ILPP2/443-763/14-4/MR | Interpretacja indywidualna

Podatek od towarów i usług w zakresie uznania czynności polegającej na podziale Spółki przez wydzielenie i przeniesieniu Wydziału Finansowo-Inwestycyjnego (jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa) za pozostającą poza zakresem opodatkowania podatkiem VAT.
ILPP2/443-763/14-4/MRinterpretacja indywidualna
 1. podział spółki przez wydzielenie
 2. zorganizowana część przedsiębiorstwa
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Wyłączenia

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Sp. z o.o., przedstawione we wniosku z 9 lipca 2014 r. (data wpływu 14 lipca 2014 r.) uzupełnionym pismem z 25 września 2014 r. (data wpływu 29 września 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania czynności polegającej na podziale Spółki przez wydzielenie i przeniesieniu Wydziału Finansowo-Inwestycyjnego (jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa) za pozostającą poza zakresem opodatkowania podatkiem VAT – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 lipca 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania czynności polegającej na podziale Spółki przez wydzielenie i przeniesieniu Wydziału Finansowo-Inwestycyjnego (jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa) za pozostającą poza zakresem opodatkowania podatkiem VAT. Wniosek uzupełniono 29 września 2014 r. o doprecyzowanie opisu sprawy.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

W związku z przeprowadzaną restrukturyzacją działalności w Grupie „Ax” planowane jest dokonanie podziału „Ay” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej także: Spółka lub „A”) przez wydzielenie, w trybie przewidzianym w art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych. Wskutek zamierzonego podziału przez wydzielenie część majątku „Ay” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zostanie przeniesiona na inną spółkę z Grupy, będącą większościowym udziałowcem przekształconej „A” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, tj. „B” Sp. z o. o. (spółkę przejmującą), natomiast część majątku pozostanie w Spółce (nie będzie wydzielana).

A” na podstawie uchwały właściwego organu Spółki jest podzielona wewnętrznie na dwie jednostki organizacyjne: jednostkę finansowo-inwestycyjną (dalej: Wydział Finansowo -Inwestycyjny) oraz jednostkę świadczącą usługi w zakresie koordynacji nadzorów inwestorskich (dalej: Centrum Nadzoru nad Inwestycjami).

W związku z planowanym podziałem przez wydzielenie, do spółki przejmującej - „B” Sp. z o.o. będącej większościowym udziałowcem „A” przeniesiony zostanie Wydział Finansowo-Inwestycyjny Spółki „A”, natomiast w Spółce „A” pozostanie Centrum Nadzoru nad Inwestycjami.

Przedmiotem działalności Wydziału Finansowo-Inwestycyjnego jest prowadzona obecnie przez Spółkę działalność pożyczkowa oraz działalność w zakresie zarządzania portfelem inwestycyjnym, w tym w szczególności działalność polegająca na:

 • udzielaniu pożyczek na rzecz spółek z Grupy,
 • poręczaniu kredytów i udzielaniu gwarancji korporacyjnych dla spółek z Grupy,
 • inwestowaniu w udziały i akcje innych spółek (działalność holdingowa),
 • świadczeniu usług doradczych na rzecz spółek z Grupy.

Do Wydziału Finansowo-Inwestycyjnego przypisane zostały:

 • aktywa trwałe, w tym środki trwałe (składniki majątkowe), umożliwiające wykonywanie opisanych zadań (tj. wyposażenie biurowe i sprzęt komputerowy),
 • udziały i akcje w innych spółkach, nabyte i objęte w związku z prowadzoną przez Spółkę działalnością inwestycyjną,
 • środki pieniężne niezbędne prowadzenia działalności we wskazanym wyżej zakresie, jak również do regulowania bieżących zobowiązań,
 • należności handlowe z tytułu realizowanych usług,
 • wartości niematerialne i prawne, takie jak oprogramowanie używane przez sprzęt komputerowy,
 • umowy związane z prowadzoną przez Wydział działalnością, w tym umowy pożyczki, poręczenia, umowy zlecenia, jak również umowy na podstawie których Spółka nabywa towary i usługi związane z działalnością Wydziału, w tym w szczególności w zakresie obsługi księgowej, prawnej i kadrowej,
 • pracownicy posiadający wiedzę oraz doświadczenie niezbędne do świadczenia przedmiotowych usług,
 • inne niż powyższe zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług funkcjonalnie związane z działalnością Wydziału Finansowo-Inwestycyjnego.

