ILPP2/443-710/14-2/SJ | Interpretacja indywidualna

Podatek od towarów i usług w zakresie uznania zespołu składników materialnych i niematerialnych wyodrębnionych w formie Pionu A za zorganizowaną część przedsiębiorstwa oraz uznania czynności polegającej na podziale Wnioskodawcy przez wydzielenie i przeniesienie Pionu A do Spółki za czynność pozostającą poza zakresem opodatkowania podatkiem VAT.
ILPP2/443-710/14-2/SJinterpretacja indywidualna
 1. czynności niepodlegające opodatkowaniu
 2. podział spółki
 3. przedsiębiorstwa
 4. zbycie
 5. zorganizowana część przedsiębiorstwa
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Wyłączenia

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki Akcyjnej, przedstawione we wniosku z 26 czerwca 2014 r. (data wpływu 30 czerwca 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania zespołu składników materialnych i niematerialnych wyodrębnionych w formie Pionu A za zorganizowaną część przedsiębiorstwa oraz uznania czynności polegającej na podziale Wnioskodawcy przez wydzielenie i przeniesienie Pionu A do Spółki za czynność pozostającą poza zakresem opodatkowania podatkiem VAT – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 czerwca 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania zespołu składników materialnych i niematerialnych wyodrębnionych w formie Pionu A za zorganizowaną część przedsiębiorstwa oraz uznania czynności polegającej na podziale Wnioskodawcy przez wydzielenie i przeniesienie Pionu A do Spółki za czynność pozostającą poza zakresem opodatkowania podatkiem VAT.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca (zwany dalej: „Spółką”) jest osobą prawną, której większościowym akcjonariuszem jest Gmina, a pozostałymi akcjonariuszami inne Gminy. Wnioskodawca prowadzi działalność w zakresie wskazanym w statucie Spółki, w tym w zakresie zleconym w zarządzeniu Prezydenta z dnia 10 kwietnia 2014 r., w szczególności celem Spółki jest zaspokajanie potrzeb społeczności lokalnej poprzez tworzenie warunków aktywizacji gospodarczej, w szczególności ożywianie rynków lokalnych i trwałe ograniczanie bezrobocia oraz realizacja projektów związanych ze wspieraniem przedsiębiorczości, a także prowadzenie innej działalności ważnej dla rozwoju jednostek samorządu terytorialnego.

Zakres działalności Spółki obejmuje w szczególności:

 1. dzierżawę nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem niemieszkalnym, w tym dzierżawę lokali niemieszkalnych, użytkowych będących własnością Wnioskodawcy,
 2. pozyskiwanie inwestorów oraz wsparcie biznesu,
 3. prowadzenie portalu internetowego (...) na zlecenie Gminy.

Wnioskodawca planuje podział w trybie art. 529 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych. Podział nastąpi poprzez przeniesienie na Spółkę przejmującą części wydzielonego już majątku Spółki, obejmującego wydzielony organizacyjnie, finansowo oraz funkcjonalnie pion zajmujący się wynajmem nieruchomości komercyjnej (zwany dalej: „Pionem A”) w skład którego wchodzi:

 1. prawo własności gruntu oraz związane z tym prawo własności nieruchomości wybudowanej na tym gruncie;
 2. ogół praw i obowiązków wynikających z umowy dzierżawy ww. nieruchomości;
 3. wierzytelności związane z dzierżawą nieruchomości opisanej w pkt 1 powyżej – jeżeli takie będą na moment podziału istniały;
 4. środki pieniężne związane z wydzielaną częścią majątku;
 5. ogół praw i obowiązków wynikających z umów zawartych z podmiotami trzecimi i związanych z nieruchomością opisaną w pkt 1 powyżej (np. umowy z dostawcami mediów itp.);
 6. dokumenty związane z funkcjonowaniem wydzielanej części majątku (np. umowa dzierżawy itp.);
 7. ogół praw i obowiązków wynikających z umowy kredytowej związanej z wybudowaniem nieruchomości lokalowej opisanej w pkt 1 powyżej;
 8. ogół praw i obowiązków wynikających z umowy o roboty budowlane związanej z wybudowaniem nieruchomości wchodzącej w skład wydzielanego majątku, w szczególności gwarancja jakości niniejszej nieruchomości;
 9. gwarancja bankowa dotycząca zabezpieczenia gwarancji jakości z ww. umowy o roboty budowlane;
 10. ogół praw i obowiązków wynikających z umowy ubezpieczenia nieruchomości wchodzącej w skład wydzielanego majątku;
 11. inne zobowiązania handlowe związane z wydzielanym majątkiem i istniejące na moment wydzielenia (np. wobec dostawców mediów, należności publicznoprawne z tytułu np. podatku od nieruchomości);
 12. aktywa trwałe, w tym środki trwałe (składniki majątkowe), umożliwiające wykonywanie opisanych zadań Pionu A (tj. wyposażenie biurowe i sprzęt komputerowy);
 13. strona internetowa dedykowana zakresowi działalności Pionu A oraz związany z tym Pionem logotyp.

