ILPP2/4512-1-567/15-3/AK | Interpretacja indywidualna

Podatek od towarów i usług w zakresie braku opodatkowania podatkiem VAT czynności aportu zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
ILPP2/4512-1-567/15-3/AKinterpretacja indywidualna
 1. aport
 2. opodatkowanie
 3. przedsiębiorstwa
 4. zorganizowana część przedsiębiorstwa
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Wyłączenia

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z 20 lipca 2015 r. (data wpływu 24 lipca 2015 r.) uzupełnionym pismem z 16 października 2015 r. (data wpływu 19 października 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku opodatkowania podatkiem VAT czynności aportu zorganizowanej części przedsiębiorstwa – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 lipca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku opodatkowania podatkiem VAT czynności aportu zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Przedmiotowy wniosek uzupełniono pismem z 16 października o prawidłowo potwierdzone pełnomocnictwo.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe.

Spółka prowadzi działalność gospodarczą m.in. w zakresie usług hotelowych oraz restauracyjnych. Spółka zatrudnia personel hotelu i restauracji, posiada wyposażenie hotelu i restauracji oraz wynajmuje nieruchomość zabudowaną budynkiem, w którym prowadzony jest hotel i restauracja.

Prowadzona działalność hotelowa i restauracyjna stanowi wyodrębniony w Spółce zespół składników majątkowych i niematerialnych, w tym zobowiązania, który mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania – stanowi, zdaniem Spółki, zorganizowaną część przedsiębiorstwa. W skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki (działalność hotelowa i restauracyjna), wchodzą następujące pozycje:

 • środki trwałe (np. składniki majątkowe stanowiące wyposażenie hotelu i restauracji),
 • inne niż środki trwałe składniki majątkowe,
 • wyposażenie,
 • materiały,
 • należności,
 • zobowiązania (w tym umowy o pracę i umowy cywilnoprawne).

W związku z planowaną zmianą struktury działalności grupy, w skład której wchodzi Spółka, planowane jest przeniesienie prowadzonej przez Spółkę działalności hotelowo-restauracyjnej (dalej: „Hotel”), w formie aportu zorganizowanej części przedsiębiorstwa, do istniejącej lub nowoutworzonej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością („Nowa Spółka”) w zamian za udziały w Nowej Spółce.

Nowa Spółka otrzyma zespół składników majątkowych i niematerialnych oraz przejmie pracowników Spółki, który umożliwi kontynuowanie prowadzonej obecnie przez Spółkę działalności hotelowo- restauracyjnej. Nowa Spółka będzie również najemcą nieruchomości zabudowanej budynkiem (wejdzie w prawa i obowiązki najemcy wynikające z zawartej przez Spółkę umowy najmu), w którym prowadzona jest działalność hotelowo-restauracyjna Spółki.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy Hotel stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o VAT...
 2. Czy wniesienie Hotelu, będącego zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa, do Nowej Spółki będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług...

Zdaniem Wnioskodawcy, Hotel stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o VAT.

Ze względu na fakt, iż Hotel stanowi zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o VAT, aport Hotelu do Nowej Spółki nie będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na mocy art. 6 pkt 1 ustawy o VAT.

Uzasadnienie stanowiska podatnika

Zgodnie z art. 2 pkt 27e ustawy o VAT, pod pojęciem zorganizowanej części przedsiębiorstwa rozumie się organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Z powyższej definicji wynika, iż aby zespół składników majątkowych (w tym zobowiązań) mógł zostać uznany za zorganizowaną część przedsiębiorstwa muszą zostać spełnione łącznie następujące przesłanki:

 • istnieje zespół składników materialnych i niematerialnych;
 • zespół ten jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie;
 • składniki te przeznaczone są do realizacji określonych zadań gospodarczych;
 • zespół tych składników może stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze.

