ILPP2/4512-1-661/15-4/AK | Interpretacja indywidualna

Podatek od towarów i usług w zakresie braku opodatkowania czynności wydzielenia Działu Produkcyjnego.
ILPP2/4512-1-661/15-4/AKinterpretacja indywidualna
 1. aport
 2. opodatkowanie
 3. przedsiębiorstwa
 4. zorganizowana część przedsiębiorstwa
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Wyłączenia

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 6 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z 27 sierpnia 2015 r. (data wpływu 28 sierpnia 2015 r.) uzupełnionym pismem z 23 listopada 2015 r. (data wpływu 25 listopada 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku opodatkowania czynności wydzielenia Działu Produkcyjnego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 sierpnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku opodatkowania czynności wydzielenia Działu Produkcyjnego. Przedmiotowy wniosek uzupełniono pismem z 23 listopada 2015 r. o doprecyzowanie opisu sprawy.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest spółką komandytowo-akcyjną mającą siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, podlegającym nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce. Obecnie trwa proces przekształcenia Wnioskodawcy w spółkę akcyjną (dalej: Spółka dzielona). Po przekształceniu siedziba Spółki dzielonej nie zmieni się i nadal będzie ona podlegać nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce. Jednocześnie Spółka dzielona będzie zarejestrowana jako podatnik VAT czynny.

Głównym akcjonariuszem Spółki dzielonej będzie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością posiadająca siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz podlegająca w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu (dalej: Spółka przejmująca). Spółka przejmująca będzie zarejestrowana jako podatnik VAT czynny.

W związku z planowanym rozdzieleniem dwóch różnych rodzajów działalności prowadzonych w ramach Spółki dzielonej przeprowadzony zostanie podział Spółki dzielonej. Podział ten nastąpi w trybie przewidzianym w art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych (dalej: KSH), tj. w drodze podziału przez wydzielenie części majątku Spółki dzielonej na Spółkę przejmującą. W ramach podziału akcjonariusze Spółki dzielonej nie otrzymają jakichkolwiek dopłat w gotówce. W efekcie planowanego podziału Spółka przejmująca, jako akcjonariusz Spółki dzielonej, nie obejmie żadnych udziałów, z uwagi na ograniczenia przewidziane w art. 200 § 1 KSH, tj. zakaz obejmowania przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością własnych udziałów.

Majątek podlegający wydzieleniu będzie stanowił na moment wydzielenia wyodrębniony na podstawie wewnętrznych aktów organizacyjnych (m.in. wewnętrznego regulaminu Spółki dzielonej) w ramach Spółki dzielonej zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym również zobowiązań, przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej m.in. w  zakresie produkcji betonowej galanterii ulicznej oraz drogowej, a także studni sanitarno-deszczowych (dalej: „Dział Produkcyjny”). Natomiast w Spółce dzielonej pozostanie zespół składników materialnych i niematerialnych związany przede wszystkim z działalnością Spółki dzielonej zajmującą się udostępnianiem i zarządzaniem posiadaną przez Spółkę dzieloną nieruchomością znajdującą się poza siedzibą Spółki dzielonej (dalej: „Dział Nieruchomości”).

W skład Działu Produkcyjnego będą wchodziły wszystkie istotne i przenaszalne składniki wchodzące w skład majątku Spółki dzielonej na moment wydzielenia i służące wykonywaniu działalności gospodarczej Działu Produkcyjnego. Do Działu Produkcyjnego przyporządkowany będzie także personel dedykowany głównie do wykonywania zadań związanych z produkcją betonowej galanterii ulicznej oraz drogowej, a także studni sanitarno-deszczowych, jak również personel administracyjny. Natomiast w skład Działu Nieruchomości będzie wchodził zespół składników materialnych i niematerialnych związany przede wszystkim z działalnością odrębnej i funkcjonującej na dzień wydzielenia jednostki organizacyjnej Spółki dzielonej zajmującej się udostępnianiem i zarządzaniem posiadaną przez Spółkę dzieloną nieruchomością znajdującą się poza siedzibą Spółki dzielonej, ze strukturą organizacyjną i zasadami funkcjonowania uregulowanymi w ramach wewnętrznych aktów Spółki dzielonej (m.in. w wewnętrznym regulaminie Spółki dzielonej).

Dział Nieruchomości na moment wydzielenia będzie funkcjonował jako zarejestrowany w  rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego oddział Spółki dzielonej w rozumieniu art. 5 pkt 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (dalej: ustawa o SDG). Do Działu Nieruchomości przyporządkowany będzie personel odpowiadający za prawidłowe funkcjonowanie tego działu. Ponadto aktywa przypisane do Działu Nieruchomości, oprócz podstawowego składnika majątkowego w postaci nieruchomości oraz drobnego wyposażenia biurowego, będą na moment podziału obejmowały m.in. oprogramowanie niezbędne do funkcjonowania Działu Nieruchomości, a także środki pieniężne zgromadzone w kasie oraz na odrębnym rachunku bankowym. Zasadnicza działalność Działu Nieruchomości, z uwagi na położenie wspomnianej nieruchomości, prowadzona będzie poza głównym miejscem wykonywania działalności Spółki dzielonej.

