ILPP2/4512-1-371/16-2/OA | Interpretacja indywidualna

Podatek od towarów i usług w zakresie stwierdzenia, czy w związku z wydzieleniem Działu produkcji: po stronie Spółki dzielonej wystąpi obowiązek w podatku VAT oraz czy Spółka dzielona będzie zobowiązana do korekty podatku naliczonego.
ILPP2/4512-1-371/16-2/OAinterpretacja indywidualna
 1. czynności niepodlegające opodatkowaniu
 2. korekta podatku
 3. podział spółki
 4. zorganizowana część przedsiębiorstwa
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczanie częściowe podatku oraz korekta podatku naliczonego -> Korekta kwoty podatku naliczonego
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Przepisy ogólne -> Definicje legalne
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane
 4. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Wyłączenia

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z przedstawione we wniosku z dnia 20 czerwca 2016 r. (data wpływu 22 czerwca 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stwierdzenia, czy w związku z wydzieleniem Działu produkcji:

 • po stronie Spółki dzielonej wystąpi obowiązek w podatku VAT (pytanie oznaczone we wniosku nr 3),
 • Spółka dzielona będzie zobowiązana do korekty podatku naliczonego (pytanie oznaczone we wniosku nr 4)

jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 czerwca 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stwierdzenia, czy w związku z wydzieleniem Działu produkcji: po stronie Spółki dzielonej wystąpi obowiązek w podatku VAT (pytanie oznaczone we wniosku nr 3) oraz czy Spółka dzielona będzie zobowiązana do korekty podatku naliczonego (pytanie oznaczone we wniosku nr 4).

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest spółką kapitałową mającą siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i podlegającą nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce (dalej: „Wnioskodawca” lub „Spółka dzielona”). Jednocześnie, Spółka dzielona jest zarejestrowana jako podatnik VAT czynny.

Przedmiotem działalności Wnioskodawcy jest w szczególności produkcja maszyn i urządzeń do obróbki drewna oraz ich instalacja (dalej: Działalność produkcyjna). Wnioskodawca prowadzi także dodatkową działalność usługową, w szczególności w zakresie finansów i księgowości (dalej: Działalność finansowo-księgowa) na rzecz podmiotów z Grupy.

Na moment zdarzenia będącego przedmiotem wniosku, Działalność finansowo-księgowa prowadzona będzie samodzielnie (niezależnie od Działalności produkcyjnej) za pośrednictwem wyodrębnionej w wewnętrznych strukturach organizacyjnych Spółki dzielonej (na podstawie wewnętrznych aktów organizacyjnych) jednostki odpowiedzialnej za prowadzenie tej działalności (dalej: Centrum usług wspólnych). Podobnie Działalność produkcyjna prowadzona będzie samodzielnie (niezależnie od Działalności finansowo-księgowej), za pośrednictwem wyodrębnionej w wewnętrznych strukturach organizacyjnych Spółki dzielonej jednostki odpowiedzialnej za prowadzenie tej działalności (dalej: Dział produkcji).

W związku z planowanym rozdzieleniem Działalności produkcyjnej od Działalności finansowo -księgowej (dwóch różnych rodzajów działalności prowadzonych dotychczas w ramach Spółki dzielonej), przeprowadzony zostanie podział Spółki dzielonej. Podział ten nastąpi w trybie przewidzianym w art. 529 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1030 ze zm., dalej: „KSH”), tj. w drodze podziału przez wydzielenie części majątku Spółki dzielonej na spółkę przejmującą. będącą jednocześnie w momencie podziału głównym udziałowcem Spółki dzielonej (dalej: „Udziałowiec”). Udziałowiec posiada siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz podlega w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w zakresie CIT. Spółka dzielona będzie miała również innego udziałowca (dalej: Wspólnik Mniejszościowy). W ramach podziału wspólnicy Spółki dzielonej nie otrzymają jakichkolwiek dopłat w gotówce. W efekcie planowanego podziału Wspólnik Mniejszościowy obejmie co najmniej jeden udział w Udziałowcu. Natomiast Udziałowiec, jako większościowy wspólnik Spółki dzielonej, nie obejmie żadnych udziałów w Udziałowcu, z uwagi na ograniczenia przewidziane w art. 200 KSH, tj. zakaz obejmowania przez spółkę własnych udziałów.

