ILPP3/4512-1-279/15-4/NF | Interpretacja indywidualna

Podatek od towarów i usług w zakresie obowiązku uiszczenia podatku należnego z tytułu wniesienia aportem do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zorganizowanej części przedsiębiorstwa oraz obowiązku dokonania korekty podatku naliczonego od zakupu darowanych składników majątkowych wchodzących w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
ILPP3/4512-1-279/15-4/NFinterpretacja indywidualna
 1. korekta podatku
 2. podział
 3. zbycie
 4. zorganizowana część przedsiębiorstwa
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Przepisy ogólne -> Definicje legalne
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Wyłączenia

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 17 grudnia 2015 r. (data wpływu 24 grudnia 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 15 marca 2016 r. (data wpływu 18 marca 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

 • obowiązku uiszczenia podatku należnego z tytułu wniesienia aportem do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zorganizowanej części przedsiębiorstwa,
 • obowiązku dokonania korekty podatku naliczonego od zakupu darowanych składników majątkowych wchodzących w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa

jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 grudnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku uiszczenia podatku należnego z tytułu wniesienia aportem do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zorganizowanej części przedsiębiorstwa oraz obowiązku dokonania korekty podatku naliczonego od zakupu darowanych składników majątkowych wchodzących w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Wniosek uzupełniono pismem z dnia 15 marca 2016 r. o doprecyzowanie opisu sprawy i brakującą opłatę.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca prowadzi indywidualną działalność gospodarczą, uzyskuje przychody z działalności w zakresie usług hotelowych, gastronomicznych, rekreacyjnych i remontowo-budowlanych.

W skład firmy Wnioskodawcy wchodzi zorganizowana część przedsiębiorstwa pod nazwą „A” wyodrębniona organizacyjnie, finansowo i formalnie. Posiada ona rejestrację w krajowym rejestrze pod numerem ewidencyjnym REGON: (...).

Wnioskodawca w nadchodzących miesiącach planuje wnieść w formie aportu do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w której będzie udziałowcem zorganizowaną część swojego przedsiębiorstwa obejmującą „A”.

W jej skład wchodzą:

 • nieruchomości gruntowe zabudowane budynkiem restauracji z zapleczem, budynkiem hotelowym oraz kompleksem basenowym, budynek hotelowy posiada pokoje hotelowe dla ok. 230 gości,
 • nazwa „A”,
 • środki trwałe znajdujące się w obiektach,
 • wyposażenie znajdujące się w obiektach,
 • środki pieniężne,
 • należności i zobowiązania wynikające z dokonanych dostaw towarów i usług,
 • prawa i obowiązki wynikające z zawartych umów z kontrahentami: (...)
 • zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych,
 • bazę danych obejmującą klientów hotelu,
 • dokumenty związane z prowadzeniem działalności.

Wnioskodawca posiada status podatnika czynnego na gruncie podatku od towarów i usług i dokonywał odliczenia naliczonego podatku VAT z tytułu zakupu środków trwałych, wyposażenia oraz nakładów na budowę obiektów.

Po wniesieniu aportem zorganizowanej części przedsiębiorstwa pracownicy stanowiący wykwalifikowaną kadrę zatrudnieni w tych obiektach zostaną przyjęci do pracy przez spółkę w trybie art. 23-l Kodeksu pracy.

