ILPP2/443-1113/14-4/MR | Interpretacja indywidualna

Czy wyodrębniony w Spółce Pion Ekspansji będzie stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o VAT, a zatem jego przeniesienie w związku z planowanym podziałem Spółki nie będzie podlegać opodatkowaniu VAT na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy o VAT?
ILPP2/443-1113/14-4/MRinterpretacja indywidualna
 1. podział spółki
 2. przedsiębiorstwa
 3. sprzedaż przedsiębiorstwa
 4. zbycie
 5. zorganizowana część przedsiębiorstwa
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Wyłączenia

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, przedstawione we wniosku z 2 października 2014 r. (data wpływu 6 października 2014 r.) uzupełnionym pismem z dnia 20 stycznia 2015 r. (data wpływu 22 stycznia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania wyodrębnionego w Spółce Pionu Ekspansji za zorganizowaną część przedsiębiorstwa oraz opodatkowania podatkiem VAT jego przeniesienia w związku z planowanym podziałem Spółki – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 października 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania wyodrębnionego w Spółce Pionu Ekspansji za zorganizowaną część przedsiębiorstwa oraz opodatkowania podatkiem VAT jego przeniesienia w związku z planowanym podziałem Spółki. Wniosek uzupełniono 22 stycznia 2015 r. o doprecyzowanie opisu sprawy.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca należy do grupy spółek (dalej: „Grupa”). Rozważane są możliwości rozwoju działalności spółek z Grupy, w tym Wnioskodawcy. Jednocześnie planowane jest uproszenie aktualnej struktury Grupy.

Jednym z analizowanych rozwiązań jest podział Spółki przez wydzielenie w oparciu o art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych (dalej: „KSH”), w wyniku którego część funkcji i składników przedsiębiorstwa Spółki zostanie przeniesionych do przedsiębiorstwa udziałowca (spółki kapitałowej). Przed dniem podziału przychody Spółki pochodzić będą z działalności dwóch pionów: Pionu Ekspansji i Pionu Centrali, które realizować będą swoje funkcje w oparciu o przypisane do ich odrębnych działalności składniki materialne i niematerialne, w tym aktywa i pasywa oraz wyspecjalizowany personel.

1. Pion Ekspansji

Pion Ekspansji zajmować się będzie rozwojem i utrzymaniem infrastruktury służącej głównej działalności Grupy, tj. sprzedaży detalicznej. Głównym źródłem przychodów Pionu Ekspansji będzie wynajem i zarząd powierzchni handlowych i centrów dystrybucyjnych. Pion Ekspansji realizować będzie m.in. następujące zadania:

 1. wybór nieruchomości pod względem lokalizacji i atrakcyjności,
 2. nabywanie i najem nieruchomości oraz budowa powierzchni handlowych i centrów dystrybucyjnych,
 3. uzyskiwanie pozwoleń i zezwoleń związanych z procesem inwestycyjnym,
 4. nabywanie projektów budowlanych,
 5. nadzór robót budowlanych (za wyjątkiem nadzoru budowy centrów dystrybucyjnych i rozbudowy centrali realizowanego przez Pion Centrali),
 6. koordynacja działań prowadzonych w zakresie Pionu Ekspansji w poszczególnych regionach Polski,
 7. wynajem nieruchomości (sklepów i centrów dystrybucyjnych) pozostałym spółkom z Grupy,
 8. zarząd nieruchomościami Spółki (sklepy i centra dystrybucyjne),
 9. zawieranie umów na dostawę usług związanych z ww. nieruchomościami (dostawa mediów, wywóz odpadów, sprzątanie, naprawy i remonty).

W celu realizacji założonych zadań, do Pionu Ekspansji przypisana będzie część aktywów i pasywów Spółki, związanych z opisaną powyżej działalnością. Do aktywów Pionu Ekspansji należeć będą m.in.:

 1. środki pieniężne na osobnych rachunkach bankowych przypisanych wyłącznie do tego Pionu, w tym także przypisane do tego Pionu środki pieniężne w kasie Spółki,
 2. nieruchomości, w tym nieruchomości zabudowane w postaci sklepów i centrów dystrybucji, a także nieruchomości, na których trwać będzie proces budowlany, oraz nieruchomości gruntowe,
 3. samochody używane przez pracowników Pionu Ekspansji,
 4. wyposażenie biurowe i techniczne, w tym m.in. meble i sprzęt komputerowy (środki trwałe), służące do działalności Pionu Ekspansji.