Podział Spółki dzielonej pozwoli na kontynuację Działalności produkcyjnej oraz Działalności finansowo-księgowej w niezależnych podmiotach (spółkach), tj. w Spółce dzielonej pozostanie Centrum usług wspólnych, natomiast Udziałowiec przejmie Dział produkcji. Na moment podziału Centrum usług wspólnych stanowił będzie wydzieloną w strukturze Spółki dzielonej jednostkę organizacyjną, sporządzającą samodzielne sprawozdanie finansowe w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości i prowadzącą odrębną ewidencję księgową. Natomiast Działalność produkcyjna kontynuowana będzie przez Dział produkcji.

W związku z powyższym zarówno Dział produkcji, jak i Centrum usług wspólnych na moment podziału będą miały wydzielone odrębne zespoły składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczone do realizacji zadań gospodarczych każdego z nich. Będą więc posiadać przyporządkowane, oddzielnie dla Działu produkcji i Centrum usług wspólnych:

 • aktywa, w szczególności: majątek trwały i obrotowy;
 • pasywa, w szczególności: kapitały (w przypadku Działu produkcji kapitał wydzielony) oraz zobowiązania;
 • przychody i koszty;
 • prawa i obowiązki z umów związanych z realizacją zadań gospodarczych;
 • rachunki bankowe.

Dział produkcji i Centrum usług wspólnych będą miały też przyporządkowanych im pracowników. Ponadto, w Centrum usług wspólnych będzie osoba odpowiedzialna za prowadzenie spraw tej jednostki organizacyjnej Spółki dzielonej.

Dział produkcji i Centrum usług wspólnych będą sporządzać samodzielne sprawozdania finansowe, a Spółka dzielona na podstawie tych sprawozdań będzie sporządzać łączne sprawozdanie finansowe. Dzięki sporządzaniu odrębnych sprawozdań finansowych dla Działu produkcji oraz Centrum usług wspólnych możliwe będzie dokonanie oceny działalności Działu produkcji oraz Centrum usług wspólnych.

W wyniku podziału Spółki dzielonej, w Spółce dzielonej pozostanie Centrum usług wspólnych, prowadzący Działalność finansowo-księgową. Udziałowiec przejmie natomiast Dział produkcji prowadzący Działalność produkcyjną. W szczególności, w ramach planowanego podziału, na Udziałowca zostaną przeniesione:

 • prawa i obowiązki wynikające z zawartych umów i transakcji, w tym należności i zobowiązania (niezwiązane z Centrum usług wspólnych);
 • środki trwałe i wartości niematerialne i prawne (niezwiązane z Centrum usług wspólnych);
 • aktywa obrotowe, w tym środki pieniężne (niezwiązane z Centrum usług wspólnych);
 • zakład pracy w rozumieniu art. 231 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 ze zm.) - dla pracowników niezwiązanych z Centrum usług wspólnych;
 • tajemnice przedsiębiorstwa wraz z bazą kooperantów, kontakty z dostawcami i inne kontakty (niezwiązane z Centrum usług wspólnych).

Po dokonaniu podziału, Wnioskodawca będzie kontynuował Działalność finansowo-księgową Spółki dzielonej, natomiast Udziałowiec będzie kontynuował Działalność produkcyjną.

W ramach planowanego procesu reorganizacji bierze się pod uwagę:

 • skoncentrowanie działalności produkcyjnej (główna działalność Spółki zależnej) oraz dystrybucyjnej (główna działalność Spółki kapitałowej) w jednym podmiocie, a przez to realizację strategii przyjmowanej w tym zakresie na poziomie Grupy;
 • poprawę płynności finansowej (cash-flow) oraz zmniejszenie kosztów finansowania;
 • plany w zakresie utworzenia w Polsce wyspecjalizowanej jednostki realizującej funkcje w zakresie obsługi finansowej i księgowej (oraz ew. dodatkowych pokrewnych usług) spółek z Grupy z Polski i innych państw (SSC/BPO — tj. centrum usług wspólnych oraz outsourcing innych procesów biznesowych);
 • uproszczenie oraz ograniczenie ilości transakcji realizowanych pomiędzy podmiotami z Grupy, a także skrócenie łańcucha dostaw do klienta ostatecznego;
 • uzyskanie efektu lepszej pozycji negocjacyjnej przez Spółkę kapitałową przy zakupach wspólnych, w szczególności części zamiennych;
 • w dalszej perspektywie utworzenie jednolitego zespołu w zakresie instalacji oraz serwisu maszyn (transparentność struktury);
 • możliwość zaspokojenia braków kadrowych w Spółce kapitałowej personelem Spółki zależnej;
 • w dalszej perspektywie zmniejszenie kosztów działalności operacyjnej poprzez rezygnację z odrębnych magazynów części zamiennych dla Spółki zależnej i Spółki kapitałowej.