W razie zbycia przez Spółkę „A” określonych przypisanych do Wydziału Finansowo -Inwestycyjnego składników majątkowych i niemajątkowych w czasie trwania procedury podziałowej, uzyskane w ten sposób środki pieniężne lub składniki majątkowe lub niemajątkowe przypisane zostaną do wydzielanego Wydziału Finansowo-Inwestycyjnego.

Z kolei przedmiotem działalności drugiej z wyodrębnionych wewnętrznie jednostek organizacyjnych, tj. Centrum Nadzoru nad Inwestycjami Spółki „A” jest świadczenie usług w zakresie koordynacji nadzorów inwestorskich w zakresie prowadzonych projektów budowlanych, deweloperskich w ramach Grupy „Ax”. Centrum Nadzoru nad Inwestycjami pełni funkcję centrum zakupowego dla spółek z Grupy, nabywającego dla spółek, które realizują inwestycje budowlane usługi w zakresie wymaganym w toku procesu inwestycyjnego, w zakresie poszczególnych branż i specjalizacji. W szczególności, w powyższym zakresie Centrum Nadzoru nad Inwestycjami ustala zapotrzebowanie poszczególnych spółek z Grupy na usługi związane z realizacją procesów inwestycyjnych w sektorze budowalnym, negocjuje warunki umów z podmiotami świadczącymi dane usługi, zawiera umowy w imieniu i na rzecz Spółek z Grupy, obsługuje realizację umów w toku całego procesu ich realizacji.

Do Centrum Nadzoru nad Inwestycjami przypisane zostały:

 • aktywa trwałe, w tym środki trwałe (składniki majątkowe), umożliwiające wykonywanie opisanych zadań (tj. wyposażenie biurowe i sprzęt komputerowy),
 • środki pieniężne niezbędne do prowadzenia działalności we wskazanym wyżej zakresie, jak również do regulowania bieżących zobowiązań,
 • należności handlowe z tytułu realizowanych usług,
 • wartości niematerialne i prawne, takie jak oprogramowanie używane przez sprzęt komputerowy,
 • umowy związane z prowadzoną przez Centrum działalnością, w szczególności umowy ramowe z podmiotami świadczącymi usługi w ramach procesów inwestycyjnych na rzecz spółek z Grupy,
 • pracownicy posiadający wiedzę oraz doświadczenie niezbędne do świadczenia przedmiotowych usług,
 • inne niż powyższe zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług funkcjonalnie związane z działalnością Centrum Nadzorów Inwestorskich.

Do Centrum Nadzoru nad Inwestycjami przypisana została także działalność w zakresie wynajmu nieruchomości, która - jako pozostałość po prowadzonej uprzednio w ramach Spółki „A” działalności developerskiej - w dalszym ciągu jest prowadzona przez Spółkę „A” w ograniczonym zakresie (w przyszłości zakładane jest całkowite wygaszenie przedmiotowej działalności w ramach Spółki, stąd nie jest zasadne wyodrębnianie w strukturze organizacyjnej Spółki „A” odrębnego wydziału w tym zakresie). W związku z powyższym, do Centrum Nadzoru nad Inwestycjami przypisane zostały także:

 • nieruchomości w postaci komórek lokatorskich, miejsc parkingowych, mieszkania i budynku magazynowego,
 • umowy wynajmu nieruchomości oraz należności wynikające z tych umów,
 • umowy z podmiotami świadczącymi usługi na rzecz Spółki w związku z działalnością w zakresie wynajmu nieruchomości (m.in. umowy o świadczenie usług ochrony mienia, umowy o świadczenie usług w zakresie utrzymania porządku itp.),
 • środki pieniężne uzyskane w związku z prowadzoną działalnością w zakresie wynajmu,
 • pracownik odpowiedzialny za koordynację działalności w zakresie wynajmu nieruchomości.

W razie zbycia przez Spółkę „A” określonych przypisanych do Centrum Nadzoru nad Inwestycjami składników majątkowych i niemajątkowych w czasie trwania procedury podziałowej, uzyskane w ten sposób środki pieniężne lub składniki majątkowe lub niemajątkowe przypisane zostaną do Centrum Nadzoru nad Inwestycjami.