W związku z powyższym, dla uznania Hotelu za zorganizowaną część przedsiębiorstwa Spółki konieczne jest wyodrębnienie składników majątkowych zarówno na płaszczyznach organizacyjnej, finansowej, jak i funkcjonalnej.

Wyodrębnienie organizacyjne

Ustawa o VAT nie wskazuje, co należy rozumieć przez wyodrębnienie organizacyjne.

Jednakże zgodnie z dominującą praktyką organów podatkowych, o wyodrębnieniu organizacyjnym zorganizowanej części przedsiębiorstwa ze struktur przedsiębiorstwa powinny świadczyć odpowiednie dokumenty wewnętrzne Spółki.

W związku z powyższym, Spółka posiada listę pracowników przypisanych do Hotelu, wskazany został kierownik Hotelu, jako osoba odpowiedzialna za zarządzanie Hotelem. Spółka posiada wyodrębnioną strukturę organizacyjną Hotelu oraz zestawienie materialnych i niematerialnych składników Hotelu (w tym zobowiązań). Do Hotelu alokowane są składniki majątkowe związane z Hotelem, niezbędne do prowadzenia działalności m.in. środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, umowy związane z przedmiotem działalności Hotelu (w tym umowa najmu budynku, w którym prowadzony jest Hotel), część środków znajdujących się na rachunku bankowym Spółki, zobowiązania handlowe oraz inne zobowiązania.

Hotel posiada własną nazwę tj. „B”. W konsekwencji, Hotel jest formalnie wyodrębniony w strukturze Spółki.

Ponadto, o organizacyjnym wyodrębnieniu w strukturze Spółki zorganizowanej części przedsiębiorstwa, która może być przeniesiona do Nowej Spółki świadczy fakt, że Hotel prowadzi w ramach Spółki ściśle określony rodzaj działalności, który nie jest realizowany przez jakąkolwiek inną część Spółki. Działalność ta prowadzona jest w sposób samodzielny, choć w ramach struktury prawnej Spółki. Hotel posiada majątek (tj. aktywa i pasywa) niezbędny do samodzielnego prowadzenia działalności. Do Hotelu tej przypisane są umowy związane z zakresem jej działalności, a także wynikające z tych umów zobowiązania. W związku z tym, Hotel może realizować swoją działalność jako samodzielny podmiot gospodarczy.

Spółka wskazuje, iż stanowisko takie znajduje odzwierciedlenie w praktyce organów podatkowych (np. indywidualna interpretacje prawa podatkowego z dnia 28 października 2013 roku, wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi: sygn. IPTPP2/443-682/13-2/JS).

Ze względu na fakt, iż Wnioskodawca jest najemcą, w którym prowadzony jest Hotel, po wniesieniu Hotelu do Nowej Spółki, wstąpi ona w prawa i obowiązki Spółki wynikające z umowy najmu.

W związku z powyższym, zdaniem Spółki, należy uznać, iż Hotel spełnia wszelkie wymogi związane z wyodrębnieniem organizacyjnym w ramach Spółki dla uznania jej za zorganizowaną część przedsiębiorstwa na gruncie ustawy o VAT.

Wyodrębnienie finansowe

Zdaniem Spółki, Hotel stanowi także zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań) wyodrębniony finansowo, o czym świadczy przyporządkowanie kont w ewidencji księgowej Spółki do Hotelu. W rezultacie, będzie istniała możliwość przyporządkowania przychodów i kosztów oraz aktywów i zobowiązań do Hotelu.

Dodatkowo, ze względu na oznaczenia w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych odpowiednich możliwe jest zidentyfikowanie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przyporządkowanych do Hotelu.

Należy jednak podkreślić, iż ustawa o VAT nie wskazuje, co należy rozumieć przez wyodrębnienie finansowe w rozumieniu definicji zorganizowanej części przedsiębiorstwa, w szczególności, czy koniecznie jest prowadzenie odrębnych ksiąg rachunkowych, czy sporządzanie bilansów.