Udziałowiec na moment podziału będzie posiadał na podstawie tytułu własności ponad 10% udziałów w Spółce dzielonej. Zarówno Wnioskodawca, jak i Udziałowiec nie korzystają ze zwolnienia z opodatkowania od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy po stronie Spółki dzielonej wystąpi obowiązek w podatku VAT w związku z wydzieleniem Działu produkcji (pytanie oznaczone we wniosku nr 3)...
 2. Czy Spółka dzielona będzie zobowiązana do korekty podatku naliczonego w związku z wydzieleniem Działu produkcji (pytanie oznaczone we wniosku nr 4)...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad. 1 (we wniosku Ad. 3).

Z uwagi na to, iż majątek przejmowany na skutek podziału przez wydzielenie przez Udziałowca będzie stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa, po stronie Spółki dzielonej nie wystąpi obowiązek w podatku VAT w związku z wydzieleniem Działu produkcji.

Ad. 2 (we wniosku Ad. 4).

Z uwagi na fakt, iż majątek przejmowany na skutek podziału przez wydzielenie przez Udziałowca będzie stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa, Spółka dzielona nie będzie zobowiązana do korekty podatku naliczonego w związku z wydzieleniem Działu produkcji.

Ad. 1

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają „odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju”.

Natomiast na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy o VAT, przepisów ustawy nie stosuje się „do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa”.

W art. 2 pkt 27e ustawy o VAT, zdefiniowane zostało pojęcie „zorganizowanej części przedsiębiorstwa” jako „organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania”.

Definicja zorganizowanej części przedsiębiorstwa zawarta w art. 2 pkt 27e ustawy o VAT - jest tożsama co do treści z odpowiadającą jej definicją znajdującą się w art. 4a pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851, z późn. zm.), dalej: PDOP. Z tego powodu argumenty Wnioskodawcy przytoczone w uzasadnieniu stanowiska Wnioskodawcy w odniesieniu do pytania oznaczonego we wniosku nr 1 (w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych), a dotyczące kwalifikacji Działu produkcji oraz Centrum usług wspólnych jako zorganizowanych części przedsiębiorstwa, znajdują zastosowanie także na gruncie ustawy o VAT.

Kwalifikacja składników majątku jako zorganizowanych części przedsiębiorstwa.

Definicja zorganizowanej części przedsiębiorstwa zawarta jest w art. 4a pkt 4 ustawy o PDOP. Zgodnie z ww. przepisem, przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa rozumie się organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania. W kontekście powyższego, dla zakwalifikowania danego zespołu składników majątkowych, jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa, konieczne jest spełnienie następujących przesłanek:

 • zespół składników majątkowych powinien być zorganizowany,
 • zespół składników majątkowych powinien być wyodrębniony pod względem organizacyjnym,
 • zespół składników majątkowych powinien być wyodrębniony pod względem finansowym,
 • zespół składników majątkowych powinien być wyodrębniony pod względem funkcjonalnym tak, aby mógł samodzielnie służyć wykonywaniu określonej działalności gospodarczej.

Stanowisko to znajduje potwierdzenie w orzecznictwie sądów administracyjnych, np. w wyroku NSA z dnia 12 maja 2011 r. (II FSK 2222/09), a także w indywidualnych interpretacjach przepisów prawa podatkowego wydawanych w imieniu Ministra Finansów, np. w interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach 26 listopada 2014 r. (IBPBI/2/423-1047/14/AK), interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie 17 października 2014 r. (IPPB5/423-703/14-5/MK), interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi 27 lipca 2012 r. (IPTPB3/423 -137/12-4/MF), interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu 18 stycznia 2011 r. (ILPB3/423-840/10-4/EK).

