodawca jest członkiem, wg stanu wynikającego z ksiąg na dzień aportu. Co więcej, w ramach planowanej transakcji na Spółkę przejdą prawa z umów i porozumień handlowych z kontrahentami, umów leasingowych, umów najmu lokali, w których zlokalizowane są Oddziały.

Na podstawie dodatkowych czynności prawnych (odrębnych porozumień) na nabywcę aportu, tj. Spółkę przejdą zobowiązania związane z prowadzoną przez Wnioskodawcę Działalnością Operacyjną. Dotyczy to nie tylko zobowiązań handlowych w szczególności wobec dostawców, usługodawców (np. właścicieli wynajmowanych lokali), ale również zobowiązań dotyczących kredytu w rachunku bieżącym, w całości wykorzystywanych do prowadzenia Działalności Operacyjnej, czy też zobowiązań wobec pracowników.

Po przeniesieniu części przedsiębiorstwa do Spółki, na Wnioskodawcy pozostanie ciężar ekonomiczny spłaty zobowiązań niezwiązanych z Działalnością Operacyjną oraz ewentualnych zobowiązań publicznoprawnych, które w świetle obecnego stanu prawnego nie mogą być przeniesione na Spółkę.

W związku z planowaną transakcją, skala i zakres prowadzonej Działalności Operacyjnej nie ulegnie zmianie. W związku z planowaną reorganizacją, na podstawie art. 231 Kodeksu pracy dojdzie do przejścia zakładu pracy na Spółkę (nowego pracodawcę) i w konsekwencji do przejęcia przez Spółkę pracowników Wnioskodawcy przypisanych do Działalności Operacyjnej, tj. wszystkich pracowników Wnioskodawcy z wyjątkiem dwóch zajmujących się pozostałą działalnością prowadzoną w ramach przedsiębiorstwa Wnioskodawcy. Działalnością Operacyjną niezmiennie zarządzało będzie grono osób pokrywające się z gronem wspólników Wnioskodawcy, przy czym jedyną zmianą będzie formalny tytuł wykonywania tych zadań.

W związku ze zmianą formy prawnej prowadzenia Działalności Operacyjnej nie będzie konieczności pozyskiwania dodatkowych zasobów ludzkich, czy też istotnych zasobów rzeczowych lub usług. W związku z planowaną reorganizacją, modyfikacji ulegnie umowa najmu zawarta obecnie pomiędzy Wnioskodawcą a Spółką. Spółka wynajmuje bowiem obecnie niewielką część nieruchomości zabudowanej będącej własnością Wnioskodawcy. W związku z przeniesieniem części przedsiębiorstwa Wnioskodawcy do Spółki, gdzie właścicielem wszystkich nieruchomości pozostanie Wnioskodawca, rozszerzeniu ulegnie przedmiot umowy najmu. Tym samym, o ile obecnie Działalność Operacyjna prowadzona jest w oparciu o 5 nieruchomości zabudowanych w różnych lokalizacjach, z czego 4 są przedmiotem najmu, po planowanej reorganizacji wszystkie 5 nieruchomości wykorzystywanych w Działalności Operacyjnej będzie przedmiotem najmu.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy wniesienie przez Wnioskodawcę do Spółki wskazanego wkładu niepieniężnego będzie czynnością wyłączoną z opodatkowania podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy, wniesienie przez niego do Spółki wskazanego wkładu niepieniężnego nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, gdzie z kolei w art. 7 ust. 1 ustawy VAT wskazane jest, iż przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Jak wynika z kolei z art. 6 pkt 1 ustawy VAT, z zakresu opodatkowania podatkiem VAT wyłączono „transakcje zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa”.

Dla rozstrzygnięcia przedmiotowej sprawy, kluczowe znaczenie ma zatem to, czy w ramach planowanej transakcji dojdzie do „zbycia” przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części. W praktyce, należy zatem rozstrzygnąć, czy opisana w ramach złożonego wniosku przenoszona część przedsiębiorstwa w zakresie Działalności Operacyjnej jest zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy VAT, a dokładnie w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy VAT, który zawiera definicję pojęcia zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Uznanie Działalności Operacyjnej za zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy VAT będzie skutkowało brakiem opodatkowania planowanego aportu podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 6 pkt 1 Ustawy VAT.

Zorganizowana cześć przedsiębiorstwa (zcp) – w myśl art. 2 pkt 27e ustawy VAT stanowi organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo, samodzielnie realizujące te zadania.

