ILPP2/4512-1-389/15-2/MR | Interpretacja indywidualna

Podatek od towarów i usług w zakresie korekty podatku odliczonego w związku ze zbyciem zorganizowanej części przedsiębiorstwa w drodze darowizny.
ILPP2/4512-1-389/15-2/MRinterpretacja indywidualna
  1. darowizna
  2. korekta podatku
  3. zorganizowana część przedsiębiorstwa
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczanie częściowe podatku oraz korekta podatku naliczonego -> Korekta kwoty podatku naliczonego
  2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Dostawa towarów
  3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z 14 maja 2015 r. (data wpływu 20 maja 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie korekty podatku odliczonego w związku ze zbyciem zorganizowanej części przedsiębiorstwa w drodze darowizny – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 maja 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie korekty podatku odliczonego w związku ze zbyciem zorganizowanej części przedsiębiorstwa w drodze darowizny.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca prowadzi aktualnie jednoosobową działalność gospodarczą o przeważającym profilu działalności oznaczonym kodem PKD 68.20.Z - wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi. Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

W trakcie prowadzonej przez siebie działalności Wnioskodawca dokonywał w okresie 2000-2011 nabycia nieruchomości. Przy czym od tego czasu dokonał znacznych nakładów inwestycyjnych dotyczących tych nieruchomości. W związku z nimi przysługiwało mu prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT. Środki trwale, z którymi związane były przysługujące Wnioskodawcy odliczenia VAT naliczonego były wykorzystywane wyłącznie do celów działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem VAT, dlatego Wnioskodawca nie dokonywał dotychczas korekt podatku naliczonego, o którym mowa w art. 91 ustawy o podatku od towarów i usług.

Wnioskodawca w swojej działalność skupia się na wynajmie trzech nieruchomości, do których przysługuje mu prawo własności lub prawo użytkowania wieczystego, które są wykorzystywane na potrzeby hurtu spożywczego, tzn. zabudowane są budynkami handlowo-magazynowymi, w których prowadzona jest działalność w zakresie handlu hurtowego przez podmioty trzecie, czyli najemców.

Prowadzona działalność gospodarcza w sposób organizacyjny polega na tym, że każda z nieruchomości jest w pełni wyodrębnionym w ramach struktury organizacyjnej działalności Wnioskodawcy oddziałem. W szczególności każda z nieruchomości ma odrębnego zarządcę. Zarządcy Ci wykonują czynności związane z najmem takie jak: wydanie nieruchomości najemcy, usługi porządkowe, kontrola stanu technicznego nieruchomości, obsługa techniczna w zakresie napraw i remontów, itp.

Dla każdej z nieruchomości Wnioskodawca posiada odrębne umowy na dostawę energii elektrycznej, gazu, wody, odprowadzenie ścieków, ochrona obiektu. Również do każdej nieruchomości przypisane są odrębne zobowiązania wynikające z umowy cywilnoprawnej zawartej z zarządcą każdej z nieruchomości. Działalność gospodarcza została zatem podzielona w sposób organizacyjny, funkcjonalny i finansowy na trzy części, z których każda posiada przymioty do prowadzenia takiej działalności samodzielnie, w oderwaniu od pozostałych części.

Wnioskodawca posiada również dla każdego z oddziałów osobne konta bankowe. Ponadto poza księgowością prowadzoną dla całej działalności, dla każdego oddziału odrębnie jest prowadzona ewidencja księgowa zdarzeń gospodarczych, co umożliwia przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązania każdego z oddziałów. W chwili obecnej Wnioskodawca nie zawierał umów o pracę z pracownikami, którzy przypisani byliby wyłącznie do tylko jednej z nieruchomości (oddziałów) i takich umów również nie zamierza zawierać w przyszłości. Wnioskodawca jest obecnie pracodawcą, lecz jedynie dla osób, które są aktualnie na zwolnieniach lub urlopach macierzyńskich.