Zdaniem Wnioskodawcy, w odniesieniu zarówno do Działu produkcji, jak i Centrum usług wspólnych, wszystkie ww. przesłanki zostaną – spełnione:

Dział produkcji oraz Centrum usług wspólnych jako zorganizowane zespoły składników majątkowych.

Zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest sumą poszczególnych/przypadkowych składników. Aby stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa, zespół składników materialnych i niematerialnych powinien charakteryzować się odpowiednim stopniem zorganizowania, przy czym punktem odniesienia jest tutaj rola, jaką te składniki majątkowe odgrywają w funkcjonowaniu istniejącego przedsiębiorstwa. Istotne jest zatem, aby pomiędzy zespołem składników istniały takie powiązania i zależności, aby wspólnie (jako zorganizowany zespół) mogły służyć realizacji określonego celu gospodarczego. Powyższe znajduje potwierdzenie w interpretacjach indywidualnych wydawanych przez organy podatkowe (np. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 7 sierpnia 2014 r., ITPB3/423-251a/14/DK).

W kontekście powyższego należy podkreślić, że podstawą do wyodrębnienia w ramach Działu produkcji oraz Centrum usług wspólnych składników materialnych i niematerialnych będzie prowadzenie odrębnych rodzajów działalności gospodarczej, tj: Działalności produkcyjnej (w przypadku Działu produkcji) oraz Działalności finansowo-księgowej (w przypadku Centrum usług wspólnych).

Składniki materialne i niematerialne Działu produkcji oraz Centrum usług wspólnych będą zespołami, w ramach których wzajemne powiązania funkcjonalne i zależności umożliwiać będą wykonywanie zadań, do których zostały przeznaczone. Tym samym, wyselekcjonowanie i zestawienie razem składników Działu produkcji oraz Centrum usług wspólnych nastąpi nie przypadkowo, ale ze względu na funkcje, jakie będą pełnić dla danego rodzaju działalności, a tym samym danej jednostki organizacyjnej (Dział produkcji oraz Centrum usług wspólnych).

Mając powyższe na względzie, zdaniem Wnioskodawcy, Dział produkcji oraz Centrum usług wspólnych stanowić będą zorganizowane zespoły składników majątkowych w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o PDOP.

Wyodrębnienie organizacyjne.

Przepisy ustawy o PDOP nie wymieniają warunków, które muszą być spełnione, aby zespół składników materialnych i niematerialnych można uznać za wyodrębniony organizacyjnie. Jednakże, zgodnie z dominującą praktyką organów podatkowych, wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa występuje w strukturze organizacyjnej podatnika jako dział, wydział, oddział itd. (tak np. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia 7 sierpnia 2014 r., ITPB3/423-251a/14/DK oraz Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 18 stycznia 2011 r., ILPB3/423-840/10-4/EK). Ocena odrębności w tej płaszczyźnie powinna polegać na analizie umiejscowienia zespołu składników majątkowych w ramach struktury przedsiębiorstwa oraz ich zorganizowania i możliwości alokacji do zadań, których wykonywaniu mają służyć.

Oczywistym potwierdzeniem wyodrębnienia organizacyjnego obu jednostek jest to, że Centrum usług wspólnych będzie samodzielną jednostką organizacyjną Spółki dzielonej wyodrębnioną na podstawie wewnętrznych aktów organizacyjnych Spółki dzielonej, sporządzającą odrębne od Działu produkcji sprawozdania finansowe, jak również posiadającą osobę dedykowaną do zarządzania Centrum usług wspólnych.

Ponadto, poza elementami formalnymi, wyodrębnienie organizacyjne obu jednostek wynikać będzie również z aspektów natury faktycznej, takich jak podział realizowanych zadań oraz oddzielenie funkcji przypisanych do tych zadań. Istotnym czynnikiem świadczącym o wyodrębnieniu organizacyjnym będzie także czynnik ludzki, czyli personel przyporządkowany odrębnie do Działu produkcji oraz Centrum usług wspólnych, i tym samym dedykowany do wykonywania zadań przypisanych do tych jednostek.

