ILPP1/4512-1-29/15-2/AS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Podatek od towarów i usług w zakresie uznania zbycia składników majątkowych za zorganizowaną część przedsiębiorstwa oraz obowiązku dokonania korekty podatku naliczonego zgodnie z art. 91 ust. 9 ustawy.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, przedstawione we wniosku z dnia 15 stycznia 2015 r. (data wpływu 20 stycznia 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania zbycia składników majątkowych za zorganizowaną część przedsiębiorstwa oraz obowiązku dokonania korekty podatku naliczonego zgodnie z art. 91 ust. 9 ustawy – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 stycznia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania zbycia składników majątkowych za zorganizowaną część przedsiębiorstwa oraz obowiązku dokonania korekty podatku naliczonego zgodnie z art. 91 ust. 9 ustawy.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

W związku z planowanym dalszym rozwojem działalności gospodarczej, w celu poprawienia efektywności, Spółka podjęła decyzję o przeprowadzeniu reorganizacji działalności.

Reorganizacja polega na wyodrębnieniu organizacyjnym, funkcjonalnym i finansowym, w ramach Spółki, Działu Marketingu i Zarządzania. Możliwe jest także, że w późniejszym terminie podjęte zostaną działania polegające na przeniesieniu wyodrębnionej jednostki do innego podmiotu.

Reorganizacja przeprowadzana jest w następujący sposób:

W pierwszym etapie reorganizacji, funkcjonujący obecnie w Spółce dział zajmujący się zadaniami z zakresu marketingu i zarządzania, został wyposażony w dodatkowe środki umożliwiające wykonywanie wyznaczonych zadań. Przypisani zostali mu także na stałe określeni pracownicy.

W konsekwencji, utworzony został Dział Marketingu i Zarządzania, który odpowiedzialny jest za podejmowanie i koordynowanie na rzecz Spółki wszystkich działań związanych z promocją oraz marketingiem.

Wskazany dział jest również odpowiedzialny za strategiczne zarządzanie znakami towarowymi, w szczególności budowanie wartości i rozwoju znaków towarowych, prowadzenie działań o charakterze promocyjno-reklamowym oraz kreowanie określonego wizerunku znaków towarowych.

Obecnie Spółka jest na etapie tworzenia, w ramach prowadzonego przez siebie przedsiębiorstwa, jednostki organizacyjnej (dalej: „Jednostka”), obejmującej wydzielony dział pod nazwą „A” - Marketing i Zarządzanie.

Powyższe wyodrębnienie nastąpiło w formie uchwały Zarządu. Uchwała uwzględnia następujące aspekty wyodrębnienia Jednostki, tj.:

1) wyodrębnienie organizacyjne

Uchwała zawiera oświadczenie o wyodrębnieniu Jednostki oraz wskazanie osoby kierującej Jednostką (kierownika Jednostki). Do uchwały została załączona ponadto:

 • lista pracowników przypisanych do Jednostki, w tym wskazany został kierownik Jednostki odpowiedzialny za zarządzanie Jednostką,
 • struktura organizacyjna Jednostki,
 • zestawienie materialnych i niematerialnych składników Jednostki (w tym zobowiązań). Do Jednostki alokowane są składniki majątkowe związane z Jednostką, niezbędne do prowadzenia działalności, m.in. środki trwałe (komputery, oprogramowanie, wyposażenie biura, etc.), wartości niematerialne i prawne, w tym prawa ochronne na znaki towarowe, umowy związane z przedmiotem działalności Jednostki, zapasy produktów Spółki do wykorzystania na cele marketingowe, część środków znajdujących się na rachunku bankowym Spółki, zobowiązania handlowe oraz inne zobowiązania.

Wnioskodawca jest najemcą budynku, w którym mieści się siedziba Spółki. Wnioskodawca podnajmie Jednostce odpowiednią część powierzchni biurowej, która umożliwi Jednostce realizację zadań własnych.

Jednostka posiada także własną nazwę, tj. „A” - Marketing i Zarządzanie. W konsekwencji Jednostka jest formalnie wyodrębniona w strukturze Spółki.