Do pasywów opisywanego Pionu należeć będą w szczególności zobowiązania wynikające z realizowanych przez Pion Ekspansji zadań inwestycyjnych oraz w zakresie zarządu i utrzymania nieruchomości, w tym kredyty bankowe, pożyczki, zobowiązania z tytułu gwarancji i poręczeń, zobowiązania wynikające z umów na najem i obsługę nieruchomości, włącznie ze zobowiązaniami m.in. z tytułu nabywania energii elektrycznej, gazu, wody, usług wywozu odpadów oraz usług ochrony.

Do innych szczególnie istotnych elementów wydzielanego Pionu Ekspansji należeć będą m.in. prawa i zobowiązania wynikające z umów związanych z realizowanymi funkcjami (prowadzeniem procesów budowlanych, najmem i utrzymywaniem nieruchomości).

Podstawowym przychodem Pionu Ekspansji będzie przychód z wynajmu nieruchomości, tj. sklepów, czy centrów dystrybucyjnych innym spółkom z Grupy. Natomiast do kosztów należeć będą m.in. następujące rodzaje wydatków:

 • koszty pracowników Pionu Ekspansji (wynagrodzenia, składki na ubezpieczenie społeczne, świadczenia pozapłacowe),
 • koszty najmu nieruchomości od podmiotów trzecich,
 • koszty nabycia nieruchomości oraz budowy i remontów sklepów i centrów dystrybucyjnych,
 • koszty amortyzacji i eksploatacji majątku,
 • koszty doradztwa prawnego i budowlanego,
 • koszty licencji na oprogramowanie,
 • koszty finansowania zewnętrznego i ubezpieczeń,
 • koszty podatków (np. od nieruchomości) i opłat.

Pion Ekspansji będzie prowadził swoją działalność poprzez pracowników zatrudnionych obecnie w Spółce, posiadających doświadczenie i specjalistyczną wiedzę konieczną do realizacji zadań Pionu. Pion Centrali i Pion Ekspansji będą mogły udzielać pełnomocnictw dla pracowników innego Pionu w zakresie dotyczącym określonych czynności administracyjnych i pomocniczych związanych z drugim Pionem, np. załatwiania i odbioru zezwoleń, podpisywania zleceń prac.

Z perspektywy organizacyjnej Pion Ekspansji zostanie formalnie wyodrębniony w regulaminie organizacyjnym Spółki, który określi schemat organizacyjny Pionu podział stanowisk przypisanych do funkcji realizowanych przez ten Pion. Należy podkreślić, że pracownicy przypisani do Pionu Ekspansji podlegać będą odrębnemu kierownictwu od Pionu Centrali.

Pion Ekspansji posiadać będzie przypisane wyłącznie do swojej działalności rachunki bankowe. Jednocześnie ewidencja księgowa, prowadzona przez Wnioskodawcę do celów zarządczych i kontrolingowych będzie umożliwiać identyfikację i przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz pasywów i aktywów związanych z prowadzeniem działalności w ramach Pionu Ekspansji. Koszty i przychody związane z działalnością Pionu Ekspansji przyporządkowane będą przez Wnioskodawcę na podstawie prowadzonych ewidencji. Ponadto, Wnioskodawca dokonywać będzie alokacji kosztów pośrednich dotyczących działalności obu pionów, tj. Pionu Ekspansji i Centrali.

Na podstawie prowadzonych przez Spółkę ksiąg i ewidencji możliwe więc będzie ustalenie wyniku finansowego (określenie kosztów i przychodów) dla każdego Pionu osobno.