Faktyczne wyodrębnienie organizacyjne będzie miało miejsce także na innych płaszczyznach. W szczególności, możliwe będzie ścisłe przypisanie do Działu produkcji oraz Centrum usług wspólnych osobnych składników majątku. Do Działu produkcji przypisany zostanie zespół kluczowych składników majątku przeznaczonych do realizacji zadań związanych z Działalnością produkcyjną, podczas gdy do Centrum usług wspólnych przyporządkowane zostaną składniki majątku związane z Działalnością finansowo-księgową. Należy zatem uznać, że składniki Działu produkcji oraz Centrum usług wspólnych tworzyć będą w ramach przedsiębiorstwa Spółki dzielonej wyodrębnione struktury, zorganizowane tak, aby umożliwić prowadzenie tego rodzaju działalności, do której zostały przypisane.

W świetle powyższego, w ocenie Wnioskodawcy, Dział produkcji oraz Centrum usług wspólnych będą stanowić zorganizowane zespoły składników majątkowych, wyodrębnione w ramach przedsiębiorstwa Spółki dzielonej pod względem organizacyjnym.

Wyodrębnienie finansowe.

Ustawa o PDOP nie zawiera wytycznych odnośnie wyodrębnienia finansowego. W szczególności, ani prowadzenie osobnych ksiąg rachunkowych, ani sporządzanie sprawozdania finansowego (czyli zakwalifikowanie do kategorii „samobilansującego się oddziału”) nie jest wymienione wśród warunków niezbędnych do tego, by dany zespół składników i zobowiązań mógł zostać uznany za zorganizowaną część przedsiębiorstwa. Niemniej, biorąc pod uwagę, że Centrum usług wspólnych będzie funkcjonowało jako wyodrębniona jednostka organizacyjna Spółki dzielonej, oraz będzie sporządzało osobne od Działu produkcji sprawozdanie finansowe (jednostka samobilansująca się), w przedstawionym zdarzeniu przyszłym szczególnie zasadne jest stwierdzenie, że oba działy będą charakteryzować się wyodrębnieniem finansowym.

Wyodrębnienie finansowe oznacza sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa. W sytuacji wyodrębnienia finansowego możliwe jest oddzielenie finansów zorganizowanej części przedsiębiorstwa od jego pozostałej części (w tym odrębne regulowanie zobowiązań oraz przyjmowanie należności zorganizowanej części przedsiębiorstwa). Zorganizowana część przedsiębiorstwa jest w stanie samodzielnie prowadzić działalność i istnieć niezależnie od przedsiębiorstwa głównego. Ważne jest, aby należności i zobowiązana były wyodrębnione i dały się przyporządkować do wyodrębnionego majątku (tak, aby można było przejąć funkcje gospodarcze). Takie stanowisko zaprezentował np. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia 7 sierpnia 2014 r., ITPB3/423-251a/14/DK. Jednocześnie, organy podatkowe potwierdzają, że „Wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej (...)” (tak np. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 18 stycznia 2011 r., ILPB3/423 -840/10-4/EK).

Należy wskazać, że Spółka dzielona będzie posiadać narzędzia rachunkowe pozwalające na przypisanie poszczególnych przychodów i kosztów oraz aktywów i pasywów do Działu produkcji, jak również Centrum usług wspólnych. Możliwe będzie również dokonanie oceny rentowności i efektywności działalności Działu produkcji, jak też Centrum usług wspólnych, jak również wyodrębnienie w tabeli amortyzacyjnej środków trwałych wartości umorzeń i amortyzacji przypadających zarówno na Dział produkcji, jak również na Centrum usług wspólnych. Zarówno działalność Działu produkcji, jak też Centrum usług wspólnych będzie generować przychody, które będą przypisane do jednej z tych jednostek.

Mając na uwadze powyższe, stwierdzić należy, że możliwe będzie w ramach finansów całego przedsiębiorstwa Spółki dzielonej oddzielenie finansów Działu produkcji od finansów Centrum usług wspólnych, co potwierdza, że każda z tych jednostek stanowi zespół składników majątkowych wyodrębnionych pod względem finansowym.

Wyodrębnienie funkcjonalne i zdolność do działania jako samodzielny podmiot.

Zdaniem Wnioskodawcy, dla oceny odrębności funkcjonalnej istotny jest fakt, że przedmiot działalności Działu produkcji oraz Centrum usług wspólnych stanowią odrębne obszary działalności Spółki dzielonej. Przypisane do tych jednostek zespoły składników majątkowych i ich struktura organizacyjna będą pozwalać na samodzielną realizację zadań odpowiednio z zakresu Działalności produkcyjnej (w przypadku Działu produkcji) oraz Działalności finansowo-księgowej (w przypadku Centrum usług wspólnych).