W ramach prowadzonej przez Spółkę dzieloną ewidencji księgowej możliwe będzie przypisanie zarówno do Działu Produkcyjnego jak i Działu Nieruchomości odpowiadających tym działom przychodów i kosztów oraz aktywów i pasywów (w tym zobowiązań i środków trwałych). Jednakże z uwagi na fakt, iż Dział Nieruchomości nie będzie funkcjonować jako odrębny podmiot, lecz jako jednostka wyodrębniona w ramach przedsiębiorstwa Spółki dzielonej świadcząca usługi na wewnętrzne potrzeby Spółki dzielonej, przychody Działu Nieruchomości nie będą miały charakteru zewnętrznego strumienia pieniężnego. Niemniej jednak na zasadach wewnętrznych rozrachunków możliwe będzie przypisanie „wewnętrzne” przychodów do Działu Nieruchomości. Możliwe będzie także dokonanie oceny rentowności i efektywności działalności Działu Produkcyjnego oraz Działu Nieruchomości, jak również wyodrębnienie w tabeli amortyzacyjnej środków trwałych wartości umorzeń i amortyzacji przypadających na Dział Produkcyjny oraz na Dział Nieruchomości. Dodatkowo zarówno Dział Produkcyjny, jak również Dział Nieruchomości będą funkcjonować w oparciu o zaplanowany budżet przypadający na przydzielone tym działom zadania. Budżet danego działu planowany będzie na podstawie przewidywanych wydatków związanych z funkcjonowaniem Działu Produkcyjnego oraz Działu Nieruchomości.

Po dokonaniu podziału Spółka przejmująca będzie kontynuowała prowadzoną przez Spółkę dzieloną przed podziałem działalność gospodarczą w zakresie wynikającym z zadań realizowanych przez Dział Produkcyjny, natomiast Spółka dzielona będzie kontynuowała prowadzoną działalność gospodarczą w zakresie wynikającym z zadań realizowanych przez Dział Nieruchomości.

W szczególności, w ramach planowanego podziału na Spółkę przejmującą zostaną przeniesione: - prawa i obowiązki wynikające z zawartych umów (niezwiązane z Działem Nieruchomości),

 • środki trwałe i wartości niematerialne i prawne (niezwiązane z Działem Nieruchomości),
 • aktywa obrotowe, w tym środki pieniężne (niezwiązane z Działem Nieruchomości),
 • zakład pracy w rozumieniu art. 23(1) ustawy w z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (t.j.  Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 ze zm.) – dla pracowników niezwiązanych z Działem Nieruchomości,
 • tajemnice przedsiębiorstwa wraz z bazą kontaktów handlowych, kontakty z dostawcami (media) i inne kontakty (niezwiązane z Działem Nieruchomości),
 • prawa i obowiązki z umów zapewniających odpowiednie zaplecze personalne w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej (niezwiązane z Działem Nieruchomości).

Jednocześnie, w ramach planowanego podziału w Spółce dzielonej pozostaną:

 • prawa i obowiązki wynikające z zawartych umów (związane z Działem Nieruchomości),
 • środki trwałe i wartości niematerialne i prawne (związane z Działem Nieruchomości),
 • aktywa obrotowe, w tym środki pieniężne (związane z Działem Nieruchomości),
 • zakład pracy w rozumieniu art. 23(1) ustawy w z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (t.j.  Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 ze zm.) – dla pracowników związanych z Działem Nieruchomości,
 • tajemnice przedsiębiorstwa, kontakty z dostawcami i inne kontakty (związane z Działem Nieruchomości),
 • prawa i obowiązki z umów zapewniających odpowiednie zaplecze personalne w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej (związane z Działem Nieruchomości).

Działalność Spółki dzielonej po wydzieleniu Działu Produkcyjnego będzie odpowiadała funkcjom przypisanym do Działu Nieruchomości jeszcze przed podziałem, a obejmującym m.in. utrzymywanie, udostępnianie oraz zarządzanie posiadaną nieruchomością. Nie jest wykluczone, że nieruchomość będzie udostępniana zarówno podmiotom powiązanym ze Spółką dzieloną, jak również podmiotom niepowiązanym.

Opisany powyżej zespół składników materialnych i niematerialnych przenoszonych do Spółki przejmującej, jak również pozostających w Spółce dzielonej, będzie stanowił na dzień dokonania podziału przez wydzielenie zorganizowany kompleks praw, obowiązków, zobowiązań i rzeczy ukierunkowany na realizację prowadzonej działalności gospodarczej przez Spółkę przejmującą w zakresie Działu Produkcyjnego oraz przez Spółkę dzieloną w zakresie Działu Nieruchomości.

Jednocześnie przedmiotowy kompleks składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań, przypisanych do Działu Produkcyjnego będzie mógł posłużyć – po dokonaniu planowanej transakcji podziału – do kontynuowania ww. działalności gospodarczej przez Spółkę przejmującą – Spółka przejmująca w oparciu o otrzymane składniki majątkowe, zobowiązania, przejęte umowy i kontakty handlowe oraz przejęty zakład pracy będzie prowadzić działalność gospodarczą tożsamą z działalnością gospodarczą prowadzoną przed podziałem przez Spółkę dzieloną w zakresie działalności Działu Produkcyjnego. Należy też zaznaczyć, że Spółka przejmująca po otrzymaniu składników w ramach podziału przez wydzielenie będzie prowadziła działalność gospodarczą związaną z wykorzystaniem składników majątku nabytych poprzez podział.