2. Pion Centrali

Drugi element działalności Spółki będzie oparty o Pion Centrali stanowiący centrum usług wspólnych (dalej: „CUW”), tj. scentralizowaną, wyspecjalizowaną jednostkę zajmującą się świadczeniem usług w zakresie działalności nieoperacyjnej przedsiębiorstw (m.in. obsługa kadrowa, księgowo-finansowa, prawno-podatkowa, informatyczna, kontroling i rewizja wewnętrzna, usługi logistyczne, bhp, inwestycyjno-budowlane). W ramach obsługi możliwe jest także wykonywanie przez CUW funkcji związanych z poszukiwaniem kontrahentów oraz wsparcie w zakresie zawierania umów i/lub ustalania warunków transakcji, obsługą umów i/lub ustalonych warunków transakcji.

Obecnie część funkcji przypisanych do Pionu Centrali jest wykonywana przez pracowników Spółki. Jednak ze względu na planowany rozwój działalności Spółki jako CUW przed dokonaniem podziału planowane jest dodatkowo przejęcie części pracowników od innej spółki z Grupy. Pracownicy, którzy mieliby zostać zatrudnieni przez Wnioskodawcę obecnie uczestniczą w wykonywaniu funkcji zbliżonych do zakresu działalności, jaki będzie przypisany do CUW. Przejęcie tych pracowników może nastąpić np. w formie przejścia zakładu pracy (w trybie art. 231 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy; t.j. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) do innego pracodawcy (w tym przypadku Wnioskodawcy). Działalność Pionu Centrali będzie kontynuowana przez Spółkę po dniu podziału Wnioskodawcy. Na dzień wydzielenia, nabywcami usług Pionu Centrali będą przede wszystkim spółki z Grupy. Docelowo możliwe, że lista nabywców usług Spółki zostanie rozszerzona także o zagraniczne spółki.

Wynagrodzenie otrzymywane za świadczone usługi stanowić będzie główne źródło przychodów Pionu Centrali. Natomiast do kosztów należeć będą m.in. następujące rodzaje wydatków:

 • koszty pracowników Pionu Centrali (wynagrodzenia, składki na ubezpieczenie społeczne, świadczenia pozapłacowe),
 • nabycia nieruchomości Centrali oraz rozbudowy i remontów Centrali,
 • koszty zużycia energii, ogrzewania Centrali,
 • koszty wyposażenia i artykułów biurowych,
 • koszty amortyzacji i eksploatacji majątku Centrali,
 • koszty ubezpieczeń,
 • koszty licencji na oprogramowanie,
 • koszty doradztwa, konsultingowe i badania sprawozdań finansowych, tłumaczeń.

Z perspektywy organizacyjnej, Pion Centrali zostanie formalnie wyodrębniony w regulaminie organizacyjnym Spółki, który określi schemat organizacyjny Pionu i podział stanowisk przypisanych do funkcji realizowanych przez ten Pion. Planowane jest utworzenie dwóch działów: Działu Administracji, Działu Organizacji. Nie jest wykluczone utworzenie innej liczby działów bądź zastosowanie innych nazw, co do zasady, będą one jednak pełnić opisane poniżej funkcje. Ponadto, Pion Centrali podlegać będzie osobnemu kierownictwu.

Do zadań Działu Administracji należeć będzie świadczenie usług administracji, usług informatycznych, obsługi kadrowej, ubezpieczeń i obsługi likwidacji szkód, usługi hotline dla klientów sklepów spółki operacyjnej, usług księgowo-finansowych, controllingu i rewizji, usług doradztwa podatkowego i prawnego o ile pozwalać na to będą przepisy prawa. Ponadto Dział administracji świadczyć będzie także usługi związane z wyborem kontrahentów (np. dostawców towarów i usług), negocjacjami cenowymi, wsparciem w zakresie zawierania umów i/lub ustalaniem warunków transakcji, obsługą umów i/lub ustalonych warunków transakcji.