W opinii Wnioskodawcy, z funkcjonalnego punktu widzenia, Dział produkcji oraz Centrum usług wspólnych, jako odrębne podmioty (w wyniku podziału przez wydzielenie do Udziałowca), będą w stanie kontynuować realizację swoich wcześniejszych zadań oraz samodzielnie funkcjonować na rynku. Dział produkcji oraz Centrum usług wspólnych będą miały zdolność do niezależnego działania gospodarczego, jako samodzielne podmioty gospodarcze. W tym zakresie, Wnioskodawca chciałby wskazać, że Dział produkcji będzie wyposażony we wszelkie aktywa i pasywa niezbędne do realizacji zadań, które mogą zostać mu powierzone, a tym samym składniki majątkowe wchodzące w skład Działu produkcji umożliwią Udziałowcowi prowadzenie Działalności produkcyjnej. Podobnie Centrum usług wspólnych zostanie wyposażone w aktywa i pasywa niezbędne do realizacji zadań, które mogą być mu powierzone, a tym samym składniki majątkowe wchodzące w skład Centrum usług wspólnych umożliwią Spółce dzielonej prowadzenie Działalności finansowo-księgowej.

Istotnym argumentem przemawiającym za uznaniem, że zarówno Dział produkcji, jak również Centrum usług wspólnych będą stanowić zorganizowane i wyodrębnione funkcjonalnie części przedsiębiorstwa Spółki dzielonej jest fakt, że do każdej z tych jednostek zostanie przydzielony personel posiadający odpowiednie kompetencje i doświadczenie w zakresie zadań przypisanych do tych jednostek. Tym samym, podmiot przejmujący Dział produkcji, w oparciu o aktywa i pasywa przypisane do tej jednostki oraz zasoby ludzkie i kontakty handlowe będzie mógł kontynuować prowadzenie działalności w analogicznym zakresie. Podobnie w przypadku Spółki dzielonej, Centrum usług wspólnych pozostające w strukturach Spółki dzielonej w oparciu o aktywa i pasywa przypisane do tej jednostki oraz zasoby ludzkie i kontakty handlowe, będzie mógł kontynuować prowadzenie działalności w analogicznym zakresie.

Ponieważ każda z jednostek będzie generować dochody z innych rodzajów działalności, to należy je uznać za jednostki gospodarcze prowadzące de facto odrębne i niezależne względem siebie działalności gospodarcze.

Zdaniem Wnioskodawcy, powyższe przesądza o tym, że zarówno Dział produkcji, jak również Centrum usług wspólnych stanowić będą zorganizowane zespoły składników majątkowych, wyodrębnione pod względem funkcjonalnym i zdolne do samodzielnego funkcjonowania jako odrębne przedsiębiorstwa.

Podsumowanie.

W świetle wyżej przedstawionych argumentów, zdaniem Wnioskodawcy, zarówno Dział produkcji, jak również Dział księgowości będą wyodrębnionymi organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie zespołami składników przeznaczonych do prowadzenia Działalności produkcyjnej (w przypadku Działu produkcji) oraz Działalności finansowo-księgowej (w przypadku Centrum usług wspólnych), które zarazem mogą stanowić niezależne przedsiębiorstwa samodzielnie realizujące przypisane im zadania i funkcjonujące na rynku. W konsekwencji, należy stwierdzić, że Dział produkcji oraz Centrum usług wspólnych będą stanowić zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o PDOP.

Z uwagi na to, że zdaniem Wnioskodawcy część majątku podlegająca wydzieleniu do Udziałowca stanowić będzie zorganizowaną część przedsiębiorstwa, to czynność ta nie będzie podlegała opodatkowaniu VAT, a w związku z nią po stronie Spółki dzielonej nie wystąpi obowiązek w podatku VAT.