Podobnie Dział Nieruchomości pozostający w Spółce dzielonej będzie mógł posłużyć – po dokonaniu planowanego wydzielenia – do kontynuowania działalności gospodarczej prowadzonej dotychczas przez Spółkę dzieloną w zakresie Działu Nieruchomości (co nie wyłącza oczywiście konieczności zawarcia stosownych umów, np. w odniesieniu do usług zewnętrznych). W związku z powyższym, Spółka dzielona w oparciu o pozostawiony w Spółce dzielonej Dział Nieruchomości będzie nadal prowadzić działalność gospodarczą wynikającą z funkcji Działu Nieruchomości.

Planowany podział wynika ze strategii biznesowej grupy kapitałowej, do której będą należeć Spółka dzielona i Spółka przejmująca, zakładającej zwiększenie efektywności wykorzystania składników majątkowych w spółkach z grupy m.in. poprzez oddzielenie podstawowej działalności operacyjnej od funkcji związanych z zarządzaniem własną nieruchomością.

Ponadto w piśmie uzupełniającym z 23 listopada 2015 r. stanowiącym odpowiedź na wezwanie do uzupełnienia wniosku wyjaśniono, co następuje:

Planowana firma spółki akcyjnej: X

Planowany adres: X

Jednocześnie Wnioskodawca zastrzega, iż przedstawione powyżej informacje o firmie i adresie spółki akcyjnej są jedynie danymi planowanymi i w rzeczywistości mogą ulec zmianie (np. odmowa rejestracji danej firmy spółki przez KRS lub zmiana decyzji o lokalizacji). Jeżeli zdarzenie takie będzie miało miejsce przed datą otrzymania interpretacji indywidualnej przez Spółkę, tut. Organ zostanie o tym poinformowany.

Dodatkowo Wnioskodawca chciałby wskazać, iż:

 1. został sporządzony oraz złożony we właściwym sądzie plan przekształcenia spółki;
 2. właściwy sąd wyznaczył biegłego rewidenta w celu zbadania planu przekształcenia spółki;
 3. biegły rewident złożył właściwemu sądowi opinię z badania planu przekształcenia spółki;
 4. na chwilę obecną nie została podjęta przez wspólników uchwała o przekształceniu spółki;
 5. na chwilę obecną nie powołano członków organów spółki przekształconej;
 6. na chwilę obecną nie uzyskano zgody wspólników na uczestnictwo w spółce przekształconej;
 7. na chwilę obecną nie doszło do podpisania statutu przekształconej spółki;
 8. na chwilę obecną nie zawarto umowy spółki.

Ponadto, w odpowiedzi na sformułowane w wezwaniu pytania Wnioskodawca wyjaśnił, że:

ad. 1

Wnioskodawca pragnie wskazać, że w skład Działu Produkcyjnego będą wchodziły wszystkie składniki majątku służące realizacji działalności gospodarczej prowadzonej przez Dział Produkcyjny, których przeniesienie możliwe jest na gruncie obowiązujących przepisów. W przypadku, w którym na moment przeniesienia zidentyfikowano by takie składniki majątku których przeniesienie na gruncie obowiązujących przepisów nie byłoby możliwe, a takie składniki majątku uniemożliwiałyby wykonywanie swojej działalności przez Dział Produkcyjny sprawiając, że ten Dział nie byłby po wydzieleniu organizacyjnie i finansowo wyodrębnionym zespołem składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych realizowanych dotychczas przez Dział Produkcyjny, w takim przypadku Wnioskodawca odstąpi od realizacji wspomnianego podziału.

ad.2

Na dzień wydzielenia Dział Produkcyjny dysponować będzie tytułem prawnym (tj. tytułem własności) do pomieszczeń (nieruchomości) wykorzystywanych na potrzeby prowadzonej przez tę część przedsiębiorstwa działalności gospodarczej.

ad. 3

Wnioskodawca pragnie wskazać, że stwierdzenie: (...) w skład Działu Nieruchomości będzie wchodził zespół składników materialnych i niematerialnych związany przede wszystkim z działalnością odrębnej i funkcjonującej na dzień wydzielenia jednostki organizacyjnej Spółki Dzielonej zajmującej się udostępnianiem i zarządzaniem posiadaną przez Spółkę Dzieloną nieruchomością znajdującą się poza siedzibą Spółki dzielonej (...), należy rozumieć, że ww. zespół składników materialnych nie jest związany z działalnością Działu Produkcyjnego.

ad. 4

W skład Działu Nieruchomości nie wchodzi nieruchomość, która jest wykorzystywana wyłącznie na potrzeby prowadzonej przez Dział Produkcyjny działalności gospodarczej.

ad. 5

Wnioskodawca chciałby wskazać, iż w treści złożonego wniosku omyłkowo zostało wskazane, iż Dział Nieruchomości świadczy oraz, na moment podziału, będzie świadczył usługi na wewnętrzne potrzeby Spółki dzielonej, przychody Działu Nieruchomości nie będą miały charakteru zewnętrznego strumienia pieniężnego. Niemniej jednak na zasadach wewnętrznych rozrachunków możliwe będzie przypisanie „wewnętrzne” przychodów do Działu Nieruchomości.