Z powołanego wyżej przepisu wynika, iż podstawowym warunkiem uznania określonego zespołu składników za zorganizowaną część przedsiębiorstwa jest to, aby wystąpiły w nim zarówno składniki materialne jak i niematerialne, w tym zobowiązania. Zespół ten powinien umożliwiać prowadzenie na jego bazie niezależnego przedsiębiorstwa samodzielnie realizującego określone zadania. Ponadto powinien być on wydzielony organizacyjnie i finansowo w ramach istniejącego przedsiębiorstwa. Zorganizowana cześć przedsiębiorstwa nie jest zatem jedynie „prostą” sumą składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań. Istotne jest to, aby te składniki były odpowiednio powiązane i umożliwiały samodzielne prowadzenie działalności gospodarczej.

Przyjmuje się, że aby określony zespół składników majątkowych mógł zostać zakwalifikowany jako zorganizowana część przedsiębiorstwa, spełnione muszą być wszystkie poniższe warunki:

 1. musi istnieć zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań,
 2. zespół ten powinien być organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie,
 3. składniki przedsiębiorstwa powinny być przeznaczone do realizacji określonych zadań gospodarczych,
 4. zespół składników może stanowić niezależne przedsiębiorstwo realizujące te zadania.

Wnioskodawca jest świadomy tego, że nie wystarczy zorganizowanie jakiekolwiek masy majątkowej, ale musi się ona odznaczać odpowiednią odrębnością organizacyjną i finansową, z możliwością samodzielnego funkcjonowania w razie zaistnienia takiej potrzeby w obrocie gospodarczym.

Powszechnie przyjmuje się, że wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa ma swoje miejsce w strukturze organizacyjnej podmiotu. Odpowiednie powiązanie (wyodrębnienie) komórek organizacyjnych powinno polegać na ich organizacyjnej niezależności od pozostałej części przedsiębiorstwa. Odrębność organizacyjna powinna przy tym wskazywać na zdolność funkcjonowania danej części przedsiębiorstwa jako odrębnego przedsiębiorstwa. Zwykle jest to związane również z nadaniem odpowiednich kompetencji decyzyjnych poszczególnym osobom zarządzającym, jak również łatwością wskazania pracowników, którzy przypisani są do danej zcp i pozostałej części przedsiębiorstwa, co jest oczywiście ściśle powiązane z odpowiednio sprecyzowaną pod kątem wydzielenia strukturą organizacyjną. Biorąc pod uwagę przedstawioną przez Wnioskodawcą sytuację, w ocenie Wnioskodawcy nie powinno budzić żadnych wątpliwości, że poziom wydzielenia organizacyjnego Działalności Operacyjnej jest bardzo wysoki i spełnione są wszystkie – wskazywane jako wzorcowe – przesłanki do uznania tej części przedsiębiorstwa za zcp. Struktura organizacyjna Wnioskodawcy jest bowiem przejrzysta i odzwierciedla fakt prowadzenia w ramach przedsiębiorstwa Wnioskodawcy dwóch obszarów działalności (obszar nieruchomości, w tym przede wszystkim pensjonat oraz Działalność Operacyjna). Podział zadań i przyporządkowanie pracowników do każdego z obszarów działalności Wnioskodawcy znajduje swoje potwierdzenie w dokumentacji pracowniczej. Precyzyjne i sformalizowane zakresy obowiązków poszczególnych osób, w połączeniu dodatkowo z istniejącym wydzieleniem funkcjonalnym, nie pozostawiają żadnych wątpliwości, którzy pracownicy Wnioskodawcy przypisani są do Działalności Operacyjnej, a którzy nie. Odpowiednio sprecyzowane i podzielone są również obszary odpowiedzialności za zarządzanie poszczególnymi obszarami działalności, gdzie funkcje te realizowane są bezpośrednio przez wspólników Wnioskodawcy co koresponduje przy tym z formą prawną Wnioskodawcy.

Interpretując definicję zcp, powszechnie przyjmuje się, że wydzielenie finansowe powinno polegać na możliwości wydzielenia ewidencyjnego aktywów, pasywów oraz przychodów i kosztów związanych ze zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa. Dominuje pogląd, zgodnie z którym wyodrębnienie finansowe nie oznacza pełnej samodzielności i niezależności finansowej, ale sytuację, w której możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa. W przedmiotowej sprawie nie powinno być wątpliwości co do wystarczającego poziomu wydzielenia finansowego i autonomii Działalności Operacyjnej. Zróżnicowany przedmiot działalności ma bowiem bezpośrednie przełożenie na całkowicie odmienne źródła przychodów. Prowadzona ewidencja księgowa umożliwia identyfikację wszystkich przychodów i kosztów dotyczących zarówno Działalności Operacyjnej, jak i pozostałej części przedsiębiorstwa. Jak zostało wskazane, dzięki ewidencji analitycznej oraz przyjętemu systemowi rejestracji operacji gospodarczych, istnieje możliwość przypisania w sposób jednoznaczny poszczególnych pozycji aktywów i zobowiązań do Działalności Operacyjnej.