2) wyodrębnienie finansowe

Jednostka posiada własny budżet w zakresie działań marketingowych, mających na celu pozyskiwanie na rzecz Wnioskodawcy nowych partnerów handlowych, a także działań zarządczych.

Ponadto, obecnie ewidencja księgowa Spółki jest zmieniona w sposób umożliwiający ewidencję przychodów i kosztów oraz aktywów i zobowiązań Jednostki, co wiązało się ze zmianą polityki rachunkowości Spółki w tym zakresie.

Na obecnym etapie restrukturyzacji Spółka rozważa dwa scenariusze w zakresie zmiany swojej ewidencji księgowej, aby umożliwić zakończenie pełnego wyodrębnienia Jednostki pod względem finansowym.

Scenariusz I

Scenariusz I zakłada utworzenie w ewidencji księgowej Spółki dodatkowej jednostki ewidencyjnej, tzw. „zakładu”, w której księgowane będą przychody i koszty oraz aktywa i zobowiązania Jednostki.

Scenariusz II

W sytuacji, gdy jednak okaże się, że utworzenie „zakładu” w ewidencji księgowej Spółki nie będzie możliwe (np. ze względu na ograniczenia systemu księgowego). Scenariusz II przewiduje, że w planie kont Spółki zostanie oznaczone, które konta są bezpośrednio przypisane do Jednostki.

Do Jednostki przypisane zostaną konta bezpośrednio dotyczące „A” - Marketing i Zarządzanie, natomiast dla kont wspólnych zastosowanie znajdzie odpowiednie przypisanie wartościowe. Niemniej jednak, księgowania na kontach wspólnych będą dokonywane w taki sposób, aby możliwe było natychmiastowe zidentyfikowanie, które z nich dotyczą działalności Spółki, a które Jednostki.

W zależności od przyjętego scenariusza w zakresie wyodrębnienia finansowego Jednostki, zestawienie kont Spółki, które będą przypisane do „zakładu” lub zestawienie rachunków przypisanych do „A” - Marketing i Zarządzanie oraz kont, dla których znajdzie zastosowanie odpowiednie przypisanie wartościowe, będzie stanowiło załącznik do uchwały o wyodrębnieniu Jednostki.

W obu przypadkach, ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych prowadzona przez Spółkę zostanie także odpowiednio dostosowana, tj. będzie zawierała oznaczenia pozwalające na identyfikację środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, które zostaną przypisane Jednostce.

Jednostka będzie miała własny rachunek bankowy. Ponadto do Jednostki alokowano już część środków znajdujących się na rachunku bankowym Spółki, celem umożliwienia jej finansowania prowadzonej przez siebie działalności.

3) wyodrębnienie funkcjonalne

Należy podkreślić, że po zakończeniu procesu wyodrębnienia, dysponując własnym personelem, składnikami majątkowymi, umowami, prawami ochronnymi na znaki towarowe, nieruchomościami, odrębnym od Spółki zakresem działalności etc., Jednostka będzie mogła stanowić odrębne od Spółki przedsiębiorstwo, samodzielnie realizujące swe zadania. Jednostka nie będzie bowiem sumą składników, przy pomocy których prowadzona będzie działalność marketingowa i zarządcza, lecz zorganizowanym zespołem tych składników przeznaczonych do realizacji określonych zadań.

Jednostce przydzielone będą wszystkie aktywa niezbędne do świadczenia usług marketingowych oraz zarządzania. Są to w szczególności prawa ochronne na znaki towarowe oraz prawa wynikające z umów z kontrahentami. Ponadto w dyspozycji Jednostki będzie własna powierzchnia biurowa, jak i wyposażenie pomieszczeń biurowych (szafki, biurka), sprzęt komputerowy wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem, bazy danych, telefony komórkowe.

Do Jednostki przypisani są także pracownicy cechujący się niezbędną merytoryczną wiedzą i doświadczeniem w zakresie działalności marketingowej oraz zarządczej. Jednostka dysponuje także własną kadrą zarządzającą. Kierownik Jednostki podejmuje strategiczne decyzje dotyczące działań i kierunków jej rozwoju, a także będzie organizował, nadzorował i koordynował prace zespołu merytorycznego.