Dział Organizacji będzie wspomagać działalność operacyjną Grupy w Polsce. Do zadań Działu Organizacji należeć będzie wyszukiwanie firm transportowych i koordynacja procesów logistycznych na rzecz spółki operacyjnej Grupy, organizacja przygotowania procesu budowlanego (w zakresie przygotowywania wzorców umów budowlanych, organizacji przetargów na wykonanie prac budowlanych i remontowych oraz zbieranie ofert, wsparcie w zakresie wyboru firm budowlanych oraz specjalistycznych usług technicznych, wsparcie ze strony nadzoru inwestorskiego nad procesem budowlanym centrów dystrybucji). Ponadto, dział Organizacji będzie organizował zakup i serwis wyposażenia oraz środków trwałych dla spółek z Grupy oraz zarządza flotą pojazdów spółek z Grupy.

W celu realizacji założonych zadań, do Pionu Centrali przypisana będzie część aktywów i pasywów przedsiębiorstwa Spółki, związanych z opisaną powyżej działalnością. Na aktywa Centrali składać się będą m.in.:

 1. środki pieniężne na odrębnych rachunkach bankowych przypisanych wyłącznie do Pionu Centrali, a także przypisane do Pionu Centrali środki pieniężne w kasie Spółki,
 2. nieruchomość biurowa, w której, co do zasady, pracownicy Centrali będą wykonywać swoje obowiązki,
 3. projekty budowlane,
 4. samochody używane przez pracowników Pionu Centrali,
 5. wyposażenie biurowe i techniczne, w tym meble i sprzęt komputerowy (środki trwałe), służące do działalności Pionu Centrali,
 6. licencje na programy komputerowe wykorzystywane przez pracowników Pionu Centrali.

Do pasywów Pionu Centrali należeć będą zobowiązania wynikające z realizacji zadań Działu Administracji oraz Działu Organizacji, zobowiązania pracownicze oraz zobowiązania związane z utrzymaniem nieruchomości biurowej, wyposażenia oraz infrastruktury informatycznej.

Ewidencja księgowa prowadzona przez Wnioskodawcę do celów zarządczych i controlingowych, będzie umożliwiać w każdym czasie identyfikację i przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz pasywów i aktywów związanych z prowadzeniem działalności w zakresie Pionu Centrali.

Koszty i przychody związane z działalnością Pionu Centrali przyporządkowane będą przez Wnioskodawcę na podstawie prowadzonych ewidencji. Ponadto, Wnioskodawca dokonywać będzie alokacji kosztów pośrednich, dotyczących działalności obu pionów, tj. Pionu Centrali i Pionu Ekspansji.

Uwzględniając odmienną specyfikę działalności, oba Piony Spółki, tj. Ekspansji oraz Centrali będą wyodrębnione w regulaminie organizacyjnym Spółki oraz będą posiadać odrębne rachunki bankowe i odrębne plany finansowania wydatków. W szczególności podkreślenia wymaga, że w oparciu o dane wynikające z ewidencji księgowej Wnioskodawcy dla potrzeb wewnętrznych sporządzane będą odrębne bilanse i rachunki zysków strat dla obu Pionów.

3. Rozwój działalności

Z uwagi na planowany rozwój działalności oraz potrzebę redukcji ryzyk gospodarczych, Spółka planuje wydzielić ze swojej struktury Pion Ekspansji i przenieść go do przedsiębiorstwa jednego z udziałowców (dalej: „Spółka przejmująca”), będącego spółką kapitałową, na podstawie art. 529 § 1 pkt 4 KSH (podział przez wydzielenie). Transferem objęte zostaną istotne i niezbędne z punktu widzenia prowadzonej działalności składniki majątku, pracownicy, współpracownicy oraz umowy, a także należności i zobowiązania, które są przypisane do działalności Pionu Ekspansji. Jednym ze skutków podziału przez wydzielenie i przejęcia Pionu Ekspansji może być także przeniesienie pracowników pomiędzy Spółką a Spółką przejmującą, które nastąpi w trybie przejścia zakładu pracy zgodnie z art. 231 Kodeksu pracy.

Wnioskodawca przekaże Spółce przejmującej dokumenty (umowy, porozumienia, regulaminy, wykazy itp.) związane z działalnością prowadzoną przez Pion Ekspansji oraz udostępni zapisy ksiąg rachunkowych Wnioskodawcy dotyczące wydzielanych zespołów składników majątkowych. Wnioskodawca umożliwi Spółce przejmującej również bieżący dostęp do dokumentów źródłowych stanowiących podstawę dokonywanych zapisów w księgach rachunkowych (faktury, rachunki itp.), które z uwagi na ciążące na Wnioskodawcy obowiązki związane z przechowywaniem dokumentacji księgowej i podatkowej Wnioskodawcy nie mogą zostać przekazane Spółce przejmującej w oryginale.