Wyodrębnienie Wydziału Finansowo-Inwestycyjnego i Centrum Nadzoru nad Inwestycjami nastąpiło w formie uchwały Zarządu. Uchwała uwzględniła między innymi następujące aspekty wyodrębnienia Wydziału Finansowo-Inwestycyjnego i Centrum Nadzoru nad Inwestycjami:

 1. wyodrębnienie organizacyjne
  Uchwała zawiera oświadczenie o wyodrębnieniu Wydziału Finansowo-Inwestycyjnego i Centrum Nadzoru nad Inwestycjami oraz wskazanie osób kierujących nimi. Do uchwały zostały załączone:
  • lista pracowników przypisanych do Wydziału i Centrum, w tym wskazani zostali kierownicy odpowiedzialni za zarządzanie nimi,
  • struktura organizacyjna Wydziału i Centrum,
  • zestawienie materialnych i niematerialnych składników przedsiębiorstwa (w tym zobowiązań) przypisanych do Wydziału i Centrum.
  Do Wydziału i Centrum zostały alokowane składniki majątkowe i niemajątkowe niezbędne do prowadzenia działalności odpowiednio finansowo-inwestycyjnej oraz w zakresie nadzorów inwestorskich w zakresie szczegółowo opisanym powyżej, jak również funkcjonalnie powiązane z działalnością Wydziału i Centrali zobowiązania.
 2. wyodrębnienie finansowe
  W ewidencji księgowej „A”, na podstawie uchwały Zarządu o wyodrębnieniu Wydziału i Centrum, Wydział został wyodrębniony jako niezależny wydział. W konsekwencji, możliwe jest oddzielne przypisanie przychodów i kosztów oraz aktywów i pasywów dla obu tych jednostek organizacyjnych.
  Wydział i Centrum mają przypisane własne rachunki bankowe. Do Wydziału i Centrum zostały alokowane w odpowiedniej proporcji, uwzględniającej charakter prowadzonej w ramach Wydziału i Centrum działalności, środki znajdujące się w kasie oraz na rachunkach bankowych „A”.
 3. wyodrębnienie funkcjonalne
  Uchwala o wyodrębnieniu zawiera opis działalności, jaką prowadzi Wydział i Centrum. Zarówno do Wydziału, jak i Centrum przypisane zostały kontrakty handlowe, odpowiednio w zakresie działalności finansowo-inwestycyjnej oraz w zakresie koordynacji nadzorów inwestorskich, co oznacza, że posiadają one niezależne źródła przychodów.

Spółka podkreśliła, że po wyodrębnieniu, dysponując własnym personelem, składnikami majątkowymi, w tym kontraktami handlowymi, własnymi należnościami i zobowiązaniami, etc. Wydział i Centrum mogą samodzielnie realizować swe zadania. Wydział i Centrum nie są jedynie sumą składników, lecz zorganizowanymi jednostkami przeznaczonymi do realizacji określonych zadań.

W uzupełnieniu do wniosku z dnia 25 września 2014 r., Spółka doprecyzowała opis sprawy przedstawiony we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej wskazując, że przedstawiony we wniosku zespół składników spełnia wymogi wskazane w definicji zorganizowanej części przedsiębiorstwa sformułowanej w art. 2 pkt 27e ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z póżn. zm.), stanowiąc zespół składników majątkowych i niemajątkowych wyodrębniony na płaszczyznach: organizacyjnej, finansowej oraz funkcjonalnej.

Oddział Finansowo-Inwestycyjny, którego wydzielenie zamierzone jest do „B” Sp. z o.o. w ramach procedury podziału Spółki przez wydzielenie w trybie przewidzianym w art. 529 § l pkt 4 Kodeksu spółek handlowych funkcjonuje jako wyodrębniona w strukturze organizacyjnej Spółki jednostka organizacyjna pn. Wydział Finansowo-Inwestycyjny, działająca jako zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Oddział Spółki pod firmą: „Ay” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział we Wrocławiu (dalej jako: Oddział lub Wydział Finansowo-Inwestycyjny).

Wyodrębnienie na płaszczyźnie organizacyjnej:

Wyodrębnienie Wydziału Finansowo-Inwestycyjnego nastąpiło poprzez podjęcie przez Zarząd komplementariusza spółki „A” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna (spółka, z której przekształcenia powstała „Ay” Sp. z o.o.) w dniu 2 września 2013 r. uchwały nr 1/2013 w sprawie utworzenia Wydziału i Centrum w ramach struktury organizacyjnej „Ay” . Na podstawie przedmiotowej uchwały przypisano do Oddziału składniki majątkowe służące realizowanej w ramach Oddziału działalności pożyczkowej oraz działalności w zakresie zarządzania portfelem inwestycyjnym, należności i zobowiązania, umowy związane z prowadzoną w ramach Oddziału działalnością, jak również pracowników realizujących działania w ramach Oddziału.