W konsekwencji, aktywa Jednostki będą wzajemnie powiązane w sposób umożliwiający świadczenie usług marketingowych oraz kompleksowe zarządzanie znakami towarowymi.

Wyodrębniony dział „A” - Marketing i Zarządzanie będzie realizował w szczególności następujące funkcje:

 • strategiczne zarządzanie aktywami, w szczególności zaś działania mające na celu wzrost wartości i wzrost rozpoznawalności znaków towarowych;
 • zarządzanie wartością oraz ochrona znaków towarowych poprzez monitoring ich wizerunku, modyfikację znaków towarowych, decyzje strategiczne odnośnie korzystania ze znaków towarowych, działania mające na celu rejestrację nowych znaków towarowych lub rejestrację modyfikacji wersji istniejących znaków towarowych, monitorowanie rynku pod kątem ochrony znaków towarowych należących do Spółki przed nieuczciwymi działaniami konkurencji;
 • opracowywanie strategii reklamowych i marketingowych dla Wnioskodawcy;
 • organizowanie i zlecanie odpowiednich badań marketingowych.

Opisane wyżej funkcje „A” - Marketing i Zarządzanie będą mogły same w sobie stanowić przedmiot efektywnej działalności gospodarczej, a wyodrębniony zespół składników majątku będzie wystarczający do realizacji tych funkcji.

W kolejnym etapie restrukturyzacji, wyodrębniona Jednostka zostanie przeniesiona do innej spółki handlowej (dalej: „Nowa Spółka”). W konsekwencji, Nowa Spółka przejmie wszystkie zadania z zakresu marketingu oraz zarządzania. Spółka natomiast będzie mogła skupić swe działania wyłącznie na sprzedaży oferowanych przez nią usług.

Ze względu na przypisanie do Jednostki praw ochronnych na znaki towarowe, po wyodrębnieniu Jednostki do Nowej Spółki, Nowa Spółka, na podstawie umowy licencyjnej z Wnioskodawcą, dotyczącej praw do korzystania ze znaków towarowych. otrzymywać będzie należności licencyjne. Dodatkowo, zawarta zostanie umowa o świadczenie usług marketingowych przez Nową Spółkę na rzecz Wnioskodawcy.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy Jednostka, która zostanie wyodrębniona pod względem finansowym zgodnie ze Scenariuszem I, tj. poprzez utworzenie „zakładu” w ewidencji księgowej Spółki, będzie stanowiła zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e Ustawy o VAT...
 2. Czy Jednostka będzie stanowiła zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e Ustawy o VAT w przypadku, gdy wyodrębnienie pod względem finansowym zostanie dokonane zgodnie ze Scenariuszem II, tj. do Jednostki przypisane zostaną konta bezpośrednio dotyczące „A” - Marketing i Zarządzanie, natomiast dla kont wspólnych zastosowanie znajdzie przypisanie wartościowe...
 3. Czy na mocy art. 6 pkt 1 Ustawy o VAT opisane powyżej przeniesienie (zbycie) Jednostki do Nowej Spółki nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem VAT, ze względu na fakt, że Jednostka stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa...
 4. Czy w świetle art. 91 ust. 9 Ustawy o VAT, na Wnioskodawcy nie będzie ciążył obowiązek ewentualnej rocznej korekty podatku VAT w przypadku wykorzystywania przez Nową Spółkę składników majątku przejętych od Spółki do działalności zwolnionej od podatku VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy

W zakresie pytania nr 1:

Zdaniem Wnioskodawcy wyodrębniona ze Spółki Jednostka, która zostanie wydzielona także pod względem finansowym zgodnie ze Scenariuszem I, będzie stanowiła zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e Ustawy o VAT.