W uzupełnieniu Wnioskodawca doprecyzował wniosek o następujące informacje:

 • zespół składników majątkowych stanowiący zorganizowaną część przedsiębiorstwa pod nazwą „A” spełnia funkcję potencjalnie niezależnego przedsiębiorstwa samodzielnie realizującego działania gospodarcze, gdyż jego wyodrębnienie na płaszczyźnie funkcjonalnej jest w pełni zrealizowane poprzez generowanie określonego rodzaju przychodów przy użyciu konkretnych składników majątkowych wchodzących w jego skład,
 • spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przejmująca w drodze aportu ... będzie kontynuować działalność w tym samym zakresie, ponieważ przejmując również pracowników, bazę pozyskanych zleceń i w oparciu o posiadane składniki majątkowe od razu będzie mogła uzyskiwać identyczne co do rodzaju przychody jak poprzednio zorganizowana część przedsiębiorstwa.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy Wnioskodawca z tytułu wniesienia aportem do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zorganizowanej części swojego przedsiębiorstwa będzie zobowiązany do uiszczenia należnego podatku od towarów i usług...
 2. Czy w sytuacji, gdy nie wystąpi podatek należny Wnioskodawca będzie zobowiązany do dokonania korekty podatku naliczonego określonej w art. 91 ustawy, od zakupu darowanych składników majątkowych wchodzących w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z przepisem art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - dalej u.p.t.u. - przepisów ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Definicja zorganizowanej części przedsiębiorstwa zawarta jest w art. 2 pkt 27e u.p.t.u. W myśl powołanego przepisu zorganizowana część przedsiębiorstwa, to organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Na podstawie powyższej definicji można wskazać na trzy zasadnicze elementy, które muszą łącznie występować w zespole składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań):

 • wyodrębnienie organizacyjne i finansowe;
 • przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych;
 • możliwość funkcjonowania jako niezależnego przedsiębiorstwa samodzielnie realizującego zadania gospodarcze.

W ocenie Wnioskodawcy, „A” spełnia określone w ustawie warunki pozwalające zdefiniować go jako zorganizowaną część przedsiębiorstwa. Bezpośrednio po wniesieniu aportu nowy właściciel będzie mógł uzyskiwać przychody z działalności hotelowej, gastronomicznej, świadczenia usług aktywizacji ruchowej (kompleks basenowy) oraz innych usług. Przejęcie wykwalifikowanej kadry pracowniczej umożliwi ciągłą pracę i świadczenie usług bez zakłóceń. Wyodrębnienie organizacyjne i finansowe „A” w przedsiębiorstwie Wnioskodawcy umożliwia jego niezależne funkcjonowanie jako samodzielnego przedsiębiorstwa (w ramach spółki z o.o.) realizującego określone zadania gospodarcze, zgodne z jego funkcją i strukturą. Powyższy zespół składników majątkowych jest zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa przede wszystkim dlatego, że będzie mógł on występować w obrocie prawnym i gospodarczym jako samodzielne przedsiębiorstwo.

W orzecznictwie sądowym wskazuje się, że „warunek wyłączenia z art. 6 pkt 1 u.p.t.u. będzie spełniony wtedy, gdy przedmiotem transakcji będzie przedsiębiorstwo lub jego część stanowiąca całość mogącą samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą” (wyrok WSA w Krakowie z dnia 30 grudnia 2009 r. I SA/Kr 1595/09). Nawiązując do odpowiedniego wyłączenia z zakresu przedmiotowego opodatkowania, jakie funkcjonuje w przepisach unijnych, zauważa się zaś, że „Celem art. 19 Dyrektywy 112 jest wyłączenie z zakresu opodatkowania VAT wszelkich przypadków zbycia przedsiębiorstwa lub jego części, jeżeli zbywane przedsiębiorstwo lub zbywana część przedsiębiorstwa mogą funkcjonować jako samodzielny podmiot gospodarczy” (wyrok WSA w Warszawie z dnia 12 grudnia 2008 r., III SA/Wa 666/06, publ. Monitor Podatkowy 2008/10/4). Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w orzeczeniu z dnia 7 października 2009 r., I SA/Po 491/2009 wskazał, że wyłączone spod opodatkowania jest zarówno odpłatne, jak i nieodpłatne zbycie przedsiębiorstwa. Nie ma przy tym znaczenia forma zbycia - podatkowi nie będą zatem podlegać m.in. sprzedaż, aport, zamiana i darowizna, jeśli mają za przedmiot przedsiębiorstwo.