Nad działalnością Pionu A sprawowany jest nadzór przez Kierownika wyznaczonego przez Zarząd Spółki do tego celu. Oprócz ww. Kierownika Pionu A, w Pionie A nie są zatrudnieni inni pracownicy.

Ze względu na skalę prowadzonej działalności Wnioskodawcy prowadzone są księgi rachunkowe zgodnie z ustawą o rachunkowości. System ewidencji finansowo-księgowej umożliwia przypisanie do Pionu A przychodów, kosztów, jak również należności, środków pieniężnych oraz zobowiązań.

Wydzielenie organizacyjne Pionu A funkcjonuje w sposób faktyczny i realny poprzez możliwość przypisania określonych umów, zdarzeń gospodarczych, dokumentów oraz operacji do opisanego wydzielanego majątku. Wydzielenie organizacyjne krystalizuje się m.in. poprzez możliwość wydzielenia odrębnej umowy dzierżawy, odrębnego majątku, jak i odrębnych przepływów finansowych oraz umów z niezależnymi podmiotami odpowiedzialnymi za np. dostarczanie mediów i kontakty z dzierżawcą.

Zdaniem Wnioskodawcy, wydzielana część majątku – Pionu A – Spółki stanowi organizacyjnie i funkcjonalnie powiązany zespół składników majątkowych, w oparciu o który będzie prowadzona niezależna (samodzielna) działalność gospodarcza w Spółce przejmującej. Należy również wskazać, że majątek otrzymany przez Spółkę przejmującą wskutek podziału, ma posłużyć w przyszłości do prowadzenia działalności opodatkowanej podatkiem od towarów i usług.

Jednocześnie zakłada się dalsze istnienie Spółki dzielonej (Wnioskodawcy), której działalność będzie prowadzona w szczególności w zakresie świadczenia usług polegających na pozyskiwaniu inwestorów oraz wsparcia biznesu lokalnego, prowadzeniu portalu internetowego wroclaw.pl na zlecenie Gminy Wrocław.

Pozostawiony majątek w Spółce stanowi także wydzielony organizacyjnie, finansowo oraz funkcjonalnie pion (zwany dalej: „Pionem B”), który obejmuje:

 1. aktywa trwałe, w tym środki trwałe (składniki majątkowe), umożliwiające wykonywanie opisanych zadań (tj. wyposażenie biurowe, sprzęt komputerowy);
 2. środki pieniężne niezbędne do regulowania bieżących zobowiązań;
 3. należności handlowe z tytułu realizowanych prac;
 4. wartości niematerialne i prawne, takie jak oprogramowanie używane przez sprzęt komputerowy;
 5. 30 pracowników posiadających wiedzę oraz doświadczenie niezbędne do świadczenia przedmiotowych usług;
 6. inne niż powyższe zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług funkcjonalnie związane z działalnością pozostawionego majątku w Spółce.

Powyżej przedstawione piony A i B są wyodrębnione organizacyjnie, finansowo oraz funkcjonalnie. Ponadto w efekcie wydanych przez Dyrektora Naczelnego Spółki (Prezesa Zarządu) zarządzeń ustalona została:

 • lista pracowników przypisanych do Pionu B, jak i zostali przypisani pracownicy (trzy osoby) do majątku wydzielanego – Pionu A;
 • zestawienie materialnych i niematerialnych składników majątku przypisanych do Pionu A i Pionu B.