W zakresie pytania nr 2:

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku, gdy zgodnie ze Scenariuszem II do Jednostki przypisane zostaną konta bezpośrednio dotyczące „A” - Marketing i Zarządzanie, natomiast dla kont wspólnych zastosowanie znajdzie przypisanie wartościowe, Jednostka stanowić będzie po zakończeniu procesu wyodrębnienia zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e Ustawy o VAT.

W zakresie pytania nr 3:

W ocenie Wnioskodawcy, na mocy art. 6 pkt 1 Ustawy o VAT, opisane powyżej przeniesienie (zbycie) Jednostki do Nowej Spółki nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem VAT, bowiem Jednostka stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa.

W zakresie pytania nr 4:

Zdaniem Wnioskodawcy, na podstawie art. 91 ust. 9 Ustawy o VAT, Spółka, w przypadku zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa, nie będzie zobowiązana do dokonania ewentualnej rocznej korekty podatku naliczonego VAT odliczonego przez Spółkę przy nabyciu składników majątku wchodzących w skład zorganizowanych części przedsiębiorstwa, w przypadku wykorzystywania tych składników majątku przez Nową Spółkę do działalności zwolnionej od podatku VAT.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy:

W zakresie pytania nr 1:

Zgodnie z art. 2 pkt 27e Ustawy o VAT, pod pojęciem zorganizowanej części przedsiębiorstwa rozumie się organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Z powyższej definicji wynika, że aby zespół składników majątkowych (w tym zobowiązań) mógł zostać uznany za zorganizowaną część przedsiębiorstwa, muszą zostać spełnione łącznie następujące przesłanki:

 • istnieje zespół składników materialnych i niematerialnych;
 • zespół ten jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie;
 • składniki te przeznaczone są do realizacji określonych zadań gospodarczych;
 • zespół tych składników może stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze.

W związku z powyższym, dla uznania Jednostki za zorganizowaną część przedsiębiorstwa Spółki konieczne jest wyodrębnienie składników majątkowych zarówno na płaszczyznach organizacyjnej, finansowej, jak i funkcjonalnej.

Wyodrębnienie organizacyjne

Ustawa o VAT nie wskazuje, co należy rozumieć przez wyodrębnienie organizacyjne.

Jednakże, zgodnie z dominującą praktyką organów podatkowych, o wyodrębnieniu organizacyjnym zorganizowanej części przedsiębiorstwa ze struktur przedsiębiorstwa powinny świadczyć odpowiednie zapisy statutu, regulaminu, zarządzenia lub innego aktu o podobnym charakterze (por. interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 4 lipca 2014 r., sygn. ILPP2/443-393/14-4/SJ).

Dodatkowo: „Wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa ma swoje miejsce w strukturze organizacyjnej podatnika jako dział, wydział, oddział, itp.” (interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 4 września 2014 r., sygn. IBPP4/443-266/14/EK).

Jak wskazano wyżej, wyodrębnienie Jednostki nastąpiło w formie uchwały Zarządu. Uchwała zawiera w szczególności zestawienie materialnych i niematerialnych składników (w tym zobowiązań) oraz wykaz pracowników przyporządkowanych do Jednostki. Jednostka posiada własną strukturę organizacyjną, na której czele stoi kierownik odpowiedzialny za zarządzanie Jednostką.

Jednostka posiada własną nazwę, tj. „A” - Marketing i Zarządzanie. W konsekwencji, Jednostka jest formalnie wyodrębniona w strukturze Spółki.

Ponadto, o organizacyjnym wyodrębnieniu w strukturze Spółki zorganizowanej części przedsiębiorstwa, która może być przeniesiona do Nowej Spółki świadczy fakt, że Jednostka prowadzi i prowadzić będzie w ramach Spółki ściśle określony rodzaj działalności, który nie będzie realizowany przez jakąkolwiek inną część Spółki. Jednostka przejmie bowiem wszystkie zadania z zakresu marketingu oraz zarządzania. Działalność ta będzie prowadzona w sposób samodzielny, choć w ramach struktury prawnej Spółki. Jednostka posiada majątek (tj. aktywa i pasywa) niezbędny do samodzielnego prowadzenia działalności. Do Jednostki tej przypisane są umowy związane z zakresem jej działalności, a także wynikające z tych umów zobowiązania. W związku z tym, Jednostka może realizować swoją działalność jako samodzielny podmiot gospodarczy.