W kwestii pytania o obowiązek dokonania korekty w związku ze zbyciem zorganizowanej części przedsiębiorstwa Wnioskodawca stoi na stanowisku, że po stronie zbywcy nie wystąpi obowiązek korekty podatku naliczonego i odliczonego w związku z nabyciem składników majątkowych wchodzących w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Powyższe wynika z faktu, że nabywca zorganizowanej części przedsiębiorstwa, traktowany jest jako następca prawny zbywcy, który w tym zakresie przejmuje, wynikające z art. 91 ust. 1-8 u.p.t.u., obowiązki swojego poprzednika (art. 91 ust. 9 u.p.t.u.). Innymi słowy zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa nie ma żadnego wpływu na wcześniejsze odliczenia podatku naliczonego Powyższe potwierdza m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji z dnia 2 kwietnia 2010 r., ILPP2/443-1-85/10-4/AK, czy Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z dnia 4 maja 2010 r., IPPP1/443-261/10-2/ISz.

Reasumując, w ocenie Wnioskodawcy, aport zorganizowanej części przedsiębiorstwa nie będzie podlegać podatkowi od towarów i usług, jak również nie będzie zachodziła konieczność dokonywania korekty podatku naliczonego i odliczonego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Stosownie do art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Przez towary należy rozumieć rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii, o czym stanowi art. 2 pkt 6 ustawy.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Przepisy art. 6 ustawy, wskazują na wyłączenia określonych czynności spod zakresu przepisów ustawy. Są tutaj wskazane te czynności, które co do zasady należą do grupy czynności podlegających opodatkowaniu, mieszcząc się w zakresie odpłatnej dostawy towarów czy też odpłatnego świadczenia usług. Z uwagi jednakże na stosowne wyłączenie, czynności te chociaż można je zakwalifikować jako odpłatną dostawę towarów czy też odpłatne świadczenie usług nie podlegają opodatkowaniu.

Na mocy art. 6 pkt 1 ustawy, przepisów ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Ustawodawca jednak nie zdefiniował, co należy rozumieć pod pojęciem „transakcji zbycia”. Uwzględniając zakres przedmiotowy ustawy, pojęcie „transakcja zbycia” należy rozumieć w sposób zbliżony do terminu „dostawa towarów” w ujęciu art. 7 ust. 1 ustawy, tzn. „zbycie” obejmuje wszelkie czynności, w ramach których następuje przeniesienie prawa do rozporządzania towarem jak właściciel, np.: sprzedaż, zamianę, darowiznę, przeniesienie własności w formie wkładu niepieniężnego, czyli aportu.

Ze względu na szczególny charakter przepisu art. 6 pkt 1 ustawy, winien on być interpretowany ściśle, co oznacza, że ma zastosowanie wyłącznie w przypadku zbycia (a zatem wszelkich czynności, w ramach których następuje przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel) przedsiębiorstwa (w rozumieniu Kodeksu cywilnego) lub zorganizowanej jego części, zdefiniowanej w art. 2 pkt 27e ustawy.

Należy zauważyć, że powyższa regulacja stanowi odzwierciedlenie art. 19 ust. 1 i 2 Dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 347 z 11.12.2006, str. 1, z późn. zm.), zwanej dalej Dyrektywą 112.

W myśl art. 19 ust. 1 i 2 Dyrektywy 112, w przypadku przekazania odpłatnie lub nieodpłatnie, lub jako aportu do spółki całości lub części majątku, państwa członkowskie mogą uznać, że dostawa towarów nie miała miejsca i że w takim przypadku osoba, której przekazano towary, będzie traktowana jako następca prawny przekazującego. W przypadkach gdy odbiorca nie podlega w pełni opodatkowaniu, państwa członkowskie mogą przedsięwziąć środki niezbędne w celu uniknięcia zakłóceń konkurencji. Mogą także przyjąć wszelkie niezbędne środki, aby zapobiec uchylaniu się od opodatkowania lub unikaniu opodatkowania poprzez wykorzystanie przepisów niniejszego artykułu.