W Spółce Wnioskodawcy po dniu podziału pozostanie natomiast Pion Centrali, stanowiący odrębny od Pionu Ekspansji Pion działalności Spółki. Spółka przejmująca, do której na skutek podziału przeniesiony zostanie Pion Ekspansji, rozpocznie działalność w zakresie nabywania nieruchomości, realizacji procesu budowlanego, a także utrzymania nieruchomości, na bazie posiadanych i rozwijanych składników majątku oraz kadry pracowniczej oraz na podstawie umów zawartych z klientami Pionu Ekspansji.

Natomiast od dnia podziału przedsiębiorstwo Spółki stanowić będzie Pion Centrali świadczący usługi na rzecz pozostałych spółek z Grupy jako CUW, wynikające z zadań poszczególnych działów, opisane powyżej.

W wyniku wyodrębnienia spodziewaną korzyścią dla działalności Grupy w Polsce będzie obniżenie kosztów działań pomocniczych względem działalności podstawowej (tj. prowadzenia sprzedaży detalicznej). W szczególności, za wykonywaniem ich przez jeden wyspecjalizowany podmiot w ramach Grupy, do której należy Wnioskodawca przemawiają argumenty wynikające z rachunku ekonomicznego (zwiększenie efektywności) oraz względów gospodarczych i praktycznych (optymalizacja i standaryzacja procesów, dopasowanie struktur organizacyjnych do aktualnych wymogów rynkowych – outsourcing procesów). Z kolei, po wydzieleniu Spółka będzie mogła rozwijać działalność w ramach Pionu Centrali, w tym realizować nowe funkcje w zoptymalizowany sposób.

4. Scenariusz alternatywny

Wnioskodawca rozważa również skutki podatkowe alternatywnego scenariusza rozwoju działalności w postaci przeniesienia do Spółki przejmującej Pionu Ekspansji, przy czym w tym scenariuszu alternatywnym mogą zostać pominięte niektóre z opisanych wyżej elementów lub niespełnione opisane wyżej warunki, które pozwalają na uznanie Pionu Ekspansji (podlegającego wydzieleniu do Spółki przejmującej) lub Pionu Centrali (pozostającego w Spółce) za zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów podatkowych.

W związku z powyższym w scenariuszu alternatywnym doszłoby do sytuacji, że zarówno Pion Ekspansji jak i Pion Centrali, lub tylko jeden z nich, nie stanowiłyby zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów podatkowych.

Pismem z dnia 20 stycznia 2015 r. Wnioskodawca uzupełnił wniosek o następujące informacje:

Ad. 1 – Wyodrębnienie na płaszczyźnie organizacyjnej

Opisane we wniosku Piony Spółki, tj. Pion Ekspansji i Pion Centrali będą wyodrębnione na płaszczyźnie organizacyjnej, zgodnie z opisem cech i elementów zaprezentowanym w opisie zdarzenia przyszłego.

O wyodrębnieniu na płaszczyźnie organizacyjnej obu Pionów stanowić będzie w pierwszej kolejności przypisanie do nich w sposób zorganizowany i zaplanowany (oparty o założone kryteria) poszczególnych materialnych i niematerialnych składników majątku Wnioskodawcy, przypisanie do nich odrębnych zadań gospodarczych (działalności operacyjnej), jak również prowadzenie ewidencji księgowej dla celów zarządczych i controllingowych w sposób umożliwiający w każdym czasie identyfikację i przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz pasywów i aktywów związanych z prowadzeniem i działalnością w zakresie Pionu Ekspansji i Pionu Centrali. Oba Piony będą zatem wyodrębnione organizacyjnie w sposób faktyczny, tj. będą posiadać faktycznie wyodrębnioną pozycję w strukturze organizacyjnej Wnioskodawcy. Ponadto stosownie do potrzeb wynikających z realizowanych przez Piony zadań, ich wyodrębnienie organizacyjne będzie również dokonane w sensie formalnym i oparte będzie o regulamin organizacyjny, określający podział stanowisk pracy przypisanych do poszczególnych Pionów. Ponadto pracownicy przypisani do Pionu Ekspansji podlegać będą odrębnemu kierownictwu do Pionu Centrali.