Księgi rachunkowe Spółki są prowadzone w ten sposób, że pozwalają na wyodrębnienie kosztów związanych z działalnością prowadzoną w ramach Pionu A i Pionu B. Pozwala to na zidentyfikowanie przychodów, kosztów oraz aktywów i pasywów dla obu majątków.

W rezultacie wydanego przez Dyrektora Naczelnego Spółki (Prezesa Zarządu) zarządzenia został określony zakres działalności jaka jest prowadzona w zakresie Pionu A i Pionu B, które realizują odmienne zadania gospodarcze Spółki. Oba majątki, jako wyodrębnione organizacyjnie części przedsiębiorstwa Spółki w postaci pionów, są w stanie samodzielnie planować, kontrolować i realizować założone działania gospodarcze przy wykorzystaniu alokowanych składników majątkowych oraz przy zaangażowaniu zatrudnionych pracowników i pod nadzorem odpowiednio przydzielonych Kierowników.

Wnioskodawca podkreśla, że Pion A i Pion B dysponują własnym personelem, składnikami majątkowymi, w tym umowami, własnymi należnościami i zobowiązaniami, etc. Ww. piony są w stanie samodzielnie realizować swoje zadania oraz prowadzić samodzielną działalność gospodarczą, nie są jedynie sumą składników, lecz zorganizowanymi jednostkami przeznaczonymi do realizacji określonych zadań.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy wyodrębniona jak opisano w stanie faktycznym część działalności gospodarczej Wnioskodawcy (Pion A) spełnia definicję zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o podatku od towarów i usług, a w konsekwencji transakcja podziału Wnioskodawcy przez wydzielenie i przeniesienie tejże zorganizowanej części przedsiębiorstwa nie będzie podlegało opodatkowaniu na podstawie art. 6 pkt 1 Ustawy o podatku od towarów i usług...

Zdaniem Wnioskodawcy, w sytuacji opisanej we wniosku, zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań) związanych z wyodrębnioną częścią przedsiębiorstwa Wnioskodawcy stanowiących Pion A będzie stanowił zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o podatku od towarów i usług, w związku z tym transakcja podziału Wnioskodawcy przez wydzielenie i przeniesienie tejże zorganizowanej części przedsiębiorstwa nie będzie podlegało opodatkowaniu na podstawie art. 6 pkt 1 Ustawy o podatku od towarów i usług.

Wynika to z następujących względów.

W myśl art. 2 pkt 27e Ustawy VAT przez „zorganizowaną część przedsiębiorstwa” należy rozumieć „organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania”.

Zgodnie z powyższą definicją oraz przyjętą praktyką, na gruncie Ustawy VAT mamy do czynienia ze zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

 1. istnieje zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania,
 2. zespół tych składników jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony,
 3. zespół ten jest przeznaczony do realizacji określonych zadań gospodarczych oraz
 4. zespół tych składników mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Zorganizowaną część przedsiębiorstwa tworzą składniki materialne i niematerialne będące w określonych relacjach (np. opisana we wniosku nieruchomość oraz związana z nią umowa dzierżawy). W opisanym zdarzeniu przyszłym przenoszony zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązania) nie będzie stanowił luźnego i przypadkowego zespołu tychże składników – rolą tych składników jest zyskowna dzierżawa nieruchomości i długoterminowy wzrost wartości całego przedsiębiorstwa Wnioskodawcy.

Zdaniem Wnioskodawcy, warunek istnienia zespołu składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań) jest spełniony, gdyż przedmiotem transakcji podziału przez wydzielenie będą zarówno składniki materialne (nieruchomość), jak i niematerialne (prawa i obowiązki wynikające z umów), w tym zobowiązania funkcjonalnie związane z Pionem A, które są przeznaczone do realizacji określonego zadania gospodarczego.