Wnioskodawca wskazuje, że analogiczne stanowisko zajmuje Minister Finansów w wydawanych interpretacjach indywidualnych np.:

 • Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 19 lutego 2013 r., sygn. IPPP2/443-1253/12-2/KOM: „Biorąc pod uwagę opis sprawy oraz powołane przepisy prawa podatkowego stwierdzić należy, iż wymienione we wniosku składniki przedsiębiorstwa »N« wyodrębnione z majątku Spółki związane ze świadczeniem przez ten podmiot pozostałych usług, innych niż usługi przechowywania dokumentacji posiadają cechy wymienione w art. 2 pkt 27e ustawy i tym samym spełniają definicję zorganizowanej części przedsiębiorstwa. W związku z powyższym, transakcja przeniesienia tego majątku do nowej Spółki »N« w ramach podziału przez wydzielenie w trybie art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych będzie czynnością niepodlegającą przepisom ustawy o podatku od towarów i usług, zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy”.
 • Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 7 marca 2013 r., sygn. IPPP2/443-42/13-2/DG: „Zatem w świetle przedstawionego przez Wnioskodawcę zdarzenia przyszłego oraz powołanego przepisu art. 2 pkt 27e ustawy o podatku od towarów i usług, należy stwierdzić, że wymienione we wniosku składniki przedsiębiorstwa posiadają cechy wymienione w art. 2 pkt 27e ustawy o podatku od towarów i usług i mieszczą się w pojęciu »zorganizowanej części przedsiębiorstwa«. W konsekwencji powyższego stwierdzić należy, iż transakcja przeniesienia Oddziału w postaci Działalności farmaceutycznej do Spółki zależnej /spółki z o.o./ w ramach podziału przez wydzielenie w trybie art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, będzie podlegać wyłączeniu od opodatkowania podatkiem od towarów i usług, zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy”.
 • Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 13 grudnia 2011 r., sygn. IBPP3/443-1041/11/PH: „Mając na uwadze przedstawione zdarzenie przyszłe oraz powołane przepisy należy stwierdzić, że skoro będąca przedmiotem wydzielenia część Spółki wydzielona jest w ramach Spółki w sposób organizacyjny, finansowy i funkcjonalny, stanowiąc zespół składników majątkowych (materialnych i niematerialnych) jak również należności i zobowiązań, przeznaczony do realizacji ściśle określonych zadań gospodarczych, to w przypadku gdy w momencie jego przekazania posiadać będzie cechy wymienione w art. 2 pkt 27e ustawy – stanowić będzie zorganizowaną część przedsiębiorstwa. W konsekwencji przeniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa na nowo zawiązaną spółkę, nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy o VAT”.

Ad. 2

Zasady dotyczące sposobu i terminu dokonywania korekt podatku naliczonego oraz podmiotu zobowiązanego do dokonania korekty zostały określone w art. 91 ustawy o VAT.

Stosownie do treści art. 91 ust. 1 ustawy o VAT: „Po zakończeniu roku, w którym podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, o którym mowa w art. 86 ust. 1, jest on obowiązany dokonać korekty kwoty podatku odliczonego zgodnie z art. 90 ust. 2-10, z uwzględnieniem proporcji obliczonej w sposób określony w art. 90 ust. 2-6 lub 10 lub przepisach wydanych na podstawie art. 90 ust. 11 i 12, dla zakończonego roku podatkowego”.

Przepis art. 91 ust. 2 ustawy o VAT stanowi, że „w przypadku towarów i usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, a także gruntów i praw wieczystego użytkowania gruntów, jeżeli zostały zaliczone do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych nabywcy, z wyłączeniem tych, których wartość początkowa nie przekracza 15.000 zł, korekty, o której mowa w ust. 1, podatnik dokonuje w ciągu 5 kolejnych lat, a w przypadku nieruchomości i praw wieczystego użytkowania gruntów – w ciągu 10 lat, licząc od roku, w którym zostały oddane do użytkowania. Roczna korekta w przypadku, o którym mowa w zdaniu pierwszym, dotyczy jednej piątej, a w przypadku nieruchomości i praw wieczystego użytkowania gruntów – jednej dziesiątej kwoty podatku naliczonego przy ich nabyciu lub wytworzeniu. W przypadku środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, których wartość początkowa nie przekracza 15.000 zł, przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio, z tym że korekty dokonuje się po zakończeniu roku, w którym zostały oddane do użytkowania”.

Ponadto, w świetle art. 91 ust. 4 ustawy o VAT, „w przypadku gdy w okresie korekty, o której mowa w ust. 2, nastąpi sprzedaż towarów lub usług, o których mowa w ust. 2, lub towary te zostaną opodatkowane zgodnie z art. 14, uważa się, że te towary lub usługi są nadal wykorzystywane na potrzeby czynności podlegających opodatkowaniu u tego podatnika, aż do końca okresu korekty”.