Zarówno Pion Ekspansji jak i Pion Centrali będą posiadać cechę zorganizowanego w sposób formalny i faktyczny zespołu składników materialnych i niematerialnych, ze względu na założone funkcje gospodarcze, co stanowić będzie o ich wyodrębnieniu na płaszczyźnie organizacyjnej.

Ad. 2 – Wyodrębnienie na płaszczyźnie funkcjonalnej oraz zdolność do samodzielnego realizowania zadań gospodarczych

Opisane we wniosku Piony Spółki, tj. Pion Ekspansji i Pion Centrali będą wyodrębnione również na płaszczyźnie funkcjonalnej zgodnie z opisem cech i elementów zaprezentowanym w opisie zdarzenia przyszłego.

Oba Piony realizować będą odrębne funkcje gospodarcze oraz będą prowadziły zdefiniowaną dla nich działalność w taki sposób, że stanowić będą potencjalnie (do czasu podziału, a po dokonaniu podziału faktycznie) niezależne przedsiębiorstwa samodzielnie realizujące przypisane im zadania gospodarcze w oparciu o odrębne, pozostające w funkcjonalnym związku zespoły składników majątku materialnych i niematerialnych.

W konsekwencji powyższego wyodrębnienia obu Pionów, od dnia wydzielenia Spółka przejmująca będzie mogła, w oparciu o przypisany jej w ramach procedury podziału Spółki zespół składników majątku Pionu Ekspansji, kontynuować działalność tego Pionu. Jednocześnie Wnioskodawca, w oparciu o zespól składników majątkowych i niemajątkowych Pionu Centrali, będzie mógł prowadzić działalność gospodarczą Centrum Usług Wspólnych.

Pion Ekspansji jak i Pion Centrali będą posiadać cechę zorganizowanego w sposób formalny i faktyczny zespołu składników materialnych i niematerialnych, ze względu na założone funkcje gospodarcze. Sposób wyodrębnienia obu Pionów dokonany zgodnie z opisem zdarzenia przyszłego oraz ich przeznaczenie i przypisanie do Spółki oraz Spółki przejmującej w ramach podziału przez wydzielenie pozwoli traktować je jako potencjalnie niezależne przedsiębiorstwa samodzielnie realizujące zadania gospodarcze.

Ad. 3, 4 i 5 – Prawo do nieruchomości oraz przeniesienie tytułu prawnego do nieruchomości

Działalność prowadzona przez wyodrębniony w ramach Spółki Pion Ekspansji oraz Pion Centrali wymaga korzystania z lokali biurowych, w których świadczyć pracę będą przypisani do tych Pionów pracownicy. Nieruchomość, w której wykonywana jest działalność obu Pionów wykorzystywana jest przez Wnioskodawcę na podstawie tytułu własności i odpłatnej umowy o korzystanie z nieruchomości (stosunek cywilnoprawny).

Wśród składników majątkowych przypisanych do Pionu Ekspansji, który zostanie wydzielony do Spółki przejmującej, będzie znajdować się również, wynikające z umowy, prawo do korzystania z części nieruchomości, w której ta część przedsiębiorstwa Wnioskodawcy będzie usytuowana. Umowa, na mocy której Pion Ekspansji będzie korzystał z pomieszczeń biurowych, w zakresie stanowiącym tytuł prawny do tej części nieruchomości, będzie przedmiotem sukcesji prawnej w ramach transakcji podziału przez wydzielenie Pionu Ekspansji do Spółki przejmującej.