W związku z wystąpieniem przedmiotowej omyłki Wnioskodawca chciałby wskazać, iż Dział Nieruchomości świadczy oraz, na moment podziału, będzie świadczył usługi na rzecz podmiotów zewnętrznych. W konsekwencji przychody Działu Nieruchomości będą miały charakter zewnętrznego strumienia pieniężnego. Dodatkowo będzie przypisanie przychodów do Działu Nieruchomości.

ad. 6

Wnioskodawca chciałby wskazać, iż uwzględniając odpowiedź na poprzednie pytanie przychody Działu Nieruchomości będą miały charakter zewnętrznego strumienia pieniężnego, w związku z czym w ramach prowadzonej przez Spółkę dzieloną ewidencji księgowej możliwe będzie przypisanie zarówno do Działu Produkcyjnego jak i Działu Nieruchomości odpowiadających tym działom przychodów i kosztów oraz aktywów i pasywów (w tym zobowiązań i środków trwałych), gdyż przychody Działu Nieruchomości będą miały charakter zewnętrznego strumienia pieniężnego. Dodatkowo Dział Nieruchomości w ramach wyodrębnienia finansowego na potrzeby rachunkowości zarządczej funkcjonującej w ramach Spółki dzielonej sporządza odrębny bilans oraz rachunek zysków i strat dla Działu Nieruchomości, który to jest uwzględniany podczas sporządzania sprawozdania finansowego Spółki dzielonej.

ad. 7

Wnioskodawca chciałby wskazać, iż uwzględniając odpowiedź na poprzednie pytania przychody osiągane przez Dział Nieruchomości stanowią przychodu z tyt. najmu nieruchomości.

ad. 8

Wnioskodawca chciałby wskazać, iż uwzględniając odpowiedź na poprzednie pytania, jak również biorąc pod uwagę fakt, iż Dział Nieruchomości będzie świadczył usługi na rzecz podmiotów zewnętrznych, wysokość tych przychodów ustalana będzie na podstawie obowiązujących zasad rachunkowości zarządczej funkcjonującej w Spółce dzielonej, w ramach których możliwe jest rozróżnienie przychodów osiąganych zarówno przez Dział Produkcyjny, jak również Dział Nieruchomości. Przychody tego działu będą określone na podstawie faktur dokumentujących świadczenie usług realizowanych przez Dział Nieruchomości.

ad. 9

Wnioskodawca chciałby wskazać, iż uwzględniając odpowiedź na poprzednie pytania, jak również biorąc pod uwagę fakt, iż Dział Nieruchomości świadczy oraz będzie świadczył usługi na rzecz podmiotów zewnętrznych, środki pieniężne zgromadzone w kasie oraz na odrębnym rachunku bankowym związanym z Działem Nieruchomości pochodzić będzie zarówno od usługobiorców zewnętrznych, jak również z transferów wewnętrznych mających na celu, o ile okaże się to konieczne, zapewnienie płynności finansowej Działu Nieruchomości.

ad. 10

Na podstawie prowadzonej przez Spółkę ewidencji księgowej możliwe jest przyporządkowanie składników majątku, rzeczywistych przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do wyodrębnionych części przedsiębiorstwa, przez co możliwe jest określenie ich wyniku finansowego.

ad. 11

Personel odpowiadający za prawidłowe funkcjonowanie Działu Nieruchomości to pracownicy Spółki dzielonej dedykowani wyłącznie do wykonywania zadań związanych z działalnością gospodarczą prowadzoną przez Dział Nieruchomości.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy po stronie Spółki dzielonej wystąpi obowiązek w podatku VAT w związku z wydzieleniem Działu Produkcyjnego...

Zdaniem Wnioskodawcy, z uwagi na fakt, iż majątek przejmowany na skutek podziału przez wydzielenie przez Spółkę przejmującą będzie stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa, po stronie Spółki dzielonej nie wystąpi obowiązek w podatku VAT w związku z wydzieleniem Działu Produkcyjnego.

Definicja zorganizowanej części przedsiębiorstwa zawarta jest w art. 4a pkt 4 ustawy o PDOP. Zgodnie z ww. przepisem, przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa rozumie się organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania. W kontekście powyższego, dla zakwalifikowania danego zespołu składników majątkowych, jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa, konieczne jest spełnienie następujących przesłanek:

 • zespół składników majątkowych powinien być zorganizowany,
 • zespół składników majątkowych powinien być wyodrębniony pod względem organizacyjnym,
 • zespól składników majątkowych powinien być wyodrębniony pod względem finansowym,
 • zespół składników majątkowych powinien być wyodrębniony pod względem funkcjonalnym tak, aby mógł samodzielnie służyć wykonywaniu określonej działalności gospodarczej.

Stanowisko to znajduje potwierdzenie w orzecznictwie sądów administracyjnych, np. w wyroku NSA z dnia 12 maja 2011 r. (II FSK 2222/09), a także w indywidualnych interpretacjach przepisów prawa podatkowego wydawanych w imieniu Ministra Finansów, np. w interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach 26 listopada 2014 r. (IBPB2/423-l047/14/AK), interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie 17 października 2014 r. (IPPB5/423-703/14-5/MK), interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi 27 lipca 2012 r. (IPTPB3/423-137/12-4/MF), interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu 18 stycznia 2011 r. (ILPB3/423-840/10-4/EK).

Zdaniem Wnioskodawcy, mając na uwadze przedstawiony powyżej opis zdarzenia przyszłego w odniesieniu zarówno do Działu Produkcyjnego jak i Działu Nieruchomości, wszystkie ww. przesłanki zostaną spełnione:

Dział Produkcyjny oraz Dział Nieruchomości jako zorganizowane zespoły składników majątkowych.

Zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest sumą poszczególnych/przypadkowych składników. Aby stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa, zespół składników materialnych i niematerialnych powinien charakteryzować się odpowiednim stopniem zorganizowania, przy czym punktem odniesienia jest tutaj rola, jaką te składniki majątkowe odgrywają w funkcjonowaniu istniejącego przedsiębiorstwa. Istotne jest zatem, aby pomiędzy zespołem składników istniały takie powiązania i zależności, aby wspólnie (jako zorganizowany zespół) mogły służyć realizacji określonego celu gospodarczego. Powyższe znajduje potwierdzenie w interpretacjach indywidualnych wydawanych przez organy podatkowe (np. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 7 sierpnia 2014 r., ITPB3/423-251a/14/DK).

W kontekście powyższego należy podkreślić, że podstawą do wyodrębnienia w ramach Działu Produkcyjnego oraz Działu Nieruchomości składników materialnych i niematerialnych jest cel, jakim jest prowadzenie działalności gospodarczej m.in. w zakresie produkcji betonowej galanterii ulicznej oraz drogowej, a także studni sanitarno-deszczowych (w przypadku Działu Produkcyjnego) jak również w zakresie udostępniania i zarządzania posiadaną nieruchomością (w przypadku Działu Nieruchomości). Składniki materialne i niematerialne tworzące Dział Produkcyjny oraz Dział Nieruchomości na moment wydzielenia będą stanowiły zespół, w ramach którego wzajemne powiązania funkcjonalne i zależności umożliwią wykonywanie zadań, do których zostaną przeznaczone. Tym samym, wyselekcjonowanie i zestawienie razem składników Działu Produkcyjnego oraz Działu Nieruchomości następuje nie przypadkowo, ale ze względu na efekt synergii, jaki ich łączne wykorzystywanie pozwala osiągnąć.

Mając powyższe na względzie, zdaniem Wnioskodawcy, Dział Produkcyjny oraz Dział Nieruchomości na moment wydzielenia będą stanowiły zorganizowane zespoły składników majątkowych w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o PDOP.

Wyodrębnienie organizacyjne.

Przepisy ustawy o PDOP nie wymieniają warunków, które muszą być spełnione, aby zespół składników materialnych i niematerialnych można uznać za wyodrębniony organizacyjnie. Jednakże, zgodnie z dominującą praktyką organów podatkowych, wyodrębnienie organizacyjne oznacza, iż zorganizowana część przedsiębiorstwa występuje w strukturze organizacyjnej podatnika jako dział, wydział, oddział itd. (tak np. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia 7 sierpnia 2014 r. ITPB3/423-251a/14/DK oraz Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 18 stycznia 2011 r., ILPB3/423-840/10-4/EK). Ocena odrębności w tej płaszczyźnie powinna polegać na analizie umiejscowienia zespołu składników majątkowych w ramach struktury przedsiębiorstwa oraz ich zorganizowania i możliwości alokacji do zadań, których wykonywaniu mają służyć.

Jednym z głównych czynników świadczących o wyodrębnieniu organizacyjnym Działu Produkcyjnego oraz Działu Nieruchomości będzie ich spójna wewnętrzna organizacja, realizowane zadania, jak również funkcjonalność przypisanych do tego działu stanowisk pracy. Wnioskodawca chciałby podkreślić, że zarówno Dział Produkcyjny jak również Dział Nieruchomości na moment wydzielenia będą wyodrębnione w ramach wewnętrznej struktury Spółki dzielonej zarówno pod względem formalnym – na podstawie wewnętrznych aktów, jak i pod względem praktycznym – z uwagi na wykonywaną działalność. Dodatkowo Dział Nieruchomości na moment wydzielenia będzie funkcjonował jako zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego oddział Spółki dzielonej w rozumieniu art. 5 pkt 4 ustawy o SDG. Jednocześnie, istotnym czynnikiem świadczącym o wyodrębnieniu organizacyjnym będzie czynnik ludzki, czyli personel przyporządkowany wyłącznie do Działu Produkcyjnego oraz Działu Nieruchomości i tym samym dedykowany do wykonywania zadań przypisanych do tych działów.

Wyodrębnienie organizacyjne będzie miało miejsce także na innych płaszczyznach. W szczególności, będzie istnieć możliwość ścisłego przypisania do Działu Produkcyjnego oraz Działu Nieruchomości poszczególnych składników majątku, takich jak środki trwałe oraz zobowiązania. Tym samym, zarówno na Dział Produkcyjny, jak również na Dział Nieruchomości będą składać się zespół kluczowych składników przeznaczonych do realizacji zadań z zakresu produkcji betonowej galanterii ulicznej oraz drogowej, a także studni sanitarno-deszczowych (w przypadku Działu Produkcyjnego), jak również w zakresie udostępniania i zarządzania posiadaną nieruchomością (w przypadku Działu Nieruchomości). Należy zatem uznać, że składniki Działu Produkcyjnego oraz Działu Nieruchomości będą tworzyły w ramach przedsiębiorstwa Spółki dzielonej wyodrębnioną strukturę, zorganizowaną tak, aby umożliwić prowadzenie działalności gospodarczej, do której zostały przypisane (poszczególne składniki materialne i niematerialne Działu Produkcyjnego oraz Działu Nieruchomości będą połączone czynnikiem organizacyjnym).

W świetle powyższego, w ocenie Wnioskodawcy Dział Produkcyjny oraz Dział Nieruchomości na dzień wydzielenia będą stanowiły zorganizowane zespoły składników majątkowych wyodrębnione w ramach przedsiębiorstwa Spółki dzielonej pod względem organizacyjnym.

Wyodrębnienie finansowe.