W świetle definicji zcp wymagane jest ponadto, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa mogła stanowić potencjalnie niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze, których realizacji służy w istniejącym przedsiębiorstwie. Z uwagi na wskazywaną we wniosku historię rozwoju przedsiębiorstwa Wnioskodawcy, w tym genezę realizowanych transakcji w obszarze nieruchomości, obie części przedsiębiorstwa uznać należy za wyodrębnione zespoły składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań) przeznaczone do realizacji określonych i całkowicie odrębnych zadań gospodarczych.

Wysoki poziom samodzielności i niezależności części przedsiębiorstwa w zakresie Działalności Operacyjnej wynika już z samej specyfiki obu obszarów działalności Wnioskodawcy, które związane są z zupełnie innymi branżami, gronem kontrahentów jak również lokalizacją. Obecnie jedynie część funkcji administracyjnych jest realizowana wspólnie dla Działalności Operacyjnej oraz działalności w obszarze nieruchomości, w tym pensjonatu, tj. szeroko rozumiane finanse w tym księgowość i kadry, przy czym do realizacji tych funkcji – jako związanych przede wszystkim z Działalnością Operacyjną – zdolna będzie Spółka samodzielnie. Mając na uwadze powyższe, w związku z planowaną transakcją, skala i zakres prowadzonej Działalności Operacyjnej nie ulegnie zmianie. W związku z planowanymi działaniami, na podstawie art. 231 Kodeksu pracy, dojdzie do przejścia zakładu pracy na Spółkę (nowego pracodawcę) i w konsekwencji do przejęcia przez Spółkę pracowników Wnioskodawcy przypisanych do Działalności Operacyjnej, tj. wszystkich prawników Wnioskodawcy z wyjątkiem dwóch zajmujących się pozostałą działalnością prowadzoną w ramach przedsiębiorstwa Wnioskodawcy. Działalnością Operacyjną niezmiennie zarządzało będzie grono osób pokrywające się z gronem wspólników Wnioskodawcy. W celu kontynuowana Działalności Operacyjnej Spółka nie będzie zmuszona do pozyskiwania dodatkowych zasobów ludzkich, czy też istotnych zasobów rzeczowych lub usług. W związku z planowaną reorganizacją, rozszerzeniu ulegnie umowa najmu, która już teraz zawarta jest pomiędzy Wnioskodawcą a Spółką w zakresie rozszerzenia przedmiotu najmu.

W doktrynie powszechnie przyjmuje się przy tym, że zdolność części organizacji do wskazywanego już samodzielnego funkcjonowania nie powinna być przy tym rozumiana dosłownie, jako pełna niezależność od pozostałej części przedsiębiorstwa i samowystarczalność w praktyce gospodarczej. Szereg funkcji (zwykle administracyjnych i pomocniczych) jest bowiem scentralizowany w ramach danego przedsiębiorstwa i z oczywistych względów ekonomicznych nie jest uzasadnione powielanie danych komórek organizacyjnych, pod warunkiem jednak, że nie są one kluczowe z perspektywy możliwości kontynuacji prowadzonej działalności. W analizowanej sytuacji wszelkie funkcje związane bezpośrednio z prowadzoną Działalnością Operacyjną, jak również zdecydowana większość funkcji wspierających będzie realizowana przed część przedsiębiorstwa będącą przedmiotem aportu. W przedmiotowej sprawie wysoki poziom niezależności i zdolności do samodzielnego funkcjonowania w obrocie gospodarczym nie powinien zatem budzić wątpliwości.

Jak zostało już wskazane, powszechnie przyjmuje się, że aby określony zespół składników majątkowych mógł zostać zakwalifikowany jako zorganizowana cześć przedsiębiorstwa, spełnione muszą być poniższe warunki:

 1. musi istnieć zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań,
 2. zespół ten powinien być organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie,
 3. składniki przedsiębiorstwa powinny być przeznaczone do realizacji określonych zadań gospodarczych,
 4. zespól składników może stanowić niezależne przedsiębiorstwo realizujące te zadania.

Biorąc pod uwagę przedstawioną argumentację, w ocenie Wnioskodawcy, zbywaną przez Wnioskodawcę część przedsiębiorstwa należy uznać za zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy VAT, bowiem spełnione są wszystkie ze wskazanych w nim warunków. W konsekwencji należy uznać, że w odniesieniu do planowanej transakcji wniesienia przez Wnioskodawcę wkładu niepieniężnego zastosowanie znajdzie art. 6 pkt 1 ustawy VAT i w konsekwencji nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.