Zamiarem Wnioskodawcy jest przekazanie w drodze darowizny na rzecz każdego z dwóch synów po jednym z oddziałów składających się ze składników materialnych i niematerialnych, w tym z zobowiązań. W skład darowizny będą wchodziły nieruchomości –na rzecz jednego syna oraz na rzecz drugiego oraz wszystkie umowy z dostawcami usługi zarządcami każdej z nieruchomości. Wobec braku pracowników przypisanych do jednej z nieruchomości przedmiotem darowizny nie będą stosunki pracy. Przekazane nieruchomości będą stanowiły zorganizowaną część przedsiębiorstwa.

Po przeprowadzeniu transakcji, przedmiotem działalności gospodarczej synów byłby nadal najem nieruchomości przy wykorzystaniu otrzymanych składników majątkowych, zachowana zostanie zatem ciągłość działalności gospodarczej w zakresie wynajmu nieruchomością. Przedmiotem natomiast działalności gospodarczej Wnioskodawcy będzie wynajem nieruchomości. W efekcie umów darowizn Wnioskodawcy na rzecz jego synów dojdzie zatem do podziału aktualnej działalności Wnioskodawcy na trzy części z, których każda prowadzić będzie odrębnie i całkowicie działalność w zakresie wynajmu nieruchomości. Samodzielność taka i wyodrębnienie organizacyjne, finansowe i funkcjonalne występuje jednak już obecnie, w chwili przed dokonaniem planowanych umów darowizny.

Wnioskodawca biorąc pod uwagę powyższe zdarzenie przyszłe wystąpił do Ministra Finansów z wnioskiem o wydanie indywidualnej interpretacji w zakresie odpowiedzi na pytanie, czy w świetle art. 2 pkt 27e ustawy o VAT, wydzielony zespół składników majątkowych z jednoosobowej działalności gospodarczej Wnioskodawcy, który będzie podlegał przekazaniu w drodze darowizny na rzecz jednego z synów Wnioskodawcy, będzie stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa w związku z tym transakcja ta będzie wyłączona z opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Zdaniem Wnioskodawcy, składniki te stanowią zorganizowaną część przedsiębiorstwa. Minister Finansów w interpretacji podatkowej z dnia 9 kwietnia 2015 uznał stanowisko Wnioskodawcy za prawidłowe.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w świetle art. 91 ust. 9 ustawy o VAT, Wnioskodawca będzie musiał w związku z przekazaniem każdemu z synów zorganizowanej części przedsiębiorstwa dokonać korekty podatku VAT, który został uprzednio odliczony podczas dokonywania inwestycji w składniki majątku wchodzące w skład przedmiotu darowizny...

Zdaniem Wnioskodawcy, przekazanie przedmiotowych składników majątkowych nie będzie wiązało się dla darczyńcy z obowiązkiem korekty w zakresie podatku naliczonego związanego z nabytymi środkami trwałymi, które będą wchodziły w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa, gdyż ewentualny obowiązek korekty podatku naliczonego ciążyć będzie na nabywcy gospodarstwa, o czym stanowi art. 91 ust. 9 ustawy.

Uzasadnienie Wnioskodawcy:

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Pojęcie dostawy towarów ustawodawca zdefiniował w art. 7 ust. 1 tej ustawy. Zgodnie z tym przepisem, pod pojęciem tym należy rozumieć przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

W myśl art. 6 pkt 1 ww. ustawy, przepisów ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Zdaniem Wnioskodawcy pojęcie „.transakcji zbycia”, należy rozumieć w sposób zbliżony do terminu „dostawy towarów”, w ujęciu art. 7 ust. 1 ustawy, tzn. zbycie obejmuje wszelkie czynności, w ramach których następuje przeniesienie prawa do rozporządzania towarem jak właściciel, np. sprzedaż, zamianę, darowiznę, przeniesienie własności w formie wkładu niepieniężnego (aportu).

Przepisy ustawy definiują termin „zorganizowana część przedsiębiorstwa”. Zgodnie z art. 2 pkt 27e ustawy o VAT przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa rozumie się „organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania”.