Zgodnie z brzmieniem art. 91 ust. 7 ustawy o VAT, „Przepisy ust. 1-6 stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy podatnik miał prawo do obniżenia kwot podatku należnego o całą kwotę podatku naliczonego od wykorzystywanego przez siebie towaru lub usługi i dokonał takiego obniżenia, albo nie miał takiego prawa, a następnie zmieniło się prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tego towaru lub usługi”.

Przy czym zgodnie art. 91 ust. 9 ustawy o VAT, w przypadku transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa korekta określona w ust. 1-8 jest dokonywana przez nabywcę przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części.

Biorąc powyższe pod uwagę, Spółka dzielona nie będzie zobowiązana do dokonania jakiejkolwiek korekty wcześniej odliczonego VAT w związku planowanym podziałem przez wydzielenie. Obowiązek dokonania ewentualnej korekty podatku naliczonego, zgodnie z art. 91 ust. 9 ustawy, zostanie przeniesiony na otrzymującego zorganizowaną część przedsiębiorstwa (tj. Dział produkcji), czyli w analizowanym przypadku na Udziałowca.

Mając na uwadze argumenty przytoczone w uzasadnieniu stanowiska Wnioskodawcy w zakresie pytania 1, zdaniem Wnioskodawcy należy stwierdzić, że część majątku podlegająca wydzieleniu do Spółki stanowić będzie zorganizowaną część przedsiębiorstwa, a w konsekwencji Spółka dzielona nie będzie zobowiązana do dokonania korekty wcześniej odliczonego podatku VAT.

Mając świadomość, że interpretacje indywidualne mają moc wiążącą jedynie w indywidualnych sprawach, w których zostały wydane, Wnioskodawca wskazuje, że stanowisko, zgodnie z którym w przypadku podziału przez wydzielenie nie wystąpi u Spółki dzielonej obowiązek korekty podatku odliczonego znajduje swoje potwierdzenie w wydawanych interpretacjach prawa podatkowego:

 • Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 3 czerwca 2013 r., sygn. ILPP1/443-177/13-4/MD: „Wobec powyższego należy stwierdzić, że Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do dokonania jakiejkolwiek korekty wcześniej odliczonego podatku od towarów i usług w związku z wniesieniem Oddziału C. i Oddziału B. w postaci zorganizowanych części przedsiębiorstwa w ramach podziału przez wydzielenie do nowo zawiązanych spółek. Obowiązek dokonania ewentualnej korekty podatku naliczonego, zgodnie z art. 91 ust. 9 ustawy, zostanie przeniesiony na otrzymującego zorganizowane części przedsiębiorstwa, czyli w analizowanym przypadku na nowo zawiązane spółki”.
 • Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 19 kwietnia 2013 r., sygn. IBPP4/443-30/13/EK: „Mając na uwadze powyższe oraz treść powołanych przepisów należy stwierdzić, iż jeżeli przedmiotem zbycia będzie – jak wynika z treści wniosku – wyodrębniony organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie w Spółce ww. zespół składników, to będzie on stanowił zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o podatku od towarów i usług. Zatem transakcja ta będzie wyłączona z opodatkowania podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy. W konsekwencji, Wnioskodawca nie będzie obowiązany do dokonania ewentualnych korekt podatku naliczonego, bowiem zgodnie z art. 91 ust. 9 ww. ustawy obowiązek ten ciąży na nabywcy zorganizowanej części przedsiębiorstwa”.
 • Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 7 lutego 2013 r., sygn. ILPP1/443-1033/12-8/AI: „Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do dokonania jakiejkolwiek korekty wcześniej odliczonego podatku od towarów i usług w związku z wniesieniem majątku w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa do Spółki Przejmującej w ramach podziału przez wydzielenie. Obowiązek dokonania ewentualnej korekty podatku naliczonego, zgodnie z art. 91 ust. 9 ustawy, zostanie przeniesiony na otrzymującego zorganizowaną część przedsiębiorstwa, czyli w analizowanym przypadku na Spółkę Przejmującą”.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

W pozostałej części wniosku dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, wydane zostanie odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.