Ustawa o PDOP nie zawiera wytycznych odnośnie wyodrębnienia finansowego, jednakże ani prowadzenie osobnych ksiąg rachunkowych, ani sporządzanie bilansu (czyli zakwalifikowanie do kategorii „samobilansującego się oddziału”) nie jest wymienione wśród warunków niezbędnych do tego by dany zespół składników i zobowiązań mógł zostać uznany za zorganizowaną część przedsiębiorstwa. Niemniej, biorąc pod uwagę, że Dział Nieruchomości będzie funkcjonował jako wyodrębniony oddział Spółki dzielonej zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym. w przedstawionym zdarzeniu przyszłym szczególnie zasadne jest stwierdzenie, że Dział Produkcyjny oraz Dział Nieruchomości będą charakteryzować się wyodrębnieniem finansowym.

Wyodrębnienie finansowe oznacza sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa. W sytuacji wyodrębnienia finansowego możliwe jest oddzielenie finansów zorganizowanej części przedsiębiorstwa od jego pozostałej części. Zorganizowana część przedsiębiorstwa jest w stanie samodzielnie prowadzić działalność i istnieć niezależnie od przedsiębiorstwa głównego. Nie musi to być postać oddziału samodzielnie rozliczającego się. Ważne natomiast jest, aby przenoszone należności i zobowiązana były wyodrębnione i dały się przyporządkować finansowo do wyodrębnionego majątku (tak, aby można było przejąć funkcje gospodarcze). Takie stanowisko zaprezentował np. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia 7 sierpnia 2014 r., ITPB3/423-251a/14/DK. Jednocześnie, organy podatkowe potwierdzają, iż „Wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej (...)” (tak np. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 18 stycznia 2011 r., ILPB3/423-840/l0-4/EK).

Jednocześnie należy wskazać, że Spółka dzielona będzie posiadała i wykorzystywała narzędzia rachunkowe pozwalające na przypisanie poszczególnych przychodów i kosztów oraz aktywów i pasywów zarówno do Działu Produkcyjnego, jak również Działu Nieruchomości. Jednakże z uwagi na fakt, iż Dział Nieruchomości nie będzie funkcjonować przed podziałem jako odrębny podmiot, lecz jako jednostka wyodrębniona w ramach przedsiębiorstwa Spółki dzielonej świadcząca usługi na wewnętrzne potrzeby Spółki dzielonej, przychody Działu Nieruchomości nie będą miały charakteru zewnętrznego strumienia pieniężnego. Przychody przyporządkowywane do Działu Nieruchomości będą stanowić jedynie wewnętrzne rozrachunki dokonywane w ramach Spółki dzielonej. Nie zmienia to faktu, iż możliwe jest dokonanie oceny rentowności i efektywności działalności Działu Produkcyjnego oraz Działu Nieruchomości, jak również wyodrębnienie w tabeli amortyzacyjnej środków trwałych wartości umorzeń i amortyzacji przypadających zarówno na Dział Produkcyjny, jak również na Dział Nieruchomości.

Warto także podkreślić, iż Dział Produkcyjny oraz Dział Nieruchomości na moment podziału będą działać w oparciu o zaplanowany i odrębnie przewidziany budżet przeznaczony na realizację zadań przypisanych do tych działów.

Budżet ten planowany będzie każdorazowo na podstawie przewidywanych wydatków związanych z poszczególnymi zadaniami przypisanymi do Działu Produkcyjnego oraz do Działu Nieruchomości.

Mając na uwadze powyższe, stwierdzić należy, iż na moment podziału możliwe będzie w ramach finansów całego przedsiębiorstwa Spółki dzielonej oddzielenie finansów Działu Produkcyjnego oraz Działu Nieruchomości, jako wyodrębnionych finansowo części. W efekcie, dla celów planowanego podziału przez wydzielenie, będzie istniała możliwość wydzielenia w księgach rachunkowych Spółki dzielonej majątku i zobowiązań związanych funkcjonalnie z Działem Produkcyjnym, jak również majątku i zobowiązań związanych funkcjonalnie z Działem Nieruchomości.

Majątek oraz zobowiązania funkcjonalnie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w ramach Działu Produkcyjnego zostaną przeniesione do Spółki przejmującej, natomiast majątek i zobowiązania funkcjonalnie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w ramach Działu Nieruchomości nie zostaną przeniesione do Spółki przejmującej. Z perspektywy biznesowej Dział Produkcyjny, podobnie jak Dział Nieruchomości będzie mógł funkcjonować niezależnie, bowiem każdy z nich składać się będzie ze wszystkich niezbędnych w tym celu narzędzi oraz zasobów (w tym będzie także wykorzystywał outsourcowane usługi).

W związku z tym należy uznać, że zarówno Dział Produkcyjny, jak również Dział Nieruchomości na moment wydzielenia będą stanowić zespół składników majątkowych wyodrębnionych pod względem finansowym.

Wyodrębnienie funkcjonalne i zdolność do działania jako samodzielny podmiot.

Zdaniem Wnioskodawcy, dla oceny odrębności funkcjonalnej istotny jest fakt, iż przedmiot działalności Działu Produkcyjnego oraz Działu Nieruchomości będą stanowić na moment przeprowadzenia podziału odrębne obszary działalności Spółki dzielonej. Przypisany na moment przeprowadzenia podziału do Działu Produkcyjnego oraz Działu Nieruchomości zespół składników majątkowych i jego struktura organizacyjna pozwolą na samodzielną realizację zadań odpowiednio z zakresu produkcji betonowej galanterii ulicznej oraz drogowej, a także studni sanitarno-deszczowych (w przypadku Działu Produkcyjnego) jak również w zakresie udostępniania i zarządzania posiadaną nieruchomością (w przypadku Działu Nieruchomości).