Kwestia zakwalifikowania do zorganizowanej części przedsiębiorstwa przekazywanych w drodze darowizny składników majątku była już przedmiotem zapytania Wnioskodawcy, który otrzymał pozytywną interpretacje podatkową w tym zakresie. Zatem przekazanie wyodrębnionych składników majątku Wnioskodawcy stanowi zorganizowaną części przedsiębiorstwa i zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o VAT, pozostaje poza zakresem opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

Natomiast stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Z powyższego wynika, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tj. odliczenia dokonuje podatnik VAT oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Zasady dotyczące sposobu i terminu dokonywania korekt podatku naliczonego oraz podmiotu zobowiązanego do ich dokonania zostały określone w art. 91 ustawy o podatku od towarów i usług. W myśl art. 91 ust. 1 ustawy, po zakończeniu roku, w którym podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, o którym mowa w art. 86 ust. 1, jest on obowiązany dokonać korekty kwoty podatku odliczonego zgodnie z art. 90 ust. 2-10, z uwzględnieniem proporcji obliczonej w sposób określony w art. 90 ust. 2-6 lub 10 lub przepisach wydanych na podstawie art. 90 ust. 11 i 12, dla zakończonego roku podatkowego.

Stosownie do art. 91 ust. 2, w przypadku towarów i usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych prawnych podlegających amortyzacji, a także gruntów i praw wieczystego użytkowania gruntów, jeżeli zostały zaliczone do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych nabywcy, z wyłączeniem tych, których wartość początkowa nie przekracza 15.000 zł, korekty, o której mowa w ust. 1, podatnik dokonuje w ciągu 5 kolejnych lat, a w przypadku nieruchomości i praw wieczystego użytkowania gruntów – w ciągu 10 lat, licząc od roku, w którym zostały oddane do użytkowania. Roczna korekta w przypadku, o którym mowa w zdaniu pierwszym, dotyczy jednej piątej, a w przypadku nieruchomości i praw wieczystego użytkowania gruntów - jednej dziesiątej kwoty podatku naliczonego przy ich nabyciu lub wytworzeniu. W przypadku środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, których wartość początkowa nie przekracza 15.000 zł, przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio, z tym że korekty dokonuje się po zakończeniu roku, w którym zostały oddane do użytkowania.

Szczegółowy sposób dokonywania korekt określa art. 91 ust. 3-9 ustawy o podatku od towarów i usług. Zgodnie natomiast z art. 91 ust. 9 powołanej ustawy, w przypadku transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa, korekta określona w ust. 1-8 jest dokonywana odpowiednio przez nabywcę przedsiębiorstwa lub nabywcę zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Przekładając powyższe przepisy na zdarzenie przyszłe należy zwrócić uwagę na fakt, że Wnioskodawca zamierza w drodze darowizny przekazać zorganizowane części przedsiębiorstwa, na które składają się nieruchomości będące obecnie samodzielnym oddziałem przedsiębiorstwa. Ponadto Wnioskodawca uzyskał indywidualną interpretację, zgodnie z którą przekazywane w drodze darowizny składniki kwalifikują się do zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Dodatkowo należy wskazać, iż stanowisko wyrażone przez Wnioskodawcę potwierdzają liczne interpretacje wydawane przez Ministra Finansów, w tym między innymi interpretacja: (i) IPPP1/443-1816/08-2/SM wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 16 grudnia 2008 roku; (ii) ILPP2/443-1626/10-3/SJ wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 4 stycznia 2011 roku; (iii) IPPP2/443-586/14-2/RR wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 15 września 2014 roku.

Zatem mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że Wnioskodawca nie będzie miał obowiązku dokonania korekty podatku naliczonego. Obowiązek ewentualnej korekty podatku naliczonego, zgodnie z art. 91 ust. 9 ustawy, zostanie przeniesiony na otrzymującego przedsiębiorstwo, czyli w analizowanym przypadku na synów Wnioskodawcy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Tutejszy Organ informuje ponadto, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione w opisie sprawy, które nie zostały objęte pytaniem, tj. m.in. ocena, czy przekazane przez Wnioskodawcę w drodze darowizny składniki majątkowe stanowią zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa – nie mogą być zgodnie z art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa – rozpatrzone.

Należy zauważyć również, że stosownie do przepisu art. 14b § 3 Ordynacji podatkowej, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Należy zatem zaznaczyć, że wydając przedmiotową interpretację tut. Organ oparł się na wynikającym z treści wniosku opisie zdarzenia przyszłego. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu opisu sprawy, udzielona interpretacja traci swą aktualność.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.