Co za tym idzie, do Oddziału można w sposób jednoznaczny przyporządkować składniki majątkowe funkcjonalnie z nim związane, a sam Oddział posiada niewątpliwie cechę zorganizowania organizacyjnego.

Wyodrębnienie na płaszczyźnie finansowej:

Ewidencja księgowa w Spółce prowadzona jest w sposób umożliwiający wyodrębnienie aktywów i pasywów, należności i zobowiązań, przychodów i kosztów związanych z funkcjonowaniem Oddziału, a co za tym idzie możliwe jest określenie wyniku finansowego Oddziału. Tym samym, Oddział jest wyodrębniony w ramach Spółki na płaszczyźnie finansowej.

Wyodrębnienie na płaszczyźnie funkcjonalnej:

Oddział jest wyodrębniony funkcjonalnie w ramach struktur Spółki, jak również stanowi on potencjalnie niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze.

Oddział dysponuje przypisanymi mu składnikami majątkowymi, w tym kontraktami handlowymi, własnymi należnościami i zobowiązaniami, jak również działa poprzez przypisanych do niego pracowników, a zatem może w pełni samodzielnie realizować swe zadania i stanowi potencjalnie niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze w zakresie działalności pożyczkowej oraz działalności w zakresie zarządzania portfelem inwestycyjnym.

Przedmiotem wydzielenia do „B” Sp. z o.o. będą wszystkie składniki majątku związane funkcjonalnie z Oddziałem, w tym wszystkie zobowiązania i należności stanowiące majątek Oddziału, jak również przypisani do Oddziału pracownicy (przejście zakładu pracy w rozumieniu art. 231 Kodeksu pracy).

Tym samym, biorąc pod uwagę wskazane wyżej cechy Oddziału w zakresie wyodrębnienia organizacyjnego, finansowego oraz funkcjonalnego, przedmiotem wydzielenia do „B” Sp. z o.o., jako spółki przejmującej będzie zespół składników spełniający wymogi wskazane w definicji zorganizowanej części przedsiębiorstwa sformułowanej w art. 2 pkt 27e ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy planowane przeniesienie Wydziału Finansowo-Inwestycyjnego do „B” Sp. z o.o. poprzez jego wydzielenie ze Spółki nie będzie rodziło obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług (dalej: podatek VAT)...

Zdaniem Wnioskodawcy, transakcja przeniesienia Wydziału Finansowo-Inwestycyjnego do „B” Sp. z o.o. poprzez jego wydzielenie ze Spółki nie będzie rodziła obowiązku podatkowego w podatku VAT.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy VAT, przepisów ustawy nie stosuje się m.in. do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Zgodnie z definicją legalną sformułowaną w art. 2 pkt 27e ustawy VAT, zorganizowana część przedsiębiorstwa oznacza na gruncie ustawy VAT organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Wydział Finansowo-Inwestycyjny jako ZCP

Jak wynika z utrwalonego orzecznictwa organów podatkowych, zorganizowana część przedsiębiorstwa (dalej: ZCP) powstaje, jeżeli spełnione są następujące przesłanki:

 1. istnieje zespół składników materialnych i niematerialnych, obejmujący także zobowiązania;
 2. zespół ten jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie;
 3. składniki te przeznaczone są do realizacji określonych zadań gospodarczych;
 4. zespół tych składników mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące określone zadania gospodarcze.

Zdaniem Spółki, orzecznictwo oraz stanowiska organów podatkowych w odniesieniu do definicji ZCP na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zachowują pełną aktualność na gruncie ustawy VAT wobec identycznego brzmienia legalnej definicji zawartej w art. 2 pkt 27e ustawy VAT oraz art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Jak wskazano w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 10 października 2008 r. (nr ILPB3/423-446/08-2/HS), zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest sumą poszczególnych składników, które w przyszłości mogą służyć do prowadzenia odrębnego zakładu, lecz zorganizowany, autonomiczny zespół tych składników. Elementami zespołu składników materialnych i niematerialnych, stanowiących zorganizowaną część przedsiębiorstwa, powinny być w szczególności aktywa trwałe, obrotowe, a także czynnik ludzki czyli kadra pracownicza.