W opinii Wnioskodawcy, z funkcjonalnego punktu widzenia, Dział Produkcyjny oraz Dział Nieruchomości jako odrębne podmioty (w wyniku podziału przez wydzielenie do Spółki przejmującej) będą w stanie kontynuować realizację swoich dotychczasowych zadań oraz samodzielnie funkcjonować na rynku. Dział Produkcyjny oraz Dział Nieruchomości będą posiadać bowiem zdolność do niezależnego działania gospodarczego jako samodzielne podmioty gospodarcze świadczące usługi na rzecz innych podmiotów (bez znaczenia pozostaje przy tym fakt, iż funkcjonowanie takie wiązać się może np. z koniecznością zawarcia umów dotyczących korzystania z nieruchomości czy outsourcingu usług administracyjnych – są to transakcje standardowo zawierane przez niezależnie działające przedsiębiorstwa i nie mają one wpływu na możliwość ich funkcjonowania jako samodzielnych podmiotów). W tym zakresie, Wnioskodawca chciałby wskazać, iż wydzielony Dział Produkcyjny będzie wyposażony na moment przeprowadzenia podziału we wszelkie aktywa i pasywa niezbędne do realizacji zadań, które mogą zostać mu powierzone, a tym samym składniki majątkowe wchodzące w skład Działu Produkcyjnego umożliwią Spółce przejmującej prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie produkcji betonowej galanterii ulicznej oraz drogowej, a także studni sanitarno-deszczowych. Podobnie Dział Nieruchomości będzie na moment przeprowadzenia podziału wyposażony w aktywa i pasywa niezbędne do realizacji zadań, które mogą być mu powierzone, a tym samym składniki majątkowe wchodzące w skład Działu Nieruchomości umożliwią Spółce dzielonej prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na udostępnianiu i zarządzaniu nieruchomością (także w przypadku gdyby funkcjonowanie takie wymagało zawarcia dodatkowych umów analogicznych do wspomnianych powyżej).

Istotnym argumentem przemawiającym za uznaniem, iż zarówno Dział Produkcyjny, jak również Dział Nieruchomości będą na moment podziału przez wydzielenie stanowić zorganizowane i wyodrębnione funkcjonalnie części przedsiębiorstwa Spółki dzielonej jest fakt, iż do Działu Produkcyjnego oraz Działu Nieruchomości na moment przeprowadzenia podziału zostanie przydzielony personel posiadający odpowiednie kompetencje i doświadczenie w zakresie zadań przypisanych do tych działów. Tym samym, podmiot otrzymujący Dział Produkcyjny, w oparciu o aktywa i pasywa przypisane do tego działu oraz zasoby ludzkie i kontakty handlowe będzie mógł kontynuować prowadzenie działalności w analogicznym zakresie. Podobnie w przypadku Spółki dzielonej Dział Nieruchomości pozostający w strukturach Spółki dzielonej w oparciu o aktywa i pasywa przypisane do tego działu oraz zasoby ludzkie i kontakty handlowe będzie mógł kontynuować prowadzenie działalności w analogicznym zakresie. Na skutek otrzymania oraz pozostawienia omawianych zespołów składników majątkowych, Spółka przejmująca oraz Spółka dzielona będą również w stanie generować strumienie zewnętrznych dochodów.

Zdaniem Wnioskodawcy powyższe przesądza o tym, że zarówno Dział Produkcyjny, jak również Dział Nieruchomości na moment przeprowadzenia podziału będą stanowić zorganizowane zespoły składników majątkowych wyodrębnione pod względem funkcjonalnym i zdolne do samodzielnego funkcjonowania jako odrębne przedsiębiorstwa.

Podsumowanie.

W świetle wyżej przedstawionych argumentów, zdaniem Wnioskodawcy, zarówno Dział Produkcyjny, jak również Dział Nieruchomości na moment wydzielenia będą wyodrębnionymi organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie zespołami składników przeznaczonych do realizacji określonych zadań z zakresu produkcji betonowej galanterii ulicznej oraz drogowej, a także studni sanitarno-deszczowych (w przypadku Działu Produkcyjnego), jak również w zakresie udostępniania i zarządzania posiadaną nieruchomością (w przypadku Działu Nieruchomości), które zarazem będą mogły stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania i funkcjonujące na rynku. W konsekwencji, należy stwierdzić, że Dział Produkcyjny oraz Dział Nieruchomości będą stanowić zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o PDOP.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają „odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju”.

Doprecyzowaniem tego przepisu jest art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, który wskazuje, iż „przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...)”. Przez dostawę towarów rozumie się również – zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy o VAT – „przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa na cele inne niż związane z prowadzonym przez niego przedsiębiorstwem, jeżeli podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tych czynności, w całości lub w części”.