Przepis art. 2 pkt 27e ustawy stanowi, że pod pojęciem zorganizowanej części przedsiębiorstwa rozumie się organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Podstawowym wymogiem dla uznania, że transakcja dotyczy zorganizowanej części przedsiębiorstwa jest więc to, aby stanowiła ona zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań). Kolejnym warunkiem jest wydzielenie tego zespołu w istniejącym przedsiębiorstwie. Wydzielenie to ma zachodzić na trzech płaszczyznach: organizacyjnej, finansowej i funkcjonalnej (przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych).

Wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa ma swoje miejsce w strukturze organizacyjnej podatnika jako dział, wydział, oddział, itp. Przy czym w doktrynie zwraca się uwagę, że organizacyjne wyodrębnienie powinno być dokonane na bazie statutu, regulaminu lub innego aktu o podobnym charakterze.

Wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Ponadto wymagane jest, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa mogła stanowić potencjalne, niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze, których realizacji służy w istniejącym przedsiębiorstwie. Powyższe oznacza, że przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa można rozumieć wyłącznie tę część przedsiębiorstwa, która jest przede wszystkim wyodrębniona organizacyjnie, ale także posiada wewnętrzną samodzielność finansową.

Natomiast wyodrębnienie funkcjonalne należy rozumieć jako przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych. Zorganizowana część przedsiębiorstwa musi stanowić funkcjonalnie odrębną całość – obejmować elementy niezbędne do samodzielnego prowadzenia działań gospodarczych, którym służy w strukturze przedsiębiorstwa. Aby zatem część mienia przedsiębiorstwa mogła być uznana za jego zorganizowaną część, musi ona – obiektywnie oceniając – posiadać potencjalną zdolność do funkcjonowania jako samodzielny podmiot gospodarczy. Składniki majątkowe materialne i niematerialne wchodzące w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa muszą zatem umożliwić nabywcy podjęcie działalności gospodarczej w ramach odrębnego przedsiębiorstwa.

Zatem, aby w rozumieniu przepisów podatkowych, określony zespół składników majątkowych mógł zostać uznany za zorganizowaną część przedsiębiorstwa, nie jest wystarczające jakiekolwiek zorganizowanie masy majątkowej, ale musi się ona odznaczać pełną odrębnością niezbędną do samodzielnego funkcjonowania w obrocie gospodarczym.

Brak zaistnienia którejkolwiek z omawianych powyżej przesłanek wyklucza uznanie zespołu składników majątkowych przedsiębiorstwa za jego zorganizowaną część w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy.

Oznacza to, że zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest sumą poszczególnych składników, przy pomocy których będzie można prowadzić odrębny zakład, lecz zorganizowanym zespołem tych składników, przy czym punktem odniesienia jest tutaj rola, jaką składniki majątkowe odgrywają w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa (na ile stanowią w nim wyodrębnioną organizacyjnie i funkcjonalnie całość).

Przesłanki takiego wyodrębnienia są spełnione w sytuacji organizacyjnego wyodrębnienia w wewnętrznej strukturze przedsiębiorstwa oraz ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych w sposób pozwalający na przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań związanych z tą częścią przedsiębiorstwa.

Jednocześnie zorganizowana część przedsiębiorstwa powinna być gospodarczo samodzielna, zanim dojdzie do transakcji zbycia. Zatem, wydzielona jednostka jeszcze przed jej zbyciem powinna uzyskać samodzielność gospodarczą i realizować ją w praktyce. Skutki prawne po stronie zbywcy nie powinny bowiem zależeć od zdarzeń przyszłych i niepewnych (samodzielne realizowanie zadań gospodarczych) powstałych już w innym podmiocie (u nabywcy).