Spółka wskazuje, że stanowisko takie znajduje odzwierciedlenie w praktyce organów podatkowych (np. indywidualna interpretacja prawa podatkowego z dnia 28 października 2013 r., wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi: sygn. IPTPP2/443-682/13-2/JS).

Ze względu na fakt, że Wnioskodawca jest właścicielem budynku, w którym mieści się siedziba Spółki, Wnioskodawca wydzielił na rzecz Jednostki odpowiednią część powierzchni biurowej, która umożliwi Jednostce realizację zadań własnych.

W konsekwencji, już po przeniesieniu Jednostki, Spółka podpisze z Nową Spółką umowę najmu, dzięki której Jednostka będzie mogła kontynuować prowadzoną działalność już w ramach Nowej Spółki.

W związku z powyższym, zdaniem Spółki, należy uznać, że Jednostka spełnia wszelkie wymogi związane z wyodrębnieniem organizacyjnym w ramach Spółki dla uznania jej za zorganizowaną część przedsiębiorstwa na gruncie Ustawy o VAT.

Wyodrębnienie finansowe

Zdaniem Spółki, Jednostka po zakończeniu procesu wyodrębniania stanowić będzie także zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań) wyodrębniony finansowo, o czym świadczyć będzie m.in. utworzenie w ewidencji księgowej Spółki dodatkowej jednostki ewidencyjnej, tzw. „zakładu”, co wiązać się będzie ze zmianą polityki rachunkowości Spółki w tym zakresie. W rezultacie będzie istniała możliwość przyporządkowania przychodów i kosztów oraz aktywów i zobowiązań do Jednostki.

Dodatkowo, ze względu na wprowadzenie do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych odpowiednich oznaczeń, możliwe będzie zidentyfikowanie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przyporządkowanych do Jednostki.

Ponadto, Jednostka będzie miała odrębny rachunek bankowy, na którym gromadzone będą środki pieniężne niezbędne do jej funkcjonowania. Również przychody, z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym alokowane będą jako przychody Jednostki.

Należy jednak podkreślić, że Ustawa o VAT nie wskazuje, co należy rozumieć przez wyodrębnienie finansowe w rozumieniu definicji zorganizowanej części przedsiębiorstwa, w szczególności czy konieczne jest prowadzenie odrębnych ksiąg rachunkowych, czy sporządzanie bilansów.

W orzecznictwie i doktrynie przyjmuje się, że „wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa” (J. Marciniuk „Podatek dochodowy od osób prawnych. Rok 2014” Komentarz; Wydawnictwo C.H. Beck; Warszawa 2014).

Ponadto, jak wskazał Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji z dnia 10 września 2013 r., sygn. IPTPP4/443-419/13-2/OS: „Wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Ponadto, wymagane jest, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa mogła stanowić potencjalne niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze, których realizacji służy w istniejącym przedsiębiorstwie. Tę ostatnią przesłankę rozumie się zazwyczaj jako potencjalną zdolność (zorganizowanej części przedsiębiorstwa) do niezależnego działania gospodarczego jako samodzielnego podmiotu gospodarczego i to jeszcze w ramach istniejącego przedsiębiorstwa.

Mając na uwadze opisane powyżej okoliczności, zdaniem Spółki, Jednostka po zakończeniu procesu wyodrębniania będzie spełniać warunek wyodrębnienia finansowego, o którym mowa w definicji zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Wyodrębnienie funkcjonalne

Zgodnie z definicją zorganizowanej części przedsiębiorstwa w Ustawie o VAT, wyodrębnienie funkcjonalne zespołu składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań) oznacza przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych (tak też np. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z dnia 23 maja 2014 r., sygn. IPPP3/443-365/14-2/MKw).