Kryterium pozwalającym na ocenę, czy doszło do wyodrębnienia organizacyjnego jest ustalenie roli, jaką pełniły składniki majątkowe i związane z nimi prawa materialne w funkcjonowaniu dotychczasowego przedsiębiorstwa (na ile stanowiły wyodrębnioną organizacyjnie i funkcjonalnie całość; tak m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z dnia 26 listopada 2008 r. nr IPPB5/423-6/08-3/MB).

Wyodrębnienie finansowe oznacza możliwość przypisania ZCP określonych wskaźników finansowych. Jak wyraził to Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z dnia 11 listopada 2008 r. (nr IP-PB3-423-816/08-2/MB), wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Zgodnie z orzecznictwem organów podatkowych, odpowiednia ewidencja zdarzeń gospodarczych oznacza m.in. opracowywanie odrębnych planów finansowych i budżetów dla ZCP, wyodrębnienie kont księgowych właściwych wyłącznie do ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych dotyczących ZCP w zakładowym planie kont (por. m.in. interpretację Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 18 marca 2008 r. nr IBPB3/423-100/08/MS/KAN-3205/12/07). Wskazuje się również na celowość posiadania przez ZCP rachunku bankowego obsługującego działalność prowadzoną przez ZCP (tak m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z dnia l1 lutego 2008 r. nr IP-PB3-423-418/07-2/MB).

Kryterium zdolności zespołu składników do stanowienia niezależnego przedsiębiorstwa, samodzielnie realizującego zadania gospodarcze sprowadza się do ustalenia, czy wyodrębniona organizacyjnie całość jest w stanie przejąć zadania oraz samodzielnie funkcjonować na rynku. Nie budzi bowiem wątpliwości to, iż aby wydzielona część mienia przedsiębiorstwa mogła być uznana za zorganizowany zespół składników niematerialnych i materialnych, musi ona posiadać potencjalną zdolność do niezależnego działania gospodarczego jako samodzielny podmiot gospodarczy. Składniki majątkowe: materialne i niematerialne wchodzące w skład przedsiębiorstwa muszą zatem umożliwić nabywcy podjęcie działalności gospodarczej w ramach odrębnego przedsiębiorstwa (podobnie m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w piśmie z dnia 9 października 2008 r. znak IBPB3/423-659/08/MS).

Aktualność przedstawionego powyżej stanowiska organów podatkowych w analizowanym zakresie potwierdza interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 21 listopada 2011 r. (nr ILPB3/423-11-5/EK), w której wskazano, że wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa występuje w strukturze organizacyjnej podatnika. Ocena ta musi być dokonana według podstawowego kryterium, tj. ustalenia jaką rolę składniki majątkowe i związane z nimi prawa materialne odgrywały w funkcjonowaniu dotychczasowego przedsiębiorstwa (na ile stanowiły wyodrębnioną organizacyjnie i funkcjonalnie całość). Wyodrębnienie finansowe najpełniej realizowane jest w przypadku zakładu lub oddziału osoby prawnej. Wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Ponadto, wymagane jest, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa mogła stanowić potencjalne niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze, których realizacji służy w istniejącym przedsiębiorstwie. Tę ostatnią przesłankę rozumie się zazwyczaj jako potencjalną zdolność (zorganizowanej części przedsiębiorstwa) do niezależnego działania gospodarczego jako samodzielnego podmiotu gospodarczego i to jeszcze w ramach istniejącego przedsiębiorstwa. Winno ono mieć również zdolność zaistnienia jako niezależne przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551 i 552 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

Wszystkie analizowane powyżej przesłanki istnienia ZCP będą w analizowanym zdarzeniu przyszłym spełnione w odniesieniu do Wydziału Finansowo-Inwestycyjnego, tj.:

 • będzie działał w oparciu o zorganizowany zespół składników materialnych i niematerialnych (m.in. aktywa trwałe, aktywa obrotowe, dokumentację handlową, należności, zobowiązania) pozwalających na w pełni samodzielne prowadzenie działalności gospodarczej,
 • będzie wyodrębniony organizacyjnie w strukturze przedsiębiorstwa - do Wydziału przypisani będą pracownicy, jak również Wydział i Centrum będą samodzielnie funkcjonować na rynku realizując we własnym zakresie własne operacje gospodarcze,
 • będzie wyodrębniony finansowo - wynik finansowy Wydziału będzie ustalany odrębnie, co możliwe będzie dzięki ewidencjonowaniu operacji gospodarczych na kontach księgowych wyodrębnionych dla Wydziału w zakładowym planie kont. Ponadto, Wydział będzie posiadał własny rachunek bankowy.