Natomiast na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy o VAT, przepisów ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Czynność podziału przez wydzielenie jest „transakcją zbycia” w rozumieniu przepisów ustawy o VAT, ponieważ w ramach podziału przez wydzielenie przeniesione zostaje prawo do rozporządzania składnikami podziału jak właściciel. Jak wskazuje m.in. Dyrektor Izb Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 6 czerwca 2014 r. (sygn. IPPP2/443-483/14-2/KOM): „Pojęcie „ transakcji zbycia” należy rozumieć w sposób zbliżony do terminu „dostawy towarów” w ujęciu art. 7 ustawy, tzn. „zbycie” obejmuje wszelkie czynności, w ramach których następuje przeniesienie prawa do rozporządzania przedmiotem jak właściciel, np. sprzedaż, zamianę, darowiznę, przeniesienie własności w formie wkładu niepieniężnego, czyli aportu. Zbycie przedsiębiorstwa podlega zasadzie swobody umów, a więc może nastąpić na podstawie każdej czynności rozporządzającej. Przepisy regulujące prawną instytucję podziału spółek stanowią treść tytułu IV działu II ustawy z dniu 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1030)”.

Analiza powyższych przepisów prowadzi do wniosku, że podział Spółki dzielonej wraz z wydaniem Spółce przejmującej składników majątkowych i niemajątkowych może podlegać opodatkowaniu VAT, jeżeli zespół tych składników nie stanowi przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Definicja zorganizowanej części przedsiębiorstwa zawarta jest w art. 2 pkt 27e ustawy o VAT. Zgodnie z ww. przepisem, przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa rozumie się „organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania”.

Należy wskazać, że definicja zorganizowanej części przedsiębiorstwa zawarta w art. 2 pkt 27e ustawy o VAT jest tożsama co do treści z odpowiadającą jej definicją znajdującą się w art. 4a pkt 4 ustawy o PDOP. W związku z powyższym argumenty Wnioskodawcy przytoczone w uzasadnieniu stanowiska Wnioskodawcy w odniesieniu do pytania nr 1), a dotyczące kwalifikacji Działu Produkcyjnego oraz Działu Nieruchomości jako zorganizowanych części przedsiębiorstwa, znajdują zastosowanie także na gruncie ustawy o VAT.

Z uwagi na fakt, iż zdaniem Wnioskodawcy część majątku podlegająca wydzieleniu do Spółki przejmującej będzie stanowiła zorganizowaną część przedsiębiorstwa, to czynność ta nie będzie podlegała opodatkowaniu VAT, a w związku z nią po stronie Spółki dzielonej nie wystąpi obowiązek w podatku VAT.

Mając świadomość, iż interpretacje indywidualne mają moc wiążącą jedynie w indywidualnych sprawach, w których zostały wydane, Wnioskodawca pragnie wskazać, że analogiczne stanowisko zajmuje Minister Finansów w wydawanych interpretacjach indywidualnych, w tym np.:

 • Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 19 lutego 2013 r. sygn. IPPP2/443-1253/12-2/KOM: „Biorąc pod uwagę opis sprawy oraz powołane przepisy prawa podatkowego stwierdzić należy, iż wymienione we wniosku składniki przedsiębiorstwa „N” wyodrębnione z majątku Spółki związane ze świadczeniem przez ten podmiot pozostałych usługami, innych niż usługi przechowywania dokumentacji, posiadają cechy wymienione w art. 2 pkt 27e ustawy i tym samym spełniają definicję zorganizowanej części przedsiębiorstwa. W związku z powyższym, transakcja przeniesienia tego majątku do nowej Spółki „N” w ramach podziału przez wydzielenie w trybie art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych będzie czynnością niepodlegającą przepisom ustawy o podatku od towarów i usług, zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy”.
 • Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 7 marca 2013 r., sygn. IPPP2/443-42/13-2/DG: „Zatem w świetle przedstawionego przez Wnioskodawcę zdarzenia przyszłego oraz powołanego przepisu art. 2 pkt 27e ustawy o podatku od towarów i usług, należy stwierdzić, że wymienione we wniosku składniki przedsiębiorstwa posiadają cechy wymienione w art. 2 pkt 27e ustawy o podatku od towarów i usług i mieszczą się w pojęciu „zorganizowanej części przedsiębiorstwa”. W konsekwencji powyższego stwierdzić należy, iż transakcja przeniesienia Oddziału w postaci Działalności farmaceutycznej do Spółki zależnej (spółki z o.o.) w ramach podziału przez wydzielenie w trybie art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, będzie podlegać wyłączeniu od opodatkowania podatkiem od towarów i usług, zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy”.
 • Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 13 grudnia 2011 r., sygn. IBPP3/443-1041/11/PH: „Mając na uwadze przedstawione zdarzenie przyszłe oraz powołane przepisy należy stwierdzić, że skoro będąca przedmiotem wydzielenia część Spółki wydzielona jest w ramach Spółki w sposób organizacyjny, finansowy i funkcjonalny, stanowiąc zespół składników majątkowych (materialnych i niematerialnych), jak również należności i zobowiązań, przeznaczony do realizacji ściśle określonych zadań gospodarczych, to w przypadku gdy w momencie jego przekazania posiadać będzie cechy wymienione w art. 2 pkt 27e ustawy – stanowić będzie zorganizowaną część przedsiębiorstwa. W konsekwencji przeniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa na nowo zawiązaną spółkę, nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy o VAT”.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja dotyczy podatku od towarów i usług w zakresie braku opodatkowania czynności wydzielenia Działu Produkcyjnego. Natomiast w zakresie korekty podatku naliczonego w związku z wydzieleniem Działu Produkcyjnego wydana została w dniu 4 grudnia 2015 r. interpretacja indywidualna nr ILPP2/4512-1-661/15-5/AK.

Tut. Organ informuje, że wniosek w części dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych zostanie rozstrzygnięty odrębnym pismem.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270 z pózn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.