Jak zostało to opisane powyżej, Jednostka została przeznaczona do realizacji zadań z zakresu marketingu oraz zarządzania znakami towarowymi. W tym celu do Jednostki zostały alokowane składniki majątkowe konieczne do kontynuacji działalności marketingowej w zakresie prowadzonym wcześniej przez Spółkę, w szczególności wartości niematerialne i prawne, prawa ochronne na znaki towarowe, prawa i obowiązki wynikające z zawartych umów handlowych z kontrahentami, zobowiązania oraz pracownicy dedykowani wcześniej w Spółce do realizacji tego typu zadań.

Jednostka, po przeniesieniu (zbyciu) do Nowej Spółki, posiadać będzie także niezależne źródło przychodów z tytułu realizacji usług marketingowych oraz licencji do znaków towarowych, a ponadto od momentu zakończenia procesu wydzielania uzyskiwać będzie przychody z innych tytułów związanych z prowadzoną działalnością (m.in. z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym).

A zatem, zdaniem Spółki, należy uznać, że Jednostka została wyodrębniona także pod względem funkcjonalnym ze struktury Spółki.

Potwierdzeniem należytego funkcjonalnego wyodrębnienia Jednostki ze struktury Spółki jest również fakt, że kontynuowanie działalności marketingowej oraz zarządczej przez Jednostkę nie będzie wymagało od niej przeprowadzenia restrukturyzacji organizacyjnej przejętych składników i ponoszenia żadnych dodatkowych nakładów finansowych w tym zakresie.

Ponadto, w opinii Wnioskodawcy, Jednostka mogłaby również funkcjonować jako niezależne przedsiębiorstwo, gdyby potencjalnie zaistniała taka konieczność. Składniki przypisane do Jednostki stanowią bowiem odpowiednio powiązaną całość i będą przyczyniały się do osiągania przychodu przez Jednostkę. Dodatkowo Jednostka, poprzez swoich pracowników wykorzystujących przyporządkowane składniki majątkowe, będzie w stanie sama organizować działalność marketingową, a także zarządzać znakami towarowymi.

Podsumowując, zdaniem Spółki, organizacyjne, finansowe i funkcjonalne wyodrębnienie Jednostki pozwala na uznanie jej za zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu Ustawy o VAT. W związku z powyższym, stanowisko Spółki, że Jednostka będzie stanowiła zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o VAT, należy uznać za prawidłowe.

W zakresie pytania nr 2:

Uzasadnienie tak jak dla pyt. 1.

Zdaniem Spółki, także w przypadku, gdy do Jednostki przypisane zostaną konta bezpośrednio dotyczące „A” - Marketing i Zarządzanie, natomiast dla kont wspólnych zastosowanie znajdzie przypisanie wartościowe, Jednostka będzie należycie wyodrębniona pod względem finansowym dla uznania jej za zorganizowaną część przedsiębiorstwa na gruncie Ustawy o VAT. Taki sposób ewidencji zapewni bowiem możliwość identyfikacji i przypisania przychodów i kosztów oraz aktywów i zobowiązań do Jednostki. Możliwe będzie zatem przyporządkowanie tych składników majątkowych pod względem zarówno organizacyjnym, jak i finansowym do wyodrębnionego majątku.

Ponadto, wskazany powyżej sposób ewidencji zapewni wyodrębnienie podstawowych informacji o sytuacji finansowej i majątkowej Jednostki. Ewidencja ta umożliwi bowiem wyodrębnienie w ramach istniejącego systemu rachunkowego Spółki tych zapisów księgowych, które dotyczą operacji gospodarczych dokonanych w związku z działalnością Jednostki.

W konsekwencji, mając na uwadze powyższe, zdaniem Spółki. Jednostka będzie spełniać warunek wyodrębnienia finansowego, o którym mowa w definicji zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

W zakresie pytania nr 3:

Zgodnie z art. 6 pkt 1 Ustawy o VAT, przepisów ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części.