Reasumując, na gruncie ustawy, mamy więc do czynienia ze zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa, jeżeli spełnione są wszystkie następujące przesłanki:

 1. istnieje zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań,
 2. zespół ten jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie,
 3. składniki te przeznaczone są do realizacji określonych zadań gospodarczych,
 4. zespół tych składników mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące ww. zadania gospodarcze.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca prowadzi indywidualną działalność gospodarczą pod nazwą „A”, a także uzyskuje przychody z działalności w zakresie usług hotelowych, gastronomicznych, rekreacyjnych i remontowo-budowlanych.

W skład firmy Wnioskodawcy wchodzi zorganizowana część przedsiębiorstwa pod nazwą „A” wyodrębniona organizacyjnie, finansowo i formalnie, która posiada rejestrację w krajowym rejestrze pod numerem ewidencyjnym REGON.

Wnioskodawca w nadchodzących miesiącach planuje wnieść w formie aportu do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w której będzie udziałowcem zorganizowaną część swojego przedsiębiorstwa obejmującą „A”.

W jej skład wchodzą nieruchomości gruntowe zabudowane budynkiem restauracji z zapleczem, budynkiem hotelowym oraz kompleksem basenowym, budynek hotelowy posiada pokoje hotelowe dla ok. 230 gości; nazwa „A”; środki trwałe znajdujące się w obiektach; wyposażenie znajdujące się w obiektach; środki pieniężne; należności i zobowiązania wynikające z dokonanych dostaw towarów i usług; prawa i obowiązki wynikające z zawartych umów z kontrahentami; zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych; bazę danych obejmującą klientów hotelu, a także dokumenty związane z prowadzeniem działalności.

Po wniesieniu aportem zorganizowanej części przedsiębiorstwa pracownicy stanowiący wykwalifikowaną kadrę zatrudnieni w tych obiektach zostaną przyjęci do pracy przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Wnioskodawca wskazał także, że zespół składników majątkowych stanowiący zorganizowaną część przedsiębiorstwa pod nazwą „A” spełnia funkcję potencjalnie niezależnego przedsiębiorstwa samodzielnie realizującego działania gospodarcze, gdyż jego wyodrębnienie na płaszczyźnie funkcjonalnej jest w pełni zrealizowane poprzez generowanie określonego rodzaju przychodów przy użyciu konkretnych składników majątkowych wchodzących w jego skład.

Ponadto, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przejmująca w drodze aportu „A” będzie kontynuować działalność w tym samym zakresie, ponieważ przejmując również pracowników, bazę pozyskanych zleceń i w oparciu o posiadane składniki majątkowe od razu będzie mogła uzyskiwać identyczne co do rodzaju przychody jak poprzednio zorganizowana część przedsiębiorstwa.

Podkreślić należy, że interpretacji pojęcia „zorganizowana część przedsiębiorstwa”, określonego w art. 2 pkt 27e ustawy, należy dokonywać w ramach wykładni prowspólnotowej z uwzględnieniem cyt. normy art. 19 Dyrektywy 112. Regulacja ta była również przedmiotem orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

W wyroku z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie Zita-Modes (C-497/01) Trybunał stwierdził, że: „(...) pojęcie zbycia, czy to za wynagrodzeniem, czy też bez lub w charakterze aportu wniesionego do spółki, całości aktywów lub jej części, należy interpretować tak, iż obejmuje ono zbycie przedsiębiorstwa lub niezależnej części przedsiębiorstwa, włącznie z jego rzeczowymi składnikami oraz, w zależności od konkretnego przypadku, składnikami niematerialnymi, które łącznie stanowią przedsiębiorstwo lub część przedsiębiorstwa zdolną do prowadzenia niezależnej działalności gospodarczej, natomiast nie obejmuje ono zwykłego zbycia aktywów, takiego jak sprzedaż zapasów produktów”. Z orzeczenia tego wynika ponadto, że – w świetle tej normy dyrektywy – nabywca całości lub części majątku podatnika powinien mieć zamiar prowadzenia działalności nabytego przedsiębiorstwa lub jego części, a nie działać tylko w celu niezwłocznego zlikwidowania danej działalności oraz sprzedaży ewentualnych zapasów.