W konsekwencji Pion Ekspansji będzie mieć zapewniony tytuł prawny – nieprzerwane prawo korzystania z pomieszczeń biurowych wykorzystywanych przez pracowników – na podstawie stosunku prawnego, zarówno przed jak i na moment wydzielenia i po jego dokonaniu. Dodatkowo Pion Ekspansji będzie posiadał tytuł prawny do pozostałych nieruchomości (innych niż biurowe) wskazanych w opisie zdarzenia przyszłego jako aktywa związane z działalnością Pionu Ekspansji, które będą przedmiotem sukcesji prawnej w ramach transakcji podziału przez wydzielenie Pionu Ekspansji do Spółki przejmującej.

Ad. 6, 7 i 8 – Przeniesienie wszystkich składników Pionu Ekspansji w tym przypisanych pracowników

Przedmiotem wydzielenia do Spółki przejmującej będą wszystkie składniki majątku przyporządkowane do Pionu Ekspansji zgodnie z opisem zdarzenia przyszłego. Jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego transferem do Spółki Przejmującej objęte zostaną istotne i niezbędne z punktu widzenia prowadzonej działalności składniki majątku, pracownicy, współpracownicy oraz umowy, a także należności i zobowiązania, które będą przypisane do Pionu Ekspansji, przy czym chodzi tu o wszystkie składniki majątku przypisane do tego Pionu na dzień wydzielenia zgodnie z metodyką opisaną we Wniosku i stanowiące o wyodrębnieniu Pionu Ekspansji jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Jednym ze skutków podziału przez wydzielenie i przejęcia Pionu Ekspansji będzie także przeniesienie pomiędzy Spółką a Spółką przejmującą pracowników przyporządkowanych do Pionu Ekspansji, w sposób przewidziany przez przepisy prawa pracy, np. zgodnie z art. 231 Kodeksu pracy.

Wnioskodawca podkreślił, że jedynie w ramach scenariusza alternatywnego opisanego w pkt 4 Wniosku (Scenariusz alternatywny) mogą zostać pominięte niektóre z elementów lub niespełnione warunki do uznania Pionu Ekspansji za zorganizowaną część przedsiębiorstwa. Sytuacja taka nie będzie natomiast miała miejsca w przypadku scenariusza standardowego opisanego w pkt 3 Wniosku (Rozwój działalności), w którym przedmiotem transakcji podziału będą wszystkie składniki przyporządkowane do Pionu Ekspansji.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy wyodrębniony w Spółce Pion Ekspansji będzie stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o VAT, a zatem jego przeniesienie w związku z planowanym podziałem Spółki nie będzie podlegać opodatkowaniu VAT na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy o VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy, Pion Ekspansji wnoszony w wyniku podziału przez wydzielenie do Spółki przejmującej (w tym składniki majątkowe oraz niemajątkowe oraz pracownicy Pionu Ekspansji), będzie, na dzień wydzielenia, stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 6 pkt 1 oraz art. 2 pkt 27e ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., poz. 1054, z późn. zm.; dalej: „ustawa o VAT”), a zatem jego przeniesienie w związku z planowanym podziałem Spółki nie będzie podlegać opodatkowaniu VAT na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy o VAT.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów, stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

W świetle art. 6 ustawy o VAT, nie podlegają podatkowi od towarów i usług transakcje zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Pojęcie „transakcja zbycia” należy rozumieć w sposób zbliżony do terminu „dostawa towarów”, w ujęciu art. 7 ust. 1 ustawy, tzn. „zbycie” obejmuje wszelkie czynności, w ramach których następuje przeniesienie prawa do rozporządzania przedmiotem jak właściciel, np. sprzedaż, zamianę, darowiznę, przeniesienie własności w innej formie, np. tytułem podziału przez wydzielenie.

Zgodnie z art. 2 pkt 27e ustawy o VAT, zorganizowana część przedsiębiorstwa stanowi organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczony do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania. W świetle powyższego, należy uznać, że definicja zorganizowanej części przedsiębiorstwa dla potrzeb podatku VAT ma charakter analogiczny do definicji określonej w przepisach (art. 4a pkt 4) ustawy o CIT.