Zdaniem Spółki, definicja „zbycie” użyta w Ustawie o VAT jest pojęciem szerszym niż sprzedaż i obejmuje każde rozporządzenie przedmiotem skutkujące przeniesieniem własności, tj. prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, co potwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 31 października 2013 roku, sygn. IPPP2/443-838/13-2/JW: „Zbycie” obejmuje wszelkie czynności, w ramach których następuje przeniesienie prawa do rozporządzania przedmiotem jak właściciel, np.: sprzedaż, zamianę, darowiznę, przeniesienie własności w formie wkładu niepieniężnego (aportu).”

W szczególności, pod pojęciem „zbycie” rozumie się więc zamianę, darowiznę, sprzedaż czy każdą inną czynność skutkującą przeniesieniem własności przedsiębiorstwa.

W związku z powyższym, w opinii Spółki, przeniesienie Jednostki np. w formie darowizny do Nowej Spółki, będzie stanowiło transakcję zbycia na gruncie Ustawy o VAT, to ponieważ przedmiotem takiej transakcji będzie Jednostka spełniająca definicję zorganizowanej części przedsiębiorstwa, o której mowa w art. 2 pkt 27e Ustawy o VAT (zgodnie z argumentacją przedstawioną w punkcie pierwszym i drugim niniejszego wniosku o interpretację), przedmiotowa transakcja nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT zgodnie z art. 6 pkt 1 Ustawy o VAT.

W świetle powyższego, zdaniem Spółki, transakcja przeniesienia przez Spółkę zorganizowanej części przedsiębiorstwa do Nowej Spółki nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT.

W zakresie pytania nr 4:

Zgodnie z art. 91 ust. 9 Ustawy o VAT. w przypadku transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa korekta kwoty podatku naliczonego określona w ust.1-8 jest dokonywana przez nabywcę przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

W świetle powyższego przepisu należy uznać, że przyjmujący zorganizowaną część przedsiębiorca jest beneficjentem praw i obowiązków zbywcy w zakresie korekty podatku VAT odliczonego, jeżeli w wyniku takiej transakcji uległo zmianie przeznaczenie otrzymanych przez nabywcę składników majątkowych stanowiących zapasy lub środki trwałe, w szczególności w przypadku, gdy będą one użytkowane przez nabywcę do wykonywania czynności zwolnionych z podatku VAT.

W związku z powyższym, w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, zdaniem Spółki, w sytuacji, gdyby zmieniło się przeznaczenie przekazanych w ramach zorganizowanych części przedsiębiorstwa składników majątku, np. na związane ze sprzedażą zwolnioną od VAT, obowiązek korekty rocznej podatku naliczonego VAT będzie spoczywać na nabywcy danego składnika majątku, tj. na Nowej Spółce będącej nabywcą zorganizowanej części przedsiębiorstwa, na zasadach określonych w art. 91 Ustawy o VAT.

Stanowisko Spółki zostało potwierdzone m.in. w interpretacji wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 1 sierpnia 2014 r. (sygn. ILPP2/443-525/14-2/AK), organ podatkowy stwierdził bowiem, że: „W przypadku zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa, ww. korekta jest dokonywana przez nabywcę przedsiębiorstwa lub nabywcę zorganizowanej części przedsiębiorstwa - tzn. nabywca przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa ma obowiązek dokonania stosownych korekt w zakresie podatku naliczonego, określonych w art. 91 ust. 1-8 ustawy o VAT, do których byłby zobligowany podmiot, który dokonał odliczenia (tzn. zbywca), w przypadku gdyby nie doszło do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części”.

Zdaniem Spółki, w przypadku zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa obowiązek ewentualnej korekty będzie ciążył na Nowej Spółce. Stanowisko Spółki zostało także potwierdzone w innych interpretacjach organów podatkowych, m.in. interpretacji wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 18 grudnia 2013 r. (sygn. IPPP2/443-1025/13-2/DG) oraz z dnia 21 lipca 2014 r. (sygn. IPPP2/443-529/14-2/MT/MM), jak również w interpretacji wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 27 czerwca 2013 r. (sygn. IPTPP1/443-329/13-3/MW).

W świetle powyższego, w ocenie Spółki, stanowisko przedstawione w niniejszym wniosku należy uznać za w pełni uzasadnione.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.