Wnioskodawca podkreśla, że z przedmiotu transakcji podziału przez wydzielenie nie zostaną wyłączone żadne zobowiązania dotyczące funkcjonowania Pionu A, które będą związane z funkcjonowaniem Pionu A i będą istniały na dzień transakcji. Kolejnym warunkiem jest wydzielenie składników na płaszczyźnie finansowej oraz organizacyjnej. Zgodnie z opisanym zdarzeniem przyszłym, na podstawie prowadzonej ewidencji finansowo-księgowej będzie można zidentyfikować związane z funkcjonowaniem Pionu A przychody, koszty, aktywa oraz zobowiązania (które mogłyby zostać wykorzystane do stworzenia odrębnego sprawozdania Pionu A), co zdaniem Wnioskodawcy stanowi finansowe wyodrębnienie Pionu A w rozumieniu definicji zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Wyodrębnienie organizacyjne Pionu A dokonane jest natomiast w sposób faktyczny i realny poprzez możliwość przypisania określonych i konkretnych umów (a tym samym podmiotów odpowiedzialnych za określone działania), zdarzeń gospodarczych, dokumentacji oraz operacji do Pionu A. Zdaniem Wnioskodawcy, zespół tych składników jest przeznaczony do realizacji określonych celów gospodarczych (osiąganie nadwyżek finansowych w wyniku realizacji zawartej umowy dzierżawy i maksymalizowanie wartości dochodowej przedsiębiorstwa Wnioskodawcy), który mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania. Wnioskodawca podkreśla, że po wyodrębnieniu i przeniesieniu w drodze podziału przez wydzielenie na rzecz spółki przejmującej Pionu A, będzie on funkcjonował jako odrębne przedsiębiorstwo, realizujące własne przychody, panoszące koszty związane z tą działalnością w oparciu o przeniesione aktywa i zobowiązania, jak również w oparciu o przeniesione umowy związane z dzierżawioną nieruchomością.

Pion A stanowi funkcjonalnie odrębną całość, obejmuje elementy niezbędne do samodzielnego prowadzenia działań gospodarczych. Jest niezaprzeczalnym faktem, że opisane składniki majątkowe materialne i niematerialne wchodzące w skład Pionu A umożliwią Spółce przejmującej podjęcie działalności gospodarczej w ramach odrębnego przedsiębiorstwa. Wyroki Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich (np. C-497/01) podkreślają, że pojęcie zbycia całości lub części majątku należy interpretować tak, że obejmuje ono zbycie przedsiębiorstwa lub niezależnej części przedsiębiorstwa, które łącznie stanowią przedsiębiorstwo lub jego część zdolną do prowadzenia niezależnej działalności gospodarczej – ponadto istotne jest to, aby na bazie nabytego majątku nabywca mógł kontynuować dotychczasową działalność zbywcy. Definicja nie wyklucza kontynuowania przez przedsiębiorstwo takiego samego rodzaju działalności, jaki był i będzie nadal prowadzony w zbytej zorganizowanej części przedsiębiorstwa. TSUE kładzie także nacisk na indywidualne badanie każdego przypadku, mające na celu ustalenie, czy przekazane składniki majątku mogą stanowić odrębne przedsiębiorstwo, zdolne do prowadzenia niezależnej działalności gospodarczej. Nabywca w oparciu o przekazane przedsiębiorstwo musi mieć możliwość kontynuowania działalności prowadzonej uprzednio przez zbywcę.

Należy podkreślić, że stanowisko Wnioskodawcy znajduje poparcie w interpretacjach prawa podatkowego, np. w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 27 maja 2010 r. (ITPP2/443-167a/110/AP), jak również Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 11 marca 2011 r. (IBPBI/I/415-1288/10/KB).

Podsumowując, w związku z tym, że część przedsiębiorstwa stanowiąca Pion A polegająca na dzierżawie nieruchomości (w tym lokali użytkowych) funkcjonująca w ramach przedsiębiorstwa Wnioskodawcy będzie:

 • zespołem zarówno składników materialnych, jak i niematerialnych, w tym zobowiązań,
 • wyodrębniona organizacyjnie oraz finansowo,
 • przeznaczona do realizacji określonych zadań gospodarczych oraz
 • mogłaby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania,

to w świetle opisanego zdarzenia przyszłego, przedmiot transakcji podziału Spółki przez wydzielenie będzie stanowił zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e Ustawy o podatku od towarów i usług. Tym samym, mając na uwadze brzmienie art. 6 pkt 1 ww. ustawy, przekazanie do Spółki przejmującej tejże zorganizowanej części przedsiębiorstwa nie będzie podlegało opodatkowaniu na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tut. Organ informuje, że wniosek w pozostałym zakresie dotyczącym podatku dochodowego od osób prawnych rozpatrzony został w dniu 23 września 2014r. znak ILPB3/423-299/14-4/EK odrębnym rozstrzygnięciem.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.