Tym samym, w celu określenia, czy dany zespół składników przedsiębiorstwa może stanowić jego zorganizowaną część należy zbadać, czy charakteryzuje się on takimi samymi cechami, jak dla potrzeb CIT, tj. czy:

 1. w skład zespołu wchodzą składniki materialne i niematerialne, które pozostają w funkcjonalnym związku i są przeznaczone do wykonywania określonych zadań gospodarczych;
 2. posiada określone, wydzielone miejsce w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa podatnika;
 3. został organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w przedsiębiorstwie podatnika;
 4. zespół składników niematerialnych i materialnych mógłby stanowić odrębne przedsiębiorstwo, w sposób samodzielny realizujące określone zdania gospodarcze.

Zdaniem Wnioskodawcy, analizowany Pion Ekspansji spełnia powyższe przesłanki, tzn. stanowi zespół składników materialnych i niematerialnych pozostający w funkcjonalnym związku z prowadzoną działalnością i realizowanymi zadaniami gospodarczymi. Ponadto, jest on także wyodrębniony w strukturze Spółki w aspekcie funkcjonalnym (odrębne zadania), finansowym (przypisane aktywa, pasywa, w tym zobowiązania oraz wydzielenie rachunkowe dla potrzeb zarządczych) i organizacyjnym (odrębne regulaminy organizacyjne, wyspecjalizowane kadry pracowników, odrębne rachunki bankowe, itd.).

W ocenie Spółki, w analizowanych przypadkach warunek istnienia zorganizowanego zespołu składników materialnych i niematerialnych będzie spełniony, ponieważ w skład Pionu Ekspansji wejdą wszystkie składniki majątkowe (aktywa i pasywa), w tym także zobowiązania pozwalające na realizację powierzonych funkcji. Będą to zarówno składniki materialne (m.in. środki pieniężne oraz środki trwałe), jak i niematerialne (np. licencje do oprogramowania komputerowego). Ponadto, do zespołów składników majątkowych będą należeć istniejące na dzień wydzielenia zobowiązania funkcjonalnie związane z działalnością Pionu Ekspansji.

Podkreślenia wymaga, że składniki majątkowe i niemajątkowe przypisane do Pionu Ekspansji, będą tworzyć odrębny zespół umożliwiający kontynuację działalności tego Pionu w ramach struktury Spółki przejmującej, a zatem kontynuację osiągania z tego tytułu korzyści (w tym przychodów podlegających opodatkowaniu).

W powyższym zakresie równie istotnym elementem zorganizowanej części przedsiębiorstwa będą pracownicy Spółki, którzy zostaną przeniesieni do Spółki Przejmującej w oparciu o art. 231 Kodeksu Pracy, tzw. przejście zakładu pracy. Dzięki powyższemu, Spółka przejmująca w realizacji zadań Pionu Ekspansji będzie mogła posługiwać się wykwalifikowaną, doświadczoną kadrą znającą specyfikę prowadzonej działalności oraz aktywa, pasywa i umowy podlegające przejęciu.

Tym samym, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że Pion Ekspansji stanowiący zespół składników niematerialnych i materialnych, mogłyby stanowić odrębne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące przypisane temu Pionowi zadania gospodarcze.

Wskutek powyższego, Pion Ekspansji wnoszony w wyniku podziału przez wydzielenie do Spółki przejmującej (w tym składniki majątkowe oraz niemajątkowe oraz pracownicy Pionu Ekspansji), będzie stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 6 pkt 1 oraz art. 2 pkt 27e ustawy o VAT.

W konsekwencji, ponieważ w świetle przedstawionej argumentacji, rozważane przeniesienie w ramach podziału Pionu Ekspansji dotyczyć będzie w istocie powiązanego funkcjonalnie zespołu składników majątkowych i niemajątkowych oraz personelu Spółki, Spółka stoi na stanowisku, że w świetle art. 6 pkt 1 ustawy o VAT w związku z art. 2 pkt 27e ustawy o VAT, przeniesienie Pionu Ekspansji stanowiącego zorganizowaną część przedsiębiorstwa nie będzie stanowić transakcji podlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tut. Organ informuje, że w zakresie dotyczącym podatku dochodowego od osób prawnych zostaną wydane odrębne rozstrzygnięcia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.