Podobne stanowisko Trybunał zawarł w wyroku z dnia 10 listopada 2011 r., w sprawie C-444/10 Finanzamt Ludenscheid przeciwko Christem Schriever, Trybunał Sprawiedliwości UE wskazał, że regulacja art. 5 (8) VI Dyrektywy Rady (obecnie art. 19 Dyrektywy 112) obejmuje przekazanie przedsiębiorstwa lub jego samodzielnej części, w tym składników materialnych i ewentualnie niematerialnych, łącznie składających się na przedsiębiorstwo lub część przedsiębiorstwa zdolną prowadzić samodzielną działalność gospodarczą, nie obejmuje zaś samego zbycia towarów, jak sprzedaż zapasu produktów. Trybunał rozpatrujący sprawę uznał, że przekazanie przedsiębiorstwa lub jego samodzielnej części w rozumieniu wspólnotowych regulacji VAT wymaga, by całość przekazanych składników pozwalała na prowadzenie samodzielnej działalności gospodarczej. Kwestię, czy całość ta musi obejmować określone dobra, zarówno ruchome, jak nieruchome, należy rozpatrywać z punktu widzenia charakteru prowadzonej działalności gospodarczej.

W związku z powyższym opisem zdarzenia przyszłego oraz powołanymi przepisami prawa należy stwierdzić, że wydzielony ze struktur Wnioskodawcy „A” będzie wyodrębniony pod względem finansowym, funkcjonalnym oraz organizacyjnym z całości przedsiębiorstwa i stanowić będzie zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań), przeznaczony do prowadzenia odrębnej i samodzielnej działalności gospodarczej, w związku z tym stosownie do treści art. 2 pkt 27e ustawy, spełniać będzie definicję zorganizowanej części przedsiębiorstwa, a tym samym czynność wniesienia aportem zorganizowanej części przedsiębiorstwa do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie będzie podlegała opodatkowaniu, na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy.

W konsekwencji, Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do uiszczenia należnego podatku od towarów i usług z tytułu wniesienia aportem do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zorganizowanej części swojego przedsiębiorstwa.

Wnioskodawca posiada status podatnika czynnego na gruncie podatku od towarów i usług i dokonywał odliczenia naliczonego podatku VAT z tytułu zakupu środków trwałych, wyposażenia oraz nakładów na budowę obiektów.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą obowiązku dokonania korekty podatku naliczonego od zakupu darowanych składników majątkowych wchodzących w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Zgodnie z ogólną zasadą zawartą w art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zasady dotyczące sposobu i terminu dokonywania korekt podatku naliczonego zostały określone w art. 91 ustawy.

Obowiązek skorygowania podatku naliczonego od wcześniej nabytych towarów lub środków trwałych wykorzystywanych przez podatnika do wykonywania czynności opodatkowanych, które są następnie przedmiotem zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa, reguluje art. 91 ust. 9 ustawy.

Na mocy tego przepisu, w przypadku transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa korekta określona w ust. 1-8 jest dokonywana przez nabywcę przedsiębiorstwa lub nabywcę zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Zatem w niniejszej sprawie, korekta podatku naliczonego w przypadku aportu zorganizowanej części przedsiębiorstwa, dokonywana będzie przez jego nabywcę (spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością) na zasadach przewidzianych w art. 91 ustawy.

W konsekwencji, w związku z aportem zorganizowanej części przedsiębiorstwa Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do dokonania korekty podatku naliczonego, określonej w art. 91 ustawy, od zakupu darowanych składników majątkowych wchodzących w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.