Przeniesienie ZCP

Zdaniem Spółki, zgodnie z utrwalonym orzecznictwem sądów administracyjnych i stanowiskiem doktryny prawa podatkowego, wyłączone spod opodatkowania jest zarówno odpłatne, jak i nieodpłatne zbycie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części. Znaczenia nie ma natomiast forma jego zbycia, podatkowi nie powinny więc podlegać m.in. sprzedaż, aport, darowizna, jeśli mają za przedmiot przedsiębiorstwo lub jego zorganizowaną część.

Podział dokonywany przez przeniesienie części majątku spółki dzielonej na istniejącą spółkę (podział przez wydzielenie), powoduje przeniesienie prawa własności wydzielonej części majątku, a więc zbycie w rozumieniu ustawy VAT (wyrok WSA w Poznaniu z dnia 7 października 2009 r. sygn. I SA/Po 491/2009, WSA w Warszawie z dnia 12 sierpnia 2008 r. sygn. III SA/WA 666/2008).

Mając na uwadze powyższe, w ocenie Spółki, podział przez wydzielenie zorganizowanej części przedsiębiorstwa podlega wyłączeniu spod opodatkowania podatkiem VAT.

Spółka pragnie dodatkowo podkreślić, że art. 6 pkt 1 ustawy VAT, wyłączający z zakresu tej ustawy opodatkowanie transakcji zbycia przedsiębiorstwa i jego zorganizowanej części, jest implementacją art. 5 ust. 8 i art. 6 ust. 5 Szóstej Dyrektywy Rady (77/388/EWG) z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych - wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku (Dz. Urz. WE L 1977.145.1 z póżn. zm., dalej: VI Dyrektywa; zastąpiony następnie przez art. 19 Dyrektywy 112). Przepis ten stanowi, że: „w przypadku przekazania, odpłatnie lub nieodpłatnie lub jako aportu do spółki całości lub części majątku, państwa członkowskie mogą uznać, że dostawa towarów nie miała miejsca i że w takim przypadku osoba, której przekazano towary, będzie traktowana jako następca prawny przekazującego. W przypadku gdy odbiorca nie podlega w pełni opodatkowaniu, państwa członkowskie mogą przedsięwziąć środki niezbędne w celu uniknięcia zakłóceń konkurencji. Mogą także przyjąć wszystkie niezbędne środki, aby zapobiec uchylaniu się od opodatkowania lub unikaniu opodatkowania poprzez wykorzystanie przepisów niniejszego artykułu”.

Przepis art. 6 pkt 1 ustawy VAT nie wskazuje, aby ustawodawca polski skorzystał z możliwości ograniczenia zakresu implementowanego przepisu z uwagi na zapobieżenie zakłóceniom konkurencji bądź też uchylaniu się od opodatkowania lub unikaniu opodatkowania przez wykorzystanie zasady braku dostawy.

Ponadto ETS w wyroku z dnia 27 listopada 2003 r. sprawa C-497/01 Zita Modes Sari przeciwko Administration de I’enregistrement et des domaines, stwierdził, że wynikająca z art. 5 ust. 8 VI Dyrektywy zasada braku dostawy ma zastosowanie do każdego przeniesienia przedsiębiorstwa lub samodzielnej jego części. Jako warunek zastosowania tej zasady ETS wskazał wyrażenie przez nabywcę zamiaru dalszego prowadzenia nabytego przedsiębiorstwa lub jego części, a nie jego natychmiastowej likwidacji i sprzedaży zapasów.

W konsekwencji, zdaniem Spółki użyte w art. 6 pkt 1 ustawy VAT pojęcie „przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część” obejmuje każdy zespół składników materialnych i niematerialnych służących do realizacji określonych zadań gospodarczych, bez względu na to, czy obejmuje on całość, czy jedynie część majątku określonego podmiotu, jeżeli nabywca wykaże zamiar dalszego prowadzenia nabytego przedsiębiorstwa lub jego części.

Reasumując, z perspektywy Spółki, transakcja przeniesienia Wydziału Finansowo -Inwestycyjnego do „B” Sp. z o.o. poprzez jego wydzielenie ze Spółki będzie wyłączona z podatku VAT na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy VAT.

W oparciu o przedstawione powyżej argumenty Spółka wnosi o potwierdzenie, że transakcja przeniesienia Wydziału Finansowo-Inwestycyjnego do „B” Sp. z o.o. poprzez jego wydzielenie ze Spółki nie będzie rodziła obowiązku podatkowego w podatku VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.