W orzecznictwie i doktrynie przyjmuje się, iż „wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa” (J. Marciniuk „Podatek dochodowy od osób prawnych. Rok 2014” Komentarz; Wydawnictwo C.H. Beck; Warszawa 2014).

Ponadto, jak wskazał Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji z dnia 10 września 2013 roku, sygn. IPTPP4/443-419/13-2/OS: „Wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Ponadto, wymagane jest, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa mogła stanowić potencjalne niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze, których realizacji służy w istniejącym przedsiębiorstwie. Tę ostatnią przesłankę rozumie się zazwyczaj jako potencjalną zdolność (zorganizowanej części przedsiębiorstwa) do niezależnego działania gospodarczego jako samodzielnego podmiotu gospodarczego i to jeszcze w ramach istniejącego przedsiębiorstwa.

Mając na uwadze opisane powyżej okoliczności, zdaniem Spółki, Hotel spełnia warunek wyodrębnienia finansowego, o którym mowa w definicji zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Wyodrębnienie funkcjonalne

Zgodnie z definicją zorganizowanej części przedsiębiorstwa w Ustawie o VAT, wyodrębnienie funkcjonalne zespołu składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań) oznacza przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych (tak też np. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z dnia 23 maja 2014, sygn. IPPP3/443-365/14-2/MKw).

Hotel został przeznaczony do prowadzenia stricte działalności hotelowej i restauracyjnej w konkretnym miejscu (budynku). W tym celu do Hotelu zostały alokowane składniki majątkowe konieczne do prowadzenia działalności hotelowej i restauracyjnej, w szczególności środki trwałe oraz inne niż środki trwałe składniki majątku (np. wyposażenie hotelu), prawa i obowiązki wynikające z zawartych umów handlowych z kontrahentami, zobowiązania oraz pracownicy dedykowani do realizacji tego typu zadań.

Hotel po przeniesieniu do Nowej Spółki posiadać będzie także niezależne źródło przychodów z tytułu świadczenia usług hotelowych i restauracyjnych. A zatem, zdaniem Spółki, należy uznać, że Hotel jest wyodrębniony także pod względem funkcjonalnym ze struktury Spółki.

Potwierdzeniem należytego funkcjonalnego wyodrębnienia Hotelu ze struktury Spółki jest również fakt, iż kontynuowanie hotelowej i restauracyjnej przez Hotel w Nowej Spółce nie będzie wymagało przeprowadzenia restrukturyzacji organizacyjnej przejętych składników i ponoszenia dodatkowych nakładów finansowych w tym zakresie.

Ponadto, w opinii Wnioskodawcy, Hotel mógłby również funkcjonować jako niezależne przedsiębiorstwo, gdyby potencjalnie zaistniała taka konieczność. Składniki przypisane do Hotelu stanowią bowiem odpowiednio powiązaną całość i przyczyniają się do osiągania przychodu przez Hotel.

Podsumowując, zdaniem Spółki, organizacyjne, finansowe i funkcjonalne wyodrębnienie Hotelu pozwala na uznanie go za zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu Ustawy o VAT. W związku z powyższym, stanowisko Spółki, iż Hotel stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o VAT, należy uznać za prawidłowe.

Mając na uwadze, iż zdaniem Spółki Hotel stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o VAT, aport Hotelu do Nowej Spółki nie będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy o VAT.

Końcowo należy dodać, że w ocenie Wnioskodawcy, pomimo, iż przywołane przez Spółkę interpretacje indywidualne prawa podatkowego częściowo wydane zostały na podstawie przepisów dotyczących podatku dochodowego od osób prawnych, to uwagi w nich zwarte, a odnoszące się do pojęcia zorganizowanej części przedsiębiorstwa, ze względu na swój uniwersalny charakter pozostają aktualne także w przedmiotowej sprawie.

Spółka wnosi o potwierdzenie prawidłowości jej stanowiska w opisanej powyżej sprawie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy:

 • zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia,
 • zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.